Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen"

Transkript

1 Indledning Statusnotat Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen Dette statusnotat omkring skoleområdet danner baggrund for en orientering på BSU den 22 november Der skal ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret Derfor vil forvaltningen i stedet give en status ud fra de givne data. Notatet tager for det meste udgangspunkt i data er hentet i Ledelsesinformationssystemet LIS, hvor de fleste data for skoleåret er tilgængelige. Der er dog områder, hvor der ikke er nye data til rådighed og enkelte områder, hvor der er flere eller nye data til rådighed. Ud over dette statusnotat og orienteringen på BSU vil dataindsamlingen være med til at kvalificere samtaler mellem forvaltningen og skolerne, de forestående Kvalitets- og Supportsamtaler (KSS). Der vil ikke være fokus på de udviklingstiltag skolerne og forvaltningen redegjorde for i sidste kvalitetsrapport idet denne beskrivelse var fremadrettet og dermed handler om sidste og dette skoleår. Opsamling på eventuelle handlingsplaner Ved behandlingen af sidste kvalitetsrapport blev der ikke udarbejdet særlige handleplaner. Der blev dog tilføjet følgende beslutning: Børn- og Skoleudvalget ønsker derudover, at der fremadrettet fokuseres på de forskelle mellem drenge og piger som kvalitetsrapporten afdækker. Udvalget anmoder om, at skolerne udarbejder strategi for, hvorledes skolerne vil arbejde med de forskelle, der er på drenge og piger i forhold til trivsel og afgangsprøvekarakterer. I denne status vil der blive særligt fokus på data der fortæller om forskelle kønnene imellem ligesom det bliver et vigtigt element i samtalerne mellem skole og forvaltning. Mål og resultatmål Der er vigtigt at pointere, at resultaterne der bliver vist i dette notat er de samlede resultater for skolerne i Allerød og altså ikke som tidligere primært resultater for elever i almenklasserne. Det betyder at elever i gruppeordninger og specialskoler tæller med i de kommunale gennemsnit såvel som for de enkelte skoler. Denne ændring sigter på det faktum, at alle elever med bopæl i Allerød - som benytter Allerøds kommunale skolevæsen - skal være med i dette statusnotat og skolereformens målsætning om at alle elever skal blive dygtigere. Af den grund vil det være umuligt at sammenligne med tidligere års kvalitetsrapporter, men stadig muligt at sammenligne med tal fra tidligere år beskrevet i denne rapport. Data er fra skoleåret , med mindre andet er angivet. Nationalt fastsatte mål og resultatmål De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 1

2 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Nationale test Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Resultaterne af de nationale test må fortsat ikke offentliggøres. De nationale test er tilgængelige for lærere og forældre på elevniveau, for lærere og ledere på klasseniveau og for forvaltningen på årgangs- og skoleniveau. Byrådet og skolebestyrelserne (ikke elevrepræsentanter) kan få lov til at se resultater på henholdsvis skole- og kommuneniveau i fortrolighed på lukkede møder, i det omfang det vurderes at være nødvendigt, for at varetage tilsynsopgaven. Der vil derfor ikke gøres brug af tabeller i det skriftlige materiale, men blot beskrivelser af skolernes resultater i forhold til landsgennemsnittet. Tallene vil blive fremlagt på mødet i BSU. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test De nationale testresultater i dansk og matematik samlet for hele kommunen er fine. Allerød kommune ligger igen en del over landsgennemsnittet og den nationale målsætning. I det samlede resultat for elever med gode resultater i dansk er det uændret i 2.klasse, et lille fald i antallet for 4.klasse, et temmelig markant fald for 6.klasse og en pæn fremgang i antallet af elever med gode resultater for 8.klasse. I matematik 3.klasse er antallet faldet en lille smule, mens der for 6.klasse er tale om et markant fald, ca. halvdelen af sidste års store fremgang. Undervisningsministeriet har nogle forbehold over for resultaterne i dansk på 2. klassetrin og i matematik på 3. og 6.klassetrin, hvorfor sammenligning årene imellem skal ske med forsigtighed. Andel af elever med gode resultater i dansk fordelt på skolerne. Resultaterne i 2.klasse for de enkelte skoler varierer meget og Skovvangsskolen har en levere andel af elever i denne kategori end forventet, mens resten af skolerne ligger over landsgennemsnittet og Blovstrød Skole præsterer et fremragende resultat. På 4.klassetrin i dansk læsning ligger Skovvangskolen andel af gode resultater en lille smule under landsgennemsnittet. De andre skoler præsterer over landsgennemsnittet, men også med store variationer. På 6.klassetrin er Lynge Skole og Skovvangskolens andel af gode resultater under landsgennemsnittet, mens Lillerød Skole næste har alle elever i kategorien med gode resultater. Skovvangskolen er på 8. klassetrin næsten på landsgennemsnittet, mens alle andre almenskoler ligger over. Kongevejsskolens elevandel med gode resultater ligger betydeligt under almenskolernes. Andel af elever med gode resultater i matematik fordelt på skolerne. I matematik i 3.klasse er alle skoler et stykke over landsgennemsnittet og for 6.klasse gælder det samme med endnu bedre andel af gode resultater på alle skoler. Her bør der dog tages visse forbehold jævnfør undervisningsministeriets vejledning. 2

3 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af de allerdygtigste elever i dansk er stigende. Bortset fra 6.klassetrin, hvor Allerød endda ligger under landsgennemsnittet, er der tale om betydelige stigninger på de andre klassetrin. På matematikområdet er der status quo på 3.klassetrin, mens der på 6.klassetrin er tale om et fald tilbage til forrige års niveau. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk fordelt på skolerne 2.klassetrins andel af de allerdygtigste elever er meget lavt på Skovvangskolen, mens Lynge Skole også er under landsgennemsnittet. De øvrige skoler Ligger pænt og over landsgennemsnittet. På 4.klassertrin er Engholmskolen sammen med Skovvangskolen under landsgennemsnittet og da andre skoler ligger pænt over landsgennemsnittet. Det kommunale gennemsnit på 6.klassetrin er som beskrevet ovenfor under landsgennemsnittet. Det er kun Ravnsholtskolen som ligger over landsgennemsnittet og her har Skovvangskolen betydeligt flere med de bedste resultater end Lillerød Skole, Engholmskolen og Blovstrød Skole som alle ligger ens og lavest. Det er glædeligt at der på 8.klassetrin er 4 skoler over landsgennemsnittet og at det kun er Skovvangskolen og Lillerød Skole der ligger under landsgennemsnittet. Andelen af de allerdygtigste elever i matematik fordelt på skolerne Skolerne har alle en andel af de allerdygtigste elever med de bedste resultater over landsgennemsnittet på 3.årgang matematik og det samme gælder for 6.klasserne. For 6.klasserne gælder dog at afstanden til landsgennemsnittet ikke er så stor. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Betydningen af social arv kan blandt andet undersøges, ved at se på procenten af elever, der er gode til at læse og regne i forhold til forældrenes uddannelsesniveau. Forældrenes uddannelsesniveau har betydning og det ses af, at antallet af elever, der har gode resultater stiger med forældrenes uddannelsesniveau. Dansk, gode resultater Generelt ligger andelen af elever med gode resultater i dansk over landsgennemsnittet. For elever med forældre, der har EUD eller gymnasium som højeste uddannelse er niveauet dog ikke over det ønskede niveau på 80%. Det ser ud til at det går den forkerte vej med at opfylde dette mål. Det gælder på alle 4 klassetrin. Matematik, gode resultater For matematik gælder tilsvarende, at samme gruppe elever ikke opnår de ønskede 80% om end der her generelt er bedre resultater. Andelen af elever i kategorien bedste resultater er for både dansk og matematiks vedkommende vanskeligt at tegne et entydigt billede af. Andelen af elever i denne kategori er sprunget fra år til år og landsgennemsnittet ser ud på samme måde. Disse tal vil derfor indgå i orienteringen på mødet, idet en samlet beskrivelse vil blive uklar uden at tallene kan indgå. 3

4 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. På alle trin, og både i matematik og dansk, er det lykkedes eleverne på skolerne at få resultater over landsgennemsnittet for børn af forældre med pågældende uddannelsesbaggrund Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges Der er blevet udarbejdet elev-trivselsmålinger i Allerød i mange år. Som noget nyt, er trivselsmålingen på skolerne nu blevet obligatorisk, og Undervisningsministeriet har udarbejdet et værktøj, som for første gang har været i anvendelse i foråret 2015 Værktøjet er opdelt i 20 spørgsmål til de yngste elever i 0.-3.klasse, og 40 spørgsmål til eleverne i 4.-9.klasse. Spørgsmål, metode og svarmuligheder er tilpasset barnets alder. Spørgsmålene er inddelt i 5 hovedgrupper: a) social trivsel, b) faglig trivsel, c) støtte og inspiration, d) ro og orden og e) andre spørgsmål. I denne gennemgang af trivselsmålingen vil vi fokusere på dels de samlede resultater og dels resultaterne set ud fra pige-drenge-optikken. Samlet er resultaterne i Allerød kommune fuldstændig på niveau med landsresultatet, med minimale udsving i de 4 kategorier. Trivsel i Allerød Skolevæsen for 4.-9.kl 4

5 Som det ses, er der tale om meget små udsving i forhold til landsgennemsnittet og det kan være svært at sige noget særligt om denne sammentælling. Der hvor en trivselsundersøgelse særligt har betydning er når man kan se data over en årrække og det kan vi desværre ikke endnu. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Målsætningen om, at eleverne skal nå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen kan kun delvis beskrives ved at se på karaktererne. I udarbejdelsen af de nationale prøver, tilstræber Undervisningsministeriet et fastlagt landsgennemsnit, hvilket betyder, at karaktererne er relative i forhold til et givet landsgennemsnit. Hvis landsgennemsnittet i ét fag stiger markant det ene år, vil prøverne blive gjort sværere det næste. Dette betyder, at det kun giver mening, at forholde sig til elevernes resultater i forhold til landsgennemsnittet. At sammenligne Allerød fra år til år er således behæftet med usikkerhed idet det ikke fremgår, om prøverne er blevet gjort sværere. GRAF 1: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9.klasse Data: 2015/2016, Folkeskoler, normalklasser, 9.klasse Note: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Kommentar: Målsætningen i folkeskolereformen om at eleverne skal blive dygtigere, er ikke opnået målt på bundne afgangskarakterer, idet der er en tilbagegang på 0,1 karakterpoint. GRAF 2: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole 5

6 Figur Figur Kommentar: Det bemærkes især at Lillerød Skole er gået et helt karakterpoint ned og at Lynge Skole er gået 0,7 point frem. Der er forskel på hvilke resultater de forskellige årgang præsterer og faldet på Lillerød Skole og stigningen på Lynge Skole er også udtryk for, at skolerne sidste år præsterede usædvanligt henholdsvis højt og lavt. Skovvangskolen som sidste år gik meget frem, har tabt lidt igen. Det kommunale gennemsnit er gået ned og det placerer Allerød Kommune på en 6. plads i landet. Kommune Karaktergennemsnit Hørsholm 8,5 Lyngby- 8,3 Taarbæk Gentofte 8,2 Rudersdal 8,2 Furesø 8,1 Allerød 7,9 Fanø 7,7 Fredensborg 7,7 6

7 Når vi ser på fordelingen af karaktererne i de bundne prøvefag på de fire fag er fordelingen Som det ses af denne oversigt, så er det specielt i skriftlig fremstilling at Allerød Skolerne går tilbage trods at landsgennemsnittet stort set fastholdes. I alle andre discipliner er Allerød stadig væsentligt over landsgennemsnittet. 7

8 GRAF 6: Karaktergennemsnit i matematik Kommentar: Gennemsnitskaraktererne i matematik, er faldet både for færdighedsregning og for problemregning. For problemregningen sker det efter et stor hop sidste år og niveauet er bedre end før hoppet, men i forhold til landsgennemsnittet er udviklingen kun halv så stor. For færdighedsregningen er faldet på 0,3 point hvor landsgennemsnittet falder 0,2 point. Der er dog stadig tale om præstationer pænt over landsgennemsnittet. GRAF 8: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i forhold til socioøkonomiske referencer 9. klasse De nye tal til belysning af de opnåede resultater i forhold til et socioøkonomisk indeks er fra 2014/2015 og skal derfor ses udenfor statusrapportens samlede billede. Skole Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / /2013 Socioøk. reference Forskel Socioøk. reference Forskel Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Socioøk. reference Blovstrød Skole 8,3 7,9 0,4 8,2 8,0 0,2 8,3 7,9 0,4 Engholmskolen 8,5 8,2 0,3 8,1 7,7 0,4 7,7 7,7 0,0 Lillerød Skole 8,5 8,2 0,3 8,3 7,7 0,6* 8,1 8,0 0,1 Lynge Skole 7,8 7,8 0,0 8,0 7,9 0,1 7,6 7,2 0,4 Ravnsholtskolen 8,0 8,2-0,2 7,9 7,8 0,1 8,1 8,0 0,1 Skovvangskolen 7,8 7,8 0,0 7,4 7,7-0,3 6,9 7,5-0,6* Forskel 8

9 Som det ses af udviklingen frem til 2014/2015 har der generelt været positive tal, som betyder at skolen præsterer over de socioøkonomiske referencer. I perioden har der været to gange hvor en skole har præsenteret signifikant over eller under. 8. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik På Allerøds skoler er der kun meget få elever, der leverer resultater under 2 i dansk og matematik. Kommunens skoler fremviser et meget tilfredsstillende resultat. Målet er selvfølgelig, at alle elever i kommunens folkeskoler forlader folkeskolen med 2 og derover, selv om dette mål er svært at nå. Selvom det drejer sig om ganske få elever, der ikke lever op til ministeriets målsætning, så er det stadig vigtigt, at identificere disse få elever og finde årsagerne til, at de ikke klarer resultatkravet. Som eksempel på, hvorfor dette kan være meget svært, skal det nævnes, at karakteren 2 i dansk retstavning, læsning og skriftlig fremstilling er en særdeles god karakter for tale/læseklasseelever og specialklasseelever. Den samlede målsætning er, at Allerøds elever selvfølgelig skal ligge klart over ministeriets forventninger på dette område. Skolerne er endvidere i tæt dialog med UU Sjælsø i forhold til de få elever, der har svært ved at leve op til kravene. GRAF 9: Elever med mindst 2 i både dansk og matematik Note: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet Kommentar: Allerød oplever denne gang en stigning. I forhold til tidligere er specialskolerne medtaget i denne opgørelse, men også når vi ser på almenskolerne alene er der tale om en pæn stigning. Det er nyt, at elever for at kunne få videre uddannelse skal kunne opnå en bestemt karakter og skolerne samarbejder med UU Sjælsø om netop denne gruppe elever. 9

10 GRAF 10: Elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole Målet for et skolesystem må være, at alle får mulighed for at kunne gå videre i uddannelsessystemet og dermed, at alle elever kan opnå disse resultater. Derfor er det vigtigt at så få som muligt falder indenfor denne kategori, og at der til stadighed arbejdes med at opspore og afhjælpe, så tidligt som muligt. Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. kommune, 9. klasse, 2015/2016 Kommune Andel Hørsholm 98,4% Dragør 98,0% Kerteminde 95,7% Fanø 95,0% Solrød 94,8% Rudersdal 94,6% Lyngby- Taarbæk 94,5% Allerød 94,3% Skanderborg 94,2% Gentofte 94,2% Egedal 94,0% Kommentar: Skovvangskolen har færrest elever, som får mindst 2 i dansk og matematik. Dette til trods for, at Skovvangskolen generelt er gået betydeligt frem i karaktergennemsnit. Der er tale om få elever, og årsagen i de fleste tilfælde er, at disse slet ikke har aflagt prøve. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen Allerød Kommune har fortsat én af landets højeste overgangsfrekvenser. Dette er et udtryk for andelen af elever, der hurtigt påbegynder og senere fastholder en ungdomsuddannelse. Den høje overgangsfrekvens fremgår af nedenstående tabeller. 10

11 Elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse Data: Folkeskoler, Efter 9.klasse, Fra alle institutioner Kommentar: Det er vigtigt at bemærke, at der her udelukkende er tale om egentlige ungdomsuddannelser. Således er 10. klasse, efterskoleophold og highschool-ophold ikke omfattet her. Så selvom en overgangsfrekvens på 63 % ved første øjekast kan forekomme lav, skal det understreges, at den samlede opgørelse ikke foreligger, men at den erfaringsmæssigt viser over 95% samlet overgang til enten ungdomsuddannelser eller 10.kl under en eller anden form. Denne oversigt fortæller om elevers fordeling på 10.klasse i indeværende skoleår. Allerød elever i 10.kl Skole Engholm 10.kl 7 Specialskoler og gruppeordninger 10 Hillerød 10.kl 14 Frederiksberg 10.kl 1 Rudersdal 10.kl 1 Privatskole 10.kl 12 Efterskole 10.kl Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Nedenfor behandles kompetencedækning og inklusion. Kompetencedækning Som det fremgår af graf 14, er der på Allerøds skoler en høj grad af kompetencedækning, dvs. at lærerne har linjefag eller tilsvarende kompetencer i de fag, som de underviser i. Tendensen er faldende. At der ikke er100 % kompetencedækning skyldes blandt andet, at skolerne i mange år har prioriteret få-lærer princippet i de yngste klasser. 11

12 Målsætningen er dog klar: Fuld kompetencedækning (min. 95 %) på alle klassetrin senest 2020, jvf. målsætningerne i skolereformen. Allerød Kommune ligger højt, og skolerne er lykkedes med at rekruttere og fastholde lærere med de efterspurgte kompetencer, men er præget af at besparelser og elevnedgang betyder at det er svært at fastholde det høje niveau. Planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Note: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Kommentar: At kompetencedækningen er faldet i forhold til sidste år kan især tilskrives to forhold, nemlig a) besparelser med reduktion af lærere, hvorfor de tilbageværende er blevet fordelt på fag, hvor man ikke længere har haft linjefagskompetencen samt b) det forhold, at fag, med få timer især i indskolingen og på mellemtrinnet bliver varetaget af lærere uden linjefag, for at kunne sikre få-lærerprincippet og kunne arbejde i årgangsteams. Begrebet eller tilsvarende kompetencer er åbent for fortolkninger, hvilket gør sammenligninger noget usikre. Målsætningen er fuld kompetencedækning inden Undervisningsministeriet erkender, at et mål om 100 % linjefagsdækning er særdeles svært at nå, alene pga. læreres jobskift. Ministeriet sætter derfor målsætningen til 95 %. 12

13 Kommentar: Som det fremgår stiger lærernes kompetencedækningen med elevernes alder, hvilket bl.a. skyldes dansk skoletradition i indskolingen med et få-lærerprincip, hvilket betyder, at der lægges vægt på få lærere med tæt kendskab til eleverne i elevernes første skoleår. I forhold til landsgennemsnittet ligger Allerød højt på næsten alle trin, men ikke desto mindre er der stadig behov for en særlig efteruddannelses- og rekrutteringsindsats, hvis målet om fuld kompetencedækning 2020 skal nås Inklusion Målsætningen nationalt og i Allerød kommune er, at 96 % af eleverne skal modtage deres undervisning i den almindelige undervisning, og dermed at færre end 4 % placeres i gruppetilbud, på specialskoler eller i eksterne tilbud. Allerød lever ikke helt op til denne målsætning i dette skoleår. Flere af gruppeordningernes elever inkluderes i den almindelige undervisning i en række kreative og praksis/musiske fag, samt i nogle enkelte boglige fag. Dette sker dér, hvor det giver mening for de pågældende elever - og for klasserne. Hver skole har formuleret sin egen strategi på dette område. Elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Allerød (bopælskommune) Data: Folkeskoler, Specialskoler for børn Kommentar: Inklusionsprocenten er uændret. De 5,6 % af eleverne, som modtager specialundervisning, er enten placeret i skolernes gruppetilbud, på de kommunale specialskoler eller i enkelte tilfælde i eksterne skoletilbud. 13

14 Elever, der modtager specialundervisning, Allerød Data: Folkeskoler, Specialskoler for børn Kommentar: Som det fremgår, er der tale om et svagt faldende antal nye elever i kommunen, som bliver henvist til specialundervisning. Dette var et udvalg af data. For yderligere data henvises til 14

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Skolepolitik. Status

Skolepolitik. Status Skolepolitik Status De kommunale skolepolitiske mål Gennem de seneste år, har skolerne arbejdet med kommunens fire overordnede skolepolitiske målsætninger: 1. Inklusion og fællesskaber, 2. It og digitalisering,

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Allerød Kommune

Kvalitetsrapport Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2014-15 Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Overordnet sammenfatning af Kvalitetsrapport 9... 3 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 Det skal bemærkes, at denne

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Datarapport for skoleområdet i Fredensborg Kommune. Center for Læring, Fritid og Sundhed

Datarapport for skoleområdet i Fredensborg Kommune. Center for Læring, Fritid og Sundhed Datarapport 2016 for skoleområdet i Fredensborg Kommune Center for Læring, Fritid og Sundhed Datarapport 2016 for skoleområdet i Fredensborg Kommune Center for Læring, Fritid og Sundhed Fredensborg Kommune

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER KVALITETSRAPPORT Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune KVALITETSRAPPORT 2014-2015 Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Center for Skoletilbud Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 Den nye kvalitetsrapport...3 Nationale måltal...3

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling. for skoleåret 2015/2016. Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling. for skoleåret 2015/2016. Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret / Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret / Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Foto: Ministeriet for

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Om nøgletalskonceptet Nøgletalsoversigten viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2015/2016 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2017 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål og resultatmål... 4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål... 5 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Kvalitetsrapport 2014 2015 Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 7 3.1. Nationalt

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere