Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen"

Transkript

1 Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den skal betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at frafalde indstillingen til en påtale for fejl i en tilstandsrapport for beskikket bygningssagkyndig Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 24. august Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand 2. november2011. og afsluttet den Den bygningssagkyndige har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 28. oktober Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 14. december med bisidder havde foretræde under behandlingen af sin sag fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at følgende fejlangivelser i kontrolrapporten ikke er veldokumenterede, eller at afvejningen ikke er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter. Den samlede vægt af fejlangivelser under Følgende materiale forelå reduceres fra 4 til l. Bygning 4.2: Vægten sænkes fra 3 til l, da der er taget forbehold for synligheden af punkterede ruder, men den sælgerangivne rude burde være bekræftet eller afkræftet samt stedfæstet. 4.4: Fejlangivelsen (l) frafaldes, da forholdet er beskrevet om end upræcist. 10.1: Vægten hæves fra l til 3, da der er risiko for ikke ubetydelig sundhedsskade. Bygning C 8.9: Fejlangivelsen (2) frafaldes, da forholdet er formelt og ubetydeligt. 8.10: Fejlangivelsen (l) frafaldes, da forholdet er formelt og ubetydeligt. Bygningskonstruktioner: Fejlangivelsen (3) frafaldes. Nævnets revurdering af de nævnte punkter medfører, at det samlede pointtal reduceres fra 38 til

2 27, hvilket er i grænseområdet for sanktion. Det er i den forbindelse nævnets vurdering, at takseringen af den udslagsgivende fejl (Cl 1) under Bygningsbeskrivelse er behæftet med så stor usikkerhed, at den ikke bør lægges til grund for en påtale. Tilstandsrapporten vurderes dertor samlet set at være acceptabel, på grænsen til fejibehæftet. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 . Hurtige Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN EaHvEnvs- OG BYGGESTYRELSEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til besigtigelser 2. februar 2012 Hurtige besigtigelser 15. november2010 Retvisende Stikprøve 22. december 2009 Godkendt Tidsforbrug 29. juni 2009 Godkendt Tidsforbrug 29. september 2008 Godkendt 29. februar 2008 Godkendt ndet 29. februar 2008 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd. ig (BS) -. Navn Firma dresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n Ejend om men Navn dresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer I Ja Ejendommens beliggenhed Billedtekst Litra B - udhus/skur - ses bag ved glastag Oversigtsbilleder 25. juli :12 Varig standsning 1

4 Litra C - carport Litra D - udhus/skur Litra E - overdækning/glastag tilstandsrapporten bygningen er ikke registeret i Sag sfo ri ø b Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 30-aug-i i 10:10 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 07-sep-11 12:07 er tildelt teknisk revisor til kontrol 12-sep-11 11:14 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 30-sep-11 13:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor i 1-okt-i 1 10:19 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 14-okt-i 1 14:25 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 28-okt-i i 08:29 har kommenteret på udkast 02-nov-i i 11:20 Endelig kontrolrraport udarbejdet 25. juli :12 Varig standsning 2

5 - ikke 02-feb-12 10:32 Varig standsning jgjjh Indledning Tilstandsrapport for ejendommen jrapporteret [ Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Forsikringspolice Fejlangivelse Feltet er ikke udfyldt. Det er derfor uvist for en bruger (køber, mægler, forsikringsselskab, l bank eller advokat), hvorvidt en evt. forsikringspolice eksisterede. Da der som regel altid forekommer en forsikringspolice på en ejendom, er det væsentligt, at dette felt er fyldestgørende udfyldt i.h.t HB kap.3 afsnit Der bør som minimum være en oplysende begrundelse for, hvorfor policen evt, ikke foreligger. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Tidligere tilstandsrapport nr. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: lle felter i en tilstandsrapport skal udfyldes, og er der ikke nogen tidligere rapport, skal det anføres. Den sagkyndige har adgang til oplysninger om tidligere tilstandsrapporter og skal jævnfør håndbogens kapitel 3 afsnit 6.05 angive, om de forefindes. l Begrundelse for fejl: BS har ikke angivet, hvorvidt der forefindes en tidligere tilstandsrapport. iflg. håndbogen? Det er undersøgt om der forefindes en tidl. TR - Det gør der ikke! I Håndogen for Beskikkede e kap. 3 stk er følgende anført: l Følgende materiale forelå: Herunder skal det angives, om der forelå BBR-ejermeddelelse og dennes datering, den sidst udførte tilstaridsrapport, forsikringspolice, energimærke, samt eventuelle andre bygningsoplysninger, herunder bygningstegninger og konstruktionsbeskrivelser. Det er TRs opfattelse, at der her bør gøres opmærksom på hvorvidt BS har undersøgt, hvorvidt der forefindes tidligere udarbejdet tilstandsrapport elller ej. 25. juli :12 Varig standsning 3

6 Forelå Enerci imærke Fejlangivelse Beskrivelse af mangel: I henhold til Håndbogen kapitel 3, afsnit 4.01 og 6.05, skal den l ndre bygningsoplysninger sagkyndige redegøre for sine bestræbelser på at fremskaffe baggrundsmateriale. Begrundelse for fejl: Manglende information. Der er angivet at der ikke forelå yderligere materiale. På trods at, BS i det nedenstående felt har anført, at der ikke forelå yderligere materiale, l skal der i feltet, Energimærke være anført - ikke. Der forelå ikke yderligere materiale. Bygning D, havehus, mangler enkelte mindre færdiggørelser. 25. juli :12 Varig standsning 4

7 L. skønsmæssig Bygningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Typehus J!dommen Nr Bygn nvendelse r Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i Beboelse B Udhus/skur C Carport 2000 i Udhus/skur Fejlangivelse cli Overdækket areal med glastag mod baggård på 25 m2 er ikke registreret. Bygningen er af relativ nyere dato - Ca. 10 år gammel. Bygningen forefindes i en god- og brugbar stand for en køber og burde derfor have været registreret og medvurderet. Skønnet værdi Ca. kr ,- 25juli :12 Varig standsning 5

8 Loftrum Overdækningen er integreret som et vedhæng på bygning og B. Er gennemgået sammen_med_bygning og_uden_bemærkninger/fvises. I håndbogens kap Bygningsbesknvelse er følgende anført: Cl I Ejendommens bygninger identificeres enkeltvis med litra betegnelse. Som hovedprincip er der tale om en særskilt bygning, hvergang konstruktionen eller funktionen ændres, eller opførelsesåret skifter. Oplysninger fra BBR-ejermeddelelsen kan anvendes til identifikationen. Det er TR s opfattelse, at overdækning ikke hører med til litra eller B og bør litrabetegnes som en selvstændig bygning. Der er tale om en klar tilsidesættelse af håndbogens regler for bygningsberskrivelse. Fejlens vægt beror på bygningselementets skønnede værdi. Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: B - i bygning, beboelse, var ikke umiddelbart tilgængeligt pga. fastskruet loftiem. ikke kunne besigtiges? Skunkrum i bygning var ikke umiddelbart tilgængelige pga. ringe plads, isolering og møbler. Loftrum i bygning B, udhus, var ikke fuldt tilgængeligt pga. diverse inventar/opmagasineringer. 3. Bemærkninger til Ja: - Eventuelle synligt punkterede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og snavs kan termoruder? gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. fvigelser fra BBR? Ja: B - Boligareal er vurderet større end angivet i BBR. Der forefindes kælder i bygning B, udhus, hvilket ikke fremgår af BBR. Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Fundamenter / sokler Kælder / krybekælder / terrændæk Yder- og indervægge 0 0 i 1 0 x 4, Vinduer og døre 0 2 i Lofter /etageadskillelser x Gulvkonstruktion og gulve 0 i Indvendige trapper x , Tagkonstruktion x Bad / to/et og bryggers x VVS-installationer x i i El-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Huset er i betragtning af dets alder i god stand og der er ikke konstateret alvorlige fejl og mangler. Huset kan med normal vedligeholdelse henstå i mange år endnu. 25. juli :12 Varig standaning 6

9 Bygning (Beboelse - 145m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning 1.2 Sokkel Kl: Soklen har enkelte få steder lidt hult underlag i sokkelpuds. Fejlangivelse Beskrivelse af Skadelmangel: Skadestyper skal beskrives, og karakterer gives hver for l sig. Herudover skal skader stedfæstes bedst muligt. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Flere skader under samme punkt og manglende stedfæste. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. TR fastholder. l 3. Yder- og indervægge i bygning 3.1 Facader / gavle K2: Der er mindre revne/sætning i murværk over entrédør i østgavl samt lidt løst puds på murværket. Note: Åbne revner i facader samt løst underlag i pudslag giver risiko for fugt- og frostskader. 3.4 ltaner K3: Der mangler korrekt rækværk/værn ved dør foroven i østgavl. Note: Manglende værn kan give risiko for personskader. 25. juli :12 Varig standsning 7

10 4. Vinduer og døre i bygning Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der registeres min. 4 punkterede termoruder i badeværelsesvindue mod gade i stueetagen, og min 3 stk. i gavivinduer mod syd i værelse på 1. sal. Der skal i skadesbeskrivelsen oplyses, hvor de punkterede termoruder forekommer. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret af BS og ikke stedfæstet præcist. 25 ju i :12 Varig standsning 8

11 fvises: På besigtigelsestidspunktet kunne der ikke konstateres mere end i punkteret termorude. Der er taget forbehold + sælger har oplyst om i stk. På revisionstidspunktet med sol på ruder kunne der registreres flere pga. solpåvirkning. Det kan ikke udlukkes, at der er kommet yderligere punkterede termoruder til. Dog har flere af de punkterede termoruder karakter af at være punkteret for lang tid siden. 4.4 Sålbænke Kl: Sålbænke har lidt løse og frafaldne overfladesten. Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: l Beskrivelse af skade er korrekt, men der mangler en præcisering af, hvor skaderne forekommer iht i HB. TR er enig i karakteren Kl da revnerne ikke er af en sådan karakter, at vandindtrængning i ydervæggen vurderes særlig sandsynligt. 3 Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Manglende præcisering og uddybning af skaderne. Er anført i flertal, da det er generelt. TR fastholder. 4.5 ndet Kl: Der mangler færdiggørelse indvendig ved bryggersvindue. l 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning 6.1 Gulvkonstruktioner Kl: Trægulve på 1. sal knirker og fjedrer lidt enkelte steder og gulve er ikke overalt helt i vater. 25. juli :12 Varig standsning 9

12 10. VVS-installationer i bygning 10.1 Vandinstallationer Fejlangivelse l Beskrivelse af skade/mangel: Der er monteret fast slangeforbindelse uden kontraventil mellem brugsvandsinstallation og varmeanlæg, hvilket ikke er lovligt. Note: Den faste slangeforbindelse må ikke forefindes, da der er risiko for, at der i tilfælde af vandafbrydelse kan trænge vand fra varmeanlægget ud i brugsvandsinstallationen, hvilket kan være stærkt sundhedsskadeligt. Karakter: K3 Beqrundelse for fejl: Fejlen er ikke registeret og anført i tilstandsrapporten. Den saqkyndiqe har ikke kommenteret dette punkt. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 25. juli :12 Varig standsning 10

13 11. El-installationer i bygning 11.1 ndet Fejlangivelse i. :.4.q.3 r 0 Beskrivelse af skadelmangel: El-kabel ved nordgavl og læmur til litra B mangler fastgørelse, samt beskyttelse. Karakter: Kl Becirundelse af fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Den saakvndiae har ikke kommenteret dette ounkt. 25juli :12 Varig standsning 11

14 Bygning B (Udhuslskur - 30m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning B 1.2 Sokkel Fej lang ivelse l Beskrivelse af skadelmangel: Soklen fremtræder generelt i intakt og god stand. Der kan dog under facaderne mod syd anes ældre hårfine revnedannelser. Revnedannelserne er ikke aktive. Note: Ved stikprøvevis bankning kunne der ikke umiddelbart afsløres mangelfuld vedhæftning i pudslaget. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skadesbeskrivelsen er ikke registreret og beskrevet i tilstandsraonorten. fvises: Bemærkning unødvendig. Det er væsenligt, at samtlige skader beskrives og gives karakterer, således en forbruger, som ikke har byggeteknisk indsigt, kan forholde sig til skaden. Der er INGEN skader, som er unødvendige at beskrive. l 2. Kælder / krybekælder I terrændæk i bygning B 2.2 Vægge K2: Kældervægge har fugt og mindre afskalninger. 2.6 Ventilation K3: Der synes ikke at være udluftning/ventilation fra kælderen. Note: Manglende ventilation kan give risiko for fugtskader. 25juli Varig standsning 12

15 frostskader. 3. Yder- og indervægge i bygning B 3.1 Facader/gavle K2: Der er revne i murværk foroven p østgavl. Note: bne revner i facader giver risiko for fugt- og 3.1 Facader/gavle Fej lang ive Ise 3 Beskrivelse af skadelmangel: I facade mod nord, ind mccl naboejendom, ses en ca. 2-3 mm bred sætningsrevne. Sætningsrevnen har et forløb fra sokkel og hele vejen op igennem murværket til under tag. Karakter: K3 Bearundelse for feil: Forholdet er ikke recistreret oa anført i tiistandsarorten. Vurderes til K2, da der ikke er risiko for andre bygningsdele. Sætningsskaden vurderes at være aktiv, og der vil være risiko for skader på andre bygningsdele_i_form_at_evt,_revnede_tagplader_mm juli :12 Varig standsning 13

16 4. Vinduer og døre i bygning B 4.1 Døre Fejlangivelse l Beskrivelse af skadelmangel: I dørtrin mellem depotrum og nedgang til kælder ind til værksted ses der skader i form af mørhed og flækket træ. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skade er ikke registreret og beskrevet i tilstandsrapporten. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 25. juli :12 Varig standsning 14

17 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse -. 3 L Beskrivelse af fejl! manglerne: På nordside af tagflade til litra B er der områder med kraftig mosbegroning. Karakter: K3 Begr undelse for fejl: Forholdet er ikke registreret og anført i tilstandsrapporten. fvises: Der er ingen risiko ved mos på et galvaniseret metaltag (Decra). Mosforekomsten på nordsiden af taget vurderes så kraftig, at der vil kunne fremkomme skader på tagplader og/ eller ligefrem gøre overlæg på tagplader utætte juli :12 Varig standsning 15

18 Bygning C (Carport - 35m2) 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning C 6.1 Gulvkonstruktioner K2: Betonguiv i carport har en del mindre afskalninger og ujævnheder. 8. Tagkonstruktion i bygning C 8.3 K3: Der mangler inddækninger på tagplader mod udhusgavl. Note: Manglende inddækning kan give Skotrender/inddækninge risiko for fugtskader. 8.6 Tagrender / K2: Der er ikke udført korrekt nedløb fra tagrender til afløbsinstallation. tagnedløb 8.9 Vindafstivning ln9en bemærkninger Fejlangivelse 2.. Beskrivelse af skade! mangel: På den sidste del af bygning C - carport er der udlagt armeret undertag. Undertaget er dog ikke korrekt afsluttet ved udløb til tagrende mod nord. Karakter: K3 Begrundelse_for_fejl:_Forholdet_er_ikke_nævnt. fvises: Der er ikke krav om eller påkrævet undertag ved den pågældende tagbeklædning. Der er ingen risiko for skade fordi der er monteret med ekstra undertag. Der er ikke krav til undertag, når tagbelægningen er stålplader, men når der nu er udlagt undertag, bør undertaget også være udført håndsværksmæssigt korrekt juli :12 Varig standsning 16

19 8.10 Undertage / Ingen bemærkninger understrvqninq Fejlangivelse l - Beskrivelse af skade! mangel: Imellem bjælkespær over carporten er der opsat en form for undertag, antageligvis vindpap for at undgå kondensdryp fra underside af stålpiaderne. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt. fvises: som før (2). Der er ikke krav til undertag, når tagbelægningen et stålpiader, men når der nu er udlagt undertag, bør undertaget også være udført håndsværksmæssigt korrekt. l 25juli :12 Varig standsning 17

20 i Bygning D (Udhuslskur - 18m2) Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 20 år 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager Nej vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Nej 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Ja, Køkkenalrum - bryggers Ca Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Ja, Det hele 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Nej 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? Nej 1. Fundamenter! sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Nej 1.2 Er huset efterfunderet? Nej 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ja, Sydgavl 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Nej 2. Kælder! krybekælder! terrændæk 2.1 Er der kælder? Nej 2.2 Er der krybekælder / ventileret hulrum? Ved ikke 2.3 Er der adgang til krybekælder? Nej 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen I ventileret hulrum? Nej 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Nej 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? Nej 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Nej 2.10 Er der grundvandspumpe? Nej 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? Nej 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Ved ikke 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Nej 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, Stue - sal sydgavl 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? Ja 4.4 Fungerer alle døre? Ja 5. Lofter Ietageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Nej 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, fugtskader mm.)? Nej 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? Nej 8. Tagkonstruktion 8.1 Hartagetværetutæt? Nej Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 25. juli :12 Varig standsning 18

21 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Nej 8.3 Har der været skader ved skorsten (feks. løbesod)? Nej 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? Nej 8.5 Er der adgang til skunkrum? Ja 8.6 Er der adgang til tagrum? Ja, Kun i ældste del 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 9. Bad I toilet og bryggers 9.1 Er der problemer med afløb? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne udført af personer uden autorisation? Ved ikke 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 11. El-installationer 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Ved ikke Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger II Bygningskonstruktioner 1.0 Fundamenter! Sokler Beton ndet, Type ntagelig syldsten B Beton C ndet, Type Punktfundamenter 0 ndet, Type ntagelig punktfundamenter 2.0 Kældre I Krybekældre I Terrændæk B B Terrændæk Terrændæk Kælder 25. juli :12 Varig standsning 19

22 Fejlangivelse 3 Beskrivelse af skadelmangel: Det er ikke registreret krybekælder under bygning, hvilket vurderes at forekomme i stue, entre samt køkken. Begrundelse af fejl: Konstruktionen er ikke registreret og anført. Fejlregistrering/forglemmelse at der ikke er registreret krybekælde. Sælger har ikke svaret ja til krybekælder. TR fastholder Yder- og indervægge B B B B C Hulmur Formur - Murværk med puds Bagmur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Let pladekonstruktion lnder-/sk/levægge - Murværk Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion Massiv murværk Formur - Murværk med puds Bagrnur - Let pladekonstruktion Inder-/skillevægge - Murværk Træ C ndet Metal LJ Træ 4.0 Vinduer og døre B D Træ Træ Træ 5.0 Lofter/etageadskillelser 6.0 Gulvkonstruktion og gulve Gulv på strøer eller bjælker B B Trægulv på beton Klinkegulv på beton Trægulv på beton Klinkegulv pb beton C ndet, Type Beton 0 Gulv på strøer eller bjælker 7.0 Indvendige Trapper 8.0 Tagkonstruktion Sadeltag Hanebåndspær Taghælclning - >35 grader 25juli :12 Varig standsning 20

23 Varig standsning 21 l B Sadeltag B Hanebàndspær Metalpiader Taghældning grader B - >35 Tagbelægrang Metalplader B - Skorsten B - Muret C Ensidigt fald C Bjælkespær Taghældning grader C Tagbelægning Metalpiader C - tj Sadeltag D Bjælkespær Taghældning grader D - >35 Tagbelægning 0 - Tr Vægkonstruktiorier, uorganisk Bygning D - Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. udhus/skur. Fejlangivelse [11.0 El-installationer Tagbelægning - 25juli :12 på_tagfiaden,_er sortmalede_trælister. Skorsten Elementer - Gulvkonstruktioner, uorganisk Gas/centralvarme ndet, Type. Brændeovn 10.0 WS-installationer Tagbelægningen på bygning D er stålpiader, som er malet sorte. Trekantlister, som ses har ikke som anført i tilstandsrapporten tagpap. 9.0 Bad/toilet og bryggers I.

24 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet ktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 38 3% ikke angivet ikke angivet 36 kan ikke udregnes 3% ikke angivet ikke angivet % ikke angivet ikke angivet 36 Revisionens usikkerhed ktør Usikkerhed Kommentar Middel Ældre ejendom med flere udbygninger. Ejendommen er ombygget ad flere gange, og det kan derfor være vandskeligt at få overblik over de enkelte bygningskonstruktioner. Ikke angivet Middel Ingen yderligere bemærkninger. ndre forhold af betydning ktør øvrige forhold 25. juli :12 Varig standsning 22

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Doris Pedersen dresse Løkketoften 40 Postnr. y 2625 Vallensbæk Dato Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 187-015693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere