RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 17. maj 2010 (20.05) (OR. en) 9849/10 EF 46 ECOFIN 280

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 17. maj 2010 (20.05) (OR. en) 9849/10 EF 46 ECOFIN 280"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. maj 2010 (20.05) (OR. en) 9849/10 EF 46 ECOFIN 280 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 10. maj 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.: Udkast til Kommissionens direktiv om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D009282/02 1. Bilag: D009282/02 1 Bemærk venligst, at "Udkast til" ved en fejl er udeladt i dokumentet fra Kommissionen. 9849/10 an DG G I DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xx.x.xxxx K(2010) XXX endelig D009282/02 KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EU af om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure (EØS-relevant tekst) DA DA

3 KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EU af om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) 2, særlig artikel 43, stk. 5, artikel 60, stk. 6, litra a) og c), artikel 61, stk. 3, artikel 62, stk. 4, artikel 64, stk. 4, litra a), og artikel 95, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) De oplysninger, der skal gives til deltagerne, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, i forbindelse med en fusion, bør afspejle de forskellige behov hos det ophørende og det forsættende investeringsinstituts deltagere og bidrage til, at de forstår sagen. (2) Det bør ikke kræves, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut medtager andre oplysninger i informationsdokumentet end dem, der er omhandlet i artikel 43, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF og artikel 3, 4 og 5 i nærværende direktiv. Det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut kan dog supplere med andre oplysninger, der er relevante i forbindelse med den påtænkte fusion. (3) Selv om informationsdokumentet, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, ledsages af et resumé, fritages investeringsinstitutterne ikke fra kravet om at undgå lange eller tekniske forklaringer i den øvrige del af informationsdokumentet. (4) I de oplysninger, der skal gives til det fortsættende investeringsinstituts deltagere, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, bør det antages, at de pågældende deltagere i forvejen er rimelig bekendte med det fortsættende investeringsinstituts karakteristika, deres rettigheder i forhold til investeringsinstituttet og dets driftsmåde. Oplysningerne bør derfor fokusere på, hvordan fusionen foregår, og hvilke konsekvenser den kan have for det fortsættende investeringsinstitut. 2 EUT L 302 af , s. 32. DA 2 DA

4 (5) Måden, hvorpå oplysningerne, jf. artikel 43 og 64 i direktiv 2009/65/EF, gives til deltagerne, bør harmoniseres. Oplysningerne har til formål at sætte deltagerne i stand til på et kvalificeret grundlag at vurdere, om de ønsker at fortsætte deres investering eller at forlange indløsning, når et investeringsinstitut indgår i en fusion, konverteres til et feeder-institut eller ændrer master-institut. Deltagerne bør have kendskab til, at sådanne større ændringer af investeringsinstitutter er i gang, og de bør have mulighed for at læse oplysningerne. Derfor bør oplysningerne stiles til deltagerne personligt enten i papirform eller på et andet varigt medium, f.eks. . Investeringsinstitutterne bør ved anvendelse af elektroniske midler kunne give oplysningerne på en omkostningseffektiv måde. Der bør i nærværende direktiv ikke fastsættes krav om, at investeringsinstitutterne informerer deres deltagere direkte, idet der bør tages behørigt hensyn til særlige forhold i visse medlemsstater, hvor investeringsinstitutterne eller deres administrationsselskaber af juridiske eller praktiske grunde ikke er i stand til at kontakte deltagerne direkte. Investeringsinstitutterne bør endvidere være i stand til at give oplysningerne ved at videregive dem til depositarer eller formidlere, forudsat at det sikres, at alle deltagere får oplysningerne i tide. Dette direktiv bør kun harmonisere måden, hvorpå oplysningerne, jf. artikel 43 og 64 i direktiv 2009/65/EF, gives til deltagerne. Medlemsstaterne kan selv fastsætte nationale regler om, at deltagerne skal have andre typer oplysninger. (6) I aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet bør der tages hensyn til særlige behov hos et feeder-institut, der investerer mindst 85 % af sine aktiver i masterinstituttet, samtidig med at det fortsat skal overholde alle krav som et investeringsinstitut. Aftalen bør derfor sikre, at master-instituttet giver feeder-instituttet alle nødvendige oplysninger i tide, så feeder-instituttet kan overholde sine egne forpligtelser. Begge parters øvrige rettigheder og forpligtelser bør også fremgå af aftalen. (7) Medlemsstaterne bør ikke forlange, at aftalen mellem master- og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter andre elementer end dem, der er omhandlet i kapitel VIII i direktiv 2009/65/EF og artikel 8-14 i nærværende direktiv. Aftalen kan dog omfatte andre elementer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet fastsætter det. (8) Hvis handelsordningerne mellem master-instituttet og feeder-instituttet ikke er forskellige fra dem, der gælder for alle master-instituttets ikke-feeder-deltagere, og hvis de pågældende ordninger er fastlagt i master-instituttets prospekt, bør det ikke kræves, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet skal gentage de pågældende standardhandelsordningen, men den kan krydshenvise til de relevante dele af master-instituttets prospekt for at hjælpe branchen med at spare omkostninger og reducere den administrative byrde. (9) Aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet bør omfatte passende procedurer for håndtering af forespørgsler og klager fra deltagere med henblik på at behandle korrespondance, der ved en fejl er blevet sendt til master-instituttet i steder for feederinstituttet eller omvendt. (10) For at spare transaktionsomkostninger og for at undgå negative skattemæssige konsekvenser kan master-instituttet og feeder-instituttet evt. aftale en overførsel af aktiver i form af naturalier, medmindre det er forbudt ifølge national lovgivning eller er inkompatibelt med master-instituttets eller feeder-instituttets fondsbestemmelser DA 3 DA

5 eller vedtægter. Muligheden for at overføre aktiver i form af naturalier til masterinstituttet bør især hjælpe de feeder-institutter, der i forvejen har varetaget et investeringsinstituts aktiviteter, herunder et andet master-instituts feeder-institut, for at undgå transaktionsomkostninger som følge af salget af aktiver, som såvel feederinstituttet som master-instituttet har investeret i. Feeder-instituttet bør endvidere, hvis det ønsker det, være i stand til at modtage aktiver i form af naturalier fra masterinstituttet, da det kan hjælpe til at reducere transaktionsomkostningerne og undgå negative skattemæssige konsekvenser. En overførsel af aktiver i form af naturalier til feeder-instituttet bør ikke begrænses til kun at anvendes i tilfælde af master-instituttets likvidation, fusion eller opsplitning. (11) For at bevare den nødvendige fleksibilitet og samtidig tage hensyn til investorernes interesse bør et feeder-institut, der har modtaget aktiver ved en overførsel af aktiver i form af naturalier, være i stand til enten at overføre alle eller dele af disse aktiver til sit master-institut, hvis master-instituttet accepterer det, eller at realisere værdierne i kontanter med henblik på at investere kontanter i master-instituttet. (12) På grund af master-feeder-strukturens særlige kendetegn er det nødvendigt, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet indeholder lovvalgsregler, der fraviger artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) 3, således at den lov, der finder anvendelse på den pågældende aftale, enten er loven i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller den, hvor master-instituttet er etableret. Det bør være op til parterne at vurdere fordele og ulemper ved valget og tage i betragtning, om master-instituttet har flere feeder-institutter, og om de pågældende feederinstitutter er etableret i én eller flere medlemsstater. (13) I tilfælde af en likvidation, fusion eller opsplitning af master-instituttet, hvor direktiv 2009/65/EF giver feeder-instituttets deltagere ret til at forlange indløsning, bør feederinstituttet ikke undergrave den ret ved midlertidigt at udsætte tilbagekøb eller indløsning, medmindre ekstraordinære omstændigheder kræver det for at beskytte deltagernes interesser eller de kompetente myndigheder giver det instrukser om at gøre det. (14) Eftersom en fusion eller opsplitning af et master-institut kan få virkning i løbet af 60 dage, kan feeder-instituttets frist til at ansøge om og få godkendt sine nye investeringsplaner og til at give feeder-instituttets deltagere ret til at forlange tilbagekøb eller indløsning inden for 30 dage under ekstraordinære omstændigheder være for kort til, at feeder-instituttet kan vide med sikkerhed, hvor mange af dets deltagere der vil forlange indløsning. Under sådanne omstændigheder bør feeder-instituttet i princippet være forpligtet til at forlange indløsning af alle sine andele i master-instituttet. For at undgå unødvendige transaktionsomkostninger bør feeder-instituttet dog kunne anvende andre metoder til at sikre, at dets deltagere kan anvende deres ret til at forlange indløsning, samtidig med at det kan nedbringe transaktionsomkostningerne eller undgå andre negative konsekvenser. Feeder-instituttet bør bl.a. ansøge om godkendelse så tidligt som muligt. Endvidere bør feeder-instituttet f.eks. ikke være forpligtet til at forlange indløsning i det omfang, dets egne deltagere vælger ikke at benytte denne mulighed. Når feeder-instituttet forlanger indløsning fra master- 3 EUT L 177 af , s. 6. DA 4 DA

6 instituttet, bør det overveje, om en indløsning i form af naturalier kan nedbringe transaktionsomkostningerne og undgå andre negative konsekvenser. (15) Aftalen om udveksling af oplysninger mellem master-instituttets og feeder-instituttets depositarer bør muliggøre, at feeder-instituttets depositar modtager alle relevante oplysninger og dokumenter, vedkommende har brug for for at kunne varetage sine forpligtelser. På grund af denne aftales særlige karakter bør den foreskrive samme lovvalgsregler som dem, der er fastlagt i aftalen mellem master-instituttet og feederinstituttet, som fraviger artikel 3 og 4 i Rom I-forordningen. Aftalen om udveksling af oplysninger bør imidlertid indeholde krav om, at hverken master-instituttets og feederinstituttets depositar varetager opgaver, der er forbudte eller ikke er foreskrevet i deres hjemlands nationale lovgivning. (16) Indberetningen af uregelmæssigheder, som master-instituttets depositar konstaterer i forbindelse med gennemførelsen af sit hverv som depositar i henhold til sit hjemlands nationale lovgivning, har til formål at beskytte feeder-instituttet. Der bør derfor ikke kræves indberetning, hvis de pågældende uregelmæssigheder ikke har negative konsekvenser for feeder-instituttet. Hvis uregelmæssigheder vedrørende masterinstituttet har negative konsekvenser for feeder-instituttet, bør feeder-instituttet også orienteres om, hvorvidt og hvordan uregelmæssighederne er blevet klaret. Masterinstituttets depositar bør derfor oplyse feeder-instituttets depositar om, hvordan master-instituttet har klaret eller agter at klare uregelmæssigheden. Hvis feederinstituttets depositar ikke finder, at løsningen er i feeder-instituttets deltageres interesse, bør den pågældende straks indberette sin holdning til feeder-instituttet. (17) Aftalen om udveksling af oplysninger mellem master-instituttets og feeder-instituttets revisorer bør muliggøre, at feeder-instituttets revisor modtager alle relevante oplysninger og dokumenter, vedkommende har brug for for at kunne varetage sine forpligtelser. På grund af denne aftales særlige karakter bør den foreskrive samme lovvalgsregler som dem, der er fastlagt i aftalen mellem master-instituttet og feederinstituttet, som fraviger artikel 3 og 4 i Rom I-forordningen. (18) Omfanget af de oplysninger, der skal gives elektronisk adgang til, jf. artikel 91, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF, bør specificeres, for at der kan herske retssikkerhed med hensyn til, hvilke kategorier af oplysninger der skal være omfattet. (19) For at skabe fælles rammer for, hvordan de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland bør have elektronisk adgang til de dokumenter, der er omhandlet i artikel 93, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, er det nødvendigt at kræve, at hver enkelt investeringsinstitut eller dets administrationsselskab udpeger et websted, hvor sådanne dokumenter foreligger i et almindelig anvendt elektronisk format. Det er endvidere nødvendigt at fastsætte en procedure for elektronisk meddelelse om ændringer af sådanne dokumenter til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland, jf. samme direktivs artikel 93, stk. 7. (20) For at investeringsinstitutterne og deres administrationsselskaber har mulighed for at tilpasse sig til de nye krav til, hvordan der gives oplysninger til deltagerne i tilfælde omhandlet i artikel 7 og 29 i direktiv 2009/65/EF, bør medlemsstaterne have en længere frist til at gennemføre kravene i deres nationale lovgivning. Dette er især vigtigt i de tilfælde, hvor investeringsinstitutterne eller deres administrationsselskaber af juridiske eller praktiske grunde ikke er i stand til at orientere deltagerne direkte. DA 5 DA

7 Investeringsinstitutter med dematerialiserede ihændehaveraktier bør være i stand til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at deltagerne får oplysningerne i de tilfælde, der omhandlet i nævnte artikel 8 og 32. Investeringsinstitutter med ikkedematerialiserede ihændehaveraktier bør være i stand til at konvertere dem til registrerede aktier eller dematerialiserede ihændehaveraktier, hvis de ønsker at kunne indgå i en fusion, konverteres til et feeder-institut eller ændre master-institut. (21) Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/77/EF 4, er blevet hørt om tekniske spørgsmål. (22) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg VEDTAGET DETTE DIREKTIV: Kapitel I Almindelige bestemmelser Artikel 1 Genstand I dette direktiv fastsættes gennemførelsesbestemmelser til artikel 43, stk. 5, artikel 60, stk. 6, litra a) og c), artikel 61, stk. 3, artikel 62, stk. 4, artikel 64, stk. 4, litra a), og artikel 95, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1) "rebalancering af porteføljen": en markant ændring af et investeringsinstituts porteføljesammensætning 2) "syntetiske risk/reward-indikatorer": syntetiske indikatorer som omhandlet i artikel 8 i [Kommissionens forordning (EU) nr..../.. om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted] EUT L 25 af , s. 18. EUT L DA 6 DA

8 KAPITEL II Fusioner af investeringsinstitutter AFDELING 1 INDHOLDET AF FUSIONSOPLYSNINGERNE Artikel 3 Almindelig bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal gives til deltagerne 1. Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til deltagerne, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, foreligger i skriftlig form, er kortfattede og er affattet i et ikke-teknisk sprog, således at deltagerne på et kvalificeret grundlag kan vurdere den påtænkte fusions konsekvenser for deres investering. Ved en grænseoverskridende fusion skal det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut hver især med simple formuleringer forklare alle vilkår eller procedurer i forbindelse med det andet investeringsinstitut, som er anderledes end dem, der almindeligvis anvendes i den anden medlemsstat. 2. De oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere, skal opfylde behovene hos investorer, der ikke i forvejen har kendskab til det fortsættende investeringsinstituts karakteristika og dets driftsmåde. Oplysningerne skal henlede opmærksomheden på det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation og understrege, at den helst skal læses. 3. De oplysninger, der skal gives til det fortsættende investeringsinstituts deltagere, skal fokusere på, hvordan fusionen foregår, og hvilke konsekvenser den kan have for det fortsættende investeringsinstitut. Artikel 4 Særlige bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal gives til deltagerne 1. Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere, jf. artikel 43, stk. 3, litra b), i direktiv 2009/65/EF, også omfatter følgende: a) nærmere oplysninger om eventuelle forskelle i det ophørende investeringsinstituts deltageres rettigheder, før og efter at den påtænkte fusion er trådt i kraft b) en sammenligning mellem forskellene, hvis det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation viser syntetiske risk/rewardindikatorer i forskellige kategorier eller peger på forskellige væsentlige risici i den ledsagende beskrivelse med ord c) en sammenligning mellem gebyrer, honorarer og udgifter hos begge investeringsinstitutter på grundlag af de beløb, der er angivet i deres respektive centrale investorinformation DA 7 DA

9 d) hvis det ophørende investeringsinstitut anvender et resultatbetinget honorar, en forklaring om, hvordan dette anvendes, indtil fusionen er trådt i kraft e) hvis det fortsættende investeringsinstitut anvender et resultatbetinget honorar, en forklaring om, hvordan dette efterfølgende vil blive anvendt for at sikre fair behandling af de deltagere, der før havde andele i det ophørende investeringsinstitut f) nærmere oplysninger om, hvordan omkostningerne fordeles, i tilfælde, hvor omkostninger forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af fusionen i henhold til artikel 46 i direktiv 2009/65/EF kan påføres det ophørende eller det fortsættende investeringsinstitut eller nogle af deres deltagere g) en forklaring om, hvorvidt det ophørende investeringsinstituts administrationsselskab eller investeringsselskab agter at foretage en rebalancering af porteføljen, før fusionen er trådt i kraft. 2. Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til det fortsættende investeringsinstituts deltagere, jf. artikel 43, stk. 3, litra b), i direktiv 2009/65/EF, også omfatter en forklaring om, hvorvidt det fortsættende investeringsinstituts administrationsselskab eller investeringsselskab forventer, at fusionen får væsentlige konsekvenser for det fortsættende investeringsinstituts portefølje, og hvorvidt det agter at foretage en rebalancering af porteføljen, før eller efter at fusionen er trådt i kraft. 3. Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 43, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF, også omfatter følgende: a) nærmere oplysninger om, hvordan en eventuel periodeafgrænsningspost i de respektive investeringsinstitutter behandles b) angivelse af, hvordan der kan fås adgang til den uafhængige revisors eller depositarens rapport, jf. artikel 42, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF. 4. Medlemsstaterne kræver, at hvis vilkårene for den påtænkte fusion omfatter bestemmelser om et kontant beløb, jf. artikel 2, stk. 1, litra p), nr. i) og ii), i direktiv 2009/65/EF, skal de oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere, omfatte nærmere oplysninger om et sådant påtænkt beløb, herunder hvornår og hvordan det ophørende investeringsinstituts deltagere modtager det kontante beløb. 5. Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 43, stk. 3, litra d), i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende: a) proceduren for at anmode deltagere om at godkende fusionsforslaget og de foranstaltninger, der træffes for at orientere dem om resultatet, hvis det er relevant i henhold til den nationale lovgivning for det pågældende investeringsinstitut b) nærmere oplysninger om eventuelle planer om udsættelse af handel med andele, for at fusionen kan gennemføres effektivt DA 8 DA

10 c) datoen for, hvornår fusionen træder i kraft, jf. artikel 47, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF. 6. Medlemsstaterne sikrer, at hvis fusionsforslaget i henhold til den nationale lovgivning for det pågældende investeringsinstitut skal godkendes af deltagerne, kan oplysningerne omfatte en anbefaling fra administrationsselskabet eller investeringsselskabets bestyrelse om, hvordan fusionen skal foregå. 7. Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere omfatter følgende: a) tidsrummet, hvor deltagerne fortsat skal kunne tegne andele og forlange indløsning af andele i det ophørende investeringsinstitut b) tidspunktet for, hvornår de deltagere, der ikke benytter sig af deres rettigheder i henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF inden den relevante frist, skal kunne udøve deres rettigheder som deltagere i det fortsættende investeringsinstitut c) en forklaring om, at hvis fusionsforslaget i henhold til den nationale lovgivning skal godkendes af det ophørende investeringsinstituts deltagere og forslaget godkendes af det fornødne flertal, bliver de deltagere, der stemmer imod forslaget eller ikke stemmer, og som ikke benytter sig af deres rettigheder i henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF inden den relevante frist, deltagere i det fortsættende investeringsinstitut. 8. Hvis der findes et resumé af fusionsforslagets hovedpunkter i begyndelsen af informationsdokumentet, skal det indeholde krydshenvisninger til de dele af informationsdokumenter, hvor der findes yderligere oplysninger. Artikel 5 Central investorinformation 1. Medlemsstaterne sikrer, at en ajourført udgave af det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation gives til det ophørende investeringsinstituts eksisterende deltagere. 2. Det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation gives til det fortsættende investeringsinstituts eksisterende deltagere, hvis den er blevet ændret med henblik på den påtænkte fusion. Artikel 6 Nye deltagere Mellem det tidspunkt, hvor informationsdokumenter, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, gives til deltagerne, og det tidspunkt, hvor fusionen træder i kraft, skal informationsdokumentet og det fortsættende investeringsinstituts opdaterede centrale investorinformation gives til alle, der ønsker at købe eller tegne andele i enten det ophørende eller det fortsættende investeringsinstitut, eller som beder om at få kopier af DA 9 DA

11 investeringsinstitutternes fondsbestemmelser eller vedtægter, prospekt eller centrale investorinformation. AFDELING 2 METODE TIL UDLEVERING AF OPLYSNINGERNE Artikel 7 Metode til udlevering af oplysningerne til deltagerne 1. Medlemsstaterne sikrer, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut giver deltagerne oplysningerne, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, på papir eller på et andet varigt medium. 2. Hvis oplysningerne skal udleveres til alle eller visse deltagere på et andet varigt medium end papir, skal følgende betingelser opfyldes: a) Udleveringen af oplysningerne skal foregå på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem deltageren og det ophørende og det fortsættende investeringsselskab eller, hvis det er relevant, det pågældende administrationsselskab udføres eller skal udføres. b) Den deltager, som oplysningerne skal gives til, skal specifikt vælge at få oplysningerne på et andet varigt medium end papir, når den pågældende får valget mellem oplysninger på papir eller på et andet varigt medium,. 3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 anses udlevering af oplysninger ved hjælp af elektronisk kommunikation for at være foregået på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningsrelationerne mellem det ophørende og det fortsættende investeringsselskab eller deres respektive administrationsselskaber og deltageren videreføres eller skal videreføres, hvis der er dokumentation for, at deltageren har adgang til internettet med jævne mellemrum. Hvis deltageren opgiver en -adresse med henblik på de pågældende forretninger, betragtes det som en sådan dokumentation. DA 10 DA

12 KAPITEL III Master-feeder-strukturer AFDELING 1 AFTALE MELLEM FEEDER- OG MASTER-INSTITUT OG INTERNE REGLER OM GOD FORRETNINGSSKIK UNDERAFDELING 1 INDHOLDET AF AFTALEN MELLEM MASTER-INSTITUT OG FEEDER-INSTITUT Artikel 8 Adgang til oplysninger Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til adgang til oplysninger: a) bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet giver feeder-instituttet en kopi af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation eller eventuelle ændringer heraf b) bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet oplyser feederinstituttet om delegering af investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver til tredjemand, jf. artikel 13 i direktiv 2009/65/EF c) hvis det er relevant, bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet giver feeder-instituttet interne operationelle dokumenter, f.eks. sin risikostyringsproces og sine rapporter om overholdelse af reglerne d) bestemmelser om, hvilke nærmere oplysninger om master-instituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter og aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet master-instituttet skal meddele feeder-instituttet, samt hvordan og hvornår e) bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet når feeder-instituttet anvender finansielle afledte instrumenter til hedgingformål - oplyser feederinstituttet om sin faktiske eksponering i forhold til finansielle afledte instrumenter, så feeder-instituttet kan beregne sin egen samlede eksponering, jf. artikel 58, stk. 2, andet afsnit, litra a), i direktiv 2009/65/EF f) en erklæring om, at master-instituttet oplyser feeder-instituttet om eventuelle andre aftaler om udveksling af oplysninger, der er indgået med tredjemand, og, hvis det er relevant, hvordan og hvornår master-instituttet giver feederinstituttet adgang til sådanne andre aftaler om udveksling af oplysninger. DA 11 DA

13 Artikel 9 Feeder-instituttets investerings- og afhændelsesgrundlag Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til feederinstituttets investerings- og afhændelsesgrundlag: a) en erklæring om, hvilke af master-instituttets aktieklasser der er til rådighed for feeder-instituttets investeringer b) de gebyrer og udgifter, der skal afholdes af feeder-instituttet, og nærmere oplysninger om master-instituttets eventuelle nedslag på eller eftergivelse af gebyrer eller udgifter c) hvis det er relevant, betingelserne for, at en første eller efterfølgende overførsel af aktiver i form af naturalier fra feeder-instituttet til master-instituttet kan foretages. Artikel 10 Standardhandelsordninger Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardhandelsordninger: a) koordinering af hyppigheden og timingen af beregningen af nettoværdien og offentliggørelsen af andeles priser b) koordinering af feeder-instituttets fremsendelse af handelsordrer, herunder, hvis det er relevant, transferagenters eller andre tredjemænds rolle c) hvis det er relevant, eventuelle ordninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at et af investeringsinstitutterne eller dem begge handles på et sekundært marked eller er opført på dets liste d) hvis det nødvendigt, andre relevante foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af kravene i artikel 60, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF e) hvis feeder-instituttet og master-instituttets andele udstedes i forskellige valutaer, grundlaget for omregningen af handelsordrer f) afviklingsperioder og nærmere oplysninger om betalinger i forbindelse med køb eller tegning og tilbagekøb eller indløsning af master-instituttets andele, og, når det sker efter aftale parterne imellem, vilkårene for, at master-instituttet kan afvikle krav om indløsning ved en overførsel af aktiver i form af naturalier til feeder-instituttet, navnlig i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 60, stk. 4 og 5, i direktiv 2009/65/EF g) procedurer for at sikre, at forespørgsler og klager fra deltagere håndteres på passende vis DA 12 DA

14 h) hvis master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til deltagerne og master-instituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feeder-instituttet, en erklæring om vilkårene for dette. Artikel 11 Begivenheder, der påvirker handelsordninger Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til begivenheder, der påvirker handelsordninger: a) bestemmelser om, hvordan og hvornår investeringsinstitutterne giver meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af tilbagekøb, indløsning, køb eller tegning af deres egne andele b) ordninger for meddelelse om og løsning på prisfastsættelsesfejl i masterinstituttet. Artikel 12 Standardordninger for revisionsberetningen Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardordninger for revisionsberetningen: a) hvis feeder-instituttet og master-instituttet har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske beretninger b) hvis feeder-instituttet og master-instituttet har forskellige regnskabsår, ordninger, som sikrer, at feeder-instituttet får de fornødne oplysninger fra master-instituttet, der sætter det i stand til at udarbejde sine periodiske beretninger til tiden, og at master-instituttets revisor kan udarbejde en ad hocberetning på afslutningsdatoen for feeder-instituttet, jf. artikel 62, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF. Artikel 13 Ændringer af eksisterende ordninger Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til ændringer af eksisterende ordninger: a) bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet skal underrette om påtænkte eller gennemførte ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation, hvis disse er forskellige fra de standardordninger for underretning af deltagere, der er fastlagt i master-instituttets fondsbestemmelser, vedtægter eller prospekt DA 13 DA

15 b) bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet skal underrette om en planlagt eller foreslået likvidation, fusion eller opsplitning c) bestemmelser om, hvordan og hvornår master- og/eller feeder-instituttet skal underrette om, at det er ophørt eller vil ophøre med at opfylde betingelserne for at være et feeder-institut eller et master-institut d) bestemmelser om, hvordan og hvornår master- og/eller feeder-instituttet skal underrette om, at det agter at udskifte sit administrationsselskab, sin depositar, sin revisor eller en tredjemand, der har mandat til at varetage investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver e) bestemmelser om, hvordan og hvornår der skal underrettes om andre ændringer af eksisterende ordninger, som master-instituttet tager initiativ til. Artikel 14 Lovvalg 1. Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, hvis feeder-instituttet og master-instituttet er etableret i samme medlemsstat, foreskriver, at den pågældende medlemsstats lovgivning finder anvendelse på aftalen, og at begge parter er enige om, at den pågældende medlemsstats domstole har enekompetence. 2. Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, hvis feeder-instituttet og master-instituttet ikke er etableret i samme medlemsstat, foreskriver, at gældende lovgivning enten er lovgivningen i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller lovgivningen i den medlemsstat, hvor master-instituttet er etableret, og at begge parter er enige om, at det er domstolene i den medlemsstat, hvis lovgivning de har bestemt er gældende for aftalen, der har enekompetence. UNDERAFDELING 2 INDHOLDET AF DE INTERNE REGLER OM GOD FORRETNINGSSKIK Artikel 15 Interessekonflikter Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter relevante foranstaltninger til at afbøde interessekonflikter, der evt. kan opstå mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller mellem feeder-instituttet og andre af master-instituttets deltagere, for så vidt som sådanne interessekonflikter ikke i tilstrækkelig grad imødegås ved foranstaltninger, som administrationsselskabet anvender for at opfylde kravene i artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/65/EF og i kapitel III i [Kommissionens direktiv 2010/ /EU om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så DA 14 DA

16 vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab] 6. Artikel 16 Feeder-instituttets investerings- og afhændelsesgrundlag Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til feederinstituttets investerings- og afhændelsesgrundlag: a) en erklæring om, hvilke af master-instituttets aktieklasser der er til rådighed for feeder-instituttets investeringer b) de gebyrer og udgifter, der skal afholdes af feeder-instituttet, og nærmere oplysninger om master-instituttets eventuelle nedslag på eller refusion af gebyrer eller udgifter c) hvis det er relevant, betingelserne for, at en første eller efterfølgende overførsel af aktiver i form af naturalier fra feeder-instituttet til master-instituttet kan foretages. Artikel 17 Standardhandelsordninger Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardhandelsordninger: a) koordinering af hyppigheden og timingen af beregningen af nettoværdien og offentliggørelsen af andeles priser b) koordinering af feeder-instituttets fremsendelse af handelsordrer, herunder, hvis det er relevant, transferagenters eller andre tredjemænds rolle c) hvis det er relevant, eventuelle ordninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at et af investeringsinstitutterne eller dem begge er noteret eller handles på et sekundært marked d) relevante foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af kravene i artikel 60, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF e) hvis feeder-instituttet og master-instituttet udsteder i forskellige valutaer, grundlaget for omregningen af handelsordrer f) afviklingsperioder og nærmere oplysninger om betalinger i forbindelse med master-instituttets køb og indløsning af andele, og, når det sker efter aftale parterne imellem, vilkårene for, at master-instituttet kan afvikle krav om 6 EUT L DA 15 DA

17 indløsning ved en overførsel af aktiver i form af naturalier til feeder-instituttet, navnlig i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 60, stk. 4 og 5, i direktiv 2009/65/EF g) hvis master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til deltagerne og master-instituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feeder-instituttet, en erklæring om vilkårene for dette. Artikel 18 Begivenheder, der påvirker handelsordninger Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til begivenheder, der påvirker handelsordninger: a) bestemmelser om, hvordan og hvornår investeringsinstitutterne giver meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af tilbagekøb, indløsning eller tegning af andele b) ordninger for meddelelse om og løsning på prisfastsættelsesfejl i masterinstituttet. Artikel 19 Standardordninger for revisionsberetningen Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardordninger for revisionsberetningen: a) hvis feeder-instituttet og master-instituttet har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske beretninger b) hvis feeder-instituttet og master-instituttet har forskellige regnskabsår, ordninger, som sikrer, at feeder-instituttet får de fornødne oplysninger fra master-instituttet, der sætter det i stand til at udarbejde sine periodiske beretninger til tiden, og at master-instituttets revisor kan udarbejde en ad hocberetning på afslutningsdatoen for feeder-instituttet, jf. artikel 62, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF. DA 16 DA

18 AFDELING 2 MASTER-INSTITUTTETS LIKVIDATION, FUSION ELLER OPSPLITNING UNDERAFDELING 1 PROCEDURE I TILFÆLDE AF EN LIKVIDATION Artikel 20 Ansøgning om godkendelse 1. Medlemsstaterne kræver, at feeder-instituttet senest 2 måneder efter den dato, hvor master-instituttet underrettede det om sin bindende beslutning om at træde i likvidation, fremsender følgende til sine kompetente myndigheder: a) hvis feeder-instituttet agter at investere mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet master-institut, jf. artikel 60, stk. 4, litra a), i direktiv 2009/65/EF: i) sin ansøgning om godkendelse af den pågældende investering ii) iii) iv) sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF de øvrige dokumenter, som kræves i henhold til artikel 59, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF b) hvis feeder-instituttet agter at konvertere til et investeringsinstitut, der ikke er et feeder-institut, jf. artikel 60, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/65/EF: i) sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter ii) ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF c) en meddelelse om, at feeder-instituttet agter at træde i likvidation, hvis dette er tilfældet. 2. Uanset stk. 1 skal feeder-instituttet, hvis master-instituttet har underrettet feederinstituttet om sin bindende beslutning om at træde i likvidation mere end 5 måneder, inden likvidationens begyndelse, senest 3 måneder inden nævnte dato til sine kompetente myndigheder fremsende sin ansøgning eller meddelelse i henhold til stk. 1, litra a), b) eller c). 3. Feeder-instituttet underretter sine deltagere om, at det agter hurtigst muligt at træde i likvidation. DA 17 DA

19 Artikel 21 Godkendelse 1. Feeder-instituttet underrettes senest 15 arbejdsdage efter, at samtlige dokumenter omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a) eller b), er blevet fremsendt, om, hvorvidt de kompetente myndigheder har givet de ønskede godkendelser. 2. Når feeder-instituttet har modtaget de kompetente myndigheders godkendelse, jf. stk. 1, underretter det master-instituttet herom. 3. Feeder-instituttet træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde kravene i artikel 64 i direktiv 2009/65/EF hurtigst muligt efter, at de kompetente myndigheder har givet de fornødne godkendelser i henhold til artikel 20, stk. 1, litra a), i nærværende direktiv. 4. Hvis udlodningen af likvidationsprovenuet fra master-instituttet skal foretages før den dato, hvor feeder-instituttet skal begynde at investere i enten et andet masterinstitut, jf. artikel 20, stk. 1, litra a), eller i overensstemmelse med sine nye investeringsmål og sin nye investeringspolitik, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), giver feeder-instituttets kompetente myndigheder deres godkendelse på følgende betingelser: a) Feeder-instituttet modtager likvidationsprovenuet: i) i kontanter eller ii) dele af eller hele provenuet som en overførsel af aktiver i form af naturalier, hvis feeder-instituttet ønsker det, og hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller de interne regler om god forretningsskik og den bindende beslutning om at træde i likvidation foreskriver dette. b) Eventuelle kontanter, der besiddes eller modtages i overensstemmelse med dette stykke, må kun af hensyn til en effektiv likviditetsstyring reinvesteres før den dato, hvor feeder-instituttet skal begynde at investere i enten et andet master-institut eller i overensstemmelse med sine nye investeringsmål og sin nye investeringspolitik. Når første afsnit, litra a), nr. ii), finder anvendelse, kan feeder-instituttet når som helst realisere en valgfri del af de aktiver, der er overført i form af naturalier, i kontanter. UNDERAFDELING 2 PROCEDURE I TILFÆLDE AF EN FUSION ELLER OPSPLITNING Artikel 22 Ansøgning om godkendelse 1. Medlemsstaterne kræver, at feeder-instituttet senest 1 måned efter den dato, hvor feeder-instituttet modtog oplysningerne om den påtænkte fusion eller opsplitning, jf. DA 18 DA

20 artikel 60, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, fremsender følgende til sine kompetente myndigheder: a) hvis feeder-instituttet agter at fortsætte med at være feeder-institut for det samme master-institut: i) sin ansøgning om godkendelse heraf ii) iii) hvis det er relevant, sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter hvis det er relevant, ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF b) hvis feeder-instituttet agter at blive et feeder-institut for et andet masterinstitut, der er et resultat af den påtænkte fusion eller opsplitning af masterinstituttet, eller hvis feeder-instituttet agter at investere mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet master-institut, der ikke er et resultat af fusionen eller opsplitningen: i) sin ansøgning om godkendelse af den pågældende investering ii) iii) iv) sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF de øvrige dokumenter, som kræves i henhold til artikel 59, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF c) hvis feeder-instituttet agter at konvertere til et investeringsinstitut, der ikke er et feeder-institut, jf. artikel 60, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/65/EF: i) sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter ii) ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF d) en meddelelse om, at feeder-instituttet agter at træde i likvidation, hvis dette er tilfældet. 2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a) og b), bør følgende tages i betragtning: Ved "fortsætter med at være feeder-institut for det samme master-institut" refereres der til tilfælde, hvor: a) master-instituttet er det fortsættende institut i en påtænkt fusion DA 19 DA

21 b) master-instituttet skal videreføres uden væsentlige ændringer som et af de investeringsinstitutter, der er resultatet af en påtænkt opsplitning. Ved "bliver et feeder-institut for et andet master-institut, der er et resultat af den påtænkte fusion eller opsplitning af master-instituttet" refereres der til tilfælde, hvor: a) feeder-instituttet er det fortsættende institut, og feeder-instituttet bliver som følge af fusionen deltager i det fortsættende institut b) feeder-instituttet bliver deltager i et investeringsinstitut, som er et resultat af en opsplitning og er væsentligt forskelligt fra master-instituttet. 3. Uanset stk. 1 skal feeder-instituttet, hvis master-instituttet har givet feeder-instituttet oplysningerne omhandlet i artikel 43 i direktiv 2009/65/EF eller sammenlignelige oplysninger mere end 4 måneder før den påtænkte gennemførelsesdato, senest 3 måneder inden den påtænkte gennemførelsesdato for master-instituttets fusion eller opsplitning til sine kompetente myndigheder fremsende sin ansøgning eller meddelelse i henhold til stk. 1, litra a), b), c) eller d) i nærværende artikel. 4. Feeder-instituttet underretter sine deltagere og master-instituttet om, at det agter hurtigst muligt at træde i likvidation. Artikel 23 Godkendelse 1. Feeder-instituttet underrettes senest 15 arbejdsdage efter, at samtlige dokumenter omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), b) eller c), er blevet fremsendt, om, hvorvidt de kompetente myndigheder har givet de ønskede godkendelser. 2. Når feeder-instituttet har modtaget oplysning om de kompetente myndigheders godkendelse, jf. stk. 1, underretter det master-instituttet herom. 3. Feeder-instituttet træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde kravene i artikel 64 i direktiv 2009/65/EF hurtigst muligt efter, at det er blevet oplyst om, at de kompetente myndigheder har givet de fornødne godkendelser i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i nærværende direktiv. 4. I tilfælde som omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra b) og c), i nærværende direktiv skal feeder-instituttet udøve retten til at forlange tilbagekøb eller indløsning af sine andele i master-instituttet, jf. artikel 60, stk. 5, og artikel 45, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, hvis master-instituttets kompetente myndigheder ikke har givet de fornødne godkendelser, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 1, i nærværende direktiv, senest den arbejdsdag, der går forud for den sidste dag, hvor feeder-instituttet kan forlange tilbagekøb eller indløsning af sine andele i master-instituttet, inden fusionen eller opsplitningen gennemføres. Feeder-instituttet udøver ligeledes denne rette for at sikre, at dets egne deltageres ret til at forlange tilbagekøb eller indløsning af deres andele i feeder-instituttet, jf. artikel 64, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/65/EF, ikke påvirkes. DA 20 DA

22 Inden feeder-instituttet udøver den ret, der er omhandlet i første afsnit, skal det overveje disponible alternative løsninger, der kan være med til at undgå eller reducere transaktionsomkostninger eller andre negative konsekvenser for dets egne deltagere. 5. Hvis feeder-instituttet forlanger tilbagekøb eller indløsning af sine andele i masterinstituttet, skal det modtage: a) tilbagekøbs- eller indløsningsprovenuet i kontanter eller b) dele af eller hele tilbagekøbs- eller indløsningsprovenuet som en overførsel i form af naturalier, hvis feeder-instituttet ønsker det, og hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet foreskriver dette. Når første afsnit, litra b), finder anvendelse, kan feeder-instituttet når som helst realisere en valgfri del af de overførte aktiver, i kontanter. 6. Feeder-instituttets kompetente myndigheder giver deres godkendelse, forudsat at eventuelle kontanter, der besiddes eller modtages i overensstemmelse med stk. 5, kun af hensyn til en effektiv likviditetsstyring må reinvesteres før den dato, hvor feederinstituttet skal begynde at investere i enten det nye master-institut eller i overensstemmelse med sine nye investeringsmål og sin nye investeringspolitik. AFDELING 3 DEPOSITARER OG REVISORER UNDERAFDELING 1 DEPOSITARER Artikel 24 Indholdet af aftalen om informationsudveksling mellem depositarer Aftalen om informationsudveksling mellem master-instituttets depositar og feeder-instituttets depositar, jf. artikel 61, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, skal omfatte følgende: a) angivelse af, hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to depositarer skal udveksle rutinemæssigt, og om den ene depositar skal give de pågældende oplysninger og dokumenter til den anden eller de skal udleveres efter anmodning b) angivelse af, hvordan og hvornår, herunder relevante frister, master-instituttets depositar skal sende oplysninger til feeder-instituttets depositar c) koordinering af begge depositarers involvering i operationelle anliggender, for så vidt som det er relevant i forhold til deres respektive forpligtelser i henhold til national lovgivning, herunder: DA 21 DA

23 i) proceduren for beregning af hvert investeringsinstituts nettoværdi, herunder eventuelle foranstaltninger, der er relevante som beskyttelse mod markedstiming, jf. artikel 60, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF ii) behandlingen af instrukser fra feeder-instituttet om at købe, tegne eller forlange tilbagekøb eller indløsning af andele i master-instituttet og afviklingen af sådanne transaktioner, herunder eventuelle ordninger med henblik på overførsel af aktiver i form af naturalier d) koordinering af procedurer for afslutninger på regnskabsår e) bestemmelser om, hvilke nærmere oplysninger om master-instituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter masterinstituttets depositar skal meddele feeder-instituttets depositar, samt hvordan og hvornår f) proceduren for håndtering af ad hoc-anmodninger om bistand indbyrdes mellem depositarerne g) bestemmelser om, hvilke specifikke mulige begivenheder depositarerne skal meddele hinanden på ad hoc-basis, samt hvordan og hvornår. Artikel 25 Lovvalg 1. Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttets depositar og feederinstituttets depositar, hvis feeder-instituttet og master-instituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med artikel 60, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, foreskriver, at den medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, jf. artikel 14 i nærværende direktiv, også finder anvendelse på aftalen om informationsudveksling mellem de to depositarer, og at begge depositarer er enige om, at den pågældende medlemsstats domstole har enekompetence. 2. Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttets depositar og feederinstituttets depositar, hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet er blevet erstattet af interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, foreskriver, at den lov, der finder anvendelse på aftalen om informationsudveksling mellem de to depositarer, enten er lovgivningen i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller lovgivningen i den medlemsstat, hvor master-instituttet er etableret, hvis det der er tale om forskellige medlemsstater, og at begge depositarer er enige om, at det er domstolene i den medlemsstat, hvis lovgivning der er gældende for aftalen, der har enekompetence. Artikel 26 Indberetning af uregelmæssigheder fra master-instituttets depositar Uregelmæssigheder omhandlet i artikel 61, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, som masterinstituttets depositar får kendskab til ved varetagelsen af sine opgaver i henhold til national lovgivning, og som kan have negative konsekvenser for feeder-instituttet, omfatter bl.a.: DA 22 DA

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere