Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom)."

Transkript

1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter) Sønderholm sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i ting- -.., ejerlav, -bogen, art. nr sogn. Gade og hus nr.; (hvor sådant findes) 9T5 BETINGET SKØDE. Akt: Skab nr. Z/fh (udfyldes af dommerkontoret) Købers Lille Volstrup xitcalifilick} bopæl; pr Goathtkb. Annieldorens -navn og bonall (kontor); e rr v A-ris Hansn Sagfører - Auktionsleder Tlf NIBE Giro '1',; dka L, Stempel: 5 1&.- 00 øre. Underskrevne gaardejerake Ottomine Sørensen, Tostrup Sønderholm, sælger skøder og overdrager betinget af-udstyknings tilladelse herved til gaardejer Martin Mark, Lille Volstrup pr. Godthaab,- den mig tilhørende ubebygge de _parcel -, nemlig-den særskilt beliggende lod af matr. nr. 7d Tostrup by; Sønderholm sogn,-øst for sognevand-. løbet Guldbækken, af areal ca- saaledes som nærmere. pa,a_vistred-,landinspektør Bjørnkærs,udstykningskort. Købesummen heraf andrager kr. 1,.o0o,- der er-betalt,.overtagelsen har fundet sted. Med hensyn til de paa ejendommen.paahvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommene blad i tingbogen og landinspektørens servitutattest. Køberen tilsvarer de i parcellen paahvilende skatter og øvrige afgifter fra 1/7. dia. at regne. - Omkostningerne ved næryærende skødes oprettelse, stempling og tinglysning udredes af sælgeren. Jeg Martin Mark erkender som køber at være indgaået paa fornævnte handel. - Sælgerinden erklærer paa tro og love, at der ikke paa den solgte ejendom findes skov eller fredsskovspligtigt Bestillingsformular D Tostrup, den 14. juli 1956 Som sælger: Som køber: Ottomine Sørisen Martin Mark Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed. Jensen & Kjeldskov, A/S, København. E.Kristiansen DSS _AF-A 189 sagf±er Bulk Sort / Hvid Nibe': III 1 I Il

2 ENDELIGT SKØDE. Da landbrugsministeriet ved skrivelse af 2. marts 1957 (J.J. 5347/1957) har meddelt udstykningstilladelse, saa endelig skøder og endelig overdrager jeg herved parcellen matr. 4,vr* 7 f Taastrup by, Sønderholm sogn, af hartkorn -1 fdk. 0/4 alb. til fornævnte lardejer Martin Mark, Lille Volstrup pr. Godthaab. I Tostrup den. 14. marts 1957 Ottomine Sørensen. --Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: Navn: EXKristiansen Stillig: Stilling: sagfører Bopæl: 1$ Bopæl: Nibe. Ifølgelandbrugsministeriets approbation af 2/ er matr. nr, 7f Thostrup by Sønderholm sogn "skyldsatfor ' hartkdrn td. sk. 1 fdk. o% halvaarligt tiendeydelse med kr. 32 øre.. Arealet, der ikke er særskilt vieret til ejendomsskyld, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Arealet, som ved seneste. vudering-pr. 1. septbr ex ansat til grund-, - _værdi under eet med landbrugsejendommen matx. 7 d m.v.., er i henhold til,, -26 i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25. septbr en del af. en' landejendom, hvis grundbeløb i henhold til lov af 27.- maj 1950 om grund-s.tigningsskyld udgør kr. 13.loo Konto 36o55 Aalborg amtstue l den 1, 28. mar E.G. Knudsen A. Nielsen.ekspeditionssekretær ass. Underskrevne gaardejer NIELS CHR. LARSEN, Tostrup pr Sønderholm, der er skødehwirer ifølge tingbogen paa fornævnte parcel, tiltræder herved foranstaaende skøde. r p.t. Nibe, den 11. april 1957 Niels Kr. Larsen Til vitterlighed om ægte - underskrift, underskriverens myndighed samt om dateringens rigtighed. B. -Carlslund kontorist Nibe J. Lind sagførerfuldmægtig Nibe. indført 1 dagbogen for retskreds nr. 73 kr. øre Retten &Nibe, den. 1 6 APFt # n 14/ I - e, Lyst tingbog fol y. ;/- bl. 69v t, 14n II n...~,,,._. Skab 'e nr.,w4. Kort forøvists salt kr. øre Skftdot or exualgigt, 132i-ACIkUhla : Præ A4(4.v~4.4.(f.~,^<41-- tp,1,m,-."4<;)ez4 4,41,4i9LAV'HANSEN åtter.~ ^' " '4~1,ÅN ' g erzpcirttns ri 'hed bekrani. i il9q0)

3 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter. Zfter sket berigtigelse annulleres foranstående retsanmeerkning/..4.4* "b. * den 13 JUNI 1957 OLAV HANSEN Genpartens rigtighed bekræftes. Mtter sket berigtigelse annullere* foranstående retsaneuerkning. ;.s;". WrsUNtiA. labe l, den 7 AUG OLAV HANSEN Genpartens rigtighed bekræftes. OLAV N3EN formular Jensen & Kjeldskov, A/S, København.

4 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 12 c Stempel: 12 kr. 50øre (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Vo lstrup by, Ø.--Hornum sogn dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: k4" ENDELIGT SKØDE. Akt: Skab nr.455 (udfyldes af ommerkontoret) Købers bopæl: Volstrup xxii5~.±} pr. Godthåb J. Anmelder: Advokatt E. V. Kristiansen Amnd~ ktio Telf. (1 9,11) tm Stltif Bestillingsformular c Underskrevne. gårdejer EGON ANDERSEN, boende Molbjerg pr. Sønderholm, sælger endelig skøder og endelig overdrager herved til medunderskrevne gårdejer MARTIN MARK, boende Volstrup pr. Godthåb J. den mig tilhørende lapdbrugsp,arcel matr. nr. 12 c Volstrup by, Ø. Hornum sogn, af hartkorn 1, sk. o fdk. 22 alb., af areal 1 ha. 667 m2, med derpå værende hegn og plantninger. Arealet og parcellens afgrænsning i marken er køberen fuldt ud bekendt, idet denne siden 1. april 1962 har været lejer af det pågældende jordstykke. Sælgeren afgiver ingen garanti for arealets størrelse. Det solgte overdrages, som det er og forefindes, og som det er køberen fuldt ud bekendt, uden at sælgeren påtager sig nogen garanti for det solgtes tilstand, idet sælgeren dog erklærer, at der ham bekendt ikke findes omstændigheder, der kan tyde:..på, at der i disse jorder findes smitsomme plantesygdomme, herunder flyvehavre. Overtagelsen sker den 1. april 1962, og det solgte henligger fremtidig for købers regning og risiko i enhver henseende. Køberen udreder de,af parcellen gående skatter og øvrige afgifter for tiden fra 1. april 1962 at regne. Købesummen er aftalt til 2.5oo,00 kr. hvilke to tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges ved kontant betaling, og sælgers underskrift på skødet tjener som kvittering for købesummens modtagelse. Med hensyn til de parcellen påvilende ervitutter og øvrige byrder henvises til dens blad i tingbogen, hvoraf bl. a. fremhæves, at der den 16/ er lyst dokument bm vej til fordel for matr. nr. 12 a smst. Køberen meddeler samtidig hermed tilladelse til, at den den 22/ lyste køberet aflyses, Parterne erklærer på tro og love af hensyn til lev om stempling, at det Fselgtes værdi i handel og vandel ikke overstiger købesummen. Omkostninger ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning udredes med havldelen af hver af parterne. Jeg, Martin Mark, erkender som køber at være in4gået på denne handel. Som sælger: Nibe, den 25. juni 1962 Egon Andersen Som køber: Martin Mark Til vittelighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: ' E.V. Kristiansen Jensen & Kjeldskov AIS, København. Advokat Nibe

5 H/9-59 / 4,1-,7. 4e, 0717,% _ -""Z _ 4 : 7 Forannævnte ejendom er under løbe nummer pr. j/9 $ 6--t) vurderet til ejendomsværdi kr. / heraf grundværdi kr. / /P--v afgiftspligtig grundstigning i henhold til 58 i lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme udgør kr. Ej endommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Konto ÅLBORG AMTSTUE, den 29. /94e. -471") ) Indført i dagbogen kr. for Retten i riibe n s den 14,u 10 JULI 1962 s 14 n a L---1,, Ucalene Ialt kr. som skøde, da kun een genpart medfulgte. Skødet er endeligt OLAV HANSEN Genpartens 'rigtighed be».ceftes. ' -5) J/d Ad 11

6 Mr. nr., ejerlav, sogn: 13 d, Volstrulkempek 15 kr. oo øre (i København kvarter) by, Øster Hornum sogn eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Akt: Skab.Q nr. (udfyldes af dommz>t;) xwm Købersj bopæl: Lille Volstrup pr. Godt, Anmelder; håb J. ~olmt dt V. Kristiansen Auldlonskodor /14tk (11711) CI NIBE stand. Så vidt sælgeren'ved det, er parcellen fri -for''smitdi Mme plantesygdomme, _ herunder flyvehavre. 2: Overtagelsen sker_straks og det solgte henligger fremtidig for købers regning og risiko i enhver-henseende. Bestillings. formular APR 1963 ENDELIGT SKØDE. Underskrevne gårdejer Kil LARSEN, boende Lille Volstrup, Godthåb J., sælger, endelig skøder og endelig overdrager herved til' medunderskrevne gårdejer MARTIN MARK -PEDERSEN, boende Lille Volstrup, Godthåb J., den mig tilhørende ubebyggede parcel matr. nr. 13 d, Volstrup by, Øster Hornum sogn, af hartkorn 3 fdk. 24 alb., og af areal ifølge kortet m2 (heraf vej 433 m 2 ) med derpå værende hegn og plantninger. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1: Det solgte overdrages, som det er og forefindes, og som det er køberen fuldt ud bekendt, uden at sælgeren påtager sig nogen garanti for det solgtes til, 3: Sælgeren tilsvarer de af parcellen gående-skatter og øvrige afgifter for tiden indtil 1. oktober 196, hvorefter disse udredes af køberen. 4: Købesummen 'har parterne aftalt til 3.000,00 kr., hvilke tre tusinde kronm der berigtiges veda at der overlades sælgeren en ubebygget parcel matr. nr. 4 m, Volstrup by, Øster Hornum sogn, af areal m 2, hvilken parcel ansættes til sem, me værdi. 5: Med hensyn til de parcellen påhvi-lende servitutter og øvrige byrder henvises til dens blad i tingbogen og til landinspektørens servituterklæring. 6: Samtlige omkostninger ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning samt ved landinspektørbistand udredes med halvdelen af hver af parterne. Omkostninger i verserehde proces; anlagt ved Nibe ret, udredes af sælgeren til køberen med beløb af 400,- kr., hvilket beløb betales, når mageskiftet ting- C Jensen & Kjcldskov A/S, København.

7 lysningsmæssigt er endeligt berigtiget. 7: Parterne erklærer på tro og love af hensyn'til lov om stempling, at det solgtes værdi i handel og vandel ikke overstiger købesummen. 8: Jeg, Martin Mark-Pedersen, erkender som køber at være indgået på denne handel. Volstrup, den 8. januar 1963 Som køber: Martin M r Pedersen Som sælger: Kai Larsen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:!- Navn: Niels Thomsen Navn: Karl Mølgaard, Stilling Husmand Stilling: Gdr. Bopæl: Volstrup, Godthåb Bopæl: Godthåb J. Ifølge landbrugsministeriets approbation af g I // 19 b 2, er matr, nr. rbt, No-eit,tur by 97. d-e ~. sogn, skyldsat for hartkorn b td. o sk. 3 fdk. 2, y alb. og tildelt halvårlig tiendeydelse med - kr. Øre. Poranntevnte areal er ved vurdering 4.,"/), - i henhold til 8 stk, 3: jfr. 4, i lov ora.vurdering og beskatning ti1 etaten af faste ejondonuno vurderet til ejendomsværdi kik, /.3 en) heraf grundværdi 1. ftspligtig grundstigning i- henhold til 58 i lov OM nards-ring og beskatning til staten af faste ejendomme udgør ft Vurzeringer, er ikke endelig. '.reaiet er en del af en landejendom med landbrugsnotering på matr. nr. 1'3 d -k(, Voutvito g med 'samlet grundbeløb 0-0 kr., jfr. 25 og 26 i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25. September ; Ålborg amtstue, den 1. ali2p1,43 irmdttit,tx., (Ad,,) a

8 Indført i dagbogen for Retten i Nibe den 7" d APR 1383 LYST. A0riii, kr. Øre Ialt kr. øre Skødet er endelig $tt. parcelkort og servitutattest forevist. //4)/2-11:4 A(t; OLAV HANSEN Genpartens ri;9-tf..,ted bea.,ra:fies. Endelig indført i tingbogen,. Dommeren i Nibe l den 1. juli ti,;0hgcl T Hansen. Genpartens rigtighed bekræftes. A< I B. NØHR. kst.

9 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 12a, m. fl., Volstrup, Ø. Hornum (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. I Ting- Sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Akt: Skab ti Nr..27 (Udfyldes af Dommerkontore Købers } Bopæl: Kreditors Tostrup Mark. Gade og Hus Nr.: (hvor sasdant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Landsretssagfører H. Dalgaard,. Nibe. Stempel: 218 Kr. 60Øre. ENDELIGT SKØDE. Bestillings- Formular Underskrevne Gaardejer VILHELM THINGGAARDr Volstrup, sælger endelig skøder og endelig overdrager herved til LANDMAND MARTIN MARK PEDERSEN, Tostrup Mark,. den mig tilhørende Ejendom i Øster Hornum Sogn, Da4riku1Leret og skyldsat for Hartkorn saaledes: Matr. Nr. 12a Volstrup, 1. Skp. 3 Pdk. o 4 Alb. lb 2e 4f 21.a. tr ti 3 u 3 u 0+ tt 0 ti 2 tt tt 0 H n o3/4 tt tt tt 3. Under Overdragelsen er indbefattet de paa Ejendommen værende Bygninger med alt jord-, mur- og sømfast Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og indmuret Kedel, elektriske Installationer, faste,hylder ag Rækker samt Hegn og Plantninger. Tillige er under Overdragelsen indbefattet alle Vogne og Maskiner, Avls- og Mejsriredskaber, Sæd, Avl, Afgrøde, Seletøj og Gødning, kort sagt alt Tilbehør t4 Ejendommen som Landbrugsejendom uden nogen Undtagelse. Det solgte overdrages som det er og forefindes, Sælgeren paatager sig nogen Garanti med Hensyn til det`,-scrl.~, Tilstand. Der finfes ikke Sælgeren - nogen Omstændighed bekendt, der kan tyde paa, a der findes smitsom Kalvekastning e-- ler Svamp, Husbukke eller lignende i Ejen.dommens Bygninger. Overdragelsen sker løvrigt paa følgende nærmere yilkaar: o C Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

10 4. Overtagelsen sker i Dag, og det solgte henligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende, hvoraf navnlig ogsaa følger, at han i Tilfælde af Ildsvaade hæver Assurancesummerne eventuelt til anordningsmwssig Anvendelse, ligesom han hæver Forsikringssummer løvrigt. Alle af det solgte gaaende Skatter og Afgifter af enhver Art, herunder ogsaa eventuel Grundværdistigningsskyld og Krigsforsikringspræmier, udredes af Sælgeren for Tiden indtil i Dag og for Tiden herefter af.køberen. Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa den o- verdragne Ejendom findes Skov eller fredsskovpligtigt Areal. Omkostningerne ved nærværende Skøde betales med Halvdelen af hver af Parterne. Omkostningerne ved Overtagelsen af de nedennævnte P'oriteter betaler Køberen alene. Sælgeren betaler Kom- Kb- missions alær. Køberen indtræder i Sælgerens Rettigheder og Pligter overfor Godthaisr Transformatorforening. Ligeledes indtræder Køberen i Sælgerens Rettigheder og Pligter overfor Nørresundby Andels Slagteri og Svenstrup. Andels Mejeri, og han hæver Vælkepenge og Overskud for Leveringer til Slagteri og. Mejeri for Tiden fra og med i Dag. Andelene for de løbende Perioder tilfalder Køberen. Det Beløb ( 2- ørene ), som Slagteriet har tilbageholdt til Driftsfond, tilfalder Sælgeren for Leveringer indtil i Dag. Det bemærkes, at den overdragne Ejendom er noteret som Landbrugsejendom, og at den er behæftet med følgende Servitutter -og andre Byrder: 1. Bankhæftelse en Sjettedel uden Aktieret vedr. 12b og 12c. 2. Deklaration lyst 31/ paa samtlige Matrikulsnumre om Vejret for lla over 12a ad en 6 Meter bred Vej. -3. Deklatation lyst 11/ om Vejret tor Matr. Nr. 2a acif en 8 Meter bred Vej. ',..,L,4. 4. Landb'rugsministeriets Skrivelse af 28/ om, at der over 2e er udlagt en 8 Meter bred Vej. 5. Retsforlig lyst 24/1 194o paa samtlige Matrikulsnumre angaaende Vej til Fordel:for 2k Volstrup ad en 3,77 Meter bred Vej over 4f.

11 Købesummen er aftalt - til 48.5oo Rk., hvilke Firetiotte Tusinde fem Hundrdde Kroner er berigtiget saaledes: A. KØberen overtager samt fra Dato at regne forrenter følgende Ejendommen paahvilende Pantegæld: a. Til Landbosparekassen,Aalborg. Kr ,00 til 4% p. a.rente og fastsat Afdrag. b. Til samme for Grundforbedringslaan ifølge Tingbogen Kr. 274o r oo, hvorved anses berigtiget 2.74o,00 c. Til Gaardejer'Ansgar Pedersen ifølge Titingbogen 5.5oo Kr., til Rest ti 5.000,o0 B. Ligeledes overtager KØberen til Forrentning fra i Dag en Gæld til Godthaab Transformatorforening for elektrisk Installation, stor C. Kontant har KØberen i Dag betalt Sa ^aledes er lait berigtiget 947,00 Ir.813,00 Kr. 48.5oo,00 De Ejendommen: tilkommende Tildelinger af enhver Art tilfalder KØberen tilligemed hvad der eventuelt maatte være i Behold af tidligere Tildelinger. Herefter skal den overdragne Ejendom tilhøre KØberen som hans rette Ejendom paa de fornævnte Vilkaar. A. K_ 11L:,,j- Jeg, Martin Mark Pedersen, erklærer som KØber at være indgaaet paa denne Handel. a Parterne erklærer paa Tro og Love, at Værdien af den overfiragneejendom'i - Handel og Vandel, af "KØbesummen er Værdien for det medfulgte Løsøre. UdgØrEk -:,43 :.boo-7, medens Resten KØberen er beke-ndt med -, --at-enærcini..,erwe.,uøde først vil kun-- ne tinglyses,, naar Ejendommen er forsynet med Besætning til lidiendommens normale Drift, og han dr bekendt med Retsvirkningerne af, at Tinglysning ikke sker før. Sælgeren indestaar for, at Køberen kan overtage Gælden til Ansgar Pedersen paa Vilkaar, at Beløbet forrentes med samme Rente som hidtil og afdrages med 5oa Kr. i hver 11. Juni og 11. December Termin første Gang i 11. Juni Termin 1947, Køberen indtræder i Sælgerens Kontrakt med De danske Spritfabrikker. p. t.nibe, den 26. Februar Som. Sælger: Vilh. Thinggaard. Martha Thinggaard. Som Køber: Martin Mark Pederseh.

12 Til Vitterlighed om Underskrifternes Lgthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverffiles Myndighed samt om, at Køberen er i Besiddelse af dansk Indfødsret, hvilket er dokumenteret overfor mig ved Forevisning af Legitimationskort: H. Dalgaard, LESagfører, Nibe. Vurdering pr. I/lo 1941,. Nr. 23o, Kr. 2o.aoo, heraf Grund værdi, Kr. lo.3oo. FradragsbelØbet i H. t. 5, 2. Stk., i Lov af 2o. Maj (4 Grundstigningsskyld udgør Kr. o. Aalborg Amtsstue, den 28. Feb ". E. B. Andersen, Ass. Medfør af 6, Stk. 1, i Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 23..ruli 1943 vedrørende Dr4mgangsmaaden ved Ansøgt nin og A~1,4ptelse til Tinglysni i Henhold til 1~ ^ r. 3 9 af ~1~ pra-~~" C 8. Juli 1943 arigaaend Erhverv lse af fast Ejendom er orsyne med Inventar, Besætning og Avl i det Omfang, som er nødvendigt for paa forsvarlig Maade at opretholde den paa Ejendommen normale Driftsform. De nævnte Effekter at Rjdulgtx er dels omfattet af Købet. dels tilført Ejendommen af Køberen -efter KØbet. Øster Hornum 1ommune, den 11. April Kr. Holm. Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 66, Nibe Købstad og Hornum Herred, den 2 3 APR.1945 Dagbog Nr. IY.13kødet ør endeligt. Brklearing forevist Røbørenarndberetning medfulgt. Lgat Tingbog for (I), Bd Bi f : Skabd, 6.1)(, u,,,, ordn for Retskreds Nr. 66, Nibo Købstad og Hornum 2.D.r.az-,; Cimpartens Rigtighedbekrafias. 6 7

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: 396 kr. 00 øre (i København kvarter) 12a; Volstrup by, eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Øster Hornum sogn msv0 KA" 6fr Kreditors } bopæl: Akt: Skab (--4--nr (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 030'75 *-6.JULABA Hovedstol Anmelder: SPAREKASSEIÇ NORDJYLLAND Nytorv 10, 9100 Aalbor heraf overført restgæld stempelpligtigt beløb. kr. kr. Stempel: 396 kr. ** øre erkender herved at være indtrådt som interessent i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere for den sum kr., skriver ni og halvfemsindstyve tusinde kroner, hvilket beløb jeg har modtaget som lån af foreningens 15 series pct.s rente-afdeling. Som følge heraf forpligter jeg mig til fra 11. juni termin 1968 at regne at betale i renter, kapitalafdrag samt bidrag til administrationsfonden årlig 6,85 12a, Volstrup lb 29, 21e, 4f, 13d, 12e* *I» PANTEBREV Underskrevne gårdejer Martin Ilark-Pedersen er seks og fem og firsindstyve hundrededele procent af ovennævnte låns oprindelige beløb. Denne ydelse erlægges med halvdelen for det forløbne halvår i hver af de halvårlige terminer 11. juni og 11. december. Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev der ikke kan overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølkning giver jeg herved kreditforeningen 1. prioritets panteret i den mig tilhørende ejendom i ester Hornum og Sønderholnogn,e, Aalborg amt, matr. nr. tdr. skp. fdk. alb. by, Øster Hornum sogn k ) * ) Landbrug. M *" ) * 7f, Tostrup by, Sønderholm sogn i Bestillingsformular D 1. pr Jensen & Kjeldskov A/S, København

14 Foranstående pantehæftelser: ingen. Xtl evr3vt i clr.bormn e. 6 JUL 196t Adkoms t foreviot; "rknint; % 27/.6&// /960 /di ai i kr. øro a a a a >1.'0 4, C bi 4 lx-irry Af servitutter og byrder respekteres: de før den 11.auguet 1967 lyate med undtageleo af køberet if1g4 dokument, lyet 22/ Bækgaard kst. Genpartens ri.gtig!ted bekrceftei (tilt/ d kst. Bækga løvrigt underkaster jeg mig de efterstående trykte bestemmelser: (Justitsministeriets pantebrevformular XXX) Aalborg, den 3/ Martin Mark-Pedersen Som debitors ægtefælle tiltræder jeg pantebrevet i dets helhed. Magna Mark-Pedersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed. Navn: I. Dalsgaard Navn: H. Rex Christensen Stilling: assistent Stilling: assistent Bopæl: SPAREKASSEN NORDJYLLAND Bopæl: SPAREKASSEN NORDJYLLAND

15 - 3 JustittlgZ_teriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). lb Volstrup By, Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: ø. Hornum Sogn. (i København Kvarter) eller (i de sanderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Akt: Skab uti Nr. 1? (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers } Bopæl: Nytorv 10, Aalborg. Kreditors SAAANTAX. 2/deappik~un beregnet af K" y81, da nærværende Pantebrag for et Beløb af Kr.17763,19 tjener til Afløsning af ældre Pantebrev stort oprindelig Kr. til samme Kreditor. andbosparekassen i Aalborg. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Landbosparekassen x Aalborg. Stempel: 6 Kr. 50 Øre.. Pantebrev MIS Kr. Underskrevne Gaardejer Vilhelm Th. Jensen Thinggaard af Molbjerg pr. Sønderholm erkender herved at være skyldig til LANDBOSPAREKASSEN I AALBORG den Sum Kroner, hvilke Enogtyve Tusinde Kroner jeg forpligter mig til at forrente t-'4~1a n Da.ro 3at regne med 4 pct., er fire Procent om Aaret, som erlægges' med Halvdelen i hver lite Juni og lite December Termin, første Gang lite Juni Termin for det da forløbne Tidsrum. Kapitalen 'forpligter jeg mig til skadesløst at udbetale i den lite J u n 1." eller lite December Termin, hvortil den fra en af Siderne med 6 Maaneders Varsel opsiges til Udbetaling. jeg forpligter mig til at betale en Ydelse af 4/kpCt. p. a. beregnet af Hovedstolen med Halvdelen i hver af de ovennævnte,terminer, første Gang lite Juni Termin Af denne Ydelse anvendes 4 pct. p. til ;Rente af Restgælden og Resten til Afdrag.. Hvis Rentefoden- stiger eller falder, forandres den stipulerede Ydelse ( 4-1-pCt. p. a.) 1 samme Forhold. Til Sikkerhed for Betalinger efter dette Pantebrev giver jeg herve 'd Kreditor 2 d e' n Prioritets PAteret i den Mig tilhørende EjendoM af Vo1etrup By, Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, saaledes skyldsat: tr.nr. 1 b Volstrup By, Hartkorn 3 Skp. 3 Pdk. oi'alb.) n il 4 f 2 ibid. ø ø 12 a ibid. ti ti 21 o ibid. ft ø 0 2 "" 4 "" - )Landbrugs= )ejendom. ø 1 Det bemærkes, at Panteretten ifølge nærværende Pantebrev er oprykkende eferhaanden som foranstaaende Pantehæftelse efter dennes Indhold afdrages'ogfeller til et nærmere angivet Tidspunkt helt indfries Bestillings - Formular D Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

16 Foranstaaende Pantehæftelser: Kr. 2740,- ifølge Pant' ebrev til Landbosparekassen Aalborg A Rente 5% p.a.-. med Fortrinsret som for kommunale Skatter efter Lov /Irs 33 af 26/ Afdrages. Med Hensyn til de Ejendommen nu paahvilende Servitutter og andre Byrder bemærkes: 1. Bankhæftelse 1f6 uden Aktieret paahviler natr.nr. 2. Deklaration, lyst 31/7 1935, paa Matr,Nr. 112, 2e, 4f, 12a, 210 Volstrup, Id_11 Sørup, om Vejret for nuværende og fremt1 dige Ejere af Matr.Nr. 1122Volstrup ad en 6 in bred Vej over MatrNr. 12a Volstrup. 3. Deklaration, lyst 11/9 1935, Vejret for Matr.Nr. 2e ad en 4. Ifølge Landbrugsministeriets over Matr.Nr. 2e udlagt en 8 5- paa Matr.Nr. 2e Volstrup om 8 m bred Vej over Matr.Nr4 224, Skrivelse af 28/ er der m bred Vej. Retsforlig, lyst 24/1 1940, paa Matr'.Nr. 12e, 112,, 2e, 41, 21e Volstrup og ldb Sørup angaaende Vejret til Fordel for fd7hævnte Matr.Nrirsamt 21 Volstrup ad en 3,77 m bre&vej over Matr.nr. 41. løvrigt underkaster jeg mig nedenstaaende trykte Bestemmelser (Justitsministeriets Pantebrev-Formular I). Jeg er pligtig at betale alle Udgifter efter Regning, hvis Sparekassen vil undersøge, hvorvidt jeg opfylder mine Forpligtelser....ner, rrevne, der er PanseDttorens ":::gterzelle og myndig, giver tnt Samlykke til forgnstaaande Pantsietning, p. t Aalborg, den 11. Januar Vilh. Thinggaard Llartha, Thinggaard Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 66, Nibe Købstad og Hornum Herred, den 2 4. JER:1945 Dagbog Nr. Attest forevist., firddelelsels ndt oi9j Erklæring forevisz ti. G- Lyst Tingbog for 1), 04-~"^) Bd B3. I : Skab di, Nr,A xor xtet skreds Nr. bb,1 13,be Købstad og ziol.uuut lidra t>ct underskrevne bevidner herved, at ovenstaaende Underskrift af Debitor er ægte, at Underskriftens Dato er rigtig, og at Deggffig:Pri~;" bekgefte4p Navn J. R. Thorlak 'Navn Fuithimgd4 Stilling. Stilling: Bopæl: E. Nielsen Iuldb1~~2iA~ Latudbmizzwls-sen 1 Azibo Bopæl: I Medfør af Greldabegrænåningsloven erklæres herved: Ejendomsskylden andrager iflg. vedlagte Attest Kr ,- Værdiansættelse af Besætning og Inventar. " 9300,- Pantehæftelser: Laanegrænse Kr ,- Landbosparekassen i Aalborg Kr. 2740,- Nærværende Pantebrev ti 21000,- Pantebrev til A.O.Petersen,Molbjerg n 5500,- = Kr ,- pr.pro. tandboaparekassen 'I Aalborg., d. 23/2-45. Rest 60,.- Kr. E. Madsen Laurits Jensen

17 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 b, Volstrup Stempel: (i København kvarter) by, Ø. Hornum sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, alt nr., ejerlav, sogn. Gade og hus, nr.: kr. øre Akt: Skab a nr.z 7i (udfyldes af dommerkontoret) 1 1, Nytorv 10 Kreditord "Pæ' : Aalborg Anmelder; Advokat BY v Kristiansen Au:gznsic.2,72, few, 97 11) Gro NIBE - 3 APR 1969 PÅ PANTEBREV formular fra opr. gårdejer Vilhelm Th. Jensen Thinggaard, Molbjerg pr, Sønderholm til Landbosparekassen i Aalborg stort 21,000, kr. tinglyst 24. februar 1945 og 'Senere ejendommen matr. nr. 1 b, Volstrup By, D, Hornum sogn m.fl. er meddelt sålydende PÅTEGNING Under forudsætning af at nedenstående ny pantsætning af matr. nr. 13 d, Volstrup by, Øster Hornum sogn tinglyses uden retsanmærkning for pantegæld giver sparekassen herved tilladelse til, at den iflg. lbm. skr. af 9, november 1962 fra matr. nr. 4 f, Volstrup by, Øster Hornum sogn udstykkede parcel, skyldsat under matr. nr. 4 m, Volstrup, Øster Hornum sogn af hartkorn: 1 skp. 0 fdk. q.-- alb må udgå af pantet ifl. vedhæftede pantebrev, I stedet iver medunderskrevne gårdejer Martin Mark Pedersen, Volstrup pr. ad/g dthåb herved Landbosparekassen i Aalborg Iste, prioritets Nnteret i den mig ifl, skøde af 8. decbr nu tilhørende parcel, skyldsat` under matr. nr, 13 d, Volstrup by, Øster Hornum sogn: hartkorn: 3 fdk, 2?-1. alb., hvilken parcel således indgår i pantet iflg. vedhæftede pantebrev og er undergivet de samme vilkår, som i pantebrevet er,anført for det oprindelige pants vedkommende. Med hensyn til de parcelleh påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Medunderskrevne ægtefælle tiltræder herved foranstående pantsætning, Som kreditor: Aalborg, den 31/ Landbosparekassen i Aalborg Laurits Jensen DJensen & Kjeldskov A/S, København. P. Jensen p.t. Aalborg, den Martin Mark Pedersen Magna Mark Pedersen Til vit-

18 terlighed om underskrifternes ægthed og rigtige datering, samt underskrivernes myndighed: A. Næsby lrs. Aalborg Indført i dagbogen for Retten i Nibe den - 3 APR Ir e Adk6tti9t forevis t kr. Øre a 14, 1 li 411 Ialt kr. øre /// - /96 <7 C.Teeparitexueript,V7e.57..bekra~eaf Endelig indført i tingbogen.,7,4,. ; Dommeren i Nibe,den 1. juli Ornṭ7 H.an~ B.NØHRi kst.

19 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sonderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 1 b m.fl. Stempel: Volstrup by Øster Hornum sogn kr. øre Akt: Skab C2v nr2 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: SPAREKASSEN NORDJYLLAN 'Nytorv 10, Aalborg 0 30 '7 6 *-6.JUL.19[, 8 2Xgn 24/2 1 på rev, (1//141n,14.3 stort kr ,- udstedt af gårdejer M.a.p.t.i.. til Sparekassen,Nordjylland,, tinglyst den,7 34* 4bwri.** 2411g~214 1,,x4iiin dit» 1$ la*»6a* K. Bech B. Nørgaard Jensen Indfr ^ 'Irt i dagbogen jc".«rol;ten i Nibe t JUL 196ft 141 a hr. 02'6 ø Bzz.kgkiird kst. Genpartens rigtigized bekreefteal I Bestillingsformular D I Jensen & Kjeldskov A/S, København

20 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 b m.fl. Stempel: kr. øre (i København kvarter) Volstrup by egzsøgmx eller (i de sønderjydske lands- Ø.Hornum so gn dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors bopæl: Anmelder: Akt: Skab 1"9 IC nl.!' ell (udfyldes af dommerkontoret) 29.JAN1974*A SPAREKASSEN NORDJYLLAND SVENSTRUP AFDELING 66o19/ PAATEGNING.- -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- På pantebrev, stort kr ,-, udstedt af gårdejer Th.Jensen til Sparekassen Nordjylland, tinglyst den 24.februar 1945 med pant i matr.nr. 1 b m.fl. Volstrup, r.hornum sogn: Kvitteres som indfriet til aflysning af tincibogen på betingelse af, at pantebrev til sparekassen stort kr ,- samme ejendom tinglyses uden retsanmærkning om pantegæld. Restgæld kr. 9.o72,42 Dato: SPAREKASSEN NORDJYLLAND Svenstrup Afdeling, 9230 Svenstrup P.Bundgaard P. V. Madsen Indfizirt I dighogiii for :Aalborg by- og herredsret AFLYST Mikkelasn ConP nultiriglishael Aalborg by- og herrodaret, Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~«

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~« Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands- Matr. nr. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: ----5.APR 72 2 2 Kirke Stillinge Stempel:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1 DSS 8831355 69VB471 Bulk Sort / Hvid 886943 I il I 1 r/ : i Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2,,, -.i. :t.,1 2. 2, ' ' a,t,. 4 Stempel: (' København kvarter) (.,), kia...+ As 1_,,2B k-,...,c1q., Gade og hus nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Stempel: &-t/kr. Cfpøre. Undertegnede, tømrermester Ernst Hansen, Færgevej 77, Frederikssund, sælger og skøder herved til medunderskrevne

Stempel: &-t/kr. Cfpøre. Undertegnede, tømrermester Ernst Hansen, Færgevej 77, Frederikssund, sælger og skøder herved til medunderskrevne Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) Stempel: &-t/kr. Cfpøre Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. f tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n.

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n. 01448.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01 Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke e Domme Taksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-12-1950, 27-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n.

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n. 00376.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00 Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-02-1933 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

SK ØDE. Undertegnede fru GURLI OLSEN, Jyllinge, skøder og overdrager herved eadekigt til medundertegnede.guspsø KOMMUNE,

SK ØDE. Undertegnede fru GURLI OLSEN, Jyllinge, skøder og overdrager herved eadekigt til medundertegnede.guspsø KOMMUNE, Akt: Skab grnr. (udfyldes af dommerkontoret) Wtr-. nr 11-oh Jyllinge Købers bopæl: Sognevej 50, Gundsømagle Gade og hus nr.: Birkeengen 2 Anmelder: ADVOKATERNE KNUD ROULUND MØDERET FOR HØJESTERET PER DAL

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Stempel: kr. øre, 6 a Jyllinge by og sogn R Now 7960

Stempel: kr. øre, 6 a Jyllinge by og sogn R Now 7960 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (1 København kvarter) eller (I de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre, 6 a Jyllinge by og sogn. Købers }

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:26:47 EJENDOM: Adresse: Tarpvej 52 7330 Brande Samlet areal: 547200 m2 5983 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008a Areal: 52559

Læs mere