PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)"

Transkript

1 Tinglysningsafgift: kr ,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade København K Tlf Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr Akademisk Boldklub's Fodboldaktieselskab Gladsaxevej 200, 2860 Søborg,ti{I~i, iit-~ giver herved samane eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret med personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs overdragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde for Lånets størrelse: Kr ,00, skriver kr. seksmillionertr~ehundredetusinde 00/100. Rente- og beta~~ngsvukår: Pantebrevet forrentes med en årlig rente på 7 Io fra håndpantsætningstidspunktet at regne. Renten erlægges hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den første efter overdragelsen kommende termin for det da forløbne tidsrum Opsigelse: Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitor med Det pantsatte: 1. prioritets pant i: - Økonomiske rettigheder i debitors til enhver tid værende spillerkontrakter, herunder i retten til at oppebære transfer ved klubskifte, jfr. Tinglysningslovens 47, stk. 1, samt - driftsmateriel og driftsinventar af enhver art, som tilhører debitors virksomhed, der drives fra lejede lokaler på adressen Gladsaxevej 200, 2860 Søborg, samt i deres forsikringssummer, jfr. Tinglysningslovens 47b, stk. 2. Foranstående hæftelser: Ingen. Øvrige kreditoplysninger: Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftaler Ja Nej ~ (sæt 1~ryds) Side 1

2 Fu dmagtsha~er: Advokat Michael Andreasen Tuborg Boulevard Hellerup Adressat for eventuel meddelelse om retsforføigning m.v.: Særlige bestemmelser: Advokat Michael Andreasen Tuborg Boulevard Hellerup Ingen. Adresseændring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 7a. I Øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular LØSØRE (side 3/sidste side) Dato: 15. april 2003 ~ ~ ~ ~~- ~ Underskrift: Laust Joen Jak sen, Jens jøkov, Be Jacobsen Bopælsforandring: Vitterlighedsvidner: Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn: Claus AnØrsen Navn: Stilling: Advokat Stilling: Bopæl: GulØgØej 4, 1. th. Bopæl: 2720 Vanlø~se (lc.,vs /'~',H,~/SCE' Side 2

3 Justitsministeriets pantebrevsformular LØSØRE 1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på lffeditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af limeditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 Øge efter forfaldsdagen, for teøsbeøger senest 7 Øge efter første teønsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en IØrdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskyøs Øgen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsøgen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetalinger inden for ovennævnte frist til etpengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 3. Debitor har pligt dl at underrette limeditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives p$ denne. Påkrav fra krøtor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller freøættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforanøg, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver Øeditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforødring ikke er kommet frem til debitor, skal 1~Øtor sø give debitor meddelelse om opsigelsen, søeø debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig lålde. 4. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, IejekonØ eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling. 5. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsila~et. 6. Kreditor har panteret for Øv ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvazende karakter samt morarenter. Kreditor haz endvidere panteret for omkosøger, som med føje er Øoldt ved opsigelse, inddrivelse søt til varetagelse af 1ffØtors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. 7. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige beøgsøg. Det er dog en beringelse for, at kapitalen kan forlanges inøet, at Øbitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 Øge efter, at søftligt påkrav herom er afsendt eller freøat. KrØtors pålqav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt Øgive, at kapitalen kan forløges inøet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, b) _hvis pantet væsentligt forringes eller vøøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brødforsila~et, og e) hvis pantet eller for pantesikkerheøn væsentlige dele heraf overdrages ril trøjemand eller sælges vø tvangsøon. Side 3

4 ** Side: 4 * * * Retten i Århus * *** *** Bil- og Personbogen _P-å~-eg-n~:g-1så--E-7~e-r-mar-r~ØreFr---~k~ --6-: Skyldrier: AkadEmi.sk Boldklubis Fodboldakties...._...-_ Lyst første gang den: under nr GPn-est - xnc~et -clen -- ~ ~ 6..Q4._2QQ3 under nr ~ i _ -- Pant i driftsinventar og driftsmateriel i den i lejede lokaler etable-. re?r~a ui rk~nmhar3 hr~l ; Qc~ØØGlØsaxevej_20Q, ~åfillgø}zf2tg - Tillige pant i spillerkontrakter, herunder i retten til at oppebære transfer ved klubskifte. Tegningsregler påset. Bil- og sonbogen, den Søru Ha en

5 PHILIP Fr PARTNERE Advoka~rma Tinglysningsafgift kr ,00 Side 5 Anmelder: Advokat Jens Hjortslcov Vognmagergade København K Tlf.: ALLONGE til løsøreejerpantebrev stort kr ,00 med 1. prioritets pant i økonomiske rettigheder i debitors til enhver tid værende spillerkontrakter, herunder i retten til at oppebære transfer ved klubskifte, j Tinglysningslovens 47, stk. 1, samt driftsmateriel og driftsinventar af enhver art, som tilhører debitors virksomhed, der drives fra lejede lokaler på adressen Gladsaxevej 200, 2860 SØborg, samt i deres forsikringssummer, jfr. Tinglysningslovens 47b, stk. 2 med Akademisk Boldlclub's Fodboldalctieselslcab som debitor/kreditor, tinglyst den 16. apri Nærværende ejerpantebrev transporteres herved til t~~~~~t'~ ~`~~3!- '-~'!~=~'~'~~~-' '-`'= '-~~~~~~'-`~ "'-'^" ' ~- '" '''`"`' 'r '[ r. L~ 1~11~1 p i~ilj j AB ~S Gladsaxevej Søborg CVR-nr der har erhvervet de pantsatte rettigheder, driftsmateriel og driftsinventar, og som ved sin underskrift pånærværende allonge overtager pantebrevet som debitor og som lereditor. Tidligere debitor/kreditor har efter tinglysningen af løsøreejerpantebrevet ændret navn til Schauinami Properties A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Pantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændret gældende

6 ~~'~^~~,den ~$ 1 ~ 2007 Side 6 Som tidligere debitor/kreditor For Schaumann Properties A/S: HAUMANf~ i~an.~ ~~. 5~~yl,~L,- `~c~~e,,~ DlrektøP Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, f.s.v. angår tidligere deb' or/kreditor: Underskrift: Underskrift: C r ~4 " `-^~ ~4~ ~ Z ~' ~" Navn: (sltriv tydeligt) ~~Y`~~1?tT~~ ~~~'å'i~3:~'~~'i`~ Stilling: Adresse: ~~~t,~ Jurie~~; ce.~~;~~:...e o~v~~ ~ ~~~0 ~d~ Navn: (skriv tydeligt) Stilling: S ~ ~I/~i E~~ enl~~ Adresse: ~er ~ ~2 ~ ~ e j 6 K% ~~~~ ~ic~s~~~ q~ ^~n,den 2~`//n 2007 Som ny debitor/kreditor For AB A/S: ~~,~l'~~s' Jens Hjortskov U Øy-{iny Saul Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, f.s.v. angår ny debitor/kreditor: Underskrift: ~ `~~"~' Underskrift:.~~~ ~~--- Navn: (skriv tydeligt) Stilling: Adresse: Advokatsekretær Taaensvej 172, 2. tv København N Navn: ~9.4i~i i ~ r19~?f,v,vic-~gs~ ~v (skriv tydeligt) Stilling: Adresse: ~~vo~r~ r'fv~~m~g%~!~ i~3s i ~v/>v~~vg~ % /~, ~i hf_ TK. 8z ~ G~tir~

7 *** Side: 7 * * * Retten i Århus * *** *** Bil- og Personbogen Påtegning på Ejerpantebrev. Dkk Skyldner: Ø A/S Lyst første gang den: under nr Senest ændret den under nr Pant i driftsinventar og driftsmateriel i den i lejede lokaler etablerede virksomhed beliggende Gladsaxevej 200, 2860 Søborg. Tillige pant i spillerkontrakter, herunder i retten til at oppebære transfer ved klubskifte. g~ngsregle påset. i 1- og Perso ogen, den istensen

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C.

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C. J.NR. 15800 Lom Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: HjulmandKaptain Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere