Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

2 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Loven... 5 Underretningen... 6 Henvendelse til Personale- og Organisationsafdelingen... 7 Grafisk oversigt over handlingsforløb... 8 Aftale mellem politiet og Ikast-Brande Kommune Pressehåndtering og kommunikation Anmeldelse af forhold Kontakt Evaluering Revision

3 Indledning Målgruppe Dette materiale retter sig mod: Alle ansatte i Ikast-Brande Kommune, der i deres arbejde kommer i kontakt med børn og unge. Eksempelvis ansatte i skoler og på dagtilbudsområdet, Familierådgivningen, Tandplejen, Sundhedsplejen osv. Midt- og Vestjyllands Politi Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. læger, sygehuse, Statsforvaltningen og Børnehuset Indholdet Materialet beskriver, hvordan proceduren er i forskellige scenarier. Der henvises til den skematiske oversigt, hvor de gule kasser angiver hvilke scenarier, der kan komme på tale. Såfremt Familierådgivningen eller politiet undervejs i forløbet vælger at afvise en mistanke om overgreb, udarbejdes der et notat herom med angivelse af, hvilke kriterier sagen er afvist på. Formål Formålet med materialet er bl.a. at give guidning til, hvordan du som medarbejder, skal reagere i situationer, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn og unge. Når du står i situationen, bliver hovedet hurtigt fyldt med spørgsmål om procedure, og hvordan man i øvrigt skal agere. Så skal man søge hjælp i dette materiale. Formålet er ligeledes at beskrive Ikast-Brande Kommunes initiativer vedrørende forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Materialet udgør samtidig den aftale, der er indgået mellem politiet og Ikast-Brande Kommune om procedure og rollefordeling. Beredskabet er udarbejdet jf. Servicelovens 19, stk. 5. Hvad er overgreb? Seksuelle overgreb er karakteriseret ved: Den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. 3

4 Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral (Kilde: SISO). Seksuelle overgreb kan være mange forskellige ting. Barnet kan for eksempel overvære de voksne se pornofilm eller blive udsat for seksuelt betonede berøringer. Barnet kan blive tvunget til at berøre andres kønsorganer eller opleve forsøg på samleje. Der skal også gribes ind, når et barn eller en ung udviser grænseoverskridende adfærd overfor et andet barn eller ung. Voldige overgreb er karakteriseret ved: Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindre udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet (Kilde: SISO). Bemærk også, at det er skadeligt for børn og unge at være vidne til overgreb. Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn Op imod en tredjedel af alle overgreb mod børn og unge begås af personer under 18 år. Derfor er det vigtigt at sætte ind med forebyggelse og behandling, hvis man observerer seksuelt grænseoverskridende adfærd hos børn og unge. Se i øvrigt udgivelsen Den professionelle tvivl : Handlingsguiden i dette materiale (s. 9 ff.) skal benyttes uanset om mistanken retter sig mod en person over eller under 18 år. Det er dog vigtigt at huske, at man ved underretning til Familierådgivningen underretter om såvel offer som krænker, hvis denne er under 18 år. Hvordan skal jeg forholde mig? Fagpersoner, som har med barnet at gøre i hverdagen, spiller en vigtig rolle. En væsentlig forudsætning for at afdække og håndtere en sag om seksuelle overgreb er, at fagpersonen reagerer på mistrivsel og ser tegn og signaler fra barnet. Må man tale med barnet? 4

5 Mange bliver i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om voldige eller seksuelle overgreb mod et barn. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til og stille forståelses- eller afklarende spørgsmål til barnet. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen skal videregive. Afhøring af barnet er politiets opgave. Detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. er spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse med afhøringen af barnet. Graden af viden Graden af bekymring, mistanke og viden vil have betydning for, hvordan man som fagperson skal agere. Er der tale om en bekymring? En fornemmelse af at barnet mistrives? En bekymring for, om barnet måske kan være udsat for overgreb? I de tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en faglig, systematisk observation over en kortere periode, hvor bekymringen enten afkræftes eller bekræftes. Er der tale om en mistanke? Barnet kommer måske med udsagn eller udviser tegn, som giver fagpersonen en mistanke om, at barnet udsættes for seksuelle overgreb. Her anbefales det, at lederen inddrages og i samarbejde beskrives, hvad der konkret har ført til mistanken. Er der tale om konkret viden? Barnet er fremkommet med direkte udsagn, krænkeren har tilstået, eller der har været vidner til overgrebene. Også her anbefales det, at fagpersonen inddrager sin leder. (Uddrag fra pjecen Den professionelle tvivl ) Loven Det juridiske grundlag for den skærpede underretningspligt findes i: Servicelovens 153: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 3. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 4. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. 5

6 Underretningen For en nærmere beskrivelse af hvordan du foretager en underretning henvises til Ikast- Brande Kommunes hjemmeside: Hvad gør du, hvis du er bekymret for et barn eller en ung? - ikast-brande.dk Vær opmærksom på, at du som medarbejder har pligt til at underrette uanset om din leder er til stede eller måtte være uenig i underretningen. Forebyggelse Kommune og politi tager initiativ til at oplyse og undervise relevante fora om arbejdet og problemstillinger i sager, der vedrører mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb og vold mod børn for på den måde at fremme viden hos faggrupper om, hvordan der ved mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn bør handles. I daginstitutionerne er der fokus på lokalernes fysiske indretning, ligesom personalet så vidt muligt arbejder gruppevis og således ikke er alene med børnene. Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Ikast-Brande Kommune rummer kommunens initiativer til forebyggelse og tidlig opsporing. Læs mere her. Tidlig opsporing Personalet kan på kommunens hjemmeside gøre sig bekendt med hvilke signaler og symptomer, der kan henføres til mulig mistrivsel hos et barn. Signaler og symptomer - ikast-brande.dk 6

7 Min rolle som fagperson Når tvivlen/mistanken opstår, følges proceduren som beskrevet på de følgende sider. Mange følelser er i spil hos både barnet og familien, når et overgreb kommer frem. Det er vigtigt, at du som fagperson er opmærksom på at bevare fokus på barnet og familiens behov for støtte og hjælp. Du skal så vidt muligt bevare kontakten til familien og medvirke til, at familien er så velinformeret som muligt (undtaget de situationer, hvor mistanken retter sig mod en eller begge forældre, hvor særlige procedurer er beskrevet i handlingsguiden). Få dine egne følelser bearbejdet med en god kollega eller din leder. Når først sagen ruller, overtager Familierådgivningen og/eller politiet ansvaret for behandling af sagen. Ud over ovennævnte indsats, vil din videre medvirken bestå i at afgive en forklaring om din bevæggrund for at gå videre med din bekymring/mistanke (skriftligt eller mundtlig forklaring, alt efter sagens omfang og karakter). Henvendelse til Personale- og Organisationsafdelingen Hvis mistanken om overgreb/vold involverer en medarbejder kontaktes afdelingslederen eller en af de to personalekonsulenter i Personale- og Organisationsafdelingen straks. Alle sanktioner i forhold til medarbejdere sker i samarbejde mellem lederen/chefen og Personale- og Organisationsafdelingen. Kontaktoplysninger Se side 16. 7

8 Grafisk oversigt over handlingsforløb Kilde Politiets arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold eller anmeldelse om overgreb eller vold fra forurettede til politiet Side 9 1) Underretning til Familierådgivningen fra privatperson. 2) Familierådgivningens arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold. 3) Anmeldelse om overgreb/vold fra forurettede til Familierådgivningen. Side 10 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af børn. Side 11 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af privat personer herunder forældrene. Side 11 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af en medarbejder. Side 12 Sagen drøftes med nærmeste leder. Sagen drøftes med nærmeste leder Vurdering Politiet vurderer sagen og tager stilling til, om der er grundlag for at starte en efterforskning. Familierådgivningen vurderer sagen og tager stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet eller inddragelse af politiet i vurderingen. Sagen drøftes med nærmeste chef. Orientering til kommunaldirektør Personale- og organisationsafdelingen inddrages. Koordinering Koordinerende møde mellem politi og kommune. * Kommunikationsteamet deltager hvis kommunen kan holdes ansvarlig. (Se tjekliste på side 12) Hvem skal inddrages? (f.eks. Børnehuset) Strategi i forhold til afhøring, presse, foranstaltninger osv. *) Se i øvrigt beskrivelse i afsnittet om samarbejdsaftalen. Handling Politiet påbegynder efterforskningen. Familierådgivningen iværksætter krisehjælp i nødvendigt omfang. Familierådgivningen iværksætter foranstaltning/hjælp til barn/børn/familie.

9 Politiets arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold eller Anmeldelse om overgreb eller vold fra forurettede til politiet Trin 1 Politiet vurderer sagen og tager stilling til om der er grundlag for at starte en efterforskning og retter henvendelse til Familierådgivningen. Vær opmærksom på, at forældrene ikke må orienteres, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre. Trin 2 Der afholdes straks et koordinerende møde mellem politiet og Familierådgivningen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og Familierådgivningen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.). På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering (hvem, hvordan og hvornår) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Trin 3a Politiet påbegynder efterforskningen Trin 3b Trin 4 Børne- og familieafdelingen iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring.

10 Underretning til Familierådgivningen fra privatpersoner eller Familierådgivningens arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold eller Anmeldelse om overgreb eller vold fra forurettede til Familierådgivningen Trin 1 Trin 2 Børne- og familieafdelingen vurderer sagen og tager stilling til om der skal ske anmeldelse til politiet. Ligeledes tages der stilling til, hvorvidt politiet skal inddrages i vurderingen. Vær opmærksom på, at forældrene ikke må orienteres, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre. Såfremt politiet ikke allerede er inddraget, jf. pkt. 1, afholdes der straks et koordinerende møde mellem politiet og Familierådgivningen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og Familierådgivningen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.) På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering (hvem, hvordan og hvornår) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Trin 3a Politiet påbegynder efterforskningen Trin 3b Trin 4 Børne- og familieafdelingen iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring. 10

11 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af privat person - herunder forældrene. Trin 1 Mistanken drøftes med nærmeste leder. Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5a Beslutter lederen, at sagen ikke videresendes, sørger lederen for at informere relevante implicerede, sørger for hjælp og støtte i nødvendigt og ønsket omfang. Medarbejderen skal selv sende underretning, hvis lederen ikke er til stede, eller hvis lederen ikke er enig i underretningen. Mistanken sendes til Familierådgivningen der vurderer sagen og tager stilling til om der skal ske anmeldelse til politiet. Ligeledes tager Familierådgivningen stilling til, hvorvidt politiet skal inddrages i vurderingen. Vær opmærksom på, at forældrene ikke må orienteres, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre. Såfremt politiet ikke allerede er inddraget, jf. pkt. 1, afholdes der straks et koordinerende møde mellem politiet og Familierådgivningen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og Familierådgivningen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.). Børnehuset skal involveres, hvis to eller flere instanser er involveret i sagen. På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering og kommunikation til andre interessenter (hvem, hvordan og hvornår - er beskrevet på intranettet under Kommunikation/Pressekontakt ) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Politiet påbegynder efterforskningen Trin 5b Trin 6 Familierådgivningen, eventuelt i samarbejde med andre afdelinger iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring. Aftale Se i øvrigt mellem den skematiske politiet oversigt og over Ikast-Brande procesgangen. Kommune 11

12 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af en medarbejder Trin 1 Mistanken drøftes med nærmeste leder. Trin 2 Ved begrundet mistanke orienteres den afdeling medarbejderen er ansat under. Beslutter lederen, at sagen ikke videresendes, sørger lederen for at informere relevante implicerede, sørger for hjælp og støtte i nødvendigt og ønsket omfang. Trin 3 Personale- og Organisationsafdelingen kontaktes i forbindelse med mistanken. Der tages i den forbindelse stilling til de personalejuridiske sanktioner, hvor der kan laves aftaler omkring tjenstlig samtale, fritagelse fra tjeneste m.v. Henvendelsen kan ske til afdelingslederen eller en af de to personalekonsulenter i afdelingen. Trin 4 Chef for området samt kommunaldirektør orienteres. Trin 5 Såfremt politiet ikke allerede er inddraget, jf. pkt. 1, afholdes der straks et koordinerende møde mellem politiet og kommunen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og kommunen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.) På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering og kommunikation til andre interessenter (hvem, hvordan og hvornår - er beskrevet på intranettet under Kommunikation/Pressekontakt ) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Trin 6 Politiet påbegynder efterforskningen Trin 7 Trin 8 Kommunen iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring. Se i øvrigt den skematiske oversigt over procesgangen. 12

13 Pressehåndtering og kommunikation Der henvises til Ikast-Brande Kommunes interne retningslinjer, der kan findes på intranettet. VIGTIGT: Ingen medarbejdere udtaler sig til pressen! Ledelsen udtaler sig i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer. Tjekliste. Tjeklisten tager udgangspunkt i samarbejdsaftaler mellem hhv. Børn og Familieafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen og Midt og Vestjyllands Politi, fra koordinationsfasen. Brug listen, når der er sket eller skal ske anmeldelse ved mistanke om overgreb, hvor kommunen kan holdes ansvarlig dvs. mistanke rettet mod ansatte, frivillige, personale på bosteder og lign. Indkald kommunikationskonsulent fra start: Kommunikationskonsulenten skal indgå i koordinationsgruppen for at rådgive og bistå med håndtering af presse og kommunikation i forløbet. Synlig ledelse: Sørg for at direktør og politisk ledelse på området er velorienteret og parat til at indgå i håndtering af pressen og kommunikation med personale, forældre og andre interessenter. Huskeliste: Det er en god idé at notere tidspunkt for samtaler, telefonsamtaler og andre aktiviteter i forløbet på en liste, så du kan dokumentere sagens gang, hvis det bliver nødvendigt. Kortlæg de vigtigste interessenter: Hvordan vil de reagere, hvordan skal de håndteres, hvad er deres kommunikationsbehov, hvem skal prioriteres og hvornår skal det ske. Aftal timing og budskaber: Aftal gensidig information med Politiet, så der er fælles fodslag om, hvordan balancen mellem efterforskning og åben kommunikation bl.a. til presse - skal håndteres. Prioriter kommunikation til personale: Afsæt tid til grundig og løbende kommunikation og overvej timingen nøje personalet skal opleve, at det sker rettidigt. Planlæg fælles mundtlig orientering, hvad kan og skal siges, og hvordan det skal formuleres. Indsats overfor gruppen af forældre og pårørende: Planlæg grundig og løbende mundtlig og skriftlig kommunikation både til gruppen og til de spontane henvendelser. De skal opleve, at kommunikationen sker rettidigt. Træn budskaber grundigt og forbered en spørgsmål og svar-guide, så dine svar er klare og entydige. Formuler klare budskaber: Fokuser på sagens fakta og undgå sprogligt at dømme mistænkte og at afsløre identitet. Lug alle udsagn ud, der indeholder vurderinger, forsvar og forklaringer. Træn budskaberne grundigt! Det gælder både til forældre/ pårørende og til presse. Pressemeddelelse: Det bør være kommunen selv, der offentliggør sager som disse. Udarbejd en pressemeddelelse og tag stilling til, om den skal sendes ud til medierne straks eller ligge i beredskab. Udsendelse skal koordineres med eller varsles til politiet. Orienter andre interessenter: Husk at sagen også følges af resten af organisationen, og de har også behov for at få orientering om håndteringen af sagen, dens udvikling og udfald. 13

14 Offentlighed: Husk at alle dokumenter i sagen skal journaliseres. Pressemeddelelser offentliggøres på kommunens og evt. arbejdsstedets hjemmeside umiddelbart efter de er udsendt. Samarbejde mellem Politiet og Ikast-Brande kommune Når mistanken om et seksuelt misbrug eller vold mod et barn opstår, er det vigtigt, at der reageres hurtigt og koordineret politi og kommune imellem. Hos politiet er der udpeget primæransvarlige for indsats i disse sager. Se kontaktoplysninger på s. 17. En mistanke kan opstå via anmeldelser til politiet eller ved politiets patruljering, eller efterforskning. I disse sager inddrages nedenstående medarbejdere hos politiet. I Ikast-Brande Kommune er det lederen af Familierådgivning, og i dennes fravær chefen for Børne - og familieafdelingen eller lederen af PPR der har det primære ansvar for den kommunale indsats. En mistanke kan f.eks. også opstå i kommunale institutioner, via underretninger fra borgere eller offentligt ansatte, gennem medarbejderes rådgivning og samtale med børn og unge. I disse tilfælde rettes henvendelsen til ovenstående. Den part, der modtager mistanken om et overgreb informerer straks den anden part i denne aftale og træffer beslutning om indkaldelse til koordinerende møde (Blå boks i den skematiske oversigt). Dette møde kan være: a) Fysisk møde, hvor samarbejdsparterne mødes b) Telefonmøde Der kan udveksles personfølsomme oplysninger på møderne. Begge parter laver notater om mødets indhold. Vær opmærksom på at notater kan undtages fra aktindsigt efter en konkret vurdering i den periode hvor sagen drøftes/undersøges. I mødet deltager de for sagen relevante medarbejdere fra politiet og fra Ikast-Brande Kommune. Samarbejdsparterne sikre, at der er ledelsesmæssig repræsentation i mødet. Mødet har til formål, eventuelt i anonymiseret form, at få overblik over de relevante oplysninger, observationer og den viden, der på mødetidspunktet foreligger om baggrunden for den opståede mistanke og vurdere om der bør indhentes yderligere oplysninger eller materiale til belysning af sagen. Mødeleder sørger for at konklusioner og aftaler fremhæves ved mødets afslutning. Anmeldelse af forhold Familierådgivningen tager stilling til spørgsmålet om eventuel anmeldelse af mistanken til politiet efter mødet. Hvis det besluttes, at forholdet anmeldes til Lokalpolitiet i Herning, tages der i samråd med afdelingslederen for Familierådgivningen og den sagsbehandler, som er udpeget hos politiet, stilling til helt centrale spørgsmål som: Hvem orienterer barnet og familien vedrørende beslutningen om anmeldelse til politiet? 14

15 Hvornår formidles relevante oplysninger til barnet og familien i forhold til sagens forløb? Hvordan formidles relevante oplysninger til barnet og familien? Hvilke andre fagpersoner bør af hensyn til barnet og familien eventuelt orienteres og i hvilket omfang? Hvis der skal ske afhøring udpeger lederen af Familierådgivningen støtteperson for barnet. Strategi i forhold til afhøringer, pressehåndtering, foranstaltninger m.v. Børnehuset kan eventuelt inddrages i afklaring af spørgsmålene. På mødet aftales roller og opgavefordeling mellem Ikast-Brande Kommune og Lokalpolitiet i Herning. Lokalpolitiet i Herning tager initiativ til, at man evaluerer forløbet når en eventuel straffesag er afgjort. Håndtering af underretninger i Familierådgivningen Når Familierådgivningen i Ikast-Brande Kommune modtager en underretning, så er der bestemte administrative krav til, hvordan underretningen skal behandles: Familierådgivningen sender en kvitteringsskrivelse til underretter inden for 6 dage. Indenfor 24 timer skal Familierådgivningen vurdere, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, så der skal iværksættes en akut indsats. I sager hvor der allerede er iværksat en foranstaltning for et barn/ung, og en ny underretning modtages, skal sagen genvurderes af en person, som ikke tidligere har været inddraget i sagen. Familierådgivningen skal orientere underretter om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning. Dette sker typisk på et Underretningsmøde eller Netværksmøde i Ikast-Brande Kommune. Familierådgivningen kan orientere underretter om, hvilken type foranstaltning der er iværksat på baggrund af underretningen, samt varighed heraf, hvis oplysningen vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som underretter kan yde barnet. Kommunen skal afholde en børnesamtale med barnet uden forældrenes samtykke og deltagelse, hvis underretningen omhandler mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Samarbejde med børnehuse Børnehusenes formål er at sikre, at børn/unge og familier får den bedst mulige hjælp og støtte i forbindelse med sager om overgreb mod børn og unge. Børnehuset bidrager med at koordinere samarbejdet mellem de involverede fagpersoner, samt ved at tilbyde psykologisk krisehjælp i form af samtaler med barnet, den unge og de nærmeste vigtige voksne. Desuden yder de råd og vejledning til myndighedssocialrådgiverne. Børn, unge og deres familier modtages efter henvendelse fra hjemkommunens familierådgiver. Børnehuset bidrager desuden ved udformning af børnefaglige undersøgelser. 15

16 Familierådgivningen er opmærksom på at inddrage børnehuset i behandlingen af sager, hvor der er to eller flere sektorer involveret. Det kan eksempelvis være at både Familierådgivningen og Politiet eller sundhedsvæsnet er involveret. 16

17 Kontakt Lokalpolitiet i Herning: Politikommissær Politiassistent Politiassistent Henning Præstegaard Telefon , lok Mobil telefon René Aaby Telefon , lok Mobil telefon Jeppe Smith Telefon , lok Mobil telefon I Ikast-Brande Kommune: Afdelingsleder for Familierådgivningen Børne- og familiechef Leder af PPR Hanne Nørskov Dir. telefon Mobil telefon Anton Rasmussen Dir. telefon Mobil telefon Johs Klindt Dir. telefon Mobil telefon Løn- og organisationsafdelingen Susan Hedegaard, dir. Telefon Dorte Aaen, dir. Telefon Aase Klausen, dir. Telefon Børnehuset: Børnehuset Midt Marselis Boulevard 179, 8000 Aarhus C Telefon:

18 Evaluering Lokalpolitiet i Herning tager en gang årligt, inden udgangen af marts måned, initiativ til at invitere til et erfaringsudvekslings- og evalueringsmøde om samarbejdet. Revision Kommunalbestyrelsen reviderer beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt 4 års intervaller. 18

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere