Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H. Aschehoug & Co,.

4 For Aarene 1-1 se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene 1, 1 og 1 samt 1 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 1,,. Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri,

5 Indhold. Side. * Indledning Tabeller: Tabel I. Antallet af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob -. Fattige, som i Løbet af Aaret understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. (Freme Fattige indbefattede i Opgaverne i Tabel r ) ro -. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret Oplysning om Refusioner m. v 1 -. De første Gang Understøttedes Familiestilling 1 -. De første Gang Understøttedes Livsstilling 1 -. Første Gang Understøttede: Aarsagerne til Trangen -. Første Gang Understøttede: Understøttelsens Art -. Maaden, hvorpaa de Fattige understøttedes. Samtlige Understøttede 0. Fortegnelse over Fattiggaarde eller Fattighjem i Landdistrikterne. 1

6 Table des matières. Pages. Introduction I* Tableaux: Tableau no I. Nombre des pauvres (personnes principales) assistés dans le courant de l'année. Personnes assistées dans le courant de l',.année à, titre de remboursement de la part de l'.état ou des communes de domicile. (Pauvres étrangers compris dans les données du tableau no Io. Dépenses de l'assistance publique pendant l'année, avec données sur les remboursements etc. 1 nos -. Personnes assistées pour la première fois (y-compris les personnes assistées après cinq années écoulées sans qu'elles aient eu recours à l'assistance publique) classées: n O : par état civil 1 : par professions 1 : d'après les causes de leur indigence : d'après le mode de l'assistance - no. Mode de l'assistance. L'ensemble des assistés Liste des maisons de charité établies pour l'assistance publique dans les campagnes 1

7 Indledning. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man til Sammenligning de nærmest foregaaende Aar dele følgende nærmere Oplysninger I. Samtlige Understøttede. I. Oversigt over Antallet af de understøttede Hovedpersoner: Riget. o 1 o 1 o 0 Rigets Bygder. Rigets Byer Det samle de Ant al af Fattigunderstøttede, der siden 1, da det naaede et Høidepunkt (o ), har været svagt synkende, udviser det vil sees for 1 nogen Stigning uden dog at naa saa toit somi 1. Forøgelsen skyldes forøvrigt alene Byerne, hvor Antallet af Understøttede siden 1 er steget 1, ens Antallet i Bygderne er formindsket og saaledes fremdeles er i Aftagende, om end i ganske ringe Grad. Det gjennemsnitlige Antal understøttede Hovedpersoner pr. 00 Indvaanere var: Riget... x Rigets Bygder..o.. i Rigets Byer Oversigt over Fattigvæsenets Udgifter: Kr. Kr. Kr. Til Fattigforstandere og andre Betjente Indkjøb af faste Eiendomme og Opførelse af nye Bygninger 1o 1 1 øvrige Udgifter ved samme For udsatte Børn og Voxne. 1 I ii 0 1 UriderStØttelSe til andre Fattige Sindssyges Forpeining 1 I Andre Syges Kur og Pleie I 00 1 Begravelsesomkostninger Erstatning til andre Kommuner 0 1 Abnormes Forpleining og Undervisning 011 Iøvrigt. 1 0 io SUM af kontante Udgifter 01

8 Kr. Kr. Kr. Overført 01 Lægdshold og Naturalydelser Tilsammen (Brutto) 1 0 I foranstaaende Beløb fragaar Refusioner m. v.: For Sindssyge og Abnorme Fra andre Kommuner og fra Staten. 1 Fra tidligere Understøttede eller fra Andre. 0 Vedkommende Indretninger, bestyrede under Fattigvæsenet 1 1 Tilsammen Fradrag i i 11i 1 1 Fattigvæsenets kontante Udgifter Lægdshold og Naturalydelser -: Refusioner bliver altsaa Heraf Bygderne Byerne oo Den gjennemsnitlige Udgift for hver understøttet Hovedperson var : Riget Rigets Bygder Rigets Byer Kr 0. Kr.. Kr Den gjennemsnitlige Udgift pr. Indvaaner var: Riget.., Kr..0 Kr., Rigets Bygder. - Rigets Byer 0. - Kr Første Gang Understøttede. I. Antal og Familiestilling. Antallet af første Gang Understøttede var: Riget. Rigets Bygder. 1 bo o 0 1 bo b o 0 Rigets Byer. 1

9 * De første Gang Understøttedes Familiestilling vil sees af nedenstaaende Tabel: Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. I. Enslige Personer Forældreløse ægte Born Moderløse uægte Born IO 1 Ugifte voxne Mænd.i i 1 1 I 1 I 0 1 Ugifte voxne Kvinder.. i 1 i i o i 0 Enkemænd uden Born Enker uden Born.. o 11. Familieforsørgere. Tilsammen Gifte Mænd uden Born. s i 1 i o 0 1 Gifte Mænd Born. 1 1 I 1 I 0 I I I OM I 1 Enkemænd Born Enker Born Piger Tilsammen Samlet Antal forste Gang understottede }lovedpersoner. TO o io Procenttal for de første Gang Understøttede i Forhold til samtlige understøttede Hovedpersoner i hver Klasse : Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. I. Enslige Personer Forældreløse ægte Born Moderløse uægte Born Ugifte voxne Mænd Ugifte voxne Kvinder IO Enkemænd uden Born i. Enker uden Born i.. Familieforsørgere. Tilsammen11. 1I I.i 1. Gifte Mænd uden Born I.o I.o 1..1 Gifte Mænd Born I.o Enkemænd 1orn Enker Born Piger Born.. 1, Tilsammen 1.i Samlet Antal forste Gang understøttede Hovedpersoner

10 *. Livsstilling. Til Belysning af de Fattigunderstøttedes Fordeling paa de forskjellige Næringsveie eller Livsstillinger deles nedenstaaende Tabel, der udviser saavel de absolute Tal som, hvormange Procent af de i Riget for første Gang understøttede Hovedpersoner der faldt paa hver Klasse : a. Absolute Tal. b. Procenttal I. Offentligt Arbeide samt privat immaterielt Erhverv. Bestillingsmænd og Privatbetjente Private selvstændige Erhvervsdrivende Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling Tilsammen ioi Jordbrug, Fædrift, Skovdrift, Fiskeri. Gaardbrugere, Selveiere Leilændinge, Bygselmtend, Forpagtere Fiskere.,. Husmænd Jord Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge 00.1 o. 0. Arbeidere ved Jordbrug, Gartneri og Landbonæring Skovarbeide're, Tømmerhuggere m. m Tilsammen.. 1. I. Bergværksdrift og Industri m. m. Haandværkere og Haandværksarbeidere I 1 I Smaaindustridrivende....o..1 Arbeidere ved Bergværks- og Grubedrift Arbeidere ved Stenbrud, Torydrift, Isdrift Arbeidere ved Fabrikindustri Arbeidere ved Ankeg og Vedligeholdelse af Veie, Jernbaner m. m Andre sysselsatte ved Bergværksdrift og Industri m. m Tilsammen.1..

11 * a. Absolute Tal. b. Procenttal IV. Handel, Omsætning og Samfærsel. Kjøbmeend, Handelsmænd, Landhandlere m. m... Io Herbergerere, Spiseværter m. m i '0 Vognmænd, Fragtkjørere m. m Diverse Bestillingsmænd og Betjente ' o.. Handelsbetjente, Kontorister M. M Skibsførere, Regteforere. io Styrmænd og Dampskibsmaskinister Arbeidere ved Handel m. m. 1 0 Sjømænd, Matroser, Fyrbødere M. M.... Tilsammeni oi I..0.o V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbeide af uopgiven eller ikke nærmere bete g- net Art. Privatbetjente Tjenere 1 0 I 0 I o Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge Dagarbeidere, Inderster m. m 1 1 I Selvstændige Erhvervsdrivende Husbestyrerinder, Husholdersker og andre Betjente Tilsammen VI. Formuesindtægt, Pension, Føderaad o. 1. Foderaadsfolk o Andre o 0.o Tilsammen 1 xo V. Uden Erhverv. Born Omstreifere m. m Andre Tilsammen 0... VI. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Erhverv Ialt io o io 1i i00.00 x00.00 mo.00

12 * Endvidere hidsættes nedenstaaende tabellariske Oversigt, hvor den tidligere anvendte Klassifikation af Livsstillinger er benyttet, idet Opgaverne - saavidt muligt - er søgt bragt i Overensstemmelse denne. Af samtlige i Riget for første Gang understøttede Personer var: Tjenerei Pct Pct. i. o Pct. Dagarbeidere (uden nærme. re Betegnelse) 1. I. 1. Haandwerkere og Ha tndværksarbeidere -. 1.o I I. o I I. Fiskere.... i. Husmænd Fabrik- og Værksarbeidere. o.1. - Matroser, Fyrbødere... Gaardbrugere, Leikendinge o i - I. Andre erhvervende Personer Personer uden eller uopgivet Erhverv 1 o s 0 'co... Pct. 'c.o... Pct. -too... Pct.. Aarsagerne til Trangen. Som allerede i tidligere Indledninger bemærket, er Aarsagen til Trangen i mange Tilfælde vanskelig at angive, hvorfor nedenstaaende Opgave over, hvorledes Hovedaarsagerne fordeler sig procentvis, kun kan blive en tilnærmelsesvis rigtig Antydning angaaende dette Forhold Sygdom (Forsørgerens eller hans Families). Alderdomssvaghed Arbeidsløshed. Aandssvaghed eller Sindssygdom. ForsOrgerens Død. Pct. IO.... Pct.. Pct Forsørgerens Rømning eller Udvandring Ulykkestilfælde Drikfældighed Vanførhed og Blindhed Dovenskab I. I 0. Andre Aarsager.. 1. ioo.. Pct. Ioo.. Pct. Ioo 0 Pet

13 *. Understøttelsens Art. Denne var : Lægetilsyn eller Sygeforpleining. Pa. Pet.0 Pct. Pengehjælp Lægd, Bortakkordering, Indsættelse i Fattighus Understøttelse i Naturalier (herunder regnet frit Hus, Klæder og Kost til Børns Skolegang)... Iøvrigt (herunder Begravelse, Hj emsen - delse).. roo.. Pet. 'co.. Pet. loos Pet. Fattigdistrikternes Antal var ved Udgangen af 1: I. Fattigdistrikter paa Landet, bestaaende af Herreder eller Dele deraf.. 1. Værker og Brug eget Fattigvæsen: i Landdistrikter.. - Byer.. Fattigdistrikter, bestaaende af Kjøbstwder eller Ladesteder. Tilsammen I Fattigdistrikts- Inddelingen er der i 1 foregaaet følgende Forandringer: Buskerud Gods, Buskerud Amt, er henlagt til Modum Fattigdistrikt. Vigsnes Kobberværk, Stavanger Amt, er henlagt til Avaldsnes Fattigdistrikt. The Oscar Gold Company limited, Søndre Bergenhus Amt, er nedlagt. Vestnes Fattigdistrikt, Romsdals Amt, er delt i, Vestnes og Sylte. Øksendalen Fattigdistrikt, samme Amt, er delt i, Øksendalen og Ulvundeidet. Bjugn Fattigdistrikt, Søndre Trondhj ems Amt, er delt i, Nes, Bjugn og Skjørn. Klæbu Fattigdistrikt, samme Amt, er delt i, Klæbu og Tilder. Det statistiske Centralbureau, Kristiania io Oktober. A. N. Kiser, N. R. Bull.

14 Tabeller for Aaret 1.

15 Pattigstatistiic 1. Tabel 1. Antallet af Fattige (Hovedpersoner)'), Landsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. M disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatnin g til andre Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde (Rubr. +.) regte forældreløse moderlose ugifte uægte voxne Mænd. De i Rubr. I opførte ugifte Enkevoxne intend Kvin- uden der. Born.) I. Oversigt. Riget Bygderne Byerne Bygderne atntsvis. Sm aalen ene I 0,01 Akers hus 00 i 1 1 Hedemarken o.1 Kristians 1 1 Buskerud 0! Jarlsberg og Larvik. 1 I 0 0, Bratsberg 1 0, Nedenes Lister og Mandal. I Stavanger 1 I 1 11 Sondre Bergenhus ' Nordre Bergenhus I 0 11 Romsdal ; Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem o 00 1 Nordland Tromso I 1 I 1 1 Finmarken I 0 1 Sum I ; I I 1o I. Byerne anitsvis. 0 Smaalenene. 1 I A kershus I Kristiania IO Hedemarken 11 1, Kristians 1 to 1 Buskerud I o Jarlsberg og Larvik. I r Bratsberg Nedenes ioo 1 Lister og Mandal. I Stavanger 0 1 Bergen ' 0 11 Nordre Bergenhus 0 1 1, Romsdal I 1 1 I! 1 I 0 Sondre Trondhjem 00 1, Nordre Trondhjem 1 Nordland Tromso 0 Finmarken. 1 I 1, Sum Hovedpersoner o : de Trængende, hvem Understøttelsen umiddelbart er ydet. IO ! I j 1, 0 ' I , I ' 1 ' -, 11 1, Herunder indbefattet

16 Pattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranforte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Sum af Enker enslige uden Personer. Ilørn.) (Rubr. to.) ,1 1 I!, I 0 0, 1 0 I ; I, 0 11 I I 0 00, I I 0, 1 1, 1 1 1; Io 1 1 ' 1 1 I 0' , I ' , I 1' ' I I 1 I 1 1 I 1 0 I00 I Is 1 I 1 0f Fraskilte. gifte Mænd uden 1 1 gifte Mænd 1 1 fri Bur og Pleie paa Sygehus. Enkemænd ) Enker ) Piger ioi 11 0 o Sum af Familieforsørgere. (Rubr. 1-1.) I I 1 I 0 I I 11 0 I 0 I frit Lægetilsyn Medicin hjemme... I Io IO I i o I I L ands dele. I. Oversigt. Riget. Bygderne. Byerne.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. SondreBergenhus. NordreBergenhus. Romsdal. S. Trondhjem. N. Trondhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Sum. I. Byerne atntsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. S. Trondhjern. N. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum. 1.

17 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), Landsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Antal Hoved- Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved- faldt kommende vedkom- Fattig- mend e for- moderdistrikter Fattig- I ældreudbetaltes distrikter løse Erstatning til Byrde.I uægte til andre (Rubr. i I ægte Kommuner. -1-.) De i Rubr. t opførte ugifte Enkemænd ugifte voxne voxn e Kvin- uden Mmnd. der Børt). Iv. Bygderne fogderivls. Rakkestad Idde og Marker. Moss Aker og Follo.. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken.. Vinger og Odalen Solør... Sondre Østerdalen.. Nordre Østerdalen. Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land. Valdres Ringerike.. Hallingdal. Buskerud..... Nual og Sandsvær Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalene Ryfylke. Sondhordland.. Nordhordland.. Hardanger og Voss Sogn :.... Sond- og Nordfjord. Sondmor.. Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen.... Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen Inderpien Namdalen.... Søndre Helgeland Nordre Helgeland I 0 I 0 I I 0 11 I I o I I I 1 I 1 I 0 I 1 I Io I o 0 I o I I I 0 I 1 I I 0 1 I I 0 I 0 0 I i 1 I 0 11 I 1 I 00 I i t 1 1 TO o o o 11 1 I I I I I I I I 1 1 i, 0 o 1' IS

18 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte : I foranforte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Enker uden Sum af enslige Personer. (Rubr. -0.) gifte Mænd uden gifte Mænd Enkemænd Enker Piger Sum af frit fri Kur Familie-I Lægetil- og forsørsyn Pleie gere. paa (Rubr. I Medicin Syge ) hjemme. hus. Landsdele. IO I I I 'I i I n 1 11 To' x o x 1 IOI I I I0 1 0 IOI I To Io o io , I 1 1 o ! 11 1 o go I IS I U I o xo I I 1 W.Bygdernefogderlvls. Rakkestad. Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken. Vinger og Odalen. Solør. SondreOsterdalen. NordreOsterdalen. N.Gudbrandsdalen. S.Gudbrandsdalen. Toten. Hadeland og Land. Valdres. Ringerike. Hallingdal. Buskerud. Nu. og Sandsv. Jarlsberg. Larvik. Bamle. Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. Nedenes. SEetersdalen. Mandal. Lister. Jæderen o. Dalene. Ryfylke. Sondhordland. Nordhordland. Hardanger ogvoss. Sogn. Sond-ogNordfj ord. Sondmor. Romsdal. Nordmor. Fosen. Orkedalen. Guldalen. Strinden og Selbu. Stjør- ogværdalen. inderøen. Namdalen. Sondre Helgeland. Nordre Helgeland.

19 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), =1 11M L ndsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning, til andre Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. (Rubr. +.) forældre- lose regte Born. uægte De i Rubr. i opførte moderløse ugifte ugifte voxne voxne Kviuder. Mænd. Enkemænd uden IV. Bygderne fogderivls. (Forts.) V. De enkelte Byer. 1) 0 Fredrikshald. 0 Sarpsborg , 1 Fredrikstad. 1, bo Moss 1 1 Son 0 Bolen Hvitsten 1). Drøbak I Kristiania bo I 1 oog 1 1 I ow IO 0 0 Hamar.. Kongsvinger. Lillehammer. Gjøvik Hønefoss Drammen Holmsbu 1) Kongsberg.... (Kongsberg offentlige Fattigvæsen). Svelviken Holmestrand. Horten Aasgaardstrand. Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Lan gesund Stathelle Brevik Porsgrund JO o Is Ioo 1 1 Salten 1 1 I Lofoten og Vesteraalen ISO 1 Senjen og 1 Tromsø Alten Hammerfest Tanen Varanger 1 Vardø 1 0 Sum 1 1 I I o, ) Hver af de anforte Kjøbstwder og Ladesteder danner et Fattigdistiikt for sig, følgende Undtagelser : og Herred ; Ladestedet Holmsbu i Buskerud Amt ligesaa Hurum Præstegjeld og Herred ; til ka a r - distrikt af Vanse Herred. I nærværende Afdeling V er der i disse Tilfælde alene opfort de Tal, tiora efter I

20 Fattigstatistik. der understøttedes i Aarets Lab. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranførte Antal er indbefattet folgende An tal Personer, der alene nød: I Sum af Enker enslige uden Personer. Born. (Rubr. -.) gifte Mænd uden Born. gifte Mænd Enkemænd Enker o I IO z x t 1 I' Piger Ih frit Lregetil. syn Medicin hjemme i 1 1 1o I I I I' I I xo J I Born. 1 Sum af Familieforsørgere. (Rubr. 11.) 1 fri 'Cur og Pleie paa Sygehus Landsdele. IV.Bygdernefogderivis. (Forts.) Salten. Loto.Vesteraalen. Senjen og Tromsø. Alten. Hammerfest. Tauen. Varanger. Vardø. Sum. v. He enkelte Byer. 1 Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss.. Son. Ho Hølen. I Hvitsten. Drøbak. I 1 Kristiania. 1 Haman Kongsvinger. Lillehammer. Gjøvik. Bønefoss. Drammen. I Holmsbu. Kongsberg. (Kongsberg offentl. Fattigvæsen.) Svelviken. Holmestrand. Horten. Aasgaardstrand. Tønsberg. - Sandefjord. I Larvik. Kragerø. Langesund. Stathelle. I Brevik. Porsgrund. Ladestedet Hvitsten i Akershus Amt udgjør et Fattigdistrikt sammen Vestby -Sogn af Vestby Præstegjeld sund Fattigdistrikt i Lister og Mandal Amt hører foruden Ladestedet al dette Navn ogsaa Farsund Land- Folkemængden kan antages at vedkomme Bydistriktet,

21 Fattigstatistik. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), NE Lands dele. Antal Af disse Hovedunder- personer, støttedes for hvilke mod Er- der af vedstatning kommende fra sine Fattig- Hjem - distrikter stavns- udbetaltes distrikter Erstatning eller af til andre Staten. Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende F attigdistrikter til Byrde. (Rubr. +.) Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. forældreløse ægte mode løse uægte De i Rubr. opførte ugifte Enkeugifte VOX') e Intend voxne Kvin- uden Mænd. der. v. De enkelte Byer. 1) (Forts.) 0 Skien.. 1 o 0 Østerrisor I o IO 1 I 1 1 Tvedestrand 1 1 Arendal. 0 1 Grimstad Lillesand. o Kristiansand o Mandal Farsund 1). 1 bo 1 Is Flekkefjord Sogndal 1 1 I 1 Egersund. I Sandnes.. 1 Stavanger.. I Skudeneshavn Kopervik Haugesund 1 ' Bergen Florø 0 - Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem 00 1 Levanger 0 1 Stenkjær Namsos Mosjøen 1 Bodo Tromso 1 Hammerfest Vadsø Vardo Sum 1 1 I ) Se Note Side og.

22 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranførte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Enker uden' Sum af gifte enslige Personer. (Rubr. so.) Mænd uden gifte Mænd Enkemænd Enker Piger Sum af Famineforgørgere. (Rubr. 1-1.) frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehue. Landsdele. IO ii V. De enkelte Byer. (Forts.) 0 o 1 Ioo to! I I o I Io o IO 1 io -! I Ill I Skien. Østerrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom A alesund. Molde. Kristiansund. Trondh jern. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodø. Tromsø. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Sum.

23 Fattigstatistik 1. O Tabel. Fattige, som i Løbet af Aaret undereller af Staten. (Freme Fattige n 11.11M Antal freme Hovedpersoner, Landsdele. forældrelose vegte FOrn. moderløse uægte BOrn. ugifte ugifte voxne voxne Mænd. Kvinder. Enkemænd uden BOry. Enker Sum af enslige uden n, Eersoner. r-.) I. Oversigt. Riget Bygderne Byerne Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus Hedemarken. Kristians Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg... Nedenes Lister og Mandal. Stavanger... Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Sum I 0 0 I I 1 o Is _ I I Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania Hedemarken. Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. Sum I 0 1 o i o 1 f

24 11 Fattigstatistik 1. støttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter indbefattede i Opgaverne i Tabel 1.) der understøttedes: I foranførte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: gifte gifte Mænd Mend uden Enke- Enker mænd Piger Sum af I Tilsam- Famine- men forsørgere (Rubr. I Hoved -1.) Ipersoner frit Læge- fri Bur og tilsyn l Pleie paa Medicin hjemme. Sygehue. Landsdele I0 1 I 0 I 1 1 Is 1 1 IO I I I I' I I I I o1 1 0 IO Io 1 JO I f Is Is I 1 1 " I0 1 1 Is I os 1 Is o o 1 11 z01 1 o 1 1 o loi 1 1 I 1 IO IO 1 so o I. Oversigt. Riget. Bygderne. Byerne.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. lledemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum.

25 Fattigstatistik 1. Tabel. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret _ Nr. Landsdele. Til Fattig- forstan- dere og andre Betjente. Indkjøb af faste øvrige Eiendomme Udgifter og Opførelse ved af nye Byg- samme. For udsatte Børn og Voxne. Andre Syges Kur og Pleie, Understøttelse til andre Fattige. Sindssyges Forpleining. Begravelses omkostninger. lo I. Oversigt. Riget Bygderne... Deraf Værker og Brug Byerne Deraf Kongsberg o ffentlige Fattigvæsen... Bygderne amtsvis. Sm aalenene Akershus. Hed emarken Kristians. Buskerud... Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes.... Lister og Mandal. Stavanger.... Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal.... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland.. Tromsø. Finmarken Sum Kr. Kr. Kr , I , 1 ' z 1 li 00 o 1 I / ?! Kr. 0 1 I 01 1 Io , 01 Kr. Kr. Kr. Kr. 1 1 I 001 I 0 0! 0 I ' 1 0 ' 1 1o 01 ) ,1 0 0 ' ', 1 o ' 0 1 0, 1 1 I, 0, o 1 ', 1 1 i ' 1 ' I 0 to 11 ', iö 0 lo 0 I oz ztio 1' 1 1 Ill. Byerne amtsvis. Smaalenene 0 0 Akershus. o 0 ', 0 i Kristiania. - I I0 0 0 Hedemarken 1 - -, 0 I Kristians I 1 I Buskerud 1...., o O Jarlsberg og Larvik 01 - I ', Bratsberg i I o Nedenes lo Lister og Mandal I Stavanger o DD 1 1 Bergen, Nordre Bergenhus Romsdal.... I ' 1 11 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem - I ', 1 0 o 1 Nordland o I0 1 ' 1-1 Tromsø 1' I 0 I 00 1 Finmarken. I I1 1, 0, Sum I I 01 1o ) Af BelObet er Kr. 1o (hvoraf for Bygderne 1) Refusioner for Abnorme. oi I 0 I 0 I I 0 I 0 1 I 01

26 1 I 1 ttt zzz z z Iv 1 Iv 1 Lov f'logi'i z I E oes 0t izz i I g1 zi gst ti ott 1i 1 Ez 1 zi gz oet i zsg vi z gzz Ir o tgz ' v1 jut. zz 'oo got I o igz z oe o 1 g 01 - ti zti - 1 stet gi 1 z zgt' 1 oe tegt v1v Eog EzL0 gzo z EEE goy sz Et o 11 - syg 1 z Stz g o oz is z 'zte z 1t 1,o to I- izt E o I Eog tt z 'osi z losi '.1 ot 0 zt, 1 z gt 01 E ol 0 - t z, 1 ozo I g in f' 0 1h1 L ozi 1 I zi 11 1, z z I LE' z 11 So z I1z tot E11 g ji oiz te 1 1 I -1 iso E it+,- zzt z ggs,soo 1 gz oi tz ozgli I tg i o ggo 0 ' EEI i 1 z oz z Liz 11 0E S tgt Zzi 1I 1z 01 Eo gt E1 v 1 tgi 11 El t i E z Et Ett Izti 1 Eo t LES oz Li'z 1 zt Sto 1 tgo ESL oi Lzz o oz E,ttt t - g S - 1 z 1 1 oz,szo 1 0 IS ogg ItE tgt t ti goe z 1 1 zz SI 1o LtLI 1 1E iiozz 1 1 zz 1 SI z 11 E Et Lzz ooz zi ge Li t E1f' zi 1z zii z EI,o111z SEo Loo Ett z 00t1 E "t S oo Egz 1E1 1 z1 1zog i L ooz z IS L1 z E1 t E tgz izzl zi o zet z oog Lit 1 I t zz 1 o go loi o tz 'zg 1 oz -t z tg 1, jo 1 z 01 1 Eo z izt EC.' 1 z vi Ei t 1 ig g oez SI ili ti E Svi z 1, LtS liv z g oz 1 1 oo o g t Eo zi $ Ligt o -1 oe tgi 1 Li Eu - 1 g LE vi ti oez E gzt zz z tz 0 i Sz zi igo gi :boy gi glz oe gzo t g z tz 1 Stz zz 1 oz z - zoe io 0111 t'sis E1 EoE 1 1 Eo _ LoS z gi zov 0,1 ggo 1 11 zgg tg 1L z 1 z 0 za z E zez ogo 1ELii 1 I z Uz E L 111 Lii Si E 1 Litt 1 01 LzL oi Soy 11 1 gez z 1 ii t tz g 11f'SoLi 11E g zi 1,0 t Ei Ezo Si 1 1 z zgi '0E t E,E z g zeo 0 tz z1 Loi i! t o tet E L v1 zz 1S isz SES to Li'iLi gt 1 tio EoE -1 Sif L Lo zt 1 Ez gss 1 ztz gi v SE tt tzt zz L 0 igt LEz Ez o 1 Ig g Ezz v gs E SE 1z ttt Lo lox got I 1 o ti tgz t 1 goz - zt ILL o,0-1z u zg 1 ilozt z 1 1 i gi z tvo z 'g ze go 1 t g Et zg Lo io oi io ()Li SIZ i SIS tsz ot Et 1v Ç L 1,1 Eo -1 E0E 01 vgzlii 1 EIS %IX.lyf IX Tx %IN...I11-1-1jO1T ---; aosteps Bo Nog -spbæri "VESPil oltrequo1 slouoseee -111va tletiluius 11S0A -1Va I.a1P UV.pun I "Ito 01.1Asoci Pg1% `.Eitliu elgiinpil 'mpg& VIJ ; 1I.IA0.1 aorels vij Bo 1111I -WON aiput 1.1j VA*1111Tf11j Lt 1 j *.tosiaps -ivinvun Bo Nog -spbwq '. 1j1Bpfl OVV111 B11.1A01 ums ZI O X * gi lills!iusp,_ E 'A 'Ul JOTIOpialjera U uusc1do pota

27 Vattigstatistik 1 1. Tabel. De forste Gang M Samlet Disse var paa Landsdele. Antal moderløse uægte Hovedpersoner. forældreløse ægte ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Enker uden I. Oversigt. Riget.... Deraf freme Fattige. Bygderne Deraf freme Fattige. Byerne Deraf freme Fattige. Bygderne amtsvis. Smaalenene 1 1 Akershus Hedemarken 0 1 Kristians. Buskerud 1 Jarlsberg og Larvik. 1 Bratsberg 1 0 Nedenes 0 1 Lister og Mandal. 1 0 I 1 Stavanger 1 0 Sondre Bergenhus 1 1 Nordre Bergenhus 11 1 Romsdal 00 Søndre Trondhjem 1 1 Nordre Trondhjem 1 Nordland... I Tromso - Finmarken 11 x 1 Sum 0 I I. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal.... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Sum IO I lt I I 0 tit I IO I o o IO - ' 1 IO 1 1

28 Understøttedes Familiestilling. 1 Fattigstatistik 1. MINI! folgende Maade fordelte: Sum af enslige Personer. (Rubr. -.) gifte Mænd uden gifte Mænd Enke. mænd Enker Piger Sum af FamilieforsOrgere. (Rubr. -1.) Landsdele I I I x I o 1 o I IO I I' x1 1 o o 1 1 TO IO " I r 1 I I IO 0 I. Oversigt. Riget. Deraf freme Fattige. Bygderne. Deraf freme Fattige. Byerne. Deraf freme Fattige.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg.. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhup. Nordre Bergenhus. Romsd al. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum. I. Byerne amtsvis. Sma alenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum.

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager.

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Standard Business inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12 FIXED 9TH 9 9 Transaksjonsprisen rundes opp til nærmeste krone Parkerings operatør

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Light Standard Premium Business Business Plus inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 0 0 0 Level 2 5 4 3 4 2 Level 3 7 6 5 6 5 Level 4 11 9 8 10 8 Level 5 17

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle GRUE IL, O-GRUPPA AKTIVITETER OG LØP 2008/2009 Dag/ dato Kart / Løp hvor Arrangør Løyper Mandag 1/12 o-trening Grinder skole 17.30-20 Kjell Magne Langtur-innetr. Torsdag 4/12 o-trening Grinder skole 17.30-20

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera).

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus ~- (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Af W. M. Schøyen. (Fremlagt i Mødet den 21 Februar). l j. i '1 ~. Forinden afdøde Konservator

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere