Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H. Aschehoug & Co,.

4 For Aarene 1-1 se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene 1, 1 og 1 samt 1 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 1,,. Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri,

5 Indhold. Side. * Indledning Tabeller: Tabel I. Antallet af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob -. Fattige, som i Løbet af Aaret understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. (Freme Fattige indbefattede i Opgaverne i Tabel r ) ro -. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret Oplysning om Refusioner m. v 1 -. De første Gang Understøttedes Familiestilling 1 -. De første Gang Understøttedes Livsstilling 1 -. Første Gang Understøttede: Aarsagerne til Trangen -. Første Gang Understøttede: Understøttelsens Art -. Maaden, hvorpaa de Fattige understøttedes. Samtlige Understøttede 0. Fortegnelse over Fattiggaarde eller Fattighjem i Landdistrikterne. 1

6 Table des matières. Pages. Introduction I* Tableaux: Tableau no I. Nombre des pauvres (personnes principales) assistés dans le courant de l'année. Personnes assistées dans le courant de l',.année à, titre de remboursement de la part de l'.état ou des communes de domicile. (Pauvres étrangers compris dans les données du tableau no Io. Dépenses de l'assistance publique pendant l'année, avec données sur les remboursements etc. 1 nos -. Personnes assistées pour la première fois (y-compris les personnes assistées après cinq années écoulées sans qu'elles aient eu recours à l'assistance publique) classées: n O : par état civil 1 : par professions 1 : d'après les causes de leur indigence : d'après le mode de l'assistance - no. Mode de l'assistance. L'ensemble des assistés Liste des maisons de charité établies pour l'assistance publique dans les campagnes 1

7 Indledning. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man til Sammenligning de nærmest foregaaende Aar dele følgende nærmere Oplysninger I. Samtlige Understøttede. I. Oversigt over Antallet af de understøttede Hovedpersoner: Riget. o 1 o 1 o 0 Rigets Bygder. Rigets Byer Det samle de Ant al af Fattigunderstøttede, der siden 1, da det naaede et Høidepunkt (o ), har været svagt synkende, udviser det vil sees for 1 nogen Stigning uden dog at naa saa toit somi 1. Forøgelsen skyldes forøvrigt alene Byerne, hvor Antallet af Understøttede siden 1 er steget 1, ens Antallet i Bygderne er formindsket og saaledes fremdeles er i Aftagende, om end i ganske ringe Grad. Det gjennemsnitlige Antal understøttede Hovedpersoner pr. 00 Indvaanere var: Riget... x Rigets Bygder..o.. i Rigets Byer Oversigt over Fattigvæsenets Udgifter: Kr. Kr. Kr. Til Fattigforstandere og andre Betjente Indkjøb af faste Eiendomme og Opførelse af nye Bygninger 1o 1 1 øvrige Udgifter ved samme For udsatte Børn og Voxne. 1 I ii 0 1 UriderStØttelSe til andre Fattige Sindssyges Forpeining 1 I Andre Syges Kur og Pleie I 00 1 Begravelsesomkostninger Erstatning til andre Kommuner 0 1 Abnormes Forpleining og Undervisning 011 Iøvrigt. 1 0 io SUM af kontante Udgifter 01

8 Kr. Kr. Kr. Overført 01 Lægdshold og Naturalydelser Tilsammen (Brutto) 1 0 I foranstaaende Beløb fragaar Refusioner m. v.: For Sindssyge og Abnorme Fra andre Kommuner og fra Staten. 1 Fra tidligere Understøttede eller fra Andre. 0 Vedkommende Indretninger, bestyrede under Fattigvæsenet 1 1 Tilsammen Fradrag i i 11i 1 1 Fattigvæsenets kontante Udgifter Lægdshold og Naturalydelser -: Refusioner bliver altsaa Heraf Bygderne Byerne oo Den gjennemsnitlige Udgift for hver understøttet Hovedperson var : Riget Rigets Bygder Rigets Byer Kr 0. Kr.. Kr Den gjennemsnitlige Udgift pr. Indvaaner var: Riget.., Kr..0 Kr., Rigets Bygder. - Rigets Byer 0. - Kr Første Gang Understøttede. I. Antal og Familiestilling. Antallet af første Gang Understøttede var: Riget. Rigets Bygder. 1 bo o 0 1 bo b o 0 Rigets Byer. 1

9 * De første Gang Understøttedes Familiestilling vil sees af nedenstaaende Tabel: Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. I. Enslige Personer Forældreløse ægte Born Moderløse uægte Born IO 1 Ugifte voxne Mænd.i i 1 1 I 1 I 0 1 Ugifte voxne Kvinder.. i 1 i i o i 0 Enkemænd uden Born Enker uden Born.. o 11. Familieforsørgere. Tilsammen Gifte Mænd uden Born. s i 1 i o 0 1 Gifte Mænd Born. 1 1 I 1 I 0 I I I OM I 1 Enkemænd Born Enker Born Piger Tilsammen Samlet Antal forste Gang understottede }lovedpersoner. TO o io Procenttal for de første Gang Understøttede i Forhold til samtlige understøttede Hovedpersoner i hver Klasse : Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. I. Enslige Personer Forældreløse ægte Born Moderløse uægte Born Ugifte voxne Mænd Ugifte voxne Kvinder IO Enkemænd uden Born i. Enker uden Born i.. Familieforsørgere. Tilsammen11. 1I I.i 1. Gifte Mænd uden Born I.o I.o 1..1 Gifte Mænd Born I.o Enkemænd 1orn Enker Born Piger Born.. 1, Tilsammen 1.i Samlet Antal forste Gang understøttede Hovedpersoner

10 *. Livsstilling. Til Belysning af de Fattigunderstøttedes Fordeling paa de forskjellige Næringsveie eller Livsstillinger deles nedenstaaende Tabel, der udviser saavel de absolute Tal som, hvormange Procent af de i Riget for første Gang understøttede Hovedpersoner der faldt paa hver Klasse : a. Absolute Tal. b. Procenttal I. Offentligt Arbeide samt privat immaterielt Erhverv. Bestillingsmænd og Privatbetjente Private selvstændige Erhvervsdrivende Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling Tilsammen ioi Jordbrug, Fædrift, Skovdrift, Fiskeri. Gaardbrugere, Selveiere Leilændinge, Bygselmtend, Forpagtere Fiskere.,. Husmænd Jord Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge 00.1 o. 0. Arbeidere ved Jordbrug, Gartneri og Landbonæring Skovarbeide're, Tømmerhuggere m. m Tilsammen.. 1. I. Bergværksdrift og Industri m. m. Haandværkere og Haandværksarbeidere I 1 I Smaaindustridrivende....o..1 Arbeidere ved Bergværks- og Grubedrift Arbeidere ved Stenbrud, Torydrift, Isdrift Arbeidere ved Fabrikindustri Arbeidere ved Ankeg og Vedligeholdelse af Veie, Jernbaner m. m Andre sysselsatte ved Bergværksdrift og Industri m. m Tilsammen.1..

11 * a. Absolute Tal. b. Procenttal IV. Handel, Omsætning og Samfærsel. Kjøbmeend, Handelsmænd, Landhandlere m. m... Io Herbergerere, Spiseværter m. m i '0 Vognmænd, Fragtkjørere m. m Diverse Bestillingsmænd og Betjente ' o.. Handelsbetjente, Kontorister M. M Skibsførere, Regteforere. io Styrmænd og Dampskibsmaskinister Arbeidere ved Handel m. m. 1 0 Sjømænd, Matroser, Fyrbødere M. M.... Tilsammeni oi I..0.o V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbeide af uopgiven eller ikke nærmere bete g- net Art. Privatbetjente Tjenere 1 0 I 0 I o Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge Dagarbeidere, Inderster m. m 1 1 I Selvstændige Erhvervsdrivende Husbestyrerinder, Husholdersker og andre Betjente Tilsammen VI. Formuesindtægt, Pension, Føderaad o. 1. Foderaadsfolk o Andre o 0.o Tilsammen 1 xo V. Uden Erhverv. Born Omstreifere m. m Andre Tilsammen 0... VI. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Erhverv Ialt io o io 1i i00.00 x00.00 mo.00

12 * Endvidere hidsættes nedenstaaende tabellariske Oversigt, hvor den tidligere anvendte Klassifikation af Livsstillinger er benyttet, idet Opgaverne - saavidt muligt - er søgt bragt i Overensstemmelse denne. Af samtlige i Riget for første Gang understøttede Personer var: Tjenerei Pct Pct. i. o Pct. Dagarbeidere (uden nærme. re Betegnelse) 1. I. 1. Haandwerkere og Ha tndværksarbeidere -. 1.o I I. o I I. Fiskere.... i. Husmænd Fabrik- og Værksarbeidere. o.1. - Matroser, Fyrbødere... Gaardbrugere, Leikendinge o i - I. Andre erhvervende Personer Personer uden eller uopgivet Erhverv 1 o s 0 'co... Pct. 'c.o... Pct. -too... Pct.. Aarsagerne til Trangen. Som allerede i tidligere Indledninger bemærket, er Aarsagen til Trangen i mange Tilfælde vanskelig at angive, hvorfor nedenstaaende Opgave over, hvorledes Hovedaarsagerne fordeler sig procentvis, kun kan blive en tilnærmelsesvis rigtig Antydning angaaende dette Forhold Sygdom (Forsørgerens eller hans Families). Alderdomssvaghed Arbeidsløshed. Aandssvaghed eller Sindssygdom. ForsOrgerens Død. Pct. IO.... Pct.. Pct Forsørgerens Rømning eller Udvandring Ulykkestilfælde Drikfældighed Vanførhed og Blindhed Dovenskab I. I 0. Andre Aarsager.. 1. ioo.. Pct. Ioo.. Pct. Ioo 0 Pet

13 *. Understøttelsens Art. Denne var : Lægetilsyn eller Sygeforpleining. Pa. Pet.0 Pct. Pengehjælp Lægd, Bortakkordering, Indsættelse i Fattighus Understøttelse i Naturalier (herunder regnet frit Hus, Klæder og Kost til Børns Skolegang)... Iøvrigt (herunder Begravelse, Hj emsen - delse).. roo.. Pet. 'co.. Pet. loos Pet. Fattigdistrikternes Antal var ved Udgangen af 1: I. Fattigdistrikter paa Landet, bestaaende af Herreder eller Dele deraf.. 1. Værker og Brug eget Fattigvæsen: i Landdistrikter.. - Byer.. Fattigdistrikter, bestaaende af Kjøbstwder eller Ladesteder. Tilsammen I Fattigdistrikts- Inddelingen er der i 1 foregaaet følgende Forandringer: Buskerud Gods, Buskerud Amt, er henlagt til Modum Fattigdistrikt. Vigsnes Kobberværk, Stavanger Amt, er henlagt til Avaldsnes Fattigdistrikt. The Oscar Gold Company limited, Søndre Bergenhus Amt, er nedlagt. Vestnes Fattigdistrikt, Romsdals Amt, er delt i, Vestnes og Sylte. Øksendalen Fattigdistrikt, samme Amt, er delt i, Øksendalen og Ulvundeidet. Bjugn Fattigdistrikt, Søndre Trondhj ems Amt, er delt i, Nes, Bjugn og Skjørn. Klæbu Fattigdistrikt, samme Amt, er delt i, Klæbu og Tilder. Det statistiske Centralbureau, Kristiania io Oktober. A. N. Kiser, N. R. Bull.

14 Tabeller for Aaret 1.

15 Pattigstatistiic 1. Tabel 1. Antallet af Fattige (Hovedpersoner)'), Landsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. M disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatnin g til andre Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde (Rubr. +.) regte forældreløse moderlose ugifte uægte voxne Mænd. De i Rubr. I opførte ugifte Enkevoxne intend Kvin- uden der. Born.) I. Oversigt. Riget Bygderne Byerne Bygderne atntsvis. Sm aalen ene I 0,01 Akers hus 00 i 1 1 Hedemarken o.1 Kristians 1 1 Buskerud 0! Jarlsberg og Larvik. 1 I 0 0, Bratsberg 1 0, Nedenes Lister og Mandal. I Stavanger 1 I 1 11 Sondre Bergenhus ' Nordre Bergenhus I 0 11 Romsdal ; Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem o 00 1 Nordland Tromso I 1 I 1 1 Finmarken I 0 1 Sum I ; I I 1o I. Byerne anitsvis. 0 Smaalenene. 1 I A kershus I Kristiania IO Hedemarken 11 1, Kristians 1 to 1 Buskerud I o Jarlsberg og Larvik. I r Bratsberg Nedenes ioo 1 Lister og Mandal. I Stavanger 0 1 Bergen ' 0 11 Nordre Bergenhus 0 1 1, Romsdal I 1 1 I! 1 I 0 Sondre Trondhjem 00 1, Nordre Trondhjem 1 Nordland Tromso 0 Finmarken. 1 I 1, Sum Hovedpersoner o : de Trængende, hvem Understøttelsen umiddelbart er ydet. IO ! I j 1, 0 ' I , I ' 1 ' -, 11 1, Herunder indbefattet

16 Pattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranforte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Sum af Enker enslige uden Personer. Ilørn.) (Rubr. to.) ,1 1 I!, I 0 0, 1 0 I ; I, 0 11 I I 0 00, I I 0, 1 1, 1 1 1; Io 1 1 ' 1 1 I 0' , I ' , I 1' ' I I 1 I 1 1 I 1 0 I00 I Is 1 I 1 0f Fraskilte. gifte Mænd uden 1 1 gifte Mænd 1 1 fri Bur og Pleie paa Sygehus. Enkemænd ) Enker ) Piger ioi 11 0 o Sum af Familieforsørgere. (Rubr. 1-1.) I I 1 I 0 I I 11 0 I 0 I frit Lægetilsyn Medicin hjemme... I Io IO I i o I I L ands dele. I. Oversigt. Riget. Bygderne. Byerne.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. SondreBergenhus. NordreBergenhus. Romsdal. S. Trondhjem. N. Trondhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Sum. I. Byerne atntsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. S. Trondhjern. N. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum. 1.

17 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), Landsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Antal Hoved- Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved- faldt kommende vedkom- Fattig- mend e for- moderdistrikter Fattig- I ældreudbetaltes distrikter løse Erstatning til Byrde.I uægte til andre (Rubr. i I ægte Kommuner. -1-.) De i Rubr. t opførte ugifte Enkemænd ugifte voxne voxn e Kvin- uden Mmnd. der Børt). Iv. Bygderne fogderivls. Rakkestad Idde og Marker. Moss Aker og Follo.. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken.. Vinger og Odalen Solør... Sondre Østerdalen.. Nordre Østerdalen. Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land. Valdres Ringerike.. Hallingdal. Buskerud..... Nual og Sandsvær Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalene Ryfylke. Sondhordland.. Nordhordland.. Hardanger og Voss Sogn :.... Sond- og Nordfjord. Sondmor.. Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen.... Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen Inderpien Namdalen.... Søndre Helgeland Nordre Helgeland I 0 I 0 I I 0 11 I I o I I I 1 I 1 I 0 I 1 I Io I o 0 I o I I I 0 I 1 I I 0 1 I I 0 I 0 0 I i 1 I 0 11 I 1 I 00 I i t 1 1 TO o o o 11 1 I I I I I I I I 1 1 i, 0 o 1' IS

18 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte : I foranforte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Enker uden Sum af enslige Personer. (Rubr. -0.) gifte Mænd uden gifte Mænd Enkemænd Enker Piger Sum af frit fri Kur Familie-I Lægetil- og forsørsyn Pleie gere. paa (Rubr. I Medicin Syge ) hjemme. hus. Landsdele. IO I I I 'I i I n 1 11 To' x o x 1 IOI I I I0 1 0 IOI I To Io o io , I 1 1 o ! 11 1 o go I IS I U I o xo I I 1 W.Bygdernefogderlvls. Rakkestad. Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken. Vinger og Odalen. Solør. SondreOsterdalen. NordreOsterdalen. N.Gudbrandsdalen. S.Gudbrandsdalen. Toten. Hadeland og Land. Valdres. Ringerike. Hallingdal. Buskerud. Nu. og Sandsv. Jarlsberg. Larvik. Bamle. Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. Nedenes. SEetersdalen. Mandal. Lister. Jæderen o. Dalene. Ryfylke. Sondhordland. Nordhordland. Hardanger ogvoss. Sogn. Sond-ogNordfj ord. Sondmor. Romsdal. Nordmor. Fosen. Orkedalen. Guldalen. Strinden og Selbu. Stjør- ogværdalen. inderøen. Namdalen. Sondre Helgeland. Nordre Helgeland.

19 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), =1 11M L ndsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning, til andre Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. (Rubr. +.) forældre- lose regte Born. uægte De i Rubr. i opførte moderløse ugifte ugifte voxne voxne Kviuder. Mænd. Enkemænd uden IV. Bygderne fogderivls. (Forts.) V. De enkelte Byer. 1) 0 Fredrikshald. 0 Sarpsborg , 1 Fredrikstad. 1, bo Moss 1 1 Son 0 Bolen Hvitsten 1). Drøbak I Kristiania bo I 1 oog 1 1 I ow IO 0 0 Hamar.. Kongsvinger. Lillehammer. Gjøvik Hønefoss Drammen Holmsbu 1) Kongsberg.... (Kongsberg offentlige Fattigvæsen). Svelviken Holmestrand. Horten Aasgaardstrand. Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Lan gesund Stathelle Brevik Porsgrund JO o Is Ioo 1 1 Salten 1 1 I Lofoten og Vesteraalen ISO 1 Senjen og 1 Tromsø Alten Hammerfest Tanen Varanger 1 Vardø 1 0 Sum 1 1 I I o, ) Hver af de anforte Kjøbstwder og Ladesteder danner et Fattigdistiikt for sig, følgende Undtagelser : og Herred ; Ladestedet Holmsbu i Buskerud Amt ligesaa Hurum Præstegjeld og Herred ; til ka a r - distrikt af Vanse Herred. I nærværende Afdeling V er der i disse Tilfælde alene opfort de Tal, tiora efter I

20 Fattigstatistik. der understøttedes i Aarets Lab. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranførte Antal er indbefattet folgende An tal Personer, der alene nød: I Sum af Enker enslige uden Personer. Born. (Rubr. -.) gifte Mænd uden Born. gifte Mænd Enkemænd Enker o I IO z x t 1 I' Piger Ih frit Lregetil. syn Medicin hjemme i 1 1 1o I I I I' I I xo J I Born. 1 Sum af Familieforsørgere. (Rubr. 11.) 1 fri 'Cur og Pleie paa Sygehus Landsdele. IV.Bygdernefogderivis. (Forts.) Salten. Loto.Vesteraalen. Senjen og Tromsø. Alten. Hammerfest. Tauen. Varanger. Vardø. Sum. v. He enkelte Byer. 1 Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss.. Son. Ho Hølen. I Hvitsten. Drøbak. I 1 Kristiania. 1 Haman Kongsvinger. Lillehammer. Gjøvik. Bønefoss. Drammen. I Holmsbu. Kongsberg. (Kongsberg offentl. Fattigvæsen.) Svelviken. Holmestrand. Horten. Aasgaardstrand. Tønsberg. - Sandefjord. I Larvik. Kragerø. Langesund. Stathelle. I Brevik. Porsgrund. Ladestedet Hvitsten i Akershus Amt udgjør et Fattigdistrikt sammen Vestby -Sogn af Vestby Præstegjeld sund Fattigdistrikt i Lister og Mandal Amt hører foruden Ladestedet al dette Navn ogsaa Farsund Land- Folkemængden kan antages at vedkomme Bydistriktet,

21 Fattigstatistik. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), NE Lands dele. Antal Af disse Hovedunder- personer, støttedes for hvilke mod Er- der af vedstatning kommende fra sine Fattig- Hjem - distrikter stavns- udbetaltes distrikter Erstatning eller af til andre Staten. Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende F attigdistrikter til Byrde. (Rubr. +.) Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. forældreløse ægte mode løse uægte De i Rubr. opførte ugifte Enkeugifte VOX') e Intend voxne Kvin- uden Mænd. der. v. De enkelte Byer. 1) (Forts.) 0 Skien.. 1 o 0 Østerrisor I o IO 1 I 1 1 Tvedestrand 1 1 Arendal. 0 1 Grimstad Lillesand. o Kristiansand o Mandal Farsund 1). 1 bo 1 Is Flekkefjord Sogndal 1 1 I 1 Egersund. I Sandnes.. 1 Stavanger.. I Skudeneshavn Kopervik Haugesund 1 ' Bergen Florø 0 - Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem 00 1 Levanger 0 1 Stenkjær Namsos Mosjøen 1 Bodo Tromso 1 Hammerfest Vadsø Vardo Sum 1 1 I ) Se Note Side og.

22 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranførte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Enker uden' Sum af gifte enslige Personer. (Rubr. so.) Mænd uden gifte Mænd Enkemænd Enker Piger Sum af Famineforgørgere. (Rubr. 1-1.) frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehue. Landsdele. IO ii V. De enkelte Byer. (Forts.) 0 o 1 Ioo to! I I o I Io o IO 1 io -! I Ill I Skien. Østerrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom A alesund. Molde. Kristiansund. Trondh jern. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodø. Tromsø. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Sum.

23 Fattigstatistik 1. O Tabel. Fattige, som i Løbet af Aaret undereller af Staten. (Freme Fattige n 11.11M Antal freme Hovedpersoner, Landsdele. forældrelose vegte FOrn. moderløse uægte BOrn. ugifte ugifte voxne voxne Mænd. Kvinder. Enkemænd uden BOry. Enker Sum af enslige uden n, Eersoner. r-.) I. Oversigt. Riget Bygderne Byerne Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus Hedemarken. Kristians Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg... Nedenes Lister og Mandal. Stavanger... Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Sum I 0 0 I I 1 o Is _ I I Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania Hedemarken. Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. Sum I 0 1 o i o 1 f

24 11 Fattigstatistik 1. støttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter indbefattede i Opgaverne i Tabel 1.) der understøttedes: I foranførte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: gifte gifte Mænd Mend uden Enke- Enker mænd Piger Sum af I Tilsam- Famine- men forsørgere (Rubr. I Hoved -1.) Ipersoner frit Læge- fri Bur og tilsyn l Pleie paa Medicin hjemme. Sygehue. Landsdele I0 1 I 0 I 1 1 Is 1 1 IO I I I I' I I I I o1 1 0 IO Io 1 JO I f Is Is I 1 1 " I0 1 1 Is I os 1 Is o o 1 11 z01 1 o 1 1 o loi 1 1 I 1 IO IO 1 so o I. Oversigt. Riget. Bygderne. Byerne.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. lledemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum.

25 Fattigstatistik 1. Tabel. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret _ Nr. Landsdele. Til Fattig- forstan- dere og andre Betjente. Indkjøb af faste øvrige Eiendomme Udgifter og Opførelse ved af nye Byg- samme. For udsatte Børn og Voxne. Andre Syges Kur og Pleie, Understøttelse til andre Fattige. Sindssyges Forpleining. Begravelses omkostninger. lo I. Oversigt. Riget Bygderne... Deraf Værker og Brug Byerne Deraf Kongsberg o ffentlige Fattigvæsen... Bygderne amtsvis. Sm aalenene Akershus. Hed emarken Kristians. Buskerud... Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes.... Lister og Mandal. Stavanger.... Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal.... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland.. Tromsø. Finmarken Sum Kr. Kr. Kr , I , 1 ' z 1 li 00 o 1 I / ?! Kr. 0 1 I 01 1 Io , 01 Kr. Kr. Kr. Kr. 1 1 I 001 I 0 0! 0 I ' 1 0 ' 1 1o 01 ) ,1 0 0 ' ', 1 o ' 0 1 0, 1 1 I, 0, o 1 ', 1 1 i ' 1 ' I 0 to 11 ', iö 0 lo 0 I oz ztio 1' 1 1 Ill. Byerne amtsvis. Smaalenene 0 0 Akershus. o 0 ', 0 i Kristiania. - I I0 0 0 Hedemarken 1 - -, 0 I Kristians I 1 I Buskerud 1...., o O Jarlsberg og Larvik 01 - I ', Bratsberg i I o Nedenes lo Lister og Mandal I Stavanger o DD 1 1 Bergen, Nordre Bergenhus Romsdal.... I ' 1 11 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem - I ', 1 0 o 1 Nordland o I0 1 ' 1-1 Tromsø 1' I 0 I 00 1 Finmarken. I I1 1, 0, Sum I I 01 1o ) Af BelObet er Kr. 1o (hvoraf for Bygderne 1) Refusioner for Abnorme. oi I 0 I 0 I I 0 I 0 1 I 01

26 1 I 1 ttt zzz z z Iv 1 Iv 1 Lov f'logi'i z I E oes 0t izz i I g1 zi gst ti ott 1i 1 Ez 1 zi gz oet i zsg vi z gzz Ir o tgz ' v1 jut. zz 'oo got I o igz z oe o 1 g 01 - ti zti - 1 stet gi 1 z zgt' 1 oe tegt v1v Eog EzL0 gzo z EEE goy sz Et o 11 - syg 1 z Stz g o oz is z 'zte z 1t 1,o to I- izt E o I Eog tt z 'osi z losi '.1 ot 0 zt, 1 z gt 01 E ol 0 - t z, 1 ozo I g in f' 0 1h1 L ozi 1 I zi 11 1, z z I LE' z 11 So z I1z tot E11 g ji oiz te 1 1 I -1 iso E it+,- zzt z ggs,soo 1 gz oi tz ozgli I tg i o ggo 0 ' EEI i 1 z oz z Liz 11 0E S tgt Zzi 1I 1z 01 Eo gt E1 v 1 tgi 11 El t i E z Et Ett Izti 1 Eo t LES oz Li'z 1 zt Sto 1 tgo ESL oi Lzz o oz E,ttt t - g S - 1 z 1 1 oz,szo 1 0 IS ogg ItE tgt t ti goe z 1 1 zz SI 1o LtLI 1 1E iiozz 1 1 zz 1 SI z 11 E Et Lzz ooz zi ge Li t E1f' zi 1z zii z EI,o111z SEo Loo Ett z 00t1 E "t S oo Egz 1E1 1 z1 1zog i L ooz z IS L1 z E1 t E tgz izzl zi o zet z oog Lit 1 I t zz 1 o go loi o tz 'zg 1 oz -t z tg 1, jo 1 z 01 1 Eo z izt EC.' 1 z vi Ei t 1 ig g oez SI ili ti E Svi z 1, LtS liv z g oz 1 1 oo o g t Eo zi $ Ligt o -1 oe tgi 1 Li Eu - 1 g LE vi ti oez E gzt zz z tz 0 i Sz zi igo gi :boy gi glz oe gzo t g z tz 1 Stz zz 1 oz z - zoe io 0111 t'sis E1 EoE 1 1 Eo _ LoS z gi zov 0,1 ggo 1 11 zgg tg 1L z 1 z 0 za z E zez ogo 1ELii 1 I z Uz E L 111 Lii Si E 1 Litt 1 01 LzL oi Soy 11 1 gez z 1 ii t tz g 11f'SoLi 11E g zi 1,0 t Ei Ezo Si 1 1 z zgi '0E t E,E z g zeo 0 tz z1 Loi i! t o tet E L v1 zz 1S isz SES to Li'iLi gt 1 tio EoE -1 Sif L Lo zt 1 Ez gss 1 ztz gi v SE tt tzt zz L 0 igt LEz Ez o 1 Ig g Ezz v gs E SE 1z ttt Lo lox got I 1 o ti tgz t 1 goz - zt ILL o,0-1z u zg 1 ilozt z 1 1 i gi z tvo z 'g ze go 1 t g Et zg Lo io oi io ()Li SIZ i SIS tsz ot Et 1v Ç L 1,1 Eo -1 E0E 01 vgzlii 1 EIS %IX.lyf IX Tx %IN...I11-1-1jO1T ---; aosteps Bo Nog -spbæri "VESPil oltrequo1 slouoseee -111va tletiluius 11S0A -1Va I.a1P UV.pun I "Ito 01.1Asoci Pg1% `.Eitliu elgiinpil 'mpg& VIJ ; 1I.IA0.1 aorels vij Bo 1111I -WON aiput 1.1j VA*1111Tf11j Lt 1 j *.tosiaps -ivinvun Bo Nog -spbwq '. 1j1Bpfl OVV111 B11.1A01 ums ZI O X * gi lills!iusp,_ E 'A 'Ul JOTIOpialjera U uusc1do pota

27 Vattigstatistik 1 1. Tabel. De forste Gang M Samlet Disse var paa Landsdele. Antal moderløse uægte Hovedpersoner. forældreløse ægte ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Enker uden I. Oversigt. Riget.... Deraf freme Fattige. Bygderne Deraf freme Fattige. Byerne Deraf freme Fattige. Bygderne amtsvis. Smaalenene 1 1 Akershus Hedemarken 0 1 Kristians. Buskerud 1 Jarlsberg og Larvik. 1 Bratsberg 1 0 Nedenes 0 1 Lister og Mandal. 1 0 I 1 Stavanger 1 0 Sondre Bergenhus 1 1 Nordre Bergenhus 11 1 Romsdal 00 Søndre Trondhjem 1 1 Nordre Trondhjem 1 Nordland... I Tromso - Finmarken 11 x 1 Sum 0 I I. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal.... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Sum IO I lt I I 0 tit I IO I o o IO - ' 1 IO 1 1

28 Understøttedes Familiestilling. 1 Fattigstatistik 1. MINI! folgende Maade fordelte: Sum af enslige Personer. (Rubr. -.) gifte Mænd uden gifte Mænd Enke. mænd Enker Piger Sum af FamilieforsOrgere. (Rubr. -1.) Landsdele I I I x I o 1 o I IO I I' x1 1 o o 1 1 TO IO " I r 1 I I IO 0 I. Oversigt. Riget. Deraf freme Fattige. Bygderne. Deraf freme Fattige. Byerne. Deraf freme Fattige.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg.. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhup. Nordre Bergenhus. Romsd al. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum. I. Byerne amtsvis. Sma alenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum.

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETIVING FOR SKOLEAARET 191 r- 1912 67:3 MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1912 á Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1911-1912.

Læs mere