r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng."

Transkript

1 a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION Anmelder: Data Sdr r-45 NIELS GRøNBÆK OLE NYCHEL Advokateo 8900 Randene Underskrevne Databrug amba. i det føigende kaldet Databrug, pålægger hermed med virkning for nuværende og fremtidige ejei. ejendommen matr.nr. I ad af F1Øn9 de i det nævnte "i iorpligtelserr Son vifvære at tinglyse på ejendommen matr.nr. 8 ad Fløng Hvor der i det omtales udstykningen eller parcellerne menes der de 15-parcelhusgrunde som Ønskes udstykket af matr. nr. 8 ad FlØng. De Ønskede parceller er vist på vedhæftede kalke' På a. b. ejendommen må lkke 1. holdes andre husdyr end sædvanlige stuedyr. drives nogen form for erhverv, der - ved rqgt larm, ilde lugt, rysfelser, ekstraordinær parkering, til- og frakørsei eltår på nogen som helst anden måde kan være til gene for de omkringboende, 2. Det påhviler ejeren at holde sin ejendom vel vedlige, og uden tilladelse fra de påtaleberettigede er det ikke tilladt ved ændring af udvendige farver, materialer, antenner etc. at give bygninger et andet præg end det ved opf6relsen givne, såiedes åt eienaommen afviger fra helhedsbilledet' u, I 1375

2 DqUubi'rlg Endvidere påhviler det ejeren at holde sin have i pæn stand ;; tii for ukrudt. Xompostbunker, skyggefulde træer og lignende må ikke forefindes i ået omi.ngl ået kan være til Iig gene for naboerne. Med hensyn til hegn, renholdelse og vedligeholdelse.af veje henvises til gæ1dånde love og kommgnale vedtægter, i det om- ;;g sådant iixe henskydes tif fæiles løsning gennem grundeieiforeni-ngen for området. Adgangen tll ejendommen skal være fra Akacievejs stikvej (boltgvejen). Ejeren har renholdelsespllgt på stikvejen til vejmidte ud for egen ejendom. For parceller i udstykningen der grænser op til Akacievej -n"i å j"ren desuden rånholåelsespligt. på Akacieve j, uanset [iirøi""r til ejendommen sker fra stikvejen' væsent- De af Databrug i ejendommens skel plantede ligust'erhække må ikke ændres n-f["ns højde må ikke overstige ]r80 meter og r,*r.r"rr= sarnleåe "6 bredde må-lkke vi3re mere end 0,90 meter' 3. Idetomfangstikogledningerforel,-telefon,vand,kloak,,,.i,rigu", f åilesantenne-anlåg eller andet er fælles f or f lere ;j;;åån*å,-pan.riter vedligånoraelsen af sådanne stik og ledninger de interesserede i fællesskab, uanset den enkelte ejers afbenyttelse af sådanne stik og ledninger. I det omfang disse er beliggende tå p.r"ellerne, ir.i der gives adgangsret med ;;;iik-få vedfigeholdelse, reparation åtc. uden erstatning, men fæt1es 1"ili;;;i på de-enkålte grunde skal henligge-ufor- ;;r;;a; og der må ikice foretages någet' som kan skade led- 4. Ejendommen skal forsynes med naturgas' ningerne. Par,..::ri-ng af egne biler skal ske inde på parcell"l' Parkering må ikke ske på stikvejå"" (botigvåiene) udenfor de til detle formåi afsatte arealer' s.

3 a c (1o å5i.'j:p.::,",." EU bc b i,ff g.9 o,9 _tr E :- ) 6. De til enhver tid værende ejere af parceller i udstykningen, er pligtige medlemmer af en grundejerforening for området, og er pligtige til at underkaste sig foreningens tit enhver tid gældende vedtægter og lovlige beslutninger, Foreningen skal have til formåi at varetage fælles interesser navnlig i henseende til vedligeholdelse og renholdelse af veje og andre fæiles arealer, dvs. beplantningsbæiter, stier og friarealer. Foreningen er pligtig til at modtage skøde på sådanne arealer, i det omfang Databrug måtte ønske dette. Hver parcel skal tiilægges 6n stenrme på forsamlinger i grundejerforeningen, idet der dog tiilægges Databrug 10 steruner, hvis Databrug er medlem af denne grundejerforening. Hvis "spejderarealet" indgår under grundejerforening n, ttl- Iægges der denne parcel 6n stemme. 7. I det omfang Databrug ikke Ønsker at overdrage de til udstykningen grænsende beplantningsbælter og friarealer til grundejerforeningen, vedligeholdes disse af Databrug for grundejerforeningens regning eller såiænge denne ikke måtte være dannet, med L/L6 til hver parcel. Vedllgeholdelse af matr. 8a's QvrLge beplantningsbælter udføres ligeledes af Databrug med L/26 til hver parcel eller L6/26 til grundejerforeningen. Herudover kan Databrug ikke påiægges yderligere omkostninger. 8. Tit sikkerhed for kontingenter og eventuelle andre ydelser til Databrug resp. grundejerforeningen begæres nærværende deklaration tinglyst som stiftende pant for indtil kr j- hver parcel, herudover udstedes et ejerpantebrev på kr hvilket pant alene skal respektere lån af kreditforeningsmidler, alt med sædvanlige forpligtelser og t.il ekstraordinær rente. g at

4 DEbsbrug e. påtaleberettigede efter nærværende deklaration er: I. n6je-tåstrup kommune. 2. Grundejerforeningen for området. 3. Databrug amba eller fremtidige ejere af denne parcel. Dispensation fra nærværende deklaration kan meddeles af de i 9 nævnte påtaleberettigede i fæilesskab, idet kommunen dog kun deltager i det omfang det er nødvendigt i henhold til gæidende lovgivning. Tilladelse i medfør af 36, nr. 287 af 26. juni 1975 ried stående deklamtion neddeles jebrinælse af lokalplan. f'*,\. Ilarr. (trfis /.i i rofenester p b1nåd, 3. deoenber stk. L, I lov cm kcmnr:replanl,ægnlng (Iov senere rdringer) tif at tinglyse ouerf hewed. DeklaraLionen kr:aner ikke tilve Wr'fu tadsirgerriør

5 AOVOKATERNE GRøNBÆK OLE NYCHEL SSOO BANOERS Akt: Skab nr. (udfyldes al dommerkontoreg Foranstående deklaration begæres tinglyst gå ejendommen *åli."t. 8 ad, Fløng By, FIøng, al areal 9745 xtz' samt ;å-å" parceller, aei våa af 19' november I9g4r r udstryiket fra mali.nr. "pptlbationsskrivelse 9 "a, 1b9:, nemlig parcellernei matr.nr. ae, F}øng By, F1øn9, af areal 752 rlzr æ, smst 7 O7 E, smst 6L7 I åt, smst åt, smst 538 il, smst 506 il, smst 777 I am, smst 639 I 6, smst E, smst 633 I ai, smst 830 I årr smst å8, smst 5I4 I ;E, smst il, smst 607 samtidig begæres deklarationen tinglyst pantstiftende for kr ,00 på hver parcel på matr'nr' 8 El 8 af ' 8-q. 8 ah, 8 ai, 9 ak, 9-"t, 8-+,-8 an'-8 *: I ap' t aa; I ar; I39; 8 æ, 8 il, alle Fløns Bv' Fløne' dos reilerteer deetaratt-onen Er enhver tid og uden særskilt påtåg"i"g lån i rearkreditinstitut, alt med sædvanlig io.=ffiglelser og ti1 ekstraordinær rente' Forsåvidt angår parcellerne matr'nr' 8-ag' 8-4?g I at' Fi;"; By, rfång,'"t disse parceller solgt ved betingede skøder, 09 købårne har i disse skøder aigivet uigenkaldelig f"iå*iåt lif Databrug A.m.b.a. til at unåerskrive nærværende deklaråtion, som disse købere respekterer' Med hensyn til de parcellerne påhvilende hæftelser, servitutter og.rrar" Lyraer henviies til ejendommenes blade i tingbogen. strup, abrug A l(t,+l re84. - å I.- -t;! q tt t1 i t, p-t '',/.t l1 1376

6 II.,iLFLIRT I DÅi,i,OGIN 04.1.S ,',,1,, '.1ETX'I\. t r'ailr l.'i''t t q Ua.ln{i d hrrdrll-rr;' brwlrt' l*/ nb.trl,hill/w lur/,( /rhrt ry?lnl/,,/,/r,& /, 9, r/n r+-r finryl't/t* ;/? hwfi'*v /ep,lott4aro4;nil ' r;inpartens rigtighed bekræftes l// ' tlspds s a

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

I,, I.' I :i- ~'7 Ml 111-16..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V =V,.  ',.  EG D E K L A R A T ION: ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH.

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011)

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) - 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«med hjemsted i Melby, Frederiksværk kommune. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 3 Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere