Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22."

Transkript

1 Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed i den private bolig. Der er tale om underpant i form af pant i den faste ejendom. Dette etableres via et ejerpantebrev, der skal tinglyses på ejendommen jf. TL 1. Ejerpantebrevet skal håndpantsættes jf. GBL 22. Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Virksomheden drives fra lejede lokaler og kan derfor jf. TL 47 b, stk. 2. Det skal fremgå hvad der opnås pant i, ligesom det skal fremgå, at der er tale om en erhvervsvirksomhed, der drives fra lejede lokaler. Ved dette pant opnås pant i bl.a.: - lejerettigheder herunder deposita, forudbetalt husleje, indskud, tilgodehavender hos udlejer eks. vis. a conto betalinger, - know how, - good will, - driftsinventar og driftsmateriel, det skal drøftes, at der kan ske en løbende udskillelse ved regelmæssig drift, - indtrædelsesret i lejeaftalen, og dermed adgangen til evt. fremleje, overdragelse (nøglepenge) Sikringsakten er tinglysning. Biler: Der er leasede biler og biler købt med ejendomsforbehold. De leasede biler tilhører leasingselskabet. Der kan ikke opnås pant her i. Der kan opnås sikkerhed i det omfang, der er indbetalt deposita og i det omfang, der vil ske en tilbagebetaling ved leasingaftalens udløb. Sikringsakten er denuntiation jf. GBL 31. Biler købt på købekontrakt er sikret ved ejendomsforbehold fra sælgers side. Der kan etableres underpant i bilerne. Dette pant skal imidlertid respektere ejendomsforbeholdet til sælger. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 42 d.

2 Tilgodehavender: Hidrørende fra salget af produkter kan overdrages til sikkerhed. Der er tale om faktura belåning. Fakturaerne er simple fordringer, der behandles analog reglerne om simple gældsbreve. Sikringsakten er denuntiation jf. GBL 31. Den større ordre på computeren er der endnu ikke udstedt en faktura på. Der er derimod en aftale om udvikling og levering. Rettighederne i flg. denne kan transporteres til banken. Der skal laves en transport, hvor sikringsakten er denuntiation jf. GBL 31. Der er ikke tale om fakturabelåning. Lagerejendommen tilhører virksomheden. Der kan således gives pant i denne. Besvarelsen er identisk med svaret for den private ejendom. TL 1. Det skal diskuteres om det i ejendommen værende driftsinventar og driftsmateriale er omfattet af pantet, eller om der blot er pant i ejendommen. Til brug herfor skal TL 37 drøftes. Det skal konkluderes, at der er tale om en erhvervsvirksomhed, hvorfor det til brug for virksomheden værende driftsinventar og driftsmateriale er omfattet af pantet. Der skal redegøres for, der løbende kan ske en udskiftning iflg. en regelmæssig drift. De produkter, der bearbejdes i ejendommen er ikke omfattet af pantet. Varelager indgår ikke i TL 47 b, stk. 2. Det er ikke realistisk at foreslå nøglepant. Det kan alene drøftes vedrørende færdigvarelageret, men alligevel ikke realistisk og bør ikke anbefales. Aktierne i banken er omfattet af bestemmelserne i værdipapirhandelsloven. Sikringsakten er registrering jf. VPHL 66. Udover de ovennævnte muligheder findes muligheden for pant jf. TL 47 c og 47 d. Der skal kunne skelnes mellem de 2 former, og redegøres for hvilke aktiver, der er omfattet af pantet. 47 c: - know how, - good will, - tilgodehavender herunder fra varesalg såvel allerede solgte som fremtidige (se også bem. til 47 d), - varelagre, råvarer og færdigvarer, - driftsinventar og driftsmateriale, - rettigheder iflg. kontrakter vedr. leverancer.

3 Det skal bemærkes, at TL 47 c, stk. 3, er udtømmende. Det skal fremgå, at de aktiver, der er omfattet af pantet, kan udskilles iflg. en regelmæssig drift. Det skal oplyses hvilke relevante aktiver, jf. opgaveteksten, der falder udenfor bestemmelsen jf. TL 47 c, stk. 4, herunder, - rettigheder over biler, der skal tinglyses jf. TL 42 c, - TL 37 aktiver. Sikringsakt, tinglysning af skadesløsbrev. 47 d: - tilgodehavender fra udestående og fremtidige simple fordringer. Sikringsakt tinglysning af skadesløsbrev. Denne sikkerhed træder i stedet for GBL 31. Den giver dog ikke sikkerhed for, at skyldner ikke betaler til låntager uden om panthaver, i modsætning til GBL 31. Forskellen bør belyses. Der kan ikke både etableres pant efter 47 c og 47 d samtidigt jf. TL 47 e, stk. 4. Opgave 1.2 C. Det skal konstateres om, portene vil indgå i ejendommens pant. Det er på ingen måde en diskussion om, der er taget et gyldigt ejendomsforbehold eller ej. Det skal bedømmes om portene kan være et pant omfattet af TL 37 og/eller 38 og konkluderes, at det er et forhold, der omfattes af 38 i tinglysningsloven. Forudsætningerne herfor skal beskrives. Der skal herefter redegøres for problemstillingen i, at portene indbygges i en ejendom hvor panthaver har pant i ejendommen jf. TL 38. I den forbindelse præciseres, at de indlægges på ejerens bekostning. Derfor skal det konkluderes, at sælgeren ikke kan gøre sit ejendomsforbehold gældende, når portene indgår i ejendommen. Det er ikke et ugyldigt ejendomsforbehold. D. Da det nu er lejede lokaler, kan ejendomsforbeholdet som udgangspunkt opretholdes. Det skal, da portenes indkøb ikke bekostes af ejeren, konstateres, at portene derfor ikke vil omfattes af pantet jf. TL 38.

4 Det skal diskuteres om portene, som følge af tilvækstlæren alligevel vil indgå i pantet, hvorefter ejendomsforbeholdet ikke kan gøres gældende. Det er ikke så afgørende om svaret er, at de indgår eller at de ikke indgår. Problemstillingen er det væsentligste. Opgave 2.1 Den studerende skal redegøre for hvilken type kaution, der er tale om og de retlige konsekvenser heraf. Kautionen er, - simpel kaution, - begrænset kaution, for det hele, men med et begrænset beløb. Kautionen er omfattet af LFV 48. Redegørelsen skal være begrundet. Der skal redegøres for konsekvenserne af, at banken ikke får foretaget sikringsakten, således banken alligevel ikke opnår pant i motorcyklen. Forudsætningslæren skal indgå i besvarelsen herunder, at det var en forudsætning for kautionisten at der var pant i motorcyklen og at denne forudsætning var kendelig for långiveren. Da forudsætningen ikke holder, foreligger der bristede forudsætninger. Konsekvensen skal belyses, herunder at der kan ske hel eller delvis tilsidesættelse af kautionsaftalen. Det skal fastslås, at kautionen skal nedsættes således kautionisten skal stilles som om sikkerheden havde været etableret. Derved kan kautionisten alene kræves kr Opgave 3 A. Det skal vurderes, om Dorthe har et krav mod Ole, og om dette kan gøres gældende overfor Ole, når der er udstedt et pantebrev. Kravet er uomtvistet jf. opgave teksten. Det skal begrundet fastslås, at der er tale om et omsætningsgældsbrev jf. GBL 11, stk. 2, nr. 3. Et pantebrev omfattes direkte af ordlyden. Dorthe bevarer indsigelserne overfor Ole jf. GBL 1 selvom, der er udstedt et gældsbrev. Spørgsmålet er så, om indsigelserne bevares overfor Egon, der har erhvervet pantebrevet fra Ole.

5 Der skal redegøres for denne problemstilling og resultatet er, at indsigelserne som udgangspunkt bevares overfor Egon jf. GBL 15, stk. 1. Derefter skal der redegøres for, hvorvidt der kan være forhold, der medfører, at indsigelserne alligevel ikke kan gøres gældende overfor erhververen af pantebrevet. Dette følger af GBL 15, stk. 2. Der skal derfor redegøres for, om Egon var i god tro ved erhvervelsen. Det kan være god tro om indsigelserne eller god tro i relation til størrelsen af den erlagte købesum for pantebrevet. Resultatet er, at Egon var i god tro, hvorfor indsigelserne fortabes i forhold til Egon. Egon havde ikke kendskab til indsigelserne og prisen foreligger der ingen oplysninger om hvorfor den ikke kan anses at være for lav. Dorthe må således henholde sig til Ole og betale ydelserne til Egon. B. Der skal foretages en lignende vurdering og foreligge en lignende redegørelse, hvorefter det fastslås, at der foreligger et simpelt gældsbrev. I h.t. GBL 27 opnår erhververen ikke bedre ret end overdrageren. Svaret skal også indeholde redegørelse for, at god eller ond tro ikke har indflydelse herpå. Opgave 4 A Der skal redegøres for sikringsakten. Der ønskes sikkerhed i et allerede udstedt ejerpantebrev, der er håndpantsat til anden side. Der skal redegøres for den sædvanlige sikringsakt ved underpant i fast ejendom. Tinglysning jf. TL 1. Derudover håndpantsætning af ejerpantebrevet, GBL 22. Imidlertid har banken allerede håndpant i ejerpantebrevet hvorfor leverandøren ikke kan få håndpant i det på samme tid, hvilket som udgangspunkt er sikringsakten. Da denne sikringsakt ikke kan opfyldes af den sekundære håndpanthaver, må den sekundære håndpanthaver i stedet sikre sin rettighed ved denuntiation overfor den primære håndpanthaver. Derudover skal der redegøres for retsstillingen mellem den primære håndpanthaver og den sekundære rettighedshaver, herunder at, - den primære panthaver skal opbevare ejerpantebrevet på vegne af den sekundære panthaver, - den primære panthaver skal udlevere ejerpantebrevet til den sekundære panthaver ved indfrielse af skylden til den primære håndpanthaver. B Der skal redegøres for hvorledes den primære håndpanthavers tilgodehavende er sikret, og hvorledes den primære håndpanthaver kan udvide engagementet.

6 Udvidelse af engagementet kan som udgangspunkt ikke ske, med mindre den sekundære panthaver accepterer dette. Denne accept kan være indeholdt i aftalen mellem skyldner og den sekundære panthaver, hvilket der skal redegøres for. Foreligger der ikke en sådan aftale, kan banken ikke udvide engagementet, uden at respektere den sekundære panthavers rettigheder. Den sekundære panthaver skal imidlertid acceptere visse nødvendige udvidelser. Det kan være tilskrivning af renter, latente forpligtelser der også er omfattet af pantsætningen eks. vis kautioner samt garantier og nødvendige udgifter til opretholdelse af pantet.

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad...

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad... Side 1 af 15 14.12.2006 Er det tilladt at pantsætte sin fremtid? Af: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen En økonomisk og retspolitisk analyse af virksomhedspant og andre former for flydende pant. Adgangen til

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE

HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS, Aarhus Universitet CAND.MERC.(AUD) STUDIET Sommereksamen 2007 Skriftlig prøve i: 18235 Finansieringsret/insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle HVER OPGAVEBESVARELSE

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere