fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes"

Transkript

1 . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam f^outtg. (gra New York Herald", ben 6te SWaj.) Sebar Stty, ben 30te april, (Sfterat fyabe mobtaget et Selegram i alt Cafe < tty, ben 12te april, fra Srigbam $otmg, figenbe : Derfom 3>e fommer hurtigt, bil De træffe mig i t. eorge,* paabegtmbte jeg tibligt ben nafte SKorgen min SRejfe i ben Retning, tboersober be uljpre Ørfener, ober be fneflæbte Sjerge og f næbre 33jergpa8fe i anbet telegram unberrettebe mig paa Sejen om, at Srcefibenten bilbe afrejfe fra t. eorge, forenb Jeg muligbig funbe anfomme bertil. (Sebar (Sitr/, bet affibegtiggenbe, lille 2Rormonfettlement, b>orfra bette Sreb er flrebet, beftemtes til 3Købe[teb. $er, beb ftoben af et ub^re Sjerg, meb Ubfigt mob Seften ober en øbe lette Ijen til tebet for SHountain Sfteafcotø 2Hagfafren og 3ob> 3). SeeS (Sjefution, bleb jeg fjin SDtorgen bubt belfommen i ben giæftfrie 3Wormonbijfop, enrb, Sunt? }em. fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes i pifeboerelfet iblanbt 8pbe af læbe og SUhtnterljeb Sort før Sloffen otte, efterat bare benbt tilbage fra en lang pabferetur, traabte jeg inb i ufet og bleb tntrobuceret til 3otm 28. SJoung, ber berebte Sejen for min aubiettce b>8 b<m8 gaber, Sræfibenten. aaenbe igiennem gorbæcelfet førte an mig inb i en ftor al, ftcerft oplpft af et SBaal i Kaminen af (tore tuffer gtyrre- og Sebertræ, og inbe» bolbenbe et lide, mætfeligt elflab. 5Jter SSæggen fabbe eller fiobe abffihige 2Wor» mon aslbfte fra bette eller omliggenbe Diftrifter. ftoran fab to eller tre Siflopper, rupperebe omfring et 23orb t SØttbten af Saerelfet bare flere af be meft fremragenbe Dignitarier i bet ibfte- 2)age$ Sræftebømme. 3oljn 593. gjoung, ilbe paa ftermibbagen fjørte Sræfibent førfte SRaabgiber til Sræfibenten, tog Srigljam gjoung og eljlab t 5 Kjøretøjer, b>er truffen af fire 3Hulbpr eller e[te, ligelebe? op for SijfoppenS jem. Slab8 meb SRpggen til 3Iben, feenbe faa fmuf, forftanbig og elffbærbig nb, fom Ijan birfelig fjenbe? at bare. Srigljam

2 290 lanbtnamens tjerne. $oung, jun., bat iffe tilftebe, ibet pg«bom tbnng l)am til at tyolbe engen. Silt>øire for 3ofm SB. $oung fab Daniel Jp. 395 e O 8, 33icepra>fibent, b,bi8 fiaalgraa aar og fjceg og beftemte 2lnfigt8- træf freinbøbe et SNaleri fon fig felt). 335eQ8 bar en af be førfie 2Rormon- migranter, ber rejfte ober letterne fra 9cauboo, og Ijar fiben toceret en af be ftoerfefte ftorfbarere for ben ibfte-dagej> 5Ero. an fommanberebe hormonarmeen, ber ftanbfebe gremrpfningen af 3olmfon8 dropper i 1857 og 58. fiige oberfor 395eI18 lernebe fig i fin berfraffe og meb fin Dante Ugenertfyeb eorge Q. annon, en 2lpøftel i Kirfen og SEerritoriet8 Deputerebe til 235afljingtøn. $an$ 2lnfigt ftraalebe af et belbifligt Ubtrpf, og ^arts 33cefen ubbifte al ben Jpøfligfyeb, ber er faa naturlig for b,am. S bet fjewefte bjørne og i fpggen fab bog ben bigtigfte ^erfon i SScerelfet. 23tigtyamgfoung lignebealbrigmereen^batriarf, fom IjanS golf tyolbe af at falbe fyam, enb beb benne Sejligljeb. jan8 fyøje, brebe fiffelfe bar fra &obeb til gob inbljpllet i en Sftobe eller Kappe af ntørft, fort SEøj, fantet meb ffoerbarf, et limt af bet røbe ftober faae8 paa et bjørne, ber bøjebe8 op af tøblen. >an bar en at af en foeregen gorm, ber bog iffe misflæbte b,am, ejfyefler antpbebe an8 SScerbigbeb. Unber fyan8 blege og behagelige 5lnfigt faae8 en fneb>tb ftrabe, og ben brebe ftrabe af ølbrcebeflinb, ber genbe amtale fanbt berefter teb, barenbe uben Slfbrpbelfe i noeften tre og en b,alb SEime. 3eg aabnebe ben beb faa nøjagtigt fom muligt at beffribe ben Dpbjbfelfe baabe i >ft og 3Seft, ber bar be«birfet beb, fybab ber fenere bar fremfommet angaacnbe Sflountain 3Jfeaboro 2Wa8- fafien, og ben ftoerfe Silbøjeligljeb, ber paa nogle teber tilfjenbegabeg til at lægge Slnfbaret paa 93ræfibent gjoung. 3eg berørte i cerbelesljeb Cee8 33ibne8- bprb angaaenbe eorge 21. mitlji, ba en af be tolb Slpoftle, fybem Cee pnaftob rejfte iforbejen for 2lrfanfa8- migrantfompagniet, præbifenbe imob bem og opirrenbe SolfetS ftølelfer imob bem, inbtil SEiben bar moben for bere8 beloeggelfe. SBrigljam gjoung : eorge 21. mitb, beføgte regelma8figt b,ele benne fpblige Del og tyolbt tjorfamlinger, ligefom bi nu gjøre. an bar i 33irfeligf)eben runbloegger af $Parotøan, bet førfte ettlement imob S^orb, paa b,an8 2Jej fyjem fyerfra norbpaa. Dette bar bet famme 2lar fom 2fla8fafren. De møbte beb gillmore SToget af migranter fra 2lrfanfa8. SSeb 2Jteabon> reef, tror jeg, fom nogle af migranterne til b,am og gjorbe nogle SBemcerfmnger, fpørgenbe om SSejene etc. Srober eorge 21. mitb gab bem ben ønffebe Unberretning. 5Roget af ftoceget, ber tilførte migranterne, bøbe, b^bilfet be forgiftebe, og af SSirfningerne af bet forgiftebe Jtjøb, fom nogle afsnbianerne fanbt og tillabebe, bøbe flere af bi8fe. omgab l)an8 $a!8, fremb>bebe fmuft fjans Di8fe 2labjler forgiftebe ligelebes nogle SDIinSSWobtagelfe bar fmuf og hjertelig, og eftetat bære bleben procenteret fom -Dir. *, ber repræfenterebe New York Herald*), bleb jeg inbbubt til ben lebige 3Plab8 beb Sorbet. Den føl- ftilber. Dette opbafte 3nbianerne8 SSrebe. Jper benbte ^roefibent?}oung fig til Daniel. 2Gell8, b,an8 anben SRaabgiber, figenbe:»prober 2Cetl8, erinbrer De, om SBrober eorge 21. bengang bar tyemebe for noget ærligt?" Daniel $. 2Bea8 : 9lt\, f)an bar iffe. *) en flor, meget ubbrebt 21bi8 ubgibet i Sfiett) gjorf. ^an præbifebe i ettfementerne imellem ber og alt Cafe ity, fom bi fæbban-

3 i jfulbe : fanbtnamens tjente. 291 UgbtS gjore. #an fjabbe noget af (in gamilie boenbe i SParcroan, ibet fyan bet fyabbe bygget en lifle SBopæl, cg b>n8 gficcrtoaerelfe fjer bar lun eet af abfitfltge Seføg. SBrigfyam $oung : 33rober eorge SJ. mitl)8 SSibneSb^rb meb enftyn fertil et trr/ft fot SBerben, og jeg tror, at bet er fanbt. 3)et fan finbes i on>arb Rapporter, eorge 51. mit!) bibfte iffe mere om fyint kompagni eder bere? gor^ wlempelfe enb 3)e i 9fen> gjorf. 3)erfom fyan fyaobe bibfi nogetfomtyelj'i, bilbe Jeg fjabe Ijørt berom, tf)i I)an bilbe Ijabe fortalt mig bet. an bibfte Sntet om kompagniet, inbtil Ijan møbte bem paa fin Silbagerejfe mob SRorb nar giflmore. 3)er bar bengang ingen Selegraflinie, ber gif Ijerneb; ingen $oft bragtes til Utal); be gorenebe tatere Sftegiering Ijaobe ftanbfet hoften, og bi b>bbe ingen Spoft fra (Settlement til ettlement, faalebe fom bi fyabe nu. Horrefponbenten : 2)en Dberbeui?- ning er faft i ften, i cerbelesljeb beb 2Sibneébt>rbene i 2ee8 ag, at be - >bibe toge betr/belig 2>el i Sebelfen af SWaSfa* tren. 3)enne berbebisning beft^rfeg beb beretningerne i 2>ommer (Srabel- fafren, fjettere enb at en faaban Ugierning bare bleoet begaaet. 3. 2B. gjoung : 3o$n 2). See figer i jit SBibnegb^rb, at b>n, ba l)an beføgte alt Cafe Gitb, unberrettebe Prcefibent gjoung om 5lffairen. 3eg traf at bære tilftebe, ba b,an fom op paa min gaber? Sfontor, og Jeg bar ncerocerenbe beb ammenfomften. an begimbte at fortalte Dmficenbigljeberne beb Snbianerne«2)rab paa emigranterne, men omtalte iffe meb et enefte Drb be btbe? 2)elagtigljeb beri. 2)a fyan begimbte at omtale 2/iaaben, b>orpaa jemingen bar ubfort, ftoppebe gabet Ijam, figenbe, at Stygtet, fom afletebe Ijabbe naaet l)am, bar faa rcebfelgfulbt, at b,an iffe funbe taale at fyøre fortællingen berom. 58rigl)am gjoung: Seg b,ar albrig fjenbt be birfelige gafta i benne ag forenb i be fibfte 5lar. 3eg tilbøb felo til ubernør Summing, fom fom fertil fort efter SRaSfafren, at jeg bilbe l)be fyam og Sommer Grablebauglj al mulig i«lp til at opføge ierninggmcenbene og labe bem beberfares SRetfærbigtyeb, og oerfom (Sraublebaug beeb noget om 5lffairen, maa an ogfaa bibe bette at bære fanbt. 2)ette gorflag bleb gjort i gor«baugt)3 5Tale. aaret S3rigb,am SJoung: 2)er er ingen SLbibl om, at 5lffairen Iebebe8 af 3ob> 2). ee, og Ijan bar bebislig en Ijbib 9flanb. tforrefponbenten: 2)et er utroligt for Ubenforftaaenbe, at See bilbe Ijabe foretaget fig en faaban jetntng paa eget 5lnfbar; 51nfbarligljeben flæber efter beres Stening beb 2ftormonftrfen, enbog 3)aniel. SBeQg: 3)er er mange SSibner bertil, tb,i jeg b>rte Ijam gjorebet offentlig. itorrefponbenten (til SStigljam Soung) ^borlebes bar 2)ere8 egen rfaring fom ubernor og eg-officio 3nbian»5lgent paa f)in 2ib? S3rigl)am gfaung: ubernor Gummiugg fratog mig bette. SDette <J)unft beb ben8 b>jefte inbibibueue (SmbebSmcenb. SSrigfyam joung: HJiine gølelfer ere bar ogfaa banffeligt at naa fra alt Safe Sitb, og tidige ifølge be Stygter, fom faalebes, at berfom jeg babbe bibft 5Jioget berom, bilbe jeg fyabe gaaet til Sejren og fjærnpet til 2)øben mob 3fnbianerne og be $bibe 9Jtønb, font toge 2>el i 9#aS«naaebe og, troebe golfet, at bet bar gobt, naar be blot funbe unbflippe be gorenebe tatere dropper. 2)i8fe 9tygter løbe paa, at hormonerne ffulbe maifafrere?.

4 292 lanbincimens Stjerne. Korrefponbenten: bab titfftiber De 3Ha8fafren? SJrig&am Soung: Derfom De bilbe fporge golfer, fom bor ^er omfring, og font boebe ^er i Canbet paa ben ib, bil De finbe, berfom bet jlulbe ftemme oberen8 tneb, fybab jeg bar Ijørt, at Snegle i bette 3lrfanfa8 Kompagni pralebe af, at be Ijabbe faaet bet Cofte fra be gorenebe tater, at SKormonerne bilbe blibe tilintetgjorte af SEroppewe, og at be ligelebes baobe pralet af at c)abe bjulpet til at brcebe 3ofef og tøprum mitl) og ajlenneffene til at ftjoele eller begaa nogen pnb? grifter jeg bem? s Jlt\, men Djoebelen og bans aanblangere. VII flet SSanbel ftriber imob bore fagter og gorpligtelfer til ub og til t)beranbre inbbprbe8 fom 2Heb(emmer af Kirfen. Korrefponbenten: SEror De paa 33lobforfoning? Srigbam gjoung: 3a, bet gjør jeg, og jeg tror iffe, at See fyalbt t>at ubfonet fin ftore Srøbe. grelferen bebe for r)ele SSerbenS pnber beb Ubgpbelfen af fit 33Iob, og jeg tror, at ben, fom forfcetlig hormonerne i 3Jii8fouri, og at bet iffe ubgpber 2Jiennefler8 33lob, beb SRenneffene bar beres SJtening at forlabe territoriet, førenb lignenbe cener blebe opførte tyer. Dette, berfom bet er fanbt, fan maafle b/abe opfyibfet bere8 gølelfer, fom toge Del i 2Wa8fafren, og anbfpnligljeben er, at 2ee og b>n6 2ftebfovbunbne benpttebe fig b^af og Canbet8 forfiprrebe SEilfianb til at tilfrebsftille bereegjær for Styre, fom iffe funbe bcere bleben tilfrebgftiflet unber anbre Dmftoenbtgljeber. Korrefponbenten: &at De nogen Mening om Kltngenfmitl)8 SSibneSbptb? Sngt/am $oung: 3eg beeb Sntet berom. Korrefponbenten: boriebe8 fom bet, at See fibft og iffe førfi bleb bomfælbt af en 2ttormon-3urp? (fal t)an833lob ubgpbe8. 3jjeb anbre Drb, DøbSftraf for gorbrpbelfer fortjenenbe Døben i >beren8ftemmelfe meb 8anbet8 Cobe. >g bi tro, at djefutionen ffulbe (fe beb 93lob8ubgpbelfe iftebetfor beb hængning. Derfom 3ofef mitt}8 Sftorbere nu bilbe fomme til mig og angibe p9 felb, bilbe jeg iffe føle retfeerbiggjort i at tage bere8 2ib, men ieg bilbe føle retfeerbiggjort i at faa bem bragt til 3flinoi8 og fat unber Slnflage for SHorb. Korrefponbenten: gorat fomme tilbage til 2Rountain SKeaboro 2Ra8fafren, er De bi8 paa, atfiee iffe iforbejen funbe babe faaet JBefleb fra forben om, b>ab ber ffulbe gjøres meb 2lrfanfa8 Kompagniet, ber bar paa SSejen fra alt Cafe? 5Brigb]am gjoung : gormobningen er, Srigtyam $oung: 3ngen, fom jeg at ber iffe bar 33ebifer nof imob Ijam fra førft af, og at ber bar tiljtraffelige 33ebifer imob Ijam beb ben ftbfte Unberfogelfe, og at golfet i Vital) iffe funbe ertyolbe 3ftetfærbigf}eb beb nogen anben 3urp. Korrefponbenten : 3 betragtning af, at Dere8 golf tror, at be faa bere8 3nfpiration igjennem Dem, anfe be pg ilfe for anfbarlige til Dem for bete8 anb- Hnger? bab Unbflplbninger Ijar De for gorbrpbelfe? SBrigtyam $oung: bab bringer f)ar nogen Kunbjfab om, og Pi8felig ingen fra mig. Korrefponbenten : SEraf De ingenfomljelft SJeftemmelfe eller gab Drbrer meb enfpn til, f;borlebe8 ber ffulbe bi8- ponere8 ober Smigranterne8 6f f efter? 33rigb>m $oung: 3eg bibjte iffe mere om bem enb De, ejtøefler gjør jeg ibag. 3eg t;ar b>rt, at ber er blebet gjort 33rug af bem, tybilfet jeg formobet et forreft. Klingenfmitf), ber bar en 5Kotmon og fungerenbe Siflop, fif (formobet ieg) Del i Spttet, og forbi $an inbeb^abbe

5 lanbinatriens tjente. 293 en faaban rifling, ttoes bet, at Kirfen brugte bet. Kørrefponbenten : 33ar r)an Kirfen? 33rigt)am $oung: SRej, t)on bar tun en (taffel?, elenbig tynber. Korrefponbenten : fungere Siffopperne i bi?fe fom greb?«bommere? SBrigljam $oung ; Qeg beeb iffe af, at nogen af bem giet bet, og berfom Smogen gjør bet, er bet iffe, forbi be ere Stffopper, men forbi be balge? i Oberen?ftemmelfe meb Sanbet? Sobe, Korrefponbenten: 2ftountain 2fteaboro 2fta?fafren bar faa enejtacenbe, at mange befønberlige pørg?maal rette? meb enfim bertil, for djempel, r)borfør bare Qnbianerne fun forbitrebe paa Slnbre (Smigrantafbelirtger rejfte igjennem Sanbet og blebe iffe fortræbigebe. S3rtgt)am gjourtg: om jeg forftaar bet, forbi be forgiftebe SSanbet og bet bobe Koæg, fom Snbianerne felb fpifte af og booe. 3eg bilbe be?uagtet t)enbife Dem til 9io,bb,ggerne beb (Sroro og 3Heaboro Sreef^, fom boebe ber paa ben SEib. korrefponbenten bet fanbt, at eorge SI. mirt) raabebe Volfet til iffe at fælge bere? æb? 58rigt)am loungt 33i t)abe t)abt SJlangel paa Sebnet?mibler, og S3effaffenbeben af t)an?»taab bar, at be iffe jfulbc bruge bere? æb til Sober for bere? Kreaturer og ejljefler fælge bet til migranterne i fytnt jemeb; men b,an fagbe albrig, at be iffe maatte fælge ben til Sebnet?mibler. SSi b,abe altib gjort enspraji? af at fælge Jpbebe og 2M til fføbe for migranterne, lige fiben bi fom t)er. Dg jeg bil fige, at jeg trobfer t)ele SBerben til at bebife, at Dberr)obebewe for Sirfen babbe Sfioget meb 3J?ountain SReaboro awafifafrcn at gjøre. Korrefponbenten ; 3fteb enft/n til aigljt og igb,bee, bar De SRoget at fige fom bere? runbe for at rejfe ub af Sanbet? 23rigr)am $oung: S^ej, men jeg antager bog, at be føge at unbgaa Coben* Korrefponbenten : De anfeer iffe Dem felb i minbfte 3Kaabe anfbarlig for bem? 33rigr)am }oung: Stej, iffe mere enb 3Kr. 33eedjer etter r)bilfenfomf;eift i Dere? tab, Korrefponbenten: Det forffaae? i >ften, at 9JZormonfirfen er en langt mere fammenføjet S3b,gning, enb bette tøne? at antt>bc, en fætegen Drganifation ftaaenbe mibt i Kontinentet og regjeret fra J&obe&et og neb igjennem beb et tyftem, fom gjør bet? Sebere færlig anfbarltge for golfer, t/borober be præftbere. Srigtjam gjoung: Derfom golfer, fom jeg præjiberer ober, gjør, t)bab jeg figer, bilbe faabanne SEtlbragelfer al brig tjabe rjeenbet. Wltn berfom et SKeblem af bor ftirfe ftjoeler, tyber euer bræber fin SRæfte, faa ersrigbam $oung iffe mere an= fbarlig for t)ané onbe jerninger, enb SPaben af 9tom bilbe bære anfbarlig for en Katboltf? ftorbrt/belfer. 3eg er fun anfbarlig for be Særbømme, jeg giber; men jeg fan iffe bringe golfet til at gjøre ret, uben be bælger bette. 3eg er iffe anfbarlig for anbre enb mine jerninger. Ung 2Ranb: Slltfaa gaar Spræfibenten for Sefu Krifii Kirfe af ibfte-dage? Retlige? 9Jiagt unber ingen Omftænbigr)eber faa bibt, at 2Rennef!eIib ere i ban? Jpænber. ftor jempel, berfom De ibag bilbe fige: Sab faaban en SPerfon blibe bræbt,' bilbe bette nffe ba i noget SEilfælbe blibe efterfommet? SBrigtyam $oung: Derfom jeg bilbe fige : Dræb benne efler bin SKanb," bilbe jeg felb bære en 3JJørber, euer at

6 204 fanbinatuens tjerne. fige: lag faaban en 5Berfon8 $enge, bilbe gjøre mig til en SRøber. florrefponbenteu: (5r bet be8uagtet muligt, at en faaban Sting funbe fle? blebet 33rigbam gjoung : Det er albrig forføgt. florrefponbenten : SJeg ønfler at ubfinbe 5JJormonfirfen8 2Jtagt. 5Brigb,am 2Joung: Kirfen b«ingen 2Ragt til uftraffet at gjøre uret mob noget Qnbibib. florrefponbenten. 33i bibe bog, tør. SBraftbent, gjøre bi iffe, at en faaban SRagt er blebet ubobet i 33erben8 fciftorte? 33rigljam $oung: De ftifler et pørg8maal, fom iffe er anbenbeligtpaa 3efn flrifit flirte af ibfte-dage8 eflige. Daniel. 2Bell8 : Dommer 33rod)u8 f agbe engang, at berfom SBrigb, am $oung babbe peget meb en Singer, bilbe b.an (Dommeren) bcere bleben rebet i tyller, men alt, b,bab ber bar beb bet, bar, at S3rigb,am 2Joung tlfe pegebe meb en finger. florrefponbenten (til S3rigbam3Joung): tøborlebe? er betmeb benpaaftaaebedrben af Daniter? S3rigb,am gjoung: Det er altfam* men fun nat og SEaabeltgfyeb. florrefponbenten : tøborbibt gaar ba Ubfiræfningen af flirten? berb8lige 2J?agt? Srigljam $oung : Den ftræffer fig fun, faabibt tjoellegfeabct betræffer. 3eg fan besuagtet raabe en 2Kanb til, fjborlebe? b,an ffal btjgge efler forbebre fin tøabe efler 2Warf, og r)an fan mobtage bet efler forfafle bet uben berfor at rififere jit gieflesflab. florrefponbenten : STiltager flirten? timelige 23eftr)relfe fig iffe i oberorbentlige SEilfcelbe en 3ftet8 ftunfiioner? SSrigbam $oung: 3*i $abe, b,bab bi talbe 33iffop8 9taab, bbilfe beb.anble alminbelige 5orretning8fager, famt flib imellem SWeblemmer efler umoralfl Dpførfel. derfra funne ager appellere«til tøøjraabet, ber beftaar af en $r«fibent. to SRaabgibere og tolb SWeblemmer. Dereé 3Hagt ftrcelfer fig tun faabibt fom ftceflesftabet betraffer. florrefponbenten: tøbor bibt gaar flirfen8 2Ht/nbigbeb i 23ebanblingen af SEilfalbe af Slpoftafi? S3rigb>m $oung: 2>i babe gn t e t bermeb at giøre; bi oberlabe bem fulbftambigt til bem felb. De fige, at flirten? autoriteter fortrcebige bem, be Ipbe. SSi b,abe albele? 3ntet at gjøre meb faabanne 2J?ænb, tbj bere? jerninger bife bere? Ubcerbigbeb til goeflesftab meb flirten. florrefponbenten: bor!ebe8 beftytter De Dere«ro fra fremmeb 3nbflt>belfe bborlebe8 bb'ber De ben ifoleret? Srigbam gjoung : SSi ere forfljellige fra afle anbre efter. SSi tro afle paa Siblen faabelfom be Slabenbaringer, tøerren ax gibet til SJtenneffene? SSørn, fom be inbebolbe? i bet gamle og nb,e lefiamente, 3Kormon8 33og, 2cerbommen8 og jagtens 33og, og ligelebeé b,bab bfln aabenbarer gjennem fin bentynbigebe tjener, naar b,an toler efler præbifer unber 3nbflt>belfe af ben eflig-5lanb. 9iaar en SJianb taler beb benne S(anb, er bet Slabenbaring, og berfom bon? 5Eilb>rere bepbbe ben famme, ere be iftanb til at bebømme 3<tigtigbeben af, bbab f^an figer. Qob figer:»der er en Slanb i SRenneflet, og ben SUmægtige? Snfpiration giber b,am Sorftanb. Dette er, b^ab jeg b*ntb,ber til. jemebet meb mine Slrbejber iblanbt golfet er at bringe bem til anb- Ijeben og \t\t anbbeben, fom ben er blebet aabenbaret. Dg be maa lebe, faa at benne gobe 9lanb maa b«re SSibne8- bprb for bem. Derfom bet bar anber- Iebe8, tunbe jeg bebrage; men faal«nge be bflbe benne Slanb, fan 3ngen bebrage bem. florrefponbenten: De Iigefom be

7 fanbirtcunens tjente. 295 gamle profeter mobtager birefte SHabenbaring fra ub? 33rtgf)am }oung: 3a, og tffe jeg alene, men ogfaa mine Srøbre. forrefponbenten: træffer ben flg til $ele flirfen uben aforfljel? SSrtgbam $oung: 3a; og bet er ligefaa nøbbenbigt for 3J?oberen at beftbbe benne Stanto til Dpbragelfen af b>nbe8 Søm [om for nogen Slnben. florrefponbenten: Det er altfaa tffe abfolut nøbbenbigt, at fånljber mobtager Slabenbartng igjennem Dem? Srigbam $oung: ) nej, igjennem Strifti 2lanb, igjennem ben euig-2lanb; men at lebe flirfen er min Del beraf. ftorrefponbenten: Dg Dere8 2Jhmbigf)eb til at lete er gibet»eb birefte Slabenbaring? Srigljam $oung : Se, Jeg fan anføre en UOe Dmftænbigljeb, fom forflarer bette, og maaffe bil bcere inieresfant for Dem. Da jeg meb anbre af be Solb i Slaret 1840 bleb fenbt til (Snglanb paa 9JK8- fion, fpurgte jeg ofte Sofef milt), bbør= lebegbiffulbegjørebefteogfyinr. an fag&e: SBiober S3rtgb,am, jeg ønfler, at De j!al forftaa Cærbom, fom ben er. 9iaar De naaer (Snglanb, bil erren lære Dem, bbab De flat gjøre, ligefom t)an lærer mig, t)borfebe8 bi ffal banbleljer." Dette fanbt jeg at bcere fanbt. SBrober eber (5. Himbatl og jeg rejfie baa ^in 3J2i8- [ion meb baarlig >elbreb uben $enge og uben Klceber. 3jjin gamilie bar ogfaa fb,g og i baailige Dmftænbigfyeber, ibet bi bare blebne brebne fra bore Jpjem i 9JU8- fourt. 3>t afrejfte fra erre >aute og tog til )fc>; etbbert teb, Ijbor bi ftanbfebe, fanbt jeg $enge i min Kuffert, og bore Ubgifter beløb fig fun tit 86 Dollar^, og jeg b^bbe btrfelig tffe mere enb 13V2 Dollar?, ba jeg tog bjemmefra. 3eg golfer, at Sfioget er fanbt, btbe be, at bet er fanbt, ligefaa bel fom jeg. profeten, t)bi8 fbære fiffelfe lejltgf)e&8bi8 bebægebe fig frem og tilbage i fit æbe i bet fjtyggefulbe biørne, jeg f)ar omtalt, fjæbebe fit Slnfigt og løftebe begge fine >ænber meb en ubtrbjbfulb og ærefrpgtinbgt/benbe eftu8..korrefponbenten : Derfom alle 2JJebleminer af 2J?ørmonfirfen ere faalebe? be» gabebe meb gubbommeltge t/ner, fjborlebeg er bet muligt, at et SJlntal af hormoner funbe b,abe bragt jtg felb til at begaa en faaban gorbrtybelfe fom 3Wountain 2Heaboro 2J?a8fafren, berfom be iffe fanbt en Unbjlujbntng for at gtøre faa t bere8 egen SEro, eder berfom be iffe troebe, at bet bilbe bltbe btfalbet af profeten*. 33rigf)am }oung: ftorbi be, fom gjorbe bet, bare flette. ftorrefponbenten : bab 3Kangel er ber i Organifattonen af ber8 Strfe, at ben tillob Ubøbelfen af benne Daab at Ijengaa uben øjebliffeltg traf? Srigbam }oung: Dette bar Sioget, fom Ijenbørte til anbet8 Cob. Den alene affiraffer. Der er ingen SRangel i Kirfens Drganifation 3Jcanglen bar b,o8 bem, ber toge Del i 2Wa8fafren. 2anbet8 Cobe ere gobe, men besuagtet er bet tffe altib, at SOJennejfene fjdlbe bem. grelferen figer, at beben og flinten bil gro fammen inbtil Røflen.* Derfom bi blot Ijabbe gobe 9Jiænb iblanbt 08, bilbe faabanne førgelige Jilbragelfer albrig fle, men bi fyabe nogle flette Sfflænb, jlulbe bi berfor bables for bere jerninger? ftorrefponbenten: SSare tffe nogle af bem, fom ftgurerebe i 3Jla8fafren, lebenbe 2Jcænb i bere8 Sirfe? 33rtgb,am gjoung: 2ee bar en farmer (Sanbmanb) iblanbt Snbianerne, men b^abbe iffe nogen præftberenbe tttltng. 5p. St. mitb, bar bog en fungerenbe ar een SilfrebSftiOelfe; naar jeg fortæller 33tffop. (2rortf.)

8 296 fanbinauu'mb Stjerne. Skandinaviens Stjerne, 2>en ltfe Sult. (St Drfc $aa rette teb. Støenneffefiægten er faalebes beffaffert, at ben ofte beb>ber Sftaab og S3ejlebntng; 2Jienneffene føbes i Ubibenfyeb, følgelig maa enfyber 5 ing erb>erbe8, be ete ibelig ubfatte fot ftriftelfe og trænge til at jtifles paa 33agt, ogfaa unber ntye og ufjenbte gortyolbe, ber f^ncs at ubfrabe mere enb perfonlig 3)pgtigb>b, og Sibeté Ombejlinger og Omfftftelfer ere unbertiben faa oberraflenbe og ubentebe, at et opmuntrenbe, et mebfølenbe Orb, et blibt 2$inf, et benligt SRaab er af ftørre SSærbi enb ulb. SDiSfe Dpmærffomljeber mobtage8 altib bebft, naar be gioes i en uegennyttig 2lanb, af bem, fom ingen anben 3ntere8fe b>be enb be Sqlcnbel, be gorlabtes og be gfortrpfte8 SSelfarb, naar be i rig ftylbe ftrømme frem i obljebens Slanb fra bem, til b>em bi Ijabe SEiflib, naar be iffe ere farbebe af paatagen Oberlegentyeb, efler forbrebe fom en 3tettigt)eb formebelfi paataget eder birfeltg ftørre 58i8bom, naar be ere frie for en SPline af ubøjelig 2JtynbigI)eb og fremfatte og gibne uben en er(!ertone eller fcarff Srettefcettelfe, felb om benne er fortjent. Og naar STugtelfe er rigeligt fortjent, er bet langt fanbtønligere, at Dmbenbelfe og gorbebring bil ubfprtnge fra bet tugtenbe Ubtrr>I af SBebrøbelfe efler et faaret fjerte? 5 au8f)eb, enb fra et brebt Orb, efler ben ffarpe remme fra ben forfømte $orftgtigf)eb efler ømmeligljeb; bet er ben 2lanb, i fybilfen Srettefættelfen gibe8, efler fjbori tympatljt tilfjenbegibe?, ber er af SSægt, og fom bebirfer følger, gobe efler flette, fom Silfoelbet maatte bære. 3 anbljeb afle bel lebebe Seftræbelfer tilfigtenbe 2lnbre8 gorbebring tager enfpn til S3ebfommenbe8 ftaraftertræf; J&umør, ilbøjeltg eb og temperament er 2Ranben efler ^binben; ftarafteren paabirfes af bi8fe, og at oberfe bem er bet famme fom ofte at bære uben tøelb felb meb be bebfte entfgter; Oberbejelfe meb enft/n til SEib og reb er ogfaa ønflelig, og etljbert eftertanffomt 2Rennefte, ber t ibet8 jiore Kamp og i amfunbet meb fine 9Hebmennefler føger at mebbele mefi obt, føger ogfaa at afpasfe fig felu efter bi8fe ftebfe omfltftenbe jeblit*fet8 Sftøbbenbigljeber; frifterne felb bejlebe 08 enbogfaa i benne ag, tbl meben8 ber jige8 : bar iue en 3)aare efter b>n8 2)aarflab, at 2>u maafie ilte ogfaa ffal bltbe barn lig/ fige8 ber ogfaa i bet folgenbe 3Ser8: r bar en Daare efter t)an8 S'aarligtyeb, at t)an tffe jfal t fine egne Ojne fv>ne8 at boere bu8.* (Orbfprog 26be Kap. 4. og 5. SSerS.) Og Slpoftelen 5paulu8 fagbe, at b>n bar 2llt for 2lfle, at t)an bog for alting funbe frelfe ftogle; (1. flor. 9, 22); itfe at princip nogenfinbe ffulbe opoffre8 for Ubibentyeb, gorbom efler SEilfælbigt)eber, men at al enfigt, tøanbling og æbbane fan ra>ffe ober rcenbfelinien for ijomærmelfe og angreb og baferes paa et mere ubbibet og oplt/ft JBegreb om og Opfattelfe af arenneffeflægten, meb afle ben8 Ufulbfommenljeber af Drganifation, Øorbomme, og perfonlige 2)pgtigb>b og Ubtygttgb>b»

9 fanbinamens tierne. 297 (Snljber 2J?anb, fom i anbl&eb et en ffrelfer, jfulbe formebelft fin ftalbelfe fuge at blibe en bibtgaaenbe ijorjfer af ben mennejfelige Statur? emmeligb>ber, rette ftg efter ienbommeligljeberne b>s bent, b>n er fenbt til at frelfe, gaa inb paa beres Snbibibualitet, fjæmpe meb beres gorbomme, bære ober meb beres Ubibenljeb, bare taalmobig meb beres SBilbfarelfer, barmhjertig og eftergibenbe meb bere$ %t\\, bog bebb>ibenbe i SBeftræbelfe, utrættelig i SSelærelfe, babelfri i jempel og fremfor Sltt boere opft/lbt af benlig SKebføIelfe og 3flennejlefiærligljeb, ber, meben? ben forbenter SRefuItater, inbfeer ben mægtige Snbftybelfe af Sorbom og brange fiocrbomme og æber, ber naaer fra en forglemt eller ufienbt og bog inbftybelfegrig 3?u, 38raeI8 5 Ibfte ere færlig falbebe fertil, be ere ubfenbte iblanbt kationerne for at beffæmpe bisfe Dnber, ber ere en iben8 S3æjt, meb bisfe >r anifationer, ber ere opftaaebe af mange SSilbfarelfer og urette anblinger, meb bi fe Sftænb og Sbinber, ber ere SrabitionenS laber og Slrbinger af 3)aar faber, for at møbe Ubibenbeben? gattigbom, gjenbtlig^eb og løbljeb; og if!e blot at møbe ben, men iftebet berfor at plante nogle ffro til fornuftige og naturlige ørem(fribt, enbjijønbt bet maa bære infpireret i Dpfattelfe, Ubførelfe og gølger; ub fyar fenbt bisfe enbebub til kationerne, og omenbj!j;ønbt be mange ange funne føle ftg trængte af 33an feligljeber og omgibne af gienber og maajfe migmobige formebelft tilfønelabenbe frugtesløft Slrbejbe, maajfe i betragtning af alle )mfiænbigb>ber fpørge ligefom Slpoftlene: bo er bbgtig bertil," (2. Sor. 2, 160 be funne føle fig fbage, ubibenbe, magtegløfe efter 2ftenneffeneS SBtS, bog i ub er bere? ttyrfe*, l)an er en fiffer ftorfbarer i enljber SføbenS Stme, og bet er fun beb at føge til $am, beb at r>bmr/ge bem for fyam, beb at forbre an? Slanb? Snfpiration og Dpftylbelfen af profetierne og ftoriættelferne til ans SEfenere, at be funne ubføre be fiore Slnfbarligljeber, fom tinøre og ere uabffifleltge fra gorbaltningen af Sefu Strifii, bordene? bangelium. 5Ru, i SSetragtning af bisfe ftjenbggiewtnger, meben? bet er en ftor STing for Øolfet at bære inbenfor Støffeebne af be 3(5lbfie8 SRaab, 2lnbi8ninger, formaninger og 2ftebfølelfe, er bet ogfaa en ftor ing for be at bære inbenfor Sftæffeebne af 5Kaab, formaninger og tympatlji fra bem af ftørre (Srfaring, fra bem, fom formebelft GsmbebSftiHing, meb alle bets gorbele af enbnu b>jere elffab og forjættebe SSelfignelfer formebelft Slnfbarligljeb, ere iftanb til at mebbele til bem ben St>lbe, fom be tyabe mobtaget, eller Ijbortil be ere berettigebe, og enten betes Spiigt bilbe br>be bem Opmuntring, SRaab, 33ebrejbelfe eller Stettelfe i fiærbcm eller Sebnet, bliber bet, naar bet fommer fra et fulbt fjerte, oplibet af ben gubbcmmelige 5Hanb, bifteret beb rfaring og ^ligt og forherliget beb en babelfri, perfonlig Gårafter,»en 2ib8 Sugt til ib", illtb er gjenfibig, fjerte banfer til fjerte, SSenffab grunbfæfte?, og fljærligljeb jfabe?, og benne bebbarer ofte gjennem afle Cibet8 ^ænbelfer; faabanne 3Wænb ftole paa binanben, l)oibe bog Ijinanben i ognaar org og 3Jtøje, SSilbfarelfe eller griftelfe fommer, føle be forbigfebe om, at benne gienfibige STiUib bil albrig blibe ffuffet, ben bil for«blibe uroffelig og ubebægelig, Uegennt/ttigfyeben af en beflægtet, benlig, gubbommelig Slanb bil altib gtbe bet,gobe )rb paa rette teb", ber, fom 33i$manben ps er ligt SÆbler af ulb paa SiOeber af ølb»

10 208 SlanbincunenS 6tjetne 4 9JKSftonærcrg Sinfomft. Den 26be 3uni anfom atter to Slrbejbere forkerten«ssingaarb, nemlig 33røbrene 3afob SRolffen, 2Jtount ^leafant, og Slnbtero 55.?Pe«terfen, Cetyt. De afrejfte fra alt Cafe ty ben 6te Suni, og Rejfen mebtog altfaa fun 20 Dage og bar oberorbentlig behagelig. SBcfliffeife. Srøbfterne 3afob Oiølffen og Slnbrett %. $eterfen befliffe«til at arbejbe i j?riftiania Konference unber Sebelfe af $ra>fibent 3ob,n 9. DoriuS. O. 31, Silienqbift, ^ræfibent ober ben ffanbinabijle 2Ki8fion. (Sraigrattmung Slfganfl. Den 21be 3uni, Dagen befiemt for emigrationen? Slfrejfe, opranbt meb et meget behageligt SSejr. 2De ncermeft foregaaenbe Dage Ijabbe be eflige famlet ftg i ftjøbenfyabn, og ub paa (Sftermtbbagen bare atle berebte til at foretage ben faaloenge forønffebe og forfyaabebe SRejfe til 3ion. Slfle bare inberlig glabe og tilfrebfe ober at funne fige be gamle Sanbe ftarbel og forene fig meb 5Senner og Icegtninge, meb nb? golf i bjergene«dale. Snbpibningen faabel fom 2llt tyenb>renbe til emigrationen gif for fig meb 5Ro og Drben. SEo Dampjfibe, v 9lrgo" og»sjkcifif", laa parate til at optage be Redige. Den [iørfie Del af bem tnbffibebes paa bet førftncebnte, mebens!un et minbre Sal, ncermeft bem fra Jtriftianta og øteborg, tnbflibebe? paa f $acifif". Omtrent SI, &fa bampebe r 3lrgo* ub af abnen, efter et fort 2Kedemrum efterfulgt af ^aciftf*. 3Keb bi fe ftbe afrejfte 479 jcele, inbbefattet otte fojembenbenbe 33røbre fra ^ion, nemlig GL 8f. 33ranting, 2Iug. Slnber«fen,. 9iil8fon, (Sljr. Senfen, Jp. $. Sberfen, (S. Sarfen,. Jljunnefen og 3. Keller. Dette bettybelige Slntal Redige er atter et ftort SSibrtefbtyrb for etb>ert tccnffomt 2Jiennefle. 3Wange Ijabe tcenft og fagt, at 9Q?ormoni8men er bob, og bog er ber 5lar for 2lar >unbreber, fom annamme bet 2?ibne8bprb, fom be mange ubfenbte SBubbcerere forftmbe, 2lar for 2lar ubbanbre SJJange til ub? 25ørn8 amllngjfteb i be fibfte Dage. Sbangeliet fpreber fig mere og mere, ^erren? 3olf i 3ton foreneg nøjere tilfammen, be opføre Stempler, fybori be erl)olbe SBegabelfer, 33efeglinger, SEboetninger og SSelfignelfer, mebens kationerne, uben at bibe bet, opfylbe erren8 ^enfigter og gaa bere? >plø?ning imøbe, forbi be ilfe bide Iptte til ben abbarenbe 3ftø[t, alt bette Ier, mebens SRcengben tror eder ialtfalb figer, at 2Jtormoni?men er bøb, 2Hen alle Sfffennejfer bille efterljaanben fe >erren8 jerning rulle frem, fe be Sing, fom be Retlige profeter liabe forubfagt, gaa i Dpfplbelfe, fe, at 3)?ormont?» men eller meb anbre Drb bet ebige bangelium iffe er bøbt, men at bet leber, og at Peb bet bide 2)lennfffcne blibe lutrebe, Ijefligebe og berebte, bil Sorben blibe forløft. 5D?aa Jpenen bebare bi$fe bore øffenbe paa bereg SRejfe, at be uflabte maa naa 3ion, og maa fyjcelpe meb til at opbtygge ub? Øiige paa Sfoctoen. Sfølge inblobne Unberretninger anfom migranterne til Jpufl ønbag ben 24be 3unt. JDnSbagen ben 27oe afgif be fra Ciberpool meb Dampffibet 2Bt8- conjin". mt bel.

11 <S!anbinotttenS tjente. 299 (gra Deseret News".) Caie, Datju, anbtøid) øerne, ben lobe SHpril, f. SI. mtå)tu. Sjære 33rober. 3eg bent/tter benne Cejligt)eb til at tilffribe Dem nogle faasinier for isortr)eb at labe Dem bibe, t)bor jeg er, og t)bab eg l)ar foretaget mig, ftben jeg antom til bisfe Canbe. 3eg fanbt be fremmebe SBrøbre, øfire og 33øw afle bel. Seg bleto befliffet tit at baretage SirfenS SntereSfer paa >erne Dalm og Sauat inbtil bor ncefte r)albaarltge Sonference. Seg affejlebe følgelig ben lfte gebruar omborb paa tonnerten 3Jiarion, Saptajn 9Mfa, befiemt til Sauai, b>or jeg antom efter 51 SlimerS frcjfc* Saptainen er en meget intelligent Sfnbføbt og 2Keblem af Sirfen. Unber SRejfen It/ffebe? bet mig at ombenbe t)an8 Sone, og jeg bøbte fyenfce, ba bi anfom til Saloa. 3Jleben8 jeg»ar paa en Sauai, beføgte jeg alle renene af Strfen paa bm > og arøolbt en konference i Saloa ben 24be og 25be februar. Den lobe 9J?art8 gif jeg omborb paa lonnerten»samaile* til Honolulu og an= fom ber ben 12te. 5 og ben nafte Dag ub paa en Sur omtung paa benne &>, lebfaget af Sr. 3.. SOSoobburt., ber tilligemeb S3r. Safob ateg, jun. bar anfommet fra Utat), mebens ieg bar paa Sauai. SSi gjorbe en SRunbrejfe paa Dat/U, beføgte alle renene, unberbifte be Redige meb >enft»n til beres pligter, forfaabibt fom bi funbe forfamle bem for at It/ite til 08, inbtil ønbagen ben lfie Stpril, ba bi i Jponolulu afbolbt bor Konference for be Snbføbte for Øen Dalju. Sort efter Sloffen eqebe om gormifcbagen, ba bet 35oefentltg(te af ben forretning«- mæsfige Del af Sonferencen bar jluttet, traabte en Snbføbt i Siberi meb abel beb iben inb i alen og gif op lige foran gorb>intngen, t/bor Srober Son fab, og unberrettebe t)am om, at t)enbe8 awajeftæt Dronning Sapiolani bar anfommet i bet Ojemeb at oberbcere bor gorfamling. 33røbrene Soii og?j3acf møbte JjenbeS SWajeftcet beb Døren og førte Ijenbe op ab angen til et abe lilbenftre, men nar foran gorbøjningen, ibet gorfamlingen i SKeflemtiben ftob op. Seg r)olbt op at tale, inbtil SauSIjeben bar gjenoprettet, og fortfatte berpaa mine SBemoerfninger, ibet jeg bar 33tbne2bt>rb om bet ebige (Sbangelium? anbljeo, Pifenbe, at beb at toife 2r-bigt)eb bertil toilbe bet boere iftanb til at ftanbfe gor«bcerbelfens trom og ben nu t)aftige gor«minbflelfe af kationen. SBrober tyad fulgte efter meb mange belarenbe Semflerfninger, t)bilfe gab t)enbe? Waieficet 9?oget at tomle paa for nogen SEib. Gsfter gorfamlingens lutning bleb jeg formelt introbuceret til Dronningen beb S8r. Soii, ber, fom De uben Sbibl beeb, er en ftor Slbbofat og 9/iebIem af SongenS Jpu3. De inbføbte eflige, ber Ijabbe rjatot en Slnelfe om, at Dronningen fyabbe ifinbe at beføge bor Sonference, bt/ggebe en fiør>f>r>tte og fyabbe berebt en geft i rigtig inbføbt til for benne fcerflilt SpiabS bar blepet berebt paa en 2Jcaatte unber Søbtaget for benbe8 2Kaje(tcet, be fremmebe 5 lbfte f amt Soii, Saai og Dang ufttu 5Ral)inu; og bifamlebe o altfaa tjer og beltog rigeligt t geftmaaltibet, ber bar berebt for o?. Dronningen fønte? at glcebe fig faabel fom nogen af 08. 3Reben8 bi fpifte, for-

12 300 fcmbinamens tjerne Itojebe at)am angfor 08 meb føb 3JZufif, og nogle af øfirene prv/bebe dronningen og c8 fremmebe 23røbre (fra Utat?) meb Seis af 33Iomfier og (Sbiggrønt. Sloffen et fagbe Dronningen, atf/un maattt benbe tilbage, efterfom fmn t)abbe beftemt fig et anbet teb b>n. De 3nbføbte trængte fig omfring Ijenbe, ibet mange fy8febe tyenbe8 aanb og tilfjenbegabe ftor ifjcerligtyeb for bete? Dronning. (Sfterfom bet iffe t}abbe baret belejligt for S3r. 33acf og mig at møbe8 tilfammen paa Honolulu førenb nit, bare be Søger, fom De beb mig fenbte til kongen, enbnu i min S3efibbelfe. S3i bent/ttebe følgelig fiejligljeben til at føge en ammenfomft meb fyan8 2Jiajeftcet, Kong ftalafaua, og unberrettefees om, at t)an teilbe mobtage 08 $1. 10 gormibbag ben følgenbe Dag. Sil ben befiemte Sib begab SSrober tyad og jeg 08 til 9tet8- falen, f)bor»i fanbt $oii, og ba Ijan bar ifcerb meb at fere en ag for SKetten, anmobebe Ijan Kaai om at tage 08 til b>n8 3ftajeficet. SSi fattet benne i t)an8 2Hafat 3ftefiben8, førenbe Silfim meb 3nbretningen af en ffiffebam. an mobtog 08 meget hjerteligt og bøb 08 inb i &ufet. Gsfter nogle SKinutteré amtale unberrettebe jeg ljan8 2ftaie[tcet om, at jeg nr/lig bar anfommet fra Utaty, og»ar Oberbringet af nogle S3øger, fiemfiidmbe bor Sroe8 Sprinciper, t/bilfe De b>bbe fenbt Ijam ifølge en amtale meb f/am fort førenb Dere8 Silbagerejfe. Seg gab fyam Søgerne ifjcenbe, beftaaenbe af 2Hormon8 S3cg, Scerbommen? og $Pagten8 S3og, 2lbbarfel8røften og Sinologiens Sftøgle. Sil famme Sib anmobebe jeg t/am om at Icefe bem, og bentyttebe fiejligt/eben til i faa Drb at boere mit SSibne8br>rb til fjant om, at be inbef/olbt SibfenS og alt gjerelfen8 Drb til 2lfle, fom bilbe Icefe og ablt/be. kongen fbarebe, at f/an er«tnbrebe ben ncebnte amtale, og at f/an bilbe Icefe bem famt onjlebe mig at taffe Dem berfor og bringe Dem f/ané benlige tøilfen. S3r. Spad bent/ttebe fig af Sejligt/eben til at t)enlebe f/an8 3Kaieftcet8 Dpmcerffomf/eb paa en petition, ber for nogen Sib fiben bar blebet tnbfenbt til t/am, f/bori anføgtes om, at bore SSlbfter maatte f/abe SBebiQing tilftaaet bem til at fulbbt/rbe 56gtef!aber, ligefom ber tilftobe? anbre SroeSbefjenbelfer. kongen fagbe, at ben SRegjering, ber ftob beb SRoret førenb t/ans f>ronbeftigeife, bar meget imob 08, men at f/an følte fig fulbftcenbig billig til at labe 08 ert/olbe og nt/be alle be SPribtlegier, fom befabbe8 af antre efter i f/an8 9ftige. Jgan fagbe, at f/an fornr/lig Ijabbe infirueret 3nbenrtg minifteren angaaenbe 33ebilling8fpørg8maalet. an raabebe S3r. 5pacf til at tilffribe 3nbenrig8minifleren og f/en[ttlle til f/am be 9labne, til f)bem l)an onffebe 33ebiflinger «b[tebte» an Jjtrebe fin S3eflagelfe ober tffe at b,abe bceret iftanb til at beføge alt Cafe (Sitr; baa fin øftlige 5Rejfe, og forefpurgte fig angaaenbe be Sfnbføbte, fom cpb^olbe fig ber. gørenb bi traf 08 tilbage, traabte Dronningen inb i SSarelfet og gab 08 aanben, ibet t}un bemcerfebe, at fjun f;abbe glæbet fig meget i bor ftorfamling ben foregaaenbe 2)ag og Raabebe, at bet iffe ffulbe boere fibfie ang. SSi forbleb omtrent tre Ibarter, f)borefter bi bob bere8 3J{ajeftæter Halafaua og ftapiolani garbel meb en gølelfe af, at Siben b>bbe bceret meget nr/ttigt og behageligt anbcnbt af 08 alle. SSi b,abe netop fluttet bor b;albaarlige Konference l)er icaie efter tre 2)ageé SSarigljeb. 2)e Snbfobte b;er fole i 2Uminbeligf)eb bel, fom De ubentbibl beb, er bet bes3eb[ie, fom bi f;abe famlet fertil Sjenereé SlnbiSning, ber l;abe arbejbet iblanbt bem. Sfolge mine

13 fanbinatuens Stjerne. 301 Sfagttagclfer, raebens jeg Ijar rejft paa ente Staui og Dalju, finbet {eg fun liben, berfom bet i bet ele taget er nogen, gforanbring til bet Sebre nteb be Snbfebte, fra b>ab be bare for to og ttybe 2lar fiben. 3JJange af bent ere i bebre 3formue8omficenbigl)eber, og mange af bent ere fliøbesiøfe og ligegtylbige for Kauai og Dalju, 33røbrene 3Man og ates paa erne 2Jtaui, 3Mafat og Sauai. 58røbrene SBoofleo, og Sambert bille for ncerboerenbe forblibe baa benne. 33røbrene, øftrene ogsornene (fra Utal?) ere alle bel. SSoer faa gob at erinbre mig til afle fpørgenbe Senner. 3)ere8 SBrober i Gsbangeliet beres SReligton. golfet? moraljfe SEilftanb i Sllmtnbeligljeb er i anbfjeb beflagelig, og bet er ingen Unber, at kationen faa tyaflig forminbjfe8. SSeb bor ntyltg fhtttebe konference blebe 23r. SBoobburto, og jeg beftiffebe til at arbejbe paa en an>aj[t for be noefie fej 2Jtaan;ber, SBrober Reeler paa erne P. 2)en 16be Slpril. fongelige øjl)eb Seleioljofu, Sirbing til Sfjronen, bøbe ben lobe b8 og 3JJr8. 2)omini3, Kongen? efter, er blebet befteint til tyronarbing i ljan8 teb.. SP. e SSavnemvtb i ffvattfvift. (Sn SJSatiferforrefponbont flriber:, n ienftanb af br>b 3ntere8fe bleb for loengere SEib tilbage, 1866, omljanblet i bet mebicinfle Slfabemi, nemlig ben forfoerbelige Døbeligfyeb iblanbt franjie Søm, ber SBonberlbinber i beres SEfenefie, beforbre bem til Spari«i Sogne, ber meb IRdte benoebne? fjcersxlbe", faar til bemsjøm, b>i8 3Jføbre ab*, fyenbenbt fy fig til Kontoret om Simmer, og bringer berefter bem og børnene tilbage paa Sanbet. ifølge Sanbets ti! fenbes ub forat opamme«. bert 2Iar bliber 20,000 fpoebe 58ørn fenbte ub af $Pari8 unber 33onbeammerS SSaretoegt, og af bette Zal bliber i jennemfnit 5000 tilbagegibne til beres 9Høbre, mebens be anbre feø af Kulbe, funger eller flet SBefyanbling. %xa 1846 og inbtil ba beregnefces ber, at 300,000 af bi8fe ^Plejebørn bare bøbe blot i Omegnen af $Pari8. borfor flulbe faa«banne barbarifie 2Rotb tillabeg at afbefolfe Sanbet? 3>et ff^lbes albeles ben flette 33e* fttyrelfe af bureau de nourrices, tyborober SHegieringen Ijib inbtil iffe l)ar ført noget rigtigt SEtlfon. 2>iSfe Kontorer mobtage ufrabigeligt enb>er Kbinbe, fom Ijenbenber fig til bem om frygtelig Smbuftri bribes af pefulanter af ben labefie KlaSfe, falbebe meneurs, ber tage 3)e9ioebfler, fom paa SBejen ttl $Pari8 og tilbage finbe teb i bi8fe 33ogne, ere af en faa oprørenbe Sftatur, at man neppe funbe tro bem at bære fanbe, berfom bet iffe bar for be uomftøbelige 23ebifer, ber ere blebne forelagte bet ntebicinjle Slfabemi. Dtgfe Kbinber tage ilte isjetamfning at ombytte be 3Sørn, ber ere bem anbetroebe, og abjliqige iblanbt bem paatage fig at opamme to eller tre S3ørn ab angen. 3eg Ijar feet, " ubraabte 3Hr. 6t)ebalier, ibet Ijan talte til til Slfabemiet, en Slmme, ber fagbe fig at opfoftre fb,bs3ørn, uagtet ^un f/berfen ;felb b]abbe 9Koel ej^eller nogen Ko." Dpføbte meb ttsfel Søbe, ubfatte for entyber rab af gorfømmeligtyeb og mub?, fb,gne be elenbige SSørn b^en og bø. Slmrnen ffriber be?uagtet til SWoberen,

14 302 fanbincuwn«stjerne. at tyenbe? SSarn tribes, at bet et boffet fra betg SEøj og troenger til en nt/5orjt/ning. Uioberen anbenber natutligbis fin Waa> nebsløn til at afbicelpe fit SarnS abn og betaler bet? Koft SJiaaneber efter, at bet er blebet neblagt i SanbSb^tirfegaarben. tét beit/beltgt Slntal af Simmer lommer aarligt til $ari8 cg bringer ensjlcengbe S3ørn meb fig tilbage, og iffe 6n bibe? nogenfinbe at fyaoe bragt et 23arn tilbage til obebfiaben. Unber toeres SBaretægt fomme Sørnene blot tilftyne og forfbinbe. 3)r. 33vcd)arb anførte i fin Sale til Slfabemiet to tfommuner i Sure et fioire ^Departementet, b>or plejebørnene ufrabigeligt bo. 2)et fremfommer, at bet et Kbinber tblanbt Slmmerne, l)bi8 9tygte er bel fjentot, og, flroefteligt at tanfe fig, toisfe Simmer ere farbele«føgte af bi8fe tltoeberr/gtebe ufe. Sit anbetro et npjøbt 23arn til en af bem er en«bet>)benbe meb SBamemorb. 2)r. S3red)arto oplafie flere Kopier af Srebe, ffrebne fra Simmer til Sornene«ftorælbre, beflribenbe i et patfjetifi prog toere«93ørn3 rofenrøbe Kinber og tiltagenbe }nbe, mebens bi«fe bare bøbe Uger førenb (Spiftelen affattebes. Liverpool Mercury. (ijra Juvenile Instructor".) (ftortfat.) SJJræftbent eber 6. Kimbadg flom«pagnt organiferebe? beb Ubbcelgelfen af enri) erriman til Kaptain ober bet førfie unbrebe, og itu8 S3ifling8 og 3ob> $acf til Æaptainrt? ober tfamteb«; fenere blebsfaaf Jg»tgr>bee beflittet Kaptain ober albtreb8, 3 tyans Kompagni fanbtis 662 jæle, 226 Sogne, 57 &efte, 25 3flulbt,r, 737 jer, 284 Køer, 150 løfe Kreaturer, 243 ftaar, 96 but, 299 øn8, 17 Katte, 52 unbe, 3 Sifuber, 3 2>uer, 5 SSnber og 1 Gsgern. 2)en 29toe 3unx forlob Slmafa Stjman SBinter Quatter? paa Sejen tilfultyom globen meb et Kompagni paa 108 Sogne. Dr. SBiUarb SRidjarbS afgi! berfta meb fit Kompagni ben 3bie 3uli. 35i8fe Kompagniet forenebe fig i at bælge Same«2Jt. ftlafe til Kaptain ober tøunbrebe, granflin 2). aftict)arbs og 1 * Same«. gtoiitns, 369 ftaar, 63 btn, 5 Katte, 44 unbe, 170 on?, 4 Kalfuner, 7 SSnber, 5 2)uet og 3 ebet. (Sftetat Stceflbentetne Joung8 og KimballS Kompagnier forlob 2Cinter Quat«ter«, frembøb tebet et obe ffraffelig Sorbenftorm gtf ober Sgnen, fulgt af en Drfan, ber reb Sogntagene i tuffer og Itølebe ffræffcligt igiennem be tomme Soliget. 9logte faa omfiteifenbe Snbianete opflog bete«sopcel i be fotlabte Jpufe og lebebe af bet Kbæg, bet bat bøbt af langel, og anbte lignenbe JtøringSmibler, font be funbe opfamle. Stfogle Slår efterat SBinter Quarter«bleb forlabt af be Redige, bleb ber gjort et ftorføg paa at btygge en tab ber. aber og Cobber blebe lagte ub, og tåben falbtel glorence. Sngang, og for en tort ib, t«nfte9jogle, at ben bilbe blibe Kaptainer ober tøalbtreb«, og Robert 2. (SampbeO, beres 2ejr8 iftorieffrtber. 3 bisfe Kompagnier bar ber 502 bibe, 24 9cegre, 169 SSogne, 50 efte, 20 3Jiuler 515 >$er, 426 Køet og lofe Kteaturer, et teb af Settybning. Soroen ftepj i $ris, S3b,ggegrunbe foigtes til b>je s 4Jrifer og et betb,beligt Slntal gobe Sugninger opførte?, men Sebægelfen bøbe fnart b^en, og tebet forfalbt. >et er fun fefs 50Jile

15 lartbinaoicng Stjerne. 303 norb for Omalja, 9iebraffa, og benne 58^ fyar fulbftambig fttuet glorence i faggen, og titbenot fig al ben forretning, fom be, ber ublagbe glorence, tcenfte, at benne»ilte faa. Det er intere8fant for brm, fom lienbte SBinter Juarter8 paa ben ib, ba be Retlige boebe ber, at beføge tebet nu. 9J?ange af runbene tit ufe og i ærbele8f)eb bug out?" i ^øjens ibe funne nu tåbelig fee?, og ben gamle Sinie af aber og Cobber fan lettelig fpore?. SSeb Stncient Sluff 5Wuin8 møbtesrøbrene 3olm gf. reene, Sofepfj 2B. $oung, 9iufu8 2lflen og 3faac SBurnfyam fra benne Dal 5Præfibentg}oung og b>n«kompagni ben 12te Quli. De cberbragte flere Srebe og 18 SSogne og gorfpamb for bermeb at t)iælpe be emigrerenbe Kompagnier, Otte af bi8fe Kjoretøjer blebe fenbte til Sinter OuarterS beb Daniel SEl?oma8, be anbre blebe brugte til bermeb at unberftøtte $Pra> fibent $oung? og ftimbafls Kompagnier. Den ringe tøjælp fra Dalen»ar en fuffelfe. Sprafibent $oung Ijabbe meb gob runb tamfi, at ft-olfet i Dalen toilbe»ære ifianb til og bilbe betragte bet fom en ftornøjelfe tbet Slfle fjabbe inbgaaet ben lijjagt at tjiælpe Ijberanbre, inbtil 5lOe bare inbfamlebe til Siergene at fenbe Kjoretøjer forat hjælpe be Kompagnier, ber bare paa SSeien til Dalen. an og SBrøbrene blebe berefter fluffebe beb at møbe 18 SSogne i en baarlig forfatning, be flefte trcengenbe til Ubbebring, \eu af bem uben noget Sag ober og nogle enbog uben 58on>8" (en tyalbrunb S3ue af rce, fom bcerer SJogntaget), og i ærbelegfyeb beb i tt S3reb fra Dalen at unberrettes om, at DiSfe»are alle be Kjøretøjer, be lunbe unbbære, fom bare ffiffebe til at fenbe affteb.. De Ijabbe Ijaabet at bære Dalen, at fenbe SSogne til SBinter QuarterS efter 2Kø (ereb faber, 2«øUeften, S3ogtityfferpregfer, SEtyper, s 4Japir og en Partemafline; men meb be faa SSogne og ftorfpænb, ber bare ble»ne Dem fenbt, funbe bette iffe gjøreé. SEre Dage efter 5Jiøbet meb btsfe SSogne affenbte SJ3rcefibent gjoung etssreb, bateret ben 17be 3uli, til Dalen. Det b>bbe ben SSirCntng at bebcege Slutoriteterne ber til at gjøre ftørre Slnftrengelfer for at ubrufte sbogne og gorfpomb til at fenbe tilbage til be emigrerenbe Kompagnier? Unberftøttelfe. int 33reb naaebe Dalen ben 6te Sluguft. Den 9oe bleb bet befoaret; tjbilfet»ar $r«fibent $oung erbolbt ben 23be SHuguft. Slngaaenbe enbelfe af jælp fagbe JBrebet: <5aa hurtigt fom bet anfaaeg for biift fenbte bi alle be 3Ramb, 2>ogne og OfSne, fom Volfet troebe, at be ba funbe unbbcere, og unber ncerbærrenbe Omfiambigfyeber anfaaes bet for bebft at labe bet boere tilftroeffeligt, inbtil bi lunte ^øre fra (Sber. SSi ere nu ibrigt bejfocftigebe meb at ubruftfc aqe be 2Jicenb, fsne og belffiffebe SSogne, fom bi funne fenoe faafnart fom muligt, og»i ffufle blibe beb at affenbe bem, inbtil»i ba»e fenbt alle bem,»i funne unbbare, eder inbtil bi faa SBeffeb om, at De fyar Kioretejer nof." %aa Dage efter 2flobtagelfen af bette 23reb møbte SPrafibent gjonng beb røeetroater 47 SSogne og 124 pamb Offer, ber bare btebne fenbte fra Dalen til Unberftuttelfe for Kompagnierne unber Cebelfe af SJrøbrene Sorenjo noi» og 2lbiat;ain O. moot» Det bar en betimelig og meget belfommen iælp. $ræfibenierne$oung og Kimboll fenbte unber Sebelfe af billen Sa^lor 48 3/loenb og Drenge, 59 $ogne, 121 p«nb Offer og 144 3JMbijr og iftanb til meb ben^jcelp, be forbentebe fra efte. (SortfO

16 304 fanbmamenb tjente. SMairttitaci*. titfer i (Staben ffletø prf. n Slrttfcl i et 9fceioi)ørfer-33lab anfeetter Slntaflet af atrier inbenfor tabeng ranbfer til omtrent 350, Ijbilfet bil boere en ftirfe for t)ber 2,857 Qnbbr/ggere. Det totale Slntal af ibbeplabfet i bigfe 33r>gninget et 300,000. Den reformerte Sirfe, grunblagt af tøofloenbere, be førfie SJtybfyggere paa SZ>en, Ijar to og tybe Sirfer, meb $labfer til 18,000 ^erfoner. Støberne, fom bernæft nebfatte ftg, i 1660, t)abe ^51ab8 i bereg Synagoger for 17,000. SPregbrjierianerne, fom begt/nfcte bereg ubgtjenefte i 1710, t)abe nu 52 Kirfer, ber rumme om» trent 40,000. Den foftbarefte protefiantifle Sirfe i Slmerifa er unber Dpførelfe for SPregbr/terianerne, ben bil fofte 900,000 Doflarg. Den førfie SBaptiftfirfe bleb opført i 1762, ber er nu 30 Sugninger, ber tilb>re benne eft, meb ibbeplabfer for 25,000. Den fyojefte age, ber betaleg en Saptifiprceft, er 6,000 Dig. 9M&obifterne, fom begtynbte at præbife i 1766, b>be nu 48 Sirfer og 45,000 SKeblemmer, og SGærbien af amfunbetg jenbomme anflaaeg til 3 OJliflioner Dig. Songregationalifterne fyabe fem Sirfer og 6000 SKeblemmer. Unitauerne Ijabe fire Sirfer, og Uniberfalifterne fem. Der er mere enb 40 romerjltatljolffe Sirfer, Ijboraf flere ete oberorbentlig prægtige Sugninger. Sattyebralfirfen, ber nu btygges i giftt) Slbenue bil blibe ben foftbarefte 2Rarmorbr>gning paa bet amerifanffe gaftlanb. Det fortoenteg, at bømme efter ben nubærenbe Sremffriben, at 20 til 30 Slår bille fyengaa, førenb ben bliber fulbenbt, uagtet en Del af ben fnart bil bære færbig og tageg i SBrug. Den førfte romerjltatljolffe Strfe boggebeg i Slaret Den ftørfte age, ber betaleg nogen eiftlig ber i tåben, betaleg til enrt; SBarb SBeedjer, ber faar 50,000 Dig. * gra triaen. Den 23be 3uni gif et lille rusftfl Sorpg paa J?anb ober Donaufloben i Saabe, paa Sømmerflaaber og pontonbroer. n t^rfijl SEroppefit/rfe paa 12 a Jlanb, ber fra nogle øjber føgte at fyinbre SRugferneg $remrr;fning, faftebeg tilbage efter en t)ibftg Samp. %xa ben 23be til ben 26be Surti fiabe 28,000 ftugfere pagferet Donau beb SSraila. 3 3Kontenegro ere Surferne efter ni Dageg t)aarbe Sampe faftebe tilbage meb et SEab af ca Kanb. gra Sifle-2lfien. Den 25be Suni angreb eneral Corig SHeflifof Qgmail SPafdjag befaftebe Sejr beb SJlejra. efter en b>ib Dagg Samp faftebeg bet 23 SBatailloner ftoerfe tyrfiffe Sorpg ub af bete førrefte riflinger. ibe. ammenfomft meb 33rigl)am gfoung 289. Sftebaftioneng Semcerfninger Sorrefponbance ftnbrjolb. ibe. bftematiffe SSarnemorb i grenfrig 301. Sibt af bor Sirfeg ifiorie 302. SJlanbinger 304. Sljøbcunatm. Ubgiuet og forlagt af D. 31. Stljenqoift, oren&en gabe 14, lfte al. $rv?ft tyog g. 6. Sorbing.

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

Sienbc. itl, fagbe til fjam, ja, fyan fagbe j fiben. man begtmbte meb at føre Dpløftelfeu tit. . enen u3, faa f/abe bi Gebet og ere

Sienbc. itl, fagbe til fjam, ja, fyan fagbe j fiben. man begtmbte meb at føre Dpløftelfeu tit. . enen u3, faa f/abe bi Gebet og ere itl, j tjar jeg j og font celbgammel ben Saftige 97 Sfjeriic < rpn for de j&dfte gafl*«lethj*. anbf/eben, Stunbffaben, Styben 03 reen ere foteuebe«. ti Aarg. Nr. 7. Derø 1. Januar 1873. Pr.: 6 Sk.pr. ExpL

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén.

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén. (Eoangeltffe Biffoper t Cljronbliicms Stift efter Heformatiotten. H! pltllfllllllllllllllllllnlllilll flere cigtige Spørgsmaal. ^an fif imi6ierti6 fun It&et u6rettet, 05 mtsmobig ga» Ijan fig paa Cilbageoeien.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt.

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt. 113 Sftanbinaotens Stjerne. $rpn før åt $iåp < aø*8 Iriltjj*. anbf/eben, tfunbflaben, Dtyben og 2jroen ere forenebe. 21. Aarg. Nr. 8. Den 15 Januar 1872. Priis : g Sk. pr. Sale af SSlbfte Drfon %xatt i

Læs mere