FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002"

Transkript

1 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE I STRID MED PRODUKTANSVARSDIREKTIVET Mikael Rosenmejer og advokatfuldmægtig Vivi Klink Larsen EF-Domstolens afgørelser af 25. april 2002 sår tvivl om produktansvarslovens overensstemmelse med EU-retten. EF-direktivet om produktansvar (85/374/EØF) er i mange år blevet betragtet som værende udtryk for en minimumsharmonisering af medlemsstaternes retsregler om produktansvar for personskade og for skade på forbrugerting. En række medlemsstater, herunder Danmark, har således været af den opfattelse, at de nationale produktansvarsregler var i overensstemmelse med EU-retten, så længe skadelidte minimum var sikret de rettigheder, som følger af produktansvarsdirektivet. Ønskede man en øget forbrugerbeskyttelse, har den fremherskende opfattelse vel været, at dette ville være i overensstemmelse med produktansvarsdirektivets formål, så længe det ikke påvirkede konkurrencen eller varernes frie bevægelighed. Implementeringen af direktivet i dansk ret Ved implementeringen af produktansvarsdirektivet i dansk ret i 1989 valgte man af hensyn til skadelidte at supplere direktivets bestemmelser med en udtrykkelig lovregulering af mellemhandlerens ansvar (produktansvarslovens 10). Det blev således vedtaget, at mellemhandleren skulle hæfte for det ansvar, der påhviler producenten, umiddelbart overfor skadelidte og overfor senere mellemhandlere. Før vedtagelsen af denne bestemmelse var mellemhandlerens hæftelsesansvar et ulovbestemt ansvar, som udsprang af det retspraksisudviklede produktansvar. Begrundelsen for en lovfæstelse af mellemhandlerens hæftelsesansvar var ifølge forarbejderne blandt andet, at uden et sådant hæftelsesansvar ville skadelidte risikere at skulle sagsøge en udenlandsk producent, hvilket kunne medføre forsinkelse og øgede omkostninger for skadelidte, selvom producenten ville kunne sagsøges ved en dansk domstol i medfør af EF-Domskonventionen. Skadelidte skulle derfor frit kunne vælge, hvilket led i omsætningskæden han ville rette kravet mod. Skadelidte kunne desuden vælge, at kravet også skulle kunne rettes mod flere led samtidig, f.eks. detailleddet, den danske importør og selvfølgelig producenten. Skadelidtes mulighed for faktisk at opnå erstatning i anledning af produktskaden blev således forbedret i forhold til produktansvarsdirektivets regler. En lovregulering af mellemhandlerens ansvar blev ligeledes anset for hensigtsmæssig ud fra et retsteknisk synspunkt, da det ellers ville være vanskeligt at... Forsættes på bagsiden

2 HØJESTERETSDOM PRÆCISERER FORTOLKNINGEN AF FAL 7 FORSIKRINGSSELSKAB VANDTPRINCIPIELSAG Mikael Rosenmejer og advokatfuldmægtig Katrine Willemann Højesteret fastslog for nylig, at en forsikringstagers oplysningspligt efter FAL 7 ikke bortfaldt efter forsikringsbegæringens afgivelse, men opretholdtes frem til forsikringsaftalens indgåelse. Dommen er trykt i UfR H. En forsikring etableres typisk ved, at den forsikringssøgende udfylder, underskriver og indsender en forsikringsbegæring til forsikringsselskabet. I forsikringsbegæringen indeholdes en række spørgsmål formuleret af forsikringsselskabet, og svarene giver selskabet mulighed for at vurdere, hvorvidt selskabet ønsker at overtage risikoen evt. på skærpede vilkår. For at selskabet skal få et rigtigt vurderingsgrundlag, er det naturligvis vigtigt, at den forsikringssøgende i besvarelsen af spørgsmålene afgiver rigtige og fuldstændige oplysninger. Urigtige oplysninger Forsikringsaftaleloven indeholder et afsnit, der handler om forsikringstageres afgivelse af urigtige oplysninger og konsekvenserne heraf. Det har i teorien og i praksis været den fremherskende opfattelse, at forsikringstagerens pligt til at afgive oplysninger var opfyldt, når forsikringstageren havde besvaret spørgsmålene i forsikringsbegæringen og havde indsendt begæringen til forsikringsselskabet. Reglerne i Forsikringsaftaleloven indebærer, 1) at forsikringsselskabet ikke hæfter, såfremt en kunde svigagtigt har afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder af betydning for selskabet, jf. 4, 2) at forsikringsselskabet hæfter, såfremt kunden hverken vidste eller burde vide, at de afgivne oplysninger var forkerte, jf. 5, 3) at selskabet er fri for ansvar, hvis forsikringstageren uagtsomt har afgivet urigtige oplysninger, og hvis det kan antages, at selskabet ikke ville overtage forsikringen, såfremt der var blevet afgivet korrekte oplysninger, jf. 6. Af lovens 7 følger endvidere, at en forsikringstagers undladelse af at afgive oplysninger (udover at besvare spørgsmålene i forsikringsbegæringen) ikke medfører, at selskabet slipper for ansvar, medmindre forsikringstageren har handlet groft uagtsomt ved ikke at have oplyst selskabet om en omstændighed, som han burde vide, var af betydning for selskabet. Sagens omstændigheder I maj måned repræsenterede advokat Mikael Rosenmejer, Plesner Svane Grønborg, et forsikringsselskab i en sag for Højesteret, hvor netop 7 var sagens kerne. Spørgsmålet var, om kundens pligt til at informere forsikringsselskabet om omstændigheder af betydning for selskabet ophørte ved kundens afgivelse af forsikringsbegæringen, eller om kunden havde pligt til at orientere selskabet om relevante forhold helt frem til aftalens afslutning, det vil sige frem til tidspunktet for forsikringsselskabets accept af forsikringsbegæringen og udstedelse af policen. Dette spørgsmål var ikke tidligere afgjort af Højesteret. 2

3 Kort fortalt afgav et forældrepar i juni 1994 begæring om udvidelse af deres ulykkesforsikring, således at den kom til at omfatte deres tre børn. Forsikringen dækkede bl.a. børns blindhed opstået som følge af sygdom. I begæringen oplyste forældrene på spørgsmålet om, hvorvidt børnene led af sygdom eller handicap, at deres ældste barn var handicappet som følge af en sjælden sygdom. De yngste børns helbred oplyste forældrene derimod intet om. De to yngste - et tvillingepar - var født for tidligt i februar 1994 og havde allerede før begæringens afgivelse været indlagt flere gange med adskillige uafklarede problemer. Kort efter begæringens afgivelse stod det klart, at tvillingernes problemer ikke kunne tilskrives deres for tidlige fødsel, men måtte henføres til en alvorlig sygdom. Efter udveksling af korrespondance mellem forældrene og forsikringsselskabet vedrørende det ældste barns sygdom, accepterede forældrene i oktober et tilbud fra forsikringsselskabet om at udstede en police i overensstemmelse med forsikringsbegæringen, dog med særlige vilkår for det ældste barn på grund af dennes handicap. På intet tidspunkt under korrespondancen vedrørende det ældste barn oplyste forældrene, at tvillingerne var alvorligt syge. Da forældrene accepterede forsikringsselskabets tilbud i oktober måned, var tvillingerne reelt blinde. Procedure Under sagen, der var anlagt af forældrene med det formål at få forsikringsselskabet dømt til at udbetale erstatning som følge af tvillingernes sygdom, gjorde forældrene gældende, at deres oplysningspligt ophørte ved indsendelsen af forsikringsbegæringen i juni måned. De gjorde endvidere gældende, at de i juni troede, at tvillingernes problemer kunne henføres til deres for tidlige fødsel, og at problemerne altså ikke havde rod i en sygdom. Deres advokat henviste blandt andet til, at det ifølge teori og praksis fremgik, at en kundes oplysningspligt, under normale omstændigheder, ophæves på tidspunktet for afgivelse af forsikringsbegæringen. Advokat Mikael Rosenmejer gjorde derimod på forsikringsselskabets vegne gældende, at oplysningspligten efter FAL 7 først ophører, når aftalen er endeligt indgået og henviste blandt andet til overskriften i forsikringsaftalelovens kapitel vedrørende urigtige oplysninger, der lyder Urigtige oplysninger ved aftalens indgåelse. På tidspunktet for aftalens indgåelse i oktober havde forældrene gennem længere tid haft kendskab til børnenes alvorlige sygdom, og de vidste på grund af korrespondancen vedrørende det ældste barns handicap, at oplysning herom var af betydning for forsikringsselskabet. Af disse grunde burde forældrene loyalt have informeret selskabet om børnenes situation, før forsikringen blev tegnet. Dommen Højesteret gav ligesom Landsretten forsikringsselskabet medhold og tiltrådte således, at selskabet ikke havde pligt til at udbetale den krævede erstatning (ca. 8 mio. inkl. renter). Som begrundelse anførte Højesteret, at forældrene, da de i oktober accepterede forsikringsselskabets tilbud, var bekendt med, at [tvillingerne], allerede den 13. juni 1994, da forsikringsbegæringen blev indgivet, led af en meget alvorlig sygdom, at forsikringsselskabets tilbud var afgivet, uden at selskabet havde kendskab hertil, og at oplysning om børnenes sygdom havde væsentlig betydning for selskabets risikobedømmelse. Af Højesterets afgørelse fremgår det, at oplysningspligten efter 7 ikke uden videre ophører ved forsikringsbegæringens afgivelse. I sagen havde forældrene helt frem til aftalens indgåelse en pligt til loyalt at informere forsikringsselskabet om omstændigheder, som forældrene vidste, var relevante for forsikringsselskabets vurdering af, om det ønskede at dække risikoen. Det gjorde forældrene ikke, og selskabet kunne derfor med rette nægte at yde forsikringsdækning. Overskriften i Forsikringsaftalelovens kapitel Urigtige oplysninger ved aftalens indgåelse blev således i denne sag forstået bogstaveligt - oplysningspligten efter 7 gjaldt også i tiden efter forsikringsbegæringens underskrift og helt frem til aftalens indgåelse. 3

4 KENDELSER VEDRØRENDE SYN OG SKØNSSPØRGSMÅL DOMSTOLENE: SKØNSMÆND SKAL IKKE VÆRE DOMMERE Mikael Delin I artiklen redegøres der for nogle vigtige kendelser vedrørende spørgsmål, der ikke må stilles i forbindelse med syn og skøn. Når der foretages syn og skøn i civile sager, hvor parterne ofte er dækket af retshjælps- eller ansvarsforsikringer, er det fast praksis, at parterne forinden skønsforretningen forsøger at blive enige om de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare. Hvis de ikke kan blive enige om, hvilke spørgsmål der skal stilles til skønsmanden, eller de ikke kan blive enige om formuleringen af spørgsmålene, afgøres det af retten efter reglen i retsplejelovens 201, som siger, at det i udmeldelsesdekretet tydeligt skal angives, hvad der er forretningens genstand og øjemed. Desuden kan retten ifølge retsplejelovens 341 afskære bevisførelse, der skønnes at være uden betydning for sagen. Hvis en køber af fast ejendom efterfølgende konstaterer skade på ejendommen, har han bl.a. mulighed for at anlægge sag mod den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten, hvis skaderne burde være opdaget af ham, da han besigtigede ejendommen. I denne type sager ønsker købers advokat ofte at stille spørgsmål af retlig karakter, f.eks. hvorvidt den bygningssagkyndige burde have konstateret en skade, eller om han burde have karakteriseret en skade i en vis kategori etc. Dette er det naturligvis domstolene, som til syvende og sidst skal afgøre. Hvis den bygningssagkyndiges advokat ikke protesterer imod spørgsmålene, udøver retten ikke automatisk censur, hvorfor skønsmænd i mange tilfælde bliver stillet retlige spørgsmål. Dette er naturligvis uheldigt for parterne, som honorerer skønsmanden for at besvare spørgsmål, som retten i bedste fald ser væk fra, da skønsmandens vurdering af retlige forhold er uden betydning, og som i værste fald kan få uheldig betydning for udfaldet af sagen, fordi skønsmandens forkerte svar på juridiske spørgsmål kan påvirke rettens afgørelse. Hos Plesner Svane Grønborg, hvor vi ofte repræsenterer de bygningssagkyndige, har vi indtaget den holdning, at skønsmænd skal udtale sig om fysiske forhold ved ejendommen, medens det tilkommer domstolene at vurdere, hvad den bygningssagkyndige burde have gjort i en given situation. Dette har køberadvokaterne ikke altid været enige i, og domstolene har derfor i en lang række sager skullet tage stilling, om køberens advokat mod vores protest kunne få lov til at stille spørgsmål til skønsmanden, som efter vores vurdering har forudsat, at skønsmanden skulle foretage en retlig vurdering. I det følgende redegøres der for den udviklede praksis. Vestre Landsrets stadfæstede ved kendelse B af 9. marts 2000 (advokat Tina Grønning) en kendelse fra Retten i Esbjerg, hvorefter køberens advokat ikke kunne få lov til at stille skønsmanden spørgsmål, som indebar, at skønsmanden skulle tage stilling til, dels hvilken kategorisering den bygningssagkyndige skulle have foretaget i tilstandsrapporten, og dels hvorvidt han skulle have foretaget yderligere undersøgelser. Landsretten begrundende dette med, at spørgsmålene forudsatte, at skønsmanden foretog en retlig vurdering, og at det tilkom retten at afgøre, om den bygningssagkyndige havde opfyldt sine forpligtelser. Ved kendelse af 10. januar 2001 i BS 1-553/2000 (advokat Jens Jordahn) nægtede Retten i Taastrup købers advokat adgang til at stille et spørgsmål, hvorefter skønsmanden blev bedt om at beskrive, hvorvidt bygningens fysiske tilstand afveg fra beskrivelsen i tilstandsrapporten. Retten fandt, at spørgsmålet havde en sådan generel karakter, at de faldt udenfor, hvad en skønsmand burde pålægges at tage stilling til. I sag B besluttede Vestre Landsret den 5. april 2000 (advokat Jens Jordahn) ikke at tillade køberens advokat at stille et spørgsmål, hvorefter skønsmanden blev anmodet om at udarbejde tilstandsrapport på en ejendom. Vestre Landsret anførte, at spørgsmålet reelt gik ud på at anmode skønsmanden om at udføre en arbejdsopgave og ikke havde karakter af syn og skøn i retsplejelovens forstand. Ved kendelse i B stadfæstede Østre Landsret den 18. september 2000 (advokat Torben Bondrop) en kendelse fra Københavns Byret, som ikke tillod, at køberens advokat stillede et spørgsmål til skønsmanden om, hvorvidt en skade var omtalt i tilstandsrapporten. Retten anførte som begrundelse, at en besvarelse forudsatte en sproglig fortolkning af tilstandsrapporten og en vurdering af den bygningssagkyndiges forpligtelser, og disse spørgsmål skulle afgøres af retten og ikke af en skønsmand. Ved kendelse B af 27. marts 2002 (advokat Torben Bondrop), tillod Vestre Landsret ikke køberens advokat at stille et spørgsmål, hvorefter skønsmanden blev bedt om at oplyse, hvorvidt der måtte forventes større løbende vedligeholdelsesomkostninger, såfremt den bygningssagkyndige i et ejendomsmæglertillæg havde beskrevet ejendommen som værende i mindre god stand, i stedet for at beskrive ejendommen som værende i god stand. Vestre Landsret henviste til vor argumentation, hvorefter besvarelsen forudsatte en generel gennemgang af ejendommen, og at der var forskelligt, i hvilket omfang husejere ønskede at vedligeholde sin ejendom, og at spørgsmålet derfor ikke var egnet til en skønsmands besvarelse. På baggrund af denne retspraksis kan det fastslås, at det også indenfor det nye retsområde, der udgøres af sagerne om vurdering af de bygningssagkyndiges indsats, er lykkedes at få domstolene til at fastholde retsplejens udgangspunkt om, at skønsmænd ikke skal udtale sig om forhold af retlig karakter. Det er domstolene, der skal afgøre, hvorvidt de bygningssagkyndige har opfyldt deres forpligtelser efter huseftersynsordningen, som den fremgår af lov om forbrugerbeskyttelse m.v. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse. 4

5 LANDSRETSKENDELSE SKABER FORUDSIGELIGHED FORSIKRINGSSELSKAB VANDT SAG OM FORTOLKNING AF REGLEN OM FILIALVÆRNETING Søren Vagner Nielsen Vestre Landsret har i en sag vedrørende filialværneting lagt vægt på sagens tilknytning til den pågældende filial. Hvis en kunde er utilfreds med en afgørelse fra sit forsikringsselskab og vil anlægge sag mod selskabet ved domstolene, har det indtil for nyligt været usikkert, om kunden frit kunne vælge at anlægge sagen i en hvilken som helst af landets 82 byretskredse, blot selskabet havde en filial det pågældende sted. I en sag, som Plesner Svane Grønborgs forsikringsafdeling netop har ført på vegne et forsikringsselskab, har Vestre Landsret i en kendelse af 15. april 2002 (UfR V) fastslået, at det naturligvis ikke er tilfældet. Ifølge retsplejelovens regler om værneting skal en sådan retssag som hovedregel anlægges i den retskreds, hvor forsikringsselskabet har sit hovedkontor. Hvis forsikringsselskabets hoved-kontor f.eks. ligger på Frederiksberg, skal kunden som udgangspunkt anlægge sagen ved retten på Frederiksberg. Hvis kunden imidlertid ikke selv bor i den retskreds, hvor selskabet har sit hovedkontor, kan kunden have en berettiget interesse i at anlægge sagen i en anden retskreds. Dette kan lade sig gøre ved hjælp af tre undtagelsesbestemmelser i retsplejeloven. Den første undtagelse er, hvis kunden er en forbruger og aftalen med forsikringsselskabet ikke er indgået ved personlig henvendelse til forsikringsselskabets faste forretningssted. I disse tilfælde kan forbrugeren i medfør af retsplejelovens 244 anlægge sag mod forsikringsselskabet i den retskreds, hvor kunden selv har bopæl. Hvis forbrugeren med andre ord har bopæl i Esbjerg, kan sagen anlægges ved retten i Esbjerg i stedet for ved retten på Frederiksberg. Den anden undtagelse er retsplejelovens 243, hvorefter sager om erstatning uden for kontraktsforhold kan anlægges ved retten på det sted, hvor retskrænkelsen er foregået. Den tredje undtagelse er den værnetingsregel i retsplejelovens 238, stk. 2, der kaldes filialværnetinget, og som har følgende ordlyd: Sager mod selskaber, foreninger og private institutioner, der driver erhvervsvirksomhed uden for hjemtinget (hovedkontoret) kan, når sagen vedrører virksomheden, anlægges ved retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves. Denne bestemmelse har igennem en årrække fået en del advokater til at tro, at de frit kunne anlægge en retssag mod et forsikringsselskab i en hvilken som helst retskreds, blot forsikringsselskabet havde en filial i retskredsen. I den netop afgjorte sag, havde en forbruger anlagt sag mod et forsikringsselskab ved retten i Århus. Den pågældende forbruger havde bopæl i Esbjerg, og forsikringsselskabet hovedkontor var beliggende på Frederiksberg. Den forsikring, som forbrugeren havde tegnet, var ikke tegnet af forsikringsselskabets filial i Århus, og den pågældende filial havde således ikke deltaget i indgåelsen af forsikringsaftalen. Sagen havde med andre ord ingen relevant tilknytning til retten i Århus. Forbrugerens advokat havde ganske vist kontor i Århus, men dette kan vel næppe karakteriseres som relevant. Byretten nåede på baggrund af en dom optrykt i UfR V frem til, at sagen kunne anlægges ved retten i Århus, allerede fordi forsikringsselskabet havde en filial i Århus. Byretten mente, at det var uden betydning, at sagen ikke vedrørte en forsikringsaftale, som var indgået af den pågældende filial, og at kunden ikke havde bopæl i Århus retskreds. Vestre Landsret ændrede imidlertid byrettens afgørelse og henviste sagen til retten på Frederiksberg med følgende begrundelse: Efter ordlyden af og forarbejderne til retsplejelovens 238, stk. 2, må bestemmelsen forstås således, at en sag mod et selskab kun kan anlægges i den retskreds, hvor selskabets filial er beliggende, hvis sagen vedrører den pågældende filial. Da (forsikringsselskabets) afdeling i Århus ikke har nogen tilknytning til den foreliggende sag, kan sagen ikke anlægges ved retten i Århus i medfør af retsplejelovens 238, stk. 2. Sagen henvises derfor til retten på Frederiksberg. Retsstillingen er herefter ganske klar: Filialværnetingsreglen kan ikke længere bruges af forsikringsselskabernes kunder til frit at vælge at anlægge retssag mod en vilkårlig filial, der ikke har haft noget med den pågældende forsikringsaftale at gøre. Reglen kan kun bruges som grundlag for værneting hvis kunden har indgået den forsikringsaftale, som sagen vedrører, med den pågældende filial. Kunderne må derfor i stedet vælge mellem at anlægge sagen ved forsikringsselskabernes hovedkontor, ved retten på det sted, hvor skaden er sket, eller hvis kunden er en forbruger, i den retskreds, hvor forbrugeren selv har bopæl. 5

6 Forsat fra forside...forudsige, hvordan domstolene ville overføre dagældende praksis om mellemhandlerens ansvar for produktskade, når der indførtes udtrykkelige detaljerede lovregler om produktansvar på objektivt grundlag. Produktansvarsdirektivet blev ikke anset som værende til hinder for denne lovregulering, eftersom direktivet ikke indeholder en bestemmelse om mellemhandlerens hæftelsesansvar. Endvidere blev der henvist til en bestemmelse i direktivets artikel 13, hvoraf følger, at: dette direktiv berører ikke de rettigheder, som skadelidte kan påberåbe sig under henvisning til retsreglerne om ansvar i og udenfor kontraktforhold eller under henvisning til særregler om ansvar, der er gældende på tidspunktet for direktivets meddelelse. Det skal bemærkes, at da direktivet blev vedtaget, var Rådet og Kommissionen enige om, at der ikke var noget til hinder for, at de enkelte medlemsstater i deres nationale lovgivning fastsatte regler om ansvaret for mellemmænd, da mellemhandleransvaret ikke var omfattet af direktivet. EF-Domstolens afgørelser af 25. april 2002 Denne opfattelse må imidlertid revideres efter EF-Domstolens afgørelser af 25. april 2002 i traktatbrudssagerne sag C-52/00 Kommissionen mod Den Franske Republik og sag C- 154/00 Kommissionen mod Den Hellenske Republik samt i den præjudicielle forelæggelse sag C-183/00 Maria Victoria Gonzalez Sánchez mod Medicina Asturiana SA. I alle tre sager tog EF-Domstolen stilling til graden af den harmonisering, der er opnået ved produktansvarsdirektivet, og dermed i hvor vid udstrækning medlemsstaterne kan fastsætte nationale regler, der er gunstigere for skadelidte. Frankrig og Grækenland var ved implementeringen af direktivet om produktansvar, på samme måde som Danmark, af den opfattelse, at de kunne bibeholde eller implementere mere forbrugervenlige nationale regler, end produktansvarsdirektivet lagde op til. EF-Domstolen fastslog imidlertid, at produktansvarsdirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv, hvor de mulige nationale undtagelsesbestemmelser, der kan indføres, er opregnet udtømmende i direktivet og er snævert defineret. I sag C-52/00 tog EF-Domstolen endvidere stilling til, om medlemsstaterne efter direktivets vedtagelse havde bevaret muligheden for at regulere mellemhandlerens ansvar til gavn for skadelidte. EF-Domstolen skulle vurdere en fransk regel, hvorefter leverandøren blev ligestillet med producenten. EF-Domstolen fastslog, at: den mulighed, der efter denne lov [den franske lov] gives leverandøren for at adcitere producenten, fører til flere søgsmål i samme sag, hvilket det direkte søgsmål, som skadelidte, under de betingelser der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 3, kan anlægge mod producenten, netop har til formål at afværge. Den franske regel var derfor i strid med produktansvarsdirektivet. Fuldstændig på tilsvarende vis som den franske regel medfører den danske regel om mellemhandleransvar, at der anlægges flere søgsmål i samme sag i strid med formålet i produktansvarsdirektivet. EF-Domstolens seneste praksis må medføre, at den danske produktansvarslovs 10 ikke kan opretholdes, da bestemmelsen er i strid med produktansvarsdirektivet. I alle tre afgørelser præciserede EF-Domstolen endvidere, at produktansvarsdirektivets artikel 13 ikke kan fortolkes således, at den giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde en generel produktansvarsordning for personskade og skader på forbrugerting, der er forskellig fra den i direktivet fastsatte ordning. Det er imidlertid den bestemmelse, man i Danmark har anført som hjemmel til, at Danmark kunne opretholde de retspraksisudviklede produktansvarsregler ved siden af produktansvarsloven. Denne opfattelse må imidlertid revideres. Det kan ikke længere anses for at være i overensstemmelse med EU-retten, at en skadelidt kan vælge at sagsøge en mellemhandler under henvisning til det retspraksisudviklede produktansvar, såfremt skaden er en personskade eller en skade på forbrugerting. Det må derfor anses for sandsynligt, at EF- Domstolen vil afvise at anerkende den danske lovregulering af mellemhandlerens hæftelsesansvar indenfor produktansvarsdirektivets anvendelsesområde. Det er endvidere sandsynligt, at det retspraksisudviklede produktansvar i forhold til mellemhandlerens hæftelsesansvar indenfor direktivets anvendelsesområde ikke kan bestå ved siden af loven. Produktansvarsdirektivet medfører med andre ord, at skadelidte i visse situationer stilles ringere end før, direktivet trådte i kraft. Det skal nævnes, at det er besluttet at gennemføre en præjudiciel forelæggelse af spørgsmålet i en produktansvarssag, der verserer for en dansk domstol. Afgørelsernes konsekvenser for skadelidte Som følge af EF-Domstolens afgørelser må det antages, at de danske domstole ikke vil dømme en mellemhandler, som en skadelidt påstår skal hæfte for producentens ansvar, når det drejer sig om tilfælde omfattet af produktansvarsdirektivet. De sager, der i dag er anlagt mod mellemhandleren, må efter EF-Domstolens seneste praksis afsluttes med en frifindelse af mellemhandleren, hvorefter skadelidte er henvist til at rette sit krav mod producenten. De skadelidte, der på grund af produktansvarsreglernes forældelsesbestemmelse, må konstatere, at det er for sent at anlægge sag mod producenten, er herefter henvist til at overveje muligheden for erstatning ved at anlægge sag mod den danske stat. Tilsvarende gælder for mellemhandlere, eller deres forsikringsselskaber, der kan dokumentere at have lidt et tab på grund af den EU-stridige regel. Spørgsmålet er imidlertid, om betingelserne herfor er opfyldte. Der skal bl.a. kunne dokumenteres et tab, og man skal kunne løfte bevisbyrden for, at der er årsagsforbindelse mellem tabet og medlemsstatens handling. Endvidere er det en betingelse, at Danmarks overtrædelse af EU-retten er tilstrækkelig kvalificeret. Spørgsmålet er, om Danmarks gode tro ved indførelsen af bestemmelsen om mellemhandleransvaret, i lyset af såvel Rådets som Kommissionens erklæring om, at der intet var til hinder for national regulering af mellemhandleransvar, er tilstrækkelig til at afvise en kvalificeret overtrædelse og dermed statens erstatningsansvar. Aktuel Forsikrings- og Erstatningsret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Telefon Fax Redaktion: Torben Bondrop (ansvarshavende), Mikael Delin Redaktionen er afsluttet den 14. oktober 2002 Yellow Pencil Tryk: Jypa

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Usikkerhed om årsagen til museskader Arbejdsgiverens ansvar for museskader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere