1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen"

Transkript

1 Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som følge af omfattende salg af biler med henblik på videresalg 4 Tinglysning i Bilbogen - skjult gæld - digital tinglysning. 5 Bilforhandleres pligt til at overholde reglerne om hvidvask

2 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Daniel Barry Den 22. juli 2009 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse indeholdende Kommissionens foreløbige konklusioner vedrørende den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen. Meddelelsen blev udsendt i anledning af, at den nuværende regulering, Forordning 1400/2002, gruppefritagelsen for vertikale aftaler om salg af nye biler, reparations- og vedligeholdelsesydelser samt reservedele ("Motorkøretøjsforordningen"), udløber den 31. maj Kommissionens meddelelse omhandler dels reguleringen af aftaler om salg af nye biler, dels reguleringen af aftaler om reparations- og vedligeholdelsesydelser samt salg af reservedele (eftermarkedet). Hvad er en gruppefritagelse? EF-traktatens art. 81, stk. 1 og den tilsvarende bestemmelse i konkurrencelovens 6 indeholder et generelt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Art. 81, stk. 3 og konkurrencelovens 8 undtager konkurrencebegrænsninger fra forbuddets anvendelse, forudsat at en række betingelser er opfyldt, navnlig at begrænsningerne er nødvendige for at opnå effektivitets- eller andre fordele, der kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser eller bedre kvalitet. En fritagelse i henhold til art. 81, stk. 3 eller konkurrencelovens 8 forudsætter imidlertid en nærmere individuel juridisk og økonomisk vurdering af begrænsningerne. En gruppefritagelse indeholder derimod en generel fritagelse for kategorier af aftaler, som af konkurrencemyndighederne antages normalt at opfylde undtagelsesbetingelserne i art. 81, stk. 3 og konkurrencelovens 8, uden at det er nødvendigt at foretage en konkret bedømmelse af aftalernes positive og negative virkninger. Aftaler om salg af nye biler For så vidt angår salg af nye biler, foreslår Kommissionen, at de relevante bestemmelser i Motorkøretøjsforordningen forlænges med 3 år indtil den 31. maj Herefter vil sektoren overgå til den generelle konkurrenceretlige regulering og vil som udgangspunkt være omfattet af den generelle gruppefritagelse, som gælder for vertikale aftaler uden for motorkøretøjsbranchen ("den Vertikale Gruppefritagelse"). Den gældende Vertikale Gruppefritagelse udløber ligeledes den 31. maj 2010, men Kommissionen har fremsat forslag til en ny gruppefritagelse, som vil gælde fra den 1. juni 2010, og som med enkelte undtagelser viderefører det nuværende regelsæt. Den Vertikale Gruppefritagelse vil imidlertid blive suppleret af en række sektorspecifikke bestemmelser, formentlig i form af vejledende retningslinjer (guidelines), om nogle af de forhold, der særligt gør sig gældende for motorkøretøjsbranchen, og som på nuværende tidspunkt er reguleret i Motorkøretøjsforordningen, herunder om mærke-eksklusivitet ("single branding"), begrænsninger af salgssteder ("location clauses") samt begrænsninger af parallelhandel ("tilgængelighedsklausuler"). En vigtig konsekvens af Kommissionens forslag i forhold til aftaler om salg af nye biler vil være, at muligheden for at indføre bestemmelser om mærkeeksklusivitet øges. En leverandør vil fra den 1. juni 2013 som udgangspunkt uden tidsbegrænsning kunne pålægge en forhandler at dække op til 80 % af sit årlige behov ved køb af leverandørens biler. Leverandøren vil tilmed kunne pålægge forhandleren at dække 80 % og derover af sit årlige behov ved køb af leverandørens biler, i hvert fald i en indledende periode på 5 år, som vil kunne forlænges, hvis begge parter samtykker. Efter den nugældende Motorkøretøjsforordning kan leverandøren højst forpligte en distributør til at dække 30 % af sit behov hos leverandøren.

3 Aftaler inden for eftermarkedet For aftaler inden for eftermarkedet mener Kommissionen, at den hidtidige regulering i Motorkøretøjsforordningen skal ophøre, og at sektoren allerede fra den 1. juni 2010 skal overgå til den generelle konkurrenceretlige regulering. I modsætning til aftaler om salg af nye biler, vil aftaler på eftermarkedet som udgangspunkt ikke være omfattet af den Vertikale Gruppefritagelse. Dette skyldes, at det er en betingelse for dennes anvendelse, at ingen af parterne til aftalen har en markedsandel, der overstiger 30 %. Da eftermarkedet som udgangspunkt anses for at være mærkespecifikt, vil leverandørens (producentens/importørens) markedsandel oftest overstige 30 %. Kommissionen vil ligeledes fastsætte en række sektorspecifikke bestemmelser for eftermarkedet, formentlig i form af en kombination af en fokuseret gruppefritagelse og et sæt vejledende retningslinjer, herunder om adgang til tekniske oplysninger, misbrug af garantiordninger og adgang til de autoriserede net af reparatører. Kommissionens forslag Aftaler om salg af nye biler: Motorkøretøjsforordningens bestemmelser forlænges med 3 år. Overgår 1. juni 2013 til den generelle konkurrenceretlige regulering. Som udgangspunkt omfattet af den generelle vertikale gruppefritagelse. Dog suppleret af sektorspecifikke guidelines. Aftaler inden for eftermarkedet: Motorkøretøjsforordningens bestemmelser forlænges ikke. Overgår 1. juni 2010 til den generelle konkurrenceretligere regulering. Som udgangspunkt ikke omfattet af den generelle vertikale gruppefritagelse. Sektorspecifikke bestemmelser i form af fokuseret gruppefritagelse og guidelines. Overordnet betydning Kommissionens forslag indebærer som udgangspunkt, at virksomhederne opnår mere aftalefrihed, da en lang række konkrete særregler for branchen, der ifølge Kommissionen kan have virket som en spændetrøje for markedet, forsvinder. Den nugældende Motorkøretøjsforordning har således bl.a. udmærket sig ved ikke alene at indeholde konkurrenceretlig regulering, men også kontraktretlige bestemmelser. Kommissionen har indset, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og har foreslået, at det ikke længere skal være en betingelse for fritagelse, at aftalerne indgås enten for mindst 5 år eller uden tidsbegrænsning, at de indeholder bestemte opsigelsesvarsler, eller at de giver parterne ret til at henvise uoverensstemmelser til voldgift. Omvendt indebærer forslaget en øget retsusikkerhed for virksomhederne, eftersom konkurrencemyndighedernes skøn udvides. De nærmere konsekvenser af ændringerne vil afhænge af det præcise omfang og indhold af de sektorspecifikke bestemmelser, som Kommissionen vil udstede. Det forventes, at Kommissionen vil fremsætte de konkrete forslag til den nye regulering i slutningen af året eller i begyndelsen af næste år. Plesner vil løbende orientere om udviklingen på området i kommende nyhedsbreve. TILBAGE

4 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Daniel Barry Med virkning fra 1. september 2009 (dog for nogle klasser af køretøjer først fra 1. september 2010) er det en betingelse for opnåelse af typegodkendelse af lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, at producenten giver uafhængige aktører adgang til tekniske oplysninger om køretøjerne. Reglerne findes i EU-Forordning nr. 715/2007 og nr. 692/2008, der fastsætter harmoniserede EU-regler for typegodkendelse af lette personbiler og erhvervskøretøjer, særligt med henblik på begrænsning af emissioner (Euro 5 og Euro 6) samt adgang til tekniske oplysninger. Ifølge reglerne er producenten forpligtet til at give ubegrænset og standardiseret adgang til tekniske oplysninger via et umiddelbart tilgængeligt website til uafhængige aktører, herunder uautoriserede forhandlere og reparatører, producenter og forhandlere af reparationsudstyr, værktøj og reservedele, tekniske forlag, automobilklubber og vejservicevirksomheder. Adgangen skal gives på en sådan måde, at de uafhængige aktører ikke forskelsbehandles i forhold til de autoriserede forhandlere og reparatører. Adgang for tekniske forlag Særligt de tekniske forlags adgang til tekniske oplysninger er et emne, som Konkurrencestyrelsen har fokus på, og som Styrelsen har behandlet i Konkurrenceredegørelsen for De nye regler indeholder ikke særlige bestemmelser om uafhængige aktørers adgang til tekniske oplysninger med henblik på videreformidling til andre, herunder vedrørende betaling for adgangen. Det er dog fastlagt, at kopiering og offentliggørelse af de tekniske oplysninger kun må ske efter aftale med producenten. Forpligtelsen omfatter alle reparations- og vedligeholdelsesoplysninger samt OBD-informationer (oplysninger om egen diagnosesystemer), som er nødvendige for inspektion, diagnose, vedligeholdelse eller reparation af køretøjet, herunder servicehåndbøger, tekniske vejledninger, diagnoseinformationer og kredsløbsdiagrammer. Desuden er producenten forpligtet til at stille undervisningsmateriale til rådighed, hvilket dog ikke behø ver at foregå via et website. Producenten er forpligtet til stille oplysningerne til rådighed på både time-, dags- måneds- og årsbasis og er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr herfor. Det er ikke defineret, hvad der forstås ved "et rimeligt gebyr". Gebyret må dog ikke være højere end det gebyr, der afkræves de autoriserede reparatører, og det må ikke stå i misforhold til de uafhængige aktørers behov, således at de uafhængige aktører afholdes fra at søge adgang. En vis vejledning hertil kan findes i en række tilsagnsafgørelser fra EU-Kommissionen vedrørende de lignende regler om adgang til tekniske oplysninger i motorkøretøjsforordningen, som fastsætter de konkurrenceretlige rammer for branchen. I disse afgørelser måtte fire producenter stille de tekniske oplysninger til rådighed gennem et website for henholdsvis 3-4 EUR pr. time, EUR pr. dag, EUR pr. uge, EUR pr. måned og EUR pr. år (2007-prisniveau). Forholdet til de konkurrenceretlige regler Motorkøretøjsforordningen udløber den 31. maj EU-Kommissionen har dog i en meddelelse af 22. juli 2009 givet udtryk for, at forordningen vil blive forlænget med 3 år hvad angår aftaler om salg af nye biler, samt at der vil blive fastsat sektorspecifikke vejledende retninglinjer (guidelines) om bl.a. adgang til tekniske oplysninger. Kommissionen har endnu ikke fremsat konkrete forslag til udformningen eller indholdet af disse bestemmelser, men det forventes, at de vil blive fremsat

5 i slutningen af året eller begyndelsen af næste år. Formålet med fortsat at have konkurrenceretlige regler om adgang til tekniske oplysninger er navnlig at sikre uafhængige aktører adgang til oplysninger om ældre biler, fordi de nye regler kun gælder for nye biler, mens de konkurrenceretlige regler gælder for alle biler. Det forventes således, at de nye regler om adgang til tekniske oplysninger i en årrække fremover vil gælde sideløbende med lignende regler i den konkurrenceretlige lovgivning. Selvom reglerne i motorkøretøjsforordningen i vidt omfang har virket de facto bindende, er de, modsat de nye regler, ikke retligt bindende for producenten, fordi manglende overholdelse alene medfører, at producentens distributionsaftaler ikke uden videre er fritaget fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Motorkøretøjsforordningen indeholder heller ikke specifikke krav til, hvordan de tekniske oplysninger skal stilles til rådighed. Omvendt omfatter forpligtelsen efter de nye regler kun adgang til tekniske oplysninger og undervisningsmateriale, hvorimod motorkøretøjsforordningen tillige omfatter adgang til diagnoseudstyr, software, værktøj og undervisning. forpligtet til at stille en standardiseret, sikker teletjenester til rådighed for at sætte uafhængige reparatører i stand til at udføre indgreb, der kræver adgang til køretøjernes sikkerhedssystem. Reglerne om adgang til tekniske oplysninger Fordordning nr. 715/2007 og nr. 692/2008: Gælder kun nye biler (registreret efter 1. september 2009). Omfatter kun reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, OBD-informationer samt undervisningsmateriale. Ingen undtagelse for følsomme oplysninger, men krav om fremlæggelse af sikkerhedscertifikat. Motorkøretøjsforordningen (Forordning 1400/2002): Gælder både nye og gamle biler. Omfatter udover reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, OBD-informationer og undervisningsmateriale også diagnoseudstyr, software, værktøj og undervisning. Undtagelse for følsomme oplysninger. Motorkøretøjsforordningen indeholder en (snæver) undtagelse for så vidt visse følsomme oplysninger, herunder oplysninger der kan udnyttes til at omgå tyverisikringer eller foretage ulovlige ændringer af anordninger, der begrænser køretøjets hastighed. Efter de nye regler kan producenten som udgangspunkt ikke nægte adgang til sådanne oplysninger, men kan kræve, at den uafhængige aktør identificerer sig ved fremlæggelse af en sikkerhedsattest, som er i overensstemmelse med en særlig sikkerhedsstandard (ISO 20828). Fremtidige regler i forhold til tunge erhvervskøretøjer Reglerne i EU-Forordning nr. 715/2007 og nr. 692/2008 gælder alene for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, men EU-kommissionen har i forordning nr. 595/2009 fastsat tilsvarende regler hvad angår tunge erhvervskøretøjer. Disse regler træder dog først i kraft den 31. december Reglerne svarer stort set til reglerne i forordning 715/2007, som de også henviser til, men omfatter, ligesom motorkøretøjsforordningen, også adgang til diagnoseudstyr og andet udstyr, værktøjer og software. Endvidere er fabrikanten udtrykkeligt TILBAGE

6 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som følge af omfattende salg af biler med henblik på videresalg Af advokat Hans Hedegaard og advokatfuldmægtig Daniel Barry Ved dom af 19. maj 2009 afgjorde Højesteret, at Mazda Motor Danmark havde været berettiget til at opsige en autoriseret forhandler B uden varsel som følge af omfattende salg af biler, der reelt udgjorde salg med henblik på videresalg. B var autoriseret forhandler i henhold til en forhandleraftale udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i EU-Kommissionens forordning nr. 1400/2002 (motorkøretøjsforordningen). Ifølge aftalen måtte B ikke sælge biler til personer eller selskaber med henblik på videresalg (salg til uautoriserede forhandlere), og såfremt B solgte biler i strid hermed, skulle B betale en konventionalbod svarende til 10 % af prisen på de solgte biler. Hvis B misligholdt aftalen, skulle Mazda, hvis det skønnedes passende, give B en rimelig frist til at afhjælpe misligholdelsen inden opsigelse. På et tidspunkt fik Mazda mistanke om, at B havde overtrådt forbuddet mod salg med henblik på videresalg, fordi B havde solgt et unormalt stort antal biler til to køreskoler, H og D, og i nogle tilfælde havde leveret biler, som ikke var klargjorte. Mazda skrev derfor til B og indskærpede reglerne og bad om dokumentation for salgene. B afviste at have overtrådt reglerne og dokumenterede, at bilerne var blevet indregistreret til banekørsel (på køreteknisk anlæg) inden udleveringen til H og D. I løbet af de følgende måneder bad Mazda i flere omgange forgæves B om yderligere dokumentation for salgene samt om at deltage i et møde til drøftelse heraf. Da dette ikke lykkedes, gennemførte Mazda to uanmeldte kontrolbesøg hos B. Ved kontrolbesøgene fik Mazda bestyrket mistanken om, at salgene til H reelt udgjorde salg med henblik på videresalg, navnlig fordi antallet af biler oversteg H's eget behov, fordi H havde samme telefonnummer som en uautoriseret bilforhand-

7 ler, C, og fordi personkredsen bag H og C var den samme. Dagen efter det andet kontrolbesøg opsagde Mazda derfor forhandleraftalen med øjeblikkelig virkning. Det viste sig senere, at H og C også havde samme adresse og blev repræsenteret af samme person, samt at bilerne købt af H var blevet betalt af C. Det fremkom også, at bilerne, som var blevet indregistreret til banekørsel, efterfølgende var blevet afmeldt igen i to omgange, hvilket kunne tyde på, at de var blevet videresolgt samlet. Desuden oplyste H under sagen at have eksporteret nogle af bilerne. B lagde sag an mod Mazda med påstand om betaling af 10 mio. kr. i erstatning for mistet fortjeneste med den begrundelse, at Mazda ikke havde givet B en frist til at afhjælpe misligholdelsen inden opsigelsen. Mazda påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om betaling af bl.a kr. i konventionalbod som følge af de uberettigede salg til H, C og D. Sø- og Handelsretten fandt, at salgene var sket med henblik på videresalg, og at B ikke kunne have været uvidende herom. I denne forbindelse fastslog retten, at et forbud mod salg med henblik på videresalg også omfatter biler, der - uanset at de f.eks. i en mellemliggende periode har været indregistreret til banekørsel - stadig er fabriksnye. B havde derfor handlet i strid med forhandleraftalen og blev pålagt at betale den opgjorte konventionalbod. På denne baggrund afgjorde Højesteret enstemmigt, at Mazda havde været berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Dommen slår fast, at hvis en autoriseret forhandler, der i overensstemmelse med reglerne i motorkøretøjsforordningen ikke må sælge biler med henblik på videresalg, har eller bør have en nærliggende mistanke om, at et konkret køb sker med henblik på videresalg, har forhandleren pligt til at undersøge forholdet nærmere. Forhandleren kan således ikke forlade sig på, at køberen erklærer, at bilerne købes til eget brug (eller på vegne af en bestemt slutkunde), eller på, at papirerne formelt er i orden, hvis omstændighederne i øvrigt bør give forhandleren grund til at tro, at der reelt er tale om køb med henblik på videresalg. I det tilfælde er forhandleren forpligtet til at afklare, om der er realitet i de oplysninger, han har fået. Mazda blev i sagen repræsenteret af Plesner. Angående spørgsmålet om Mazdas ophævelse af forhandleraftalen fandt rettens flertal, at aftalens bestemmelse om en rimelig frist til afhjælpning af misligholdelsen ikke fandt anvendelse i det konkrete tilfælde, fordi de betydelige og gentagne salg til uautoriserede forhandlere udgjorde en forsætlig og grov tilsidesættelse af B's forpligtelser. Mazda havde derfor været berettiget til at opsige aftalen uden varsel. For Højesteret erkendte B at have misligholdt forhandleraftalen, men fastholdt, at opsigelsen af aftalen uden varsel var uberettiget. Højesteret fandt, at B efter Mazdas skriftlige henvendelser ikke kunne være i tvivl om, at B ikke måtte sælge biler til H, C og D uden at sikre sig, at det ikke skete med henblik på videresalg, og at B måtte være klar over, at dette reelt var tilfældet, da B fortsatte med at sælge biler til virksomhederne.

8 4 Tinglysning i Bilbogen - skjult gæld - digital tinglysning Af advokat Jacob Christensen og advokat Søren Toft Bjerreskov Den nuværende administration af reglerne om tinglysning af gæld i biler lever ikke op til lovens krav. Køber har som følge heraf kun begrænset mulighed for at sikre sig imod skjult gæld i brugte biler. De nye regler om digital tinglysning, som endnu ikke er trådt i kraft, vil reducere risikoen, men ikke afskaffe problemet. Ved salg af nye biler er det ofte forekommende, at forhandleren tager køberens brugte bil i bytte. Mange forhandlere opkøber ligeledes (engros) brugte biler med henblik på videresalg. Det er både for forhandlere og privatpersoner af afgørende betydning at kunne gardere sig imod skjult gæld i biler, som tages i bytte i forbindelse med et salg eller købes med henblik på videresalg. På trods af det udtalte behov for en effektiv beskyttelse og de gode intentioner bag reglerne om tinglysning af gæld i biler, er der i øjeblikket et betydeligt efterslæb i relation til ekspeditionen af tinglysningsdokumenter. Da der samtidig ikke føres en offentligt tilgængelig dagbog, hvor man til enhver tid kan se, hvilke dokumenter, der indtil dato er indleveret til tinglysning, er der med den nuværende administration af reglerne en betydelig risiko for at købe "katten i sækken". Selvom køber vil kunne gøre et krav gældende mod sælger, vil dette krav ofte være illusorisk. Med de nye regler om digital tinglysning, som endnu ikke er trådt i kraft, har man søgt at minimere denne risiko, men køber vil fortsat kunne blive udsat for tilfælde af skjult gæld i brugte biler. Baggrund Bilbogen blev oprettet med et dobbelt formål. For det første skulle panthaver kunne beskytte sine rettigheder over en bil ved tinglysning. For det andet skulle køber kunne gardere sig imod skjult gæld i biler. Bilbogen hører i dag under Tinglysningsretten i Hobro. Tinglysningsreglerne indeholder utvetydige bestemmelser om, at der ved bilbogens kontor skal føres en dagbog, som indeholder en fortegnelse over de dokumenter, der anmeldes til tinglysning. Dagbogen skal føres for hver dag, kontoret er åbent, og dagbogen skal være offentlig tilgængelig.

9 Formålet med at føre en dagbog er, at enhver, der i forbindelse med køb, salg eller bytte af en bil har behov for at vide, om andre har rettigheder over bilen, kan gøre sig bekendt med, hvilke ejendomsforbehold, panterettigheder og/eller udlæg, der på en given dag måtte være anmeldt til tinglysning vedrørende den pågældende bil. Nuværende praksis I praksis administreres reglerne i tinglysningsloven sådan, at dagbogen føres i tilknytning til selve bilbogen. Der er ikke tale om to selvstændige registre. Såfremt der opstår et efterslæb i relation til tinglysning i bilbogen, vil det opståede efterslæb have samme indflydelse på dagbogen som på bilbogen. Problemet ved at samkøre de to registre (bilbogen og dagbogen) er således, at dagbogens funktion som en stedse ajourført fortegnelse over anmeldte dokumenter sættes ud af kraft ved blot det mindste efterslæb i relation til indføring af anmeldte dokumenter i bilbogen. Plesner har ved henvendelse til Tinglysningsretten fået oplyst, at der medio oktober 2009 er et efterslæb på mere end 1 måned fra tidspunktet for dokumenters anmeldelse til tinglysning og indtil det tidspunkt, hvor de anmeldte dokumenter indføres i bilbogen. Den fulgte praksis fører til, at forhandlere eller privatpersoner, som ønsker at tage en bil i bytte eller købe en (brugt) bil, risikerer, at der inden for den seneste måned er anmeldt dokumenter til tinglysning, men hvor de er afskåret fra på tidspunktet for aftalens indgåelse at undersøge, om der er gæld i bilen, idet der ikke er adgang til en opdateret fortegnelse over de dokumenter, som er anmeldt til tinglysning. Med det nuværende system løber forhandlere og privatpersoner således en betydelig risiko for uforvarende at købe biler, som er behæftede. Hvis man ønsker at gardere sig imod risikoen, vil det sikreste være at undlade at betale købesummen, indtil ekspeditionen ved bilbogen har passeret den dato, hvor aftalen er indgået, det vil med det nuværende efterslæb sige en ventetid på mere end 1 måned. Dette er imidlertid en upraktisk løsning, idet man risikerer at skulle vente i meget lang tid med at afslutte handlen. Hertil kommer, at der jo ikke er nogen købesum at tilbageholde i forbindelse med, at en brugt bil tages i bytte ved salg af en ny. Alternativt kan der i aftalen mellem køber og sælger formuleres visse forbehold, som kan påberåbes i tilfælde af, at der efter handlens afslutning skulle vise sig at være skjult gæld i bilen. Digital tinglysning Digital tinglysning i bilbogen forventes at træde i kraft i sommeren Det er hensigten med det nye digitale tinglysningssystem, at indsendte dokumenter skal tinglyses i "realtid", hvilket i praksis vil sige inden for 1/10 sekund efter, at dokumentet elektronisk er indsendt til Tinglysningsretten, hvorefter dokumentet vil være umiddelbart tilgængeligt for alle. Man har herved forsøgt at gardere sig imod situationer, hvor et efterslæb fører til, at købere m.fl. ikke kan få adgang til oplysning om indsendte dokumenter. Afhængig af fremtidig praksis på området vil et efterslæb i relation til (den manuelle) behandling af indsendte dokumenter imidlertid fortsat kunne udgøre et problem efter de fremtidige regler om digital tinglysning. Plesner har fået oplyst, at hvis et (elektronisk) indsendt dokument af den ene eller den anden årsag udtages til manuel behandling, vil den bil, som dokumentet vedrører, blive "låst", og dokumenter, som efterfølgende indsendes vedrørende denne bil vil komme til at "stå i kø". Købere vil i mellemtiden ikke have adgang til nærmere oplysninger om indholdet af de dokumenter, der står i kø. Risikoen for skjult gæld i biler vil således blive væsentligt reduceret med de nye regler om digital tinglysning, men der vil fortsat kunne opstå situationer, hvor køber ikke på forhånd vil kunne få oplyst, om der er gæld i den bil, som køber ønsker at erhverve. TILBAGE

10 5 Bilforhandleres pligt til at overholde reglerne om hvidvask Af advokat Lene Hartvigsen og advokatfuldmægtig Louise Rødgaard Forhandlere af genstande, herunder bilforhandlere, er omfattet af hvidvaskloven og er derfor underlagt forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. En overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde, og manglende kendskab til kontantforbuddet er ikke afgørende for, om der foreligger en overtrædelse af forholdet. Hvidvasklovens betydning for bilforhandlere Hvidvaskloven har overordnet til formål at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven pålægger visse personer og virksomheder en række pligter med henblik på at opfylde dette formål. Det følger af hvidvasklovens 2, der trådte i kraft den 1. marts 2006, at forhandlere af genstande ikke må modtage kontantbetalinger på kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundet. I Finanstilsynets vejledning om loven er det anført, at bl.a. bilforhandlere er omfattet af kontantforbuddet. Dette betyder, at en forhandler i forbindelse med et eller flere salg af biler skal afvise at tage imod kontantbetalinger, der enkeltstående eller samlet udgør kr. eller derover, ligesom loven pålægger de af loven omfattede forhandlere mv. at undersøge enhver mistanke om hvidvask eller terrorisme ( 7). En mistanke og en eventuel indgivelse af underretning til Hvidvasksekretariatet kan være begrundet i unormale handlinger, fortielser eller andre særegne og atypiske forhold hos kunden, der samlet leder opmærksomheden hen på et eventuelt forsøg på tilsløring af pengenes oprindelse - og som må formodes at have kriminel karakter. Hvidvaskloven har ikke blot betydning i forbindelse med kontantsalg. Også bilforhandlere, der på vegne af finansierings- eller leasingselskaber indgår kredit- eller (finansielle) leasing-aftaler rammes af loven, idet lovens krav (kap. 4) om at modtage billedlegitimation (pas, kørekort) samt navn, adresse og cpr-nr. fra kunden gælder i forbindelse med alle handler. Legitimationskravet gælder samtlige debitorer/leasingtagere på kontrakten. Hvis der opstår mistanke om hvidvask eller terrorisme, bør bilforhandleren undlade at indgå finansierings- /leasingaftalen og rette henvendelse til finansierings-/ leasingselskabet.

11 Et compliance program skal være praktisk anvendeligt, let forståeligt og udgøre en integreret del af virksomhedens uddannelsesprogram. Det er derfor vigtigt at have et individuelt udformet program, designet til den enkelte virksomhed. Ifølge hvidvasklovens 37 straffes overtrædelse af loven med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Et samlet overblik over bilforhandlerens pligter fremgår af faktaboksen til højre. Første sag vedrørende overtrædelse af kontantforbuddet Vestre Landsret afsagde den 1. juli 2009 den første dom over en bilforhandler for at have modtaget store kontantbeløb i strid med hvidvaskloven. Sagen omhandlede en bilforhandler fra Silkeborg, der i forbindelse med salg af i alt 4 biler i perioden fra april 2006 til januar 2007 havde modtaget kontantbetalinger på kr. eller derover, hvilket stred mod kontantforbuddet i hvidvaskloven 2. Det forhold, at hverken direktøren eller de medarbejdere, der modtog kontantbetalingerne, var bekendt med kontantforbuddet, kunne ikke føre til frifindelse. Vestre Landsret straffede firmaet med en bøde på kroner og stadfæstede dermed byrettens dom. I byretten blev også direktøren dømt, men landsretten frifandt ham, fordi han ikke kendte til de konkrete handler, hvor der var blevet modtaget for store kontantbeløb. Plesner bistår gerne med udarbejdelsen og implementeringen af et compliance program samt ajourføring heraf, ligesom vi generelt yder rådgivning om hvidvaskreglerne. Hvidvasklovens krav Kontantforbud Undersøgelsespligt Indberetningspligt Legitimationskrav Konsekvenser af manglende overholdelse Bilforhandlerens pligter Maksimalt modtage kontantbetalinger på < pr. handel Enhver mistanke om hvidvask eller terrorisme skal undersøges Hvidvasksekretariatet skal underrettes, hvis der foreligger en mistanke Der kræves billedlegitimation, navn, adresse, cpr.nr i enhver handel - også hvor købet finansieres via leasing Overtrædelser af hvidvaskloven kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder Indførelse af et compliance program Med henblik på at undgå utilsigtede overtrædelser af hvidvaskloven kan man overveje at udarbejde og indføre et såkaldt compliance program - dvs. nogle interne retningslinjer - med henblik på at sikre, at medarbejdere får kendskab til reglerne og der indføres faste rutiner for overholdelse af hvidvaskloven. TILBAGE

12 Kontakt Jacob Christensen Hans Hedegaard Jacob Ørskov Rasmussen advokat, juniorpartner Christian Bøjsen-Møller Advokat, partner Karen Dyekjær Gitte Holtsø Tom Kári Kristjánsson Jakob Schou Midtgaard Andreas Kærsgaard Mylin Lene Hartvigsen advokat

13 Nina Christine Boserup advokat Jakob Røddik Thøgersen advokat Martin Andreas Gravengaard advokat Frederik Lassen advokat Søren Toft Bjerreskov advokat OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - "det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo 22. september 2008 Til Skatteministeriet Att.: Claus Kargo Udkast til lovforslag om bl.a. respekt af tinglyst ret ved udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift Finans og Leasing har modtaget ministeriets

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere