Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom)."

Transkript

1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter) Sønderholm sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i ting- -.., ejerlav, -bogen, art. nr sogn. Gade og hus nr.; (hvor sådant findes) 9T5 BETINGET SKØDE. Akt: Skab nr. Z/fh (udfyldes af dommerkontoret) Købers Lille Volstrup xitcalifilick} bopæl; pr Goathtkb. Annieldorens -navn og bonall (kontor); e rr v A-ris Hansn Sagfører - Auktionsleder Tlf NIBE Giro '1',; dka L, Stempel: 5 1&.- 00 øre. Underskrevne gaardejerake Ottomine Sørensen, Tostrup Sønderholm, sælger skøder og overdrager betinget af-udstyknings tilladelse herved til gaardejer Martin Mark, Lille Volstrup pr. Godthaab,- den mig tilhørende ubebygge de _parcel -, nemlig-den særskilt beliggende lod af matr. nr. 7d Tostrup by; Sønderholm sogn,-øst for sognevand-. løbet Guldbækken, af areal ca- saaledes som nærmere. pa,a_vistred-,landinspektør Bjørnkærs,udstykningskort. Købesummen heraf andrager kr. 1,.o0o,- der er-betalt,.overtagelsen har fundet sted. Med hensyn til de paa ejendommen.paahvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommene blad i tingbogen og landinspektørens servitutattest. Køberen tilsvarer de i parcellen paahvilende skatter og øvrige afgifter fra 1/7. dia. at regne. - Omkostningerne ved næryærende skødes oprettelse, stempling og tinglysning udredes af sælgeren. Jeg Martin Mark erkender som køber at være indgaået paa fornævnte handel. - Sælgerinden erklærer paa tro og love, at der ikke paa den solgte ejendom findes skov eller fredsskovspligtigt Bestillingsformular D Tostrup, den 14. juli 1956 Som sælger: Som køber: Ottomine Sørisen Martin Mark Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed. Jensen & Kjeldskov, A/S, København. E.Kristiansen DSS _AF-A 189 sagf±er Bulk Sort / Hvid Nibe': III 1 I Il

2 ENDELIGT SKØDE. Da landbrugsministeriet ved skrivelse af 2. marts 1957 (J.J. 5347/1957) har meddelt udstykningstilladelse, saa endelig skøder og endelig overdrager jeg herved parcellen matr. 4,vr* 7 f Taastrup by, Sønderholm sogn, af hartkorn -1 fdk. 0/4 alb. til fornævnte lardejer Martin Mark, Lille Volstrup pr. Godthaab. I Tostrup den. 14. marts 1957 Ottomine Sørensen. --Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: Navn: EXKristiansen Stillig: Stilling: sagfører Bopæl: 1$ Bopæl: Nibe. Ifølgelandbrugsministeriets approbation af 2/ er matr. nr, 7f Thostrup by Sønderholm sogn "skyldsatfor ' hartkdrn td. sk. 1 fdk. o% halvaarligt tiendeydelse med kr. 32 øre.. Arealet, der ikke er særskilt vieret til ejendomsskyld, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Arealet, som ved seneste. vudering-pr. 1. septbr ex ansat til grund-, - _værdi under eet med landbrugsejendommen matx. 7 d m.v.., er i henhold til,, -26 i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25. septbr en del af. en' landejendom, hvis grundbeløb i henhold til lov af 27.- maj 1950 om grund-s.tigningsskyld udgør kr. 13.loo Konto 36o55 Aalborg amtstue l den 1, 28. mar E.G. Knudsen A. Nielsen.ekspeditionssekretær ass. Underskrevne gaardejer NIELS CHR. LARSEN, Tostrup pr Sønderholm, der er skødehwirer ifølge tingbogen paa fornævnte parcel, tiltræder herved foranstaaende skøde. r p.t. Nibe, den 11. april 1957 Niels Kr. Larsen Til vitterlighed om ægte - underskrift, underskriverens myndighed samt om dateringens rigtighed. B. -Carlslund kontorist Nibe J. Lind sagførerfuldmægtig Nibe. indført 1 dagbogen for retskreds nr. 73 kr. øre Retten &Nibe, den. 1 6 APFt # n 14/ I - e, Lyst tingbog fol y. ;/- bl. 69v t, 14n II n...~,,,._. Skab 'e nr.,w4. Kort forøvists salt kr. øre Skftdot or exualgigt, 132i-ACIkUhla : Præ A4(4.v~4.4.(f.~,^<41-- tp,1,m,-."4<;)ez4 4,41,4i9LAV'HANSEN åtter.~ ^' " '4~1,ÅN ' g erzpcirttns ri 'hed bekrani. i il9q0)

3 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter. Zfter sket berigtigelse annulleres foranstående retsanmeerkning/..4.4* "b. * den 13 JUNI 1957 OLAV HANSEN Genpartens rigtighed bekræftes. Mtter sket berigtigelse annullere* foranstående retsaneuerkning. ;.s;". WrsUNtiA. labe l, den 7 AUG OLAV HANSEN Genpartens rigtighed bekræftes. OLAV N3EN formular Jensen & Kjeldskov, A/S, København.

4 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 12 c Stempel: 12 kr. 50øre (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Vo lstrup by, Ø.--Hornum sogn dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: k4" ENDELIGT SKØDE. Akt: Skab nr.455 (udfyldes af ommerkontoret) Købers bopæl: Volstrup xxii5~.±} pr. Godthåb J. Anmelder: Advokatt E. V. Kristiansen Amnd~ ktio Telf. (1 9,11) tm Stltif Bestillingsformular c Underskrevne. gårdejer EGON ANDERSEN, boende Molbjerg pr. Sønderholm, sælger endelig skøder og endelig overdrager herved til medunderskrevne gårdejer MARTIN MARK, boende Volstrup pr. Godthåb J. den mig tilhørende lapdbrugsp,arcel matr. nr. 12 c Volstrup by, Ø. Hornum sogn, af hartkorn 1, sk. o fdk. 22 alb., af areal 1 ha. 667 m2, med derpå værende hegn og plantninger. Arealet og parcellens afgrænsning i marken er køberen fuldt ud bekendt, idet denne siden 1. april 1962 har været lejer af det pågældende jordstykke. Sælgeren afgiver ingen garanti for arealets størrelse. Det solgte overdrages, som det er og forefindes, og som det er køberen fuldt ud bekendt, uden at sælgeren påtager sig nogen garanti for det solgtes tilstand, idet sælgeren dog erklærer, at der ham bekendt ikke findes omstændigheder, der kan tyde:..på, at der i disse jorder findes smitsomme plantesygdomme, herunder flyvehavre. Overtagelsen sker den 1. april 1962, og det solgte henligger fremtidig for købers regning og risiko i enhver henseende. Køberen udreder de,af parcellen gående skatter og øvrige afgifter for tiden fra 1. april 1962 at regne. Købesummen er aftalt til 2.5oo,00 kr. hvilke to tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges ved kontant betaling, og sælgers underskrift på skødet tjener som kvittering for købesummens modtagelse. Med hensyn til de parcellen påvilende ervitutter og øvrige byrder henvises til dens blad i tingbogen, hvoraf bl. a. fremhæves, at der den 16/ er lyst dokument bm vej til fordel for matr. nr. 12 a smst. Køberen meddeler samtidig hermed tilladelse til, at den den 22/ lyste køberet aflyses, Parterne erklærer på tro og love af hensyn til lev om stempling, at det Fselgtes værdi i handel og vandel ikke overstiger købesummen. Omkostninger ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning udredes med havldelen af hver af parterne. Jeg, Martin Mark, erkender som køber at være in4gået på denne handel. Som sælger: Nibe, den 25. juni 1962 Egon Andersen Som køber: Martin Mark Til vittelighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: ' E.V. Kristiansen Jensen & Kjeldskov AIS, København. Advokat Nibe

5 H/9-59 / 4,1-,7. 4e, 0717,% _ -""Z _ 4 : 7 Forannævnte ejendom er under løbe nummer pr. j/9 $ 6--t) vurderet til ejendomsværdi kr. / heraf grundværdi kr. / /P--v afgiftspligtig grundstigning i henhold til 58 i lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme udgør kr. Ej endommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Konto ÅLBORG AMTSTUE, den 29. /94e. -471") ) Indført i dagbogen kr. for Retten i riibe n s den 14,u 10 JULI 1962 s 14 n a L---1,, Ucalene Ialt kr. som skøde, da kun een genpart medfulgte. Skødet er endeligt OLAV HANSEN Genpartens 'rigtighed be».ceftes. ' -5) J/d Ad 11

6 Mr. nr., ejerlav, sogn: 13 d, Volstrulkempek 15 kr. oo øre (i København kvarter) by, Øster Hornum sogn eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Akt: Skab.Q nr. (udfyldes af dommz>t;) xwm Købersj bopæl: Lille Volstrup pr. Godt, Anmelder; håb J. ~olmt dt V. Kristiansen Auldlonskodor /14tk (11711) CI NIBE stand. Så vidt sælgeren'ved det, er parcellen fri -for''smitdi Mme plantesygdomme, _ herunder flyvehavre. 2: Overtagelsen sker_straks og det solgte henligger fremtidig for købers regning og risiko i enhver-henseende. Bestillings. formular APR 1963 ENDELIGT SKØDE. Underskrevne gårdejer Kil LARSEN, boende Lille Volstrup, Godthåb J., sælger, endelig skøder og endelig overdrager herved til' medunderskrevne gårdejer MARTIN MARK -PEDERSEN, boende Lille Volstrup, Godthåb J., den mig tilhørende ubebyggede parcel matr. nr. 13 d, Volstrup by, Øster Hornum sogn, af hartkorn 3 fdk. 24 alb., og af areal ifølge kortet m2 (heraf vej 433 m 2 ) med derpå værende hegn og plantninger. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1: Det solgte overdrages, som det er og forefindes, og som det er køberen fuldt ud bekendt, uden at sælgeren påtager sig nogen garanti for det solgtes til, 3: Sælgeren tilsvarer de af parcellen gående-skatter og øvrige afgifter for tiden indtil 1. oktober 196, hvorefter disse udredes af køberen. 4: Købesummen 'har parterne aftalt til 3.000,00 kr., hvilke tre tusinde kronm der berigtiges veda at der overlades sælgeren en ubebygget parcel matr. nr. 4 m, Volstrup by, Øster Hornum sogn, af areal m 2, hvilken parcel ansættes til sem, me værdi. 5: Med hensyn til de parcellen påhvi-lende servitutter og øvrige byrder henvises til dens blad i tingbogen og til landinspektørens servituterklæring. 6: Samtlige omkostninger ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning samt ved landinspektørbistand udredes med halvdelen af hver af parterne. Omkostninger i verserehde proces; anlagt ved Nibe ret, udredes af sælgeren til køberen med beløb af 400,- kr., hvilket beløb betales, når mageskiftet ting- C Jensen & Kjcldskov A/S, København.

7 lysningsmæssigt er endeligt berigtiget. 7: Parterne erklærer på tro og love af hensyn'til lov om stempling, at det solgtes værdi i handel og vandel ikke overstiger købesummen. 8: Jeg, Martin Mark-Pedersen, erkender som køber at være indgået på denne handel. Volstrup, den 8. januar 1963 Som køber: Martin M r Pedersen Som sælger: Kai Larsen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:!- Navn: Niels Thomsen Navn: Karl Mølgaard, Stilling Husmand Stilling: Gdr. Bopæl: Volstrup, Godthåb Bopæl: Godthåb J. Ifølge landbrugsministeriets approbation af g I // 19 b 2, er matr, nr. rbt, No-eit,tur by 97. d-e ~. sogn, skyldsat for hartkorn b td. o sk. 3 fdk. 2, y alb. og tildelt halvårlig tiendeydelse med - kr. Øre. Poranntevnte areal er ved vurdering 4.,"/), - i henhold til 8 stk, 3: jfr. 4, i lov ora.vurdering og beskatning ti1 etaten af faste ejondonuno vurderet til ejendomsværdi kik, /.3 en) heraf grundværdi 1. ftspligtig grundstigning i- henhold til 58 i lov OM nards-ring og beskatning til staten af faste ejendomme udgør ft Vurzeringer, er ikke endelig. '.reaiet er en del af en landejendom med landbrugsnotering på matr. nr. 1'3 d -k(, Voutvito g med 'samlet grundbeløb 0-0 kr., jfr. 25 og 26 i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25. September ; Ålborg amtstue, den 1. ali2p1,43 irmdttit,tx., (Ad,,) a

8 Indført i dagbogen for Retten i Nibe den 7" d APR 1383 LYST. A0riii, kr. Øre Ialt kr. øre Skødet er endelig $tt. parcelkort og servitutattest forevist. //4)/2-11:4 A(t; OLAV HANSEN Genpartens ri;9-tf..,ted bea.,ra:fies. Endelig indført i tingbogen,. Dommeren i Nibe l den 1. juli ti,;0hgcl T Hansen. Genpartens rigtighed bekræftes. A< I B. NØHR. kst.

9 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 12a, m. fl., Volstrup, Ø. Hornum (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. I Ting- Sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Akt: Skab ti Nr..27 (Udfyldes af Dommerkontore Købers } Bopæl: Kreditors Tostrup Mark. Gade og Hus Nr.: (hvor sasdant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Landsretssagfører H. Dalgaard,. Nibe. Stempel: 218 Kr. 60Øre. ENDELIGT SKØDE. Bestillings- Formular Underskrevne Gaardejer VILHELM THINGGAARDr Volstrup, sælger endelig skøder og endelig overdrager herved til LANDMAND MARTIN MARK PEDERSEN, Tostrup Mark,. den mig tilhørende Ejendom i Øster Hornum Sogn, Da4riku1Leret og skyldsat for Hartkorn saaledes: Matr. Nr. 12a Volstrup, 1. Skp. 3 Pdk. o 4 Alb. lb 2e 4f 21.a. tr ti 3 u 3 u 0+ tt 0 ti 2 tt tt 0 H n o3/4 tt tt tt 3. Under Overdragelsen er indbefattet de paa Ejendommen værende Bygninger med alt jord-, mur- og sømfast Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og indmuret Kedel, elektriske Installationer, faste,hylder ag Rækker samt Hegn og Plantninger. Tillige er under Overdragelsen indbefattet alle Vogne og Maskiner, Avls- og Mejsriredskaber, Sæd, Avl, Afgrøde, Seletøj og Gødning, kort sagt alt Tilbehør t4 Ejendommen som Landbrugsejendom uden nogen Undtagelse. Det solgte overdrages som det er og forefindes, Sælgeren paatager sig nogen Garanti med Hensyn til det`,-scrl.~, Tilstand. Der finfes ikke Sælgeren - nogen Omstændighed bekendt, der kan tyde paa, a der findes smitsom Kalvekastning e-- ler Svamp, Husbukke eller lignende i Ejen.dommens Bygninger. Overdragelsen sker løvrigt paa følgende nærmere yilkaar: o C Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

10 4. Overtagelsen sker i Dag, og det solgte henligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende, hvoraf navnlig ogsaa følger, at han i Tilfælde af Ildsvaade hæver Assurancesummerne eventuelt til anordningsmwssig Anvendelse, ligesom han hæver Forsikringssummer løvrigt. Alle af det solgte gaaende Skatter og Afgifter af enhver Art, herunder ogsaa eventuel Grundværdistigningsskyld og Krigsforsikringspræmier, udredes af Sælgeren for Tiden indtil i Dag og for Tiden herefter af.køberen. Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa den o- verdragne Ejendom findes Skov eller fredsskovpligtigt Areal. Omkostningerne ved nærværende Skøde betales med Halvdelen af hver af Parterne. Omkostningerne ved Overtagelsen af de nedennævnte P'oriteter betaler Køberen alene. Sælgeren betaler Kom- Kb- missions alær. Køberen indtræder i Sælgerens Rettigheder og Pligter overfor Godthaisr Transformatorforening. Ligeledes indtræder Køberen i Sælgerens Rettigheder og Pligter overfor Nørresundby Andels Slagteri og Svenstrup. Andels Mejeri, og han hæver Vælkepenge og Overskud for Leveringer til Slagteri og. Mejeri for Tiden fra og med i Dag. Andelene for de løbende Perioder tilfalder Køberen. Det Beløb ( 2- ørene ), som Slagteriet har tilbageholdt til Driftsfond, tilfalder Sælgeren for Leveringer indtil i Dag. Det bemærkes, at den overdragne Ejendom er noteret som Landbrugsejendom, og at den er behæftet med følgende Servitutter -og andre Byrder: 1. Bankhæftelse en Sjettedel uden Aktieret vedr. 12b og 12c. 2. Deklaration lyst 31/ paa samtlige Matrikulsnumre om Vejret for lla over 12a ad en 6 Meter bred Vej. -3. Deklatation lyst 11/ om Vejret tor Matr. Nr. 2a acif en 8 Meter bred Vej. ',..,L,4. 4. Landb'rugsministeriets Skrivelse af 28/ om, at der over 2e er udlagt en 8 Meter bred Vej. 5. Retsforlig lyst 24/1 194o paa samtlige Matrikulsnumre angaaende Vej til Fordel:for 2k Volstrup ad en 3,77 Meter bred Vej over 4f.

11 Købesummen er aftalt - til 48.5oo Rk., hvilke Firetiotte Tusinde fem Hundrdde Kroner er berigtiget saaledes: A. KØberen overtager samt fra Dato at regne forrenter følgende Ejendommen paahvilende Pantegæld: a. Til Landbosparekassen,Aalborg. Kr ,00 til 4% p. a.rente og fastsat Afdrag. b. Til samme for Grundforbedringslaan ifølge Tingbogen Kr. 274o r oo, hvorved anses berigtiget 2.74o,00 c. Til Gaardejer'Ansgar Pedersen ifølge Titingbogen 5.5oo Kr., til Rest ti 5.000,o0 B. Ligeledes overtager KØberen til Forrentning fra i Dag en Gæld til Godthaab Transformatorforening for elektrisk Installation, stor C. Kontant har KØberen i Dag betalt Sa ^aledes er lait berigtiget 947,00 Ir.813,00 Kr. 48.5oo,00 De Ejendommen: tilkommende Tildelinger af enhver Art tilfalder KØberen tilligemed hvad der eventuelt maatte være i Behold af tidligere Tildelinger. Herefter skal den overdragne Ejendom tilhøre KØberen som hans rette Ejendom paa de fornævnte Vilkaar. A. K_ 11L:,,j- Jeg, Martin Mark Pedersen, erklærer som KØber at være indgaaet paa denne Handel. a Parterne erklærer paa Tro og Love, at Værdien af den overfiragneejendom'i - Handel og Vandel, af "KØbesummen er Værdien for det medfulgte Løsøre. UdgØrEk -:,43 :.boo-7, medens Resten KØberen er beke-ndt med -, --at-enærcini..,erwe.,uøde først vil kun-- ne tinglyses,, naar Ejendommen er forsynet med Besætning til lidiendommens normale Drift, og han dr bekendt med Retsvirkningerne af, at Tinglysning ikke sker før. Sælgeren indestaar for, at Køberen kan overtage Gælden til Ansgar Pedersen paa Vilkaar, at Beløbet forrentes med samme Rente som hidtil og afdrages med 5oa Kr. i hver 11. Juni og 11. December Termin første Gang i 11. Juni Termin 1947, Køberen indtræder i Sælgerens Kontrakt med De danske Spritfabrikker. p. t.nibe, den 26. Februar Som. Sælger: Vilh. Thinggaard. Martha Thinggaard. Som Køber: Martin Mark Pederseh.

12 Til Vitterlighed om Underskrifternes Lgthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverffiles Myndighed samt om, at Køberen er i Besiddelse af dansk Indfødsret, hvilket er dokumenteret overfor mig ved Forevisning af Legitimationskort: H. Dalgaard, LESagfører, Nibe. Vurdering pr. I/lo 1941,. Nr. 23o, Kr. 2o.aoo, heraf Grund værdi, Kr. lo.3oo. FradragsbelØbet i H. t. 5, 2. Stk., i Lov af 2o. Maj (4 Grundstigningsskyld udgør Kr. o. Aalborg Amtsstue, den 28. Feb ". E. B. Andersen, Ass. Medfør af 6, Stk. 1, i Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 23..ruli 1943 vedrørende Dr4mgangsmaaden ved Ansøgt nin og A~1,4ptelse til Tinglysni i Henhold til 1~ ^ r. 3 9 af ~1~ pra-~~" C 8. Juli 1943 arigaaend Erhverv lse af fast Ejendom er orsyne med Inventar, Besætning og Avl i det Omfang, som er nødvendigt for paa forsvarlig Maade at opretholde den paa Ejendommen normale Driftsform. De nævnte Effekter at Rjdulgtx er dels omfattet af Købet. dels tilført Ejendommen af Køberen -efter KØbet. Øster Hornum 1ommune, den 11. April Kr. Holm. Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 66, Nibe Købstad og Hornum Herred, den 2 3 APR.1945 Dagbog Nr. IY.13kødet ør endeligt. Brklearing forevist Røbørenarndberetning medfulgt. Lgat Tingbog for (I), Bd Bi f : Skabd, 6.1)(, u,,,, ordn for Retskreds Nr. 66, Nibo Købstad og Hornum 2.D.r.az-,; Cimpartens Rigtighedbekrafias. 6 7

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: 396 kr. 00 øre (i København kvarter) 12a; Volstrup by, eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Øster Hornum sogn msv0 KA" 6fr Kreditors } bopæl: Akt: Skab (--4--nr (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 030'75 *-6.JULABA Hovedstol Anmelder: SPAREKASSEIÇ NORDJYLLAND Nytorv 10, 9100 Aalbor heraf overført restgæld stempelpligtigt beløb. kr. kr. Stempel: 396 kr. ** øre erkender herved at være indtrådt som interessent i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere for den sum kr., skriver ni og halvfemsindstyve tusinde kroner, hvilket beløb jeg har modtaget som lån af foreningens 15 series pct.s rente-afdeling. Som følge heraf forpligter jeg mig til fra 11. juni termin 1968 at regne at betale i renter, kapitalafdrag samt bidrag til administrationsfonden årlig 6,85 12a, Volstrup lb 29, 21e, 4f, 13d, 12e* *I» PANTEBREV Underskrevne gårdejer Martin Ilark-Pedersen er seks og fem og firsindstyve hundrededele procent af ovennævnte låns oprindelige beløb. Denne ydelse erlægges med halvdelen for det forløbne halvår i hver af de halvårlige terminer 11. juni og 11. december. Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev der ikke kan overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølkning giver jeg herved kreditforeningen 1. prioritets panteret i den mig tilhørende ejendom i ester Hornum og Sønderholnogn,e, Aalborg amt, matr. nr. tdr. skp. fdk. alb. by, Øster Hornum sogn k ) * ) Landbrug. M *" ) * 7f, Tostrup by, Sønderholm sogn i Bestillingsformular D 1. pr Jensen & Kjeldskov A/S, København

14 Foranstående pantehæftelser: ingen. Xtl evr3vt i clr.bormn e. 6 JUL 196t Adkoms t foreviot; "rknint; % 27/.6&// /960 /di ai i kr. øro a a a a >1.'0 4, C bi 4 lx-irry Af servitutter og byrder respekteres: de før den 11.auguet 1967 lyate med undtageleo af køberet if1g4 dokument, lyet 22/ Bækgaard kst. Genpartens ri.gtig!ted bekrceftei (tilt/ d kst. Bækga løvrigt underkaster jeg mig de efterstående trykte bestemmelser: (Justitsministeriets pantebrevformular XXX) Aalborg, den 3/ Martin Mark-Pedersen Som debitors ægtefælle tiltræder jeg pantebrevet i dets helhed. Magna Mark-Pedersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed. Navn: I. Dalsgaard Navn: H. Rex Christensen Stilling: assistent Stilling: assistent Bopæl: SPAREKASSEN NORDJYLLAND Bopæl: SPAREKASSEN NORDJYLLAND

15 - 3 JustittlgZ_teriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). lb Volstrup By, Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: ø. Hornum Sogn. (i København Kvarter) eller (i de sanderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Akt: Skab uti Nr. 1? (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers } Bopæl: Nytorv 10, Aalborg. Kreditors SAAANTAX. 2/deappik~un beregnet af K" y81, da nærværende Pantebrag for et Beløb af Kr.17763,19 tjener til Afløsning af ældre Pantebrev stort oprindelig Kr. til samme Kreditor. andbosparekassen i Aalborg. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Landbosparekassen x Aalborg. Stempel: 6 Kr. 50 Øre.. Pantebrev MIS Kr. Underskrevne Gaardejer Vilhelm Th. Jensen Thinggaard af Molbjerg pr. Sønderholm erkender herved at være skyldig til LANDBOSPAREKASSEN I AALBORG den Sum Kroner, hvilke Enogtyve Tusinde Kroner jeg forpligter mig til at forrente t-'4~1a n Da.ro 3at regne med 4 pct., er fire Procent om Aaret, som erlægges' med Halvdelen i hver lite Juni og lite December Termin, første Gang lite Juni Termin for det da forløbne Tidsrum. Kapitalen 'forpligter jeg mig til skadesløst at udbetale i den lite J u n 1." eller lite December Termin, hvortil den fra en af Siderne med 6 Maaneders Varsel opsiges til Udbetaling. jeg forpligter mig til at betale en Ydelse af 4/kpCt. p. a. beregnet af Hovedstolen med Halvdelen i hver af de ovennævnte,terminer, første Gang lite Juni Termin Af denne Ydelse anvendes 4 pct. p. til ;Rente af Restgælden og Resten til Afdrag.. Hvis Rentefoden- stiger eller falder, forandres den stipulerede Ydelse ( 4-1-pCt. p. a.) 1 samme Forhold. Til Sikkerhed for Betalinger efter dette Pantebrev giver jeg herve 'd Kreditor 2 d e' n Prioritets PAteret i den Mig tilhørende EjendoM af Vo1etrup By, Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, saaledes skyldsat: tr.nr. 1 b Volstrup By, Hartkorn 3 Skp. 3 Pdk. oi'alb.) n il 4 f 2 ibid. ø ø 12 a ibid. ti ti 21 o ibid. ft ø 0 2 "" 4 "" - )Landbrugs= )ejendom. ø 1 Det bemærkes, at Panteretten ifølge nærværende Pantebrev er oprykkende eferhaanden som foranstaaende Pantehæftelse efter dennes Indhold afdrages'ogfeller til et nærmere angivet Tidspunkt helt indfries Bestillings - Formular D Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

16 Foranstaaende Pantehæftelser: Kr. 2740,- ifølge Pant' ebrev til Landbosparekassen Aalborg A Rente 5% p.a.-. med Fortrinsret som for kommunale Skatter efter Lov /Irs 33 af 26/ Afdrages. Med Hensyn til de Ejendommen nu paahvilende Servitutter og andre Byrder bemærkes: 1. Bankhæftelse 1f6 uden Aktieret paahviler natr.nr. 2. Deklaration, lyst 31/7 1935, paa Matr,Nr. 112, 2e, 4f, 12a, 210 Volstrup, Id_11 Sørup, om Vejret for nuværende og fremt1 dige Ejere af Matr.Nr. 1122Volstrup ad en 6 in bred Vej over MatrNr. 12a Volstrup. 3. Deklaration, lyst 11/9 1935, Vejret for Matr.Nr. 2e ad en 4. Ifølge Landbrugsministeriets over Matr.Nr. 2e udlagt en 8 5- paa Matr.Nr. 2e Volstrup om 8 m bred Vej over Matr.Nr4 224, Skrivelse af 28/ er der m bred Vej. Retsforlig, lyst 24/1 1940, paa Matr'.Nr. 12e, 112,, 2e, 41, 21e Volstrup og ldb Sørup angaaende Vejret til Fordel for fd7hævnte Matr.Nrirsamt 21 Volstrup ad en 3,77 m bre&vej over Matr.nr. 41. løvrigt underkaster jeg mig nedenstaaende trykte Bestemmelser (Justitsministeriets Pantebrev-Formular I). Jeg er pligtig at betale alle Udgifter efter Regning, hvis Sparekassen vil undersøge, hvorvidt jeg opfylder mine Forpligtelser....ner, rrevne, der er PanseDttorens ":::gterzelle og myndig, giver tnt Samlykke til forgnstaaande Pantsietning, p. t Aalborg, den 11. Januar Vilh. Thinggaard Llartha, Thinggaard Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 66, Nibe Købstad og Hornum Herred, den 2 4. JER:1945 Dagbog Nr. Attest forevist., firddelelsels ndt oi9j Erklæring forevisz ti. G- Lyst Tingbog for 1), 04-~"^) Bd B3. I : Skab di, Nr,A xor xtet skreds Nr. bb,1 13,be Købstad og ziol.uuut lidra t>ct underskrevne bevidner herved, at ovenstaaende Underskrift af Debitor er ægte, at Underskriftens Dato er rigtig, og at Deggffig:Pri~;" bekgefte4p Navn J. R. Thorlak 'Navn Fuithimgd4 Stilling. Stilling: Bopæl: E. Nielsen Iuldb1~~2iA~ Latudbmizzwls-sen 1 Azibo Bopæl: I Medfør af Greldabegrænåningsloven erklæres herved: Ejendomsskylden andrager iflg. vedlagte Attest Kr ,- Værdiansættelse af Besætning og Inventar. " 9300,- Pantehæftelser: Laanegrænse Kr ,- Landbosparekassen i Aalborg Kr. 2740,- Nærværende Pantebrev ti 21000,- Pantebrev til A.O.Petersen,Molbjerg n 5500,- = Kr ,- pr.pro. tandboaparekassen 'I Aalborg., d. 23/2-45. Rest 60,.- Kr. E. Madsen Laurits Jensen

17 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 b, Volstrup Stempel: (i København kvarter) by, Ø. Hornum sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, alt nr., ejerlav, sogn. Gade og hus, nr.: kr. øre Akt: Skab a nr.z 7i (udfyldes af dommerkontoret) 1 1, Nytorv 10 Kreditord "Pæ' : Aalborg Anmelder; Advokat BY v Kristiansen Au:gznsic.2,72, few, 97 11) Gro NIBE - 3 APR 1969 PÅ PANTEBREV formular fra opr. gårdejer Vilhelm Th. Jensen Thinggaard, Molbjerg pr, Sønderholm til Landbosparekassen i Aalborg stort 21,000, kr. tinglyst 24. februar 1945 og 'Senere ejendommen matr. nr. 1 b, Volstrup By, D, Hornum sogn m.fl. er meddelt sålydende PÅTEGNING Under forudsætning af at nedenstående ny pantsætning af matr. nr. 13 d, Volstrup by, Øster Hornum sogn tinglyses uden retsanmærkning for pantegæld giver sparekassen herved tilladelse til, at den iflg. lbm. skr. af 9, november 1962 fra matr. nr. 4 f, Volstrup by, Øster Hornum sogn udstykkede parcel, skyldsat under matr. nr. 4 m, Volstrup, Øster Hornum sogn af hartkorn: 1 skp. 0 fdk. q.-- alb må udgå af pantet ifl. vedhæftede pantebrev, I stedet iver medunderskrevne gårdejer Martin Mark Pedersen, Volstrup pr. ad/g dthåb herved Landbosparekassen i Aalborg Iste, prioritets Nnteret i den mig ifl, skøde af 8. decbr nu tilhørende parcel, skyldsat` under matr. nr, 13 d, Volstrup by, Øster Hornum sogn: hartkorn: 3 fdk, 2?-1. alb., hvilken parcel således indgår i pantet iflg. vedhæftede pantebrev og er undergivet de samme vilkår, som i pantebrevet er,anført for det oprindelige pants vedkommende. Med hensyn til de parcelleh påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Medunderskrevne ægtefælle tiltræder herved foranstående pantsætning, Som kreditor: Aalborg, den 31/ Landbosparekassen i Aalborg Laurits Jensen DJensen & Kjeldskov A/S, København. P. Jensen p.t. Aalborg, den Martin Mark Pedersen Magna Mark Pedersen Til vit-

18 terlighed om underskrifternes ægthed og rigtige datering, samt underskrivernes myndighed: A. Næsby lrs. Aalborg Indført i dagbogen for Retten i Nibe den - 3 APR Ir e Adk6tti9t forevis t kr. Øre a 14, 1 li 411 Ialt kr. øre /// - /96 <7 C.Teeparitexueript,V7e.57..bekra~eaf Endelig indført i tingbogen.,7,4,. ; Dommeren i Nibe,den 1. juli Ornṭ7 H.an~ B.NØHRi kst.

19 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sonderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 1 b m.fl. Stempel: Volstrup by Øster Hornum sogn kr. øre Akt: Skab C2v nr2 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: SPAREKASSEN NORDJYLLAN 'Nytorv 10, Aalborg 0 30 '7 6 *-6.JUL.19[, 8 2Xgn 24/2 1 på rev, (1//141n,14.3 stort kr ,- udstedt af gårdejer M.a.p.t.i.. til Sparekassen,Nordjylland,, tinglyst den,7 34* 4bwri.** 2411g~214 1,,x4iiin dit» 1$ la*»6a* K. Bech B. Nørgaard Jensen Indfr ^ 'Irt i dagbogen jc".«rol;ten i Nibe t JUL 196ft 141 a hr. 02'6 ø Bzz.kgkiird kst. Genpartens rigtigized bekreefteal I Bestillingsformular D I Jensen & Kjeldskov A/S, København

20 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 b m.fl. Stempel: kr. øre (i København kvarter) Volstrup by egzsøgmx eller (i de sønderjydske lands- Ø.Hornum so gn dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors bopæl: Anmelder: Akt: Skab 1"9 IC nl.!' ell (udfyldes af dommerkontoret) 29.JAN1974*A SPAREKASSEN NORDJYLLAND SVENSTRUP AFDELING 66o19/ PAATEGNING.- -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- På pantebrev, stort kr ,-, udstedt af gårdejer Th.Jensen til Sparekassen Nordjylland, tinglyst den 24.februar 1945 med pant i matr.nr. 1 b m.fl. Volstrup, r.hornum sogn: Kvitteres som indfriet til aflysning af tincibogen på betingelse af, at pantebrev til sparekassen stort kr ,- samme ejendom tinglyses uden retsanmærkning om pantegæld. Restgæld kr. 9.o72,42 Dato: SPAREKASSEN NORDJYLLAND Svenstrup Afdeling, 9230 Svenstrup P.Bundgaard P. V. Madsen Indfizirt I dighogiii for :Aalborg by- og herredsret AFLYST Mikkelasn ConP nultiriglishael Aalborg by- og herrodaret, Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: 33 93 32 33 Fax: 33 93 31 90 lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere