Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber"

Transkript

1 Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering. Handlingsplanen indeholder bl.a. et forslag om et inddrage pas og udstede udrejseforbud til personer, der mistænkes for at ville deltage i væbnede konflikter i udlandet. Også FN s Sikkerhedsråd har med Resolution 2178 indført en forpligtelse til at kriminalisere Foreign Terrorist Fighters. Denne analyse behandler forholdet mellem regeringens udspil, resolutionen, samt retten til bevægelsesfrihed i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det konkluderes, at de bebudede danske regler overimplementerer og vil gå væsentligt videre end påkrævet af FN Resolutionen, at et udrejseforbud er foreneligt med EMRK, men at dette kræver effektive retssikkerhedsgarantier. På den baggrund fremsættes en række anbefalinger, herunder: (A) at indgreb i retten til udrejse baseres på klare og præcise regler, reelt og underbygget mistankekrav, og effektiv domstolsprøvelse (også i sager om statens sikkerhed) (B) indførelse af solnedgangsklausuler, (C) en lovgivningsproces der giver tid til offentlig debat og inddragelse af civilsamfund (D) og åbenhed om overimplementering af folkeretlige forpligtelser. 1. Baggrund I de senere år har et stigende antal personer med dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse i Danmark rejst til Mellemøsten for at slutte sig til islamistiske organisationer, der er involveret i de væbnede konflikter i Syrien og senest Irak. Medio september 2014 oplyste Politiets Efterretningstjeneste, at antallet af sådanne personer nu oversiger 100, og tjenesten oplyste ved samme lejlighed, at omkring 50 af personerne er vendt tilbage til Danmark. PET skønner, at en del af de udrejste personer radikaliseres yderligere af deres ophold i 1

2 Jacob Mchangama,, i konfliktområderne, og at trusselsniveauet mod Danmark derfor er alvorligt. Tjenesten holder særligt øje med de personer, der har kæmpet for organisationen Islamisk Stat, også kendt som IS. 1 Strømmen af radikaliserede personer fra Danmark til Syrien og Irak har igennem længere tid vakt betydelig politisk bekymring, og flere politiske partier gav i løbet af sommeren og særdeles efter Folketingets beslutning om at sende et dansk militært bidrag til de igangværende bestræbelser på at bekæmpe IS i Irak 2 deres bud på, hvorledes problemet med de danske såkaldte foreign fighters kan kommes til livs. Venstre foreslog bl.a. at indføre et indrejseforbud til specifikke lande, såsom Syrien og dele af Irak, og at overtrædelser skal kunne straffes med fængsel i op til seks år. 3 Dansk Folkeparti supplerede ved at lægge op til, at danske statsborgere, der har taget del i islamiske organisationers kampe i Syrien og / eller Irak, fratages deres statsborgerskab. 4 Den 19. september offentliggjorde regeringen så en samlet handlingsplan for Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, der har som sit primære formål at styrke forebyggelsesindsatsen over for de personer, som er i risiko for at blive en del af ekstremistiske miljøer. 5 Handlingsplanen blev den 24. september 2014 efterfulgt af FN Sikkerhedsrådsresolution Resolutionen har også som sit primære formål at begrænse trafikken af potentielle terrorister til konfliktzoner som dem i Syrien og Irak. Kombinationen af regeringens handlingsplan og Sikkerhedsrådsresolution 2178 gør, at det må forventes, at regeringen inden længe fremsætter lovforslag om indførelsen af en række nye initiativer på området. I et åbent samråd i Integrationsudvalget den 1. oktober 2014 udtalte Justitsminister Karen Hækkerup da også, at regeringen umiddelbart efter åbningen af den kommende Folketingssamling i oktober 2014 vil fremsætte et lovforslag 1 Ritzau, PET: 50 Syrien-krigere er vendt hjem igen, 12. september 2014), tilgængelig på Se også Opdateret Syrien-analyse udgivet af PET den 27. juni Tilgængelig her: sidst besøgt 9. september B122 Folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak. Vedtaget 27. august Mette Østergaard, Venstre vil fængsle Syriens-farere: Uhørt situation kræver uhørte midler, Dagbladet Politiken, 12. september 2014, 4 Se bl.a. Ritzau, DF: Syrienkrigere skal også miste statsborgerskab (12. september 2014), tilgængelig på 5 Socialministeriet, Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, september 2014, s. 4. Tilgængelig på: 2

3 Jacob Mchangama,, i indeholdende de indgreb i potentielle foreign fighters bevægelsesfrihed, som er beskrevet i handlingsplanen. 6 Denne analyse har i den forbindelse to formål. Det første er på dette tidlige stadium ganske kortfattet at redegøre for de mest relevante dele af den menneskeretlige regulering af, hvornår og i henhold til hvilke materielle og processuelle principper, en stat må begrænse individers bevægelses- og udrejsefrihed. Analysen vil kun overfladisk nævne øvrige fundamentale rettigheder, der muligvis kan være relevante for en bredere juridisk analyse af regeringens handlingsplan. Det andet formål med analysen er at komme med konkrete anbefalinger til Folketinget i det forestående arbejde med at udarbejde ny lovgivning på området. Hensigten med at udarbejde analysen forud for, at der foreligger et konkret lovforslag (med de begrænsninger dette indebærer), har været at opnå en samfundsmæssige debat om indholdet af og processen om de kommende lovgivningsmæssige tiltag så tidligt som muligt. Det skal understreges, at analysen alene forholder sig til den aktuelle indsats mod de personer, der endnu ikke er udrejst til konfliktområderne i Syrien og Irak, og at analysen derfor ikke berører, hvad Danmark kan/ bør stille op med de personer, der allerede er taget afsted og som for tiden opholder sig i konfliktzonerne, eller de personer, som er returneret til Danmark efter ophold i disse områder. Disse spørgsmål der i sagens natur er særdeles relevante i forhold til etableringen af et samlet dansk værn mod radikalisering vil blive behandlet i kommende analyser. Det mest interessante i regeringens handlingsplan for denne analyse er de konkrete initiativer, som regeringen lancerer under handlingsplanens andet indsatsområde, der retter sig mod en skærpet indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet. I analysens to første afsnit behandles henholdsvis de relevante dele af regeringens handlingsplan (afsnit 2) og Sikkerhedsrådsresolution 2178 (afsnit 3). Herefter gennemgås de mest relevante dele af den menneskeretlige regulering af begrænsninger i individers bevægelsesfrihed (afsnit 4), hvorefter analysen afrundes med en kort konklusion og en række anbefalinger (afsnit 5). 6 Åbent samråd med justitisministeten vedrørende Islamisk Stat 1. oktober Samrådet kan ses her 3

4 Jacob Mchangama,, i 2. Regeringens handlingsplan for Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Handlingsplanen har til formål at videreudvikle den eksisterende handlingsplan mod radikalisering fra 2009 og iværksætte en række nye indsatser, der er målrettet de aktuelle udfordringer, som bl.a. trafikken af personer med tilknytning til Danmark til de væbnede konflikter i Syrien og Irak skaber. Regeringens udspil afspejler tilsvarende forslag i en række andre europæiske lande. 7 Regeringens handlingsplan har fire indsatsområder: 1) Styrkelse af de lokale myndigheders indsats over for bekymrende tegn på radikalisering, 2) Nye værktøjer til forebyggelse og exitindsatser med særlig fokus på online-radikalisering samt exit-strategier, 3) Styrket internationalt samarbejde og 4) Mobilisering af civilsamfund. 8 I forhold til diskussionen i denne analyse er det særligt en række konkrete tiltag, som regeringen lancerer under pkt. 2, der påkalder sig interesse. Det drejer sig om de initiativer, der sigter mod at skærpe indsatsen mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet. Regeringen lægger her op til følgende: - Ændringer i der bl.a. skaber adgang for politiet til at inddrage passet fra en person, som mistænkes for at ville udrejse for at deltage i en væbnet konflikt, ligesom der vil blive åbnet for, at politiet vil kunne udstede et udrejseforbud til sådanne personer - Ændringer i udlændingeloven, hvorved det vil kunne få opholdsretlige konsekvenser for en herboende udlænding, hvis den pågældende udrejser for at deltage i en væbnet konflikt, således, at en udlænding, der er blevet advaret om ikke at udrejse pga. mistanke om ønske om deltagelse i væbnet konflikt, automatisk mister sin opholdstilladelse, såfremt udlændingen udrejser alligevel. Det fremgår af handlingsplanen, at der vil være adgang til domstolsprøvelse af politiets afgørelse om inddragelse af pas og meddelelse af udrejseforbud, og at der vil være sædvanlig klageadgang i forhold til de opholdsretlige konsekvenser, det vil kunne få for en udlænding, hvis denne rejser ud for at deltage i en væbnet 7 Se bl.a. Edwin Bakker, Christopher Paulussen & Eva Entenmann, Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenges & Legal Implications, International Centre for Counter-Terrorism, December Regeringens handlingsplan, s. 7. Tilgængelig her: e%20af%20radikalisering%20og%20ekstremisme%20tilg%c3%a6ngelig.pdf, (sidst besøgt 3. oktober 2014). 4

5 Jacob Mchangama,, i konflikt. 9 Det skal bemærkes, at regeringen ikke samtidig særskilt har kriminaliseret deltagelse i en væbnet konflikt. Er man ikke underlagt et udrejseforbud, vil man således kunne rejse ud og deltage i en væbnet konflikt uden at risikere straf, når man vender hjem, for den blotte krigsdeltagelse. I Norge har man derimod lagt op til at kriminalisere rekruttering til og deltagelse i visse former for væbnede konflikter. 10 Det er ligeledes værd at notere sig, at regeringen vil anmode Straffelovsrådet om at vurdere, om de gældende regler i straffeloven udgør et tilstrækkeligt værn i forhold til at modvirke deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter som den, vi for tiden ser i Syrien og Irak, samt at foreslå eventuelle strafferetlige tiltag, der kan styrke indsatsen på området Sikkerhedsrådsresolution 2178 Resolutionen blev vedtaget den 24. september 2014 i henhold til FN Pagtens kapitel 7, hvorefter Sikkerhedsrådet kan iværksætte tiltag, der er bindende for staterne. Resolutionen er det seneste eksempel på en lovgivende resolution, der adskiller sig fra de mere traditionelle resolutioner ved ikke at være rettet mod et konkret land eller en konkret gruppe af individer, men derimod være rettet mod et fænomen eller en række aktiviteter, der anses for at udgøre en nærliggende trussel mod international fred og sikkerhed. Det måske bedste fortilfælde på en sådan lovgivende resolution er resolution 1373, hvori Sikkerhedsrådet et par uger efter terrorangrebene den 11. september 2001 også pålagde staterne en lang række konkrete forpligtelser med henblik på at bekæmpe terrorisme. 12 Resolution 2178 henviser da også flere steder til netop resolution Resolution 2178 indeholder en række bindende og ikke-bindende pålæg til stater om at forhindre rekrutteringen, organiseringen, transporteringen og udrustningen af personer, der tager til andre stater for at deltage i terrorhandlinger. 13 De mest vidtgående bestemmelser findes i de operative afsnit 5-8, hvorefter staterne skal forhindre ikke bare rekrutteringen, organiseringen, transporteringen og udrustningen af foreign 9 Handlingsplanens s Forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væbnet konflikt (fremmedkrigere) juli (besøgt 3. oktober 2014) 11 Ibid, s UNSC Res (28 September 2001). 13 UNSC Res af 24. september

6 Jacob Mchangama,, i fighters, der tager afsted med henblik på at blive involveret i terrorisme, men også indsamlingen af midler til og finansieringen af sådanne aktiviteter. Resolutionen pålægger også staterne at sikre, at deres territorier ikke anvendes af foreign fighters som led i sidstnævntes udrejse med terrorformål. Resolutionen rummer herudover en række anbefalinger og henstillinger til staterne, der ikke er retligt bindende. Det drejer sig bl.a. om opfordringer til at styrke det internationale samarbejde på området og flyselskabers udlevering af passageroplysninger. Det er især resolutionens operationelle afsnit 6 (a-c), der er interessante i forhold til den danske regerings ønske om at forhindre udrejse til væbnede konflikter. Disse bestemmelser indeholder en forpligtelse til at indrette lovgivningen på en sådan måde, at det udgør en alvorlig national forbrydelse for statsborgere og andre personer på statens territorium at rejse eller forsøge at rejse til et andet land eller territorium for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts, or the providing or receiving of terrorist training. Bestemmelserne indeholder også en forpligtelse til at kriminalisere medvirken og organisering af udrejse med et sådant formål. Da det må forventes, at regeringens kommende initiativer vil henvise til vedtagelsen af Resolution 2178, er det vigtigt at understrege en række forhold ved resolutionen og den forventede implementeringsproces. For det første er det værd at notere sig, at resolutionen ikke indeholder en folkeretlig forpligtelse til at kriminalisere alle udrejser til en væbnet konflikt, men som led i den generelle kriminalisering af terrorisme kun de udrejser til væbnet konflikt, der foretages med henblik terrorisme. Resolutionens fokus er med andre ord snævrere end i den danske regerings handlingsplan, og et eventuelt generelt dansk forbud mod udrejse til væbnede konflikter vil derfor være mere vidtgående end det, som resolutionen lægger op til, og som Danmark er forpligtet til at gennemføre. Det samme vil være tilfældet, hvis regeringen vælger at implementere de dele af resolutionen, der er ikke-bindende for staterne, herunder konkrete tiltag til styrkelse af det internationale samarbejde eller påbud til flyselskaber om at videregive passagerlister. Det bemærkes i den forbindelse, at der allerede forelå et offentligt udkast til Resolution 2178, før regeringen offentliggjorde sin handlingsplan. 14 En mulig dansk overimplementering af resolution 2178 vil lægge sig i kølvandet på den overimplementering, der fandt sted, da VK regeringen valgte at overopfylde de internationale forpligtelser, som Danmark blev 14 Et udkast var tilgængeligt 10. september 2014 på (besøgt 2. oktober 2014) ligesom dele af resolutionens indhold blev omtalt af Reuters 9. september (besøgt 2. oktober 2014) 6

7 Jacob Mchangama,, i pålagt på terror-området i henholdsvis Sikkerhedsrådsresolution 1373 fra 28. september 2001 og EU's Rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme fra 22. juni 2002 (2002/475/RIA), og FN's konvention til bekæmpelse af finansieringen af terrorisme fra 1999, der udgjorde en væsentlig del af Terrorpakke I, som blev fremsat 13. december 2001, og vedtaget som lov nr. af 22. juni Også regeringens implementering af EU's logningsdirektiv blev med den såkaldte logningsbekendtgørelse overimplementeret således, at den omfattede flere typer personfølsomme data end påkrævet af det underliggende direktiv, herunder såkaldt sessionslogning vedrørende internetbrug. 16 Der er ikke noget principielt eller juridisk til hinder for, at politikere kan overopfylde internationale forpligtelser, men en sober lovgivningsproces fordrer, at borgere kan gennemskue, hvilke forhold, som vi pålægges internationalt og som derfor ikke står til at ændre og hvilke, vi ikke pålægges internationalt og som følgelig er til forhandling. Og en af erfaringerne fra processen omkring vedtagelsen af bl.a. terrorpakken I i 2002 var, at der var en tendens til, at den daværende regering overdrev omfanget af de internationale forpligtelser, som Danmark var blevet pålagt på terrorområdet. Under forberedelsen af terrorpakken gjorde regeringen ikke meget for at forklare befolkningen (og de øvrige politikere i Folketinget), at det som nævnt tidligere ikke var alle forpligtelser i Sikkerhedsrådsresolution 1373, der var retligt bindende for Danmark. 17 En del af dem var blot ikke-bindende opfordringer. Det er også værd at understrege, at den danske regering ikke umiddelbart vil kunne legitimere eventuelle brud på fundamentale retsgarantier ved at henvise til Danmarks forpligtelser i henhold til Resolution For selvom en resolution som 2178 på visse punkter er retligt bindende for staterne, og en stats forpligtelser efter FN Pagten går forud for eventuelle modstridende folkeretlige forpligtelser, som denne i øvrigt måtte have påtaget sig 18, fremgår det eksplicit af resolutionen, at staterne skal respektere deres forpligtelser i henhold til 15 Overimplementeringen skete ved enten ved at gå videre end forudsat i det pågældende instrument eller ved direkte at anvende vidtgående bestemmelser derfra på trods af muligheden for at udforme mere afgrænsede bestemmelser i national ret. Se bl.a. Kjær, Kim U. De udlændingeretlige elementer af FN s terrorresolution i dansk ret, EU & Menneskeret 2003, s , og Ida Elisabeth Koch, De internationale forpligtelser Terrorbekæmpelse og magtfordeling, i Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder, se (besøgt 2. oktober 2014) og Jørn Vestergaard, Strafferetlig lovgivning om bekæmpelse af terrorisme, Tidsskrift for Kriminalret 1/ Se Justitsministeriets Redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne s. 6ff (besøgt 2. oktober 2014) 17 Ida Elisabeth Koch, De internationale forpligtelser Terrorbekæmpelse og magtfordeling, i Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder, se (besøgt 2. oktober 2014). 18 Pagtens art

8 Jacob Mchangama,, i bl.a. international menneskeret, når de skal sikre, at de efterlever de forpligtelser, som resolutionen pålægger dem. 19 En yderligere generel betragtning vedrørende det forestående arbejde med at udmønte indholdet af handlingsplanen og Resolution 2178 er, at en anden erfaring fra det omfattende lovgivningsarbejde, der blev iværksat i kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001, var, at lovgivningsprocessen blev hastet igennem. 20 Tidspres er ofte et grundvilkår i dele af den danske lovgivningsproces, og det er oplagt, at effektiv bekæmpelse af terrorisme kan nødvendiggøre hastige skridt til at forbedre beskyttelsen af det danske samfund. Risikoen er imidlertid, at hastigheden kan gå ud over kvaliteten af det lovforberedende arbejde, og dermed også af den færdige lovgivning. Der må stilles skrappe krav til grundigheden i det arbejde, der danner grundlag for love, der, som de påtænkte, hjemler indgreb i individers frihed, og det lovforberedende arbejde bør inkludere bidrag fra civilsamfundet. Det er ikke mindst på baggrund af ovenstående problemstillinger, at der i visse stater er tradition for, at lovgivning på området for antiterrorisme forsynes med såkaldte solnedgangsklausuler, hvorefter lovgivningen udløber efter et på forhånd fastsat tidspunkt. Tidsbegrænset lovgivning giver mening, fordi det tvinger politikerne til at tage aktivt stilling til såvel behovet for som udformningen af lovgivningen med jævne mellemrum. 21 Debatten om logningsbestemmelserne i sommeren 2010 illustrerer behovet for en seriøs diskussion af indførelsen af tidsbegrænsninger på i hvert fald dele af lovgivningen. Debatten opstod nemlig kun, fordi Dagbladet Information kørte en artikelserie om bestemmelserne, der skulle revurderes i EU i efteråret Diskussionerne viste, at bestemmelserne vakte blandede følelser på Christiansborg, og at nogle af de partier, der i sin tid havde stemt for bestemmelserne, ikke længere var overbevidst om, at reglerne gav mening i deres daværende form. 19 Det fremgår herudover også af retspraksis fra EU Domstolen, at det ikke nødvendigvis altid vil være således, at staternes forpligtelse til at sikre efterlevelsen af Sikkerhedsrådets resolutioner går forud for fundamentale retsgarantier, se Kadi and Al Barakat International Foundation v. Council, Joined Cases 402/05 and 415/05, Judgment of 3 September Se bl.a. Jørn Vestergaard, Det strafferetlige værn mod terrorisme nye konventionsforpligtelse mv., Tidsskrift for Kriminalret 4/2006 s Se også Anders Henriksen, Antiterroren, retsstaten og demokratiet, DJØF, 2011, s

9 Jacob Mchangama,, i 4. Den menneskeretlige regulering af indgreb i bevægelsesfriheden Danmark har ratificeret en række internationale menneskerettighedskonventioner, hvoraf særligt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) 22 og FN s Konvention om Borgerlige Politiske Rettigheder (ICCPR) er relevante. Denne analyse vil alene fokusere på EMRK, der i modsætning tik ICCPR, er inkorporeret i dansk ret 23. I forhold til præventive foranstaltninger rettet mod at forhindre danske statsborgere og udlændinge i at rejse til konfliktområder for at kæmpe for terrororganisationer vil en række EMRK rettigheder kunne komme i spil herunder særligt 4. Tillægsprotokol 24, artikel 2, stk. 1 og 2 (herefter TP4 (der også en del gældende ret i Danmark 25 )), der beskytter mod vilkårlige indgreb i bevægelsesfriheden, samt, i forbindelse med TP 4, artikel 13 (retten til effektive retsmidler). Men også artikel 8, der bl.a. beskytter retten til privat- og familieliv og tillægsprotokol 7 art. 1 (forbud mod vilkårlig udvisning af udlændinge) vil også være relevante i forhold til udlændinges tab af opholdstilladelse. Denne problemstilling berøres dog ikke nærmere i nærværende analyse. Det nærmere indhold af EMRK og tillægsprotokollerne fastlægges af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) autoritative fortolkning, og der findes her en omfangsrig praksis på området, hvoraf relevante dele gennemgås nedenfor. I forhold til de fremsatte forslag om inddragelse af pas og udrejseforbud er det som nævnt særligt TP4, der er relevant. Det følger af TP4 art. 2, stk. 2 at Enhver har frihed til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget. Bestemmelsen omfatter både egne statsborgere og udenlandske statsborgere, og den vedrører retten til at forlade et land, men ikke retten til at rejse ind i et land. 26 Retten er dog ikke absolut, idet indskrænkninger kan foretages i overensstemmelse med TP4, art. stk. 3, når indgrebet opfylder legalitetskravet, varetager et anerkendelsesværdigt formål (national sikkerhed eller den offentlige tryghed, 22 EMRK med tillægsprotokoller - som Danmark folkeretligt tiltrådte den 31/ få måneder før den nye 5. juni Grundlov - blev ved lov nr. 285 af 29/ gjort til en vigtig bestanddel af dansk ret, jf. bekendtgørelse nr / Lov nr. 285 af 29. april 1992 og trådte i kraft 1. juli Tillægsprotokol af 16. September 1963 (ETS 46) vedrørende vise rettigheder ud over dem, der er indeholdt I EMRK og 1. Tillægsprotokol 25 LBK nr 750 af 19/10/1998 Se 1, nr Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art samt tillægsprotokollerne, 3. udgave kommenteret Peer Lorenzen m.fl. 1. oplag 2011, s

10 Jacob Mchangama,, i ordre public, forebyggelse af forbrydelse, beskyttelse af sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og frihedsrettigheder) og er proportional. 27 Da de bebudede danske lovændringer, der medfører indgreb i bevægelsesfriheden, vil blive vedtaget ved lov (pasloven) og være begrundet i hensynet til den nationale sikkerhed (og også kunne begrundes i forebyggelse af forbrydelser og muligvis beskyttelsen af andres rettigheder og frihedsrettigheder), vil der som udgangspunkt ikke være nogen problemer i forhold til TP 4 på dette område (se dog ndf.). Dog følger det af EMDs praksis, at en lovbestemmelse skal være tilstrækkelig klar og forudsigelig for at opfylde legalitetskravet, så borgerne kan forudse, hvornår man vil blive mødt med sanktioner af staten, ligesom lovbestemmelsen skal indeholde et værn mod vilkårlighed. 28 De bebudede ændringer af pasloven og/eller andre indgreb i bevægelsesfriheden, vil derfor kræve, at betingelserne for eksempelvis inddragelse af pas/udstedelse af udrejseforbud er tilstrækkeligt klart og præcist formuleret. Ifølge regerings udspil vil førnævnte indgreb kunne komme på tale, hvis der er mistanke om, at en person vil rejse ud for at deltage i væbnede konflikter. Det vil derfor være afgørende, at begrebet væbnet konflikt er tilstrækkeligt afgrænset, så det klart fremgår, hvilke typer konflikter, der er omfattet af forbuddet, og om det eksempelvis har betydning, om man tager del i en konflikt på en statslig eller privat aktørs side. Ifølge tænketanken International Institute for Strategic Studies er der p.t. 8 høj-intensive og 18 medium-intensive væbnede konflikter på globalt plan. 29 Blandt disse er konflikter i Ukraine, D.R. Congo og Israel-Palæstina, der ikke umiddelbart frembyder nogen fare for, at eventuelle danske deltagere begår terrorisme i konfliktområdet eller returnerer som radikaliserede med en øget risiko for, at de begår terror på dansk grund, og som det som udgangspunkt ikke er strafbart at deltage i. Såfremt det bebudede lovforslag ikke kvalificeres, vil sådanne væbnede konflikter umiddelbart også være omfattet og dermed medføre forbud mod eks. danske borgeres udrejse med henblik på deltagelse i væbnet konflikt for den israelske hær eller i Ukraine, hvilket både kan få konsekvenser for vurderingen af legalitetskravet og proportionaliteten af de danske regler, jf. nærmere nedenfor. Der findes en del EMD praksis, der vedrører udrejseforbud og inddragelse af pas/rejsedokumenter i sager om bl.a. tvangsinddrivelse af gæld, konkurs, forældremyndighed, personer sigtet for kriminalitet m.v. De fleste af 27 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere 3. udgave, 1. oplag fra 2010 af Jon Fridrik Kjølbro s Khlyustov mod Rusland, dom af 11. juli Se opdelingen af de forskellige væbnede konflikter via følgende link: sidst besøgt 3. oktober

11 Jacob Mchangama,, i disse domme relaterer sig til en begivenhed, der allerede er indtruffet (eks. en konkurs eller en alvorlig forbrydelse) såsom at sikre, at debitor eller mistænkte ikke flygter i hhv. konkurssager- og straffesager. 30 Der er dog også visse sager, der vedrører indgreb, der er begrundede i rent præventive hensyn uden, at der allerede er indtruffet en egentlig begivenhed, såsom en konkurs eller en strafbar handling. Mest relevant er givetvis Storkammerdommen Labita v. Italy fra 2000, hvor en person, der var tiltalt men frikendt for deltagelse i mafia-aktiviteter, blev underlagt et omfattende regime af regler, der begrænsede klagers bevægelsesfrihed, herunder et forbud mod at rejse til udlandet. EMD fastlog, at præventive indgreb beregnet på at forhindre fremtidig kriminalitet, både forud for domfældelse og efter en frifindelse, var forenelig med TP 4, såfremt concrete evidence i en retssag kunne retfærdiggøre frygten for fremtidig kriminalitet. 31 I den konkrete sag fandt EMD dog ikke, at der var stærke nok grunde til at opretholde begrænsningerne, da mistanken mod klager alene var baseret på, at vedkommendes onkel var medlem af mafiaen. Også i Raimondo mod Italienhar EMD anerkendt staters ret til omfattende præventive indgreb i bevægelsesfriheden i forhold til en person, der var blevet frifundet i en sag om involvering i organiseret kriminalitet. EMD lagde vægt på den trussel, mafiaen udgjorde mod det demokratiske samfund. 32 I Nalbantski mod Bulgarien lagde EMD vægt på, at rent præventive indgreb i bevægelsesfriheden kræver clear indications of a genuine public interest which outweigh the individual s right to freedom of movement og at sådanne indikationer must be based on concrete elements which are truly indicative of the continued existence of the risk that such measures must seek to forestall. 33 Det fremgår også, at indgreb, der er generelle og automatiske, ikke er proportionelle. 34 Deltagelse i kamphandlinger for terrororganisationer og risikoen for terrorangreb ved hjemkomst må anses for en mindst ligeså alvorlig trussel mod det demokratiske samfund som medlemskab af mafiaen. På den baggrund må det fastslås, at Danmark kan foretage indgreb i både den generelle bevægelsesfrihed og retten til at rejse ud af sit eget land, ud fra præventive hensyn om at ville forhindre deltagelse i en væbnet konflikt, 30 Se Peer Lorenzen m.fl. op.cit. note 20 og Jon Fridrik Kjølbro op. cit. Note Labita mod Italien, dom af 6. april 2000 (Storkammer) Raimondo mod Italien, dom af 22. februar Nalbantski mod Bulgarien, dom af 11 april Stamose mod Bulgarien, dom af 27. november

12 Jacob Mchangama,, i selvom den person, der udsættes for et indgreb, endnu ikke har begået en strafbar handling. Det vil dog være afgørende, at myndighederne i hvert enkelt tilfælde kan påvise tilstrækkeligt stærke grunde til at foretage og opretholde sådanne indgreb samt, at indgreb ikke bliver opretholdt i længere perioder uden løbende evaluering af, hvorvidt grundlaget derfor stadig kan opretholdes. 35 Endvidere vil kravene til begrundelsen for indgrebet skærpes med tiden. 36 Særligt EMDs vægtning af concrete evidence i Labita-dommen og ovennævnte citat fra Nalbantski indikerer, at indgreb i bevægelsesfriheden baseret på mistanke om fremtidig kriminalitet, snarere end på grund af eks. flugtfare i relation til allerede begået kriminalitet, kræver solide holdepunkter. Også det forhold, at konsekvensen af overtrædelse af udrejseforbuddet som udgangspunkt vil medføre en ubetinget frihedsstraf, medfører, at proportionalitetsvurderingen givetvis vil være skærpet. I den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt det også vil være foreneligt med TP 4 at hindre udrejse for personer der har til hensigt at deltage i væbnede konflikter for stater eller bevægelser, der ikke begår terrorisme og som måske endda støttes af organisationer eller koalitioner, som Danmark er medlem af. I så fald vil det efter omstændighederne kunne være svært at argumentere for proportionaliteten af (og måske endog det anerkendelsesværdige formål med) indgrebet ud fra hensynet til særligt national sikkerhed. Det understreges også, at forslaget om at forbyde udrejse til væbnede konflikter, som berørt oven for, er væsentligt mere omfattende, end hvad der er forudsat i Sikkerhedsrådsresolution 2178, der betoner en udrejse med henblik på deltagelse i terrorisme. Det er også væsentligt at påpege, at i det omfang en person med rimelighed kan gøre gældende, at myndighederne har foretaget et indgreb i TP 4 Art 2, følger det af EMRK artikel 13, at der skal eksistere effektive retsmidler, der giver den pågældende mulighed for at imødegå indgreb, herunder ved at få alle relevante forhold undersøgt, processuelle retsgarantier, og tilpas grundighed, således, at den berørte kan fremføre alle argumenter, der har betydning for proportionalitetsvurderingen under EMRK. Den domstolsprøvelse, der følger paslovens 2, stk. 3 og retsplejelovens øvrige regler, vil normalt opfylde dette krav. Men eftersom domstolsprøvelsen meget vel kan komme til at omhandle spørgsmål om statens sikkerhed, kan det få konsekvenser for prøvelsesintensiteten og de processuelle retssikkerhedsgarantier. 35 Gochev mod Bulgarien, dom af 26. november Hajejibeyli mod Azerbaijan, dom af 10. juli

13 Jacob Mchangama,, i Der ses ikke umiddelbart at findes nogen domspraksis, der mere detaljeret vedrører kravene til effektiv prøvelse efter artikel 13 i sager om indgreb i TP 4, Art 2, stk. 1-2 og national sikkerhed. I Milen Kostov mod Bulgarien fra september 2013, henviser EMD dog til dommen i Al-Nashif mod Bulgarien fra 2002, som vedrørte udvisning af en udlænding med henvisning til statens sikkerhed. I Al Nashif fastslog EMD, at hensynet til national sikkerhed kan begrunde en vid skønsmargin til de nationale myndigheder. Men selv i tilfælde, hvor det påstås, at der eksisterer en trussel mod statens sikkerhed, kræver artikel 13 som minimum, at et kompetent og uafhængigt klageorgan oplyses om de bagvedliggende årsager til indgrebet, også selv om de ikke er offentligt tilgængelige. EMD fremhævede i den forbindelse, at klageorganet skal være kompetent til at afvise administrationens beslutning om, at der er en trussel mod statens sikkerhed, hvis denne beslutning findes vilkårlig eller urimelig, samt at der skal være en form for kontradiktorisk procedure, om nødvendigt gennem en særlig repræsentant, der er sikkerhedsgodkendt, ligesom spørgsmålet om indgrebets forenelighed med EMRK skal kunne undersøges. 37 Kravet om en effektiv prøvelse af grundlaget for indgreb i bevægelsesfriheden og/eller retten til udrejse kan meget vel tænkes at medføre en konflikt mellem denne retssikkerhedsmæssige garanti og myndighedernes ønske om at holde de beviser og informationer, der ligger til grund for beslutningen om at pålæggen en person begrænsninger i bevægelsesfriheden, fortrolige af hensyn til den nationale sikkerhed. Netop konflikten mellem effektiv domstoldprøvelse af indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder og hensynet til national sikkerhed har været et centralt tema i en række terrorrelaterede sager ved de danske domstole. I 2008 hjemviste Højesteret beslutningen om frihedsberøvelse i den såkaldte tunesersag til fornyet behandling i byretten og slog fast, at frihedsberøvelse kræver en vis prøvelse og passende adgang til kontradiktion. 38 Senere samme år afviste Højesteret igen det fremlagte bevismateriale som utilstrækkeligt. 39 Som følge af disse afgørelser blev der ved lov nr. 487 af 12. juni 2009 indført nye regler i udlændingeloven, vedrørende domstolsbehandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der byggede på anbefalinger i Betænkning 1505/2009, og som netop fremhævede de ovenfor nævnte principper fra Al- Nashif. 40 Reglerne indførte blandt andet åbent og lukket materiale, hvoraf sidstnævnte alene er tilgængeligt for domstolene og en særlig sikkerhedsgodkendt advokat, der ikke må drøfte det med den mistænke eller 37 Al-Nashif mod Bulgarien, dom af 20. juni 2002, U H. 39 U H. 40 Betænkning 1505 af februar 2009, side 113 ff. 13

14 Jacob Mchangama,, i dennes advokat. Højesteret har i U H udtalt, at disse regler må antages at være i overensstemmelse med EMRK. De danske regler vedrørende udvisning af udlændinge, der udgør en fare for statens sikkerhed, var genstand for EMDs vurdering i admissibiletsafgørelsen Amer Ihsan Niamik Saeed mod Danmark fra 24. juni Her blev en klage over overtrædelse af bl.a. EMRK artikel 8 og 13 fra en udlænding på tålt ophold, der var blevet udvist for at udgøre en fare for statens sikkerhed efter de nye regler om domstolsprøvelse i udlændingeloven, afvist som åbenbart ubegrundet af et flertal af EMDs dommere. Flertallet lagde vægt på, at reglerne indeholdt tilstrækkelige retsgarantier samt, at det åbne materiale i sagen var omfattende og levede op til principperne i bl.a. Al-Nashif. 41 I admissibilietsafgørelsen I.R. and G.T. mod Storbritannien, erklærede EMD en lignende klage vedrørende overtrædelse f EMRK artikel 8 og 13 for åbenbart ubegrundet og lagde vægt på, at det engelske system, der ligesom det danske, opererer med åbent og lukket materiale samt særligt sikkerhedsgodkende advokater, indeholdt tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier i forhold til artikel 8 og 13, jf. også Al-Nashif. 42 Det er dog bemærkelsesværdigt, at afgørelsen om, at klagerne i i I.R. og G.T. udgjorde en fare for national sikkerhed i det åbne materiale alene var baseret på generelle vurderinger om mulig involvering i facilitering af terror-relaterede aktiviteter og tilhørsforhold til terrornetværk, der udgjorde en potentiel risiko. 43 De konkrete oplysninger, der lå til grund for denne vurdering, fremgik dog kun af det lukkede materiale, som alene klagernes særlige advokat (og prøvelsesorganet) havde adgang til. EMD lagde således vægt på, at der i sager vedrørende artikel 13, jf. artikel 8 ikke kan stilles de samme krav til prøvelsen af indgrebet, som når det gælder artikel 3, 5 og 6, eftersom indgrebene i forhold til disse rettigheder, og i særdeleshed artikel 3, er mere intense og indgribende. 44 Det får således indvirkning på fortolkningen af artikel 13, når denne bestemmelse påberåbes i forbindelse med EMRK artikel 8, og i I.R. og G.T. fastslog EMD, at i sager om national sikkerhed skal disse bestemmelser fortolkes sammenhængende og, at artikel 13 i sådanne sager skal udgøre et retsmiddel, der er as effective as 41 Amer Ihsan Niamik Saaed mod Danmark, afgørelse af 24. juni I.R. og G.T. mod Storbritannien, afgørelse af 28. januar I.R. og G.T. mod Storbritannien Ibid 61 og Amer Ihsan Niamik Saaed mod Danmark, 35. Også i De Souza Ribeiro mod Frankrig har EMD fremhævet forskellen mellem kravene til artikel 13 i sager om artikel 3 og 5 over for sager vedrørende artikel 13, jf. artikel 8, ved at fastslå, at det i de sidstnævnte sager ikke er et krav, at der en klage tillægges opsættende virkning De Souza Ribeiro mod Frankrig, dom (Storkammer) af 13. december

15 Jacob Mchangama,, i can be having regard to the restricted scope for recourse inherent in the particular context. 45 Endvidere udtalte EMD om Artikel 13, at denne bestemmelse kræver, at prøvelsesorganet bliver oplyst om baggrunden for et indgreb, men ikke at den mistænkte får adgang til sådan information. 46 Det vil altså i praksis sige, at EMD i artikel 8 sager vedrørende national sikkerhed, og i modsætning til sager vedrørende artikel 3,5 og 6, accepterer en form for hemmelig prøvelse i den forstand, at klageren ikke nødvendigvis har krav på selv at få adgang til alle beviserne i sagen mod ham, så længe et uafhængigt domstolslignende organ og en særlig advokat, der skal repræsentere klagerens interesser, har adgang til alle sagens oplysninger. Indgreb i bevægelsesfriheden i form af pasinddragelse og forbud mod udrejse til bestemte lande må også kategoriseres som værende mindre indgribende end indgreb i artikel 3, 5 og 6, samt givetvis også EMRK artikel 8 (om end der i visse sager kan være et vist overlap mellem TP 4, artikel 2 og artikel 8). Uanset, at EMD ikke udtrykkeligt har taget stilling til kravene til domstolsprøvelse i en sag vedrørende indgreb i TP 4, stk. 2, begrundet i hensynet til national sikkerhed, synes det mest nærliggende at antage, at principperne fra Al-Nashif også vil være gældende i sådanne sager, jf. EMRK artikel 13. Det må i den forbindelse antages, at de krav til domstolsprøvelse, som EMD stiller vil forøges i takt med varigheden af indgrebet, hvorfor det vil være at foretrække at vedtage et system med tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier fra dag ét, frem for at have vedtaget en ordning, hvis prøvelsesintensitet muligvis er tilstrækkelig ved indgrebets begyndelse, men ikke ved dets kontinuerlige udstrækning over tid. Det vil dog være svært foreneligt med EMRK artikel 13, hvis eventuelle regler, der begrænser adgangen til aktindsigt, kontradiktion eller lignende, også anvendes i sager, hvor indgreb i bevægelsesfriheden og retten til udrejse ikke kan anses for direkte relateret til national sikkerhed, fordi vedkommende eks. er mistænkt for at ville rejse ud for at deltage i en væbnet konflikt, der ikke indebærer en fare for radikalisering eller udøvelse af terrorisme, eller fordi vedkommende er mistænkt for at deltage i en væbnet konflikt i eks. Syrien og Irak, men for grupperinger, der ikke begår terrorisme og derfor ikke udgør en fare for statens sikkerhed. Som udgangspunkt bør domstolsprøvelsen derfor følge de almindelige regler i Retsplejeloven, og kun ved en kendelse truffet efter politiets begæring, bør eventuelle særlige restriktive regler tages i anvendelse. 45 I.R. og G.T. mod Storbritannien Ibid

16 Jacob Mchangama,, i 5. Konklusion og anbefalinger Regeringen har fremsat en handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering, der sigter mod at begrænse trafikken af danskere eller andre personer med ophold i Danmark, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer. Handlingsplanen indeholder bl.a. et forslag om at inddrage pas og udstede udrejseforbud til personer, der mistænkes for at ville deltage i væbnede konflikter i udlandet. Også FN s Sikkerhedsråd har med vedtagelsen af Resolution 2178 indført en række forpligtelser på området. Vi konkluderer i analysen, at de bebudede danske regler overimplementerer og gå væsentligt videre end påkrævet af FN Resolutionen, at et udrejseforbud er foreneligt med EMRK, men at dette kræver fornøden præcisering, et afgrænset anvendelsesområde og tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier, herunder effektiv domstolsprøvelse, også i sager der vedrører statens sikkerhed. På den baggrund fremsætter vi følgende konkrete anbefalinger til Folketinget: A) De varslede indgreb i retten til udrejse bør ledsages af tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier, inklusiv klare og præcise regler, reel og underbygget mistankekrav, og effektiv domstolsprøvelse B) Ny lovgivning på området bør ledsages af en såkaldt solnedgangsklausul, hvorefter loven udløber på et på forhånd fastsat tidspunkt. C) Den forestående lovgivningsproces bør være så grundig og omhyggelig som muligt, og der bør være tilstrækkelig tid til offentlig debat og inddragelse af bidrag fra civilsamfund. D) Regeringen skal være åben om, hvilke dele af resolution 2178 og eventuelle andre internationale tiltag på området, der er retligt bindende for Danmark, og hvilke, der ikke er. 16

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en

Læs mere

Analyse om lovudkast om ændring af paslov mm, udlændingelov og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet mv.

Analyse om lovudkast om ændring af paslov mm, udlændingelov og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet mv. Analyse om lovudkast om ændring af paslov mm, udlændingelov og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet mv.) Executive summary Som følge af det stigende antal

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N ( V Æ B N E D E K O N F L I K T E R I U D L A N D E T M V.

F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N ( V Æ B N E D E K O N F L I K T E R I U D L A N D E T M V. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Ketilbjørn Hertz Strafferetskontoret@jm.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F ON 3 2 6 9 8 8 8 8 D I REKTE 3 2 6

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk, rpe@jm.dk og kaa@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. juni 2011 Sag 17/2011 (1. afdeling) Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen og advokat Mikkel

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 9 1 32 5

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum 2016/1 BSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G. w w w. r e t s p o l i t i k. d k HØRINGSSVAR

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G. w w w. r e t s p o l i t i k. d k HØRINGSSVAR R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G w w w. r e t s p o l i t i k. d k HØRINGSSVAR Høring over lovudkast og betænkning om væbnede konflikter i udlandet. UIBM-sagsnummer 2015-730-0840. Høringsbrev af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 104 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0246 Dok.: HHM40328 Besvarelse af spørgsmål nr. 104 af 2. maj 2006 fra

Læs mere

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24664220 13. november 2009 LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Justitsministeren har fremsat et lovforslag,

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2014 Kontor: Sikkerhed og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: 2014-1924-0138 Dok.: 1356288 U D K A S T Forslag til Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 28. april 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.:

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L + 4

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

Instituttets høringssvar af henholdsvis 19. december 2016 (om indførelse af lejrforbud),

Instituttets høringssvar af henholdsvis 19. december 2016 (om indførelse af lejrforbud), Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark politikontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 6 9 E M K I @ H

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere