Forskningsstrategi for OUH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi for OUH"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 19 Offentligt Forskningsstrategi for OUH Udarbejdet i samarbejde med Klinisk Institut, Syddansk Universitet En del af OUH s udviklingsplan Hospitalsledelsen

2 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund... 4 Status... 5 Muligheder... 6 Målet med forskningsstrategien... 7 Strategiske mål... 8 Oversigt over nye indsatsområder... 9 Opfølgning på strategien Indsatsområde 1: Etablering af Odense OPEN Teknologiske muligheder og udfordringer Strategiske mål Initiativer Indsatsområde 2: Humane ressourcer Status og udfordringer Strategiske mål Initiativer Indsatsområde 3: Styrkelse af forskningsområder Status og udfordringer Strategiske mål Initiativer Indsatsområde 4: Organisation og ledelse Status og udfordringer Strategiske mål Initiativer Odense Universitetshospital (OUH) har som vision at være patienternes foretrukne universitetshospital. For at hospitalet også i fremtiden kan være et attraktivt hospital med den bedste evidensbaserede behandling til borgerne, er der behov for at styrke forskningen på hospitalet. OUH har i de seneste år, i tæt samarbejde med Klinisk Institut og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU), markeret sig med en betydelig og stigende forskningsmæssig indsats. En indsats, som er resultatet af en flerårig satsning på at styrke og stimulere de kliniske forskningsmiljøer gennem etablering af forskningsenheder og murstensløse centre på tværs af specialer. Samtidig er OUH det væsentligste undervisningshospital i regionen. Hospitalet har således ca uddannelsespladser inden for lægevidenskab, sygepleje mv. Det er OUH s ambition at øge den sundhedsvidenskabelige forskning ved OUH betydeligt indenfor alle specialer, således at OUH også fremover kan tilbyde den bedste behandling, samt fastholde og rekruttere højt kvalificeret personale til gavn for patienterne. Desuden er det ambitionen, at den sundhedsvidenskabelige forskning skal bidrage til udvikling og innovation i regionen i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer, kommuner og private virksomheder. Den nye sundhedslov, regeringens globaliseringsstrategi og den øgede konkurrence om forskningsmidler stiller samtidig nye krav til de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer. Ho- spitalsledelsen har derfor ønsket at formulere en klar forskningsstrategi. OUH s nye forskningsstrategi indebærer en fordobling af OUH s økonomiske bidrag til forskning og højt specialiseret behandling, fra ca. 1 % af budgettet i 2007 til ca. 2 % af budgettet i Det svarer til en forøgelse på 40 mio. kr. over de næste 5 år. Samtidig er det målet at forøge den videnskabelige produktion til publicerede artikler årligt. For at nå disse mål afsættes allerede i mio. kr. i nye midler på OUH s budget til en ny forskningspulje, ansættelse af nye ph.d.-studerende og et helt nyt initiativ: Odense OPEN. Odense OPEN Odense Patient data Exploratory Network er et nyt initiativ på OUH, der skal bistå forskere med indsamling og opbevaring af oplysninger om patienter og biologisk materiale fra forskningsprojekter, således at nye muligheder for adgang til nationale registre og samarbejde med danske og udenlandske forskere udnyttes. Forskningsstrategien er blevet til efter en dialog runde med forsknings- og afdelingsledelserne og en række møder i en faglig referencegruppe med repræsentation af Klinisk Institut og med dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. Forskningsstrategien vil i de kommende år yderligere blive udviklet efterhånden som nye muligheder og udfordringer for forskningen på OUH viser sig. Vi vil gerne takke de mange bidragsydere for deres indsats og den konstruktive debat, som er gået forud for denne strategiske udmelding. Hospitalsledelsen 2 3

3 Indledning Definition Behandling omfatter ifølge Sundhedsloven undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Baggrund Der stilles fra forskellig side stigende krav til sygehusvæsenet. Brugernes (patienternes) og politikernes ønske om evidensbaseret behandling på højeste internationale niveau er tydelig. Sundhedsstyrelsen har fået større indflydelse på fordelingen af de højt specialiserede behandlinger mellem hospitalerne, og der er lagt op til yderligere centralisering af en række af disse opgaver. Desuden stiller Sundhedsstyrelsen krav om, at højt specialiserede behandling skal være understøttet af forskningsaktivitet, og alle afdelinger med sådanne funktioner skal fremover redegøre for forskning og dokumentation. Samtidig stilles der krav om ventetidsgaranti og nye mål for produktiviteten på sygehusene. Den nye sundhedslov forpligter de nye regioner i Danmark til at forske, herunder bidrage til forskning i forebyggelse og sundhedsfremme i samarbejde med kommunerne. Strukturreformen har gennem oprettelsen af de 5 regioner ændret det universitære og sygehuspolitiske landkort, og OUH servicerer nu hele Region Syddanmark på langt de fleste områder inden for højt specialiseret behandling. Den sundhedsvidenskabelige forskning tilføres nye og betydelige økonomiske midler fra den danske stat som led i globaliseringsforliget. På samme måde indebærer EU s 7. rammeprogram, det nyoprettede European Research Council og store private fonde væsentligt flere midler til sundhedsvidenskabelig forskning. Disse midler udsættes imidlertid i konkurrence og ofte med krav om medfinansiering. Dette skærper kravene til universitetshospitalernes infrastruktur, deres mulighed for at foretage fleksibel medfinansiering og evne til at skabe og fastholde større forskernetværk, som kan konkurrere om midlerne på internationale vilkår. Det tætte europæiske samarbejde og globaliseringen betyder større mobilitet blandt forskere. Sammen med manglen på sundhedsfagligt personale indebærer dette et behov for at fastholde og rekruttere de bedste forskere. Det samlede billede er derfor, at der i de kommende år vil være flere midler til rådighed for forskningen, men at konkurrencen om disse midler og om de bedste forskere skærpes. Samtidig vil samfundet stille større krav om forskning og hurtig implementering af forskningsresultater. Status På baggrund af årsrapporterne fra SDU og OUH samt optælling af ansatte ved Klinisk Institut og OUH er status for forskningsaktivitet og ressourcer i 2006 opgjort i form af en række nøgletal: Professorer (kliniske)...29 Professorer (særlige opgaver)... 8 Professorer (eksterne)... 4 Forskningslektorer... 9 Ph.d.-studerende...70 Det samlede antal årsværk anvendt på OUH til forskning er senest opgjort i 2005 til i alt ca. 200 årsværk, fordelt på ca. 530 ansatte ifølge Center for Forskningsanalyse. De samlede udgifter til forskning på OUH er senest opgjort for året 2005 af Center for Forskningsanalyse til i alt 99 mio. kr. Heraf udgjorde de ordinære midler finansieret af OUH i alt 38 mio. kr., mens eksterne midler udgør ca. 61 mio. Samme år udgjorde de totale driftsudgifter på OUH (inkl. løn, tjenesteudgifter og varekøb) i alt mio. kr., dvs. OUH s egen finansiering af forskningen udgjorde ca. 1% af budgettet. Figur 1. Antal publikationer i afdelinger på OUH i 2005 Afdeling B Afdeling M Afdeling BFG Afdeling I Afdeling H Det umiddelbare resultat af forskningen i form af formidling af forskningsresultater opgøres årligt af SDU. Tallene for 2006 foreligger endnu ikke, men antallet af peer-reviewede artikler produceret med deltagelse af forskere fra OUH vurderes at være ca Hertil skal lægges et mindre antal produceret af ansatte på OUH uden tilknytning til SDU. Forskningen på OUH udføres i de 31 forskningsenheder under Klinisk Institut, som er baseret på afdelingerne på hospitalet. De fleste specialer indgår således også i en forskningsenhed, men der er endnu enkelte områder, som ikke har en forskningsenhed og dermed en formel tilknytning til SDU. I figur 1 og 2 herunder vises dels antal publikationer i de enkelte afdelinger, dels sammenhængen mellem antal publikationer og antal ph.d.- studerende i afdelingerne. Det fremgår, at ca. en tredjedel af afdelingerne står for ca. tre fjerdedele af publikationerne. Der er således store forskelle mellem afdelingernes forskningsaktivitet målt i publikationer. Figur 2 synes også at vise at der er en positiv sammenhæng mellem antal ph.d.-studerende og antal publikationer. Figur 2. Antal ph.d.-studerende i afdelingerne på OUH og antal publikationer Antal publikationer i Antal ph.d.-studerende i

4 Muligheder OUH har sammen med SDU og Region Syddanmark en række fordele i denne nye verdensorden. Væsentlig er placering af alle lægefaglige specialer og hjælpefunktioner på samme adresse på OUH samt den meget tætte fysiske placering og det gode samarbejde mellem SDU og OUH. Endvidere har OUH og SDU en tradition for et godt og frugtbart samarbejde mellem afdelinger, institutter og fakulteter, som dækker alle aspekter fra basalforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning samt sundhedstjenesteforskning. SDU har moderniseret sin struktur med oprettelse af Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), og indfusioneringen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har betydet en væsentlig styrkelse af fakultetet. Samtidig medfører det øgede samarbejde mellem sygehusene i regionen og oprettelse af Det Regionale Strategiske Forskningsråd i Region Syddanmark nye muligheder for store forskningsprojekter med mange patienter fra hele Syddanmark. En egentlig politik for regional sundhedsforskning i Region Syddanmark er under udarbejdelse af Det Regionale Strategiske Forskningsråd, og det forventes at forskningspolitikken vil indeholde målsætning om at styrke sundhedsforskningen i regionen på OUH og centralsygehusene, i samarbejde med SDU. Det forventes også, at der sammen med politikken udmeldes en ny regional pulje til understøttelse af den fælles forskningsindsats på ca. 22 mio. kr. i 2008 samt 14 mio. kr. i de efterfølgende år. På sin side har OUH for længst indført forskningsledelse, og sammen med SDU er der etableret en velfungerende infrastruktur med GCPenheden, Videncentret, Kompetencecenter for kliniske databaser, samt Fondskontoret og Forsknings- og MTV-afdelingen. Målet med forskningsstrategien OUH s forskningsstrategi skal tjene følgende formål: At placere OUH som et førende hospital i Danmark på en række satsningsområder indenfor forskningen At øge den forskningsmæssige produktion markant At understøtte de højt specialiserede kliniske behandlinger med forskning Det er således målet, at forskningsstrategien skal udgøre en ramme for en forstærket forskningsindsats på OUH, men samtidig skal strategien ikke hæmme forskningsprojekter uden for de udpegede satsningsområder. 6 7

5 Strategiske mål Det er OUH s strategiske målsætning at de herunder beskrevne indsatsområder skal medføre, at OUH i 2012: Er landets førende institution inden for forskning i en række sundhedsvidenskabelige nøgleområder målt på videnskabeligt impact Har forøget de samlede forskningsressourcer (dvs. midler fra ordinære bevillinger fra OUH) med 40 mio. kr. Har forøget antallet af ph.d.-studerende ved OUH/Klinisk Institut fra 70 til 140 Har forøget antallet af peer-reviewede videnskabelige artikler til i alt artikler om året med en eller flere medforfattere fra OUH For at nå disse mål afsættes allerede i 2008 nye midler på 10 mio. kr. på OUH s budget til en øget indsats indenfor forskning og højt specialiseret behandling: Der oprettes en ny pulje på 6 mio. kr. til brug for udvikling af forskning og højt specialiserede behandling Der afsættes 2 mio. kr. til en forøgelse af antallet af ph.d.-studerende ved at OUH bidrager med 1/3 af lønnen til ph.d.-studerende som allerede har fået en delvis finansiering fra Syddansk Universitet og eksterne parter Der afsættes 2 mio. kr. til etablering af Odense OPEN, jf. beskrivelsen af indsatsområde 1 Med denne satsning vil OUH s bidrag til forskning og højt specialiseret behandling frem mod 2012 blive forøget fra de nuværende ca. 1 % af budgettet til ca. 2 %. Dermed vil OUH nå op på det mål for sygehusenes forskningsindsats, som forventes at indgå i den kommende politik for regional sundhedsforskning i Region Syddanmark. Samtidig med denne satsning fra OUH påregnes en betydelig forøgelse af bidraget til forskningen fra SDU i de kommende år, idet universitetet har mulighed for at tiltrække midler fra de stadigt voksende konkurrenceudsatte puljer til forskning. Det drejer sig bl.a. om midler fra den danske stat som led i Globaliseringsforliget, EU s 7. rammeprogram, midler fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og private fonde. SDU vil desuden bidrage til den beskrevne satsning, idet universitetet bidrager til finansiering af det forøgede antal ph.d.-studerende. Oversigt over nye indsatsområder Med udgangspunkt i de strategiske mål og de dialogmøder med samtlige afdelinger, som blev gennemført i foråret 2007, samt den efterfølgende udarbejdelse af strategier for forskning og højt specialiseret behandling i alle afdelinger, er der udpeget en række satsningsområder til styrkelse af forskningen på OUH: Indsatsområde 1: Etablering af Odense OPEN et unikt netværk med ressourcer til indsamling, håndtering og analyse af såvel laboratoriedata som kliniske data fra patientkohorter og befolkningsundersøgelser. Indsatsområde 2: Humane ressourcer en satsning på videreudvikling af den personalepolitiske strategi for rekruttering og fastholdelse af forskere samt oprettelse af nye forskerstillinger. Indsatsområde 3: Styrkelse af forskningsområder en styrket indsats overfor dels nuværende forskningsmæssige satsningsområder, dels forskningsområder med potentialer for nye højt specialiserede behandlinger eller behov for understøttelse af eksisterende behandlinger. INDSATSOMRÅDE 4: Organisation og ledelse et styrket samarbejde mellem afdelinger, øvrige hospitaler i regionen, SDU, udenlandske hospitaler, industrien samt en øget satsning på forskningsledelse. Desuden en særlig indsats i forhold til forbedring af de fysiske forhold for forskere samt udvikling af forskerstøttefunktioner. I det efterfølgende beskrives de enkelte indsatsområder i forhold til deres baggrund, målsætninger og initiativer. 8 9

6 Indsatsområde 1: Etablering af Odense OPEN Teknologiske muligheder og udfordringer Opfølgning på strategien For at sikre forskningsstrategiens implementering nedsættes et nyt Forskningsråd for Odense Universitetshospital. Forskningsrådet har til opgave at sikre implementering af og opfølgning på forskningsstrategien samt at have en rådgivende funktion på forskningsområdet i forhold til hospitalsledelsen. Rådet udarbejder også indstillinger til hospitalsledelsen vedr. anvendelse af den nye pulje til forskning, jf. indsatsområde 2. Hospitalsdirektøren er formand for rådet, og institutlederen for Klinisk Institut er medlem af rådet, idet rådet bygger på det samarbejde med Klinisk Institut, som er etableret i forbindelse med tilblivelse af forskningsstrategien. Indledningsvis skal forskningsrådet også forholde sig til en række tiltag inden for de enkelte indsatsområder, der kræver yderligere konkretisering før implementering kan finde sted. For at sikre en løbende vurdering af udviklingen inden for de enkelte indsatsområder, vil der blive foretaget opgørelser af gennemførelsen af initiativerne. Generelt vil anbefalingerne fra den regionale arbejdsgruppe vedrørende måling af forskningsressourcer og aktivitet blive fulgt op via opgørelse indenfor samtlige forskningsaktiviteter. Således vil den forskningsmæssige produktion blive vurderet på baggrund af indrapporteringer via SDU i PU:RE. Måling af antal forskere mv. fra Center for Forskningsanalyse vil være udgangspunkt for vurderinger af udviklingen i forskningsressourcerne. Ud over det kvantitative mål for forskningens omfang på publikationer i 2012 vil der også i regi af Forskningsrådet for Odense Universitetshospital blive udpeget et kvalitativt mål for forskningen baseret på f.eks. de videnskabelige artiklers impact. I Danmark findes en række unikke nationale registre (landspatientregisteret, receptdatabasen, cancerregisteret osv.) og mulighed for samkøring af disse. Samtidig giver den teknologiske udvikling nye muligheder. Det er nu muligt at foretage DNAanalyse på parafinsnit af patologiske prøver, anvende massespektrometri til samtidig måling af en række hormoner på én gang. Sekventering af hele eller store dele af enkeltpersoners DNA bliver formentligt muligt inden for de næste 5-10 år. Tilsvarende må man forudse betydelige fremskridt indenfor proteomanalyse. Fælles for disse teknologiske fremskridt er, at de frembringer meget store datamængder, men også at forskningslaboratorier ikke kan gennemføre forskningsprojekter uden grundige kliniske oplysninger og resultatmål fra databaser. Den største forskningsmæssige udfordring vil derfor i de kommende år ligge i at sammenkoble epidemiologiske og laboratoriemæssige data med kliniske data. Dette kræver: Systematisk indsamling af biologisk materiale hos en lang række patientgrupper Systematisk klinisk beskrivelse af patientkarakteristika og sygdomsforløb Avanceret dataanalyse OUH vil tage denne forskningsmæssige udfordring op ved etablering af OPEN. OPEN (Odense Patient data Exploratory Network) er en nyskabende, tværfaglig forskningsindsats, der omfatter både patientkohorter og befolkningsundersøgelser. I praksis er OPEN et netværk med ressourcer til indsamling, håndtering og analyse af såvel laboratoriedata som kliniske data fra patientkohorter og befolkningsundersøgelsen. Formålet med OPEN er, at: Understøtte eksisterende og oprettelse af nye kohorter, som omfatter patienter og raske kontrolpersoner Etablere en række biobanker, idet der etableres den nødvendige infrastruktur, herunder IT- og frysekapaciet til opbevaring af DNA, serum og væv Udbygge kliniske databaser, biostatistisk og informatiske funktioner samt EPJ-funktioner til datacapture Initiativer af denne type findes allerede i mindre skala på OUH/SDU i form af f.eks. Tvillingeregisteret, Fyns Amts diabetesdatabase, Odense Androgen Study, HIV-registeret, Sepsiskohorten, Diabetes øjenkohorten, Allergikohorten, European Youth Heart Study, Hepatitiskohorten, Pneumonikohorten og Dansk Transfusionsdatabase. Flere af disse har vist sig at være yderst produktive og dermed gode forskningsmæssige investeringer. En række eksisterende funktioner kan ved udbygning umiddelbart understøtte infrastrukturen i OPEN. Det gælder f.eks.: Kompetencecenter for kliniske databaser BFG (blodprøvetagning, biobank) Klinisk Patologi (biobank) EPJ sekretariatet (udvikling af moduler til EPJ mhp. data-capture) IT-projektafdelingen (indskanning af spørgeskemaer og maskinel læsning af disse) 10 11

7 Strategiske mål Der tages initiativ til at etablere Odense OPEN (Odense Patient data Exploratory Network) som er et nyskabende forskningsinitiativ, hvor man samler kliniske data og biologisk materiale fra patient- og befolkningskohorter. Samtidig skabes der adgang til store eksisterende datasæt og der dannes en platform for samarbejde mellem forskergrupper i ind- og udland mht. analyse af såvel biologiske data som registerdata. Med netværket tilstræbes at udnytte muligheder for at få adgang til de nyeste teknologier globalt. Akronymet OPEN er valgt for at signalere, at der skabes let adgang til meget store datasæt af både biologisk og epidemiologisk karakter for alle, der har interesse i dem. Forskere og forskergrupper vil kunne trække på datamateriale, som er langt mere omfattende end det, de selv ville have mulighed for at indsamle inden for en given projektperiode. OPEN vil desuden kunne fungere som et serviceapparat, f.eks. ved blodprøvetagning, nedfrysning, DNA-oprensning eller oprettelse af biobank-database. Initiativet med OPEN og den tilknyttede infrastruktur skal understøtte alle afdelinger. Initiativer Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til støtte af OPEN med infrastruktur i foreløbigt de næste 5 år. Derefter forventes OPEN selv at generere sin finansiering gennem eksterne midler og brugerbetaling fra delprojekterne i de enkelte afdelinger Der nedsættes en styregruppe, som har overordnet ansvar for udformning af endelig beskrivelse af målet med og indholdet i OPEN. Styregruppen består af et medlem af OUH s ledelse, lederen af Klinisk Institut samt 9 forskere i dobbeltansættelse mellem OUH og Klinisk Institut. Styregruppen sammensættes således at der er repræsentation af både meget forskningsaktive og mindre forskningsaktive afdelinger. Repræsentanter for Klinisk Immunologisk Afdeling og Afdelingen for Klinisk Patologi indgår i styregruppen. For at sikre at OPEN kommer fra start i 2008, nedsættes styregruppen allerede i efteråret 2007 og udarbejder et kommissorium samt opstiller rammer for OPEN Projekt OPEN påbegyndes i 2008 Etablering af OPEN skal desuden stimulere et øget samarbejde med primærsektoren, andre hospitaler, andre institutter ved fakultetet (f.eks. Immunologi og Mikrobiologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning og SIF) og andre fakulteter ved SDU (f.eks. Det Naturvidenskabelige Fakultet), danske forskergrupper udenfor SDU og udenlandske forskergrupper (f.eks. omkring DNA-analyse). I den forbindelse skal der igangsættes en målrettet informationsindsats til relevante målgrupper

8 Indsatsområde 2: Humane ressourcer Status og udfordringer Der er behov for at OUH gør en særlig indsats for at rekruttere og fastholde læger, speciallæger og forskere. Rekrutteringsproblemerne skærpes aktuelt af den landsdækkende mangel på lægelig arbejdskraft, let adgang til speciallæge-uddannelserne, et større udbud af job i det private erhvervsliv, lønforhold for f.eks. ph.d.- studerende og de hidtil uklare karrieremuligheder som forsker. Der er med udformningen af Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved Universiteter nu angivet klare karriereforløb for forskere ansat ved såvel teoretiske institutter som ved kliniske afdelinger. OUH/SDU har en velfungerende fælles procedure for opslag, vurdering og ansættelse af professorer og forskningslektorer. Rekruttering af kvalificerede forskere kræver attraktive stillinger, som giver disse mulighed for at etablere egne forskningsgrupper og dermed opnå langsigtede resultater. Oprettelse af nye forskningsstillinger er derfor et vigtigt virkemiddel for at sikre et tilstrækkeligt antal speciallæger i Region Syddanmark, men også et mål i sig selv for at sikre en tilstrækkelig forskningsmæssig tyngde og produktion. OUH/Klinisk Institut har aktuelt 70 ph.d.-studerende, som dermed udgør hovedparten af videnskabelige medarbejdere. Ph.d-studerende vil også i de kommende år være den største gruppe af videnskabelige medarbejdere. Strategiske mål Den personalepolitiske strategi for rekruttering og fastholdelse af talentfulde forskere videreudvikles ved at udnytte mulighederne i den nye stillingsstruktur for videnskabeligt personale Antallet af ph.d.-studerende forøges fra 70 til 140 inden år 2012 Initiativer I samarbejde med SDU oprettes dedikerede forskerstillinger (professorater, lektorater mv.) Forskningsforpligtelse anføres i ansættelseskontrakter for f.eks. overlæger Ikke-lægelige akademikere ansættes til forskningsopgaver, og der sker en tydeliggørelse af deres akademiske karriereveje for disse Terapeuter, sygeplejersker, medicinstuderende og evt. andre personalegrupper inddrages i afdelingens forskningsprogram Ph.d.-vejlederfunktionen opgraderes. Dette sker ved rekruttering af vejledere samt professionalisering af vejlederfunktionen Forøgelsen af antallet af ph.d.-studerende skal ske gennem: Samfinansiering af ph.d.-stipendier (efter tredjedelsmodellen hvor OUH og SDU hver finansierer 1/3, og den sidste tredjedel hentes andetsteds) og introduktionstipendier Oprettelse af stillinger, som kombinerer hoveduddannelsesforløb med ph.d.-studium Afsættelse af 2 mio. kr. på OUH s budget i 2008 til ph.d.-finansiering jf. de strategiske mål For de øvrige beskrevne initiativer vil det være op til det kommende OUH-forskningsråd at konkretisere dem yderligere, herunder at kvantificere de enkelte tiltag

9 Indsatsområde 3: Styrkelse af forskningsområder Indsatsområde 4: Organisation og ledelse Status og udfordringer Status og udfordringer Meget forskningsaktive områder OUH s og SDU s aktuelle styrkepositioner fremgår af research catalogue og omfatter i dag en række områder som f.eks. endokrinologi, stamceller, genetik, hjertesygdomme, hudsygdomme og allergi, infektionsmedicin, børneområdet, nuklearmedicin, ortopædkirurgi og Kompetencecenter for kliniske databaser. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har samtidig en stærk profil inden for farmakologi, epidemiologi, sundhedstjenesteforskning i bred forstand, idrætsforskning, bevægeapparatet samt basalforskning inden for specielt neurologi og nyremedicin. Desuden udgør kræftforskningen et væsentligt forskningsområde, hvilket senest er understreget med tilførsel af betydelige forskningsmidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den kliniske kræftforskning i Endelig har det øvrige SDU styrker inden for f.eks. proteomanalyse. Svagt markerede forskningsområder Den gennemførte proces i vinteren og foråret 2007 med dialogmøder og udformning af forslag til strategier for forskning og højt specialiseret behandling i alle afdelinger viste, at der er afdelinger på OUH som er svagere markeret på forskningsområdet i forhold til OUH s position som universitetshospital. Disse afdelinger har generelt anvendt relativt få ressourcer til forskning og i nogle tilfælde manglende universitetstilknytning. Den begrænsede forskningsaktivitet udgør en udfordring dels i forhold til at sikre det forskningsmæssige grundlag for afdelingens egne funktioner, dels i forhold til de behandlingsforløb, hvor afdelingerne samarbejder med andre afdelinger. Sidstnævnte er især relevant i forhold til afdelinger med tværgående funktioner. Derfor er der taget initiativ til en umiddelbar styrkelse af forskningen på en række afdelinger, som i de seneste år har haft begrænset forskningsmæssig produktion. Strategiske mål Det forskningsmæssige grundlag for OUH s behandlingstilbud på alle afdelinger skal styrkes. Der skal sikres en udbygning og videreførelse af meget forskningsaktive områder Der igangsættes en proces for at styrke forskningsfelter og afdelinger som aktuelt er svagt markeret mht. forskning Initiativer Der igangsættes følgende mhp. videreførelse af meget forskningsaktive områder: Tilførsel af humane og økonomiske midler i indbyrdes konkurrence Oprettelse af pulje til brug for medfinansiering ved større ansøgninger. Der afsættes 6 mio. kr. årligt til ny pulje til forskning og højt specialiseret behandling. En del af midlerne fra denne pulje kan anvendes til medfinansiering af større ansøgninger, jf. afsnit 2.5. Der igangsættes følgende initiativer for at styrke svagt markerede afdelinger og forskningsfelter: I samarbejde med afdelingsledelser og forskningsledere i udvalgte afdelinger undersøger hospitalsledelsen mulighederne for en øget forskningsaktivitet i afdelinger med særligt henblik på at sikre forskningsmæssig understøttelse af den højt specialiserede behandling Muligheder for styrkelse af universitetstilknytning gennem ansættelse af professorer og forskningslektorer undersøges, se afsnit om humane ressourcer. For enkelte afdelinger, der endnu ikke er tilknyttet forskningsenhed under Klinisk Institut, undersøges muligheden for dette. Muligheder for oprettelse af ph.d. -stipendier undersøges. Forskningen på OUH gennemføres i et tæt samarbejde med SDU (Klinisk institut), idet videnskabelige ansættelser sker ved begge institutioner og med en tostrenget reference. Hospitalsledelsen og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet holder således regelmæssige Strategiudvalgsmøder, hvor udfordringer inden for forskning og undervisning drøftes og handleplaner koordineres. De fleste kliniske forskere har hidtil været tilknyttet Klinisk Institut, og det vil også være tilfældet fremover. Imidlertid ønsker OUH også at styrke samarbejdet mellem de kliniske afdelinger og den basalforskning og epidemiologiske forskning, der foregår på andre institutter (f.eks. Institut for Medicinsk Biologi, Institut for Idræt og Biomekanik og Institut for Sundhedstjenesteforskning). SDU har gennem oprettelsen af Institut for Regional Sundhedsforskning skabt klare rammer for forskningen på de øvrige sygehuse i regionen. Den ny situation rummer mulighed for et langt stærkere og mere forpligtende forskningssamarbejde mellem hospitalerne i regionen. Samtidig har Region Syddanmark etableret Det Regionale Strategiske Forskningsråd, som er i gang med at udarbejde en regional forskningspolitik og som er rådgivende i forhold til sundhedsdirektion mv. OUH har i samarbejde med SDU indført forskningsledelse i afdelingerne. Forskningsledelse på afdelingsplan udøves i de fleste tilfælde af en professor, men i enkelte afdelinger varetages funktionen af en klinisk lektor. Den overordnede forskningsledelse ligger i regi af Klinisk Institut, hvor langt de fleste afdelinger på OUH er tilknyttet en forskningsenhed. Ganske få afdelinger er endnu ikke direkte tilknyttet Klinisk Institut. Ledelsesmæssigt er der også udfordringer i forhold til synliggørelsen af forskningen. Kun få afdelinger har udarbejdet egentlige forskningsbudgetter. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at bevillinger givet og ressourcer afsat til forskning udskilles og synliggøres i de enkelte afdelinger. Det er ligeledes hensigtsmæssigt, at forskningsbudgettet og forskningsproduktionen diskuteres i kontraktforhandlingerne. En større andel af forskningsbevillingerne vil i de kommende år blive konkurrenceudsatte og medfinansiering vil ofte være en forudsætning for at kunne få del i disse midler. Det er derfor hensigtsmæssigt, at OUH og de enkelte afdelinger disponerer deres samlede midler på en sådan måde, at der er frie midler til at indgå i forpligtende samarbejder med f.eks. andre institutioner og virksomheder. Disse frie midler vil endvidere være nødvendige for i perioder at afbøde effekterne af eventuelt manglende opnået ekstern forskningsstøtte. Afdelingsledelserne bør også have fokus på at sikre et tæt samarbejde mellem sygehusvæsenet og medicinalindustrien samt den medico-tekniske industri i videste forstand. Kun derved kan man sikre, at medicin og udstyr testes i videnskabeligt regi, inden det tages i rutinemæssig anvendelse. Universitetshospitalerne har selvsagt en særlig forpligtigelse på dette område. Selv om der i dag er etableret samarbejde på en række områder, er der stadig et uudnyttet potentiale på OUH

10 På OUH og SDU findes en forskningsinfrastruktur, hvis centrale elementer beskrives herunder: Bygningsmassen på OUH er udnyttet til det yderste. En forøgelse af antallet af ph.d.-studerende, ansættelse af flere forskere og øget forskningsmæssig aktivitet stiller krav til de fysiske rammer og infrastrukturen, som må udbygges i fremtiden OUH har også en velfungerende GCP-enhed men kapaciteten er ikke længere tilstrækkelig. OUH og SDU har i fællesskab etableret juridisk funktion, som kan hjælpe med kontraktforhandlinger, patentansøgninger og lignende spørgsmål OUH har etableret en Tech Trans-enhed under Udviklingsstaben, som bistår klinikere med udvikling af ideer til opfindelser og kontakter vedr. patentering, finansiering mv. med henblik på kommercialisering af bl.a. forskningsresultater SDU har gode service- og støttefunktioner til rådighed inden for f.eks. IT, statistisk og EUspørgsmål. Desuden har fakultetet forbedret støttefunktioner til udformning af ansøgninger til forsknings- og innovationsprojekter, kommercialisering af forskningsresultater m.m. bl.a. gennem en frikøbsordning for forskere Både OUH og SDU har journalistisk kompetence, som kan bistå forskerne i formidlingen af deres resultater Både OUH og SDU tilbyder at administrere fondsmidler og varetage den nødvendige regnskabsaflæggelse Strategiske mål Det eksisterende samarbejde med Syddansk Universitet skal udbygges Der skal fortsat gøres en indsats for at sikre god forskningsledelse i afdelingerne med fokus på bl.a. forskningsfinansiering, udnyttelse af samarbejdsmuligheder med andre afdelinger, sygehuse og industrien samt formidling af forskningsresultater Det forskningsmæssige samarbejde med de øvrige hospitaler i regionen skal sikres via Det Regionale Strategiske Forskningsråd og Syddansk Forskningsforum samt via samarbejde mellem Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Alle afdelinger skal udarbejde forskningsbudgetter Kontraktforskning med industrien øges, jf. strategiske mål Der oprettes tilstrækkelige faciliteter til kommende ph.d.-studerende og forskere. Oprettelsen sker løbende, og skal være fuldt udbygget i 2012 Initiativer Der igangsættes følgende initiativer mhp. styrkelse af forskningsledelse og samarbejde: Der ansættes personer med dedikeret forskningstid (dvs. professorer eller forskningslektorer) til varetagelse af forskningsledelsen i alle afdelinger Forskningsledelsen professionaliseres igennem kurser og anden ledelsesmæssig videreuddannelse Samarbejde med sygehuse i regionen styrkes via det Regionale Strategiske Forskningsråd Afdelingerne igangsætter udformning af forskningsbudgetter, og budgetterne og forskningsproduktionen diskuteres ved de kommende kontraktforhandlinger Kontraktforskning i samarbejde med industrien søges professionaliseret ved erfaringsformidling mellem afdelingerne og oprettelse af clinical trial centers i relevante afdelinger Der oprettes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkret forslag til oprettelse af faciliteter til yderligere forskere og ph.d.-studerende 18 19

11 OUH Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard Odense C

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen?

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Professor, Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut Syddansk Universitet Konklusion Vi har betydelige udfordringer

Læs mere

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH 1 Forskning i rivende udvikling En intensiv forskningsindsats er en naturlig del af aktiviteten

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: 10-14203 Dato: 31. oktober 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmark Lægeforeningen Syddanmark Lægestafetten Syddanmark Forskningens vilkår i Syddanmark ikke så ringe endda! Stafetholder Kim Brixen Professor, Institutleder Klinisk Institut, SDU Se tidligere lægestafetter

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Forskningsstrategi: Forskning og udvikling hvor tiden

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Status og rammer for sundhedsforskningen ved Region Syddanmarks dannelse i 2007

Status og rammer for sundhedsforskningen ved Region Syddanmarks dannelse i 2007 1 Sundhedsforskning i Region Syddanmark status og overvejelser om justering af Politik for Sundhedsforskning Status og rammer for sundhedsforskningen ved Region Syddanmarks dannelse i 2007... 1 Status

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 23. maj 2008 Idéoplæg til, hvordan man i fremtidens sygehuse sikrer optimale forhold for forskning, udvikling og uddannelse, således

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Forskning i en bedre behandling og pleje Sundhedsydelser undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med ændringer i befolkningens

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere