Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen"

Transkript

1 Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage sin behandling af en sag om supplerende arbejdsløshedsdagpenge, da der med en udtalelse fra arbejdsministeriet, som jeg indhentede under min behandling af sagen, forelå væsentlige ændringer i de vurderinger af sagens formidlingsmæssige spørgsmål, som ankenævnet ved sine tidligere afgørelser i sagen havde lagt til grund. FOB nr (J. nr ). A klagede over, at ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen havde fastholdt sine tidligere afgørelser, hvorefter hun ikke var berettiget til at modtage supplerende dagpenge i perioden fra 25. maj til 31. december A havde i 9 måneder fra den 25. maj 1979 et deltidsjob som langtidsledig, selv om hun var og forblev fuldtidsarbejdsløshedsforsikret, og selv om hun først faldt for»26 ugersreglen«den 1. januar I perioden fra den 25. maj til den 31. december 1979 modtog hun ikke supplerende dagpenge. Efter at A havde rettet henvendelse om sagen til arbejdsløshedskassens hovedledelse, modtog hun supplerende dagpenge fra den 1. januar 1980, og indtil hun efter 9 måneder fratrådte det job, som hun havde fået anvist som langtidsledig. Herefter var hun på ny ledig og modtog dagpenge som fuldtidsforsikret. Om sagsforløbet fremgik af de foreliggende oplysninger, at Odenseafdelingen af De kvindelige arbejderes arbejdsløshedskasse den 18. april 1979 indberettede A til arbejdsformidlingen i Odense som langtidsledig. Afdelingen angav ved afkrydsning på blanketten, at A var heltidsarbejdsløshedsforsikret, og at hun ville miste sin dagpengeret den 5. februar Arbejdsløshedskassen anførte endelig,»at medlemmet flytter til (en landsby) den 1. maj 1979«. I en telefonsamtale den 19. april 1979 mellem arbejdsformidlingen og afdelingen af arbejdsløshedskassen oplyste afdelingen, at A muligvis ville miste dagpengeretten senere end anført. Arbejdsløshedskassen ville underrette arbejdsformidlingen herom telefonisk. Den 20. april 1979 havde A en samtale med arbejdsformidlingens arbejdskonsulent med henblik på et jobtilbud. Ifølge arbejdsformidlingens notat om samtalen oplyste A følgende:»medlemmet fortæller, at hun er udgået af folkeskolens 7. klasse og er ufaglært. Hun har hidtil været beskæftiget ved forefaldende arbejde på fabrikker. Hun har sidst været ansat på i Odense i 1 måned i 1978.

2 Hun flytter til (landsbyen) den 1. maj 1979 og er interesseret i beskæftigelse dér. Hun har intet at indvende mod at arbejde på plejehjem.«den 25. april 1979 henviste arbejdsformidlingen A til samtale den 6. maj 1979 med bestyreren for et plejehjem i X kommune. Den 25. maj 1979 tiltrådte A et job som langtidsledig på plejehjemmet. Der var tale om 56 timers beskæftigelse som nattevagt hver anden uge. Dagen efter, den 26. maj 1979, underrettede Odense-afdelingen af arbejdsløshedskassen arbejdsformidlingen om, at A først ville falde for»26 ugersreglen«den 31. december Det fremgik af et internt notat af 7. februar 1980 fra arbejdsformidlingen i Odense, at arbejdsformidlingen i anledning af oplysningen om dagpengerettens forlængelse internt overvejede»eventuel afbrydelse af arbejdsforholdet, men det blev besluttet, at hun skulle fortsætte arbejdet«. A sås ikke at have været inddraget i overvejelserne. Af arbejdsformidlingens nævnte notat af 7. februar 1980 fremgik endvidere følgende om baggrunden for arbejdsformidlingens anvisning af deltidsjob til fuldtidsforsikrede langtidsledige:»da de anførte job som vagt på plejehjemmene forelå og da det over for mig blev oplyst, at vagterne beskæftiges 56 timer hver anden uge forsøgte jeg, efter aftale med forhandling med socialinspektøren i (X) kommune at få stillingerne på plejehjemmene ændret til 40 timers job under hensyn til de fuldtidsforsikrede og da der ikke var ledige deltidsforsikrede, eller at arbejdstiden blev suppleret på anden måde. Dette nægtede (X) kommune under henvisning til overenskomst mellem kommunernes landsforening og Husligt Arbejderforbund. På et efterfølgende møde om langtidsledige her på kontoret fremlagde jeg igen problemet på grund af de foran anførte oplysninger og på grund af, at kommunen ikke ville fremkomme med andre jobtilbud på fuld tid end dem, der forelå på skolerne, biblioteket og kommunens kontorer. Der kunne ikke blive andre stillinger til ufaglærte kvinder. På mødet blev det aftalt, at de fuldtidsforsikrede kvinder kunne få tilbud mod at de blev gjort bekendt med, at de som fuldtidsforsikrede ikke havde pligt til at påtage sig deltidsjob og såfremt de ikke ville have de tilbudte job ville få tilbudt et andet job eventuelt inden for amtet. Endvidere skulle de orienteres om, at såfremt de påtog sig jobbet og underskrev arbejdsaftale, skulle de lade sig deltidsforsikre af hensyn til timeantallet. Nogle enkelte af de fuldtidsforsikrede ønskede ikke at få de anførte job på plejehjemmene og de blev placeret på anden måde i fuldtidsjob. De der var interesseret i arbejde på plejehjemmene fik en anvisning til samtale med bestyreren på det anførte plejehjem, hvor de blev orienteret om arbejdets art, arbejdstid og lønning. Hver enkelt blev forinden orienteret om, at de ikke var pligtige til at tage arbejdet og hvis de påtog sig det, skulle de lade sig 2/12

3 deltidsforsikre. Der var rift om disse pladser, da de ville få næsten samme løn som på fuld tid og fordi de derved havde fri hver anden uge. Alle de langtidsledige fik udleveret den gule vejledning for langtidsledige, men jeg må indrømme, at jeg ikke har orienteret dem skriftligt om det foranstående. I den konkrete sag, (A), kan jeg huske netop den på grund af at hun flyttede fra Odense til (landsbyen) og ikke var interesseret i at få et jobtilbud før hun var flyttet selv om hun eventuelt ikke skulle få udbetalt dagpenge i tiden indtil hun fik arbejde. I forbindelse med min samtale med hende den 20. april 1979, orienterede jeg hende om, at jeg havde opbrugt de arbejdstilbud jeg havde hos private arbejdsgivere og at jeg havde kun ét job på plejehjem og orienterede hende som foran anført ligesom jeg gjorde hende bekendt med, at der var dårlige forbindelser fra (landsbyen) til (plejehjemmet). Hertil udtalte hun, på trods af de givne oplysninger, at hun var interesseret i det anførte arbejde på plejehjemmet og jeg forstod, at arbejdstiden tiltalte hende meget. «A oplyste under sagen, at hun kort tid efter, at hun havde tiltrådt jobbet som langtidsledig, modtog underretning fra arbejdsløshedskassen om forlængelsen af den periode, hvor hun havde ret til dagpenge. I den anledning forhørte hun sig hos arbejdsformidlingen, fagforeningen og arbejdsløshedskassen om sine muligheder for at modtage supplerende dagpenge. Arbejdsformidlingen og den lokale afdeling af arbejdsløshedskassen mente ikke, at der var mulighed herfor. Arbejdsformidlingen nægtede hende endvidere, at hun tilmeldte sig som fuldtidsarbejdssøgende. Efter at A havde drøftet sagen med andre ansatte på plejehjemmet, rettede hun på ny henvendelse til Odense-afdelingen af de kvindelige arbejderes arbejdsløshedskasse og til arbejdsformidlingen. Under min behandling af sagen indhentede jeg fra arbejdsformidlingen kopi af et notat om en samtale, som A havde med formidlingen den 6. december Ifølge notatet havde»kl. ret i, at hun først ville falde på et langt senere tidspunkt end det vi fik opgivet, Kl. har imidlertid ikke selv spurgt til sagen og arbejdsløshedskassen har tilsyneladende ikke fået orienteret hende. Ingen kan rigtigt gøre noget for, at denne situation bliver rettet op. Kl. orienteres om dette og vil overveje hvad hun skal stille op. På hendes spørgsmål fortæller jeg hende, at det er op til hende selv at bestemme om hun vil søge andet arbejde i stedet for det hun har på plejehjem «I en skrivelse til arbejdsløshedskassens hovedafdeling, som hovedafdelingen modtog den 17. december 1979, forespurgte A, om det ikke beroede på en fejl, når hun ikke kunne få supplerende dagpenge. I skrivelse af 27. december 1979 meddelte arbejdsløshedskassens hovedafdeling A, at»såfremt du har stået til rådighed hos arbejdsformidlingen og har dagpengekort for den periode, du har været ledig hver anden uge, er du berettiget til dagpenge, men der skal altså foreligge dagpengekort«. Arbejdsløs- 3/12

4 hedskassen bekræftede endvidere, at A først ville falde for»26 ugers-reglen«den 1. januar Ved senere henvendelse til arbejdsformidlingen fik A herefter udleveret dagpengekort og modtog fra den 1. januar 1980 supplerende dagpenge fra arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen meddelte A beslutningen herom i en skrivelse af 12. februar 1980, hvori kassen bl.a. anførte følgende:»da det ikke kan være meningen, at du fortsat skal bøde for alle de misforståelser, der er sket, har vi truffet den afgørelse, at du får udbetalt dagpenge på dine kontrolkort.«forinden havde A i skrivelse af 9. januar 1980 indbragt spørgsmålet vedrørende sin ret til supplerende dagpenge for arbejdsdirektoratet. Efter forud indhentet erklæring fra arbejdsløshedskassen og arbejdsformidlingen meddelte arbejdsdirektoratet A i skrivelse af 27. maj 1980, at direktoratet ikke fandt grundlag for at kritisere arbejdsformidlingskontorets behandling af sagen. Direktoratet henviste bl.a. til, at A ifølge arbejdsformidlingskontorets udtalelse selv havde givet udtryk for, at hun var indforstået med deltidsbeskæftigelse og var bekendt med følgerne af en sådan beskæftigelse. A bestred senere indholdet af arbejdsformidlingens udtalelse. I overensstemmelse med arbejdsdirektoratets klagevejledning indbragte A afgørelsen for arbejdsministeriet, som imidlertid fandt, at der var tale om spørgsmål om adgang til arbejdsløshedsdagpenge. Ministeriet oversendte derfor A's klage til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen. Under sagens behandling modtog ankenævnet en udtalelse fra arbejdsdirektoratet, hvori direktoratet tog stilling til A's forsikringsmæssige forhold. Direktoratet fandt efter de foreliggende oplysninger, at A havde accepteret at overtage et jobtilbud på mindre end fuld tid, og at hun herved havde tilkendegivet et ønske om at arbejde på nedsat tid, og at A derfor ikke var berettiget til supplerende dagpenge. Arbejdsdirektoratet henviste endvidere til, at A ikke kunne få supplerende dagpenge, når hun ikke havde været anmeldt på arbejdsformidlingen som arbejdssøgende til fuldtidsarbejde. Direktoratet fandt endelig, at de dagpenge, som A havde fået efter den 1. januar 1980, var udbetalt med urette, men at et tilbagebetalingskrav efter omstændighederne kunne frafaldes. I en skrivelse af 23. december 1980 til A meddelte ankenævnet, at nævnet kunne tilslutte sig afgørelsen i udtalelsen fra arbejdsdirektoratet. For så vidt angik spørgsmålet om arbejdsformidlingens sagsbehandling, bemærkede ankenævnet, at dette spørgsmål faldt uden for ankenævnets kompetence. A rettede herefter på ny henvendelse til ankenævnet, hvori hun bestred rigtigheden af de oplysninger vedrørende arbejdsformidlingens anvisning af jobtilbud til hende, som arbejdsdirektoratet og ankenævnet havde lagt til grund i sagen. I den anledning modtog ankenævnet udtalelser fra arbejdsformidlingen i Odense og fra arbejdsdirektoratet. Det fremgik heraf, at arbejdsformidlingen over for A havde præciseret, at hun ikke kunne oppebære supplerende dag- 4/12

5 penge ved siden af 97 b-beskæftigelse, men ikke om de dagpengemæssige konsekvenser ved eventuel efterfølgende ledighed. I en skrivelse af 17. juli 1981 meddelte ankenævnet A, at nævnet ikke fandt grundlag for at genoptage hendes sag. Herefter rettede A på ny henvendelse til ankenævnet med anmodning om, at sagen blev genoptaget. Ankenævnet oversendte A's henvendelse til arbejdsministeriet som en klage over sagsbehandlingen ved arbejdsformidlingskontoret. Efter forud indhentet udtalelse fra arbejdsdirektoratet meddelte arbejdsministeriet A i skrivelse af 3. november 1981 bl.a. følgende:» Efter de foreliggende oplysninger har formidlingskontoret gjort Dem klart, at De ikke kunne oppebære supplerende dagpenge til Deres løn som 97 b- beskæftiget. For så vidt angår selve spørgsmålet om Deres accept af at overtage et deltidsarbejde, finder arbejdsministeriet, at arbejdsformidlingskontoret ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret sig, at De var klar over konsekvenserne ved at modtage arbejdstilbuddet, ligesom De efter det oplyste ikke har været fuldt ud klar over muligheden for at blive henvist til fuldtidsbeskæftigelse. Man skal herved henvise til Deres oplysning om, at De hele tiden har været fuldtidsforsikret, og til Deres oplysninger om Deres økonomiske forhold. På grundlag af de foreliggende oplysninger finder arbejdsministeriet således ikke, at arbejdsformidlingskontoret fuldt ud har udfoldet tilstrækkelige bestræbelser for at orientere Dem om Deres forhold i forbindelse med 97 b- arbejdet. Arbejdsministeriet kan tilføje, at man ikke har mulighed for at træffe afgørelser om, hvorvidt ministeriets stillingtagen til arbejdsformidlingskontorets behandling af sagen om anvisning af 97 b-arbejdet kan få betydning for spørgsmålet om Deres ret til supplerende arbejdsløshedsdagpenge i den periode, De havde arbejdet. Under henvisning til at ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen har gjort opmærksom på, at nævnets afgørelse af december 1980 er baseret på, at arbejdsdirektoratets afgørelse af de formidlingsmæssige spørgsmål ikke ændres, og at en ændring i givet fald kunne være grundlag for en eventuel genoptagelse af sagen i ankenævnet, har ministeriet underrettet ankenævnet om nærværende skrivelse. «Arbejdsministeriet gjorde arbejdsdirektoratet bekendt med sin opfattelse og anmodede direktoratet om at gøre arbejdsformidlingen i Odense bekendt med ministeriets opfattelse. I anledning af arbejdsministeriets underretning af ankenævnet indhentede ankenævnet på ny en udtalelse fra arbejdsdirektoratet. Direktoratet fandt, at allerede fordi A ikke havde været tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig i pe- 5/12

6 rioden maj til december 1979, var hun ikke berettiget til at oppebære supplerende dagpenge i perioden. I skrivelse af 8. februar 1982 meddelte ankenævnet A, at nævnet ikke fandt grundlag for at genoptage behandlingen af de forsikringsmæssige forhold i sagen. I anledning af A's klage til mig i skrivelse af 9. februar 1982 anmodede jeg i skrivelse af 22. februar 1982 ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen om en udtalelse efter forud indhentet erklæring fra arbejdsformidlingskontoret i Odense og arbejdsdirektoratet. Jeg anmodede specielt ankenævnet og arbejdsdirektoratet om en udtalelse om, hvilken vægt myndighederne ved afgørelserne havde tillagt det forhold, at A ikke i den omhandlede periode var tilmeldt arbejdsformidlingen, jfr. oplysningen om, at arbejdsformidlingen nægtede at modtage en sådan tilmelding og en udtalelse om, hvorvidt myndighederne ved afgørelserne havde lagt til grund, at klageren ved at overtage jobbet tilkendegav ønske om at arbejde på deltid, jfr. herved A's oplysninger om det modsatte. I en udtalelse af 17. juni 1982 anførte arbejdsformidlingen i Odense bl.a., at det ikke fremgik af sagen, at A i den omhandlede periode var blevet afvist af arbejdsformidlingen som værende tilmeldt som arbejdssøgende. Arbejdsdirektoratet anførte i en udtalelse af 21. oktober 1982, at direktoratet havde tillagt det afgørende betydning med hensyn til retten til at oppebære supplerende dagpenge, at A ikke havde været tilmeldt arbejdsformidlingen i perioden maj til december Det var endvidere direktoratets opfattelse, at A ved at overtage jobtilbud på mindre end fuld tid havde tilkendegivet ønske om at arbejde på nedsat tid, hvorfor hun ikke var fundet at være berettiget til at oppebære supplerende dagpenge. Direktoratet henviste i denne forbindelse til sin ovenfor omtalte skrivelse af 27. maj 1980 til A. Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen anførte i en udtalelse af 21. februar 1983, at ankenævnet i sin afgørelse ikke havde tillagt det vægt, at A ikke var fremmødt på arbejdsformidlingen i den omhandlede periode. Ankenævnet tilføjede, at hvis tilmelding/fremmøde kunne tillægges betydning, ville medlemmet efter nævnets opfattelse have været berettiget til supplerende dagpenge på det tidspunkt, hvor hun efter hovedledelsens anvisning lod sig afkontrollere. Til spørgsmålet, om myndighederne ved afgørelsen havde lagt til grund, at klageren ved at overtage jobbet havde tilkendegivet et ønske om at arbejde på deltid, anførte ankenævnet, at nævnet havde ment at måtte lægge den af formidlingsmyndighederne foretagne vurdering af dette spørgsmål til grund for sin afgørelse. Da den kompetente myndighed i formidlingsspørgsmål, i første instans arbejdsdirektoratet - efter at være gjort bekendt med arbejdsministeriets vurdering af arbejdsformidlingskontorets rolle i sagen - havde fastholdt, at der ikke var fundet grundlag for at kritisere arbejdsformidlingskontorets behandling af sagen, havde ankenævnet ikke fundet grundlag for en genoptagelse. I A's skrivelse med bemærkninger til udtalelserne, som jeg modtog den 23. marts 1983, anførte hun bl.a., at hun under samtalen med arbejdskonsulenten den 20. april 1979 havde fået oplyst, at hvis hun afslog jobtilbuddet, ville hun 6/12

7 miste retten til dagpenge, da arbejdsformidlingen ikke havde andet job at tilbyde. I en skrivelse af 14. juni 1983 anmodede jeg arbejdsministeriet om at tage stilling til yderligere spørgsmål vedrørende arbejdsformidlingens behandling af sagen. Jeg meddelte ministeriet, at sagen gav mig anledning til følgende foreløbige bemærkninger:»1. Efter min opfattelse havde det været rigtigst, om arbejdsformidlingen i Odense - da formidlingen den 26. maj 1979 modtog oplysning om, at (A) først ville falde for»26 ugers-reglen«den 31. december havde taget kontakt med (A) og orienteret hende om hendes retsstilling, herunder om, at det arbejde, som hun havde påbegyndt, ikke kunne opretholdes som et 97 b-arbejde, hvis (A) ikke ønskede det. Der havde da været den mulighed at betragte arbejdet som et almindeligt anvist deltidsarbejde til en fuldtidsforsikret, hvilket havde haft den virkning, at (A) havde modtaget supplerende dagpenge. Der havde også været den mulighed, at arbejdsforholdet helt var blevet afbrudt med den virkning, at (A) modtog (fulde) dagpenge og i slutningen af 1979 modtog et jobtilbud. Jeg beder om at modtage arbejdsministeriets bemærkninger til det her anførte. 2. Jeg forstår arbejdsministeriets skrivelse af 3. november 1981 til (A) således, at skrivelsen er udtryk for en ændring af den stillingtagen, som arbejdsdirektoratet tidligere havde taget til formidlingsspørgsmålet. Det er ministeriets opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at (A) ved arbejdsforholdets begyndelse i maj måned 1979 med fuld viden om sin retsstilling fremsatte ønske om at overgå fra fuldtidsbeskæftigelse til deltidsbeskæftigelse. En forudsætning for, at et deltidsarbejde burde tilbydes (A) havde været, at (A) af arbejdsformidlingen havde modtaget en fuldstændig orientering om sin retsstilling, herunder om, at hun havde krav på et fuldtidsarbejdstilbud, at hun ved deltidsbeskæftigelse ikke ville være berettiget til supplerende dagpenge, og at hun ved ophøret af deltidsbeskæftigelsen alene ville være berettiget til delvise dagpenge. Ministeriet har ikke fundet, at arbejdsformidlingen har givet en sådan fuldstændig orientering. Jeg er enig i denne opfattelse, og jeg er opmærksom på, at ministeriets opfattelse formelt alene fremtræder (og alene kan fremtræde) som en tilkendegivelse over for arbejdsformidlingen og arbejdsdirektoratet vedrørende et formidlingsspørgsmål og ikke indeholder en stillingtagen til spørgsmålet om dagpengeretten. 7/12

8 Jeg beder om at modtage ministeriets eventuelle bemærkninger til det, jeg har anført om forståelsen af ministeriets skrivelse af 3. november Holdbarheden af den stilling, som arbejdsdirektoratet og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen har taget til spørgsmålet om (A's) dagpengeret - efter arbejdsministeriets tilkendegivelse i skrivelsen af 3. november må efter min opfattelse give anledning til tvivl. Jeg henviser til arbejdsdirektoratets skrivelse af 25. november 1981 til ankenævnet og nævnets skrivelse af 8. februar 1982 til (A), som nærmere er uddybet - i anledning af min skrivelse af 22. februar 1982 til nævnet - i arbejdsdirektoratets skrivelse af 21. oktober 1982 til ankenævnet og ankenævnets skrivelse af 21. februar 1983 til mig. Jeg sigter herved til de nævnte myndigheders stillingtagen til a) spørgsmålet, om (A) har tilkendegivet, at hun ønskede at overtage et deltidsjob, og b) spørgsmålet om (A's) manglende fremmøde i arbejdsformidlingen. ad a: Arbejdsdirektoratet har i udtalelsen af 21. oktober 1982 anført, at (A) ved at overtage jobtilbuddet på mindre tid»har tilkendegivet et ønske om at arbejde på nedsat tid«. Ankenævnet har i udtalelsen af 23. februar 1983 anført, at den kompetente myndighed i formidlingsspørgsmål i første instans arbejdsdirektoratet - efter at være gjort bekendt med arbejdsministeriets opfattelse - har fastholdt, at der ikke har været grundlag for at kritisere arbejdsformidlingens behandling af sagen. Arbejdsdirektoratet og ankenævnets udtalelser synes ikke at være vel stemmende med det forhold, at arbejdsministeriet i skrivelsen af 3. november 1981 kritiserede arbejdsformidlingens sagsbehandling og gjorde arbejdsdirektoratet bekendt med sin opfattelse og bad arbejdsdirektoratet om at gøre arbejdsformidlingen bekendt med ministeriets opfattelse, jfr. ovenfor under 2. Jeg beder om at modtage arbejdsministeriets bemærkninger hertil. ad b: Under hensyn til, at ankenævnet i sin udtalelse i skrivelsen af 21. februar 1983 har oplyst, at nævnet ikke i sin afgørelse har lagt vægt på fremmødespørgsmålet, finder jeg ikke tilstrækkelig anledning til her at komme nærmere ind på dette spørgsmål.«8/12

9 Arbejdsministeriet meddelte mig i skrivelse af 22. november 1983, at ministeriet havde følgende bemærkninger til spørgsmålene i min skrivelse af 14. juni 1983:»ad spørgsmål 1: Efter arbejdsministeriets opfattelse burde arbejdsformidlingen, da det blev oplyst, at (A) havde ret til dagpenge i resten af 1979, have kontaktet hende og orienteret hende om hendes retsstilling, således at hun på det da foreliggende grundlag selv kunne vælge, om hun ville fortsætte i det påbegyndte arbejdstilbud eller ophøre med henblik på senere at få et arbejdstilbud på fuld tid. Det er arbejdsministeriets opfattelse, at (A) kunne have valgt at fuldføre det påbegyndte arbejdstilbud, hvis hun efter orienteringen om sin retsstilling havde ønsket det. Hun kunne derimod ikke have fortsat i jobbet i form af almindeligt arbejde uden støtte, medmindre arbejdsgiveren havde accepteret dette. For så vidt angår spørgsmålet om supplerende dagpenge, er der ikke i arbejdsløshedsloven noget til hinder for, at man kan få udbetalt supplerende dagpenge i et arbejdstilbudsarbejde. ad spørgsmål 2: Arbejdsministeriet har som nævnt ikke fundet, at AF-kontoret fuldt ud har udfoldet tilstrækkelige bestræbelser for at orientere (A) om hendes stilling i forbindelse med overtagelse af arbejdstilbuddet. Ministeriet har således i modsætning til arbejdsdirektoratets daværende holdning fundet AF-kontorets sagsbehandling kritisabel. Som det også fremgår af ombudsmandens skrivelse, har arbejdsministeriets udtalelse alene formidlingsmæssigt indhold. Udtalelsen er således ikke afgørende for, hvad der kan lægges til grund for vurderingen af (A's) dagpengeret. Det bemærkes i denne forbindelse, at ministeriet finder det uheldigt, at direktoratet i sin skrivelse af 21. oktober 1982 til ankenævnet fortsat henviser til sin skrivelse af 27. maj 1980 til (A), hvorefter der ikke er fundet grundlag for at kritisere arbejdsformidlingskontorets behandling af sagen. Til orientering vedlægges kopi af direktoratets skrivelse af 22. august 1983, hvori direktoratet erklærer sig enigt i ministeriets opfattelse. ad spørgsmål 3: Som nævnt er der ikke i arbejdsløshedsloven noget til hinder for, at man kan få udbetalt supplerende dagpenge i et 97 b-arbejde, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Det vil først og fremmest sige, at medlemmet skal være dagpengeberettiget og tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende til arbejde i fuld, sædvanlig arbejdstid. Da (A) først falder for 26 ugers-reglen et halvt år efter påbegyndelsen af sit 97 b-arbejde, er hun dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor hun begynder at arbejde på deltid i henhold til 97 b. 9/12

10 Arbejdsministeriet finder i øvrigt ikke at burde gå ind i den forsikringsmæssige vurdering af den konkrete sag. Principielt er det imidlertid arbejdsministeriets opfattelse, at der ikke kan udbetales dagpenge for en periode, hvor et medlem - uanset grunden hertil - ikke har været tilmeldt arbejdsformidlingen. Ministeriet lægger således afgørende vægt på dette spørgsmål. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne vedrørende spørgsmål 1.«Med skrivelse af 9. december 1983 videresendte jeg sagen til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen. Jeg henstillede, at ankenævnet genoptog sin behandling af sagen og meddelte A en ny afgørelse under hensyn til, at der med arbejdsministeriets udtalelse forelå væsentlige ændringer i de vurderinger af sagens formidlingsmæssige spørgsmål, som ankenævnet ved sine tidligere afgørelser i sagen havde lagt til grund. Jeg henviste nærmere til arbejdsministeriets nævnte udtalelse og til den tidligere brevveksling i sagen, især min skrivelse af 14. juni 1983 til arbejdsministeriet, som jeg samtidig sendte ankenævnet kopi af. Jeg fandt anledning til særlig at bemærke følgende:»jeg er naturligvis enig med arbejdsministeriet i, at det er af afgørende betydning for, om der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge for en bestemt periode, at medlemmet i den samme periode er tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig. Dette følger af arbejdsløshedsforsikringslovens 57, stk. 4, hvorefter et medlem, som vil begære dagpenge udbetalt, ved ledighedens indtræden skal henvende sig til arbejdsformidlingen for at søge arbejde og i ledighedsperioden opretholde kontakt med arbejdsformidlingen. Ved bedømmelsen af det foreliggende tilfælde må det tages i betragtning, at (A) fra arbejdsformidlingen i Odense modtog fejlagtige oplysninger om, at hun ikke kunne modtage supplerende dagpenge samtidig med 97 b- beskæftigelse, og at (A) har oplyst, at hun rettede henvendelse til arbejdsformidlingen, der imidlertid nægtede at modtage hendes tilmelding - disse oplysninger, som harmonerer med arbejdsformidlingens fejlagtige vejledning, vil i givet fald kunne undersøges nærmere ved henvendelse til arbejdsformidlingen i Odense. Jeg forstår da også, at ankenævnet ved sine afgørelser ikke har tillagt tilmeldingsspørgsmålet betydning, jfr. ankenævnets udtalelse af 21. februar 1983 til mig. 10/12

11 Jeg anmoder om underretning om resultatet af ankenævnets fornyede behandling af sagen. «Den 16. marts 1984 sendte ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen mig kopi af sin samtidige skrivelse indeholdende nævnets nye afgørelse i sagen. På grundlag af min og arbejdsministeriets udtalelser samt sagens øvrige akter havde nævnet truffet følgende afgørelse:»idet ankenævnet lægger til grund, dels at (A) efter de beregninger, der blev foretaget umiddelbart efter anvisningen til (plejehjemmet) i maj 1979, først ville være faldet for arbejdsbetingelserne i henhold til arbejdsløshedslovens 55, stk. 1, omkring udgangen af 1979, dels at arbejdsministeriet har fundet arbejdsformidlingens sagsbehandling kritisabel, fordi arbejdsformidlingen ikke har udfoldet tilstrækkelige bestræbelser på at orientere medlemmet om hendes stilling i forbindelse med overtagelsen af omhandlede arbejdstilbud, ligesom hun formentlig fejlagtigt er blevet afvist, da hun angiveligt forsøgte at tilmelde sig som arbejdssøgende med henblik på at få udbetalt supplerende dagpenge, finder ankenævnet ikke længere at kunne fastholde sin tidligere afgørelse, der var baseret på, at medlemmet måtte anses for at have accepteret at få anvist deltidsbeskæftigelse, og at arbejdsformidlingens behandling af hendes sag ikke kunne kritiseres. Ved sagens fornyede drøftelse finder ankenævnet ikke, at medlemmet, som først den 28. december 1979 blev afkontrolleret som ledig, principielt er berettiget til dagpenge forud for denne dato, jfr. arbejdsløshedslovens 57, stk. 4, og det i henhold til 57, stk. 5, udfærdigede cirkulære af 30. januar 1969 om ledige arbejdsløshedskassemedlemmers kontakt med de offentlige arbejdsformidlingskontorer. Spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret for, at medlemmet først blev tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig den 28. december 1979, skal påhvile medlemmet, henhører under arbejdsdirektoratet, hvis afgørelse herom vil kunne indbringes for ankenævnet, jfr. arbejdsløshedslovens 99, stk. 1.«Ved skrivelse af 15. maj 1984 underrettede arbejdsministeriet mig om, at arbejdsdirektoratet havde meddelt A en ny afgørelse i sagen. Det fremgik af arbejdsdirektoratets skrivelse af 27. april 1984 til A, at ministeriet efter ankenævnets fornyede afgørelse af 16. marts 1984 havde anmodet arbejdsdirektoratet om at genoptage sin behandling af sagen. I skrivelsen af 27. april 1984 til A anførte direktoratet følgende:» Direktoratet må være af den opfattelse, at De ved modtagelse af arbejdstilbuddet i begyndelsen af maj 1979 har været i en tvangssituation, idet Deres dagpengeret på dette tidspunkt blev anset for ophørt samtidig med at der ikke umiddelbart var eller blev stillet andre arbejdstilbud til rådighed. Ved den senere i maj måned konstaterede ændring af Deres dagpengemæssige situation blev der hverken fra arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen taget skridt til at ændre situationen omkring Deres arbejdstilbud på nedsat tid. 11/12

12 I anledning af at De ved flere lejligheder har tilkendegivet, at arbejdsformidlingen i Odense har nægtet at indtegne Dem som arbejdssøgende med henblik på udbetaling af dagpenge, har direktoratet indhentet supplerende oplysninger fra arbejdsformidlingskontoret. Det fremgår heraf, at det hverken kan afvises eller bekræftes, at De har modtaget forkert information om mulighederne for supplerende dagpenge, eller at De skulle være blevet afvist som arbejdssøgende. Af kontorets notater fremgår alene samtaler den 25. april 1979 og 6. december I henhold til arbejdsløshedslovens 57, stk. 4, skal et medlem, som vil have dagpenge udbetalt, ved ledighedens indtræden henvende sig til arbejdsformidlingen for at søge arbejde og i ledighedsperioden skal medlemmet opretholde kontakt med arbejdsformidlingen. Disse betingelser kan i det foreliggende tilfælde ikke umiddelbart anses for opfyldt, da arbejdsformidlingen ikke har indtegnet Dem som arbejdssøgende og derfor ikke har udfoldet bestræbelser for at anvise Dem arbejde på fuld tid. Imidlertid kan det ikke afvises, at der foreligger en fejlopfattelse med hensyn til mulighederne for på sædvanlig måde at indtegne Dem som arbejdssøgende i den givne situation hvorved adgangen til supplerende dagpenge er blevet hindret. Arbejdsformidlingen har i den givne situation ikke haft anledning til mellem maj og december at udfolde bestræbelser for at skaffe Dem arbejde på fuld tid, men kan på den anden side anses for til stadighed at have været opmærksom på Deres situation som følge af de gentagne henvendelser til arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen, som De angiveligt har rettet i den nævnte periode. Som følge af den særlige situation der er opstået på baggrund af det ovenfor beskrevne usædvanlige handlingsforløb, finder direktoratet at Deres kontakt med arbejdsformidlingen i fortsættelse af modtagelsen af arbejdstilbuddet efter omstændighederne kan sidestilles med den i arbejdsløshedsloven foreskrevne kontakt og man skal herefter ikke modsætte sig at der udbetales Dem supplerende dagpenge i forbindelse med Deres beskæftigelse på (plejehjemmet).«jeg foretog herefter ikke videre i sagen. 12/12

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Udenlandske pensioners betydning for efterløn

Udenlandske pensioners betydning for efterløn Udenlandske pensioners betydning for efterløn Fundet det utilfredsstillende, at den af myndighederne fulgte praksis vedrørende udenlandske, sociale pensioners betydning for retten til efterløn ikke har

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør

Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør Udtalt kritik over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i anledning af nævnets besvarelse af en anmodning fra en arbejdsløshedskasses advokat

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere