Grundstofferne og det periodiske system. Oliekemi - intro til organisk kemi + sikkerheds kemi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundstofferne og det periodiske system. Oliekemi - intro til organisk kemi + sikkerheds kemi"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2014 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi B-2 år Lærer(e) Karina Usbeck Hold 1a(2010)1v( ), 2v ( ) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 år 2 år Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Grundstofferne og det periodiske system Oliekemi - intro til organisk kemi + sikkerheds kemi Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO1 (Krop og sundhed)+ kovalent binding/polaritet Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Syrer og baser (1g +2g) Redoxreaktioner Kemiske reaktioners hastigheder Kemisk ligevægt Organisk kemi (del af SO alkohol) Isomeri Struktur og egenskaber NYT kemi 1g+ 2g Titel 13 Det periodiske system- forløbet har varet fra januar 2013 til april 2014 Side 1 af 17

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Grundstofferne og det periodiske system- Grundforløb Indhold Kernestof: Helge Mygind Kemi 2000 niveau C kapitel 1 s s Film fra youtube.com, skal ses som et supplement til dagens lektie. Bl.a. Opgaver i det periodiske system informationer fra nettet Opgaver fra bogen Kemi 2000 niveau C Molekylbyggesæt Øvelsesvejledning: Introduktionsforsøg 1-3 (fra Kemi 0 - Øvelser ) Ca. 15 lektioner á 45 min Særlige fokuspunkter formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau ( omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier) kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema Retur til forside Atomets opbygning, elementarpartikler, isotoper, det periodiske system Introduktion til formelskrivning Træning i anvendelsen af det periodiske system - kemisk systematik Introduktion til laboratoriefærdigheder og sikkerhed i laboratoriet Introduktion til journalskrivning Kunne gøre rede for opbygning af atomer, eventuelle isotoper og hvordan det periodiske system er opbygget med hensyn til elektronernes fordeling i forhold til grundstoffernes placering i det periodiske system. Kendskab til hovedgrupper og deres kendetegn i forhold til metaller, ikkemetaller og gasser. Kovalent binding (introduktion), molekylers navngivning og egenskaber, elektronegativitet og polaritet Klasseundervisning, Opgaveløsning i grupper, Laboratorieforsøg og Journalskrivning Side 2 af 17

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Oliekemi (grundlæggende organisk kemi) - grundforløb Indhold Kernestof: Helge Mygind Kemi 2000 niveau C kapitel 5, s (Et indblik i den organiske kemi)+ s (grænseværdi og mærkning)+olieprodukter (dokument fra lectio) Øvelsesvejledning: Forsøg med oliedestillater Ca. 16 lektioner á 45 min Særlige fokuspunkter omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier sammenknytte teori og eksperimenter opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde kemikalier og sikkerhed et bredt udvalg af organiske stofklasser og disse stoffers egenskaber og anvendelser, herunder carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyre og estere (alkoholer, carboxylsyrer og estere blev ikke dækket i dette forløb- se 2g) Carbonhydrider (alkaner, alkener, alkyner og arener), carbonatomets bindingsforhold. Opnå forståelse for den systematiske navngivning af organiske forbindelser. Kendskab til anvendelsen af organiske forbindelser i dagligdagen.forbrændingsreaktioner (fuldstændig og ufuldstændig). Egenskaber for forskellige oliedestillater. Naturvidenskabelig metode. Laboratoriearbejde og sikkerhed. Vurdering og dokumentering af eksperimentelle data. Kobling af teori og eksperimenter. Bevidstgørelse om betydningen af kemikaliemærkning Retur til forside Klasseundervisning Opgaveløsning i grupper Gruppe og klassediskussioner Laboratorieforsøg Rapportskrivning Side 3 af 17

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Grundlæggende fødevarekemi - en del af SO-forløbet Krop og sundhed- Grundforløb Kernestof: Helge Mygind Kemi 2000 niveau C (s.61-75)+ Helge Mygind Kemi 2000 niveau B s Små tekster med teori om hhv. kulhydrater, fedt og proteiner (forfattet af gymnasiets kemilærere i samarbejde). Øvelsesvejledninger: Emulgering af vand og fedt Emulsionstest for fedtstoffer Mættede og umættedefedtstoffer Ca. 8 lektioner á 45 min Særlige fokuspunkter opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. Makronutrienterne (opbygning, egenskaber og fordøjelse) Kovalent binding/polaritet Intramolekylære og intermolekylærebindinger Klasseundervisning Opgaveløsning i grupper Gruppe og klassediskussioner Laboratorieforsøg Journalskrivning Side 4 af 17

5 Titel 4 Ioner, salte og opløselighed + mængdeberegninger Indhold Kernestof: Helge Mygind Kemi 2000 niveau C kapitel 2 s kapitel 3 s kapitel 6 s Film fra youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a Opgaver Øvelsesvejledninger: Fremstilling af tungtopløselige salt Fremstilling af et halvt gram salt Bestemmelse af saltindholdet i havvand. Ca. 36 lektioner á 45 min Særlige fokuspunkter anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra hverdag. formidle kemisk viden mundtligt i både fagsprog og dagligsprog gennemføre enkle kemiske beregninger kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema udvalgte reaktionstyper (fældningsreaktioner) simple kemiske beregninger, herunder stofmængdeberegning stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, opløselighed Simple og sammensatte ioner, ionforbindelser, ionbinding, let- og tungtopløselige salte, fældningsreaktioner (titrering), exoterm og endoterm reaktion. Densitet, molekylmasse/formelmasse, stofmængde, kemiske mængdeberegning, idealgasloven. Homogene og heterogene blandinger, ppm og ppb, formel og aktuel koncentration, mættet opløsning Side 5 af 17

6 Retur til forside Træning i laboratoriearbejde Træning i rapportskrivning Træning i mundtlig formidling (lavet en film) Træning i at anvende faglig viden til at identificere og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen Træning i anvendelsen af kemiske modeller og kemisk systematik Klasseundervisning Opgaveløsning i grupper Laboratorieforsøg Rapportskrivning Udarbejdelse af kort film af kemiforsøg Side 6 af 17

7 Titel 5 Syrer og baser, del 1 og del 2 (kernestof) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 C-niveau s Helge Mygind Kemi 2000 B-niveau s Film fra youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a Syre og baser fra Isis Hvem vil være millionær quiz omhandlende syre og baser Øvelsesvejledning: Syrestyrke Ca. 35 timer Særlige fokuspunkter gennemføre enkle kemiske beregninger opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde sammenknytte teori og eksperimenter simple kemiske beregninger, herunder ph-beregning udvalgte reaktionstyper, syre-basereaktioner ( anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi.) Forståelse for definitionen af en syre og en base og de egenskaber der ligger bag i forhold til afgivelse og optagelse af protoner. Definitionen af ph og kendskab til metoder til både at beregne ph og måle ph. Svage og Stærke syrer Svage og stærke baser Og forskellen på de ovenstående Sikkerhed Definitionen af ph-begrebet Måling af ph Beregning af ph i opløsning af stærke syrer og baser Kendskab til beregning af ph i opløsning med svag syre og svag base Side 7 af 17

8 Syre-base-titrering Syrestyrke og basestyrke (der er lagt ekstra vægt på syrestyrken) Vands autoprotolyse Kendskab til poh-begrebet Protolysegrad Korresponderende syre-basepar. Monoprote og diprote syrer Udvalgte eksempler på syre og baser i hverdagen. Eleverne har lavet deres egen syre og base Wikipedia. Hvor de har skrevet en kort tekst om udvalgte syre og baser. Eleverne har også arbejdet med ny skriftelighed i form af figurtekst til forskellige billeder vedr. syre og baser. Klasseundervisning, quiz, kemisk sproglig formidling, opgaveløsning, praktisk arbejde og rapportering Side 8 af 17

9 Titel 6 Redoxreaktioner (kernestof) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 C-niveau, s Film fra youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a redoxreaktioner isis (dette skal ikke ses som pensum, men ekstra litteratur til interesseret elever) Ca. 12 timer Særlige fokuspunkter redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. udvalgte reaktionstyper, herunder redox- ( udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse) Reduktion og oxidation, spændingsrækken, oxidationstal, afstemning af redoxreaktioner. Kendskab til begreberne reduktion og oxidation i forhold til hvordan der afgives eller optages elektroner. Forståelse for spændingsrækkens fordeling af reaktionsdygtige metaller i forhold til deres evner til at overføre elektroner. Introduktion til redoxtitrering (Redoxtitrering bliver yderligt gennemgået ved udførelse af øvelsen: Bestemmelse af ethanolindholdet i vodka-se organisk kemi). Klasseundervisning og opgaveløsning. Desuden en film hvor de afstemmer en redoxreaktion. Side 9 af 17

10 Titel 7 Kemiske reaktioners hastigheder (kernestof) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 B-niveau s 9-21 Film fra youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a reaktionshastighed isis Dokument vedr. inhibitorer Øvelsesvejledning: Reaktionshastighed (reaktion mellem thiosulfat og syre) Ca. 10 timer Særlige fokuspunkter opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde sammenknytte teori og eksperimenter anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder betydningen af temperatur, koncentration og katalyse anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. Bestemmelse af reaktionshastighed vha. grafisk afbildning, koncentrationers, katalysator, inhibitor (kort) og temperaturens betydning for reaktionshastigheden, heterogene reaktioners hastigheder, hastighedsudtryk, reaktionsmekanisme og elementarreaktion. Kendskab til faktorer som påvirker reaktionshastigheden. Kende forskel på katalyse og øget reaktionshastighed ved f.eks. temperaturforøgelse. Forståelse for beregninger og metoder til at bestemme kemiske reaktionshastigheder. Katalysatorer i industrien og biologiske katalysatorer. Klasseundervisning, opgaveløsning, praktisk arbejde og skriftlig og mundtlig rapportering Side 10 af 17

11 Titel 8 Kemisk ligevægt (kernestof) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 B-niveau s Ligevægt isis Film fra fx Youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a Øvelsesvejledning: Indgreb i et ligevægtssystem Ca. 12 timer Særlige fokuspunkter anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog kemisk ligevægt Ligevægtsloven, ligevægtskonstanten, ligevægtsforskydning (Le Chatelier), ligevægt og temperatur, heterogene ligevægte, opløselighedsprodukt. Der skal opnås forståelse for temperaturens betydning for ligevægtsforskydning, opløselighedsprodukt og ligevægtskonstanten. Kendskab til ligevægtsloven gældende for homogene systemer. Klasseundervisning, opgaveløsning, praktisk arbejde og skriftlig og mundtlig rapportering Side 11 af 17

12 Titel 9 Organisk kemi, Del 2 (kernestof) (del af SO-øl) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 B-niveau s Alkohol, amider og aminer fra isisb Film fra fx youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a. Lærerfremstillet dokument vedr. organiske stofgrupper Øvelsesvejledninger: Estersyntese Bestemmelse af ethanolindholdet i vodka Ca.16 timer Særlige fokuspunkter tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog gennemføre enkle kemiske beregninger et bredt udvalg af organiske stofklasser og disse stoffers egenskaber og anvendelser, herunder carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyre og estere kvantitative og kvalitative analyser kemisk syntese anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. simple kemiske beregninger, herunder stofmængdeberegning stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, opløselighed og isomeri Carbonhydriders opbygning og egenskaber. Alkoholer, (herunder grundig gennemgang af opbygning, navngivning, fremstilling, anvendelse, fysiske og kemiske egenskaber), ethere, phenoler, oxoforbindelser (aldehyder og ketoner), carboxylsyrer, Estere, Aminer, syrechlorider og amider- egenskaber og anvendelser. Eksempler på organisk syntese. Kvalitativ og kvantitative bestemmelser. Besøg på bryggeri (Apollo), hvor øl fremstillingen blev gennemgået. De har i forbindelse med SO forløbet lavet en kemisk relevant tekstboks vedr. alkohol til en artikel Side 12 af 17

13 omhandlende alkohol- lavet i sammenarbejde med teknologi og dansk. Klasseundervisning, fremlæggelser, ekskursion, opgaveregning og eksperimentelt arbejde (skriftlig rapportering) Side 13 af 17

14 Titel 10 Isomeri (supplerende stof) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 B-niveau s Film fra youtube.com, som supplement til dagens lektie. Bl.a. Isomeri isis Ca.8 timer Særlige fokuspunkter anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. stoffers opbygning og egenskaber i relation til isomeri Kort gennemgang af strukturisomeri og stereoisomere Herunder: Kædeisomeri, Stillingsisomeri, funktionsisomeri, geometrisk isomeri, spejlbilledeisomeri og intro til diastereomeri. Eleverne er blevet introduceret til Talidomid sagen. Klasseundervisning og fremstilling af en plakat Side 14 af 17

15 Titel 11 Struktur og egenskaber (kerne) Indhold Helge Mygind Kemi 2000 B-niveau: S isisb.dk (alkoholer) Film, skal ses som et supplement til dagens lektie. Bl.a. Ca. 6 timer Særlige fokuspunkter anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, opløselighed og isomeri Polaritet, intramolekylære bindinger, intermolekylære bindinger, hydrofile og hydrofobe grupper. Her er lagt særligt vægt alkoholers struktur og egenskaber Klasseundervisning, opgaveløsning Side 15 af 17

16 Titel 12 NYT kemi (supplerende) Indhold Valgfrit litteratur fra en eller flere relevante kilder Ca. 2 lektioner Særlige fokuspunkter anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. At få eleverne til at perspektivere deres kemiske grundviden til nyt forskning (eller andet der viser perspektivering til hverdagen såsom syreregn). Kunne finde relevant kemisk litteratur og være kildekritiske. Elever har afsluttet opgaven ved at aflevere en artikel efterfulgt af en kort fremlæggelse af deres respektive emne. Litteratursøgning og opgaveskrivning Side 16 af 17

17 Titel 13 Det periodiske system- forløbet har varet fra januar 2013 til april 2014 Indhold Supplerende: Forskellige kilder funder og udvalgt af eleverne Ca. 5 lektioner Særlige fokuspunkter formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau indsamle, udvælge og anvende informationer om kemiske emner udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse I løbet af de to år har vi gennemgået mange af grundstofferne, vha. elevfremlæggelser. Eleverne har selv valgt et grundstof, som de har holdt en fremlæggelse om. Fremlæggelsernes fokus har været grundstoffets placering i det periodiske system/elektronkonfiguration, nogle vigtige egenskaber af grundstoffet og anvendelse i dagligdagen/industrien. Fremlæggelser Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2014 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2016 Institution Københavns T ekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14 - juni 16 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2018 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Kemi B Hanne Lind og Ida L. Jacobsen

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb skoleår Tema Introduktion til naturvidenskabelig studieretning

Oversigt over planlagte undervisningsforløb skoleår Tema Introduktion til naturvidenskabelig studieretning Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2016 - juni 2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014- juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017 - juni 2019 Institution Rybners Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2019 (denne UVB dækker G2 og H1) Institution Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det

Læs mere

Side 1 af 13. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Aug juni 2019.

Side 1 af 13. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Aug juni 2019. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug.2017- juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUCVEST HTX Kemi B Nader Gry 1A kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2020 (denne UVB dækker kun 1.g) Institution Uddannelse Fag

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse: Kemi grundforløb august november Kemi B studieretning Programmering/Matematik. november juni 2018

Undervisningsbeskrivelse: Kemi grundforløb august november Kemi B studieretning Programmering/Matematik. november juni 2018 Undervisningsbeskrivelse: Kemi grundforløb august 2017 - november 2017 Kemi B studieretning Programmering/Matematik november 2017 - juni 2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014-2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kemi B Anders Mejer Kristensen Hold 23615 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Erhvervsgymnasiet Grindsted HTX Kemi B Dennis Wowern Nielsen (1g) og Anne Smet Andersen (2g) Hold 2.KP18 og 2.MI18 soversigt

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX Kemi B Anders??,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013- Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus HTX Uddannelse Fag og niveau Lærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2021 (denne UVB dækker kun 1.g) Institution Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-Januar 2015-2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi B Vincenzo Enzo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2019 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2018 Hansenberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel-

Læs mere

Grundforløbet: Sonja Poulsen(1a, 1b, 1e), Casper Hornskov Nielsen (1c, 1f), Peter S. Iversen (1d)

Grundforløbet: Sonja Poulsen(1a, 1b, 1e), Casper Hornskov Nielsen (1c, 1f), Peter S. Iversen (1d) Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2016 - juni 2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 10 - juni 12 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science

Læs mere

Nader Gry (1a), Jette Nybo Andersen (1b og 1e) Jane Harbo (1c), Dorte Højland Castberg (1d)

Nader Gry (1a), Jette Nybo Andersen (1b og 1e) Jane Harbo (1c), Dorte Højland Castberg (1d) Undervisningsbeskrivelse: Kemi grundforløb august 2017 - november 2017 Kemi A studieretning november 2017 - juni 2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017 -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Diana Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 14/15 + 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Line Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Valghold Kemi A august juni 2018

Undervisningsbeskrivelse Valghold Kemi A august juni 2018 Undervisningsbeskrivelse Valghold Kemi A august 2017 - juni 2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy Mors VUC & HF Hfe Kemi C-B Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Hold Stefan Vangsøe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2018 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Lærer(e) Kemi C Carsten Ib Demant

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Januar 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Marie Jensen 15xvu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017/2018 HTX Gastro-science HTX Fag

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Erhvervsgymnasiet Grindsted HTX Kemi B Anne Smet Andersen (AA) Hold 1.KP18, 1.MI18 og 1.BS18 soversigt (6) 1 CSI - NG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2018 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2016 Institution Hotel og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere