Salger: Ejeior. v. Hanne Jacobsen (eter af lejlighed 44) Bogerse. Udlobsdato. Lb. nr, H Kommunenr./Ejendomsnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salger: Ejeior. v. Hanne Jacobsen (eter af lejlighed 44) Bogerse. Udlobsdato. Lb. nr, H-09-41544-0021. Kommunenr./Ejendomsnr."

Transkript

1 ERHvERvS- og BYGGESTvRELsE H useftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Salger: Ejeior. v. Hanne Jacobsen (eter af lejlighed 44) G ran neve j I, f a I I e sej et Postnr Dato A9. By Bogerse Udlobsdato A09 Lb. nr, H Kommunenr./Ejendomsnr Malrikel/Ejerlav: 33 Bogense Ma*jorcler Internt sagsnummer Vigt ge oplysninger om husettersyn Tllstandsrapport for ejendommen Resumi af huseftersyn - beboelsesdeien Regislrering af bygningens lilstand (noter) Selgers oplysninger om jendommen 12 Bygnrngskonsuktioner - oplysninger ti ejerskifteforsikring Besog Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besgge hjemmesiden Folder om huseftersyn Du kan ogse fa intormation om huseftersy. i Erhvervs- og Boligstyrelsens folder om huseftersyn. Hent folderen hos din Iokal ejendomsformidler.

2 LO. nr. H Tilstandsrappor Vigtige oplysninger om huseftersyn Ndr du skal kobe eller salge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her fer du en kort inoduktion og et hurtigt overblik. Huseftersyn bliver udfort af en bygningssagkyndig, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har beskikket. Den bygningssagkyndige reprasenterer hverken kober eller selger. Hans opgav er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af husetager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altse ikke et nyt hus. Du skal derfor opmarksom pe, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nodvendigvis nevnes j tilstandsrapporten. F.eks. er det almindeligt, at der er fugt i kelderen iet eeldre hus, og det vil derfor kun blive navnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver n rliggende risiko for skaoer. Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem ars erfaring med bygningsundersogelser eller tilsyn med byggeri, og som derefter har faet en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kraver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dakke fejl begaet i tilstandsrapdorten imindst 5 dr. Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport Den bygningssagkyndige bor flnde alle de forhold, som kan give skader, eller som allerede har gjort det, hvis de er synlige ved huseftersynet. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, se tilstandsrapporten giver et forkert indyk af huset. Du kan klage til Ankenevnet for Huseftersyn, som behandler klager fra bade kobere og salgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelagge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til Ankenavnet. Du kan lase om reglerne for klager og hente et klageskema pa eller ved at ringe til Ankenavnet, telefon Ankenavnet affer afgorelser, sa parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager vil normalt vere afgjort inden for ca. 6 maneder. Las meget mere om huseftersyn og tilstandsrapporter pe Tre vigtige ting, du skal vide om rapporten:. En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af huset. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdekker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du fir ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventet restlevetid for bygningsdele. Tilstandsrapporten kan derfor ikke sammenlignes med en'varedeklaration".. Omfatter synlige skader Der kan vare skjulte skader, som den bygn'ngssagkyndige ikke har mulighed for at finde. Eftersynet handler om synlige forhold ved huset, som har givet - eller senere kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod omkostninger til skader, som ikke er synige.. Hoj karakter er ikke nodvendigvis det samme som hoj udgift Der er ikke en direkte sammenheng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen pe at udbedre skaden. Der kan vare skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gsres noget. Alvorlige skader fdr en hsj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billigeller dyre at udbedre. Den sagkyndige kan ogs6 bruge karakteren UN. Denne karakter skal forsta som en advarselslampe. der tendes. Her er noget, som kraver en narmere undersogelse, end eft ersynet har mulighed for. Erhv.rys. og Bygg.sryrels n s'd" 2af 16

3 LO nt. H,09-0'-0021 Tilstandsrapport Til dig, der skal kobe Du kan bruge tilstandsrapporten som hjelp til at vurdere den fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at kobe. Ner selger har feet foretaget huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de skader eller tegn pd skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Derudover besterapporten af selgers oplysninger om ejendommens tilstand. Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor meget det vil koste at udbedren skade. Sadan foregar et huseftersyn Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han m6 gerne bruge enkle tekniske hjalpemidler, men fjerner ikke gulvtepper, sankede lofter osv. Derfor kan der vare skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgar af tilstandsrapporten. Hvad kigger den bygningssagkyndigefter? Huseftersynet afdakker aftse synlige skader, som reducerer bygningens funktion og vardi navnevardigt. Det kan f.eks. varc svampeskader, konsuktionsfejl eller setningsskader. Huseftersynet afdakker ogs6 tegn pd skader eller fysiske for hold, der kan udvikle sig til en skade. Her er en liste med eksempler pi forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder oie med:. El og ws-installationernes funktion. Seedvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand. Sm6ting, som ikke pevirker bygningens brug eller verdi serlig meger. Bygningens placering p5 grunden. Bygningens planlssning. Bygningens indretning. Losore, f.eks. harde hvidevarer. Udendsrsvsmmebassiner og pumpeanrag. Markiser og baldakiner. lnstallationer uden for bygningerne. Bygningens astetik og arkitektur. Bygningens lovlighed (bortset fra abenlyse overedelser af bygningslovgivningen) KaraKersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forholder kan medfsre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:. Kosmetiske skader (KO). Mindre alvodige skader (Kl ). Alvorlige skader (K2). Kritiske skader (K3). Bor underssges narmere (UN) Du skal vere opmarksom pe, at der kan vare skader iet hus, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er navnt itilstandsrapporten. Du skal ogs6 vere opmaerksom p6, at forhold, som er typiske for huse af den pdgaldende type og alder, ikke nodvendigvis navnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kalderen pa et aldre hus, vil det kun blive nevnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver narliggende risiko for skader p6 bygningen. E.hverus. og gyoge.iyrotsen sd" 3 af 16

4 LD. nt. H-09, Tilstandsrapporr Versron 6.1 Tillag og allonger til tilstandsrapporten Tilstandsrapporten kan vare suppteret af et tilleg. Tillagget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremga af tilstandsrapporten, men det kan ogsd indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tilleegget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Klager over tillagget kan derfor ikke indbringes for Ankenavnet for Huseftersyn. En allonger derimod en tilfojelse - eller korrektion af - oplysninger itilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet. En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 maneder. Ejerskifteforsikring Nar du ksber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Huseftersynet og tilstandsrapporten er altse grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter tll udbedring af husets skader, hvad enten de er navnt i en tilstandsrapport eller ej. Om ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod storre udgifter til bl.a. skjulte skader. [/en husk: Du f6r ikke erstattet gammelt med nyt.. Udgifter til mindre skader, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og alde ma du normalt selv betale for.. Forhold, der er anfsrt i tilstandsrapporten, er ikke dakket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifleforsikringen dakker heller ikke forhold, der er normale for husets type og alder. Du kan lase mere om ejerskifteforsikring pe Der kan vere forskel pa, hvad forsikringen dakker - men det fremgar af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsatter dog nogle minimumskrav for dakningens omfang. Salger skal betale den ene halvdel af forsikringspramien, du skal betale den anden. Selv om du har feet tilbud fra salgers forsikringsselskab, me du gerne velge et andet selskab. Salger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvls pramien til det nye forsikringsselskab er hojere. Erhvens- og Byggosryr lseh s'de 4 af 16

5 Lb. nr. H-09, Tilstandsrapport Til dig, der skal salge Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om bygningen er iddrligere stand end en tilsvarende bygning af samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgar hver enkelt del af bygningen for at afdakke synlige skader og tegn pa skader. Det er dig som salger, der skal bestille huseftersynet. Efter huseftersynet f6r du en tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige. Du skal prasentere tilstandsrapporten for koberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden kober underskriver kobsaftalen. Kun p6 den mdde kan du blive fritaget for det normale 10-arige salgeransvar. Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder fslgende e punkter:. Den bygningssagkyndige har udarbejdet eller fornyet tilstandsrapporten mindr end seks m6neder fsr den dag, hvor ksberen modtager rapporten.. Du fremskaffer et tilbud pd en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af pramien.. Du sikrer dig, at ksberen er klar over, at dit 10-erjge salgeransvar bortfaldet. Du skal dog vare klar over, at du som salger fortsat kan komme til at hafte for:. Forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord). Ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opfsrt isid med g ldende regler). Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kendskab til) Erhverys- og Bygqe6iy.els.n sd" 5 af 16

6 Lb. nr. H,09, Tilstandsrapport Tilstandsrapport for ejendommen Vei: Grannevej B, fellesejet Ejendommenbesigtiget: StarttidspunK: 1'1:00 Sluttidspunkt:'13:30 Postnr.: 5400 Byi Bogense Selger: Navn', Ejeior. v. Hanne Jacabsen (ejer af lejlighed 44) Veji Telefon: Njalsvej242, Folgende materiale foreli: BBR.eiermed.felelse af Tidligeretilstandsrapportlb,nr.: lngen And.e bygningsoplysninger: Vedte gte I f ta eie do re ni ng e n. Mobiltlf.: Poslnr: Forsikringspolice: lngen Energimerke: lngen By: Odense NY Rappoien amhandlet kun ferielejlighederne 1-64 udvendigt. Der er tale om en ejedorening (ferielejlighedei, hvor esele:i iht oplysningerfra salger (vedtegter) udgares af en vedligehotdelse af udvendige ovedtader. t7 se/ye le elejlighedeme (rekkehusene nr 1-64). Rapponen omhandler udvendige oveilader. Bygningsbeskrivelse: Boligtyper Ejendommen: F lidshus Typehus: Bygnr. Bygn. Opfort er Etager ual ovet kalder og tagetage Bebygget areal m2 Udnyttel lagetage Total Kalder Solig 2 Sommerhus Oplysningerne i skemaet er ikke baseret pd faktisk opmdling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder 8BR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger omfattel af huseftersynet. Eygninlerner opdelt i setvstandige lia, hver gang bygnangers konsukon, funklion eller opforelsesar skifter Rigtigheden i opgorelsen ai arealernestorrilse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemerkninger 1. Erder bygningsdele, som ergjort utilgangelige? 2. Er der bygningsdele, der normalt er lilgangelige, som ikke har kunnet besigtiges? Rekkehusene er ikke besigliget indvendigt, idet ejer ikke har adgang tit de ovnge og rcel det kun er det udvendige der erfelles vedligeholdelse (ag ejerskab) af. Tagrum i nr 44 (som er besigtiget indvendigl) et uden gangbrc ag dedot kun besigtiget 3. Er der specielle til lermoruder? Der tages forhehold for punklercde termoruder, da en besigtigelse ikke altid kan afslare en evenluel punklering med sikkerhed Forhold omknng vejrljg, lemperalur ag rengjorlhecl betyder al kun el nermere kendskab Iil fohaldene kan afslore punkterede 4. Er sekundere bygninger i en se derlig stand eller har sd ringe byggeteknisk vardi, at del ikke tjener noget form6l at forelage og udfardige tilstandsrapport for disse bygnrnger? - Brutto elageareal m2 Nej! Erhverv 0 Bygning 5. Er der alvigelser I forhold lil BBR? {Den bygningssagkyndiges markering af hvorvidt der er ebenlyse afvrgelser i lorhoid til BBR. Oplysningerne ikke baserel p6 faktisk opmaling) Bygningerne er sammenlagtil een bygning, idet de et apfan samtjdigt og har samme! Erhvews. og Byggeslyrelsen sde 6 af 16

7 iil llollo,*,*r, "."J:,"J::1"'l Dyggemetaoe Erhverys- og Byggestyrols.n FEM-sekretar atet Gre0ersensv l DK-2630 raasrrup side 7 af 16

8 LO. nr H-09-01s44,0021 Tilstandsrapport Resum6 af huseftersyn - for beboelsesdelen 1. Fundamenter/sokler 2. Kaldre/krybekeldre/terrendek 3 Ydec og 4 Vinduer og dore 5. Lofler/etageadskillelser 6. Gulvkonsuktion og gulve 7. lndvendige 8 Tagkonslrukton L Bad/toilet og bryggers 10. WS-inslallationer 11. El-rnstallationer Vurdering: Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: fra 1981, udfatl i lelte facader med opmurede gavle Tagkonsttuktionen er valmtag med botontagsten. Der er meget varierende vedligeholdelsesslardpii specielt vinduer og dare, fra meget gad til komponenter med nedbrud. Der er enkelehende skadet pe bgene son nedse er den generclle levetid. Karakterer: Ingon bema]knlnggr Kolmstbko.krd.r 8o k ver akader ell r forhold, som ksn pevirke krbers indyk gfbygninggn. lrlndro glvorllgs!kader Beskrrvor akad6r, som lkk harnog n indflydelse pa bygnlngsdelens eller bygnlngens funktion. Atvorllg6 lkrdor B skriver akader, som medfgr r. at bygning8delen8 funkion svigterinden for overskuelig td. O6tto vil lkk medfore skader pd endro bygnlngsd 16. Krltlrke akador B66kdver6kadgr, som vil medfgre, at bygningsdslens funkion svigl rindsn tor ovggku lig lid. Dette svigt risikererat medtgre skads pl andre bygning8del. Bff undoerge! nelmerg Beskriver forhold. hvls konsekvens ikke kan fastlagges tils kkeligt v d den visuelle g nnemgang. Det kan vare en alvodig skade, derbrborad, omfang og konsekvenser sllid afl(lar9s. IB KO KI.K2 Kit ull Hvi6 kob6rv6lg rat kobg ejendomm n, ud n 8t forhotdet 6r undsrsogt narmere, bar r krborsglv rlsikosn. En notf er d n bygningssagkyndigos vurdering af og skon over 6kadee6ager og konsuklion6r. af 16

9 Lb nr. H Tilstandsrapport Regisering af bygningens tilstand Bygn.: A Sommerhus Karakter: Regislrering og note: 1. Fundamenter/sokler 1.1 udvendigt terrenfald K3 Terran ligger flere sleder for hoji i forhold til sokkel. Forhotdet se specielt I de sydtige gavle (hvor er hojst) kan mediore opfugtninger i murvark o9 e!'t vandindengen 1.2 Sokke K1 Sokkel og sokkelpuds er stedvis med sm6 revner. Der er tale om sma revner uden yderligere betydning Se ved dsr lilnr 10, ved terasse tilnr 26 og ihjornet igavtved nr 24, samt ved nordlig gavlinr Kaldre/krybekaldre/terrendak 2. Ingen bemaerkninger 3. Yder- og indervegge 3.1 Facader/gavle K2 Der er enkette tegl med frostsprangninger i gavle, se i hjome ved nr 9. Note: Teglsten med frostsprengnrnger vil hurtigere nedbrydes end de ovrige. 3.2 Bekladninger K2 Trabekladningen er mod terran og jordfugt nedbryder ael. Detle ses bl.a. i lejlighed 44 og generelt i den sydlige del af bygninger, idet lerran skrener svagt mod vandet se ogsd ibygningen med lejlighederne 1_8 K2 Der mangler bund af facadebektadninq ved terrassedor lil nr Lamu re K3 Der er udskiftet en del tagsten pe lamure. Ved nr. 51 & 63 mangler der tagsien. K2 K2 Der er generelt behov lor vedligeholdelse i lamure Flere har atskalninger og enkelle begyndende nedbrud. Se eksempelvis me e 49 & 50, 58 & 59 samt 43 & 44. Der er fugeudfald ved den murede lamur ved 39 & Vinduer og dore 4.1 K1 Der er generelt behov for vedligeholdelse af hoveddore. Der ses afskallet malina 06 mange dsre, se eksempelvis i nr 8 K2 K2 Flere heveskydedore anger ljl vedligeholdelse og nogle er med nedbrud, se eksempelvis i nr 'l0. 11 & 14 sam ved '16-23 Der er nedbrud idgrtilnr Vinduer K2 Vinduerne i nr 56 er meget slidie. -t 4.5 Andet: Ruder K3 Der er defekte ruder ved nr 62 og nr 55. er tare om er senerert punkt som ses ved :fi""ffitt:"i"i'[:::":lj:il"j["'l1d r 5. Lofter/etageadsklllelser 5. lngen bemerkninger 6. Gulvkonsuktion og gulve 6. Ingen bemzerkninger 7. Indvendige apper 7 Ingen bemarkninger sd" 9 af 16

10 LO nr. H Tilstandsrapport Regisering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: 8. Tagkonsuktion 8.1 Karakter: Regisering og note: Tagene er med mosbegroning. Mos opfugter og bor afrenses. Oer er forskubbet tagsten ved valm over nr 3g. Der er tale om en tilskerinq som tilsyneladende ikke er befastiget korrekt. Forhotdel gor srg ogsa gatdend; ved 57_ Undertage/underslrygnin g S.ll Venlilation 8 15 Andet: Indvendig tagkonsuklion. K2 K1 K3 Kitning af rygning og gratsten er ved at slippe flere steder, se over nr 38 oq ved nr g. Veo mangler kit. Der er ikke udfort atstandsliste mellem lagter og undertag Forholdet er konstateret over nr 44 og md forventes at vere ens i alle. Reglen er fia 1983 og taget er sdledes opforl ihl bestemmelser i.19g1. Loftsrummel skal venlileres gennem ventilationsspalter ved tagels afgransning ved tagfod. Der er udlagl isoleringsmateriale mod tagftaden, derved begranses ventilationen. Dei skal sikres, at der er en ventilations- spalte pa min 2 cm langs med tagfladen. Forholdel er konstaterel over nr. 44 og rne forventes al vare generelt. Noie: Ventilationsspallen kan sikres ved at indlagge et vindbredl med 2 cm lister mod unoenag. De indvendige tagkonskuktioner efterses for at fasllagge om der er sket skader grundel manglende ventilation. Note: Eventuelle skader i spar vil have indflydelse pit selve tagdekningen og dennes levetid. 9. Bad/tollet o9 bryggers L lngen 10. VVS.installationer 10. Ingen bemarkninger '11. El-inslallationer 11. Ingen bemarkninger Karakterer: lb: Ing n bem.grkninger K0: Kosmetlske skader Kt: Mindre alvorlige skader l(2: A,vorlig skader lg: Kritiskg 6k der, der msdfsrsr skader pe andfe bygningsd le Ul{i Bor undela g s nf mgr (D tkan\rare en alvorlig skade;derfor bgrart, omfang og konsekven8er arud afklares) En noto er den bygningssagkyndig s vurdering afog skon over skadearsagen og konsukionor. Erhv rys. og Byggeslyrelsen sde 10 af 16

11 H llollo,roo_0,, '"'"J:,"J:i1"i Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Peter Dallerup Firmat Botjek Odense A/S v/ Blombery lngeniortinna Vej: Edisonvej2o postnr.: 5000 By: Oderse C Teleloni Mobiltlf.i i fetefaxi Tilstandsrapporlen er udarbejdel i sernalbejde med.ejendomsformidler: HameSondersa. Forsikringsselskabl. Bestiller: Selgel Rapportdato: M ErhveNs- og ayggesiyr.ls n FEM-s k.stanatet postboks r41 DK 2630 ra.srru! s." 'l 1 af 16

12 . LO. nr. H, Tilstandsrappol Salgers oplysninger om ejendommen Salgers opmarksomhed henledes pe, at Iorkerle oplysninger kan vare ansvarsp6oragenoe. salger skal derfor aigive oplysningerne efter bedste overbevisning og bor redfore sig med den beskikkede bygningssagkyndige ved besvarelserne Kobers henledes pa, at del ikke forventes, at selgeren alle tilialde har et dakkende kendskab til torholdene isar ikke hvis de ligger for overtagelse af ejendommen eller adskilliger flbage salgers besvarelse al sporgsmalene givets udfra kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke at vare en garanti Der kan veere fagudyk, sa det anbefales al gennemga delte skema med den beskikkede bygningssagkyndige at de efterspurgte oplysninger generelle. Skemaet skal dakke alle typer boliger, se der kan vere sporgsmsl som ikke er relevante for netop din ejendom. Er du i tvivl om de teknrske ords belydning, kan du besoge hvor der er en ordforklarjnq over de mest benyttede betegnelser o.7 Generelle oplysninger Hvor mange dr har du boel i ejendommen? 7 Er der eller har der varet lvister, retssager eller syns- og skonssager vedrorende fejl og mangler ved ejendommen? Hvrs ja, hvilke og hvorner? Er der lidligere udarbejdet lilstandsrapport for ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvorner? Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Hvisja, hvilke og hvornar? Er bygninger eller dele af bygninger udfort som setvbyg eller medbyg? Hvis ja, hvilke dele afbygningerne? Er der problemer med opsligende kloakvand eller lilsloppede kloakker? Hvisja, hvor? Se generalf orsamlin gsreferater. Er grunden periodevis oversvgmrnel? - Nel ikke t 't.4 Fundamenter/sokler Er husei piloteret eller eksafunderet? Er huset eflerfunderel? Hvis ja, hvorndr? Er der setningsskader, som er udbedrel? Er der udfort reparationer p6 udvendige apper? D Kalder/krybekalder/ventileret hulrum Er der kelder? Er der krybekalder/venlrleret hulrum? Er der adgang til krybekalder? Har der veret lukket for ventilationshuller i krybekalderen/ventileret hulrum? Hvis ja, hvilke? Har der angl vand gennem eller op gennem gutvet (ikke gulvaflob)? Hvis ja, hvor og hvorndr?! u! Erhv rys- og ay9gestyr lsen sd" 12 af 16

13 LO, nr. H Tilslandsrapport Salgers oplysninger om ejendommen. fortsat Har der verel konstaleret lugtproblemer i kelderen/krybekalderen/ventilerede hu lrum? Hvrs ja, hvor? Har der varet foretaget reparationer efler fugl, rad-, svampe, eller inseklskader? Hvis Ja hvor? Erder kloakpumpe? Er der dren langs husets fundament? Er der grundvandspumpe? Yder- og indervagge/skillevagge Har foretaget reparationer efter fugt-, nid- og svampe- eller rnsektskader? Er der revner, som er dakket af mobler? Hvrs ja, hvor? Er der fugtpletter eller mug som er dekket af mobler? Vinduer og d6re Er der p!nkterede termoruder (dugrude0? Hvisja, hvor? Har dervarel forelagel reparalioner efter fugt-. red, svampe- eller insektskader? Hvrs ja, hvor? Fungerer alle vinduer? Hvrs nej, hvilke gor ikke'l Fungerer alle dore? Hvis nej. hvilke gor ikke? Ja Nej Ved IKKE! Loft erletageadskillelser Hardervarelforetageeparationeretterfugt-,rad,svampe-ellerinsektskader? Hvis ia, hvor? Gulve Er der skader ved de gulve, som er tildakkel med tepper eller mobter (f.eks. revner, fugtskader m.m )? Har der varet foretagel reparationer efter fugt., r5d,, svampe- e er insektskader?! Indvendige apper Har skader ved apper? Hvis ja, hvilke? Tage Har tagel veret ulat? Er, eller har der varet skader omkring skoirender eller inddakninger? Hvis ja, hvilke? Har der varel skader ved skorsten ({.eks lobesod)? Hvrs la, hvilke? D! Erhv.rys- og aygq siyrelsen sd" 13 af 16

14 LD. nr. H Tilstandsrappor Version 6.'1 Salgers oplysninger om ejendommen - fortsat 8.4 Er der utatte tagrender eller nedlob? 8.5 Er der adgang til skunkrum? Hvis nej, hvilke er der ikke adgang lit? 8.6 Er der adgang til lagrum? Hvrsja, hvor? 8.7 Har der varel foreiaget reparationer efter fugt, riid-, svampe elter insektskader? Hvisja, hvor? Ja - n Nej Ved ikke 9.1 Vadrum (badeverelse, toilet, bryggers) Er der problemer med aflob? Hvis ia. hvilke? WS-installationer Fyldes der vand pe varmeanlagget mere end 6n gang adigt? Hvis ja, hvor ofte? Erdele af Ws-inslallalionerne udlort afpersoner uden autorisation? Hvis Ja, hvilke? Er der udfort reparationer efter rorskader (vandskader)? Hvisja, hvor? 't't El-installationer Er dele afel,installationerne udtort afpersoner uden autorisation? Hvis ia. hvilke? rhverys. og Byggostyrel6en s'de 14 af 16

15 tj llollo,*o *,, '".T:,'J,""?'," Salgers svrige bemerkninger vedrorende fejl og mangler: Andet: OOg Ejerfor v. Hanne Jacobsen (ejer af lejlighed 44) ualo unoetshfin - ejer/satqer! var til stede f havde udarbejdet salgeroplysningerne for huseflersynel Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes pi grund af: Erhvery3.og By9g.ryr lsen FEM,sekrelaralel poslboks 141 ok-2630 raasr,up sd" 15 af 16

16 . LD. nr. H Tilstandsrappo Bygningskonsuktioner - oplysninger til ejerskift eforsikring Var opmarksom pa, at oplysningerne i dette afsnit er beregnetil Iorsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. oplysningerne kan ikke beaglesom en garanti for korrekl maleriateanoivelse eller konsl.uklionsudformnino Bygn.: Uddybend oplysninger: 1. Fundamenter/sokler Belon 2. Kaldre/krybekaldre/terrendek k Stobt i beton 3. Yder. og indervagge Tra Formur - Tra Bagmur - Let pladekonsuktion Tra - Let pladekonskuktion 4. Vinduer og dore Tra Plast Enkelte haveskydedore er udskiftet. 5. Lofter/etageadskillelser 6. Gulvkonsuktion og gulve 7. Indvendige apper 8. Tagkonsuktion Sadeltag Gittersper Taghaldning grader Tagbelegning - Betonsten 9. Bad/toilet og bryggers 10. vvs.installationer 11. El-installationer Erhv tus' og Byggestyrels.n sd" 16 af 16

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd. for ejendommen Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved dresse Thyrasvej 15, Toksværd Postnr. 4684 Dato 02-02-2015 By Holmegaard Udløbsdato 02-08-2015 H-15-0-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-032808

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Maria Plougmann Tropp Hag dresse Byvej 34 Postnr. og by 3320 Skævinge Dato 26.03.2013 Udløbsdato 26.03.2014 utoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr. Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: BRF KREDIT A/S Adresse Kyse Markvej 6 Postnr. 4700 Dato 11-08-2010 By Næstved Udløbsdato 11-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10429 Matrikel/Ejerlav: 6A Kyse By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mads og MetteThomsen dresse Kirsten Piils Vej 13 Postnr. 2920 Dato 12-11-2014 By Charlottenlund Udløbsdato 12-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-108689 Matrikel/Ejerlav: 7FP Ordrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere