Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

2 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Loven... 5 Underretningen... 6 Henvendelse til Personale- og Organisationsafdelingen... 7 Grafisk oversigt over handlingsforløb... 8 Aftale mellem politiet og Ikast-Brande Kommune Pressehåndtering og kommunikation Anmeldelse af forhold Kontakt Evaluering Revision

3 Indledning Målgruppe Dette materiale retter sig mod: Alle ansatte i Ikast-Brande Kommune, der i deres arbejde kommer i kontakt med børn og unge. Eksempelvis ansatte i skoler og på dagtilbudsområdet, Familierådgivningen, Tandplejen, Sundhedsplejen osv. Midt- og Vestjyllands Politi Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. læger, sygehuse, Statsforvaltningen og Børnehuset Indholdet Materialet beskriver, hvordan proceduren er i forskellige scenarier. Der henvises til den skematiske oversigt, hvor de gule kasser angiver hvilke scenarier, der kan komme på tale. Såfremt Familierådgivningen eller politiet undervejs i forløbet vælger at afvise en mistanke om overgreb, udarbejdes der et notat herom med angivelse af, hvilke kriterier sagen er afvist på. Formål Formålet med materialet er bl.a. at give guidning til, hvordan du som medarbejder, skal reagere i situationer, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn og unge. Når du står i situationen, bliver hovedet hurtigt fyldt med spørgsmål om procedure, og hvordan man i øvrigt skal agere. Så skal man søge hjælp i dette materiale. Formålet er ligeledes at beskrive Ikast-Brande Kommunes initiativer vedrørende forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Materialet udgør samtidig den aftale, der er indgået mellem politiet og Ikast-Brande Kommune om procedure og rollefordeling. Beredskabet er udarbejdet jf. Servicelovens 19, stk. 5. Hvad er overgreb? Seksuelle overgreb er karakteriseret ved: Den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. 3

4 Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral (Kilde: SISO). Seksuelle overgreb kan være mange forskellige ting. Barnet kan for eksempel overvære de voksne se pornofilm eller blive udsat for seksuelt betonede berøringer. Barnet kan blive tvunget til at berøre andres kønsorganer eller opleve forsøg på samleje. Der skal også gribes ind, når et barn eller en ung udviser grænseoverskridende adfærd overfor et andet barn eller ung. Voldige overgreb er karakteriseret ved: Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindre udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet (Kilde: SISO). Bemærk også, at det er skadeligt for børn og unge at være vidne til overgreb. Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn Op imod en tredjedel af alle overgreb mod børn og unge begås af personer under 18 år. Derfor er det vigtigt at sætte ind med forebyggelse og behandling, hvis man observerer seksuelt grænseoverskridende adfærd hos børn og unge. Se i øvrigt udgivelsen Den professionelle tvivl : Handlingsguiden i dette materiale (s. 9 ff.) skal benyttes uanset om mistanken retter sig mod en person over eller under 18 år. Det er dog vigtigt at huske, at man ved underretning til Familierådgivningen underretter om såvel offer som krænker, hvis denne er under 18 år. Hvordan skal jeg forholde mig? Fagpersoner, som har med barnet at gøre i hverdagen, spiller en vigtig rolle. En væsentlig forudsætning for at afdække og håndtere en sag om seksuelle overgreb er, at fagpersonen reagerer på mistrivsel og ser tegn og signaler fra barnet. Må man tale med barnet? 4

5 Mange bliver i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om voldige eller seksuelle overgreb mod et barn. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til og stille forståelses- eller afklarende spørgsmål til barnet. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen skal videregive. Afhøring af barnet er politiets opgave. Detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. er spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse med afhøringen af barnet. Graden af viden Graden af bekymring, mistanke og viden vil have betydning for, hvordan man som fagperson skal agere. Er der tale om en bekymring? En fornemmelse af at barnet mistrives? En bekymring for, om barnet måske kan være udsat for overgreb? I de tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en faglig, systematisk observation over en kortere periode, hvor bekymringen enten afkræftes eller bekræftes. Er der tale om en mistanke? Barnet kommer måske med udsagn eller udviser tegn, som giver fagpersonen en mistanke om, at barnet udsættes for seksuelle overgreb. Her anbefales det, at lederen inddrages og i samarbejde beskrives, hvad der konkret har ført til mistanken. Er der tale om konkret viden? Barnet er fremkommet med direkte udsagn, krænkeren har tilstået, eller der har været vidner til overgrebene. Også her anbefales det, at fagpersonen inddrager sin leder. (Uddrag fra pjecen Den professionelle tvivl ) Loven Det juridiske grundlag for den skærpede underretningspligt findes i: Servicelovens 153: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 3. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 4. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. 5

6 Underretningen For en nærmere beskrivelse af hvordan du foretager en underretning henvises til Ikast- Brande Kommunes hjemmeside: Hvad gør du, hvis du er bekymret for et barn eller en ung? - ikast-brande.dk Vær opmærksom på, at du som medarbejder har pligt til at underrette uanset om din leder er til stede eller måtte være uenig i underretningen. Forebyggelse Kommune og politi tager initiativ til at oplyse og undervise relevante fora om arbejdet og problemstillinger i sager, der vedrører mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb og vold mod børn for på den måde at fremme viden hos faggrupper om, hvordan der ved mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn bør handles. I daginstitutionerne er der fokus på lokalernes fysiske indretning, ligesom personalet så vidt muligt arbejder gruppevis og således ikke er alene med børnene. Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Ikast-Brande Kommune rummer kommunens initiativer til forebyggelse og tidlig opsporing. Læs mere her. Tidlig opsporing Personalet kan på kommunens hjemmeside gøre sig bekendt med hvilke signaler og symptomer, der kan henføres til mulig mistrivsel hos et barn. Signaler og symptomer - ikast-brande.dk 6

7 Min rolle som fagperson Når tvivlen/mistanken opstår, følges proceduren som beskrevet på de følgende sider. Mange følelser er i spil hos både barnet og familien, når et overgreb kommer frem. Det er vigtigt, at du som fagperson er opmærksom på at bevare fokus på barnet og familiens behov for støtte og hjælp. Du skal så vidt muligt bevare kontakten til familien og medvirke til, at familien er så velinformeret som muligt (undtaget de situationer, hvor mistanken retter sig mod en eller begge forældre, hvor særlige procedurer er beskrevet i handlingsguiden). Få dine egne følelser bearbejdet med en god kollega eller din leder. Når først sagen ruller, overtager Familierådgivningen og/eller politiet ansvaret for behandling af sagen. Ud over ovennævnte indsats, vil din videre medvirken bestå i at afgive en forklaring om din bevæggrund for at gå videre med din bekymring/mistanke (skriftligt eller mundtlig forklaring, alt efter sagens omfang og karakter). Henvendelse til Personale- og Organisationsafdelingen Hvis mistanken om overgreb/vold involverer en medarbejder kontaktes afdelingslederen eller en af de to personalekonsulenter i Personale- og Organisationsafdelingen straks. Alle sanktioner i forhold til medarbejdere sker i samarbejde mellem lederen/chefen og Personale- og Organisationsafdelingen. Kontaktoplysninger Se side 16. 7

8 Grafisk oversigt over handlingsforløb Kilde Politiets arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold eller anmeldelse om overgreb eller vold fra forurettede til politiet Side 9 1) Underretning til Familierådgivningen fra privatperson. 2) Familierådgivningens arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold. 3) Anmeldelse om overgreb/vold fra forurettede til Familierådgivningen. Side 10 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af børn. Side 11 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af privat personer herunder forældrene. Side 11 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af en medarbejder. Side 12 Sagen drøftes med nærmeste leder. Sagen drøftes med nærmeste leder Vurdering Politiet vurderer sagen og tager stilling til, om der er grundlag for at starte en efterforskning. Familierådgivningen vurderer sagen og tager stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet eller inddragelse af politiet i vurderingen. Sagen drøftes med nærmeste chef. Orientering til kommunaldirektør Personale- og organisationsafdelingen inddrages. Koordinering Koordinerende møde mellem politi og kommune. * Kommunikationsteamet deltager hvis kommunen kan holdes ansvarlig. (Se tjekliste på side 12) Hvem skal inddrages? (f.eks. Børnehuset) Strategi i forhold til afhøring, presse, foranstaltninger osv. *) Se i øvrigt beskrivelse i afsnittet om samarbejdsaftalen. Handling Politiet påbegynder efterforskningen. Familierådgivningen iværksætter krisehjælp i nødvendigt omfang. Familierådgivningen iværksætter foranstaltning/hjælp til barn/børn/familie.

9 Politiets arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold eller Anmeldelse om overgreb eller vold fra forurettede til politiet Trin 1 Politiet vurderer sagen og tager stilling til om der er grundlag for at starte en efterforskning og retter henvendelse til Familierådgivningen. Vær opmærksom på, at forældrene ikke må orienteres, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre. Trin 2 Der afholdes straks et koordinerende møde mellem politiet og Familierådgivningen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og Familierådgivningen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.). På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering (hvem, hvordan og hvornår) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Trin 3a Politiet påbegynder efterforskningen Trin 3b Trin 4 Børne- og familieafdelingen iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring.

10 Underretning til Familierådgivningen fra privatpersoner eller Familierådgivningens arbejde i almindelighed fører til formodning om overgreb eller vold eller Anmeldelse om overgreb eller vold fra forurettede til Familierådgivningen Trin 1 Trin 2 Børne- og familieafdelingen vurderer sagen og tager stilling til om der skal ske anmeldelse til politiet. Ligeledes tages der stilling til, hvorvidt politiet skal inddrages i vurderingen. Vær opmærksom på, at forældrene ikke må orienteres, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre. Såfremt politiet ikke allerede er inddraget, jf. pkt. 1, afholdes der straks et koordinerende møde mellem politiet og Familierådgivningen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og Familierådgivningen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.) På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering (hvem, hvordan og hvornår) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Trin 3a Politiet påbegynder efterforskningen Trin 3b Trin 4 Børne- og familieafdelingen iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring. 10

11 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af privat person - herunder forældrene. Trin 1 Mistanken drøftes med nærmeste leder. Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5a Beslutter lederen, at sagen ikke videresendes, sørger lederen for at informere relevante implicerede, sørger for hjælp og støtte i nødvendigt og ønsket omfang. Medarbejderen skal selv sende underretning, hvis lederen ikke er til stede, eller hvis lederen ikke er enig i underretningen. Mistanken sendes til Familierådgivningen der vurderer sagen og tager stilling til om der skal ske anmeldelse til politiet. Ligeledes tager Familierådgivningen stilling til, hvorvidt politiet skal inddrages i vurderingen. Vær opmærksom på, at forældrene ikke må orienteres, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre. Såfremt politiet ikke allerede er inddraget, jf. pkt. 1, afholdes der straks et koordinerende møde mellem politiet og Familierådgivningen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og Familierådgivningen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.). Børnehuset skal involveres, hvis to eller flere instanser er involveret i sagen. På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering og kommunikation til andre interessenter (hvem, hvordan og hvornår - er beskrevet på intranettet under Kommunikation/Pressekontakt ) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Politiet påbegynder efterforskningen Trin 5b Trin 6 Familierådgivningen, eventuelt i samarbejde med andre afdelinger iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring. Aftale Se i øvrigt mellem den skematiske politiet oversigt og over Ikast-Brande procesgangen. Kommune 11

12 Medarbejder får mistanke om overgreb/vold foretaget af en medarbejder Trin 1 Mistanken drøftes med nærmeste leder. Trin 2 Ved begrundet mistanke orienteres den afdeling medarbejderen er ansat under. Beslutter lederen, at sagen ikke videresendes, sørger lederen for at informere relevante implicerede, sørger for hjælp og støtte i nødvendigt og ønsket omfang. Trin 3 Personale- og Organisationsafdelingen kontaktes i forbindelse med mistanken. Der tages i den forbindelse stilling til de personalejuridiske sanktioner, hvor der kan laves aftaler omkring tjenstlig samtale, fritagelse fra tjeneste m.v. Henvendelsen kan ske til afdelingslederen eller en af de to personalekonsulenter i afdelingen. Trin 4 Chef for området samt kommunaldirektør orienteres. Trin 5 Såfremt politiet ikke allerede er inddraget, jf. pkt. 1, afholdes der straks et koordinerende møde mellem politiet og kommunen. Mødet har høj prioritet. I forbindelse med mødeindkaldelsen vurderer politiet og kommunen om der skal indkaldes andre instanser til mødet herunder om Børnehuset skal involveres (læge, PPR, skole, daginstitution/dagpleje ect.) På mødet aftales strategi for eventuel afhøring, pressehåndtering og kommunikation til andre interessenter (hvem, hvordan og hvornår - er beskrevet på intranettet under Kommunikation/Pressekontakt ) orientering af 3. part - under hensyntagen til tavshedspligtsreglerne hvem er tovholder, og dermed ansvarlig for fremdrift i sagen Trin 6 Politiet påbegynder efterforskningen Trin 7 Trin 8 Kommunen iværksætter Eventuel krisehjælp i nødvendigt omfang Eventuelle foranstaltninger/hjælp til barnet/børnene/familie/øvrige Sagen afsluttes og evalueres med alle involverede parter med henblik på læring. Se i øvrigt den skematiske oversigt over procesgangen. 12

13 Pressehåndtering og kommunikation Der henvises til Ikast-Brande Kommunes interne retningslinjer, der kan findes på intranettet. VIGTIGT: Ingen medarbejdere udtaler sig til pressen! Ledelsen udtaler sig i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer. Tjekliste. Tjeklisten tager udgangspunkt i samarbejdsaftaler mellem hhv. Børn og Familieafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen og Midt og Vestjyllands Politi, fra koordinationsfasen. Brug listen, når der er sket eller skal ske anmeldelse ved mistanke om overgreb, hvor kommunen kan holdes ansvarlig dvs. mistanke rettet mod ansatte, frivillige, personale på bosteder og lign. Indkald kommunikationskonsulent fra start: Kommunikationskonsulenten skal indgå i koordinationsgruppen for at rådgive og bistå med håndtering af presse og kommunikation i forløbet. Synlig ledelse: Sørg for at direktør og politisk ledelse på området er velorienteret og parat til at indgå i håndtering af pressen og kommunikation med personale, forældre og andre interessenter. Huskeliste: Det er en god idé at notere tidspunkt for samtaler, telefonsamtaler og andre aktiviteter i forløbet på en liste, så du kan dokumentere sagens gang, hvis det bliver nødvendigt. Kortlæg de vigtigste interessenter: Hvordan vil de reagere, hvordan skal de håndteres, hvad er deres kommunikationsbehov, hvem skal prioriteres og hvornår skal det ske. Aftal timing og budskaber: Aftal gensidig information med Politiet, så der er fælles fodslag om, hvordan balancen mellem efterforskning og åben kommunikation bl.a. til presse - skal håndteres. Prioriter kommunikation til personale: Afsæt tid til grundig og løbende kommunikation og overvej timingen nøje personalet skal opleve, at det sker rettidigt. Planlæg fælles mundtlig orientering, hvad kan og skal siges, og hvordan det skal formuleres. Indsats overfor gruppen af forældre og pårørende: Planlæg grundig og løbende mundtlig og skriftlig kommunikation både til gruppen og til de spontane henvendelser. De skal opleve, at kommunikationen sker rettidigt. Træn budskaber grundigt og forbered en spørgsmål og svar-guide, så dine svar er klare og entydige. Formuler klare budskaber: Fokuser på sagens fakta og undgå sprogligt at dømme mistænkte og at afsløre identitet. Lug alle udsagn ud, der indeholder vurderinger, forsvar og forklaringer. Træn budskaberne grundigt! Det gælder både til forældre/ pårørende og til presse. Pressemeddelelse: Det bør være kommunen selv, der offentliggør sager som disse. Udarbejd en pressemeddelelse og tag stilling til, om den skal sendes ud til medierne straks eller ligge i beredskab. Udsendelse skal koordineres med eller varsles til politiet. Orienter andre interessenter: Husk at sagen også følges af resten af organisationen, og de har også behov for at få orientering om håndteringen af sagen, dens udvikling og udfald. 13

14 Offentlighed: Husk at alle dokumenter i sagen skal journaliseres. Pressemeddelelser offentliggøres på kommunens og evt. arbejdsstedets hjemmeside umiddelbart efter de er udsendt. Samarbejde mellem Politiet og Ikast-Brande kommune Når mistanken om et seksuelt misbrug eller vold mod et barn opstår, er det vigtigt, at der reageres hurtigt og koordineret politi og kommune imellem. Hos politiet er der udpeget primæransvarlige for indsats i disse sager. Se kontaktoplysninger på s. 17. En mistanke kan opstå via anmeldelser til politiet eller ved politiets patruljering, eller efterforskning. I disse sager inddrages nedenstående medarbejdere hos politiet. I Ikast-Brande Kommune er det lederen af Familierådgivning, og i dennes fravær chefen for Børne - og familieafdelingen eller lederen af PPR der har det primære ansvar for den kommunale indsats. En mistanke kan f.eks. også opstå i kommunale institutioner, via underretninger fra borgere eller offentligt ansatte, gennem medarbejderes rådgivning og samtale med børn og unge. I disse tilfælde rettes henvendelsen til ovenstående. Den part, der modtager mistanken om et overgreb informerer straks den anden part i denne aftale og træffer beslutning om indkaldelse til koordinerende møde (Blå boks i den skematiske oversigt). Dette møde kan være: a) Fysisk møde, hvor samarbejdsparterne mødes b) Telefonmøde Der kan udveksles personfølsomme oplysninger på møderne. Begge parter laver notater om mødets indhold. Vær opmærksom på at notater kan undtages fra aktindsigt efter en konkret vurdering i den periode hvor sagen drøftes/undersøges. I mødet deltager de for sagen relevante medarbejdere fra politiet og fra Ikast-Brande Kommune. Samarbejdsparterne sikre, at der er ledelsesmæssig repræsentation i mødet. Mødet har til formål, eventuelt i anonymiseret form, at få overblik over de relevante oplysninger, observationer og den viden, der på mødetidspunktet foreligger om baggrunden for den opståede mistanke og vurdere om der bør indhentes yderligere oplysninger eller materiale til belysning af sagen. Mødeleder sørger for at konklusioner og aftaler fremhæves ved mødets afslutning. Anmeldelse af forhold Familierådgivningen tager stilling til spørgsmålet om eventuel anmeldelse af mistanken til politiet efter mødet. Hvis det besluttes, at forholdet anmeldes til Lokalpolitiet i Herning, tages der i samråd med afdelingslederen for Familierådgivningen og den sagsbehandler, som er udpeget hos politiet, stilling til helt centrale spørgsmål som: Hvem orienterer barnet og familien vedrørende beslutningen om anmeldelse til politiet? 14

15 Hvornår formidles relevante oplysninger til barnet og familien i forhold til sagens forløb? Hvordan formidles relevante oplysninger til barnet og familien? Hvilke andre fagpersoner bør af hensyn til barnet og familien eventuelt orienteres og i hvilket omfang? Hvis der skal ske afhøring udpeger lederen af Familierådgivningen støtteperson for barnet. Strategi i forhold til afhøringer, pressehåndtering, foranstaltninger m.v. Børnehuset kan eventuelt inddrages i afklaring af spørgsmålene. På mødet aftales roller og opgavefordeling mellem Ikast-Brande Kommune og Lokalpolitiet i Herning. Lokalpolitiet i Herning tager initiativ til, at man evaluerer forløbet når en eventuel straffesag er afgjort. Håndtering af underretninger i Familierådgivningen Når Familierådgivningen i Ikast-Brande Kommune modtager en underretning, så er der bestemte administrative krav til, hvordan underretningen skal behandles: Familierådgivningen sender en kvitteringsskrivelse til underretter inden for 6 dage. Indenfor 24 timer skal Familierådgivningen vurdere, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, så der skal iværksættes en akut indsats. I sager hvor der allerede er iværksat en foranstaltning for et barn/ung, og en ny underretning modtages, skal sagen genvurderes af en person, som ikke tidligere har været inddraget i sagen. Familierådgivningen skal orientere underretter om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning. Dette sker typisk på et Underretningsmøde eller Netværksmøde i Ikast-Brande Kommune. Familierådgivningen kan orientere underretter om, hvilken type foranstaltning der er iværksat på baggrund af underretningen, samt varighed heraf, hvis oplysningen vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som underretter kan yde barnet. Kommunen skal afholde en børnesamtale med barnet uden forældrenes samtykke og deltagelse, hvis underretningen omhandler mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Samarbejde med børnehuse Børnehusenes formål er at sikre, at børn/unge og familier får den bedst mulige hjælp og støtte i forbindelse med sager om overgreb mod børn og unge. Børnehuset bidrager med at koordinere samarbejdet mellem de involverede fagpersoner, samt ved at tilbyde psykologisk krisehjælp i form af samtaler med barnet, den unge og de nærmeste vigtige voksne. Desuden yder de råd og vejledning til myndighedssocialrådgiverne. Børn, unge og deres familier modtages efter henvendelse fra hjemkommunens familierådgiver. Børnehuset bidrager desuden ved udformning af børnefaglige undersøgelser. 15

16 Familierådgivningen er opmærksom på at inddrage børnehuset i behandlingen af sager, hvor der er to eller flere sektorer involveret. Det kan eksempelvis være at både Familierådgivningen og Politiet eller sundhedsvæsnet er involveret. 16

17 Kontakt Lokalpolitiet i Herning: Politikommissær Politiassistent Politiassistent Henning Præstegaard Telefon , lok Mobil telefon René Aaby Telefon , lok Mobil telefon Jeppe Smith Telefon , lok Mobil telefon I Ikast-Brande Kommune: Afdelingsleder for Familierådgivningen Børne- og familiechef Leder af PPR Hanne Nørskov Dir. telefon Mobil telefon Anton Rasmussen Dir. telefon Mobil telefon Johs Klindt Dir. telefon Mobil telefon Løn- og organisationsafdelingen Susan Hedegaard, dir. Telefon Dorte Aaen, dir. Telefon Aase Klausen, dir. Telefon Børnehuset: Børnehuset Midt Marselis Boulevard 179, 8000 Aarhus C Telefon:

18 Evaluering Lokalpolitiet i Herning tager en gang årligt, inden udgangen af marts måned, initiativ til at invitere til et erfaringsudvekslings- og evalueringsmøde om samarbejdet. Revision Kommunalbestyrelsen reviderer beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt 4 års intervaller. 18

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1 INDLEDNING 4 DEFINITIONER PÅ SEKSUELLE OVERGREB, FYSISK OG PSYKISK VOLD 5 DEFINITION AF VOLD 5 FOREBYGELSE 6 SUNDHEDSPLEJEN 6 UNGDOMSKONSULENTER

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Indhold...2

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere