Vedtægter for Grundejerforeningen Dyssekilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Dyssekilde"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Dyssekilde 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Dyssekilde (forkortet til GD). 2. Foreningens hjemsted er Hundested kommune, under Frederikssund Ret, der er foreningens værneting. 3. Foreningens område og medlemskreds Foreningens geografiske område er identisk med området for Lokalplan nr. 39 af 3/ for Hundested kommune. Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende grundejere/andelsbolighavere (herunder boliggruppeforeninger) i foreningens geografiske område. ØD kan som ejer af hovedparcellen og lejeboliger på foreningens geografiske område tiltransportere en del af sin stemmeret til sine lejere, jf 5, stk. 4. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer træffe beslutning om, At foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen, At grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Generalforsamlingens beslutning i henhold til stk. 3 kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom. Byrådet kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger 4. Foreningens formål er Stk helt eller delvist at overtage og drive de grundejeraktiviteter, som tidligere er varetaget af foreningen Økosamfundet Dyssekilde (ØD) (tidligere Økologisk Landsbysamfund K/S) i overensstemmelse med Lokalplan nr at etablere og drive de aktiviteter, som yderligere fremgår af denne vedtægt, i overensstemmelse med Lokalplan nr at overtage og forvalte de bestemmelser i de nu aflyste servitutter af 3/ og 7/2-1991, lyst på matr. nr. 4 e, 4 f og 4 g, Torup By, samt de tilsvarende bestemmelser, der er beskrevet i skøder for ejendomme udstykket fra matr. nr. 4 a, Torup By, i foreningens geografiske område. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

2 5. Generalforsamling: Stk.1. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed, med mindre nærværende vedtægt angiver andet. Ejere/andelsbolighavere af parceller udstykket fra matr. nr. 4 aæ, Torup By, Torup, har lige så mange stemmer, som der er voksne ejere/andelshavere i boligen, dog max 2 stemmer for almindelige boliger 1 og max 4 stemmer for bofællesskaber 2. Det påhviler den enkelte fremmødte selv at dokumentere sin stemmeret. De i 3 stk. 2 omtalte boliggruppeforeninger har ingen stemmeret, men skal som tvungne medlemmer efterleve de beslutninger, som grundejerforeningen træffer. ØD tillægges 1 stemme plus et antal stemmer svarende til det til enhver tid værende antal lejemål, som Økosamfundet ejer inden for foreningens geografiske område. Som lejemål anses selvstændig lejebolig registreret i BBR-meddelelser samt kontraktligt indgåede erhvervslejemål med angivelse af mulig transport af stemmeret. ØD's antal af stemmer beregnes som ovenfor anført på baggrund af ejerforholdet, uanset om der er foretaget udstykning fra matr.nr. 4 aæ i forbindelse med lejemålets opførelse eller ej. ØD kan fastsætte regler om at tiltransportere sin stemmeret, således at denne i praksis kan udøves via personer, som er medlem af og har indgået endelige og ikke midlertidige erhvervs- eller boliglejemål med ØD. En sådan tillagt stemmeret kan kun udnyttes af lejeren ved personligt fremmøde. Lejere kan således ikke stemme ved fuldmagt, og ved lejeres fravær råder ØD over de fraværendes stemmer. ØD kan på egen foranledning, f.eks. i sager med risiko for interessekonflikt mellem ejere og lejere tilbagekalde stemmeretten og selv udøve denne med sit totale antal stemmer eller dele heraf. En sådan tilbagekaldelse af stemmeret skal så vidt muligt meddeles på forhånd - og senest ved mødets start. I afstemninger om spørgsmål, som alene kan afgøres ved enstemmighed, kan stemmeretten ikke uddelegeres til lejerne, men forbliver hos Økosamfundet. Til beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige af disse kræves, at 2/3 af samtlige stemmer i foreningen stemmer herfor. Stemmeantallet opgøres pr. den dato generalforsamlingen afholdes. Ændringer i denne vedtægt kan kun ske, hvis 2/3 af samtlige stemmer i foreningen stemmer herfor. Eventuel ændring af vedtægten kræver derudover godkendelse af Hundested Byråd. Såfremt forslag, uden at være vedtaget efter reglen i stk. 6 eller stk. 7, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af det fremmødte antal stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 28 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Dog kan 12, stk. 3's oplistning af foreningens aktiviteter kun udvides ved enstemmighed blandt samtlige stemmer i foreningen. En opløsning af foreningen vil ligeledes kræve enstemmighed, jf skøderne på samtlige boligparceller. Foreningens administration og drift skal sikre medlemmerne et funktionsdygtigt bolig- og erhvervsområde, og herunder sikre ejerne mod værdiforringelse forårsaget af misligholdelse eller forfald af foreningens aktiviteter. Nødvendige vedligeholdelsesarbejder og/eller gennemførelsen af den nødvendige drift af foreningens anlæg kan derfor ikke nedstemmes af et flertal af medlemmer eller af bestyrelsen. Dog kan det med 2/3 stemmeflertal besluttes at overdrage driftsopgaver til andre aktører. 2 1 Ved almindelig bolig forstås: bolig med én selvstændig registrering i BBR, herunder små, private andelsboligforeninger. 2 Ved bofællesskaber forstås: bolig med én selvstændig registrering i BBR, som er organiseret som et egentligt fælleseje mellem mere end to beboere. 2

3 3 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned - i Hundested kommune. Dagsorden for denne skal minimum omfatte følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. valg af referent 3. valg af stemmetællere 4. aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år samt fremlæggelse af de påtænkte aktiviteter for det kommende år 5. forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt 6. behandling af indkomne forslag 7. fastsættelse af budget - frem til næste års generalforsamling - herunder fastsættelse af kontingent samt takster for driftsbidrag i h.t. forbrug/måler eller eventuel anden aftale 8. valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 9. valg af revisor og suppleant for denne 10. eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når revisor finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/5 af foreningens samlede stemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 7. Generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Ved begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fra mindst 1/5 af foreningens samlede stemmer skal bestyrelsen indkalde hertil senest 8 dage efter at begæringen er modtaget. Varslet for sådanne ekstraordinære generalforsamlinger er 14 dage. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 8. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 14 dage før denne. Alle indleverede forslag skal af bestyrelsen fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted, senest 7 dage før generalforsamlingen. 9. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent samt en referent. Der tages beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og referenten og godkendes af bestyrelsen. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter generalforsamlingen. 10. Bestyrelsen: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen består af 6 medlemmer incl. formanden. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år er 2 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger derudover 2 suppleanter, der træder ind i bestyrelsen i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers afgang. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 3

4 4 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer m.v. og fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres en beslutnings-protokol, som skal være tilgængelig for foreningens medlemmer. Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt - én gang i hvert halvår. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor begærer det, skal der afholdes bestyrelsesmøde inden 8 dage. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med et eventuelt salg af ejer-/andelsboligen eller ved fraflytning fra bebyggelsen. Herefter indtræder suppleanten i hans/hendes sted i resten af det udtrædende medlems valgperiode. Tilsvarende skal revisor nedlægge sit hverv og suppleanten indtræde i hans/hendes sted. Dette gælder dog ikke, hvis der er valgt en ekstern, statsautoriseret eller registreret revisor (jf 14). 12. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne. Stk. 4. Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen, blandt andet i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler med foreningen Økosamfundet Dyssekilde, at overtage ansvaret for god og forsvarlig varetagelse af grundejerforeningens fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder kombineret grundejerforsikring), renholdelse og vedligeholdelse samt fornyelser, i det omfang sådanne foranstaltninger efter foreningens karakter måtte anses for påkrævet. Bestyrelsen er forpligtet til loyalt at arbejde for overholdelsen af formålsparagraffer i vedtægterne for foreningen Økosamfundet Dyssekilde, herunder at sikre sig at grundejerforeningens forpligtelser - via indgåelse af samarbejdsaftaler, som fastsætter overtagelse og drift - i forhold til de allerede etablerede eller påtænkte aktiviteter fremmes og overholdes i videst muligt omfang: etablering og vedligeholdelse af veje og fællesarealer, herunder belysning, beplantning og fælles udendørs opholdsarealer, som f.eks. boldbane, bænke og legeområder drift og udbygning af spildevandsanlæg/-afledning fælles efterkomposteringsanlæg for kompost-/separationstoiletter samt slambehandlingsanlæg fælles dyrkning af biobrændsel fælles affaldssortering fælles carporte eller garageanlæg, fælles antenneanlæg og fremtidige tele- eller ITkommunikationsforbindelser, som f.eks. internt netværk blandt foreningens medlemmer. Sådanne fælles anlæg skal dog være uden tilslutningspligt for medlemmerne, ligesom kun de tilsluttede medlemmer skal deltage i betaling af etablering og drift af dem andre aktiviteter, som i henhold til Økosamfundet Dyssekildes formålsparagraf naturligt kan henføres til nærværende forening De i 3 stk. 2 anførte parcelejere er pligtige at være medlemmer af foreningen. Bestyrelsen skal sikre sig, at nye parcelejeres forpligtelse til medlemskab overholdes. Medlemskab medfører forpligtelse til at deltage i betalingen af foreningens driftsudgifter, jf. stk. 6. For erhvervsvirksomheder på lejet jord kan der fastsættes særlige betalingsregler. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over foreningens afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de driftsbidrag og kontingenter, som opkræves fra medlemmerne. Stk. 6. Kontingent og betaling af driftsbidrag opkræves årligt med forfaldsdato d. 1. i maj måned. Sidste rettidige betaling er 5. juni. Kontingent betales ud fra en fordelingsnøgle baseret på brutto-etagearealet af bygninger på de enkelte parceller i henhold til skøde eller lejekontrakt, reguleret for eventuelle efterfølgende tilkøbte/ -lejede arealer. 4

5 Driftsbidrag efter forbrug opgøres pr. 31. december hvert år og reguleres med opkrævningen i maj. Hvor måling af forbrug ikke finder sted, betales driftsbidrag efter et fordelingstal baseret på boligens bruttoetageareal eller efter anden aftale/vedtagelse Tegningsret: Foreningen forpligtes ved sædvanlige dispositioner ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. 14. Revision: Grundejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det kræves af mindst 1/4 af foreningens samlede antal stemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. 15. Årsregnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af generalforsamlingen vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 16. Kontingent og driftsbidrag: Det årlige kontingent pr. bruttoetagekvadratmeter, takster for driftsbidrag efter forbrug og udgiftsbudget vedtages - ved almindeligt stemmeflertal - på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan dog ikke forkaste selve fordelingsnøglen, såfremt denne er korrekt udregnet. Hver enkelt ejer-/andelsbolig/udmatrikulerede parcel betragtes som ét medlemskab i forhold til opkrævning af kontingent og driftsbidrag. For Økosamfundet foretages samlet opkrævning. 17. Forkøbs- og anvisningsret Hvis en grundejer i GD's geografiske område vil sælge sin ejendom, vil alle personer som opfylder alle kriterier i stk. 3 have en forkøbsret til ejendommen efter reglerne i stk. 4. stk. 2 Forkøbsretten gælder ikke, hvis sælger er ØD eller GD, eller hvis køber er sælgers ægtefælle eller barn af sælger, eller hvis køber er medlem af ØD og bor inden for GD's geografiske område. stk. 3 Alle personer som opfylder begge nedenstående kriterier har forkøbsret: medlem af ØD og bor inden for GD's geografiske område. Boliggruppeforeningen hvori ejendommen ligger har ligeledes en forkøbsret og en anvisningsret. stk. 4 Sælger afleverer et uigenkaldeligt købstilbud til formanden for GD. Formanden offentliggør straks købstilbuddet på den officielle opslagstavle for ØD med angivelse af modtagelsesdato og slutdato. for forkøbsretsfristen 14 dage senere, samt at forkøbsretten er underkastet samme vilkår som det udefrakommende tilbud. Ønsker en forkøbs- eller anvisningsretberettiget at benytte sin ret, meddeles dette til formanden for GD. Ved fristens ophør foranstalter formanden en lodtrækning, hvis flere berettiget har gjort deres forkøbsret/anvisningsret gældende. Formanden meddeler sælger, at en forkøbsberettiget er indtrådt som køber, eller at dette ikke er sket. Denne meddelelse vedlægges skødet ved tinglysning. 5

6 18. Boliggruppeforeninger I foreningens geografiske område oprettes mindst fem boliggruppeforeninger med hver sit geografiske område - se bilag 1. Enhver ejer i boliggruppeforeningens geografiske område har pligt til medlemskab af denne forening. Boliggruppeforeningens vedtægt skal godkendes af GD og ØD. Boliggruppeforeningerne har beslutningsretten vedrørende beplantning, terrænregulering, lege- og tørrepladser, belysning, flagstænger og lignende inden for eget område, samt ret til at opkræve indskud og kontingent fra sine medlemmer. Beplantninger og terrænreguleringer m.v. må ikke hindre den fri færdselsret i GD's geografiske område. Dog kan der ved hver bolig til terrasse og lignende af boliggruppeforeningen fastsættes et mindre areal, der må beskyttes mod indblik. Boliggrupperne har ret til at få tilskødet sit fællesareal, når den sidste grund i boliggruppen er overdraget eller solgt Fri færdselsret Alle beboere med folkeregisteradresse i foreningens geografiske område samt andre medlemmer af ØD har fri færdselsret på hele grundejerforeningens geografiske område, dog med undtagelse af de i 18 nævnte terrasser og lignende. 20. udgår 21. Ledninger I foreningens geografiske område må enhvert medlem tåle, at der føres sædvanlige forsyningsledninger over hans ejendom til områdets bebyggelser. 22. Naboforhold Med undtagelse af GD og ØD frasiger enhver ejer sig retten til at gøre indsigelse overfor bygningsmæssige forhold på naboparceller og andre parceller i foreningens geografiske område, når blot denne vedtægt og samtlige relevante myndighedskrav er opfyldt. 23. Husdyr: De enkelte parcelejere/andelsbolighavere/lejere er i enhver henseende selv ansvarlige for eventuelle husdyr og forpligtet til at holde eventuelle husdyr på en sådan måde, at dette ikke er til gene for de øvrige beboere på området. Hunde og andre større husdyr skal føres i snor/tøjr på veje og fællesarealer. 24. Vedligeholdelse: Medlemmerne er forpligtede til at respektere tinglyste deklarationer vedr. etablering og drift af de i 12 omtalte anlæg samt til at deltage i betalingen af de dermed forbundne omkostninger, jf 12. Betalingsforpligtelsen vedrørende de anlæg, som er uden tilslutningspligt, gælder dog kun de tilsluttede medlemmer. Medlemmerne er endvidere forpligtede til at respektere de på generalforsamlingen vedtagne retningslinier vedr. vedligeholdelse og drift af fællesarealer og veje og til at deltage i betalingen af de dermed forbundne omkostninger. 6

7 7 25. Ansvar ved skader: Vedligeholdelsesomkostninger og andre omkostninger på ledninger, bygninger, bygningsdele m.v., som er beliggende på fællesarealer, men ikke er ejet af foreningen, eller hvorom der ikke er indgået fælles betalingsforpligtelse, betales af den, hvem vedligeholdelsespligten påhviler eller af en eventuel skadevolder. Skader på fællesarealer, veje eller fællesanlæg forårsaget af medlemmer eller andre, eller via privatejede ledninger, bygninger, bygningsdele m.v., betales af den pågældende ejer eller skadevolder. 26. Der må ikke nedgraves olietanke på fællesarealer. 27. Forholdet mellem boliggruppeforeningerne og grundejerforeningen De fra matr.nr. 4aæ, Torup By, Torup, udmatrikulerede boliggruppeforeninger har pligt til at underkaste sig nærværende grundejerforenings vedtægter. 28. Sikkerhedsstillelse Hvert medlem af foreningen - dog undtaget boliggruppeforeningernes jordarealer - skal i forbindelse med sin erhvervelse af en parcel oprette et ejerpantebrev - stort kroner med meddelelser til grundejerforening og boliggruppeforeningen. Pantebrevet har 1. prioritet. Dette pantebrev skal tjene til sikkerhed for hver enkelt parcelejers gæld til boliggruppeforening samt til nærværende, overordnede grundejerforening. Størrelsen af pantebrevet reguleres i h.t. nettoprisindekset pr Der oprettes en særskilt aftale mellem de 2 foreninger om, at ejerpantebrevet tjener til sikkerhed for begge foreningers tilgodehavender, og således at et eventuelt provenu ved en tvangsauktion fordeles forholdsmæssigt mellem de 2 foreninger i forhold til deres respektive tilgodehavenders størrelse. I tilfælde af Økosamfundet Dyssekildes salg af lejeboliger beliggende på matr.nr. 4 aæ, Torup by, Torup, eller på udstykninger herfra, skal der oprettes et pantebrev - stort kroner for hver lejebolig/hvert lejemål på salgstidspunktet - til grundejerforeningen. Ved salg til ejer- eller andelsboligforening kan det aftales, at der udstedes ét samlet pantebrev. 29. Foreningens opløsning Foreningen kan kun opløses, hvis samtlige medlemmer og kommunalbestyrelsen tiltræder en sådan beslutning. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens opgaver og aktiver overdrages til en tilsvarende eller nært beslægtet organisation. 7

8 30. Tinglysning Nærværende vedtægt vil være at tinglyse servitutstiftende på matr.nr. 4aæ, Torup By, Torup og på alle udstykninger fra denne matrikel fra Vedtægt og tinglysningspligt gælder således alle de på vedhæftede bilag nævnte udstykninger fra matr.nr. 4aæ samt alle igangværende og fremtidige udstykninger. Hundested kommune, Grundejerforeningen Dyssekilde samt de til enhver tid værende parcelejere omfattet af vedtægten er påtaleberettigede. 8 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24 / Ændret på generalforsamling den 19. marts med endelig gyldighed efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling, den 5. april Ændret på generalforsamling den 15. marts 2005 med endelig gyldighed efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling, den 21. april 2005 Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 5. august 2006 med endelig gyldighed efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 26. august Ændret på ekstraordinær generalforsamling den26. oktober med endelig gyldighed efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 20. november Leif E. Larsen Niels Gammelby Dirigent på GD-generalforsamlingen referent på GD-generalforsamlingen Ovenstående vedtægt for Grundejerforeningen Dyssekilde er godkendt på medlemsmødet i Økosamfundet Dyssekilde den 29. oktober 2006 Mathilde Gamrath Jakob Moe Dirigent på ØD medlemsmødet den referent på ØD medlemsmødet den

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD Dato: 24.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Foreningens område og medlemskreds 3. Formål og opgaver 4. Medlemmernes forhold til foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Skovlunde Naturpark

Grundejerforeningen Skovlunde Naturpark VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKOVLUNDE NATURPARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovlunde Naturpark (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Forslås ændret til: Vedtægter for Grundejerforeningen Højene 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mannehøj. Forslås ændret

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN

Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN Kap. 1. Foreningens navne og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Lysholmgaarden Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere