Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS"

Transkript

1 Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

2 Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten Indledning. Generelle bemærkninger Formkrav Panterettens genstand og omfang De sikrede fordringer Pantets frugter Underpantsætning Fast ejendom Underpantsætning af løsøre Håndpantsætning og panteret i fordringer mv Løsøre Fordringer Særlige rettigheder Pantets surrogater Tingsforsikring Erstatning Ekspropriation Ombytning af pantegenstanden 50 Kapitel 2 Panteretten og det personlige gældsansvar Panteret for egen gæld Panteret i en enkelt genstand Panteret i mere end én genstand Panteret for tredjemands gæld Hæftelsens omfang Tredjemandspantsætterens regres Mod hovedskyldneren Indbyrdes regres mellem flere tredjemandspantsættere Dividendekrav i forbindelse med pantsætterens konkurs

3 3.1 Pant for egen gæld Pant stillet af tredjemand 62 Kapitel 3 Tinglig sikkerhed. Kreditorbeskyttelse. Omsætningsbeskyttelse Tinglysningssystemet Sikringsakt Edb-mæssig registrering Digital tinglysning Centrale elementer i den digitale tinglysning (»arkitekturen«) Tinglysningsretten Digitalt dokument og digital signatur Ekstern og intern portal Det digitale dokument Tingbogslegitimation mv TL 10, stk Fuldmagts- og anmelderordning Anmeldelsen af dokumentet. Defensiv og offensiv virkning af tinglysning Tingbogen Bilbogen, andelsboligbogen og personbogen Aflysning og udslettelse af pantebreve Overgangsregler? Sikringsaktens betydning i forholdet mellem panthaver og pantsætter 95 Kapitel 4 Beskrivelse af pantet. Individualisering og identifikation Underpantsætning af løsøre Forbud mod generalpant og panteret i tingsindbegreb Særlige krav til beskrivelsen Håndpantsætning af løsøre Pantsætning af fast ejendom Panteret i fordringer 105 Kapitel 5 Overdragelse af panteretten Overdragelse af negotiable pantebreve 109

4 2. Overdragelse af simple pantebreve Håndpanteret i løsøre 114 Kapitel 6 Panterettens ophør Ophør på grund af opfyldelse af den personlige fordring Ophør af panteretten uden opfyldelse af den sikrede fordring Forældelse Panteret i fast ejendom Underpanteret i løsøre Håndpanteret i løsøre og fordringer Præklusion Øvrige tilfælde Tinglysningslovens Konfusion 124 Panteret i fast ejendom Kapitel 7 Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren. Almindelige Betingelser. Tinglysningslovens 42 a og 42 b Pantsætterens pligter Betalingspligten Betalingsstedet og betalingsmåden Betalingstiden. Løbedage Påkrav Forfaldsvirkningen Forringelse af den pantsatte ejendom Øvrige tilfælde Ejerskifte AB (A) nr. 7) Indledning Ejerskiftebegrebet Forfaldstid for ejerskifteafdraget Hæftelsen i forhold til panthaveren - TL 39, stk Når pantegælden forbliver indestående Når pantegælden kan kræves indfriet - TL 39, stk Retsstillingen ved tvangsauktion Konkurs og øvrige insolvenstilfælde 156

5 Kapitel 8 Pantebreve i fast ejendom De forskellige pantebrevsformer Ordinære pantebreve Ejerpantebreve og skadesløsbreve Ejerpantebreve Skadesløsbreve Ligheder og forskelle mellem skadesløsbrevet og ejerpantebrevet Særligt om overdragelse af ejerpantebreve og skadesløsbreve Overdragelse af ejerpantebreve Overdragelse af bestående krav med dertil hørende sikkerhed i ejerpantebrevet Overdragelse af underpanteretten alene Overdragelse af skadesløsbreve Overdragelse af bestående krav med dertil hørende sikkerhed i skadesløsbrevet Overdragelse af skadesløsbrevets dækningsramme Sikkerhed for øvrige fordringer Tinglysningen af pantebreve i fast ejendom Grundlaget for og fremgangsmåden ved tinglysningen Fiksering eller maksimering Afslutning af tinglysningsproceduren Overgangsregler for pantebreve Pantebreve i fast ejendom som udlægsfundament Brugeligt pant 203 Kapitel 9 Panteret i tilbehør og bestanddele. Tinglysningslovens 37 og TL Hvilke ejendomme er omfattet af TL 38? Hvilke genstande er omfattet af TL 38? »Indlagt«til brug for bygningen »... på ejerens bekostning...« TL Hvilke ejendomme er omfattet af 37? Hvilke rettighedshavere er omfattet af 37? Hvilke genstande er dækket af 37? Særligt om landejendomme TL 37, stk. 1, in fine

6 2.4.2 Særregler om høstpant Udskillelse ifølge regelmæssig drift Retsvirkninger Tilbehøret afviger fra det normale Afkald på panteret i tilbehør Udlæg i tilbehør mv 243 Kapitel 10 Forholdet mellem flere rettighedshavere i fast ejendom. Tinglysningslovens 40, 40 a, 40 b og Tinglysningslovens Ledige pladser i prioritetsordenen. Ombytningsret. Tinglysningslovens teoretiske udgangspunkt - 40, stk Den praktiske ordning - TL 40, stk Forhåndsaftale om oprykning Efterfølgende aftale om oprykning Oprykningsrettens beskyttelse Øvrige begrænsninger af hensyn til sideordnede og efterstående prioriteter Henstand med rente TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk Respekt- og rykningsklausuler m.v TL TL 41, stk TL 41. stk TL 41. stk Virkningen af undladt indhentelse af samtykke Rykningsklausuler i øvrigt Forinden der gøres brug af rykningsklausulen Efter ophør af det forud prioriterede pantebrev Individuel klausul Abstrakt klausul Fortolkningen af ryknings- og omprioriteringsklausuler TL 15 a Indekspanterettigheder TL 40 a - aftale om oprykningsret TL 40 b, stk. 1 - ombytning

7 3.3 Oprykning - TL 40 b, stk Rykningsklausuler Forholdet til TL 15 a Kreditorforfølgning Udlæg Arrest Universalforfølgning (konkurs mv.) Særlige spørgsmål i forbindelse med udnyttelse af ledige pladser inden for rammerne af et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev Aftaler om besættelse af ledige pladser Retsforfølgning 323 Kapitel 11 Panteret i løsøre mv Løsørebegrebet Rettigheder over motorkøretøjer Bilbogen Hvilke køretøjer er omfattet af ordningen? Hvilke rettigheder skal tinglyses? Tinglysningen Den»defensive«virkning af tinglysning Den»offensive«virkning af tinglysning Grundlag og fremgangsmåde ved tinglysning af rettigheder i bilbogen Grundlaget for tinglysning Individualiseringskrav Tinglysningsmåden Hvornår er et dokument tinglyst? Overdragelse eller anden overførsel af tinglyste rettigheder. TL 42 d, stk Udslettelse af tinglyste rettigheder Udslettelse af rettigheder i medfør af TL 42 g, stk Betalinger Pantsætning af og retsforfølgning mod andele i andelsboligforeninger Indledning Andelsboligbogen Grundlaget for tinglysning af rettigheder i andelsboligbogen

8 3.2.2 Identifikation af andelen mv Panterettens udstrækning Tinglysningsmåden Tinglysningens retsvirkninger Hvornår er et dokument tinglyst Overdragelse eller anden overførelse af tinglyste rettigheder Betalinger mv Udslettelse Tvangssalg af andelen. Tvangsauktion Tinglysning i personbogen Pantsætning af individuelt bestemt løsøre Pantebrevene Tinglysningen Den»defensive«virkning af tinglysning Den»offensive«virkning af tinglysning. TL 47, stk Individualisering Adkomsten til det pantsatte Udslettelse af rettigheder Pantsætning af tingsindbegreb.»flydende pant« TL 47 b, stk Virksomhedspant Hvem kan stifte virksomhedspant? Sikringsakten Obligatorisk anvendelse af skadesløsbrev Udskillelse ifølge regelmæssig drift Pantets omfang Særligt om pantets surrogater og frugter TL 47 c. stk. 4. Aktiver, der ikke er omfattet af virksomhedspantet Fortrinsret for udlæg. TL 47 c, stk Negativerklæring Virksomhedspanthaverens retsforfølgning mv Individualforfølgning Universalforfølgning mv Hæftelse for omkostninger ved konkursbehandlingen Særlige spørgsmål Ejerskifte Pantsætterens dispositioner

9 5.3 Retsforfølgning mod pantet Oprykningsret og rentetilskrivning Panthaverens dispositioner Panterettens ophør Pantsætterens opfyldelse af pantekravet Tvangsmæssig gennemførelse af pantekravet Panterettens ophør uden fyldestgørelse Håndpantsætning af løsøre Stiftelse af håndpanteret Sikringsakten Retlige dispositioner over det pantsatte Pantsætterens dispositioner og retsforfølgning mod det pantsatte Oprykningsret Panthaverens dispositioner Panterettens ophør Alternativ til håndpantsætning 420 Kapitel 12 Tilbageholdsret Genstanden for tilbageholdsret Tilbageholdsrettens omfang Kravet mod skyldneren Besiddelsen Konneksitetskrav Tilbageholdsrettens prioritetsstilling Tilbageholdsrettens ophør 431 Panteret i fordringer Kapitel 13 Panteret i simple fordringer Indledning Indledning Sikringsaktens formål og funktion Den tids- og prioritetskonstaterende funktion Den offentliggørende funktion Den rådighedsbegrænsende virkning Denuntiationens indhold Meddelelsens afsender

10 1.5 Meddelelsens adressat Individualisering og identifikation Panteforholdets forløb Pantsætterens dispositioner Panthaverens dispositioner Forholdet mellem skyldneren og erhververen Overdragerens legitimation Indsigelser og modkrav fra skyldnerens side Særligt om fremtidige fordringer Tvangsrealisation Tinglysning som alternativ sikringsakt Byggeritransporter Indledning Byggelån og byggelånstransporter Hovedtransport Eftertransport Videretransport Sekundær transport Ændringsretten. Negligeringsretten Forholdet mellem flere transporthavere indbyrdes Identifikation af den transporterede (del af en) fordring U H Bestemmelse af den pantsatte fordring Bestemmelse af den pantsatte del af en fordring Transporthavernes indbyrdes placering Pantsætningsaftalen Den deklaratoriske regel Pantsætters kompetence Ekstinktion Den primære transporthavers kreditudvidelse Problemstilling Erklæringen om den primære transport Erklæringen om den sekundære transport Særlige krav til meddelelsen om indbrudstransport Aftaler mellem den primære og den sekundære transporthaver Deklaratorisk regel om kreditudvidelsesproblemet Andre kreditudvidelsestilfælde Oprykningsret

11 3. Factoring Indledning Forholdet mellem factor og virksomheden Inkasso Finansiering Sikringskonto Arrangementer uden sikringskonto Omfanget af factors panteret Forholdet mellem fakturaskyldneren og factoringselskabet Indsigelser og modkrav fra virksomhedens side. U V Cut off-klausuler Passivitet Fakturaskyldnerens tilbagebetalingskrav Factoringaftalens ophør. Erstatning Factoringselskabets opsigelse Factoringselskabets ophævelse Factors ret til erstatning Virksomhedens opsigelse, ophævelse og ret til erstatning Fordringspant Indledning Fordringspant som alternativ til gældsbrevsloven Parterne i en aftale om fordringspant Skadesløsbrev. Sikringsakt Fordringer, der kan pantsættes som led i fordringspant Prioritetskonflikter Panthavers tiltrædelse af pantet Centrale forskelle mellem fordringspantsætning og virksomhedspant 525 Kapitel 14 Panteret i negotiable dokumenter Indledning Oversigt over negotiabilitetsvirkningerne Negotiable gældsbreve Negotiable aktier Overdragelse til eje eller overdragelse til sikkerhed Individualisering og identifikation

12 7. Sikringsakten ved pantsætning af negotiable dokumenter Generelt om GBL Specielt om etablering af rådighedsberøvelsen, jf. GBL Kravet om en uafhængig tredjemand Meddelelseskravet ved sekundær håndpanteret Specielt om rådighedens opretholdelse Almindelige bemærkninger om depotsikkerheder Pant i skiftende depotindhold. U H Udlevering af pantsatte dokumenter til et begrænset formål Digitale negotiable pantebreve Digitaliserede pantebreve Ekstinktion af rettigheder Ekstinktion af indsigelser Betalinger (TL b) Modregning Kreditor- og omsætningsbeskyttelse 552 Kapitel 15 Panteret i fondsaktiver Begreb. Indledning Registreringsproceduren. En oversigt Kontosystemet Kontoførende institutter m.fl Anmeldelsens indhold og registreringsproceduren Panterettens omfang Den aftalte panteret Den pantsatte kontos indestående Udtrækninger og salgsprovenuer (panteretlige surrogater) 56^ 3.4 Renter og udbytter (panteretlige accessorier) Kreditor- og omsætningsbeskyttelse Indledning Individualisering Sikringsakt Registrering Rådighedsberøvelse Raden over de pantsatte fondsaktiver Raden over salgsprovenuer mv. (surrogater) Raden over renter og udbytter (accessorier)

13 5. Prioritetsforhold ved pant i fondsaktiver Problemstilling Oprykningsret Ombytning af panterettigheder Rykningstilsagn fra forprioriteten Den pantesikrede fordrings størrelse Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse Erstatning for fejl mv Realisation af det pantsatte 594 Forkortelser 597 Bilag 1: Almindelige Betingelser (A) 601 Bilag 2: Almindelige Betingelser (skadesløsbrev) 603 Bilag 3: Almindelige Betingelser (B) 604 Bilag 4: Almindelige Betingelser (SDO/SDRO) 606 Bilag 5: Almindelige Betingelser (indekspantebrev) 608 Bilag 6: Pantebrevsformular Løsøre 610 Bilag 7: Pantebrevsformular BIL 612 Bilag 8: Pantebrevsformular ANDEL 614 Bilag 9: Skadesløsbrev (virksomhedspant) 616 Bilag 10: Skadesløsbrev (fordringspant) 617 Domme og kendelser 619 Lovregister 624 Stikordsregister

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad...

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad... Side 1 af 15 14.12.2006 Er det tilladt at pantsætte sin fremtid? Af: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen En økonomisk og retspolitisk analyse af virksomhedspant og andre former for flydende pant. Adgangen til

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere