VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31"."

Transkript

1 Ejerlejlighed 1-16 afmatr.ill Udenbys Klredebo BeIiggenhed: Livjregergade 31 Willemoesgade 63, 2100 K0benhavn 0 Anmelder: Anders Meilvang Livjregergade 31, 3 tho 2100 K0benhavn 0 TIL VEDTJEGTER for Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31". Navn og hjemsted I. Foreningens navn er Ejerforeningen "Willemoesgad~ 63 - Livjregergade 31", og foreningen har sit hjemsted Willemoesgade 63 - Livjregergade 31. Foreningens formal 2. Foreningen, hvis medlemmer er de til enhver tid vrerende ejere af de 15 lejiigheder samt 1 butik med krelderlokale afmatr. nr af Udenbys Klredebo Kvarter, har til formal at varetage de anliggender, savel enkelte som frelies, der er knyttet til at vrere ejer af de ovennrevnte ejerlejligheder. Der er pligt til at vrere mediem, og medlemspligten indtrreder, nar endeligt sk.0de anmeldes til tinglysning. Nar slrndet foreligger uden prrejudicerende retsanmrerlqunger oplwrer den tidligere ejers medlemskab. For foreningens forpligtelser hrefter medlemmeme solidarisk. EjerlejIighedemes indehavere kan frit srelge eller pantsrette disse. Udlejning sk:d godkendes af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse. 1/7

2 GeneraIforsamling: 3. GeneraIforsamlingen er ejerforeningens lilverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afg0relser kan af ethvert medlem, hvem afg0relsen vedmrer, indbringes for generaiforsamlingen. Beslutninger pa generalforsamlingen trreffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til besjutning af vresentlig forandring af frelles bestanddele ()~ tilbelwr euer om salg af vresentlige dele afdisse euer om rendring afdisse vedtregtcr, lcrreves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede savel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de saiedes stemmeberettigede m"dt pa generaiforsamlingen, og mindst 2/3 af de m0dte 6fter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generaiforsamling inden 14 dage, og pa denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingsta1. 4. Den arlige generaiforsamling afholdes senest 30. april. GeneraIforsamlingen skal indeholde fulgende dagsorden: I) Aflreggelse af arsberetning og forelreggelse af fu-~regnskabtil godkendelse. 2) Godkendelse af det kommende ars driftsbudget, herunder fastsrettelse af st0rrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling. 3) Dmftelse og beslutning af st0ite vedligeholdelsesarbejder m.v. 4) Valg afbestyrelsesmedlemmer. 5) Valg af suppleant. 6) Valg af revisor. 7) Eventuelt. Ekstraordinrer generaiforsamling afholdes nar bestyrelsen finder anledning dertil, nar det til behandling af et angivet emne begreres afmindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller nar en tidligere generaiforsam Ling har besluttet det. 217

3 5. Generalforsamlingen inclkaldes afbestyrelsen med mindst 8 dages varsel Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet pa generalforsamlingen, skal frernga afinclkaldelsen. 6 Ethvert medlem har ret til at fa et angivet emne behandlet pa generalforsamling. Begrering om at fa et emne behandlet pa den ordinrere generalforsamling rna vrere indgivet til bestyrelsen senest den I. februar. Stemrneretten kan uooves af et rnedlems regtefrelle eller af en rnyndig person, som medlernrnet skriftligt har givet fuldrnagt. 7. Generalforsarnlingen vrelger selv sin dirigent. I en afbestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og forrnanden for bestyrelsen. Bestyrelsen: 8. Bestyrelsen vrelges af generalforsamlingen. Den bestfir af 3 medlemmer, og desuden vrelges 1 suppleant. Valgbar til bestyrelsen er kun foreningens medlemrner og disses regtefreller samt myndige livsarvinger. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvert andet fir afgfir et bestyrelsesrnedlern og suppleanten, hvert andet fir de 2 ffvrige bestyrelsesmedlemrner. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det pahviler bestyrelsen at s0rge for god og forsvarlig varetagelse afejendommens frelles aniiggender, herunder betaling affrelles udgifter, tegning af sredvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fomyelser i det omfang, sadanne 3/7

4 foranstaltninger efter ejendommens karakter rna anses for pakrrevede. Bestyrelsen sm-ger for, at der fm-es forsvarligt regnskab over de pa frellesskabets vegne afholdte udgifter og oppebame indtregter, herunder de ejerne oplcrrevede bidrag til frelles udgifter. Bidragene fastsrettes pa den ordinrere generalforsamling efter godkendelse af det kommende fits driftsbudget, og oplcrreves rnanedsvis forud. Bestyrelsen kan ansrerte en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift samt ved regnskabs- og budgetlregning. Administrators opgaver fastlregges i en adrninistrationskontrakt. Bestyrelsen kan ansrerte en vicevrert til varetagelse af den daglige reoooldelse og vedligeholdelse af ejendommen. Bestyrelsesrn0der indkaldes afforni.anden eller et bestyrelsesmedlem, sa ofte anledning foreligger og i aile tilfrelde, hvis to rnedlemmer af bestyrelsen begrerer. det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar formanden og et bestyrdsesmedlern er til stede. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhancilingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i m0det. Tegningsret: 11. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmecilem. BestyreIsen kan overdrage administrator tegningsreti alle ejendommens daglige anliggender. Revision' 12. Ejerforeningens regnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor, der vrelges af generalforsarnlingen. Revisor afgar hvert fir. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor unders0ge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsb0ger og beholdninger og fordre eoover oplysning, som han fmder af betydning for udfm-elsen af sit hverv, herunder 4f7

5 er revisor berettiget til. at foretage eftersyn hos administrator. Hver gang indf0relse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlregges pa f0rstkornmende bestyrelsesiil.0'de, og de tilstedevrerende medlernmer afbestyrelsen skal rned deres underskrift bekrrefte, at de har gjort sig bekendt med indf0teisen. Arsregnskab: 13. Foreningens regnskabsar er kalenderaret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og pategnes afrevisor. Lofts- og krelderrwn' 14. Ved Iysning af vedtregteme er der foretaget f01gende fordeling af lofts- og krelderrum: Lejlighed nr. 1: Loft 63 m. 3, krelder m. 13. LejJighed nr. 2: Loft 63 nr. 6, krelder nr. 12. Lejlighed nr. 3: Loft 63 m. 7, krelder nr 9. LejJighed nr. 4: Loft 63 nr. 4, kreider ill. 10. Lejlighed m. 5: Loft 63 m. 2, og ill. 5. Lejlighed ill. 6: KreIder ill. 15. Lejlighed ill. 7: Loft 31 m. 4, krelder nr. 18. Lejlighed ill. 8: Loft 31m. 5, kreider ill. 4. Lejlighed ill. 9: Loft 31 ill. 2, kreider ill. 7. Lejlighed ill. 10: Loft 31 ill 8, kreider ill. 8, Lejlighed ill. 11: Loft 31 ill 1, krelder ill. 5. Lejlighed ill. 12: Loft 31m 6, krelder nr. 6. Lejlighed ill. 13: Loft 31 ill 3, krelder ill. 11. Lejlighed ill. 14: Loft 31 ill 7, krelder m. 17. Lejlighed ill. 15: Loft 31 ill 9, og ill. 11. Lejlighed ill. 16: Loft 31 ill 10, krelder ill. 16 Ejendornmen:Loft63ill. I,krelderill.1,nr.2,ill.3,ill. 14ogill /7

6 Sikkerhedsstillelse' 15. Til sikkerhed for ethvert krav, som ejerforeningen matte fa pa de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misiigholdelse, udsteder ethvert medlem et ejerpantebrev med tilh0rende handpantsretningserklreoog og begge med nrermere indhold efter bestyrelsens anvisninger. Ejerpantebrevet skal have pant i vedkommendes ejerlejiighed med bedst mulig prioritetsstiliing. Ejerpantebrevet henligger i ejerforeningen, som handpant. St0uelsen at ejerpantebrevet skal vrere kr , gange trelieren i lejlighedens fordelingstal. Ejerpantebrevet skal oprettes senest ved ejerskifte efter 31. marts 1988 eller ved belaning udover den pr. samme dato i de enkelte lejligheder tinglyste belaning og respekterer kun de prioriteter, der er tinglyst den 31. marts Eksisterende ejerpantebreve til ejerforeningen bibeholdes, men rendres ved ejerskifte eller belarung i overensstemrnelse med foranstaende. VedligehQldelse' 16. lndvendig vedligeholdelse at den enkelte ejerlejlighed pahviler ejeren. Den indvendige vedligeholdelse ornfatter vedligeholdelse og udskiftning at ledninger og rn, tilsluttet ejendommens gennemgaende ledninger og r0r. Endvidere pahviler det den enkelte ejer selv at udskifte og vedligeholde lejlighedens vinduer, savel udvendigt som indvendigt. Udskiftning og udvendig maling skal foooden pabegyndelse forelregges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan alene godkende forslag, der tilgodeser, at ejendommen fremstar regelmressig og harmonisk. Fors0lnmer en ejer sin lejiighed til gene for de 0Vfige beboere, kan bestyrelsen lade den oodvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet palreg inden for en frist at2 - to - maneder. AI udvendig vedligeholdelse i 0Vfigt samt vedligeholdelse at0vfige frelies bestanddele, herunder gennemgaende ledninger og rn, og ydersiden atlejiighedens yderd0fe, pahviler ejerforeningen. Bellilb, der ved <irsregnskabets atslutning ikke matte vrere anvendt til opfyldelse at ejendommens udvendige vedligeholdelse, overflilres til nreste <irs regnskab.. 6f7

7 .Husorden: 17. Bestyrelsen sicai udarbejde en husorden, der skal tilsigte at sicabe ordnede forhold pa ejendommen og sicabe et sadant milja, at den enkelte ejer kan anvende sin lejlighed i overensstemmelse med de ilejelovgivningen anfmte regler for almindelige lej ligheder... Safremt en ejer overtneder den af bestyrelsen fastsatte husorden kan foreningen iv<erks<ette sanktioner imod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfffi"er, at safremt en ejer gar sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse af sine forpligtelser overfor foreningen eller eet af dens medlemmer, kan bestyrelsen pai<egge ham - eller hans eventuelle lejer - at fraflytte lejligheden med passende varsel. Safrernt en lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvens som om det var ejeren selv. Ejerlejlighedsejeme rna ikke foretage <endringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, fme r0r igennem eller ops<ette skilte, reklamer ill.v. uden bestyrelsens samtykke. Der rna ikke holdes husdyr, der er til gene for de 0Yrige beboere. Afgarelse herom tr<effes alene afforeningens bestyrelse. N<erv<erende vedt<egter beg<eres tinglyst pa ejendornmen matr. nr Udenbys Kl<edebo lejlighed Samtidig beg<eres de tidligere lyste vedt<egter af27. juni 1969 aflyst i sin hellied. tendringer af den tidligere lyste vedt<egt er besluttet den 5. rnaj 1981 og den 30. november Pataleberettiget efter servitutten er ejerforeningen, ejendommens oprindelige ejere samt ejendommens panthavere til enhver tid. K.0benhavn, den 1. juni 1995 Smen Barslund Bestyrelsesformand Anders Meilvang Bestyrelsesmedlem 7/7

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere