Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013"

Transkript

1 Juli, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Generel erhvervsret I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT Lovændringer vedrørende tinglysning og virksomhedspant Hvordan sikrer du dine væremærkerettigheder på Internettet? Afskedigelse af gravid medarbejder Ændringer af selskabsloven I relation til virksomhedspant medfører lovændringerne, at reglerne om virksomhedspant udvides Folketinget har vedtaget et lovforslag, der blandt andet medfører nye regler om virksomhedspant og tinglysningsafgifter. Ændringerne, der træder i kraft den 1. juli 2013, vil blive omtalt i det følgende. I relation til tinglysningsafgifter medfører lovændringerne, at den faste del af tinglysningsafgiften forhøjes fra 1.400,00 kr. til 1.660,00 kr., og at det fremover bliver afgiftsfrit at lave opslag i og få adgang til oplysninger i tinglysningssystemet, nærmere bestemt Tingbogen, Personbogen og Andelsboligbogen. Opslag i og adgang til oplysninger i Bilbogen er i forvejen afgiftsfri. I relation til virksomhedspant medfører lovændringerne, at reglerne om virksomhedspant udvides, dels ved at brugte motorkøretøjer fremover er omfattet af virksomhedspant, såfremt pantsætters erhvervsvirksomhed omfatter køb og salg af motorkøretøjer, og dels ved at virksomhedspant med et skadesløsbrev, men fremover tillige kan stiftes med et ejerpantebrev. Vigtigt er det her at henlede opmærksomheden på, at dette er året, hvor reglerne om digitalisering af tinglysning har konsekvenser for allerede eksisterende ejerpantebreve. Det blev i 2009 bestemt, at disse skulle konverteres senest 5 år efter lovens ikrafttræden, hvilket betyder, at disse skal konverteres senest den 7. september 2014 for at bevare kreditor- og omsætningsbeskyttelsen. Rent praktisk differentieres der her mellem ejerpantebreve med en hovedstol på over og under ,00 kr. Ejerpantebreve med en hovedstol på maksimalt ,00 kr. kan på begæring af en anmelder, der har fået tinglyst en meddelelsespåtegning, konverteres til et digitalt ejerpantebrev, mens de andre originale ejerpantebreve skal forevises ved konverteringen, hvilket foregår ved indsendelse heraf til Tinglysningsretten. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovændringerne eller har brug for assistance til at konvertere dine ejerpantebreve inden fristens udløb, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Hanne Sørensen, Clemens Advokater. Af Hanne Sørensen, Advokat(L), partner T: ikke som hidtil kun kan stiftes Side 1

2 Immaterialret (IPR) HVORDAN SIKRER DU DINE VAREMÆRKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET? Indledning Mange virksomheder oplever, at beskyttelse og håndhævelse af varemærker på Internettet giver nogle særlige udfordringer De fleste virksomheder er klar over, at det er vigtigt at beskytte virksomhedens immaterielle værdier, herunder virksomhedens varemærker. Hvis eksempelvis Virksomhed A, der igennem en lang årrække har markedsført og solgt sko under varemærket WANDA, bliver bekendt med, at Virksomhed B pludselig påbegynder markedsføring af sko under det samme navn, vil Virksomhed A formentlig tage skridt til at få standset den uberettigede brug af Virksomhed A s varemærke. Hvis Virksomhed A og Virksomhed B i forvejen kender til hinanden og fx har skoforretninger i den samme by er det relativt nemt for Virksomhed A at identificere, at der har fundet en krænkelse sted, og at reagere overfor dette. Det forholder sig imidlertid i mange situationer noget anderledes, når varemærkekrænkelsen finder sted på Internettet. Mange virksomheder oplever således, at beskyttelse og håndhævelse af varemærker på Internettet giver nogle særlige udfordringer. I denne artikel stilles der i kortfattet form skarpt på nogle af disse udfordringer og på, hvilke tiltag en rettighedshaver kan iværksætte for at imødegå andres misbrug af rettighedshaverens varemærker. Af Rasmus Munk Nielsen, Advokat, LL.M., partner T: Særlige udfordringer ved Internettet Brug af andres varemærker som søgeord: det forekommer jævnligt, at en virksomhed bliver udsat for et varemærkemisbrug ved, at en konkurrent misbruger virksomhedens varemærker som søgeord (fx ved direkte at anvende virksomhedens varemærker på konkurrentens hjemmeside eller via Google Adwords). Meta-tagging: varemærker kan benyttes i meta-tags til at lede brugere til en hjemmeside via en søgemaskine. Meta-tags er skjult for brugeren af en hjemmeside, og det har særligt for nogle år tilbage været relativt udbredt, at andres varemærker blev anvendt som meta-tags for at dirigere brugere hen til en hjemmeside. Selvom misbrug af varemærker via meta-tagging ikke er så udbredt i dag, bør varemærkeindehavere stadig være opmærksom på muligt misbrug. Domænenavne: Misbrug af varemærker i relation til domænenavne kan bl.a. forekomme i form af, at et varemærke registreres som et domænenavn af en anden end indehaveren af det pågældende varemærke. Der kan også være tale om, at der ved registreringen af et domænenavn snyltes på et varemærke, fx ved at registrere et domænenavn, der minder meget om varemærket. Side 2

3 Hvordan opnår man den bedst mulige beskyttelse? Grib ind overfor krænkelser af virksomhedens varemærker. Gør indehaveren ikke det, risikerer indehaveren at miste nogle af sine rettigheder og varemærkets styrke kan blive reduceret og udvandet Selv om der ikke findes nogen skudsikker måde, hvorpå man kan undgå at få krænket sine varemærkerettigheder på Internettet, findes der alligevel en række tiltag, som kan formindske risikoen for krænkelser. Det drejer sig bl.a. om følgende tiltag: Registrer dit varemærke i de lande, hvor det nu eller senere er hensigten at markedsføre virksomhedens produkter eller tjenesteydelser under det pågældende mærke. I Danmark nyder uregistrerede varemærker en beskyttelse, der er næsten lige så god som registrerede varemærker, men dette er langt fra tilfældet i mange andre lande (i nogle jurisdiktioner er uregistrerede varemærker slet ikke beskyttet mod efterligninger). En af fordelene ved at have et registreret varemærke frem for et uregistreret varemærke er, at det typisk er lettere at få Google til at hjælpe med at gribe ind overfor krænkere på Internettet, når varemærket er registreret. Herudover er det lettere at dokumentere sin varemærkerettighed med et registreringsbevis i hånden. Virksomheden bør udarbejde (og følge) en varemærkestrategi. Fordelen ved at have en varemærkestrategi er bl.a., at virksomhedens medarbejdere hurtigt kan gøre sig klart, hvilke tiltag, der kan iværksættes mod et formodet misbrug af virksomhedens varemærker. Overvåg brugen af virksomhedens varemærker på Internettet. Det er af stor betydning, at indehaveren af et varemærke nøje følger med i, om andre virksomheder misbruger indehaverens varemærke og griber ind heroverfor, så virksomheden kan tage skridt til at få standset eventuelt misbrug. Man kan f.eks. gøre brug af Googles Alert Service (Google Underretninger) til at overvåge, om andre misbruger virksomhedens varemærker. Grib ind overfor krænkelser af virksomhedens varemærker. Gør indehaveren ikke det, risikerer indehaveren at miste nogle af sine rettigheder og varemærkets styrke kan blive reduceret og udvandet. Herudover kan det selvsagt medføre et økonomisk tab for virksomheden, at andre lukrerer på virksomhedens varemærker. Side 3

4 Ansættelsesret AFSKEDIGELSE AF GRAVID MEDARBEJDER Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver kan afskedige en gravid medarbejder fremfor andre ansatte i tilsvarende stillinger, når dette kan begrundes sagligt Ligebehandlingsnævnet fastslog for nylig, at det var sagligt, at en arbejdsgiver opsagde en gravid medarbejder (G) fremfor 3 andre medarbejdere. Sagens nærmere omstændigheder var, at G blev ansat som ejendomsadministrator hos virksomheden V den 13. maj Den 10. juli 2010 meddelte G, at hun var gravid, og at hun ville gå på barselsorlov den 1. februar V stod da overfor store omvæltninger, der bl.a. medførte et fald i omsætningen og dermed også i arbejdsopgaverne på ca. 2/3. I sommeren 2010 beskæftigede V 12 medarbejdere. 8 var ejendomsadministratorer. I de følgende måneder blev der afskediget 5 ejendomsadministratorer. G modtog sin opsigelse den 30. november 2010 til fratrædelse den 28. februar Det var G s opfattelse, at opsigelsen helt eller delvist var begrundet i graviditeten. Afskedigelsen blev derfor, med bistand fra fagforeningen, indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Det var G s synspunkt, at V havde valget mellem G og de 3 andre tilbageværende ejendomsadministratorer. Disse udførte arbejdsopgaver, som G uden de store vanskeligheder kunne varetage. Da G blev opsagt under graviditet, skulle V, efter ligebehandlingsloven, bevise, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i G s graviditet. En af de øvrige medarbejdere (X) havde særlige opgaver, og der var enighed om, at G vanskeligt kunne bestride disse. Spørgsmålet var derfor, om G kunne opsiges fremfor de to andre, Y og Z. væsentlighed forblev hos V, mens G s arbejdsopgaver var blandt de arbejdsopgaver, der forsvandt. Hertil kom, at Y var ansat i et fleksjob, og som den eneste arbejdede med administration af foreninger. Y havde også på eget initiativ skabt en indtjening til virksomheden, der i det væsentligste modsvarede lønudgiften til Y. Den sidste medarbejder (Z) blev ansat som trainee den 1. januar 2008, ca. 5 måneder før G tiltrådte sin stilling. V anså Z for at være en dygtigere medarbejder end G, hvilket V søgte dokumenteret ved referater fra afholdte medarbejdersamtaler med G og Z. Desuden fremlagde V kopi af korrespondance med V s kunder, hvor Z høstede stor anerkendelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at V i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at det var nødvendigt at afskedige 5 ejendomsadministratorer, og at valget mellem G, X, Y og Z var truffet på et sagligt grundlag. Nævnet lagde vægt på de særlige forhold omkring Y s ansættelse i fleksjob med løntilskud samt det forhold, at Y varetog arbejdsopgaver, som G ikke tidligere havde arbejdet med hos V. Nævnet fandt endvidere, at Z s kompetencer umiddelbart var mest sammenlignelige med G s, men lagde vægt på, at Z arbejdede med administration af de ejendomme, der forblev i V s portefølje. Det blev også tillagt betydning, at V kunne fremlægge dokumentation for, at der var udtrykt bekymring for G s opgavevaretagelse, hvorimod der var tilfredshed med Z s udvikling. Derfor fandt nævnet afskedigelsen af G saglig og ikke i strid med ligebehandlingsloven. Clemens Advokaters bemærkninger: Af Henrik Aasted Paulsen, Advokat T: V s begrundelse var her bl.a., at Y og Z s daglige arbejdsopgaver i al Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver kan afskedige en gravid medarbej- Side 4

5 der fremfor andre ansatte i tilsvarende stillinger, når dette kan begrundes sagligt. En arbejdsgivers pligt til at omplacere medarbejdere kan således ikke strækkes til, at gravide medarbejdere har fortrinsret til de tilbageværende stillinger. Afgørelsen viser desuden vigtigheden af, at en arbejdsgiver løbende evaluerer medarbejdernes præstationer, fx ved at afholde årlige medarbejdersamtaler. Betydningen heraf er størst, hvor medarbejdere har samme uddannelsesmæssige baggrund og udfører samme arbejdsopgaver. En arbejdsgiver bør dog altid være påpasselig, når en gravid medarbejder påtænkes afskediget, og det bør drøftes med en advokat forinden afskedigelsen. Du er velkommen til at kontakte advokat Henrik Aasted Paulsen, der førte sagen for arbejdsgiveren, på Afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til En arbejdsgiver bør altid være påpasselig, når en gravid medarbejder påtænkes afskediget, og det bør drøftes med en advokat forinden afskedigelsen Side 5

6 Selskabsret ÆNDRINGER AF SELSKABSLOVEN Folketinget vedtog den 16. maj 2013 en lov om ændring af selskabsloven, og det betyder, at der kommer en række ændringer i den nuværende selskabslov. De væsentligste ændringer i loven er: Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber. Ophævelse af krav om åbningsbalance ved overtagelse af bestemmende kapitalpost. Muligheden for at stifte et iværksætterselskab. Begrænsning af, hvilke midler der kan anvendes til erhvervelse af egne kapitalandele. Iværksætterselskab Et iværksætterselskab kan stiftes med en selskabskapital på blot 1 kr. Med henblik på at sikre gode vilkår for at etablere nye virksomheder bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS), og denne nye selskabsform er underlagt selskabslovens regler om anpartsselskaber med undtagelse af enkelte særregler. Et iværksætterselskab kan stiftes med en selskabskapital på blot 1 kr. Iværksætterselskabet er forpligtet til årligt at henlægge 25 % af eventuelt overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør kr. Der kan ikke udbetales udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst kr. inkl. selskabskapital. Generalforsamlingen kan beslutte at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab, hvis minimumskapitalen i et anpartsselskab på kr. er til stede på beslutningstidspunktet. Der skal ved en omregistrering foreligge en vurderingsberetning om, at kapitalen er til stede. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabslovens regler om ledelsesansvar også gælder for iværksætterselskabet, herunder at ledelsen løbende skal påse, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalberedskab. Af Dennis Birkeholm Larsen Advokat, partner T: Kapitalkravet for anpartsselskabet nedsættes yderligere Kapitalkravet for anpartsselskaber reduceres fra kr. til kr. Der ændres ikke ved minimumskapitalkravet for aktieselskaber, der fortsat er kr. Formålet med nedsættelsen er at tiltrække virksomheder og bringe os nærmere de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. Ledelsens ansvar for at sikre et nødvendigt kapitalberedskab vurderes som et bedre instrument end at opretholde et kapitalkrav på kr. Samtidig ændres reglerne for delvis indbetaling af kapital således, at der for anpartsselskaber kan ske delvis indbetaling af en eventuel overkurs (mindst 25 %), hvor der tidligere var krav om, at en eventuel overkurs skulle indbetales med 100 %. Kapitalkravet for anpartsselskaber reduceres fra kr. til kr. Side 6

7 Vurderingsberetning med åbningsbalance Det var tidligere et krav, at der blev udarbejdet en åbningsbalance ved stiftelse af og kapitalforhøjelse i et selskab ved indskud af en bestemmende kapitalpost. Denne bestemmelse ændres, således at der fremover alene skal udarbejdes en åbningsbalance ved indskud af en bestående virksomhed. Der skal fortsat udarbejdes en vurderingsberetning efter gældende regler, når et selskab stiftes eller selskabskapitalen forhøjes ved indskud af en bestående virksomhed eller ved indskud af en bestemmende kapitalpost. Erhvervelse af egne kapitalandele Efter de hidtil gældende regler kunne et selskab erhverve egne kapitalandele mod vederlag inden for de midler, der kan anvendes til udbetaling af ekstraordinært udbytte. anvendes til udlodning af ordinært udbytte. Det indebærer, at optjent overskud i det indeværende regnskabsår ikke længere kan anvendes til selskabets erhvervelse af egne kapitalandele. Det vil fremover alene være muligt at erhverve egne kapitalandele for de midler, der kan Øvrige ændringer og ikrafttræden Udover ovenstående ændringer er der bl.a. indført regler omkring grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted og regler om lempelse af formkrav til fuldmagter til ledelsen, ligesom lovændringen også indebærer, at selskabsformen S.M.B.A. (selskaber med begrænset ansvar) afskaffes (Lovændringen berører ikke eksisterende S.M.B.A. er). Der er ikke i loven vedtaget noget ikrafttrædelsestidspunkt, og den vil først træde i kraft ved bekendtgørelse fra erhvervs- og vækstministeren. Det fremgår ikke på nuværende tidspunkt, hvornår lovændringen vil træde i kraft, men det forventes ikke, at det bliver før den 1. januar 2014, idet nogle af bestemmelserne vil medføre ændringer i Erhvervsstyrelsens it-systemer. Kontakt Har du spørgsmål til selskabsloven, er du velkommen til at kontakte advokat Dennis Birkeholm Larsen eller din faste kontaktperson hos Clemens Advokater. Side 7

8 Clemens Advokater Clemens Advokater tilbyder rådgivning inden for de fleste erhvervsretlige discipliner, ejendomshandler, forsikrings- og erstatningsret samt familie- og arveret. Vi beskæftiger ca. et halvt hundrede personer, heraf 20 jurister, og vi besidder både stor faglig bredde og et højt specialiseret kendskab til de enkelte retsområder. Vi rådgiver såvel en række af Danmarks største erhvervsvirksomheder som privatpersoner, og vi lægger i al rådgivning vægt på høj kvalitet og en tæt dialog med klienten. Clemens Advokater ønsker alle klienter og forretningsforbindelser en god sommer. Clemens Advokater Skt. Clemens Stræde Aarhus C T: F: E: Tilmelding til automatisk modtagelse af Clemens Advokaters Juridisk Nyt kan ske via eller ved at sende en til Artiklerne i dette nyhedsbrev er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Clemens Advokater påtager sig ikke noget ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af nyhedsbrevet.

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces.

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces. Maj, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Immaterialret (IPR) og proces I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på følgende emner: NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD Nye regler

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2013 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 1. halvår 2013 har været præget af spændende sager og travlhed. Desværre er det økonomiske opsving stadig

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Update. www.pwc.dk. Vækstplan DK skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på side 6-7

Update. www.pwc.dk. Vækstplan DK skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på side 6-7 Hvad er afgørende for danske SMV-virksomheders succes og vækst? Nr. 1 / Sommer 2013 Analyse / Cases / Ledelse / Fagligt nyt / Aktuelt / Tilbud til dig Familie og familiefølelse betyder alt for Søren Lynggaard,

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2. Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3. Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder?

En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2. Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3. Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder? 3-2015 3 Er der styr på virksomhedens forsikringer? For mange små og mellemstore virksomheder kan det ofte være uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvilke forsikringer man bør have. Få overblikket

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2. Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3. Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder?

En god revisor er dyr, men tør man have en billig? 2. Er der styr på virksomhedens forsikringer? 3. Hvidvaskningsdirektivet hvilke regler gælder? 3-2015 3 Er der styr på virksomhedens forsikringer? For mange små og mellemstore virksomheder kan det ofte være uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvilke forsikringer man bør have. Få overblikket

Læs mere