Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund. København den 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund. København den 5."

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Direkte tlf.: J.nr København den 5. juli 2010 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for 2009 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2010 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service-tilladelsen i 2009 til Radio- og tv-nævnet. Nævnet afgiver hermed som led i sit tilsyn med TV2/DANMARK A/S public service virksomhed, jf. Radio- og fjernsynslovens 44 a 1, sin udtalelse herom. 1. Lovgrundlag og baggrund Efter radio- og fjernsynslovens 44 a, fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. Nævnet kan i den forbindelse påtale overtrædelser: af loven af bestemmelser fastsat efter loven samt af vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. Nævnet kan endvidere afgive indstilling til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af 38 a, og kan i henhold til aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S om et bodssystem 2, pålægge TV 2/DANMARK at betale økonomisk bod i tilfælde af tilsidesættelse af public service-tilladelsens vilkår. I relation til TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse er det Nævnets opgave på grundlag af redegørelsen at vurdere, om TV 2/DANMARK har opfyldt sine public service-forpligtelser a har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende TV 2/DANMARK A/S public serviceprogramvirksomhed i henhold til kapitel 6 a: 1. Føre tilsyn med public service-programvirksomheden, 2. Påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen og 3. Afgive indstillinger til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af 38 a. 2 Aftalen er gengivet som bilag 5 til TV 2/ DANMARK A/S public service-tilladelse, samt ved et Tillæg af 22. oktober EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 2. TV 2 DANMARK A/S public service-tilladelse I forbindelse med TV 2/DANMARKs omdannelse til et aktieselskab udstedte Kulturministeriet den 17. december 2003 en public service-tilladelse til stationen. Public service-tilladelsen gælder indtil den 31. december Der er i public service-tilladelsen sket en videreførelse af de programmæssige forpligtelser fra den tidligere public service-kontrakt, idet tilladelsens kapitel 2 om krav til programvirksomheden på TV 2/DANMARK (herefter TV 2) nøje svarer til den tidligere kontrakts punkt 1-6. Dertil kommer Kulturministeriets Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service programvirksomhed af 22. oktober 2007, hvori der med virkning til 31. december 2013 indføres pligt til at sende sport, skærpede krav for betjening af handicappede, en bestyrelsesansat seernes redaktør samt nye regler for dialog med befolkningen. Desuden er TV 2s bidrag til at styrke dansk filmproduktion sat op for årene , ligesom det ved tillæg til bestemmelserne om anvendelsen af filmpengene af 2. juni er bestemt, at fordelingen af TV 2s engagement i danske spillefilm for den enkelte film skal være med mindst 2/3 anvendt på køb af visningsrettigheder og højst 1/3 på investering (gældende for perioden 1. juli 2008 til og med 31. december 2010). Kravene i tilladelsen med bilag og tillæg bliver ikke resumeret her, men der vil blive citeret fra dem undervejs i gennemgangen. Af tilladelsens punkt 3.2 samt tillægget til tilladelsen af 22. oktober 2007 fremgår, at TV 2/DANMARK A/S hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Denne redegørelse skal senest den 1. maj indsendes til Radio og tv-nævnet med henblik på Nævnets vurdering. Nævnet finder, at de krævede oplysninger i tilladelsens punkt 3.2 bør betragtes som et minimum, der i hvert fald skal rapporteres om i de årlige redegørelser. Det drejer sig om følgende punkter: 1. Omfang og placering af nyhedsudsendelser på TV 2 2. Omfanget af dansksprogede programmer, herunder børneprogrammer 3. Omfanget af dansk dramatik 4. Omfanget af programmer til børn 5. TV 2s brug af tekstning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne 6. TV 2s indsats i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram 7. Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet programmerne 3 Tillæg til bilag 1 Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i til tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 2 af 22

3 8. TV 2s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seerorganisationerne 9. TV 2s engagement i dansk filmproduktion 10. Dækningen af husstande analog/digital 11. Udvikling af nye digitale tjenester 12. Et delregnskab for TV 2s public service-virksomhed Der er desuden i en række tillæg og bilag til TV 2s tilladelse yderligere følgende krav om rapportering i public service-redegørelsen ændringer i forhold til den oprindelige tilladelse er fremhævet med kursivering og understregning: 13. Redegørelse for brug af tekstning, tegnsprogstolkning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne Redegørelse for TV 2s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seerorganisationerne, og de organisatoriske rammer for denne dialog Oversigt over TV 2s samlede økonomiske engagement i dansk filmproduktion i det pågældende år, fordelt på spillefilm, kort- og dokumentarfilm og Talentudviklingsordningen 6 4 Jf. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed af 22. oktober 2007 s. 1 5 Jf. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed af 22. oktober 2007 s. 3 6 Jf. Bilag 1 (til Bilag 4 til tilladelsen) Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i , udateret, s. 3 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 3 af 22

4 3. TV 2s redegørelse TV 2 har indsendt en redegørelse på i alt ca. 95 sider henvendt til en bred offentlighed. I struktur og omfang minder publikationen om TV 2s public service-redegørelse om 2008, hvor bl.a. afsnittet om seernes redaktør og afsnittet om kontakten med seerne blev uddybet. Redegørelsen for 2008 indeholdt også et særligt afsnit om sms-afstemninger som følge af debatten om disse i Det har TV 2 ikke fundet relevant for året 2009, idet henvendelserne fra seerne er faldet, og TV 2s praksis var uændret. TV 2 har besluttet, at årsrapporter og public service-redegørelser fremover alene udgives i elektronisk form Redegørelsen kan findes på følgende webadresse: Redegørelsens opbygning følger tilladelsen på den måde, at der først redegøres for opfyldelsen af rapporteringskravene, jf. tilladelsens punkt 3.2, hvorefter følger nogle afsnit og kapitler om TV 2s public service-virksomhed i øvrigt om følgende emner: Udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester (s. 61) Dækning af kunst, kultur, kirkestof, o.l. emner i kendte programformater. (s ) Børn og sendetidspunkter (s ) Klager til Pressenævnet (s. 76) Dansk sprog (s. 77) Programsamarbejde- og koordinering med DR (s. 78) Andelen af europæiske programmer (EU-krav) (s. 78) Mindst ti procent fra uafhængige producenter (s. 79) TV 2s samarbejde med eksterne producenter (s ) Fornyelse i fokus (s ) Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 4 af 22

5 4. Radio- og tv-nævnets generelle kommentarer til redegørelsen Generelt har Nævnet i sin vurdering af redegørelsen lagt vægt på, 1. om de specifikke minimumskrav, jf. tilladelsens punkt 3.2 er opfyldt, dvs. om taloplysninger og tabeller mv. er tilstrækkelig detaljerede, og om brug af begreber og kategorier svarer til gængse mediefaglige standarder, 2. om der er overvejelser om kvalitet på de punkter, hvor tilladelsen nævner dette, f.eks. i relation til børneprogrammer, 3. selve resultaterne, dvs. om redegørelsen fyldestgørende og retvisende redegør for, hvordan tilladelsens krav er opfyldt eller forsøgt opfyldt, og om der - hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse - er redegjort for baggrunden herfor, og for hvorledes forpligtelsen fremover kan opfyldes 7, 4. om der er kommentarer og overvejelser vedrørende andre af tilladelsens krav, f.eks. om aktiv sprogpolitik, mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår, koordineringen med DR om dansk tv-dramatik, beskyttelse af børn og unge, bl.a. med hensyn til sendetidspunkter. 7 Jf. de almindelige bemærkninger til L 40 af 31. oktober 2002, afsnit om public service-forpligtelserne. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 5 af 22

6 5. Radio- og tv-nævnets kommentarer til de enkelte dele af redegørelsen 5.1 Kommentarer til opfyldelsen af kravene i tilladelsens punkt 3.2 samt i tillæg og bilag til tilladelsen. I det følgende gennemgår Nævnet, hvorledes de enkelte punkter, jf. tilladelsens punkt 3.2 samt jf. punkter fra en række tillæg og bilag til tilladelsen, er omtalt i TV 2s redegørelse, og afgiver samtidig en vurdering set i lyset af de ovennævnte fire vurderingskriterier for opfyldelse af tilladelsens krav. Gennemgangen følger TV 2s redegørelse snarere end kravenes rækkefølge Omfanget af dansksprogede udsendelser (Krav 2) Ifølge tilladelsen, punkt 2.1 skal der lægges vægt på programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog. I modsætning til flere andre af tilladelsens krav er dette punkt ikke udformet som et eksakt krav til det tidsmæssige omfang målt i forhold til tidligere år. I forhold til rapporteringen af opfyldelsen af forpligtelsen skal der oplyses om omfanget af dansksprogede programmer. Dansksprogede programmer på TV 2 i forhold til den samlede sendetid, : Programsendetimer*) Dansksprogede timer, ekskl. dubbede børneprogrammer*) Dansksproget pct. 45% 44% 41% 43% 45% *) Ekskl. Regionalprogrammer TV 2 havde for årene valgt en opgørelsesmetode for de dansksprogede programmer, hvor dubbede børneprogrammer uanset oprindelsesland blev medregnet. I 2009 anmodede Nævnet TV 2 om kun at medregne dubbede programmer fra de nordiske lande som dansksprogede. Det har TV 2 imødekommet i opgørelsen for De 3134 dansksprogede timer i 2009 bestod af 2956 timer dansk produktion, 36 timer dubbede børneprogrammer fra de andre nordiske lande samt 142 timer sportstransmissioner med dansk speaker. Andelen dansksprogede programmer er i 2009 oppe på 45 % efter et lavpunkt i 2007 på 41 %. Nævnet tilslutter sig den nye opgørelsesmetode og finder, at tilladelsens krav vedr. dansksprogede sendetimer er opfyldt. Nævnet anerkender, at tendensen er positiv Nyhedsudsendelser (Krav 1) Ifølge tilladelsen skal der sendes nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang som i 2002 (262 timer). Dette er opfyldt i 2009, hvor TV 2 sendte 272 timer i primetime. Til sammenligning sendte DR 1 og DR 2 i 2009 sammenlagt 685 timers førstegangs-nyheder mellem kl. 17 og kl. 24. TV 2 gør (s. 22) opmærksom på, at man ved sammenligning skal være opmærksom på, at der ofte indgår vejrudsigt og sportsnyheder i TV-avisens sendetid på DR 1, emner som har egne udsendelsesrubrikker på TV 2, ligesom DR 1 sender særlige nyheder til Grønland eller på Tegnsprog, hvilket TV 2 ikke gør. Nævnet bemærker, Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 6 af 22

7 at vejrudsigterne, der bringes som selvstændige, sponsorerede programmer på TV 2, udgør 55 timer i 2009, så det forklarer ikke den store forskel. Nyhedsudsendelser Timer kl Index Timer hele døgnet Index Det ses, at mens omfanget af nyhedsudsendelser i aftensendefladen (kl ) ligger ganske stabilt i perioden fra 2002 til 2009, er omfanget af nyhedsudsendelser over hele døgnet steget med tre fjerdedele i samme periode. Stigningen i omfanget af nyhedsudsendelser over hele døgnet fra 2008 til 2009 skyldes især, at TV 2 i efteråret 2008 øgede nyhedsdækningen om morgenen med nyhedsudsendelser både kl. 6 og 6.30, og det er slået fuldt igennem i Nyhedsudsendelserne kl. 6, 6.30, og blev leveret af TV 2 NEWS. Nævnet understreger ligesom sidste år, at det i forhold til disse samsendte udsendelser altid er TV 2s ansvar at leve op til public service-forpligtelserne. Derudover skal Nævnet erindre TV 2 om tilladelsens Kapitel 2 punkt 2.2 (s. 7, Anvendelse af eksterne producenter ), hvoraf det fremgår, at nyheds- og aktualitetsprogrammer på TV 2 tilvejebringes fortrinsvis ved egenproduktion.. Nævnet har ikke yderligere bemærkninger til dette punkt Omfanget af dansk dramatik (krav 3) TV 2 viste i 2009 iflg. redegørelsen 73 timers dansk dramatik mod 53,6 timer i Dette tal inkluderer ikke børneudsendelser, snaprepriser og danske tv-film. Da Styrelsen for Bibliotek og Medier ikke kunne genskabe tallet 73 timer, men fandt et højere tal, er TV 2 hørt om forskellen, og TV 2 har endeligt oplyst, at TV 2 sendte 81 timers dansk dramatik indenfor definitionen, som bl.a. udelukker film fra Danish Screen. Nævnet anmoder på den baggrund om, at TV 2 for fremtiden bilægger en liste over, hvilke enkeltudsendelser, der indgår i beregningen af dansk dramatik. Ifølge tilladelsen skal TV 2 i de enkelte år af tilladelsesperioden vise mindst lige så meget dansk dramatik som gennemsnittet for Gennemsnittet for denne periode var 42 timers dansk dramatik, og kravet er således opfyldt med 81 timer i TV 2 har vist 16,9 timer ny førstegangsudsendt dramatik i 2009, mest bestående af de tre serier Store drømme, Lærkevej og Blekingegade. De to sidste har imidlertid modtage støtte fra Public Servicepuljen og må derfor ikke medregnes i Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 7 af 22

8 opgørelsen af TV 2 s opfyldelse af sine public service-forpligtelser. 8 Tilbage er derfor kun 7,1 times førstegangs-dramatik indenfor opfyldelsen på de 81 timer, jfr. figur 1 nedenfor. TV 2 benytter en bredere definition af dansk dramatik end DR, som kun medtager nyproduceret dansk dramatik til prime time, mens TV 2 også medtager genudsendte serier, som f.eks. Anna Pihl, Langt fra Las Vegas, Den Grimme Ælling og mig, Klovn. Som det fremgår af figuren nedenfor, er TV 2s andel af nyproduktioner faldet fra 16,3 timer i 2008 til 7,1 timer i 2009 (excl. programmer med støtte fra public service-puljen). Figur Timer Genudsendelse Førstegangsudsendelse Dansk dramaproduktion på TV Excl. programmer støttet af PS-puljen I alt:81 t 70 I alt: 66,1 t 60 I alt: 51,3 t I alt: 49,1 t I alt: 56,9 t I alt: 61,2 t I alt: 53,6 t 50 Norm: 42 t 73, ,7 28,1 56,1 37,8 52,1 37, ,6 21,0 19,2 16,3 10,0 9,1 7, TV 2 har ifølge redegørelsen i 2009 for alvor implementeret en ny fiktionsstrategi, der blandt andet har bragt de tre nævnte serier på skærmen. På grund af medfinansieringen fra Public Servicepuljen, må Radio- og tv-nævnet imidlertid se bort fra to af serierne og på den baggrund gentage sin bekymring over, at TV 2 bidrager med færre helt selvfinansierede, danske dramatimer 7,1 time end i noget år siden ) Bekendtgørelse nr. 127 af 26. november 2008, 2, Stk. 5. Der kan ikke ydes støtte til tvprogrammer, der af TV 2/DANMARK A/S anvendes til opfyldelse af de særlige forpligtelser, der er pålagt selskabet for så vidt angår tv-drama og tv-dokumentarprogrammer i henhold til selskabets tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed. På grundlag af TV 2/DANMARK A/S årlige public service-redegørelser kan Radio- og tv-nævnet bestemme, at støtten til et tv-program skal tilbagebetales, såfremt programmet indgår i selskabets public service-regnskab. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 8 af 22

9 5.1.4 Sport (krav 7) Det blev i oktober 2007 med et tillæg til TV 2s tilladelse et public service-krav for TV 2 at sende sport 9. Sport indgik ikke som et element i den oprindelige sendetilladelses krav til programvirksomheden, og der er ikke med tillægget fra 2007 knyttet noget krav til det tidsmæssige omfang af sportsudsendelserne i TV 2s sendeflade eller som for DR noget krav om at dække særlige sportsgrene. Nævnet tolkede dog i udtalelsen for 2007 det nye krav om sport som et ønske om at sikre sportsdækningen på public service-kanalen både et vist omfang og en vis mangfoldighed efter starten af betalingskanalen TV 2 Sport var et såkaldt lille sportsår uden OL eller store fodboldmesterskaber, og TV 2 har i 2009 derfor kun sendt 435 timers sportsmagasiner eller transmissioner (sportsnyheder ikke medregnet) imod 734 timer i TV 2 oplyser, at stationen leverer en varieret dækning af sport, som indebærer, at en stor del af den danske idrætsverden er repræsenteret på sendefladen. Nævnet anser forpligtelsen til at sende sport for opfyldt og har ikke yderligere kommentarer til dette punkt Omfanget af programmer til børn (krav 2 og 4) Af tilladelsens punkt 2.4 fremgår, at TV 2 skal tilbyde tv-programmer af høj kvalitet til børn. Det fremgår endvidere, at der skal lægges vægt på dansksprogede programmer. Disse to krav bør efter Nævnets opfattelse læses således, at dansksproget i relation til netop børneprogrammer primært betyder udsendelser med dansk som originalsprog - ikke versionerede/dubbede programmer, hvilket blev omtalt i Nævnets udtalelse for Det er desuden i tilladelsen formuleret, at det tidsmæssige omfang af børneprogrammer i de enkelte år i tilladelsesperioden ikke må være mindre end det gennemsnitlige omfang i perioden , som var 600 timer. Punktet er omtalt i TV 2s redegørelse s TV 2 redegør i dette afsnit både for programmer til børn og programmer til unge samt for internet til børn og unge. TV 2 har imidlertid ikke nogen public service-forpligtelser i forhold til internettjenester, hvorfor dette ikke vil blive behandlet i Nævnets udtalelse. Ligeledes omfatter tilladelsen ikke forpligtelser i forhold til unge. I tilladelsen nævnes kun børn som specifik målgruppe. TV 2 har i 2009 iflg. redegørelsen sendt 788 timers børneprogrammer), hvilket er over de krævede 600 timer. Af de 788 timer var de 777 timer dansksprogede men kun 96 timer danskproducerede, mens knap 681 timer var versionerede/dubbede programmer. Allerede i 2008 skete en halvering af de danskproducerede børneprogrammer på TV 2, og dette lave niveau er fortsat i 2009, som det fremgår af figur 2 nedenfor. 9 Jf. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed af 22. oktober 2007 kapitel 1, s. 1. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 9 af 22

10 I 2009 igangsatte TV 2 en ny børneflade, TV 2 Bavian, som afløste TV 2 Teddy. Den indebærer, at danske børneprogrammer siden 2008 stort set kun sendes lørdag og især søndag, hvor der indtil 2008 var ca. 30 minutters dansk børneprogram hver ugedag, hvilket også forklarer halveringen af sendetiden i fig. 2. Figur 2 Timer Total Danmark Børneprogrammer på TV 2, totalt og dansk producerede (3-14 år) Gennemsnit Kilde: TV 2s Redegørelse Seernes interesse for danske børneprogrammer fremgår af, at emnet blev taget op på dialogmødet 17. juni 2009 (redegørelsen s. 44). TV 2 oplyste ved den lejlighed, at der i TV2 Bavian strategien er fokus på færre, men markante danske programmer end i TV 2 Teddy-strategien, som indeholdt mange danske programmer, der imidlertid ikke var gode nok og ikke blev set i tilstrækkeligt omfang. På den baggrund har Styrelsen for Nævnet opgjort forbruget blandt 3-14 årige børn af danske børneprogrammer på TV 2 de seneste fire år: Danske børneprogrammers sendetid og seertid på TV 2, Timer pr år Sendetid seertid (3-14 år) 4,8 4,2 1,5 2,2 Gns. udnyttelse (3-14 år) 3% 2% 2% 2% Kilde: TNS Gallup TV Meter Faldet i sendetid er allerede fremgået ovenfor. Seertiden blandt børn til danske børneprogrammer er faldet fra 4,8 timer om året (2006), da programmerne blev sendt dagligt, til 2,2 timer (2009), hvor programmerne kun findes i weekenden. Muligvis er programmerne efter TV Bavian blevet bedre, men det har ikke fået Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 10 af 22

11 børnene til at se mere på dem, så TV 2 s forventning om flere seere, fordi programmerne skulle blive bedre, er ikke opfyldt. Selvom der ikke i tilladelsen er fastsat et timemæssigt krav om danskproducerede programmer, finder Nævnet udviklingen fra 2007 til 2009 bekymrende. Kvalitetsspørgsmål, som må anses for at være af stor betydning, kan ikke så let måles, men alene den kvantitative indskrænkning af tilbuddet om danske børneprogrammer og det følgende fald i seningen, er negative tendenser. Hvis denne tendens fortsætter, kan der komme et punkt, hvor Nævnet vurderer, at tilladelsen ikke er fuldt opfyldt på dette punkt Tekstning og tegnsprogstolkning (krav 5, 6 og 13) TV 2s indsats for tekstning og tegnsprogstolkning er omtalt i redegørelsen på s Omfanget af tekst-tv-tekstede timer i 2009 opgives til at være 995 timer mod 916 timer i 2008, mens antallet af førstegangsudsendte tekst-tv-tekstede timer er faldet lidt fra 405 timer i 2008 til 392 timer i Udviklingen i sendetimer og tekstede timer, Sendetimer i alt* Tekst-tv-tekstede timer i alt* heraf førstegangs-tekstede timer Tekstede timer i % af sendetimer i alt Førstegangs-tekstede timer i % af sendetimer i alt *) Ekskl. Regioner 11,7% 12,3% 12,3% 13,3% 14,2% 6,1% 5,9% 5,6% 5,9% 5,6% Af ovenstående tabel fremgår, at andelen af udsendte timer, der er tekstet på TV 2, er steget markant over hele den betragtede periode fra , mens andelen af førstegangs-udsendte tekst-tv-tekstede timer er nærmest uforandret. TV 2 forklarer opbremsningen i antal tekstede timer med, at alle ikke-direkte programmer, som overhovedet kunne tekstes via tekst-tv, allerede blev tekstet i I redegørelsen omtales også tekstning af direkte udsendelser (s ). Heraf fremgår det, at TV 2 som krævet i tilladelsen har deltaget i udviklingsarbejdet med et digitalt talerafhængigt Tale-Til-Tekst-system (TTT), der danner grundlag for simultantekstning af direkte udsendelser. TV 2 tog TTT-programmet, der erstattede den live-tekstning via dobbelttastatur, som TV 2 havde anvendt siden 2004, i brug i Det fremgår af redegørelsen, at genkendelsesprocenten i TTT-systemet er steget fra 93-95% i 2007 til 96-98% i TV 2 forventer både bedre og hurtigere genkendelse med nye tekniske leverancer. Også forsinkelsestiden har TV 2 kunnet reducere, med ca. 1,5 sekund. Kravet om, at mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage skal være fuldt ud tekstet vurderes at være opfyldt ved, at NYHEDERNE 19:00 er livetekstet. Ud over livetekstningen af NYHEDERNE 19:00 live-tekstede TV 2 for første gang udenlandsk tale, da præsident Obama blev indsat 20. januar Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 11 af 22

12 TV 2 tegnsprogstolker NYHEDERNE 18:00 og NYHEDERNE 19:00 alle ugens dage og har gjort dette i hele TV 2 og DR har i samarbejde etableret en central tegnsprogstolkning for nyhedsudsendelserne både på DR og TV 2. Opgaven varetages af firmaet Døvefilm. Nævnet konstaterer, at TV 2 overholder sine forpligtelser med hensyn til tekstning, og Nævnet har ingen yderligere bemærkninger til dette punkt Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen (krav 7) Dette punkt er omtalt i redegørelsen s , tabel 1-4 og tabel 8. Ser man på hovedkanalerne DR1, TV 2, TV 3 og Kanal 4, er mønsteret, at public service-stationerne TV 2 og DR1 er meget forskellige fra de private kommercielle kanaler TV 3 og Kanal 4, idet public service-kanalernes programprofil er langt mere varieret med næsten alle programkategorier repræsenteret, mens de kommercielle kanaler uden public service-forpligtelser næsten udelukkende sender underholdning og udenlandske fiktions-programmer. Der er også indbyrdes forskelle i fordelingen af sendetiden på programtyper mellem DR1 og TV 2 i I kategorien Oplysning og kultur har DR1 med 22% af sendetiden sendt over tre gange så meget af denne programtype som TV 2 (6%), ligesom andelen af Dansk/nordisk fiktion har været næsten dobbelt så stor på DR1 (7%) som på TV 2 (4%). TV 2 fremhæver, at Nyhederne sammen med de regionale udsendelser udgør 18 % af hele kanalens sendeflade. TV 2 viser i redegørelsen også sendetidsfordelingen for nichekanaler Zulu, Charlie, DR2, TV 3+ og Kanal 5 (Tabel 2). Her fremgår det endnu tydeligere, at nichekanaler som Zulu og Charlie, der ikke har nogen public service-forpligtelser, har programprofiler, der er meget forskellige fra DR2 s. Bl.a. var 37% af DR2 s sendeflade i 2009 Oplysning og kultur, mens Zulu og Charlie havde henholdsvis 2% og 4% i denne programkategori. Omvendt havde Zulu og Charlie henholdsvis 62% og 73% udenlandsk fiktion, mens DR2 kun havde 23% heraf. Der er overordnet tale om nogenlunde samme sendemønster og programprofil på TV 2 som i tidligere år, dog med lidt mindre sport og flere nyheder end i Nævnet har derfor ingen bemærkninger til dette afsnit Hvordan programudbuddet er blevet brugt af seere og lyttere (krav 7, fortsat) Det fremgår af redegørelsens tabel 4 (s. 24) hvordan TV 2s sendetid på programkategorier har været fordelt i 2009 i henholdsvis procent og timer/minutter. Derudover fremgår det af tabel 5 (s. 24) hvordan seertiden har været fordelt i 2009 ligeledes i procent og timer/minutter. Det fremgår, at i særdeleshed Nyhederne og Regional-tv af seerne betragtes som centrale elementer i TV 2s sendeflade. De fylder som nævnt 18 % af sendefladen, men hele 29 % af seernes tid på kanalen. Omvendt fylder den udenlandske fiktion ikke mindre end 43 % af sendefladen, men kun 22 % af seertiden. I aftensendetiden (tabel 8 og 9) er nyhedsforbrugets store andel endnu mere klar. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 12 af 22

13 I tabel 6 i redegørelsen (s. 25) vises den ugentlige dækning i procent på de forskellige programkategorier på henholdsvis TV 2, DR1 og DR1+DR2 (DR TV). Det fremgår blandt andet, at TV 2 har en høj dækning - også højere end DR TV - på områderne Nyheder (62,6 %, DR TV 51,6 %), Sportsnyheder (36,5 %), Sport (27,4 %), og Underholdning (38,5%). Med hensyn til Aktualitet og debat blev TV 2s dækning allerede i 2008 overhalet af DR TV på døgnbasis (2009: 44,9 % imod DR TV s 47,1 %), og i 2009 er det samme sket for Oplysning og kultur (53,8 % imod DR TV s 57,2 %). På begge disse oplysende programområder er det DR 2 s bidrag, der gør forskellen. Nævnet bemærker, at der således tegner sig et mønster mellem de to public service stationer, hvor TV 2 står stærkere på nyheder, mens DR TV står stærkere på baggrund og oplysning. På området Dansk/nordisk fiktion har DR TV fortsat en meget dominerende position (33,3 % imod TV 2 s 20,3 %). TV 2 s dækning er dog steget fra 16,5 % i 2008, hvilket skyldes den nye fiktionsstrategi her indgår også de nye serier, som ikke kan medregnes i public service-regnskabet. I tabel 11 og 12 (s. 36) vises TV 2s seerandele (share). Faldet i share fortsætter. Fra 33 % i 2007 over 31 % i 2008 til 29 % i TV 2 er dog fortsat den mest sete tv-kanal i Danmark efterfulgt af DR 1, der har en share på 22% i Fra et public service-synspunkt bemærker Nævnet, at de tre public service-kanaler TV 2, DR1 og DR2 tilsammen nok har en høj, men dog en vigende andel af danskernes seertid, nemlig fra 65 % i 2007 til 56 % i Publikums vurdering af programmerne (krav 7, fortsat) Programvurderingerne omtales side i redegørelsen og omfatter også tabel 10 (s. 27), der viser rating, share og vurdering i 2009 af de enkelte programkategorier på TV 2. Tabellen uddybes med en kommentar for hver enkelt programkategori. Det fremgår, at TV 2s programmer i 2009 ligesom i 2008 og 2007 på en skala fra 1-5 (5 = Bedst) fik en gennemsnitlig vurdering på 3,8, hvorimod DR1s programmer faktisk steg i gns. vurdering fra 3,9 i 2008 til 4,0 i På programkategori-niveau er de bedst vurderede kategorier Dansk/nordisk fiktion og Udenlandsk fiktion, der begge opnår vurderingen 3,9, mens de dårligst vurderede kategorier er hhv. Nyheder (almene) og Regional-tv, begge med vurderingen 3,7. Nævnet konstaterer ligesom i tidligere års redegørelser at der er tale om en detaljeret rapportering af seernes vurderinger, idet læseren for hver enkelt programkategori i tabel 10 får eksempler på enkeltprogrammer og vurderingen af disse også for de programmer, der af seerne er blevet vurderet til under gennemsnittet. Det er dog uomtalt, hvilke overvejelser TV 2 eventuelt gør sig i anledning af, at seernes gennemsnitlige vurdering uændret er 3,8, og tilsyneladende er under DRs, som stiger Nævnet har ingen yderligere bemærkninger til dette afsnit. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 13 af 22

14 TV 2s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seer-organisationerne (krav 8) Dette område omtales grundigt på siderne 43-51, der indeholder delafsnit om: Dialog med lytter- og seerorganisationerne (s ) Seernes redaktør (s. 46) Programkritik og klager (s ) Kontakten med seerne i øvrigt (s ) Statistik vedr. mailhenvendelser til TV 2 (s ) Afsnittet om dialogen med lytter- og seerorganisationerne beskriver relativt detaljeret de to årlige møder med repræsentanter for lytter- og seerorganisationerne. Organisationerne, samlet i Samarbejdsforum for danske Lytter- og seerorganisationer (SLS), er ARF Multimedier, KLF Kirke & Medier, EU-modstandernes Lytter- og Seerforbund og Katolsk Medieforum. Efter ønske fra SLS har repræsentanter fra Det ny Public Service Råd deltaget i disse to møder. Blandt emnerne var bl.a. den nye strategi for børne-tv, TV Bavian, som Nævnet inddrog i sin kommentar til børneprogrammerne ovenfor i afsnit Også sendetidspunkterne for voldsomme billeder har været drøftet ved dialogmøderne, se nedenfor i TV 2 ansatte per 1. juli 2008 Lars Bennike som seernes redaktør som opfølgning på den Mediepolitiske aftale fra Seernes redaktør refererer til TV 2s administrerende direktør og kan i sin funktion som uafhængig klageinstans fremsætte kritik af TV 2. Seernes redaktør har en række fast definerede ansvarsområder: Overvåge TV 2s behandling af henvendelser fra seere, herunder klager, med henblik på at sikre en høj programetik og journalistisk standard i den samlede programvirksomhed på TV 2 Fremsætte kritik, afgive henstillinger eller i øvrigt fremsætte sin opfattelse af konkrete sager eller redaktionel praksis Fremme dialogen med seerne Foretage løbende registrering af henvendelser herunder klager over TV 2s virksomhed Halvårligt at rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed Seernes redaktør redigerer desuden en hjemmeside der indeholder redaktørens klumme om aktuelle emner, afgørelser fra seernes redaktør, Pressenævnet og Radio- og tv-nævnet, ligesom udvalgte spørgsmål og kommentarer fra seerne lægges på hjemmesiden. I 2009 har seernes redaktør taget stilling til cirka henvendelser, hvoraf 13 var egentlige ankesager over stationens egne afgørelser, som i syv tilfælde endte med, at seernes redaktør gav klager helt eller delvist medhold. I samme periode har TV 2 i fire tilfælde modtaget kritik fra Pressenævnet. Seernes redaktør henviser klager over reklamespots bragt på TV 2 til Radio- og tvnævnet. 10 Se også Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed, kapitel 4 Seernes redaktør s. 2 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 14 af 22

15 TV 2 bestræber sig på, at henvendelser fra seerne besvares inden for 24 timer på hverdage en målsætning det er lykkedes at overholde det meste af 2008, på nær i de tilfælde, hvor der har skullet indhentes yderligere oplysninger. Et nyt webbaseret teknisk system til håndtering af seerhenvendelser blev testet i 2008 uden større succes. Et nyt system i 2009 tegner mere lovende, og arbejdet forventes fortsat i Henvendelsernes antal falder tilsyneladende, men det tilskriver redegørelsen, at man kan udelukke mere spam end tidligere. Temaerne for seernes henvendelser refereres s Nævnet bemærker som eksempel, at udsendelsen Operation X: Pels på vrangen modtog både ros og ris, og at kritikken særligt gik på TV 2s samarbejde med dyreaktivister og Ekstrabladet. Seernes redaktør forholdt sig således til udsendelsen i sin Beretning til Bestyrelsen : Uden at optage sagen til realitetsbehandling mener Nævnet, ovenstående tyder på, at Seernes redaktør lever op til formålet med sine opgaver. Nævnet har ikke yderligere kommentarer til disse afsnit i redegørelsen TV 2s engagement i dansk filmproduktion (krav 9) Dette punkt omtales i redegørelsen side Ifølge bilag og tillæg til tilladelsen fra skal TV 2 DANMARK A/S s engagement i dansk film ligge på mindst De bilag og tillæg til TV 2s tilladelse, der udover selve tilladelsen vedrører TV 2s engagement i dansk filmproduktion og anvendelse af filmpengene er: 1. Bilag 1 (til bilag 4 til tilladelsen): Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i (udateret). Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 15 af 22

16 millioner kroner årligt i gennemsnit over perioden (en stigning fra 46 millioner kroner i perioden ), heraf mindst 51,3 millioner kroner til spillefilm; 10,2 millioner kroner til kort- og dokumentarfilm og 6,5 millioner kroner til Talentudviklingsordningen. Spillefilm Med tillægget til bilag 1 om Nærmere bestemmelser om anvendelse af filmpengene af 2. juni 2008 (se punkt 3 under note 11) er kravene til fordelingen af TV 2s engagement i spillefilm blevet ændret, så stationen per 1. juli 2008 for den enkelte film skal anvende mindst 2/3 på køb af visningsrettigheder og højst 1/3 på investering. Den tidligere fordeling var mindst 50 % på køb af visningsrettigheder og højst 50% på investering. Mindst 25 % af midlerne, der skal anvendes på spillefilm, skal anvendes til spillefilm for børn og unge. Det forudsættes desuden i bestemmelserne, at TV 2 årligt vil være engageret i 8-10 spillefilm. I forbindelse med opfyldelse af filmforpligtelserne har TV 2 indgået en aftale med Nimbus Film om at producere en række nye film med en forenklet finansiering til 12 millioner kroner per film og hvor DFI ikke indgår (DFI-støtte er ikke et krav i forhold til spillefilm for TV 2, men er omvendt ikke en hindring). TV 2 fremhæver, at både en af Nimbus-filmene (Vinterbergs Submarino ) og en Zentropa film med TV 2-støtte (Fischer Christensens En familie ) var udvalgt til hovedkonkurrencen ved Berlins internationale filmfestival. TV 2 oplyser i redegørelsen, at der i 2009 er indgået spillefilm-kontrakter for 33,5 millioner kroner, hvilket er et fald fra 54,5 mio. kr. i Der resterer herefter 67,2 mio. kr. af de 205,2 mio. kr., TV 2 skal anvende til spillefilm i kontraktperioden. Det er således 33 % af støtten til spillefilm, der skal disponeres i kontraktens fjerde og sidste år. TV 2 oplyser i redegørelsen, at man i 2010 er i gang med at vurdere projekter, så målet bliver nået. Fordelingen af spillefilmstøtten i 2009 er sket som forudsat med mindst 25 % til film for børn og unge (32 %) og 2/3 for visningsrettigheder (68 %). Kort- og dokumentarfilm TV 2 har ifølge redegørelsen anvendt 12,0 millioner kroner på kort- og dokumentarfilm i 2009, der opnåede støtte fra DFI. Titlerne og beløbene fremgår nu af en liste i redegørelsen (s. 56), og Nævnet påskønner, at den afstemte liste nu indgår i 2. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed, kapitel 3, s. 2: Særligt om styrkelse af dansk filmproduktion. 3. Tillæg til bilag 1 Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i til tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed. (2. juni 2008) 4. Tillæg til bilag 1 Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i til tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed. (6. januar 2010) har ikke gyldighed vedr Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 16 af 22

17 selve public service-redegørelsen, således at Nævnet ikke skal indkalde den ved en efterfølgende høring. TV 2 har på korrekt vis ikke medtaget dokumentarfilmene De utro, De syv drab eller Vores krig i sin opgørelse, idet de er produceret med støtte fra Public Service Puljen og derfor ikke må medregnes i opgørelsen af TV 2s engagement i kort- og dokumentarfilm. Derfor burde TV 2 heller ikke have nævnt Vores krig som en del af satsningerne med DFI for 2010/2011, som sket s. 57. Af forpligtelserne til at støtte kort- og dokumentarfilm på 40,8 mio. kr. for hele forligsperioden resterer 15,1 mio. kr. (37 %) til det sidste år, TV 2 oplyser om flere udbuds- og udviklings-initiativer sammen med DFI for at nå at træffe aftaler om dette relativt store beløb. Nævnet bemærker, at sandsynligheden for, at dette kan lade sig gøre, øges af at TV 2 har fået midlertidig tilladelse til at øge sit engagement i de enkelte film fra 50 % til 75 % i året 2010, når DFI godkender det i det enkelte tilfælde (jfr. punkt 4 i note 11). Nævnet bemærker endnu engang, at det er uheldigt for alle parter, når støtten ophobes stærkt i slutningen af en kontraktperiode, som det nu sker i Det gælder både for spillefilm og kort- og dokumentarfilm. Nævnet kan med denne bemærkning godkende redegørelsens afsnit om film-støtte Dækning af husstande analogt og digitalt (krav 10) TV 2 Danmark kunne efter det oplyste iflg. Gallup modtages analogt eller digitalt af 98,8 % af TV-husstandene i Danmark i uge , som omfattede datoen 1. november, hvor det analoge signal slukkede. Styrelsen har for Nævnet set på resultatet af Gallups undersøgelse for uge 1-12 i 2010, som viser, at TV 2 modtages i 99,3 % af TV-husstandene efter det analoge sluk. Det betyder ikke, at 99,3 % modtager signalet digitalt, idet over 50 % fortsat modtager deres kabel-tv på analoge tv-apparater. TV 2 har selv aktivt informeret om det digitale signal og har desuden medvirket i Digi-TV s og i den offentlige informationskampagne. Nævnet har ingen yderligere bemærkninger til dette afsnit Nye digitale tjenester (krav 11) Det oplyses blandt andet, at TV 2 på nuværende tidspunkt udelukkende udsender udsendelser i 16:9-format. TV 2 har i samarbejde med DR lanceret en elektronisk programguide (EPG), der viser programoversigten for de kommende syv dage, ligesom der er udviklet en Nu og næste -funktion, der fortæller, hvad der vises lige nu og om lidt. Der er som tidligere nævnt indført tegnsprogstolkning af især nyhedsudsendelser, ligesom der er givet mulighed for at slå undertekster til og fra. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 17 af 22

18 TV 2 har desuden forbedret tekstningen for de døve og hørehæmmede seere, der modtager TV 2-signalet via det jordbaserede digitale sendenet, således at teksten nu fremstår pænere på skærmen end den analoge tekstning. Det er også blevet muligt at optage teksten for hørehæmmede på harddisk-optagere, når der optages programmer på optageren. Det er herudover blevet muligt ved hjælp af et signal, som TV 2 udsender, automatisk at vælge undertekst på tekst-tv side 399 med sin set-top-boks eller på fjernsyn med indbygget DTT-modtager. Redegørelsen omtaler ikke udsendelsen af digitale tekst-tv-tjenester i MHPstandarden (Multimedia Home Platform), som TV 2 og DR tidligere har forpligtet sig til at sende i. TV 2 og DR (DIGI-TV) igangsatte i 2008 en dialog med Kulturministeriet om MHP s fremtid i Danmark, idet EBU (European Broadcasting Union) ikke længere anbefalede MHP som standard for digitale tv-tjenester. For god ordens skyld kan Nævnet oplyse, at Kulturministeriet i brev af 23. juni 2009 har frafaldet kravet om, at Digi-TV, og dermed TV 2, skulle anvende MHP-standarden Delregnskab for public service-virksomheden (krav 12) Delregnskaberne for TV 2 DANMARK A/S public service-virksomhed og anden virksomhed findes side i redegørelsen. Det fremgår af delregnskabet, at public service-delen af TV 2 Danmark A/S i 2009 har et underskud på 307,6 millioner kroner i forhold til et underskud på 134 millioner kroner i Bag dette stigende underskud gemmer sig blandt andet et fald i indtægterne på 287,4 millioner kroner. Der er sket en nedskæring i personaleudgifterne fra 462,8 mio. kr. i 2008 til 420,6 mio. kr. i Den alvorlige situation kommenteres ikke i public serviceredegørelsen, hvilket heller ikke er forlangt. Det fremgår imidlertid af Årsrapporten fra TV 2 Danmark A/S, at selskabet har indtægter fra anden virksomhed på 230,8 mio. kr. i Det er nichekanalerne, som delvist dækker tabet på public service virksomheden. Nævnet har ikke yderligere kommentarer til dette afsnit. 5.2 Kommentarer i øvrigt Ud over de punkter, som TV 2 er forpligtet til at behandle i sin public service-redegørelse, kommer TV 2 desuden ind på følgende emner: Dækning af kunst, kultur, kirkestof o.l. emner i kendte programformater (s ) Dækning af det kirkelige stof (s ) Børn og sendetidspunkter (s ) Klager til Pressenævnet (s. 76) Dansk sprog (s. 77) Programsamarbejde- og koordinering med DR (s. 78) Andelen af europæiske programmer (EU-krav) (s. 78) Mindst ti procent fra uafhængige producenter (s. 79) Samarbejde med uafhængige producenter (s ) Fornyelse i fokus (s ) Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 18 af 22

19 5.2.1 Beskyttelse af mindreårige TV 2 konstaterer i redegørelsen for 2009, ligesom i redegørelsen for 2008, at stationen ikke sender programmer, der i public service-tilladelsens og dermed i EUdirektivets forstand kan skade mindreårige. Det fremgår desuden af redegørelsen, at TV 2 i 2009 har udarbejdet interne retningslinjer for programplanlægning i relation til børn, der defineres som under 15 år. TV 2 oplyser, at man har fundet inspiration i den britiske Ofcom Broadcasting Code. TV 2 har i redegørelsen for 2009 ligesom for 2008 efterkommet Nævnets anmodning om at redegøre for de advarsler, der har været bragt i løbet af året. Der er således syv gange blevet udsendt advarsel i forbindelse med udsendelse af tv-serien Anna Pihl. Alle disse advarsler er sendt søndage ca. kl Serien Anna Pihl er som DVD-udgivelse den 11. september 2006 vurderet som tilladt for børn over 11 år af Medierådet for Børn og Unge med følgende begrundelse: DVDen indeholder adskillige scener med farlige situationer som f.eks. skænderier, håndgemæng, slagsmål, voldelige overfald, biljagter, biluheld, gidseltagning, knivstikkeri og skyderi. De voldelige scener er dog ikke udpenslede og forløses forholdsvis hurtigt, og DVDen vurderes derfor kun at kunne virke skræmmende på børn under 11 år. De syv afsnit af Anna Pihl, hvor der blev advaret, blev sendt på søndage kl. 20. De blev i gns. set af børn op til 11 år. På dette tidspunkt så børn op til 11 år fjernsyn, og 27 % af dem valgte at se Anna Pihl. Derudover bragte TV 2 i forbindelse med udsendelse af filmen Crank ca. kl en advarsel, hvis formulering ikke fremgår. Filmen Crank er som DVD den 9. februar 2007 vurderet som tilladt over 15 år af Medierådet for Børn og Unge med følgende begrundelse: DVDen indeholder mange scener med forfølgelser, overfald, slåskampe, skyderier og henrettelser. En stor del af disse scener er meget blodige og personerne er aggressive og desperate. I en scene ser man f.eks. en person hugge hånden af en anden person med en økse, så blodet oversprøjter flere personer. Da de filmiske virkemidler desuden forstærker virkningen af panik og aggression, vurderes filmen til at kunne virke skræmmende på børn under 15 år Crank blev set af børn mellem 0 og 16 år, hvoraf langt de fleste (33.000) var mellem 11 og 16 år, som netop er den aldersgruppe, Medierådet har villet skåne for at se filmen, da DVD en fik mærket 15 år og ikke 11 år. På baggrund af disse erfaringer med programmer, hvor TV 2 har advaret seerne, finder nævnet, at TV 2 bør intensivere sit arbejde omkring placeringen af programmer, der muligvis kan skade mindreårige, så der kan være fuld sikkerhed for, at TV 2 ikke udsender programmer, der i public service- tilladelsens betydning kan skade mindreårige. Nævnet henviser i den forbindelse til, at DR iflg. det Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 19 af 22

20 oplyste bl.a. har indledt en uformel dialog med Medierådet for Børn og Unge, og at TV 2 bør overveje noget tilsvarende. Nævnet vil følge udviklingen på området og anmoder om, at TV 2 fortsat oplyser om brugen af advarsler ved bestemte udsendelser Andelen af europæiske programmer For så vidt angår andelen af europæiske programmer oplyser TV 2, at denne i 2009 udgjorde 50,3 % af de programmer, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv. Dette er et lille fald fra 50,5 % i 2008 og 51,2% i 2007 men stadig over niveauerne på 48,6 % i 2006 og 48,4% i TV 2 opfylder dermed i 2009 lige nøjagtig kravet om at tilstræbe mindst 50 % europæiske programmer. Kravet om, at 10 % af sendetiden i de samme programtyper skal være fra uafhængige producenter, opfylder TV 2 meget let med 82 %, og af disse var 83 % nyere produktioner, dvs. højest fem år gamle. Den høje andel af uafhængige producenters programmer skyldes, at TV 2 har fastholdt sin entreprisemodel, selvom den siden 2008 ikke mere er et krav i tilladelsen. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 20 af 22

21 6. Konklusion Radio- og tv-nævnet finder samlet set på baggrund af sin gennemgang af TV 2/DANMARK A/S s public service-redegørelse for 2009, at TV 2/DANMARK A/S i 2009 opfylder public service-tilladelsens krav, samt at redegørelsen giver et tilfredsstillende og retvisende billede af TV 2s programudbud og af danskernes brug heraf i TV 2/Danmark har kun kvantitative programforpligtelser på tre områder, nemlig nyheder, dansk dramatik og programmer til børn. Nævnet konstaterer, at forpligtelserne er overholdt for alle tre områder, mest entydigt på nyhedsområdet. TV 2 s nye fiktionsstrategi er for en stor del gennemført med støtte fra Public Service Puljen, og disse serier indgår iflg. reglerne ikke i public service beregningen. Derfor må Nævnet udtrykke bekymring over, at TV 2 i 2009 med 7 timer har sendt færre timer ny, fuldfinansieret dansk dramatik end i noget tidligere år. Udviklingen fra 2008 og 2009 med den nye børnestrategi, TV Bavian, har medført en halvering af timetallet for danske børneprogrammer og et tilsvarende fald i børnenes sening heraf. Nævnet vil følge udviklingen næste år og overveje, om tilladelsen i forhold til programmer til børn er fuldt overholdt. Nævnet har desuden på grundlag af redegørelsen for advarsler anmodet TV 2 om at intensivere sit arbejde omkring børn og sendetidspunkter bl.a. ved at TV 2 går i dialog med Medierådet for Børn og Unge. TV 2s bidrag til filmproduktionen i samarbejde med Filminstituttet har ophobet relativt store midler til brug i kontraktperiodens sidste, fjerde år, som det også skete ved foregående kontraktperiodes udløb i I 2010 skal anvendes 33 % af pengene til spillefilm og 37 % af midlerne til kort- og dokumentarfilm, hvilket ikke er i strid med tilladelsen, men Nævnet finder det dog mindre hensigtsmæssigt. Nævnet bemærker blandt andet følgende områder med en positiv tendens: Andelen af dansksprogede programmer er steget til for første gang at være over 3000 timer, selv når dubbede børneprogrammer fra andet end nordiske lande ikke medregnes. Andelen af europæiske programmer holder sig lige over 50 %. Der har været en positiv udvikling i betjeningen af døve og hørehæmmede bl.a. med en stigning i antallet af tekstede sendetimer, og TV 2 arbejder engageret med direkte tekstning, nu også af enkelte udenlandske begivenheder. TV 2 har med seernes redaktør etableret en mere sikker praksis i forhold til håndteringen af seerhenvendelser. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 21 af 22

22 For så vidt angår de talmæssige oplysninger i redegørelsen er disse revideret af TV 2/DANMARK A/S s revisor, KPMG. Rigsrevisionen kan så længe staten ejer TV 2/DANMARK A/S - kræve oplysninger udleveret vedrørende programvirksomhed og økonomiske forhold mv. i relation til TV 2. Der foreligger ikke oplysninger om, at Rigsrevisionen har benyttet sig af denne ret vedrørende Christian Scherfig Nævnsformand Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 22 af 22

23 Radio- og tv-nævnet Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Direkte tlf.: J.nr København den 5. juli 2010 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for 2009 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2010 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service-tilladelsen i 2009 til Radio- og tv-nævnet. Nævnet afgiver hermed som led i sit tilsyn med TV2/DANMARK A/S public service virksomhed, jf. Radio- og fjernsynslovens 44 a 1, sin udtalelse herom. 1. Lovgrundlag og baggrund Efter radio- og fjernsynslovens 44 a, fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. Nævnet kan i den forbindelse påtale overtrædelser: af loven af bestemmelser fastsat efter loven samt af vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. Nævnet kan endvidere afgive indstilling til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af 38 a, og kan i henhold til aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S om et bodssystem 2, pålægge TV 2/DANMARK at betale økonomisk bod i tilfælde af tilsidesættelse af public service-tilladelsens vilkår. I relation til TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse er det Nævnets opgave på grundlag af redegørelsen at vurdere, om TV 2/DANMARK har opfyldt sine public service-forpligtelser a har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende TV 2/DANMARK A/S public serviceprogramvirksomhed i henhold til kapitel 6 a: 1. Føre tilsyn med public service-programvirksomheden, 2. Påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen og 3. Afgive indstillinger til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af 38 a. 2 Aftalen er gengivet som bilag 5 til TV 2/ DANMARK A/S public service-tilladelse, samt ved et Tillæg af 22. oktober EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

24 2. TV 2 DANMARK A/S public service-tilladelse I forbindelse med TV 2/DANMARKs omdannelse til et aktieselskab udstedte Kulturministeriet den 17. december 2003 en public service-tilladelse til stationen. Public service-tilladelsen gælder indtil den 31. december Der er i public service-tilladelsen sket en videreførelse af de programmæssige forpligtelser fra den tidligere public service-kontrakt, idet tilladelsens kapitel 2 om krav til programvirksomheden på TV 2/DANMARK (herefter TV 2) nøje svarer til den tidligere kontrakts punkt 1-6. Dertil kommer Kulturministeriets Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service programvirksomhed af 22. oktober 2007, hvori der med virkning til 31. december 2013 indføres pligt til at sende sport, skærpede krav for betjening af handicappede, en bestyrelsesansat seernes redaktør samt nye regler for dialog med befolkningen. Desuden er TV 2s bidrag til at styrke dansk filmproduktion sat op for årene , ligesom det ved tillæg til bestemmelserne om anvendelsen af filmpengene af 2. juni er bestemt, at fordelingen af TV 2s engagement i danske spillefilm for den enkelte film skal være med mindst 2/3 anvendt på køb af visningsrettigheder og højst 1/3 på investering (gældende for perioden 1. juli 2008 til og med 31. december 2010). Kravene i tilladelsen med bilag og tillæg bliver ikke resumeret her, men der vil blive citeret fra dem undervejs i gennemgangen. Af tilladelsens punkt 3.2 samt tillægget til tilladelsen af 22. oktober 2007 fremgår, at TV 2/DANMARK A/S hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Denne redegørelse skal senest den 1. maj indsendes til Radio og tv-nævnet med henblik på Nævnets vurdering. Nævnet finder, at de krævede oplysninger i tilladelsens punkt 3.2 bør betragtes som et minimum, der i hvert fald skal rapporteres om i de årlige redegørelser. Det drejer sig om følgende punkter: 1. Omfang og placering af nyhedsudsendelser på TV 2 2. Omfanget af dansksprogede programmer, herunder børneprogrammer 3. Omfanget af dansk dramatik 4. Omfanget af programmer til børn 5. TV 2s brug af tekstning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne 6. TV 2s indsats i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram 7. Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet programmerne 3 Tillæg til bilag 1 Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i til tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 2 af 22

25 8. TV 2s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seerorganisationerne 9. TV 2s engagement i dansk filmproduktion 10. Dækningen af husstande analog/digital 11. Udvikling af nye digitale tjenester 12. Et delregnskab for TV 2s public service-virksomhed Der er desuden i en række tillæg og bilag til TV 2s tilladelse yderligere følgende krav om rapportering i public service-redegørelsen ændringer i forhold til den oprindelige tilladelse er fremhævet med kursivering og understregning: 13. Redegørelse for brug af tekstning, tegnsprogstolkning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne Redegørelse for TV 2s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seerorganisationerne, og de organisatoriske rammer for denne dialog Oversigt over TV 2s samlede økonomiske engagement i dansk filmproduktion i det pågældende år, fordelt på spillefilm, kort- og dokumentarfilm og Talentudviklingsordningen 6 4 Jf. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed af 22. oktober 2007 s. 1 5 Jf. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed af 22. oktober 2007 s. 3 6 Jf. Bilag 1 (til Bilag 4 til tilladelsen) Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i , udateret, s. 3 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 3 af 22

26 3. TV 2s redegørelse TV 2 har indsendt en redegørelse på i alt ca. 95 sider henvendt til en bred offentlighed. I struktur og omfang minder publikationen om TV 2s public service-redegørelse om 2008, hvor bl.a. afsnittet om seernes redaktør og afsnittet om kontakten med seerne blev uddybet. Redegørelsen for 2008 indeholdt også et særligt afsnit om sms-afstemninger som følge af debatten om disse i Det har TV 2 ikke fundet relevant for året 2009, idet henvendelserne fra seerne er faldet, og TV 2s praksis var uændret. TV 2 har besluttet, at årsrapporter og public service-redegørelser fremover alene udgives i elektronisk form Redegørelsen kan findes på følgende webadresse: Redegørelsens opbygning følger tilladelsen på den måde, at der først redegøres for opfyldelsen af rapporteringskravene, jf. tilladelsens punkt 3.2, hvorefter følger nogle afsnit og kapitler om TV 2s public service-virksomhed i øvrigt om følgende emner: Udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester (s. 61) Dækning af kunst, kultur, kirkestof, o.l. emner i kendte programformater. (s ) Børn og sendetidspunkter (s ) Klager til Pressenævnet (s. 76) Dansk sprog (s. 77) Programsamarbejde- og koordinering med DR (s. 78) Andelen af europæiske programmer (EU-krav) (s. 78) Mindst ti procent fra uafhængige producenter (s. 79) TV 2s samarbejde med eksterne producenter (s ) Fornyelse i fokus (s ) Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 4 af 22

27 4. Radio- og tv-nævnets generelle kommentarer til redegørelsen Generelt har Nævnet i sin vurdering af redegørelsen lagt vægt på, 1. om de specifikke minimumskrav, jf. tilladelsens punkt 3.2 er opfyldt, dvs. om taloplysninger og tabeller mv. er tilstrækkelig detaljerede, og om brug af begreber og kategorier svarer til gængse mediefaglige standarder, 2. om der er overvejelser om kvalitet på de punkter, hvor tilladelsen nævner dette, f.eks. i relation til børneprogrammer, 3. selve resultaterne, dvs. om redegørelsen fyldestgørende og retvisende redegør for, hvordan tilladelsens krav er opfyldt eller forsøgt opfyldt, og om der - hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse - er redegjort for baggrunden herfor, og for hvorledes forpligtelsen fremover kan opfyldes 7, 4. om der er kommentarer og overvejelser vedrørende andre af tilladelsens krav, f.eks. om aktiv sprogpolitik, mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår, koordineringen med DR om dansk tv-dramatik, beskyttelse af børn og unge, bl.a. med hensyn til sendetidspunkter. 7 Jf. de almindelige bemærkninger til L 40 af 31. oktober 2002, afsnit om public service-forpligtelserne. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 5 af 22

28 5. Radio- og tv-nævnets kommentarer til de enkelte dele af redegørelsen 5.1 Kommentarer til opfyldelsen af kravene i tilladelsens punkt 3.2 samt i tillæg og bilag til tilladelsen. I det følgende gennemgår Nævnet, hvorledes de enkelte punkter, jf. tilladelsens punkt 3.2 samt jf. punkter fra en række tillæg og bilag til tilladelsen, er omtalt i TV 2s redegørelse, og afgiver samtidig en vurdering set i lyset af de ovennævnte fire vurderingskriterier for opfyldelse af tilladelsens krav. Gennemgangen følger TV 2s redegørelse snarere end kravenes rækkefølge Omfanget af dansksprogede udsendelser (Krav 2) Ifølge tilladelsen, punkt 2.1 skal der lægges vægt på programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog. I modsætning til flere andre af tilladelsens krav er dette punkt ikke udformet som et eksakt krav til det tidsmæssige omfang målt i forhold til tidligere år. I forhold til rapporteringen af opfyldelsen af forpligtelsen skal der oplyses om omfanget af dansksprogede programmer. Dansksprogede programmer på TV 2 i forhold til den samlede sendetid, : Programsendetimer*) Dansksprogede timer, ekskl. dubbede børneprogrammer*) Dansksproget pct. 45% 44% 41% 43% 45% *) Ekskl. Regionalprogrammer TV 2 havde for årene valgt en opgørelsesmetode for de dansksprogede programmer, hvor dubbede børneprogrammer uanset oprindelsesland blev medregnet. I 2009 anmodede Nævnet TV 2 om kun at medregne dubbede programmer fra de nordiske lande som dansksprogede. Det har TV 2 imødekommet i opgørelsen for De 3134 dansksprogede timer i 2009 bestod af 2956 timer dansk produktion, 36 timer dubbede børneprogrammer fra de andre nordiske lande samt 142 timer sportstransmissioner med dansk speaker. Andelen dansksprogede programmer er i 2009 oppe på 45 % efter et lavpunkt i 2007 på 41 %. Nævnet tilslutter sig den nye opgørelsesmetode og finder, at tilladelsens krav vedr. dansksprogede sendetimer er opfyldt. Nævnet anerkender, at tendensen er positiv Nyhedsudsendelser (Krav 1) Ifølge tilladelsen skal der sendes nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang som i 2002 (262 timer). Dette er opfyldt i 2009, hvor TV 2 sendte 272 timer i primetime. Til sammenligning sendte DR 1 og DR 2 i 2009 sammenlagt 685 timers førstegangs-nyheder mellem kl. 17 og kl. 24. TV 2 gør (s. 22) opmærksom på, at man ved sammenligning skal være opmærksom på, at der ofte indgår vejrudsigt og sportsnyheder i TV-avisens sendetid på DR 1, emner som har egne udsendelsesrubrikker på TV 2, ligesom DR 1 sender særlige nyheder til Grønland eller på Tegnsprog, hvilket TV 2 ikke gør. Nævnet bemærker, Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 6 af 22

29 at vejrudsigterne, der bringes som selvstændige, sponsorerede programmer på TV 2, udgør 55 timer i 2009, så det forklarer ikke den store forskel. Nyhedsudsendelser Timer kl Index Timer hele døgnet Index Det ses, at mens omfanget af nyhedsudsendelser i aftensendefladen (kl ) ligger ganske stabilt i perioden fra 2002 til 2009, er omfanget af nyhedsudsendelser over hele døgnet steget med tre fjerdedele i samme periode. Stigningen i omfanget af nyhedsudsendelser over hele døgnet fra 2008 til 2009 skyldes især, at TV 2 i efteråret 2008 øgede nyhedsdækningen om morgenen med nyhedsudsendelser både kl. 6 og 6.30, og det er slået fuldt igennem i Nyhedsudsendelserne kl. 6, 6.30, og blev leveret af TV 2 NEWS. Nævnet understreger ligesom sidste år, at det i forhold til disse samsendte udsendelser altid er TV 2s ansvar at leve op til public service-forpligtelserne. Derudover skal Nævnet erindre TV 2 om tilladelsens Kapitel 2 punkt 2.2 (s. 7, Anvendelse af eksterne producenter ), hvoraf det fremgår, at nyheds- og aktualitetsprogrammer på TV 2 tilvejebringes fortrinsvis ved egenproduktion.. Nævnet har ikke yderligere bemærkninger til dette punkt Omfanget af dansk dramatik (krav 3) TV 2 viste i 2009 iflg. redegørelsen 73 timers dansk dramatik mod 53,6 timer i Dette tal inkluderer ikke børneudsendelser, snaprepriser og danske tv-film. Da Styrelsen for Bibliotek og Medier ikke kunne genskabe tallet 73 timer, men fandt et højere tal, er TV 2 hørt om forskellen, og TV 2 har endeligt oplyst, at TV 2 sendte 81 timers dansk dramatik indenfor definitionen, som bl.a. udelukker film fra Danish Screen. Nævnet anmoder på den baggrund om, at TV 2 for fremtiden bilægger en liste over, hvilke enkeltudsendelser, der indgår i beregningen af dansk dramatik. Ifølge tilladelsen skal TV 2 i de enkelte år af tilladelsesperioden vise mindst lige så meget dansk dramatik som gennemsnittet for Gennemsnittet for denne periode var 42 timers dansk dramatik, og kravet er således opfyldt med 81 timer i TV 2 har vist 16,9 timer ny førstegangsudsendt dramatik i 2009, mest bestående af de tre serier Store drømme, Lærkevej og Blekingegade. De to sidste har imidlertid modtage støtte fra Public Servicepuljen og må derfor ikke medregnes i Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 7 af 22

30 opgørelsen af TV 2 s opfyldelse af sine public service-forpligtelser. 8 Tilbage er derfor kun 7,1 times førstegangs-dramatik indenfor opfyldelsen på de 81 timer, jfr. figur 1 nedenfor. TV 2 benytter en bredere definition af dansk dramatik end DR, som kun medtager nyproduceret dansk dramatik til prime time, mens TV 2 også medtager genudsendte serier, som f.eks. Anna Pihl, Langt fra Las Vegas, Den Grimme Ælling og mig, Klovn. Som det fremgår af figuren nedenfor, er TV 2s andel af nyproduktioner faldet fra 16,3 timer i 2008 til 7,1 timer i 2009 (excl. programmer med støtte fra public service-puljen). Figur Timer Genudsendelse Førstegangsudsendelse Dansk dramaproduktion på TV Excl. programmer støttet af PS-puljen I alt:81 t 70 I alt: 66,1 t 60 I alt: 51,3 t I alt: 49,1 t I alt: 56,9 t I alt: 61,2 t I alt: 53,6 t 50 Norm: 42 t 73, ,7 28,1 56,1 37,8 52,1 37, ,6 21,0 19,2 16,3 10,0 9,1 7, TV 2 har ifølge redegørelsen i 2009 for alvor implementeret en ny fiktionsstrategi, der blandt andet har bragt de tre nævnte serier på skærmen. På grund af medfinansieringen fra Public Servicepuljen, må Radio- og tv-nævnet imidlertid se bort fra to af serierne og på den baggrund gentage sin bekymring over, at TV 2 bidrager med færre helt selvfinansierede, danske dramatimer 7,1 time end i noget år siden ) Bekendtgørelse nr. 127 af 26. november 2008, 2, Stk. 5. Der kan ikke ydes støtte til tvprogrammer, der af TV 2/DANMARK A/S anvendes til opfyldelse af de særlige forpligtelser, der er pålagt selskabet for så vidt angår tv-drama og tv-dokumentarprogrammer i henhold til selskabets tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed. På grundlag af TV 2/DANMARK A/S årlige public service-redegørelser kan Radio- og tv-nævnet bestemme, at støtten til et tv-program skal tilbagebetales, såfremt programmet indgår i selskabets public service-regnskab. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 8 af 22

31 5.1.4 Sport (krav 7) Det blev i oktober 2007 med et tillæg til TV 2s tilladelse et public service-krav for TV 2 at sende sport 9. Sport indgik ikke som et element i den oprindelige sendetilladelses krav til programvirksomheden, og der er ikke med tillægget fra 2007 knyttet noget krav til det tidsmæssige omfang af sportsudsendelserne i TV 2s sendeflade eller som for DR noget krav om at dække særlige sportsgrene. Nævnet tolkede dog i udtalelsen for 2007 det nye krav om sport som et ønske om at sikre sportsdækningen på public service-kanalen både et vist omfang og en vis mangfoldighed efter starten af betalingskanalen TV 2 Sport var et såkaldt lille sportsår uden OL eller store fodboldmesterskaber, og TV 2 har i 2009 derfor kun sendt 435 timers sportsmagasiner eller transmissioner (sportsnyheder ikke medregnet) imod 734 timer i TV 2 oplyser, at stationen leverer en varieret dækning af sport, som indebærer, at en stor del af den danske idrætsverden er repræsenteret på sendefladen. Nævnet anser forpligtelsen til at sende sport for opfyldt og har ikke yderligere kommentarer til dette punkt Omfanget af programmer til børn (krav 2 og 4) Af tilladelsens punkt 2.4 fremgår, at TV 2 skal tilbyde tv-programmer af høj kvalitet til børn. Det fremgår endvidere, at der skal lægges vægt på dansksprogede programmer. Disse to krav bør efter Nævnets opfattelse læses således, at dansksproget i relation til netop børneprogrammer primært betyder udsendelser med dansk som originalsprog - ikke versionerede/dubbede programmer, hvilket blev omtalt i Nævnets udtalelse for Det er desuden i tilladelsen formuleret, at det tidsmæssige omfang af børneprogrammer i de enkelte år i tilladelsesperioden ikke må være mindre end det gennemsnitlige omfang i perioden , som var 600 timer. Punktet er omtalt i TV 2s redegørelse s TV 2 redegør i dette afsnit både for programmer til børn og programmer til unge samt for internet til børn og unge. TV 2 har imidlertid ikke nogen public service-forpligtelser i forhold til internettjenester, hvorfor dette ikke vil blive behandlet i Nævnets udtalelse. Ligeledes omfatter tilladelsen ikke forpligtelser i forhold til unge. I tilladelsen nævnes kun børn som specifik målgruppe. TV 2 har i 2009 iflg. redegørelsen sendt 788 timers børneprogrammer), hvilket er over de krævede 600 timer. Af de 788 timer var de 777 timer dansksprogede men kun 96 timer danskproducerede, mens knap 681 timer var versionerede/dubbede programmer. Allerede i 2008 skete en halvering af de danskproducerede børneprogrammer på TV 2, og dette lave niveau er fortsat i 2009, som det fremgår af figur 2 nedenfor. 9 Jf. Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed af 22. oktober 2007 kapitel 1, s. 1. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 9 af 22

32 I 2009 igangsatte TV 2 en ny børneflade, TV 2 Bavian, som afløste TV 2 Teddy. Den indebærer, at danske børneprogrammer siden 2008 stort set kun sendes lørdag og især søndag, hvor der indtil 2008 var ca. 30 minutters dansk børneprogram hver ugedag, hvilket også forklarer halveringen af sendetiden i fig. 2. Figur 2 Timer Total Danmark Børneprogrammer på TV 2, totalt og dansk producerede (3-14 år) Gennemsnit Kilde: TV 2s Redegørelse Seernes interesse for danske børneprogrammer fremgår af, at emnet blev taget op på dialogmødet 17. juni 2009 (redegørelsen s. 44). TV 2 oplyste ved den lejlighed, at der i TV2 Bavian strategien er fokus på færre, men markante danske programmer end i TV 2 Teddy-strategien, som indeholdt mange danske programmer, der imidlertid ikke var gode nok og ikke blev set i tilstrækkeligt omfang. På den baggrund har Styrelsen for Nævnet opgjort forbruget blandt 3-14 årige børn af danske børneprogrammer på TV 2 de seneste fire år: Danske børneprogrammers sendetid og seertid på TV 2, Timer pr år Sendetid seertid (3-14 år) 4,8 4,2 1,5 2,2 Gns. udnyttelse (3-14 år) 3% 2% 2% 2% Kilde: TNS Gallup TV Meter Faldet i sendetid er allerede fremgået ovenfor. Seertiden blandt børn til danske børneprogrammer er faldet fra 4,8 timer om året (2006), da programmerne blev sendt dagligt, til 2,2 timer (2009), hvor programmerne kun findes i weekenden. Muligvis er programmerne efter TV Bavian blevet bedre, men det har ikke fået Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 10 af 22

33 børnene til at se mere på dem, så TV 2 s forventning om flere seere, fordi programmerne skulle blive bedre, er ikke opfyldt. Selvom der ikke i tilladelsen er fastsat et timemæssigt krav om danskproducerede programmer, finder Nævnet udviklingen fra 2007 til 2009 bekymrende. Kvalitetsspørgsmål, som må anses for at være af stor betydning, kan ikke så let måles, men alene den kvantitative indskrænkning af tilbuddet om danske børneprogrammer og det følgende fald i seningen, er negative tendenser. Hvis denne tendens fortsætter, kan der komme et punkt, hvor Nævnet vurderer, at tilladelsen ikke er fuldt opfyldt på dette punkt Tekstning og tegnsprogstolkning (krav 5, 6 og 13) TV 2s indsats for tekstning og tegnsprogstolkning er omtalt i redegørelsen på s Omfanget af tekst-tv-tekstede timer i 2009 opgives til at være 995 timer mod 916 timer i 2008, mens antallet af førstegangsudsendte tekst-tv-tekstede timer er faldet lidt fra 405 timer i 2008 til 392 timer i Udviklingen i sendetimer og tekstede timer, Sendetimer i alt* Tekst-tv-tekstede timer i alt* heraf førstegangs-tekstede timer Tekstede timer i % af sendetimer i alt Førstegangs-tekstede timer i % af sendetimer i alt *) Ekskl. Regioner 11,7% 12,3% 12,3% 13,3% 14,2% 6,1% 5,9% 5,6% 5,9% 5,6% Af ovenstående tabel fremgår, at andelen af udsendte timer, der er tekstet på TV 2, er steget markant over hele den betragtede periode fra , mens andelen af førstegangs-udsendte tekst-tv-tekstede timer er nærmest uforandret. TV 2 forklarer opbremsningen i antal tekstede timer med, at alle ikke-direkte programmer, som overhovedet kunne tekstes via tekst-tv, allerede blev tekstet i I redegørelsen omtales også tekstning af direkte udsendelser (s ). Heraf fremgår det, at TV 2 som krævet i tilladelsen har deltaget i udviklingsarbejdet med et digitalt talerafhængigt Tale-Til-Tekst-system (TTT), der danner grundlag for simultantekstning af direkte udsendelser. TV 2 tog TTT-programmet, der erstattede den live-tekstning via dobbelttastatur, som TV 2 havde anvendt siden 2004, i brug i Det fremgår af redegørelsen, at genkendelsesprocenten i TTT-systemet er steget fra 93-95% i 2007 til 96-98% i TV 2 forventer både bedre og hurtigere genkendelse med nye tekniske leverancer. Også forsinkelsestiden har TV 2 kunnet reducere, med ca. 1,5 sekund. Kravet om, at mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage skal være fuldt ud tekstet vurderes at være opfyldt ved, at NYHEDERNE 19:00 er livetekstet. Ud over livetekstningen af NYHEDERNE 19:00 live-tekstede TV 2 for første gang udenlandsk tale, da præsident Obama blev indsat 20. januar Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 11 af 22

34 TV 2 tegnsprogstolker NYHEDERNE 18:00 og NYHEDERNE 19:00 alle ugens dage og har gjort dette i hele TV 2 og DR har i samarbejde etableret en central tegnsprogstolkning for nyhedsudsendelserne både på DR og TV 2. Opgaven varetages af firmaet Døvefilm. Nævnet konstaterer, at TV 2 overholder sine forpligtelser med hensyn til tekstning, og Nævnet har ingen yderligere bemærkninger til dette punkt Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen (krav 7) Dette punkt er omtalt i redegørelsen s , tabel 1-4 og tabel 8. Ser man på hovedkanalerne DR1, TV 2, TV 3 og Kanal 4, er mønsteret, at public service-stationerne TV 2 og DR1 er meget forskellige fra de private kommercielle kanaler TV 3 og Kanal 4, idet public service-kanalernes programprofil er langt mere varieret med næsten alle programkategorier repræsenteret, mens de kommercielle kanaler uden public service-forpligtelser næsten udelukkende sender underholdning og udenlandske fiktions-programmer. Der er også indbyrdes forskelle i fordelingen af sendetiden på programtyper mellem DR1 og TV 2 i I kategorien Oplysning og kultur har DR1 med 22% af sendetiden sendt over tre gange så meget af denne programtype som TV 2 (6%), ligesom andelen af Dansk/nordisk fiktion har været næsten dobbelt så stor på DR1 (7%) som på TV 2 (4%). TV 2 fremhæver, at Nyhederne sammen med de regionale udsendelser udgør 18 % af hele kanalens sendeflade. TV 2 viser i redegørelsen også sendetidsfordelingen for nichekanaler Zulu, Charlie, DR2, TV 3+ og Kanal 5 (Tabel 2). Her fremgår det endnu tydeligere, at nichekanaler som Zulu og Charlie, der ikke har nogen public service-forpligtelser, har programprofiler, der er meget forskellige fra DR2 s. Bl.a. var 37% af DR2 s sendeflade i 2009 Oplysning og kultur, mens Zulu og Charlie havde henholdsvis 2% og 4% i denne programkategori. Omvendt havde Zulu og Charlie henholdsvis 62% og 73% udenlandsk fiktion, mens DR2 kun havde 23% heraf. Der er overordnet tale om nogenlunde samme sendemønster og programprofil på TV 2 som i tidligere år, dog med lidt mindre sport og flere nyheder end i Nævnet har derfor ingen bemærkninger til dette afsnit Hvordan programudbuddet er blevet brugt af seere og lyttere (krav 7, fortsat) Det fremgår af redegørelsens tabel 4 (s. 24) hvordan TV 2s sendetid på programkategorier har været fordelt i 2009 i henholdsvis procent og timer/minutter. Derudover fremgår det af tabel 5 (s. 24) hvordan seertiden har været fordelt i 2009 ligeledes i procent og timer/minutter. Det fremgår, at i særdeleshed Nyhederne og Regional-tv af seerne betragtes som centrale elementer i TV 2s sendeflade. De fylder som nævnt 18 % af sendefladen, men hele 29 % af seernes tid på kanalen. Omvendt fylder den udenlandske fiktion ikke mindre end 43 % af sendefladen, men kun 22 % af seertiden. I aftensendetiden (tabel 8 og 9) er nyhedsforbrugets store andel endnu mere klar. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 12 af 22

35 I tabel 6 i redegørelsen (s. 25) vises den ugentlige dækning i procent på de forskellige programkategorier på henholdsvis TV 2, DR1 og DR1+DR2 (DR TV). Det fremgår blandt andet, at TV 2 har en høj dækning - også højere end DR TV - på områderne Nyheder (62,6 %, DR TV 51,6 %), Sportsnyheder (36,5 %), Sport (27,4 %), og Underholdning (38,5%). Med hensyn til Aktualitet og debat blev TV 2s dækning allerede i 2008 overhalet af DR TV på døgnbasis (2009: 44,9 % imod DR TV s 47,1 %), og i 2009 er det samme sket for Oplysning og kultur (53,8 % imod DR TV s 57,2 %). På begge disse oplysende programområder er det DR 2 s bidrag, der gør forskellen. Nævnet bemærker, at der således tegner sig et mønster mellem de to public service stationer, hvor TV 2 står stærkere på nyheder, mens DR TV står stærkere på baggrund og oplysning. På området Dansk/nordisk fiktion har DR TV fortsat en meget dominerende position (33,3 % imod TV 2 s 20,3 %). TV 2 s dækning er dog steget fra 16,5 % i 2008, hvilket skyldes den nye fiktionsstrategi her indgår også de nye serier, som ikke kan medregnes i public service-regnskabet. I tabel 11 og 12 (s. 36) vises TV 2s seerandele (share). Faldet i share fortsætter. Fra 33 % i 2007 over 31 % i 2008 til 29 % i TV 2 er dog fortsat den mest sete tv-kanal i Danmark efterfulgt af DR 1, der har en share på 22% i Fra et public service-synspunkt bemærker Nævnet, at de tre public service-kanaler TV 2, DR1 og DR2 tilsammen nok har en høj, men dog en vigende andel af danskernes seertid, nemlig fra 65 % i 2007 til 56 % i Publikums vurdering af programmerne (krav 7, fortsat) Programvurderingerne omtales side i redegørelsen og omfatter også tabel 10 (s. 27), der viser rating, share og vurdering i 2009 af de enkelte programkategorier på TV 2. Tabellen uddybes med en kommentar for hver enkelt programkategori. Det fremgår, at TV 2s programmer i 2009 ligesom i 2008 og 2007 på en skala fra 1-5 (5 = Bedst) fik en gennemsnitlig vurdering på 3,8, hvorimod DR1s programmer faktisk steg i gns. vurdering fra 3,9 i 2008 til 4,0 i På programkategori-niveau er de bedst vurderede kategorier Dansk/nordisk fiktion og Udenlandsk fiktion, der begge opnår vurderingen 3,9, mens de dårligst vurderede kategorier er hhv. Nyheder (almene) og Regional-tv, begge med vurderingen 3,7. Nævnet konstaterer ligesom i tidligere års redegørelser at der er tale om en detaljeret rapportering af seernes vurderinger, idet læseren for hver enkelt programkategori i tabel 10 får eksempler på enkeltprogrammer og vurderingen af disse også for de programmer, der af seerne er blevet vurderet til under gennemsnittet. Det er dog uomtalt, hvilke overvejelser TV 2 eventuelt gør sig i anledning af, at seernes gennemsnitlige vurdering uændret er 3,8, og tilsyneladende er under DRs, som stiger Nævnet har ingen yderligere bemærkninger til dette afsnit. Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 13 af 22

36 TV 2s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seer-organisationerne (krav 8) Dette område omtales grundigt på siderne 43-51, der indeholder delafsnit om: Dialog med lytter- og seerorganisationerne (s ) Seernes redaktør (s. 46) Programkritik og klager (s ) Kontakten med seerne i øvrigt (s ) Statistik vedr. mailhenvendelser til TV 2 (s ) Afsnittet om dialogen med lytter- og seerorganisationerne beskriver relativt detaljeret de to årlige møder med repræsentanter for lytter- og seerorganisationerne. Organisationerne, samlet i Samarbejdsforum for danske Lytter- og seerorganisationer (SLS), er ARF Multimedier, KLF Kirke & Medier, EU-modstandernes Lytter- og Seerforbund og Katolsk Medieforum. Efter ønske fra SLS har repræsentanter fra Det ny Public Service Råd deltaget i disse to møder. Blandt emnerne var bl.a. den nye strategi for børne-tv, TV Bavian, som Nævnet inddrog i sin kommentar til børneprogrammerne ovenfor i afsnit Også sendetidspunkterne for voldsomme billeder har været drøftet ved dialogmøderne, se nedenfor i TV 2 ansatte per 1. juli 2008 Lars Bennike som seernes redaktør som opfølgning på den Mediepolitiske aftale fra Seernes redaktør refererer til TV 2s administrerende direktør og kan i sin funktion som uafhængig klageinstans fremsætte kritik af TV 2. Seernes redaktør har en række fast definerede ansvarsområder: Overvåge TV 2s behandling af henvendelser fra seere, herunder klager, med henblik på at sikre en høj programetik og journalistisk standard i den samlede programvirksomhed på TV 2 Fremsætte kritik, afgive henstillinger eller i øvrigt fremsætte sin opfattelse af konkrete sager eller redaktionel praksis Fremme dialogen med seerne Foretage løbende registrering af henvendelser herunder klager over TV 2s virksomhed Halvårligt at rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed Seernes redaktør redigerer desuden en hjemmeside der indeholder redaktørens klumme om aktuelle emner, afgørelser fra seernes redaktør, Pressenævnet og Radio- og tv-nævnet, ligesom udvalgte spørgsmål og kommentarer fra seerne lægges på hjemmesiden. I 2009 har seernes redaktør taget stilling til cirka henvendelser, hvoraf 13 var egentlige ankesager over stationens egne afgørelser, som i syv tilfælde endte med, at seernes redaktør gav klager helt eller delvist medhold. I samme periode har TV 2 i fire tilfælde modtaget kritik fra Pressenævnet. Seernes redaktør henviser klager over reklamespots bragt på TV 2 til Radio- og tvnævnet. 10 Se også Tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed, kapitel 4 Seernes redaktør s. 2 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 14 af 22

37 TV 2 bestræber sig på, at henvendelser fra seerne besvares inden for 24 timer på hverdage en målsætning det er lykkedes at overholde det meste af 2008, på nær i de tilfælde, hvor der har skullet indhentes yderligere oplysninger. Et nyt webbaseret teknisk system til håndtering af seerhenvendelser blev testet i 2008 uden større succes. Et nyt system i 2009 tegner mere lovende, og arbejdet forventes fortsat i Henvendelsernes antal falder tilsyneladende, men det tilskriver redegørelsen, at man kan udelukke mere spam end tidligere. Temaerne for seernes henvendelser refereres s Nævnet bemærker som eksempel, at udsendelsen Operation X: Pels på vrangen modtog både ros og ris, og at kritikken særligt gik på TV 2s samarbejde med dyreaktivister og Ekstrabladet. Seernes redaktør forholdt sig således til udsendelsen i sin Beretning til Bestyrelsen : Uden at optage sagen til realitetsbehandling mener Nævnet, ovenstående tyder på, at Seernes redaktør lever op til formålet med sine opgaver. Nævnet har ikke yderligere kommentarer til disse afsnit i redegørelsen TV 2s engagement i dansk filmproduktion (krav 9) Dette punkt omtales i redegørelsen side Ifølge bilag og tillæg til tilladelsen fra skal TV 2 DANMARK A/S s engagement i dansk film ligge på mindst De bilag og tillæg til TV 2s tilladelse, der udover selve tilladelsen vedrører TV 2s engagement i dansk filmproduktion og anvendelse af filmpengene er: 1. Bilag 1 (til bilag 4 til tilladelsen): Nærmere bestemmelser om anvendelsen af filmpengene i (udateret). Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARKS Public Service-redegørelse 2009 Side 15 af 22

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 12. oktober 2011 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 30 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012 Til TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Bestyrelsesformand Lars Liebst Radio- og tv-nævnet 1. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 DANMARK A/S CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 ÅRSRAPPORT 2006 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 indhold Forord: Public service på flere platforme 5 Public service-redegørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 public service-redegørelse 2005

TV 2 public service-redegørelse 2005 TV 2 public service-redegørelse 2005 Public serviceredegørelse 2005 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25. 5100 Odense C. Danmark tel +45 65 91 91 91. fax +45 65 91 33 22 www.tv2.dk. tv2@tv2.dk CVR NR. 10 41

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. juli 2007 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2006 M E D I E S E K R E T A R I A T E T DR har den 27. april 2007 indsendt sin redegørelse

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 8 Dansksprogede

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4 Indholdsfortegnelse Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3 Public service-kontrakten 4 Krav til public service-redegørelsen 7 Danskproducerede og dansksprogede udsendelser 8 Nyhedsudsendelser 9 Dansk dramatik

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2014 INDHOLDS FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 9 Dansksprogede

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent)

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent) Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 Referat: Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK A/S RUGAARDSVEJ 25 5100 ODENSE C 13. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2015 INDHOLDS- FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr.: 2012-010993 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord: Et tilfredsstillende år 3 Danskernes foretrukne tv-kanal 4 Krav til public service-redegørelse 7 Delregnskab for TV 2/DANMARK A/S public service-virksomhed (TV 2) 26 Om TV 2s

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2010-014189 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2009 DR

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 15. december 2016 Radio Vest Sendt til: rvkontor@mail.dk Radio- og tv-nævnet Rasmus Barndorff Fuldmægtig rab@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Radio Vest Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Danmarks Største Fællesskab Indhold 48 Om kontakten med seerne i øvrigt 53 TV 2s

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. Juli 2008 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2007 DR har den 27. april 2008 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klager over reklamer for comedy-serien Den Anden Side vist på TV 2 ZULU.

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klager over reklamer for comedy-serien Den Anden Side vist på TV 2 ZULU. TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 9. januar 2012 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Klager over reklamer for comedy-serien Den Anden

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Klik på billedet for at se en film med højdepunkter fra TV 2s programmer i 2008. Husk at sætte lyden til, inden afspilningen går i gang. For at se videoen, der varer cirka fire minutter, kræves en god

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 2 Indhold TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Dialog med lytter- og seerorganisationerne 41 52 TV 2s engagement i dansk film mv. 55 Dækningen af husstande med TV 2, analogt og digitalt 56 Udvikling og udsendelse

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013

Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013 10 Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013 9 8 7 6 5 4 Oplysning og kultur 1 DR1 DR TV 2 10 DR1: Fordeling af sendetiden (%) på programkategorier 1993-2013 Ikke-kategoriseret

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Danmarks Største Fællesskab Indhold 48 Om kontakten med seerne i øvrigt 53 TV 2s

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere