Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang"

Transkript

1 Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr b, ejerlejlighed nr Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Hvidovrevang. Stk. 2. Foreningen er beliggende Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre, matr.nr. 14pt og 14b, Hvidovre By, Hvidovre og har hjemsted i Hvidovre Kommune. Stk. 3. Værneting for alle tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer og mellem medlemmerne indbyrdes er nævnte ejendoms værneting. Ejerforeningen er, ved dennes formand, rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i ejerforeningens anliggender. 2. Ejendommene I forbindelse med ejendommenes opdeling i ejerlejligheder i 1971 er der etableret to ejerforeninger Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Næsborgvej 42-88, 2650 Hvidovre og Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Næsborgvej 10-40, 2650 Hvidovre. De to foreninger skal, ifølge vedtægterne med efterfølgende tillæg, drives som en samlet ejerforening. Stk. 2. Ejendommene har således fælles bestyrelse, administrator, revisor samt generalforsamling, og der udarbejdes kun ét regnskab, som er fælles for de to ejendomme. Stk. 3. Alle udgifter til drift af foreningen, herunder vedligeholdelse, renholdelse og forbedringer af bygninger og fællesarealer på matr.nr. 14pt og 14b, Hvidovre By, Hvidovre fordeles mellem de to foreninger i forhold til de etagemetre, hvormed de to ejendomme er bebygget, hvorved bemærkes, at matr.nr. 14b er bebygget med m 2 og matr.nr. 14pt er bebygget med m 2. Fordelingen af udgifterne udgør således 40 % til matr.nr 14b og 60 % til matr.nr. 14pt. Internt fordeles udgifterne blandt medlemmerne i henhold til fordelingstallet i hver af de to foreninger. Der tages således ikke hensyn til om udgifterne i de enkelte år i højere grad vedrører den ene forening frem for den anden. 3. Formål, medlemsbidrag og hæftelse Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen, herunder varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Ejerforeningen er således blandt andet berettiget til i overensstemmelse med vedtægterne at opkræve fælles bidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen. Stk. 2. Til dækning af foreningens udgifter, betaler medlemmerne en ydelse, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen på grundlag af budgettet. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. I Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 1 / 9

2 tilfælde af store uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære ydelser fra medlemmerne. Ejerforeningen er berettiget til at opkræve sædvanligt inkassogebyr efter Rentelovens regler, hvis restancer betales for sent, samt beregne rente af skyldige beløb med referencerenten med tillæg af 7 % p.a. i henhold til reglerne i Renteloven. Stk. 3. Ejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene opkræve de nødvendige bidrag til at varetage ejerforeningens udgifter. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, fx fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at ejerforeningen optager lån. Et eventuelt driftsoverskud fra forgående regnskabsperiode kan dog altid føres til indtægt i indeværende driftsperiode, med mindre generalforsamlingen beslutter andet. Stk.4. For ejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Kan foreningen ikke opfylde sine forpligtelser over for tredjemand, hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og pro rata for ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand. I det indbyrdes forhold hæfter medlemmerne pro rata i forhold til deres fordelingstal. 4. Medlemskab og fordelingstal Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 14b og 14pt, der alle har pligt til medlemskab af foreningen, idet kun ejere af ejerlejligheder i disse ejendomme kan optages som medlemmer af foreningen. Såfremt en ejerlejlighed ejes af to eller flere personer, har disse i forening de en eneejer påhvilende rettigheder og forpligtelse. Stk. 2. Medlemskab indtræder den dag, den pågældende ejers skøde, betinget eller endeligt, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab og dermed forpligtelserne over for ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger. Hvis den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemsskabet dog på overtagelsesdagen. Det nye medlem kan først udøve stemmeret, når ejerforeningen har modtaget behørig dokumenteret skriftlig underretning om ejerskiftet. En ejer kan ikke ved salget af sin lejlighed gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning. Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer hæfter for den tidligere ejers restancer til ejerforeningen. Stk. 4. Ejendommens og de enkelte ejerlejligheders fordelingstal er fastsat således, at hvert medlem har et fordelingstal svarende til det tinglyste fordelingstal. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for ejerforeningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmer. Hver ejerlejlighedsejer har én stemme. Der stemmes således ikke efter fordelingstal. Stk. 4. Til beslutninger om hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld, om optagelse af nye fælleslån, og om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Dersom mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget, men er færre end 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret, kan der med 2 ugers varsel skriftligt indkaldes til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 2 / 9

3 6. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forslag. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. 5 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling orienterer bestyrelsen medlemmerne om datoen ved opslag i opgangene. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 7. Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslagsstilleren skal være til stede, eller repræsenteret af en fuldmægtig, på generalforsamlingen. Er forslagsstilleren, eller dennes fuldmægtig, ikke til stede, bortfalder forslaget. Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen. 8. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/5 af ejerforeningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 9. Stemmeret, fuldmagt og adgang Til hver ejerlejlighed hører én stemmeret, uanset om ejendommen ejes af flere i forening. Stk. 2. Stemmeretten kan på medlemmets vegne udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet har givet skriftlig fuldmagt hertil. Fuldmagter til første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til anden generalforsamling iht. 5, stk. 4. Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, medlemmets ægtefælle/samlever, fuldmægtig, foreningens bestyrelse, revisor, øvrige rådgivere indbudt af bestyrelsen og administrator eller repræsentanter for denne. 10. Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Stk. 2. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden og udsendes til medlemmerne snarest muligt efter generalforsamlingens afholdelse. Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 3 / 9

4 11. Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af mindst 3 medlemmer, herunder formanden, der vælges af bestyrelsens midte. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen og som suppleant er foreningens medlemmer og disses ægtefæller/samlevere. Er medlemmet en juridisk person (virksomhed) kan medlemmet repræsenteres af en person, som er udpeget af virksomheden. For hver ejerlejlighed i foreningen kan kun opstilles én person til bestyrelsen. Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer, inkl. formanden, ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger ned under 3, udvælger bestyrelsen en/flere af suppleanterne til at indtræde i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil udløbet af den afgående formands valgperiode. Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12. Bestyrelsens pligter og rettigheder Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommenes anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommenes karakter må anses for påkrævede. Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Stk. 3. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er til stede. Stk. 6. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Stk. 7. Af hensyn til eftersyn og reparationer er bestyrelsen enten selv, eller ved administrator eller andre repræsentanter, berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder. 13. Administration Bestyrelsen kan vælge en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens drift. Bestyrelsen indgår administrationsaftale med administrator og holder regelmæssig kontakt til denne. Stk. 2. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Stk. 3. Generalforsamlingen kan med simplet flertal pålægge bestyrelsen at antage en administrator. 14. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan overdrage administrator tegningsret i alle ejendommenes anliggender, herunder give administrator eller foreningens advokat fuldmagt til tinglysningsekspeditioner. 15. Revision og årsregnskab Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoristeret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 4 / 9

5 Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. Stk. 3. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. Stk. 4. Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Stk. 5. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 16. Grundfond Der er oprettet en grundfond til bestridelse af fælles ekstraordinær udgifter. Medlemmerne indbetaler i henhold til fordelingstal et bidrag på indtil 5 promille af ejendomsværdien for samtlige de i ejendommene værende ejerlejligheder. Bidragene skal erlægges indtil grundfonden i alt andrager 5 procent af den nævnte ejendomsværdi, medmindre andet vedtages på en generalforsamling. Stk. 2. En generalforsamling kan med simpelt flertal beslutte at benytte midler i grundfonden til et bestemt formål samt at indbetalinger til grundfonden skal ophøre. 17. Ejerforeningens vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse af ejerforeningens bygninger og fælles anlæg, herunder fælles hoveddøre, vinduer, trapper, fælles forsyningsledninger og installationer samt fællesarealer påhviler ejerforeningen for dens regning Stk. 2. Ethvert medlem skal give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, fornyelser mv. eller ombygninger. Stk. 3. Hvis ejerforeningen foranstalter udført vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, hvor det efter bestyrelsens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidigt hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er det enkelte medlem forpligtet til at acceptere, at disse følgearbejder udføres af ejerforeningen, herunder er medlemmet forpligtet til at give den nødvendige adgang til sin ejerlejlighed. Såfremt medlemmet har foretaget egne installationer, såsom inddækning af faldstamme og rør, er det medlemmets eget ansvar og for egen regning at sikre adgang til disse installationer, samt reetableringen efter at reparationen/renovering er udført. Stk. 4. Vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, der skal foranstaltes af ejerforeningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af et bestyrelsesmedlem, administrator eller vicevært. Regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de tegningsberettigede, som dog kan give viceværten bemyndigelse til at anvise regninger til betaling. 18. Medlemmets vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler det respektive medlem. Ved indvendig vedligeholdelse forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, døre, træværk, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, el kontakter, låse, nøgler, vandledninger, - haner og sanitetsinstallationer, tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne, radiatorer med ventiler kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge. Medlemmernes vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Stk. 2. Den udvendige renholdelse af vinduer i den enkelte ejerlejlighed påhviler det respektive medlem. Stk. 3. Det enkelte medlem er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til ejerlejligheden såsom kælderrum og lignende. For så vidt angår sådanne lokaler og områder omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige flader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder. Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 5 / 9

6 Stk. 4. Medlemmerne er kun berettiget til at foretage ændringer og installationer, der ikke svækker ejendommens bærende konstruktioner. Medlemmerne er forpligtede til at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en godkendelse er påkrævet, og at sende en kopi af byggetilladelse, bygningsattest samt en tegning af ændringerne til bestyrelsen eller administrator. Til installationer, der kræver udvidet forbrug af el, gas, vand eller lignende, kræves samtykke fra bestyrelsen. Godkendelsen kan betinges af, at medlemmet betaler et beløb til dækning af de merudgifter for foreningen, som installationen medfører. Beløbet kan fastsættes som en løbende betaling eller et beløb til betaling af én gang. Stk. 5. Medlemmerne har desuden pligt til at foretage andre indvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingens bestemmelse pålægges medlemmerne. Stk. 6. Forsømmer et medlem sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Kravet skal fremsættes skriftligt. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til ejerlejligheden for at konstatere, om vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan ejerforeningen efter beslutning fra bestyrelsen lade vedligeholdelsesarbejderne udføre for det pågældende medlems regning og om fornødent søge fyldestgørelse gennem ejerforeningens panteret. 19. Forandringer Medlemmerne må ikke foretage ændringer samt udskifte eller foretage reparationer af ejendommens ydre, ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer uden at der indhentes tilladelse hos bestyrelsen. Ligesom medlemmerne ikke må male disse dele af ejendommen uden bestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Medlemmerne må ikke opsætte antenner, parabolantenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Stk. 3. Medlemmerne er berettiget til at foretage forandringer indvendigt i ejerlejligheden jf. dog 18, stk. 4. Stk. 4. Medlemmerne er herudover med bestyrelsens eller generalforsamlingens samtykke berettiget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre ejerlejligheder, som er nødvendige for en vedligeholdelse/forandring af medlemmets ejerlejlighed, selvom andre ejerlejligheder berøres heraf. Der skal dog tages størst muligt hensyn til ejerne af de herved berørte ejerlejligheder, også selvom arbejderne derved bliver væsentligt dyrere. Medlemmet er forpligtet til at holde ejere af de berørte ejerlejligheder skadesløse, ved fx at reetablere ejerens loft efter flytning af rør. Medlemmet er dog ikke forpligtet til at reetablere ulovlige installationer. Bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener og ulemper til den eller de medlemmer, hvis ejerlejligheder berøres. Stk. 5. Medlemmet skal udføre forandringer håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. 20. Tv, bredbånd og telefoni Anlæg til TV, bredbånd og telefoni tilhører leverandøren af anlægget, alternativt ejerforeningen, ligesom forbindelsen ind til og med stikdåserne i de enkelte ejerlejligheder, er leverandørens/foreningens ejendom. Vedligeholdelse af anlægget og førnævnte ledninger påhviler leverandøren/ejerforeningen, der som følge heraf til enhver tid er berettiget til at foretage eftersyn og reparationer af anlægget med tilhørende ledninger i medlemmernes ejerlejligheder uden anden forpligtelse end i videst muligt omfang efter arbejdets udførelse at reetablere tilstanden fra før. Etablering sker for ejers regning, hvis er tale om nye installationer. Stk. 2. Vedligeholdelsespligten fra stikdåsen og videre ind i de enkelte ejerlejligheder, påhviler medlemmet. Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 6 / 9

7 Stk. 3. Medlemmerne må ikke foretage forandringer, fjernelse eller reparation af anlægget medmindre bestyrelsen har givet tilladelse hertil. Stk. 4. Strømforbrug ved anlæggets drift betales af ejerforeningen. 21. Varme og varmt vand Alle udgifter til vedligeholdelse af det fælles varmeanlæg, bortset fra installationer i de enkelte ejerlejligheder, udgift til varmeanlæggets drift og afskrivning, udgifter vedrørende administration af varmeregnskab samt udgifterne til vand- og elforbrug fordeles mellem samtlige medlemmer efter fordelingstal og varmemålere. Stk. 2. Hvert medlem indbetaler a conto et beløb fastsat af administrator eller af bestyrelsen til dækning af det pågældende medlems andel af udgifterne til varme. Forbruget opgøres årligt ved aflæsning af individuelle målere og udgifterne fordeles og afregnes med hvert enkelt medlem. 22. Ordensforskrift Bestyrelsen udarbejder en husorden til godkendelse på generalforsamlingen. Stk. 2. Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. Medlemmet er ansvarlig for, at de førnævnte personer overholder ordensreglerne. Stk. 3. Ejerlejlighederne må kun benyttes til beboelse eller kontor, klinik og lignende liberale erhverv i forbindelse med beboelse. Erhvervet må ikke være i strid med lokalplanen eller til gene for andre beboere i ejendommen. Stk. 4. Ejerlejlighederne må kun tjene som beboelse for én familie. Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere. Stk. 5. Et medlem må udleje sin ejerlejlighed uden samtykke fra bestyrelsen men har pligt til at meddele bestyrelsen, at ejerlejligheden skal udlejes og pligt til at underskrive erklæring om ansvar og pligter i forbindelse med udlejningen. Det er tilladt at udleje et enkelt værelse, såfremt lejligheden er på 2 værelser eller derover. Ejerne af usolgte restlejligheder er dog berettiget til at udleje en eller flere ejerlejligheder på de vilkår, som de måtte ønske. Stk. 6. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed delvis eller i sin helhed har ejerforeningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven. Kravet og berigtigelsen af lejerens krænkelse af sine forpligtelser skal først fremsættes over for ejerlejlighedsejeren med en frist på 3 måneder til at berigtige forholdet eller tage passende forholdsregler hertil. Foreningen kan optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med lejlighedsejeren. 23. Kælderrum og Parkering Til hver ejerlejlighed hører et kælderrum. Det kælderrum, der hører til en lejlighed første gang ejerlejligheden sælges, skal til stadighed tilhøre ejerlejligheden, medmindre bestyrelsen har anvist et andet kælderrum. Bestyrelsen er berettiget til at føre register over hvilke kælderrum, der hører til de enkelte ejerlejligheder. Stk. 2. Parkeringspladser anlagt på ejendommen må alene anvendes til parkering af indregistrerede vare- og personbiler (højst kg totalvægt) til almindeligt kørekort. Der må ikke parkeres lastvogne, campingvogne, trailer/ anhængere o. lign. Bestyrelsen kan fastsætte regler for brug af parkeringspladserne, herunder venteliste, betaling mv. Stk. 3. Det kan tillades, at der indrettes parkeringspladser på fællesarealerne, således at de enkelte pladser kan reserveres de enkelte lejligheder fx til en invalidebil. Sådanne brugsaftaler kan ikke ophæves uden samtykke af den brugsberettigede. I øvrigt kan nærværende bestemmelse ikke ændres eller ophæves, uden samtlige ejerlejlighedsejere tiltræder dette. 24. Misligholdelse Hvis et medlem gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, fx ved at komme i restance med ham påhvilede økonomiske ydelser, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 7 / 9

8 overfor medejere, kan generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, forlange, at medlemmet fraflytter sin lejlighed med 3 måneders varsel til den 1.ste i en måned. Ejeren er dog berettiget til at disponere over lejligheden ved udlejning til anden siden, som dog ikke må være til hans familie, pårørende eller ansatte i hans evt. virksomhed og ej heller til nogen, som kan antages at ville udvise chikanøs adfærd. Den pågældende lejer skal godkendes af bestyrelsen, som er berettiget til at anvise en anden lejer, der vil indgå på tilsvarende vilkår. Vedkommende ejer er ligeledes berettiget til at sælge lejligheden. Efterkommes et påbud om fraflytning ikke, kan bestyrelsen lade udsættelse ske ved en umiddelbar fogedforretning eller ved anlæg af en retssag. 25. Kommunikation Bestyrelsen er berettiget til at give alle meddelelser, indkaldelser, opkrævninger (bortset fra påkrav) mv. i henhold til disse vedtægter ved digital post, ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, fremlægges via foreningens hjemmeside eller ved anden fildeling på nettet. Stk. 2. Alle medlemmer skal, om muligt, oplyse -adresse eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen. Et medlem har selv ansvaret for, at underrette bestyrelsen om ændringer i disse oplysninger. Bestyrelsen og administrator er berettiget til at opbevare medlemmernes oplysninger om -adresse eller tilsvarende digital kommunikation. Oplysningerne skal opbevares forsvarligt og må ikke videregives til tredjemand. Stk. 3. Meddelelser og dokumenter afsendt til den af medlemmet oplyste -adresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til medlemmet, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/nettet skal anses for korrekt fremlagt/- sendt. I sidst nævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til medlemmet med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/nettet. Stk. 4. Medlemmer, der ikke har oplyst adresse eller tilsvarende digital kommunikation, får tilsendt alle meddelelser og dokumenter med almindelig post. Stk. 5. Bestyrelsen er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post, ligesom bestyrelsen er berettiget til at give meddelelser ved opslag i opgangene, såfremt disse meddelelser ikke er af væsentlig karakter som fx frister for ejernes tilbagemelding eller deltagelse i møder jf. dog 6, stk Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem udsteder hvert medlem et ejerpantebrev, som gives ejerforeningen i underpant. Stk. 2. Ejerpantebrevet skal svare til 1½ års fællesudgifter dog minimum kr. Ejerpantebrevet skal tinglyses på 1. prioritet. Ved ejerskifte, låneomlægning, ny- eller omprioritering, er medlemmet forpligtet til at sikre, at ejerpantebrevet forhøjes svarende til 1½ års fællesudgifter på det pågældende tidspunkt, og at ejerpantebrevet fortsat er lyst på 1. prioritet. Stk. 3. Opnås der ved salg af ejendommen på tvangsauktion ikke dækning til pantstifteren, har auktionskøberen pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelse på ny at tinglyse et ejerpantebrev på 1. prioritet. 27. Tinglysning, ændringer og påtaleret Nærværende deklaration vil være at tinglyse som byrde på ejendommen matr.nr. 14pt og 14b, Hvidovre By og sogn og ejerlejligheder udstykket heraf med respekt af alle ejendommen nu påhvilede byrder, servitutter og hæftelser, hvorom henvises til tingbogen. Stk. 2. Indtil ejerlejlighedsforeningen er stiftet, kan ændringer foretages af nuværende ejere firma Teichert I/S eller deres successorer. Ændringer kan efter ejerlejlighedsforenings stiftelse kun foretage, når de er vedtaget af ejerlejlighedsforeningen på den foran forskrevne måde for så vidt angår forstående bestemmelser. Ændringer i nærværende bestemmelse kræver dog ejerlejlighedsforeningens enstemmige vedtagelse. Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 8 / 9

9 Stk. 3. Pantehæftelser, som tinglyses med prioritet efter nærværende deklaration, skal ubetinget respektere de ændringer, som på lovlig måde foretages med hensyn til bestemmelserne i nærværende deklaration. 28. Påtaleret Påtaleberettiget er Ejerforeningen Hvidovrevang ved dennes bestyrelse. Vedtaget på generalforsamlingen den Hvidovre, den Ejerforeningen Hvidovrevang - Vedtægter 9 / 9

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Frederiksberg, 15-08-2015 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 1 / 12 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Køge Park. Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Resultatopgørelse for 2011

Resultatopgørelse for 2011 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget 37, 2300 København S tlf. 32 84 09 06 e-post: nmk@c.dk Den 13. januar 2012 Resultatopgørelse for

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10 Matr. nr. 3200, Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighedsnr. 1-10 Beliggende: Gustav Adolfs Gade 10 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10 Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Gustav Adolfs

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere