1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen"

Transkript

1 Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som følge af omfattende salg af biler med henblik på videresalg 4 Tinglysning i Bilbogen - skjult gæld - digital tinglysning. 5 Bilforhandleres pligt til at overholde reglerne om hvidvask

2 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Daniel Barry Den 22. juli 2009 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse indeholdende Kommissionens foreløbige konklusioner vedrørende den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen. Meddelelsen blev udsendt i anledning af, at den nuværende regulering, Forordning 1400/2002, gruppefritagelsen for vertikale aftaler om salg af nye biler, reparations- og vedligeholdelsesydelser samt reservedele ("Motorkøretøjsforordningen"), udløber den 31. maj Kommissionens meddelelse omhandler dels reguleringen af aftaler om salg af nye biler, dels reguleringen af aftaler om reparations- og vedligeholdelsesydelser samt salg af reservedele (eftermarkedet). Hvad er en gruppefritagelse? EF-traktatens art. 81, stk. 1 og den tilsvarende bestemmelse i konkurrencelovens 6 indeholder et generelt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Art. 81, stk. 3 og konkurrencelovens 8 undtager konkurrencebegrænsninger fra forbuddets anvendelse, forudsat at en række betingelser er opfyldt, navnlig at begrænsningerne er nødvendige for at opnå effektivitets- eller andre fordele, der kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser eller bedre kvalitet. En fritagelse i henhold til art. 81, stk. 3 eller konkurrencelovens 8 forudsætter imidlertid en nærmere individuel juridisk og økonomisk vurdering af begrænsningerne. En gruppefritagelse indeholder derimod en generel fritagelse for kategorier af aftaler, som af konkurrencemyndighederne antages normalt at opfylde undtagelsesbetingelserne i art. 81, stk. 3 og konkurrencelovens 8, uden at det er nødvendigt at foretage en konkret bedømmelse af aftalernes positive og negative virkninger. Aftaler om salg af nye biler For så vidt angår salg af nye biler, foreslår Kommissionen, at de relevante bestemmelser i Motorkøretøjsforordningen forlænges med 3 år indtil den 31. maj Herefter vil sektoren overgå til den generelle konkurrenceretlige regulering og vil som udgangspunkt være omfattet af den generelle gruppefritagelse, som gælder for vertikale aftaler uden for motorkøretøjsbranchen ("den Vertikale Gruppefritagelse"). Den gældende Vertikale Gruppefritagelse udløber ligeledes den 31. maj 2010, men Kommissionen har fremsat forslag til en ny gruppefritagelse, som vil gælde fra den 1. juni 2010, og som med enkelte undtagelser viderefører det nuværende regelsæt. Den Vertikale Gruppefritagelse vil imidlertid blive suppleret af en række sektorspecifikke bestemmelser, formentlig i form af vejledende retningslinjer (guidelines), om nogle af de forhold, der særligt gør sig gældende for motorkøretøjsbranchen, og som på nuværende tidspunkt er reguleret i Motorkøretøjsforordningen, herunder om mærke-eksklusivitet ("single branding"), begrænsninger af salgssteder ("location clauses") samt begrænsninger af parallelhandel ("tilgængelighedsklausuler"). En vigtig konsekvens af Kommissionens forslag i forhold til aftaler om salg af nye biler vil være, at muligheden for at indføre bestemmelser om mærkeeksklusivitet øges. En leverandør vil fra den 1. juni 2013 som udgangspunkt uden tidsbegrænsning kunne pålægge en forhandler at dække op til 80 % af sit årlige behov ved køb af leverandørens biler. Leverandøren vil tilmed kunne pålægge forhandleren at dække 80 % og derover af sit årlige behov ved køb af leverandørens biler, i hvert fald i en indledende periode på 5 år, som vil kunne forlænges, hvis begge parter samtykker. Efter den nugældende Motorkøretøjsforordning kan leverandøren højst forpligte en distributør til at dække 30 % af sit behov hos leverandøren.

3 Aftaler inden for eftermarkedet For aftaler inden for eftermarkedet mener Kommissionen, at den hidtidige regulering i Motorkøretøjsforordningen skal ophøre, og at sektoren allerede fra den 1. juni 2010 skal overgå til den generelle konkurrenceretlige regulering. I modsætning til aftaler om salg af nye biler, vil aftaler på eftermarkedet som udgangspunkt ikke være omfattet af den Vertikale Gruppefritagelse. Dette skyldes, at det er en betingelse for dennes anvendelse, at ingen af parterne til aftalen har en markedsandel, der overstiger 30 %. Da eftermarkedet som udgangspunkt anses for at være mærkespecifikt, vil leverandørens (producentens/importørens) markedsandel oftest overstige 30 %. Kommissionen vil ligeledes fastsætte en række sektorspecifikke bestemmelser for eftermarkedet, formentlig i form af en kombination af en fokuseret gruppefritagelse og et sæt vejledende retningslinjer, herunder om adgang til tekniske oplysninger, misbrug af garantiordninger og adgang til de autoriserede net af reparatører. Kommissionens forslag Aftaler om salg af nye biler: Motorkøretøjsforordningens bestemmelser forlænges med 3 år. Overgår 1. juni 2013 til den generelle konkurrenceretlige regulering. Som udgangspunkt omfattet af den generelle vertikale gruppefritagelse. Dog suppleret af sektorspecifikke guidelines. Aftaler inden for eftermarkedet: Motorkøretøjsforordningens bestemmelser forlænges ikke. Overgår 1. juni 2010 til den generelle konkurrenceretligere regulering. Som udgangspunkt ikke omfattet af den generelle vertikale gruppefritagelse. Sektorspecifikke bestemmelser i form af fokuseret gruppefritagelse og guidelines. Overordnet betydning Kommissionens forslag indebærer som udgangspunkt, at virksomhederne opnår mere aftalefrihed, da en lang række konkrete særregler for branchen, der ifølge Kommissionen kan have virket som en spændetrøje for markedet, forsvinder. Den nugældende Motorkøretøjsforordning har således bl.a. udmærket sig ved ikke alene at indeholde konkurrenceretlig regulering, men også kontraktretlige bestemmelser. Kommissionen har indset, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og har foreslået, at det ikke længere skal være en betingelse for fritagelse, at aftalerne indgås enten for mindst 5 år eller uden tidsbegrænsning, at de indeholder bestemte opsigelsesvarsler, eller at de giver parterne ret til at henvise uoverensstemmelser til voldgift. Omvendt indebærer forslaget en øget retsusikkerhed for virksomhederne, eftersom konkurrencemyndighedernes skøn udvides. De nærmere konsekvenser af ændringerne vil afhænge af det præcise omfang og indhold af de sektorspecifikke bestemmelser, som Kommissionen vil udstede. Det forventes, at Kommissionen vil fremsætte de konkrete forslag til den nye regulering i slutningen af året eller i begyndelsen af næste år. Plesner vil løbende orientere om udviklingen på området i kommende nyhedsbreve. TILBAGE

4 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Daniel Barry Med virkning fra 1. september 2009 (dog for nogle klasser af køretøjer først fra 1. september 2010) er det en betingelse for opnåelse af typegodkendelse af lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, at producenten giver uafhængige aktører adgang til tekniske oplysninger om køretøjerne. Reglerne findes i EU-Forordning nr. 715/2007 og nr. 692/2008, der fastsætter harmoniserede EU-regler for typegodkendelse af lette personbiler og erhvervskøretøjer, særligt med henblik på begrænsning af emissioner (Euro 5 og Euro 6) samt adgang til tekniske oplysninger. Ifølge reglerne er producenten forpligtet til at give ubegrænset og standardiseret adgang til tekniske oplysninger via et umiddelbart tilgængeligt website til uafhængige aktører, herunder uautoriserede forhandlere og reparatører, producenter og forhandlere af reparationsudstyr, værktøj og reservedele, tekniske forlag, automobilklubber og vejservicevirksomheder. Adgangen skal gives på en sådan måde, at de uafhængige aktører ikke forskelsbehandles i forhold til de autoriserede forhandlere og reparatører. Adgang for tekniske forlag Særligt de tekniske forlags adgang til tekniske oplysninger er et emne, som Konkurrencestyrelsen har fokus på, og som Styrelsen har behandlet i Konkurrenceredegørelsen for De nye regler indeholder ikke særlige bestemmelser om uafhængige aktørers adgang til tekniske oplysninger med henblik på videreformidling til andre, herunder vedrørende betaling for adgangen. Det er dog fastlagt, at kopiering og offentliggørelse af de tekniske oplysninger kun må ske efter aftale med producenten. Forpligtelsen omfatter alle reparations- og vedligeholdelsesoplysninger samt OBD-informationer (oplysninger om egen diagnosesystemer), som er nødvendige for inspektion, diagnose, vedligeholdelse eller reparation af køretøjet, herunder servicehåndbøger, tekniske vejledninger, diagnoseinformationer og kredsløbsdiagrammer. Desuden er producenten forpligtet til at stille undervisningsmateriale til rådighed, hvilket dog ikke behø ver at foregå via et website. Producenten er forpligtet til stille oplysningerne til rådighed på både time-, dags- måneds- og årsbasis og er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr herfor. Det er ikke defineret, hvad der forstås ved "et rimeligt gebyr". Gebyret må dog ikke være højere end det gebyr, der afkræves de autoriserede reparatører, og det må ikke stå i misforhold til de uafhængige aktørers behov, således at de uafhængige aktører afholdes fra at søge adgang. En vis vejledning hertil kan findes i en række tilsagnsafgørelser fra EU-Kommissionen vedrørende de lignende regler om adgang til tekniske oplysninger i motorkøretøjsforordningen, som fastsætter de konkurrenceretlige rammer for branchen. I disse afgørelser måtte fire producenter stille de tekniske oplysninger til rådighed gennem et website for henholdsvis 3-4 EUR pr. time, EUR pr. dag, EUR pr. uge, EUR pr. måned og EUR pr. år (2007-prisniveau). Forholdet til de konkurrenceretlige regler Motorkøretøjsforordningen udløber den 31. maj EU-Kommissionen har dog i en meddelelse af 22. juli 2009 givet udtryk for, at forordningen vil blive forlænget med 3 år hvad angår aftaler om salg af nye biler, samt at der vil blive fastsat sektorspecifikke vejledende retninglinjer (guidelines) om bl.a. adgang til tekniske oplysninger. Kommissionen har endnu ikke fremsat konkrete forslag til udformningen eller indholdet af disse bestemmelser, men det forventes, at de vil blive fremsat

5 i slutningen af året eller begyndelsen af næste år. Formålet med fortsat at have konkurrenceretlige regler om adgang til tekniske oplysninger er navnlig at sikre uafhængige aktører adgang til oplysninger om ældre biler, fordi de nye regler kun gælder for nye biler, mens de konkurrenceretlige regler gælder for alle biler. Det forventes således, at de nye regler om adgang til tekniske oplysninger i en årrække fremover vil gælde sideløbende med lignende regler i den konkurrenceretlige lovgivning. Selvom reglerne i motorkøretøjsforordningen i vidt omfang har virket de facto bindende, er de, modsat de nye regler, ikke retligt bindende for producenten, fordi manglende overholdelse alene medfører, at producentens distributionsaftaler ikke uden videre er fritaget fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Motorkøretøjsforordningen indeholder heller ikke specifikke krav til, hvordan de tekniske oplysninger skal stilles til rådighed. Omvendt omfatter forpligtelsen efter de nye regler kun adgang til tekniske oplysninger og undervisningsmateriale, hvorimod motorkøretøjsforordningen tillige omfatter adgang til diagnoseudstyr, software, værktøj og undervisning. forpligtet til at stille en standardiseret, sikker teletjenester til rådighed for at sætte uafhængige reparatører i stand til at udføre indgreb, der kræver adgang til køretøjernes sikkerhedssystem. Reglerne om adgang til tekniske oplysninger Fordordning nr. 715/2007 og nr. 692/2008: Gælder kun nye biler (registreret efter 1. september 2009). Omfatter kun reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, OBD-informationer samt undervisningsmateriale. Ingen undtagelse for følsomme oplysninger, men krav om fremlæggelse af sikkerhedscertifikat. Motorkøretøjsforordningen (Forordning 1400/2002): Gælder både nye og gamle biler. Omfatter udover reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, OBD-informationer og undervisningsmateriale også diagnoseudstyr, software, værktøj og undervisning. Undtagelse for følsomme oplysninger. Motorkøretøjsforordningen indeholder en (snæver) undtagelse for så vidt visse følsomme oplysninger, herunder oplysninger der kan udnyttes til at omgå tyverisikringer eller foretage ulovlige ændringer af anordninger, der begrænser køretøjets hastighed. Efter de nye regler kan producenten som udgangspunkt ikke nægte adgang til sådanne oplysninger, men kan kræve, at den uafhængige aktør identificerer sig ved fremlæggelse af en sikkerhedsattest, som er i overensstemmelse med en særlig sikkerhedsstandard (ISO 20828). Fremtidige regler i forhold til tunge erhvervskøretøjer Reglerne i EU-Forordning nr. 715/2007 og nr. 692/2008 gælder alene for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, men EU-kommissionen har i forordning nr. 595/2009 fastsat tilsvarende regler hvad angår tunge erhvervskøretøjer. Disse regler træder dog først i kraft den 31. december Reglerne svarer stort set til reglerne i forordning 715/2007, som de også henviser til, men omfatter, ligesom motorkøretøjsforordningen, også adgang til diagnoseudstyr og andet udstyr, værktøjer og software. Endvidere er fabrikanten udtrykkeligt TILBAGE

6 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som følge af omfattende salg af biler med henblik på videresalg Af advokat Hans Hedegaard og advokatfuldmægtig Daniel Barry Ved dom af 19. maj 2009 afgjorde Højesteret, at Mazda Motor Danmark havde været berettiget til at opsige en autoriseret forhandler B uden varsel som følge af omfattende salg af biler, der reelt udgjorde salg med henblik på videresalg. B var autoriseret forhandler i henhold til en forhandleraftale udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i EU-Kommissionens forordning nr. 1400/2002 (motorkøretøjsforordningen). Ifølge aftalen måtte B ikke sælge biler til personer eller selskaber med henblik på videresalg (salg til uautoriserede forhandlere), og såfremt B solgte biler i strid hermed, skulle B betale en konventionalbod svarende til 10 % af prisen på de solgte biler. Hvis B misligholdt aftalen, skulle Mazda, hvis det skønnedes passende, give B en rimelig frist til at afhjælpe misligholdelsen inden opsigelse. På et tidspunkt fik Mazda mistanke om, at B havde overtrådt forbuddet mod salg med henblik på videresalg, fordi B havde solgt et unormalt stort antal biler til to køreskoler, H og D, og i nogle tilfælde havde leveret biler, som ikke var klargjorte. Mazda skrev derfor til B og indskærpede reglerne og bad om dokumentation for salgene. B afviste at have overtrådt reglerne og dokumenterede, at bilerne var blevet indregistreret til banekørsel (på køreteknisk anlæg) inden udleveringen til H og D. I løbet af de følgende måneder bad Mazda i flere omgange forgæves B om yderligere dokumentation for salgene samt om at deltage i et møde til drøftelse heraf. Da dette ikke lykkedes, gennemførte Mazda to uanmeldte kontrolbesøg hos B. Ved kontrolbesøgene fik Mazda bestyrket mistanken om, at salgene til H reelt udgjorde salg med henblik på videresalg, navnlig fordi antallet af biler oversteg H's eget behov, fordi H havde samme telefonnummer som en uautoriseret bilforhand-

7 ler, C, og fordi personkredsen bag H og C var den samme. Dagen efter det andet kontrolbesøg opsagde Mazda derfor forhandleraftalen med øjeblikkelig virkning. Det viste sig senere, at H og C også havde samme adresse og blev repræsenteret af samme person, samt at bilerne købt af H var blevet betalt af C. Det fremkom også, at bilerne, som var blevet indregistreret til banekørsel, efterfølgende var blevet afmeldt igen i to omgange, hvilket kunne tyde på, at de var blevet videresolgt samlet. Desuden oplyste H under sagen at have eksporteret nogle af bilerne. B lagde sag an mod Mazda med påstand om betaling af 10 mio. kr. i erstatning for mistet fortjeneste med den begrundelse, at Mazda ikke havde givet B en frist til at afhjælpe misligholdelsen inden opsigelsen. Mazda påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om betaling af bl.a kr. i konventionalbod som følge af de uberettigede salg til H, C og D. Sø- og Handelsretten fandt, at salgene var sket med henblik på videresalg, og at B ikke kunne have været uvidende herom. I denne forbindelse fastslog retten, at et forbud mod salg med henblik på videresalg også omfatter biler, der - uanset at de f.eks. i en mellemliggende periode har været indregistreret til banekørsel - stadig er fabriksnye. B havde derfor handlet i strid med forhandleraftalen og blev pålagt at betale den opgjorte konventionalbod. På denne baggrund afgjorde Højesteret enstemmigt, at Mazda havde været berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Dommen slår fast, at hvis en autoriseret forhandler, der i overensstemmelse med reglerne i motorkøretøjsforordningen ikke må sælge biler med henblik på videresalg, har eller bør have en nærliggende mistanke om, at et konkret køb sker med henblik på videresalg, har forhandleren pligt til at undersøge forholdet nærmere. Forhandleren kan således ikke forlade sig på, at køberen erklærer, at bilerne købes til eget brug (eller på vegne af en bestemt slutkunde), eller på, at papirerne formelt er i orden, hvis omstændighederne i øvrigt bør give forhandleren grund til at tro, at der reelt er tale om køb med henblik på videresalg. I det tilfælde er forhandleren forpligtet til at afklare, om der er realitet i de oplysninger, han har fået. Mazda blev i sagen repræsenteret af Plesner. Angående spørgsmålet om Mazdas ophævelse af forhandleraftalen fandt rettens flertal, at aftalens bestemmelse om en rimelig frist til afhjælpning af misligholdelsen ikke fandt anvendelse i det konkrete tilfælde, fordi de betydelige og gentagne salg til uautoriserede forhandlere udgjorde en forsætlig og grov tilsidesættelse af B's forpligtelser. Mazda havde derfor været berettiget til at opsige aftalen uden varsel. For Højesteret erkendte B at have misligholdt forhandleraftalen, men fastholdt, at opsigelsen af aftalen uden varsel var uberettiget. Højesteret fandt, at B efter Mazdas skriftlige henvendelser ikke kunne være i tvivl om, at B ikke måtte sælge biler til H, C og D uden at sikre sig, at det ikke skete med henblik på videresalg, og at B måtte være klar over, at dette reelt var tilfældet, da B fortsatte med at sælge biler til virksomhederne.

8 4 Tinglysning i Bilbogen - skjult gæld - digital tinglysning Af advokat Jacob Christensen og advokat Søren Toft Bjerreskov Den nuværende administration af reglerne om tinglysning af gæld i biler lever ikke op til lovens krav. Køber har som følge heraf kun begrænset mulighed for at sikre sig imod skjult gæld i brugte biler. De nye regler om digital tinglysning, som endnu ikke er trådt i kraft, vil reducere risikoen, men ikke afskaffe problemet. Ved salg af nye biler er det ofte forekommende, at forhandleren tager køberens brugte bil i bytte. Mange forhandlere opkøber ligeledes (engros) brugte biler med henblik på videresalg. Det er både for forhandlere og privatpersoner af afgørende betydning at kunne gardere sig imod skjult gæld i biler, som tages i bytte i forbindelse med et salg eller købes med henblik på videresalg. På trods af det udtalte behov for en effektiv beskyttelse og de gode intentioner bag reglerne om tinglysning af gæld i biler, er der i øjeblikket et betydeligt efterslæb i relation til ekspeditionen af tinglysningsdokumenter. Da der samtidig ikke føres en offentligt tilgængelig dagbog, hvor man til enhver tid kan se, hvilke dokumenter, der indtil dato er indleveret til tinglysning, er der med den nuværende administration af reglerne en betydelig risiko for at købe "katten i sækken". Selvom køber vil kunne gøre et krav gældende mod sælger, vil dette krav ofte være illusorisk. Med de nye regler om digital tinglysning, som endnu ikke er trådt i kraft, har man søgt at minimere denne risiko, men køber vil fortsat kunne blive udsat for tilfælde af skjult gæld i brugte biler. Baggrund Bilbogen blev oprettet med et dobbelt formål. For det første skulle panthaver kunne beskytte sine rettigheder over en bil ved tinglysning. For det andet skulle køber kunne gardere sig imod skjult gæld i biler. Bilbogen hører i dag under Tinglysningsretten i Hobro. Tinglysningsreglerne indeholder utvetydige bestemmelser om, at der ved bilbogens kontor skal føres en dagbog, som indeholder en fortegnelse over de dokumenter, der anmeldes til tinglysning. Dagbogen skal føres for hver dag, kontoret er åbent, og dagbogen skal være offentlig tilgængelig.

9 Formålet med at føre en dagbog er, at enhver, der i forbindelse med køb, salg eller bytte af en bil har behov for at vide, om andre har rettigheder over bilen, kan gøre sig bekendt med, hvilke ejendomsforbehold, panterettigheder og/eller udlæg, der på en given dag måtte være anmeldt til tinglysning vedrørende den pågældende bil. Nuværende praksis I praksis administreres reglerne i tinglysningsloven sådan, at dagbogen føres i tilknytning til selve bilbogen. Der er ikke tale om to selvstændige registre. Såfremt der opstår et efterslæb i relation til tinglysning i bilbogen, vil det opståede efterslæb have samme indflydelse på dagbogen som på bilbogen. Problemet ved at samkøre de to registre (bilbogen og dagbogen) er således, at dagbogens funktion som en stedse ajourført fortegnelse over anmeldte dokumenter sættes ud af kraft ved blot det mindste efterslæb i relation til indføring af anmeldte dokumenter i bilbogen. Plesner har ved henvendelse til Tinglysningsretten fået oplyst, at der medio oktober 2009 er et efterslæb på mere end 1 måned fra tidspunktet for dokumenters anmeldelse til tinglysning og indtil det tidspunkt, hvor de anmeldte dokumenter indføres i bilbogen. Den fulgte praksis fører til, at forhandlere eller privatpersoner, som ønsker at tage en bil i bytte eller købe en (brugt) bil, risikerer, at der inden for den seneste måned er anmeldt dokumenter til tinglysning, men hvor de er afskåret fra på tidspunktet for aftalens indgåelse at undersøge, om der er gæld i bilen, idet der ikke er adgang til en opdateret fortegnelse over de dokumenter, som er anmeldt til tinglysning. Med det nuværende system løber forhandlere og privatpersoner således en betydelig risiko for uforvarende at købe biler, som er behæftede. Hvis man ønsker at gardere sig imod risikoen, vil det sikreste være at undlade at betale købesummen, indtil ekspeditionen ved bilbogen har passeret den dato, hvor aftalen er indgået, det vil med det nuværende efterslæb sige en ventetid på mere end 1 måned. Dette er imidlertid en upraktisk løsning, idet man risikerer at skulle vente i meget lang tid med at afslutte handlen. Hertil kommer, at der jo ikke er nogen købesum at tilbageholde i forbindelse med, at en brugt bil tages i bytte ved salg af en ny. Alternativt kan der i aftalen mellem køber og sælger formuleres visse forbehold, som kan påberåbes i tilfælde af, at der efter handlens afslutning skulle vise sig at være skjult gæld i bilen. Digital tinglysning Digital tinglysning i bilbogen forventes at træde i kraft i sommeren Det er hensigten med det nye digitale tinglysningssystem, at indsendte dokumenter skal tinglyses i "realtid", hvilket i praksis vil sige inden for 1/10 sekund efter, at dokumentet elektronisk er indsendt til Tinglysningsretten, hvorefter dokumentet vil være umiddelbart tilgængeligt for alle. Man har herved forsøgt at gardere sig imod situationer, hvor et efterslæb fører til, at købere m.fl. ikke kan få adgang til oplysning om indsendte dokumenter. Afhængig af fremtidig praksis på området vil et efterslæb i relation til (den manuelle) behandling af indsendte dokumenter imidlertid fortsat kunne udgøre et problem efter de fremtidige regler om digital tinglysning. Plesner har fået oplyst, at hvis et (elektronisk) indsendt dokument af den ene eller den anden årsag udtages til manuel behandling, vil den bil, som dokumentet vedrører, blive "låst", og dokumenter, som efterfølgende indsendes vedrørende denne bil vil komme til at "stå i kø". Købere vil i mellemtiden ikke have adgang til nærmere oplysninger om indholdet af de dokumenter, der står i kø. Risikoen for skjult gæld i biler vil således blive væsentligt reduceret med de nye regler om digital tinglysning, men der vil fortsat kunne opstå situationer, hvor køber ikke på forhånd vil kunne få oplyst, om der er gæld i den bil, som køber ønsker at erhverve. TILBAGE

10 5 Bilforhandleres pligt til at overholde reglerne om hvidvask Af advokat Lene Hartvigsen og advokatfuldmægtig Louise Rødgaard Forhandlere af genstande, herunder bilforhandlere, er omfattet af hvidvaskloven og er derfor underlagt forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. En overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde, og manglende kendskab til kontantforbuddet er ikke afgørende for, om der foreligger en overtrædelse af forholdet. Hvidvasklovens betydning for bilforhandlere Hvidvaskloven har overordnet til formål at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven pålægger visse personer og virksomheder en række pligter med henblik på at opfylde dette formål. Det følger af hvidvasklovens 2, der trådte i kraft den 1. marts 2006, at forhandlere af genstande ikke må modtage kontantbetalinger på kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundet. I Finanstilsynets vejledning om loven er det anført, at bl.a. bilforhandlere er omfattet af kontantforbuddet. Dette betyder, at en forhandler i forbindelse med et eller flere salg af biler skal afvise at tage imod kontantbetalinger, der enkeltstående eller samlet udgør kr. eller derover, ligesom loven pålægger de af loven omfattede forhandlere mv. at undersøge enhver mistanke om hvidvask eller terrorisme ( 7). En mistanke og en eventuel indgivelse af underretning til Hvidvasksekretariatet kan være begrundet i unormale handlinger, fortielser eller andre særegne og atypiske forhold hos kunden, der samlet leder opmærksomheden hen på et eventuelt forsøg på tilsløring af pengenes oprindelse - og som må formodes at have kriminel karakter. Hvidvaskloven har ikke blot betydning i forbindelse med kontantsalg. Også bilforhandlere, der på vegne af finansierings- eller leasingselskaber indgår kredit- eller (finansielle) leasing-aftaler rammes af loven, idet lovens krav (kap. 4) om at modtage billedlegitimation (pas, kørekort) samt navn, adresse og cpr-nr. fra kunden gælder i forbindelse med alle handler. Legitimationskravet gælder samtlige debitorer/leasingtagere på kontrakten. Hvis der opstår mistanke om hvidvask eller terrorisme, bør bilforhandleren undlade at indgå finansierings- /leasingaftalen og rette henvendelse til finansierings-/ leasingselskabet.

11 Et compliance program skal være praktisk anvendeligt, let forståeligt og udgøre en integreret del af virksomhedens uddannelsesprogram. Det er derfor vigtigt at have et individuelt udformet program, designet til den enkelte virksomhed. Ifølge hvidvasklovens 37 straffes overtrædelse af loven med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Et samlet overblik over bilforhandlerens pligter fremgår af faktaboksen til højre. Første sag vedrørende overtrædelse af kontantforbuddet Vestre Landsret afsagde den 1. juli 2009 den første dom over en bilforhandler for at have modtaget store kontantbeløb i strid med hvidvaskloven. Sagen omhandlede en bilforhandler fra Silkeborg, der i forbindelse med salg af i alt 4 biler i perioden fra april 2006 til januar 2007 havde modtaget kontantbetalinger på kr. eller derover, hvilket stred mod kontantforbuddet i hvidvaskloven 2. Det forhold, at hverken direktøren eller de medarbejdere, der modtog kontantbetalingerne, var bekendt med kontantforbuddet, kunne ikke føre til frifindelse. Vestre Landsret straffede firmaet med en bøde på kroner og stadfæstede dermed byrettens dom. I byretten blev også direktøren dømt, men landsretten frifandt ham, fordi han ikke kendte til de konkrete handler, hvor der var blevet modtaget for store kontantbeløb. Plesner bistår gerne med udarbejdelsen og implementeringen af et compliance program samt ajourføring heraf, ligesom vi generelt yder rådgivning om hvidvaskreglerne. Hvidvasklovens krav Kontantforbud Undersøgelsespligt Indberetningspligt Legitimationskrav Konsekvenser af manglende overholdelse Bilforhandlerens pligter Maksimalt modtage kontantbetalinger på < pr. handel Enhver mistanke om hvidvask eller terrorisme skal undersøges Hvidvasksekretariatet skal underrettes, hvis der foreligger en mistanke Der kræves billedlegitimation, navn, adresse, cpr.nr i enhver handel - også hvor købet finansieres via leasing Overtrædelser af hvidvaskloven kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder Indførelse af et compliance program Med henblik på at undgå utilsigtede overtrædelser af hvidvaskloven kan man overveje at udarbejde og indføre et såkaldt compliance program - dvs. nogle interne retningslinjer - med henblik på at sikre, at medarbejdere får kendskab til reglerne og der indføres faste rutiner for overholdelse af hvidvaskloven. TILBAGE

12 Kontakt Jacob Christensen Hans Hedegaard Jacob Ørskov Rasmussen advokat, juniorpartner Christian Bøjsen-Møller Advokat, partner Karen Dyekjær Gitte Holtsø Tom Kári Kristjánsson Jakob Schou Midtgaard Andreas Kærsgaard Mylin Lene Hartvigsen advokat

13 Nina Christine Boserup advokat Jakob Røddik Thøgersen advokat Martin Andreas Gravengaard advokat Frederik Lassen advokat Søren Toft Bjerreskov advokat OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - "det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Afdækning af renterisici under låneaftaler... 1 Større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde... 3 Finanstilsynets principielle

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere