fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes"

Transkript

1 . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam f^outtg. (gra New York Herald", ben 6te SWaj.) Sebar Stty, ben 30te april, (Sfterat fyabe mobtaget et Selegram i alt Cafe < tty, ben 12te april, fra Srigbam $otmg, figenbe : Derfom 3>e fommer hurtigt, bil De træffe mig i t. eorge,* paabegtmbte jeg tibligt ben nafte SKorgen min SRejfe i ben Retning, tboersober be uljpre Ørfener, ober be fneflæbte Sjerge og f næbre 33jergpa8fe i anbet telegram unberrettebe mig paa Sejen om, at Srcefibenten bilbe afrejfe fra t. eorge, forenb Jeg muligbig funbe anfomme bertil. (Sebar (Sitr/, bet affibegtiggenbe, lille 2Rormonfettlement, b>orfra bette Sreb er flrebet, beftemtes til 3Købe[teb. $er, beb ftoben af et ub^re Sjerg, meb Ubfigt mob Seften ober en øbe lette Ijen til tebet for SHountain Sfteafcotø 2Hagfafren og 3ob> 3). SeeS (Sjefution, bleb jeg fjin SDtorgen bubt belfommen i ben giæftfrie 3Wormonbijfop, enrb, Sunt? }em. fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes i pifeboerelfet iblanbt 8pbe af læbe og SUhtnterljeb Sort før Sloffen otte, efterat bare benbt tilbage fra en lang pabferetur, traabte jeg inb i ufet og bleb tntrobuceret til 3otm 28. SJoung, ber berebte Sejen for min aubiettce b>8 b<m8 gaber, Sræfibenten. aaenbe igiennem gorbæcelfet førte an mig inb i en ftor al, ftcerft oplpft af et SBaal i Kaminen af (tore tuffer gtyrre- og Sebertræ, og inbe» bolbenbe et lide, mætfeligt elflab. 5Jter SSæggen fabbe eller fiobe abffihige 2Wor» mon aslbfte fra bette eller omliggenbe Diftrifter. ftoran fab to eller tre Siflopper, rupperebe omfring et 23orb t SØttbten af Saerelfet bare flere af be meft fremragenbe Dignitarier i bet ibfte- 2)age$ Sræftebømme. 3oljn 593. gjoung, ilbe paa ftermibbagen fjørte Sræfibent førfte SRaabgiber til Sræfibenten, tog Srigljam gjoung og eljlab t 5 Kjøretøjer, b>er truffen af fire 3Hulbpr eller e[te, ligelebe? op for SijfoppenS jem. Slab8 meb SRpggen til 3Iben, feenbe faa fmuf, forftanbig og elffbærbig nb, fom Ijan birfelig fjenbe? at bare. Srigljam

2 290 lanbtnamens tjerne. $oung, jun., bat iffe tilftebe, ibet pg«bom tbnng l)am til at tyolbe engen. Silt>øire for 3ofm SB. $oung fab Daniel Jp. 395 e O 8, 33icepra>fibent, b,bi8 fiaalgraa aar og fjceg og beftemte 2lnfigt8- træf freinbøbe et SNaleri fon fig felt). 335eQ8 bar en af be førfie 2Rormon- migranter, ber rejfte ober letterne fra 9cauboo, og Ijar fiben toceret en af be ftoerfefte ftorfbarere for ben ibfte-dagej> 5Ero. an fommanberebe hormonarmeen, ber ftanbfebe gremrpfningen af 3olmfon8 dropper i 1857 og 58. fiige oberfor 395eI18 lernebe fig i fin berfraffe og meb fin Dante Ugenertfyeb eorge Q. annon, en 2lpøftel i Kirfen og SEerritoriet8 Deputerebe til 235afljingtøn. $an$ 2lnfigt ftraalebe af et belbifligt Ubtrpf, og ^arts 33cefen ubbifte al ben Jpøfligfyeb, ber er faa naturlig for b,am. S bet fjewefte bjørne og i fpggen fab bog ben bigtigfte ^erfon i SScerelfet. 23tigtyamgfoung lignebealbrigmereen^batriarf, fom IjanS golf tyolbe af at falbe fyam, enb beb benne Sejligljeb. jan8 fyøje, brebe fiffelfe bar fra &obeb til gob inbljpllet i en Sftobe eller Kappe af ntørft, fort SEøj, fantet meb ffoerbarf, et limt af bet røbe ftober faae8 paa et bjørne, ber bøjebe8 op af tøblen. >an bar en at af en foeregen gorm, ber bog iffe misflæbte b,am, ejfyefler antpbebe an8 SScerbigbeb. Unber fyan8 blege og behagelige 5lnfigt faae8 en fneb>tb ftrabe, og ben brebe ftrabe af ølbrcebeflinb, ber genbe amtale fanbt berefter teb, barenbe uben Slfbrpbelfe i noeften tre og en b,alb SEime. 3eg aabnebe ben beb faa nøjagtigt fom muligt at beffribe ben Dpbjbfelfe baabe i >ft og 3Seft, ber bar be«birfet beb, fybab ber fenere bar fremfommet angaacnbe Sflountain 3Jfeaboro 2Wa8- fafien, og ben ftoerfe Silbøjeligljeb, ber paa nogle teber tilfjenbegabeg til at lægge Slnfbaret paa 93ræfibent gjoung. 3eg berørte i cerbelesljeb Cee8 33ibne8- bprb angaaenbe eorge 21. mitlji, ba en af be tolb Slpoftle, fybem Cee pnaftob rejfte iforbejen for 2lrfanfa8- migrantfompagniet, præbifenbe imob bem og opirrenbe SolfetS ftølelfer imob bem, inbtil SEiben bar moben for bere8 beloeggelfe. SBrigljam gjoung : eorge 21. mitb, beføgte regelma8figt b,ele benne fpblige Del og tyolbt tjorfamlinger, ligefom bi nu gjøre. an bar i 33irfeligf)eben runbloegger af $Parotøan, bet førfte ettlement imob S^orb, paa b,an8 2Jej fyjem fyerfra norbpaa. Dette bar bet famme 2lar fom 2fla8fafren. De møbte beb gillmore SToget af migranter fra 2lrfanfa8. SSeb 2Jteabon> reef, tror jeg, fom nogle af migranterne til b,am og gjorbe nogle SBemcerfmnger, fpørgenbe om SSejene etc. Srober eorge 21. mitb gab bem ben ønffebe Unberretning. 5Roget af ftoceget, ber tilførte migranterne, bøbe, b^bilfet be forgiftebe, og af SSirfningerne af bet forgiftebe Jtjøb, fom nogle afsnbianerne fanbt og tillabebe, bøbe flere af bi8fe. omgab l)an8 $a!8, fremb>bebe fmuft fjans Di8fe 2labjler forgiftebe ligelebes nogle SDIinSSWobtagelfe bar fmuf og hjertelig, og eftetat bære bleben procenteret fom -Dir. *, ber repræfenterebe New York Herald*), bleb jeg inbbubt til ben lebige 3Plab8 beb Sorbet. Den føl- ftilber. Dette opbafte 3nbianerne8 SSrebe. Jper benbte ^roefibent?}oung fig til Daniel. 2Gell8, b,an8 anben SRaabgiber, figenbe:»prober 2Cetl8, erinbrer De, om SBrober eorge 21. bengang bar tyemebe for noget ærligt?" Daniel $. 2Bea8 : 9lt\, f)an bar iffe. *) en flor, meget ubbrebt 21bi8 ubgibet i Sfiett) gjorf. ^an præbifebe i ettfementerne imellem ber og alt Cafe ity, fom bi fæbban-

3 i jfulbe : fanbtnamens tjente. 291 UgbtS gjore. #an fjabbe noget af (in gamilie boenbe i SParcroan, ibet fyan bet fyabbe bygget en lifle SBopæl, cg b>n8 gficcrtoaerelfe fjer bar lun eet af abfitfltge Seføg. SBrigfyam $oung : 33rober eorge SJ. mitl)8 SSibneSb^rb meb enftyn fertil et trr/ft fot SBerben, og jeg tror, at bet er fanbt. 3)et fan finbes i on>arb Rapporter, eorge 51. mit!) bibfte iffe mere om fyint kompagni eder bere? gor^ wlempelfe enb 3)e i 9fen> gjorf. 3)erfom fyan fyaobe bibfi nogetfomtyelj'i, bilbe Jeg fjabe Ijørt berom, tf)i I)an bilbe Ijabe fortalt mig bet. an bibfte Sntet om kompagniet, inbtil Ijan møbte bem paa fin Silbagerejfe mob SRorb nar giflmore. 3)er bar bengang ingen Selegraflinie, ber gif Ijerneb; ingen $oft bragtes til Utal); be gorenebe tatere Sftegiering Ijaobe ftanbfet hoften, og bi b>bbe ingen Spoft fra (Settlement til ettlement, faalebe fom bi fyabe nu. Horrefponbenten : 2)en Dberbeui?- ning er faft i ften, i cerbelesljeb beb 2Sibneébt>rbene i 2ee8 ag, at be - >bibe toge betr/belig 2>el i Sebelfen af SWaSfa* tren. 3)enne berbebisning beft^rfeg beb beretningerne i 2>ommer (Srabel- fafren, fjettere enb at en faaban Ugierning bare bleoet begaaet. 3. 2B. gjoung : 3o$n 2). See figer i jit SBibnegb^rb, at b>n, ba l)an beføgte alt Cafe Gitb, unberrettebe Prcefibent gjoung om 5lffairen. 3eg traf at bære tilftebe, ba b,an fom op paa min gaber? Sfontor, og Jeg bar ncerocerenbe beb ammenfomften. an begimbte at fortalte Dmficenbigljeberne beb Snbianerne«2)rab paa emigranterne, men omtalte iffe meb et enefte Drb be btbe? 2)elagtigljeb beri. 2)a fyan begimbte at omtale 2/iaaben, b>orpaa jemingen bar ubfort, ftoppebe gabet Ijam, figenbe, at Stygtet, fom afletebe Ijabbe naaet l)am, bar faa rcebfelgfulbt, at b,an iffe funbe taale at fyøre fortællingen berom. 58rigl)am gjoung: Seg b,ar albrig fjenbt be birfelige gafta i benne ag forenb i be fibfte 5lar. 3eg tilbøb felo til ubernør Summing, fom fom fertil fort efter SRaSfafren, at jeg bilbe l)be fyam og Sommer Grablebauglj al mulig i«lp til at opføge ierninggmcenbene og labe bem beberfares SRetfærbigtyeb, og oerfom (Sraublebaug beeb noget om 5lffairen, maa an ogfaa bibe bette at bære fanbt. 2)ette gorflag bleb gjort i gor«baugt)3 5Tale. aaret S3rigb,am SJoung: 2)er er ingen SLbibl om, at 5lffairen Iebebe8 af 3ob> 2). ee, og Ijan bar bebislig en Ijbib 9flanb. tforrefponbenten: 2)et er utroligt for Ubenforftaaenbe, at See bilbe Ijabe foretaget fig en faaban jetntng paa eget 5lnfbar; 51nfbarligljeben flæber efter beres Stening beb 2ftormonftrfen, enbog 3)aniel. SBeQg: 3)er er mange SSibner bertil, tb,i jeg b>rte Ijam gjorebet offentlig. itorrefponbenten (til SStigljam Soung) ^borlebes bar 2)ere8 egen rfaring fom ubernor og eg-officio 3nbian»5lgent paa f)in 2ib? S3rigl)am gfaung: ubernor Gummiugg fratog mig bette. SDette <J)unft beb ben8 b>jefte inbibibueue (SmbebSmcenb. SSrigfyam joung: HJiine gølelfer ere bar ogfaa banffeligt at naa fra alt Safe Sitb, og tidige ifølge be Stygter, fom faalebes, at berfom jeg babbe bibft 5Jioget berom, bilbe jeg fyabe gaaet til Sejren og fjærnpet til 2)øben mob 3fnbianerne og be $bibe 9Jtønb, font toge 2>el i 9#aS«naaebe og, troebe golfet, at bet bar gobt, naar be blot funbe unbflippe be gorenebe tatere dropper. 2)i8fe 9tygter løbe paa, at hormonerne ffulbe maifafrere?.

4 292 lanbincimens Stjerne. Korrefponbenten: bab titfftiber De 3Ha8fafren? SJrig&am Soung: Derfom De bilbe fporge golfer, fom bor ^er omfring, og font boebe ^er i Canbet paa ben ib, bil De finbe, berfom bet jlulbe ftemme oberen8 tneb, fybab jeg bar Ijørt, at Snegle i bette 3lrfanfa8 Kompagni pralebe af, at be Ijabbe faaet bet Cofte fra be gorenebe tater, at SKormonerne bilbe blibe tilintetgjorte af SEroppewe, og at be ligelebes baobe pralet af at c)abe bjulpet til at brcebe 3ofef og tøprum mitl) og ajlenneffene til at ftjoele eller begaa nogen pnb? grifter jeg bem? s Jlt\, men Djoebelen og bans aanblangere. VII flet SSanbel ftriber imob bore fagter og gorpligtelfer til ub og til t)beranbre inbbprbe8 fom 2Heb(emmer af Kirfen. Korrefponbenten: SEror De paa 33lobforfoning? Srigbam gjoung: 3a, bet gjør jeg, og jeg tror iffe, at See fyalbt t>at ubfonet fin ftore Srøbe. grelferen bebe for r)ele SSerbenS pnber beb Ubgpbelfen af fit 33Iob, og jeg tror, at ben, fom forfcetlig hormonerne i 3Jii8fouri, og at bet iffe ubgpber 2Jiennefler8 33lob, beb SRenneffene bar beres SJtening at forlabe territoriet, førenb lignenbe cener blebe opførte tyer. Dette, berfom bet er fanbt, fan maafle b/abe opfyibfet bere8 gølelfer, fom toge Del i 2Wa8fafren, og anbfpnligljeben er, at 2ee og b>n6 2ftebfovbunbne benpttebe fig b^af og Canbet8 forfiprrebe SEilfianb til at tilfrebsftille bereegjær for Styre, fom iffe funbe bcere bleben tilfrebgftiflet unber anbre Dmftoenbtgljeber. Korrefponbenten: &at De nogen Mening om Kltngenfmitl)8 SSibneSbptb? Sngt/am $oung: 3eg beeb Sntet berom. Korrefponbenten: boriebe8 fom bet, at See fibft og iffe førfi bleb bomfælbt af en 2ttormon-3urp? (fal t)an833lob ubgpbe8. 3jjeb anbre Drb, DøbSftraf for gorbrpbelfer fortjenenbe Døben i >beren8ftemmelfe meb 8anbet8 Cobe. >g bi tro, at djefutionen ffulbe (fe beb 93lob8ubgpbelfe iftebetfor beb hængning. Derfom 3ofef mitt}8 Sftorbere nu bilbe fomme til mig og angibe p9 felb, bilbe jeg iffe føle retfeerbiggjort i at tage bere8 2ib, men ieg bilbe føle retfeerbiggjort i at faa bem bragt til 3flinoi8 og fat unber Slnflage for SHorb. Korrefponbenten: gorat fomme tilbage til 2Rountain SKeaboro 2Ra8fafren, er De bi8 paa, atfiee iffe iforbejen funbe babe faaet JBefleb fra forben om, b>ab ber ffulbe gjøres meb 2lrfanfa8 Kompagniet, ber bar paa SSejen fra alt Cafe? 5Brigb]am gjoung : gormobningen er, Srigtyam $oung: 3ngen, fom jeg at ber iffe bar 33ebifer nof imob Ijam fra førft af, og at ber bar tiljtraffelige 33ebifer imob Ijam beb ben ftbfte Unberfogelfe, og at golfet i Vital) iffe funbe ertyolbe 3ftetfærbigf}eb beb nogen anben 3urp. Korrefponbenten : 3 betragtning af, at Dere8 golf tror, at be faa bere8 3nfpiration igjennem Dem, anfe be pg ilfe for anfbarlige til Dem for bete8 anb- Hnger? bab Unbflplbninger Ijar De for gorbrpbelfe? SBrigtyam $oung: bab bringer f)ar nogen Kunbjfab om, og Pi8felig ingen fra mig. Korrefponbenten : SEraf De ingenfomljelft SJeftemmelfe eller gab Drbrer meb enfpn til, f;borlebe8 ber ffulbe bi8- ponere8 ober Smigranterne8 6f f efter? 33rigb>m $oung: 3eg bibjte iffe mere om bem enb De, ejtøefler gjør jeg ibag. 3eg t;ar b>rt, at ber er blebet gjort 33rug af bem, tybilfet jeg formobet et forreft. Klingenfmitf), ber bar en 5Kotmon og fungerenbe Siflop, fif (formobet ieg) Del i Spttet, og forbi $an inbeb^abbe

5 lanbinatriens tjente. 293 en faaban rifling, ttoes bet, at Kirfen brugte bet. Kørrefponbenten : 33ar r)an Kirfen? 33rigt)am $oung: SRej, t)on bar tun en (taffel?, elenbig tynber. Korrefponbenten : fungere Siffopperne i bi?fe fom greb?«bommere? SBrigljam $oung ; Qeg beeb iffe af, at nogen af bem giet bet, og berfom Smogen gjør bet, er bet iffe, forbi be ere Stffopper, men forbi be balge? i Oberen?ftemmelfe meb Sanbet? Sobe, Korrefponbenten: 2ftountain 2fteaboro 2fta?fafren bar faa enejtacenbe, at mange befønberlige pørg?maal rette? meb enfim bertil, for djempel, r)borfør bare Qnbianerne fun forbitrebe paa Slnbre (Smigrantafbelirtger rejfte igjennem Sanbet og blebe iffe fortræbigebe. S3rtgt)am gjourtg: om jeg forftaar bet, forbi be forgiftebe SSanbet og bet bobe Koæg, fom Snbianerne felb fpifte af og booe. 3eg bilbe be?uagtet t)enbife Dem til 9io,bb,ggerne beb (Sroro og 3Heaboro Sreef^, fom boebe ber paa ben SEib. korrefponbenten bet fanbt, at eorge SI. mirt) raabebe Volfet til iffe at fælge bere? æb? 58rigt)am loungt 33i t)abe t)abt SJlangel paa Sebnet?mibler, og S3effaffenbeben af t)an?»taab bar, at be iffe jfulbc bruge bere? æb til Sober for bere? Kreaturer og ejljefler fælge bet til migranterne i fytnt jemeb; men b,an fagbe albrig, at be iffe maatte fælge ben til Sebnet?mibler. SSi b,abe altib gjort enspraji? af at fælge Jpbebe og 2M til fføbe for migranterne, lige fiben bi fom t)er. Dg jeg bil fige, at jeg trobfer t)ele SBerben til at bebife, at Dberr)obebewe for Sirfen babbe Sfioget meb 3J?ountain SReaboro awafifafrcn at gjøre. Korrefponbenten ; 3fteb enft/n til aigljt og igb,bee, bar De SRoget at fige fom bere? runbe for at rejfe ub af Sanbet? 23rigr)am $oung: S^ej, men jeg antager bog, at be føge at unbgaa Coben* Korrefponbenten : De anfeer iffe Dem felb i minbfte 3Kaabe anfbarlig for bem? 33rigr)am }oung: Stej, iffe mere enb 3Kr. 33eedjer etter r)bilfenfomf;eift i Dere? tab, Korrefponbenten: Det forffaae? i >ften, at 9JZormonfirfen er en langt mere fammenføjet S3b,gning, enb bette tøne? at antt>bc, en fætegen Drganifation ftaaenbe mibt i Kontinentet og regjeret fra J&obe&et og neb igjennem beb et tyftem, fom gjør bet? Sebere færlig anfbarltge for golfer, t/borober be præftbere. Srigtjam gjoung: Derfom golfer, fom jeg præjiberer ober, gjør, t)bab jeg figer, bilbe faabanne SEtlbragelfer al brig tjabe rjeenbet. Wltn berfom et SKeblem af bor ftirfe ftjoeler, tyber euer bræber fin SRæfte, faa ersrigbam $oung iffe mere an= fbarlig for t)ané onbe jerninger, enb SPaben af 9tom bilbe bære anfbarlig for en Katboltf? ftorbrt/belfer. 3eg er fun anfbarlig for be Særbømme, jeg giber; men jeg fan iffe bringe golfet til at gjøre ret, uben be bælger bette. 3eg er iffe anfbarlig for anbre enb mine jerninger. Ung 2Ranb: Slltfaa gaar Spræfibenten for Sefu Krifii Kirfe af ibfte-dage? Retlige? 9Jiagt unber ingen Omftænbigr)eber faa bibt, at 2Rennef!eIib ere i ban? Jpænber. ftor jempel, berfom De ibag bilbe fige: Sab faaban en SPerfon blibe bræbt,' bilbe bette nffe ba i noget SEilfælbe blibe efterfommet? SBrigtyam $oung: Derfom jeg bilbe fige : Dræb benne efler bin SKanb," bilbe jeg felb bære en 3JJørber, euer at

6 204 fanbinatuens tjerne. fige: lag faaban en 5Berfon8 $enge, bilbe gjøre mig til en SRøber. florrefponbenteu: (5r bet be8uagtet muligt, at en faaban Sting funbe fle? blebet 33rigbam gjoung : Det er albrig forføgt. florrefponbenten : SJeg ønfler at ubfinbe 5JJormonfirfen8 2Jtagt. 5Brigb,am 2Joung: Kirfen b«ingen 2Ragt til uftraffet at gjøre uret mob noget Qnbibib. florrefponbenten. 33i bibe bog, tør. SBraftbent, gjøre bi iffe, at en faaban SRagt er blebet ubobet i 33erben8 fciftorte? 33rigljam $oung: De ftifler et pørg8maal, fom iffe er anbenbeligtpaa 3efn flrifit flirte af ibfte-dage8 eflige. Daniel. 2Bell8 : Dommer 33rod)u8 f agbe engang, at berfom SBrigb, am $oung babbe peget meb en Singer, bilbe b.an (Dommeren) bcere bleben rebet i tyller, men alt, b,bab ber bar beb bet, bar, at S3rigb,am 2Joung tlfe pegebe meb en finger. florrefponbenten (til S3rigbam3Joung): tøborlebe? er betmeb benpaaftaaebedrben af Daniter? S3rigb,am gjoung: Det er altfam* men fun nat og SEaabeltgfyeb. florrefponbenten : tøborbibt gaar ba Ubfiræfningen af flirten? berb8lige 2J?agt? Srigljam $oung : Den ftræffer fig fun, faabibt tjoellegfeabct betræffer. 3eg fan besuagtet raabe en 2Kanb til, fjborlebe? b,an ffal btjgge efler forbebre fin tøabe efler 2Warf, og r)an fan mobtage bet efler forfafle bet uben berfor at rififere jit gieflesflab. florrefponbenten : STiltager flirten? timelige 23eftr)relfe fig iffe i oberorbentlige SEilfcelbe en 3ftet8 ftunfiioner? SSrigbam $oung: 3*i $abe, b,bab bi talbe 33iffop8 9taab, bbilfe beb.anble alminbelige 5orretning8fager, famt flib imellem SWeblemmer efler umoralfl Dpførfel. derfra funne ager appellere«til tøøjraabet, ber beftaar af en $r«fibent. to SRaabgibere og tolb SWeblemmer. Dereé 3Hagt ftrcelfer fig tun faabibt fom ftceflesftabet betraffer. florrefponbenten: tøbor bibt gaar flirfen8 2Ht/nbigbeb i 23ebanblingen af SEilfalbe af Slpoftafi? S3rigb>m $oung: 2>i babe gn t e t bermeb at giøre; bi oberlabe bem fulbftambigt til bem felb. De fige, at flirten? autoriteter fortrcebige bem, be Ipbe. SSi b,abe albele? 3ntet at gjøre meb faabanne 2J?ænb, tbj bere? jerninger bife bere? Ubcerbigbeb til goeflesftab meb flirten. florrefponbenten: bor!ebe8 beftytter De Dere«ro fra fremmeb 3nbflt>belfe bborlebe8 bb'ber De ben ifoleret? Srigbam gjoung : SSi ere forfljellige fra afle anbre efter. SSi tro afle paa Siblen faabelfom be Slabenbaringer, tøerren ax gibet til SJtenneffene? SSørn, fom be inbebolbe? i bet gamle og nb,e lefiamente, 3Kormon8 33og, 2cerbommen8 og jagtens 33og, og ligelebeé b,bab bfln aabenbarer gjennem fin bentynbigebe tjener, naar b,an toler efler præbifer unber 3nbflt>belfe af ben eflig-5lanb. 9iaar en SJianb taler beb benne S(anb, er bet Slabenbaring, og berfom bon? 5Eilb>rere bepbbe ben famme, ere be iftanb til at bebømme 3<tigtigbeben af, bbab f^an figer. Qob figer:»der er en Slanb i SRenneflet, og ben SUmægtige? Snfpiration giber b,am Sorftanb. Dette er, b^ab jeg b*ntb,ber til. jemebet meb mine Slrbejber iblanbt golfet er at bringe bem til anb- Ijeben og \t\t anbbeben, fom ben er blebet aabenbaret. Dg be maa lebe, faa at benne gobe 9lanb maa b«re SSibne8- bprb for bem. Derfom bet bar anber- Iebe8, tunbe jeg bebrage; men faal«nge be bflbe benne Slanb, fan 3ngen bebrage bem. florrefponbenten: De Iigefom be

7 fanbirtcunens tjente. 295 gamle profeter mobtager birefte SHabenbaring fra ub? 33rtgf)am }oung: 3a, og tffe jeg alene, men ogfaa mine Srøbre. forrefponbenten: træffer ben flg til $ele flirfen uben aforfljel? SSrtgbam $oung: 3a; og bet er ligefaa nøbbenbigt for 3J?oberen at beftbbe benne Stanto til Dpbragelfen af b>nbe8 Søm [om for nogen Slnben. florrefponbenten: Det er altfaa tffe abfolut nøbbenbigt, at fånljber mobtager Slabenbartng igjennem Dem? Srigbam $oung: ) nej, igjennem Strifti 2lanb, igjennem ben euig-2lanb; men at lebe flirfen er min Del beraf. ftorrefponbenten: Dg Dere8 2Jhmbigf)eb til at lete er gibet»eb birefte Slabenbaring? Srigljam $oung : Se, Jeg fan anføre en UOe Dmftænbigljeb, fom forflarer bette, og maaffe bil bcere inieresfant for Dem. Da jeg meb anbre af be Solb i Slaret 1840 bleb fenbt til (Snglanb paa 9JK8- fion, fpurgte jeg ofte Sofef milt), bbør= lebegbiffulbegjørebefteogfyinr. an fag&e: SBiober S3rtgb,am, jeg ønfler, at De j!al forftaa Cærbom, fom ben er. 9iaar De naaer (Snglanb, bil erren lære Dem, bbab De flat gjøre, ligefom t)an lærer mig, t)borfebe8 bi ffal banbleljer." Dette fanbt jeg at bcere fanbt. SBrober eber (5. Himbatl og jeg rejfie baa ^in 3J2i8- [ion meb baarlig >elbreb uben $enge og uben Klceber. 3jjin gamilie bar ogfaa fb,g og i baailige Dmftænbigfyeber, ibet bi bare blebne brebne fra bore Jpjem i 9JU8- fourt. 3>t afrejfte fra erre >aute og tog til )fc>; etbbert teb, Ijbor bi ftanbfebe, fanbt jeg $enge i min Kuffert, og bore Ubgifter beløb fig fun tit 86 Dollar^, og jeg b^bbe btrfelig tffe mere enb 13V2 Dollar?, ba jeg tog bjemmefra. 3eg golfer, at Sfioget er fanbt, btbe be, at bet er fanbt, ligefaa bel fom jeg. profeten, t)bi8 fbære fiffelfe lejltgf)e&8bi8 bebægebe fig frem og tilbage i fit æbe i bet fjtyggefulbe biørne, jeg f)ar omtalt, fjæbebe fit Slnfigt og løftebe begge fine >ænber meb en ubtrbjbfulb og ærefrpgtinbgt/benbe eftu8..korrefponbenten : Derfom alle 2JJebleminer af 2J?ørmonfirfen ere faalebe? be» gabebe meb gubbommeltge t/ner, fjborlebeg er bet muligt, at et SJlntal af hormoner funbe b,abe bragt jtg felb til at begaa en faaban gorbrtybelfe fom 3Wountain 2Heaboro 2J?a8fafren, berfom be iffe fanbt en Unbjlujbntng for at gtøre faa t bere8 egen SEro, eder berfom be iffe troebe, at bet bilbe bltbe btfalbet af profeten*. 33rigf)am }oung: ftorbi be, fom gjorbe bet, bare flette. ftorrefponbenten : bab 3Kangel er ber i Organifattonen af ber8 Strfe, at ben tillob Ubøbelfen af benne Daab at Ijengaa uben øjebliffeltg traf? Srigbam }oung: Dette bar Sioget, fom Ijenbørte til anbet8 Cob. Den alene affiraffer. Der er ingen SRangel i Kirfens Drganifation 3Jcanglen bar b,o8 bem, ber toge Del i 2Wa8fafren. 2anbet8 Cobe ere gobe, men besuagtet er bet tffe altib, at SOJennejfene fjdlbe bem. grelferen figer, at beben og flinten bil gro fammen inbtil Røflen.* Derfom bi blot Ijabbe gobe 9Jiænb iblanbt 08, bilbe faabanne førgelige Jilbragelfer albrig fle, men bi fyabe nogle flette Sfflænb, jlulbe bi berfor bables for bere jerninger? ftorrefponbenten: SSare tffe nogle af bem, fom ftgurerebe i 3Jla8fafren, lebenbe 2Jcænb i bere8 Sirfe? 33rtgb,am gjoung: 2ee bar en farmer (Sanbmanb) iblanbt Snbianerne, men b^abbe iffe nogen præftberenbe tttltng. 5p. St. mitb, bar bog en fungerenbe ar een SilfrebSftiOelfe; naar jeg fortæller 33tffop. (2rortf.)

8 296 fanbinauu'mb Stjerne. Skandinaviens Stjerne, 2>en ltfe Sult. (St Drfc $aa rette teb. Støenneffefiægten er faalebes beffaffert, at ben ofte beb>ber Sftaab og S3ejlebntng; 2Jienneffene føbes i Ubibenfyeb, følgelig maa enfyber 5 ing erb>erbe8, be ete ibelig ubfatte fot ftriftelfe og trænge til at jtifles paa 33agt, ogfaa unber ntye og ufjenbte gortyolbe, ber f^ncs at ubfrabe mere enb perfonlig 3)pgtigb>b, og Sibeté Ombejlinger og Omfftftelfer ere unbertiben faa oberraflenbe og ubentebe, at et opmuntrenbe, et mebfølenbe Orb, et blibt 2$inf, et benligt SRaab er af ftørre SSærbi enb ulb. SDiSfe Dpmærffomljeber mobtage8 altib bebft, naar be gioes i en uegennyttig 2lanb, af bem, fom ingen anben 3ntere8fe b>be enb be Sqlcnbel, be gorlabtes og be gfortrpfte8 SSelfarb, naar be i rig ftylbe ftrømme frem i obljebens Slanb fra bem, til b>em bi Ijabe SEiflib, naar be iffe ere farbebe af paatagen Oberlegentyeb, efler forbrebe fom en 3tettigt)eb formebelfi paataget eder birfeltg ftørre 58i8bom, naar be ere frie for en SPline af ubøjelig 2JtynbigI)eb og fremfatte og gibne uben en er(!ertone eller fcarff Srettefcettelfe, felb om benne er fortjent. Og naar STugtelfe er rigeligt fortjent, er bet langt fanbtønligere, at Dmbenbelfe og gorbebring bil ubfprtnge fra bet tugtenbe Ubtrr>I af SBebrøbelfe efler et faaret fjerte? 5 au8f)eb, enb fra et brebt Orb, efler ben ffarpe remme fra ben forfømte $orftgtigf)eb efler ømmeligljeb; bet er ben 2lanb, i fybilfen Srettefættelfen gibe8, efler fjbori tympatljt tilfjenbegibe?, ber er af SSægt, og fom bebirfer følger, gobe efler flette, fom Silfoelbet maatte bære. 3 anbljeb afle bel lebebe Seftræbelfer tilfigtenbe 2lnbre8 gorbebring tager enfpn til S3ebfommenbe8 ftaraftertræf; J&umør, ilbøjeltg eb og temperament er 2Ranben efler ^binben; ftarafteren paabirfes af bi8fe, og at oberfe bem er bet famme fom ofte at bære uben tøelb felb meb be bebfte entfgter; Oberbejelfe meb enft/n til SEib og reb er ogfaa ønflelig, og etljbert eftertanffomt 2Rennefte, ber t ibet8 jiore Kamp og i amfunbet meb fine 9Hebmennefler føger at mebbele mefi obt, føger ogfaa at afpasfe fig felu efter bi8fe ftebfe omfltftenbe jeblit*fet8 Sftøbbenbigljeber; frifterne felb bejlebe 08 enbogfaa i benne ag, tbl meben8 ber jige8 : bar iue en 3)aare efter b>n8 2)aarflab, at 2>u maafie ilte ogfaa ffal bltbe barn lig/ fige8 ber ogfaa i bet folgenbe 3Ser8: r bar en Daare efter t)an8 S'aarligtyeb, at t)an tffe jfal t fine egne Ojne fv>ne8 at boere bu8.* (Orbfprog 26be Kap. 4. og 5. SSerS.) Og Slpoftelen 5paulu8 fagbe, at b>n bar 2llt for 2lfle, at t)an bog for alting funbe frelfe ftogle; (1. flor. 9, 22); itfe at princip nogenfinbe ffulbe opoffre8 for Ubibentyeb, gorbom efler SEilfælbigt)eber, men at al enfigt, tøanbling og æbbane fan ra>ffe ober rcenbfelinien for ijomærmelfe og angreb og baferes paa et mere ubbibet og oplt/ft JBegreb om og Opfattelfe af arenneffeflægten, meb afle ben8 Ufulbfommenljeber af Drganifation, Øorbomme, og perfonlige 2)pgtigb>b og Ubtygttgb>b»

9 fanbinamens tierne. 297 (Snljber 2J?anb, fom i anbl&eb et en ffrelfer, jfulbe formebelft fin ftalbelfe fuge at blibe en bibtgaaenbe ijorjfer af ben mennejfelige Statur? emmeligb>ber, rette ftg efter ienbommeligljeberne b>s bent, b>n er fenbt til at frelfe, gaa inb paa beres Snbibibualitet, fjæmpe meb beres gorbomme, bære ober meb beres Ubibenljeb, bare taalmobig meb beres SBilbfarelfer, barmhjertig og eftergibenbe meb bere$ %t\\, bog bebb>ibenbe i SBeftræbelfe, utrættelig i SSelærelfe, babelfri i jempel og fremfor Sltt boere opft/lbt af benlig SKebføIelfe og 3flennejlefiærligljeb, ber, meben? ben forbenter SRefuItater, inbfeer ben mægtige Snbftybelfe af Sorbom og brange fiocrbomme og æber, ber naaer fra en forglemt eller ufienbt og bog inbftybelfegrig 3?u, 38raeI8 5 Ibfte ere færlig falbebe fertil, be ere ubfenbte iblanbt kationerne for at beffæmpe bisfe Dnber, ber ere en iben8 S3æjt, meb bisfe >r anifationer, ber ere opftaaebe af mange SSilbfarelfer og urette anblinger, meb bi fe Sftænb og Sbinber, ber ere SrabitionenS laber og Slrbinger af 3)aar faber, for at møbe Ubibenbeben? gattigbom, gjenbtlig^eb og løbljeb; og if!e blot at møbe ben, men iftebet berfor at plante nogle ffro til fornuftige og naturlige ørem(fribt, enbjijønbt bet maa bære infpireret i Dpfattelfe, Ubførelfe og gølger; ub fyar fenbt bisfe enbebub til kationerne, og omenbj!j;ønbt be mange ange funne føle ftg trængte af 33an feligljeber og omgibne af gienber og maajfe migmobige formebelft tilfønelabenbe frugtesløft Slrbejbe, maajfe i betragtning af alle )mfiænbigb>ber fpørge ligefom Slpoftlene: bo er bbgtig bertil," (2. Sor. 2, 160 be funne føle fig fbage, ubibenbe, magtegløfe efter 2ftenneffeneS SBtS, bog i ub er bere? ttyrfe*, l)an er en fiffer ftorfbarer i enljber SføbenS Stme, og bet er fun beb at føge til $am, beb at r>bmr/ge bem for fyam, beb at forbre an? Slanb? Snfpiration og Dpftylbelfen af profetierne og ftoriættelferne til ans SEfenere, at be funne ubføre be fiore Slnfbarligljeber, fom tinøre og ere uabffifleltge fra gorbaltningen af Sefu Strifii, bordene? bangelium. 5Ru, i SSetragtning af bisfe ftjenbggiewtnger, meben? bet er en ftor STing for Øolfet at bære inbenfor Støffeebne af be 3(5lbfie8 SRaab, 2lnbi8ninger, formaninger og 2ftebfølelfe, er bet ogfaa en ftor ing for be at bære inbenfor Sftæffeebne af 5Kaab, formaninger og tympatlji fra bem af ftørre (Srfaring, fra bem, fom formebelft GsmbebSftiHing, meb alle bets gorbele af enbnu b>jere elffab og forjættebe SSelfignelfer formebelft Slnfbarligljeb, ere iftanb til at mebbele til bem ben St>lbe, fom be tyabe mobtaget, eller Ijbortil be ere berettigebe, og enten betes Spiigt bilbe br>be bem Opmuntring, SRaab, 33ebrejbelfe eller Stettelfe i fiærbcm eller Sebnet, bliber bet, naar bet fommer fra et fulbt fjerte, oplibet af ben gubbcmmelige 5Hanb, bifteret beb rfaring og ^ligt og forherliget beb en babelfri, perfonlig Gårafter,»en 2ib8 Sugt til ib", illtb er gjenfibig, fjerte banfer til fjerte, SSenffab grunbfæfte?, og fljærligljeb jfabe?, og benne bebbarer ofte gjennem afle Cibet8 ^ænbelfer; faabanne 3Wænb ftole paa binanben, l)oibe bog Ijinanben i ognaar org og 3Jtøje, SSilbfarelfe eller griftelfe fommer, føle be forbigfebe om, at benne gienfibige STiUib bil albrig blibe ffuffet, ben bil for«blibe uroffelig og ubebægelig, Uegennt/ttigfyeben af en beflægtet, benlig, gubbommelig Slanb bil altib gtbe bet,gobe )rb paa rette teb", ber, fom 33i$manben ps er ligt SÆbler af ulb paa SiOeber af ølb»

10 208 SlanbincunenS 6tjetne 4 9JKSftonærcrg Sinfomft. Den 26be 3uni anfom atter to Slrbejbere forkerten«ssingaarb, nemlig 33røbrene 3afob SRolffen, 2Jtount ^leafant, og Slnbtero 55.?Pe«terfen, Cetyt. De afrejfte fra alt Cafe ty ben 6te Suni, og Rejfen mebtog altfaa fun 20 Dage og bar oberorbentlig behagelig. SBcfliffeife. Srøbfterne 3afob Oiølffen og Slnbrett %. $eterfen befliffe«til at arbejbe i j?riftiania Konference unber Sebelfe af $ra>fibent 3ob,n 9. DoriuS. O. 31, Silienqbift, ^ræfibent ober ben ffanbinabijle 2Ki8fion. (Sraigrattmung Slfganfl. Den 21be 3uni, Dagen befiemt for emigrationen? Slfrejfe, opranbt meb et meget behageligt SSejr. 2De ncermeft foregaaenbe Dage Ijabbe be eflige famlet ftg i ftjøbenfyabn, og ub paa (Sftermtbbagen bare atle berebte til at foretage ben faaloenge forønffebe og forfyaabebe SRejfe til 3ion. Slfle bare inberlig glabe og tilfrebfe ober at funne fige be gamle Sanbe ftarbel og forene fig meb 5Senner og Icegtninge, meb nb? golf i bjergene«dale. Snbpibningen faabel fom 2llt tyenb>renbe til emigrationen gif for fig meb 5Ro og Drben. SEo Dampjfibe, v 9lrgo" og»sjkcifif", laa parate til at optage be Redige. Den [iørfie Del af bem tnbffibebes paa bet førftncebnte, mebens!un et minbre Sal, ncermeft bem fra Jtriftianta og øteborg, tnbflibebe? paa f $acifif". Omtrent SI, &fa bampebe r 3lrgo* ub af abnen, efter et fort 2Kedemrum efterfulgt af ^aciftf*. 3Keb bi fe ftbe afrejfte 479 jcele, inbbefattet otte fojembenbenbe 33røbre fra ^ion, nemlig GL 8f. 33ranting, 2Iug. Slnber«fen,. 9iil8fon, (Sljr. Senfen, Jp. $. Sberfen, (S. Sarfen,. Jljunnefen og 3. Keller. Dette bettybelige Slntal Redige er atter et ftort SSibrtefbtyrb for etb>ert tccnffomt 2Jiennefle. 3Wange Ijabe tcenft og fagt, at 9Q?ormoni8men er bob, og bog er ber 5lar for 2lar >unbreber, fom annamme bet 2?ibne8bprb, fom be mange ubfenbte SBubbcerere forftmbe, 2lar for 2lar ubbanbre SJJange til ub? 25ørn8 amllngjfteb i be fibfte Dage. Sbangeliet fpreber fig mere og mere, ^erren? 3olf i 3ton foreneg nøjere tilfammen, be opføre Stempler, fybori be erl)olbe SBegabelfer, 33efeglinger, SEboetninger og SSelfignelfer, mebens kationerne, uben at bibe bet, opfylbe erren8 ^enfigter og gaa bere? >plø?ning imøbe, forbi be ilfe bide Iptte til ben abbarenbe 3ftø[t, alt bette Ier, mebens SRcengben tror eder ialtfalb figer, at 2Jtormoni?men er bøb, 2Hen alle Sfffennejfer bille efterljaanben fe >erren8 jerning rulle frem, fe be Sing, fom be Retlige profeter liabe forubfagt, gaa i Dpfplbelfe, fe, at 3)?ormont?» men eller meb anbre Drb bet ebige bangelium iffe er bøbt, men at bet leber, og at Peb bet bide 2)lennfffcne blibe lutrebe, Ijefligebe og berebte, bil Sorben blibe forløft. 5D?aa Jpenen bebare bi$fe bore øffenbe paa bereg SRejfe, at be uflabte maa naa 3ion, og maa fyjcelpe meb til at opbtygge ub? Øiige paa Sfoctoen. Sfølge inblobne Unberretninger anfom migranterne til Jpufl ønbag ben 24be 3unt. JDnSbagen ben 27oe afgif be fra Ciberpool meb Dampffibet 2Bt8- conjin". mt bel.

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF DANSKE STUDIER UDGIVET AF AAGE HANSEN OG ERIK DAL 1956 J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN INDHOLD ERIK DAL: Ejnar Thomsen. 14. juni 1897-15. marts 1956 5 KAJ BOM: Den smykkede okse hos Th. Kingo og H. C. Andersen...

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips ,7,&t3 BRIEF DL 0041470 ola^^aco«t*^ f-^.ixcakæ

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 D. S. K. Aarbog 1952 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 v e d Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D. S. K. s Tilladelse HEJMDALS BOGTRYKKERI.

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes

Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes 305 Skandinaviens Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede. 6. Aarg. Nr. 20. Den IS. Juli 1867. Priis: 6 Sk. pr. JParley J*. M*ratts Mord, een af de

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere