Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H. Aschehoug & Co,.

4 For Aarene 1-1 se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene 1, 1 og 1 samt 1 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 1,,. Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri,

5 Indhold. Side. * Indledning Tabeller: Tabel I. Antallet af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob -. Fattige, som i Løbet af Aaret understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. (Freme Fattige indbefattede i Opgaverne i Tabel r ) ro -. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret Oplysning om Refusioner m. v 1 -. De første Gang Understøttedes Familiestilling 1 -. De første Gang Understøttedes Livsstilling 1 -. Første Gang Understøttede: Aarsagerne til Trangen -. Første Gang Understøttede: Understøttelsens Art -. Maaden, hvorpaa de Fattige understøttedes. Samtlige Understøttede 0. Fortegnelse over Fattiggaarde eller Fattighjem i Landdistrikterne. 1

6 Table des matières. Pages. Introduction I* Tableaux: Tableau no I. Nombre des pauvres (personnes principales) assistés dans le courant de l'année. Personnes assistées dans le courant de l',.année à, titre de remboursement de la part de l'.état ou des communes de domicile. (Pauvres étrangers compris dans les données du tableau no Io. Dépenses de l'assistance publique pendant l'année, avec données sur les remboursements etc. 1 nos -. Personnes assistées pour la première fois (y-compris les personnes assistées après cinq années écoulées sans qu'elles aient eu recours à l'assistance publique) classées: n O : par état civil 1 : par professions 1 : d'après les causes de leur indigence : d'après le mode de l'assistance - no. Mode de l'assistance. L'ensemble des assistés Liste des maisons de charité établies pour l'assistance publique dans les campagnes 1

7 Indledning. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man til Sammenligning de nærmest foregaaende Aar dele følgende nærmere Oplysninger I. Samtlige Understøttede. I. Oversigt over Antallet af de understøttede Hovedpersoner: Riget. o 1 o 1 o 0 Rigets Bygder. Rigets Byer Det samle de Ant al af Fattigunderstøttede, der siden 1, da det naaede et Høidepunkt (o ), har været svagt synkende, udviser det vil sees for 1 nogen Stigning uden dog at naa saa toit somi 1. Forøgelsen skyldes forøvrigt alene Byerne, hvor Antallet af Understøttede siden 1 er steget 1, ens Antallet i Bygderne er formindsket og saaledes fremdeles er i Aftagende, om end i ganske ringe Grad. Det gjennemsnitlige Antal understøttede Hovedpersoner pr. 00 Indvaanere var: Riget... x Rigets Bygder..o.. i Rigets Byer Oversigt over Fattigvæsenets Udgifter: Kr. Kr. Kr. Til Fattigforstandere og andre Betjente Indkjøb af faste Eiendomme og Opførelse af nye Bygninger 1o 1 1 øvrige Udgifter ved samme For udsatte Børn og Voxne. 1 I ii 0 1 UriderStØttelSe til andre Fattige Sindssyges Forpeining 1 I Andre Syges Kur og Pleie I 00 1 Begravelsesomkostninger Erstatning til andre Kommuner 0 1 Abnormes Forpleining og Undervisning 011 Iøvrigt. 1 0 io SUM af kontante Udgifter 01

8 Kr. Kr. Kr. Overført 01 Lægdshold og Naturalydelser Tilsammen (Brutto) 1 0 I foranstaaende Beløb fragaar Refusioner m. v.: For Sindssyge og Abnorme Fra andre Kommuner og fra Staten. 1 Fra tidligere Understøttede eller fra Andre. 0 Vedkommende Indretninger, bestyrede under Fattigvæsenet 1 1 Tilsammen Fradrag i i 11i 1 1 Fattigvæsenets kontante Udgifter Lægdshold og Naturalydelser -: Refusioner bliver altsaa Heraf Bygderne Byerne oo Den gjennemsnitlige Udgift for hver understøttet Hovedperson var : Riget Rigets Bygder Rigets Byer Kr 0. Kr.. Kr Den gjennemsnitlige Udgift pr. Indvaaner var: Riget.., Kr..0 Kr., Rigets Bygder. - Rigets Byer 0. - Kr Første Gang Understøttede. I. Antal og Familiestilling. Antallet af første Gang Understøttede var: Riget. Rigets Bygder. 1 bo o 0 1 bo b o 0 Rigets Byer. 1

9 * De første Gang Understøttedes Familiestilling vil sees af nedenstaaende Tabel: Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. I. Enslige Personer Forældreløse ægte Born Moderløse uægte Born IO 1 Ugifte voxne Mænd.i i 1 1 I 1 I 0 1 Ugifte voxne Kvinder.. i 1 i i o i 0 Enkemænd uden Born Enker uden Born.. o 11. Familieforsørgere. Tilsammen Gifte Mænd uden Born. s i 1 i o 0 1 Gifte Mænd Born. 1 1 I 1 I 0 I I I OM I 1 Enkemænd Born Enker Born Piger Tilsammen Samlet Antal forste Gang understottede }lovedpersoner. TO o io Procenttal for de første Gang Understøttede i Forhold til samtlige understøttede Hovedpersoner i hver Klasse : Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. I. Enslige Personer Forældreløse ægte Born Moderløse uægte Born Ugifte voxne Mænd Ugifte voxne Kvinder IO Enkemænd uden Born i. Enker uden Born i.. Familieforsørgere. Tilsammen11. 1I I.i 1. Gifte Mænd uden Born I.o I.o 1..1 Gifte Mænd Born I.o Enkemænd 1orn Enker Born Piger Born.. 1, Tilsammen 1.i Samlet Antal forste Gang understøttede Hovedpersoner

10 *. Livsstilling. Til Belysning af de Fattigunderstøttedes Fordeling paa de forskjellige Næringsveie eller Livsstillinger deles nedenstaaende Tabel, der udviser saavel de absolute Tal som, hvormange Procent af de i Riget for første Gang understøttede Hovedpersoner der faldt paa hver Klasse : a. Absolute Tal. b. Procenttal I. Offentligt Arbeide samt privat immaterielt Erhverv. Bestillingsmænd og Privatbetjente Private selvstændige Erhvervsdrivende Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling Tilsammen ioi Jordbrug, Fædrift, Skovdrift, Fiskeri. Gaardbrugere, Selveiere Leilændinge, Bygselmtend, Forpagtere Fiskere.,. Husmænd Jord Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge 00.1 o. 0. Arbeidere ved Jordbrug, Gartneri og Landbonæring Skovarbeide're, Tømmerhuggere m. m Tilsammen.. 1. I. Bergværksdrift og Industri m. m. Haandværkere og Haandværksarbeidere I 1 I Smaaindustridrivende....o..1 Arbeidere ved Bergværks- og Grubedrift Arbeidere ved Stenbrud, Torydrift, Isdrift Arbeidere ved Fabrikindustri Arbeidere ved Ankeg og Vedligeholdelse af Veie, Jernbaner m. m Andre sysselsatte ved Bergværksdrift og Industri m. m Tilsammen.1..

11 * a. Absolute Tal. b. Procenttal IV. Handel, Omsætning og Samfærsel. Kjøbmeend, Handelsmænd, Landhandlere m. m... Io Herbergerere, Spiseværter m. m i '0 Vognmænd, Fragtkjørere m. m Diverse Bestillingsmænd og Betjente ' o.. Handelsbetjente, Kontorister M. M Skibsførere, Regteforere. io Styrmænd og Dampskibsmaskinister Arbeidere ved Handel m. m. 1 0 Sjømænd, Matroser, Fyrbødere M. M.... Tilsammeni oi I..0.o V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbeide af uopgiven eller ikke nærmere bete g- net Art. Privatbetjente Tjenere 1 0 I 0 I o Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge Dagarbeidere, Inderster m. m 1 1 I Selvstændige Erhvervsdrivende Husbestyrerinder, Husholdersker og andre Betjente Tilsammen VI. Formuesindtægt, Pension, Føderaad o. 1. Foderaadsfolk o Andre o 0.o Tilsammen 1 xo V. Uden Erhverv. Born Omstreifere m. m Andre Tilsammen 0... VI. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Erhverv Ialt io o io 1i i00.00 x00.00 mo.00

12 * Endvidere hidsættes nedenstaaende tabellariske Oversigt, hvor den tidligere anvendte Klassifikation af Livsstillinger er benyttet, idet Opgaverne - saavidt muligt - er søgt bragt i Overensstemmelse denne. Af samtlige i Riget for første Gang understøttede Personer var: Tjenerei Pct Pct. i. o Pct. Dagarbeidere (uden nærme. re Betegnelse) 1. I. 1. Haandwerkere og Ha tndværksarbeidere -. 1.o I I. o I I. Fiskere.... i. Husmænd Fabrik- og Værksarbeidere. o.1. - Matroser, Fyrbødere... Gaardbrugere, Leikendinge o i - I. Andre erhvervende Personer Personer uden eller uopgivet Erhverv 1 o s 0 'co... Pct. 'c.o... Pct. -too... Pct.. Aarsagerne til Trangen. Som allerede i tidligere Indledninger bemærket, er Aarsagen til Trangen i mange Tilfælde vanskelig at angive, hvorfor nedenstaaende Opgave over, hvorledes Hovedaarsagerne fordeler sig procentvis, kun kan blive en tilnærmelsesvis rigtig Antydning angaaende dette Forhold Sygdom (Forsørgerens eller hans Families). Alderdomssvaghed Arbeidsløshed. Aandssvaghed eller Sindssygdom. ForsOrgerens Død. Pct. IO.... Pct.. Pct Forsørgerens Rømning eller Udvandring Ulykkestilfælde Drikfældighed Vanførhed og Blindhed Dovenskab I. I 0. Andre Aarsager.. 1. ioo.. Pct. Ioo.. Pct. Ioo 0 Pet

13 *. Understøttelsens Art. Denne var : Lægetilsyn eller Sygeforpleining. Pa. Pet.0 Pct. Pengehjælp Lægd, Bortakkordering, Indsættelse i Fattighus Understøttelse i Naturalier (herunder regnet frit Hus, Klæder og Kost til Børns Skolegang)... Iøvrigt (herunder Begravelse, Hj emsen - delse).. roo.. Pet. 'co.. Pet. loos Pet. Fattigdistrikternes Antal var ved Udgangen af 1: I. Fattigdistrikter paa Landet, bestaaende af Herreder eller Dele deraf.. 1. Værker og Brug eget Fattigvæsen: i Landdistrikter.. - Byer.. Fattigdistrikter, bestaaende af Kjøbstwder eller Ladesteder. Tilsammen I Fattigdistrikts- Inddelingen er der i 1 foregaaet følgende Forandringer: Buskerud Gods, Buskerud Amt, er henlagt til Modum Fattigdistrikt. Vigsnes Kobberværk, Stavanger Amt, er henlagt til Avaldsnes Fattigdistrikt. The Oscar Gold Company limited, Søndre Bergenhus Amt, er nedlagt. Vestnes Fattigdistrikt, Romsdals Amt, er delt i, Vestnes og Sylte. Øksendalen Fattigdistrikt, samme Amt, er delt i, Øksendalen og Ulvundeidet. Bjugn Fattigdistrikt, Søndre Trondhj ems Amt, er delt i, Nes, Bjugn og Skjørn. Klæbu Fattigdistrikt, samme Amt, er delt i, Klæbu og Tilder. Det statistiske Centralbureau, Kristiania io Oktober. A. N. Kiser, N. R. Bull.

14 Tabeller for Aaret 1.

15 Pattigstatistiic 1. Tabel 1. Antallet af Fattige (Hovedpersoner)'), Landsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. M disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatnin g til andre Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde (Rubr. +.) regte forældreløse moderlose ugifte uægte voxne Mænd. De i Rubr. I opførte ugifte Enkevoxne intend Kvin- uden der. Born.) I. Oversigt. Riget Bygderne Byerne Bygderne atntsvis. Sm aalen ene I 0,01 Akers hus 00 i 1 1 Hedemarken o.1 Kristians 1 1 Buskerud 0! Jarlsberg og Larvik. 1 I 0 0, Bratsberg 1 0, Nedenes Lister og Mandal. I Stavanger 1 I 1 11 Sondre Bergenhus ' Nordre Bergenhus I 0 11 Romsdal ; Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem o 00 1 Nordland Tromso I 1 I 1 1 Finmarken I 0 1 Sum I ; I I 1o I. Byerne anitsvis. 0 Smaalenene. 1 I A kershus I Kristiania IO Hedemarken 11 1, Kristians 1 to 1 Buskerud I o Jarlsberg og Larvik. I r Bratsberg Nedenes ioo 1 Lister og Mandal. I Stavanger 0 1 Bergen ' 0 11 Nordre Bergenhus 0 1 1, Romsdal I 1 1 I! 1 I 0 Sondre Trondhjem 00 1, Nordre Trondhjem 1 Nordland Tromso 0 Finmarken. 1 I 1, Sum Hovedpersoner o : de Trængende, hvem Understøttelsen umiddelbart er ydet. IO ! I j 1, 0 ' I , I ' 1 ' -, 11 1, Herunder indbefattet

16 Pattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranforte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Sum af Enker enslige uden Personer. Ilørn.) (Rubr. to.) ,1 1 I!, I 0 0, 1 0 I ; I, 0 11 I I 0 00, I I 0, 1 1, 1 1 1; Io 1 1 ' 1 1 I 0' , I ' , I 1' ' I I 1 I 1 1 I 1 0 I00 I Is 1 I 1 0f Fraskilte. gifte Mænd uden 1 1 gifte Mænd 1 1 fri Bur og Pleie paa Sygehus. Enkemænd ) Enker ) Piger ioi 11 0 o Sum af Familieforsørgere. (Rubr. 1-1.) I I 1 I 0 I I 11 0 I 0 I frit Lægetilsyn Medicin hjemme... I Io IO I i o I I L ands dele. I. Oversigt. Riget. Bygderne. Byerne.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. SondreBergenhus. NordreBergenhus. Romsdal. S. Trondhjem. N. Trondhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Sum. I. Byerne atntsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. S. Trondhjern. N. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum. 1.

17 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), Landsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Antal Hoved- Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved- faldt kommende vedkom- Fattig- mend e for- moderdistrikter Fattig- I ældreudbetaltes distrikter løse Erstatning til Byrde.I uægte til andre (Rubr. i I ægte Kommuner. -1-.) De i Rubr. t opførte ugifte Enkemænd ugifte voxne voxn e Kvin- uden Mmnd. der Børt). Iv. Bygderne fogderivls. Rakkestad Idde og Marker. Moss Aker og Follo.. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken.. Vinger og Odalen Solør... Sondre Østerdalen.. Nordre Østerdalen. Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land. Valdres Ringerike.. Hallingdal. Buskerud..... Nual og Sandsvær Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalene Ryfylke. Sondhordland.. Nordhordland.. Hardanger og Voss Sogn :.... Sond- og Nordfjord. Sondmor.. Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen.... Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen Inderpien Namdalen.... Søndre Helgeland Nordre Helgeland I 0 I 0 I I 0 11 I I o I I I 1 I 1 I 0 I 1 I Io I o 0 I o I I I 0 I 1 I I 0 1 I I 0 I 0 0 I i 1 I 0 11 I 1 I 00 I i t 1 1 TO o o o 11 1 I I I I I I I I 1 1 i, 0 o 1' IS

18 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte : I foranforte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Enker uden Sum af enslige Personer. (Rubr. -0.) gifte Mænd uden gifte Mænd Enkemænd Enker Piger Sum af frit fri Kur Familie-I Lægetil- og forsørsyn Pleie gere. paa (Rubr. I Medicin Syge ) hjemme. hus. Landsdele. IO I I I 'I i I n 1 11 To' x o x 1 IOI I I I0 1 0 IOI I To Io o io , I 1 1 o ! 11 1 o go I IS I U I o xo I I 1 W.Bygdernefogderlvls. Rakkestad. Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken. Vinger og Odalen. Solør. SondreOsterdalen. NordreOsterdalen. N.Gudbrandsdalen. S.Gudbrandsdalen. Toten. Hadeland og Land. Valdres. Ringerike. Hallingdal. Buskerud. Nu. og Sandsv. Jarlsberg. Larvik. Bamle. Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. Nedenes. SEetersdalen. Mandal. Lister. Jæderen o. Dalene. Ryfylke. Sondhordland. Nordhordland. Hardanger ogvoss. Sogn. Sond-ogNordfj ord. Sondmor. Romsdal. Nordmor. Fosen. Orkedalen. Guldalen. Strinden og Selbu. Stjør- ogværdalen. inderøen. Namdalen. Sondre Helgeland. Nordre Helgeland.

19 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), =1 11M L ndsdele. Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Antal Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning, til andre Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. (Rubr. +.) forældre- lose regte Born. uægte De i Rubr. i opførte moderløse ugifte ugifte voxne voxne Kviuder. Mænd. Enkemænd uden IV. Bygderne fogderivls. (Forts.) V. De enkelte Byer. 1) 0 Fredrikshald. 0 Sarpsborg , 1 Fredrikstad. 1, bo Moss 1 1 Son 0 Bolen Hvitsten 1). Drøbak I Kristiania bo I 1 oog 1 1 I ow IO 0 0 Hamar.. Kongsvinger. Lillehammer. Gjøvik Hønefoss Drammen Holmsbu 1) Kongsberg.... (Kongsberg offentlige Fattigvæsen). Svelviken Holmestrand. Horten Aasgaardstrand. Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Lan gesund Stathelle Brevik Porsgrund JO o Is Ioo 1 1 Salten 1 1 I Lofoten og Vesteraalen ISO 1 Senjen og 1 Tromsø Alten Hammerfest Tanen Varanger 1 Vardø 1 0 Sum 1 1 I I o, ) Hver af de anforte Kjøbstwder og Ladesteder danner et Fattigdistiikt for sig, følgende Undtagelser : og Herred ; Ladestedet Holmsbu i Buskerud Amt ligesaa Hurum Præstegjeld og Herred ; til ka a r - distrikt af Vanse Herred. I nærværende Afdeling V er der i disse Tilfælde alene opfort de Tal, tiora efter I

20 Fattigstatistik. der understøttedes i Aarets Lab. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranførte Antal er indbefattet folgende An tal Personer, der alene nød: I Sum af Enker enslige uden Personer. Born. (Rubr. -.) gifte Mænd uden Born. gifte Mænd Enkemænd Enker o I IO z x t 1 I' Piger Ih frit Lregetil. syn Medicin hjemme i 1 1 1o I I I I' I I xo J I Born. 1 Sum af Familieforsørgere. (Rubr. 11.) 1 fri 'Cur og Pleie paa Sygehus Landsdele. IV.Bygdernefogderivis. (Forts.) Salten. Loto.Vesteraalen. Senjen og Tromsø. Alten. Hammerfest. Tauen. Varanger. Vardø. Sum. v. He enkelte Byer. 1 Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss.. Son. Ho Hølen. I Hvitsten. Drøbak. I 1 Kristiania. 1 Haman Kongsvinger. Lillehammer. Gjøvik. Bønefoss. Drammen. I Holmsbu. Kongsberg. (Kongsberg offentl. Fattigvæsen.) Svelviken. Holmestrand. Horten. Aasgaardstrand. Tønsberg. - Sandefjord. I Larvik. Kragerø. Langesund. Stathelle. I Brevik. Porsgrund. Ladestedet Hvitsten i Akershus Amt udgjør et Fattigdistrikt sammen Vestby -Sogn af Vestby Præstegjeld sund Fattigdistrikt i Lister og Mandal Amt hører foruden Ladestedet al dette Navn ogsaa Farsund Land- Folkemængden kan antages at vedkomme Bydistriktet,

21 Fattigstatistik. Tabel 1 (Forts.). Antallet af Fattige (Hovedpersoner), NE Lands dele. Antal Af disse Hovedunder- personer, støttedes for hvilke mod Er- der af vedstatning kommende fra sine Fattig- Hjem - distrikter stavns- udbetaltes distrikter Erstatning eller af til andre Staten. Kommuner. Antal Fattige, der saaledes faldt vedkommende F attigdistrikter til Byrde. (Rubr. +.) Samlet Antal Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. forældreløse ægte mode løse uægte De i Rubr. opførte ugifte Enkeugifte VOX') e Intend voxne Kvin- uden Mænd. der. v. De enkelte Byer. 1) (Forts.) 0 Skien.. 1 o 0 Østerrisor I o IO 1 I 1 1 Tvedestrand 1 1 Arendal. 0 1 Grimstad Lillesand. o Kristiansand o Mandal Farsund 1). 1 bo 1 Is Flekkefjord Sogndal 1 1 I 1 Egersund. I Sandnes.. 1 Stavanger.. I Skudeneshavn Kopervik Haugesund 1 ' Bergen Florø 0 - Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem 00 1 Levanger 0 1 Stenkjær Namsos Mosjøen 1 Bodo Tromso 1 Hammerfest Vadsø Vardo Sum 1 1 I ) Se Note Side og.

22 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranførte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: Enker uden' Sum af gifte enslige Personer. (Rubr. so.) Mænd uden gifte Mænd Enkemænd Enker Piger Sum af Famineforgørgere. (Rubr. 1-1.) frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehue. Landsdele. IO ii V. De enkelte Byer. (Forts.) 0 o 1 Ioo to! I I o I Io o IO 1 io -! I Ill I Skien. Østerrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom A alesund. Molde. Kristiansund. Trondh jern. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodø. Tromsø. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Sum.

23 Fattigstatistik 1. O Tabel. Fattige, som i Løbet af Aaret undereller af Staten. (Freme Fattige n 11.11M Antal freme Hovedpersoner, Landsdele. forældrelose vegte FOrn. moderløse uægte BOrn. ugifte ugifte voxne voxne Mænd. Kvinder. Enkemænd uden BOry. Enker Sum af enslige uden n, Eersoner. r-.) I. Oversigt. Riget Bygderne Byerne Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus Hedemarken. Kristians Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg... Nedenes Lister og Mandal. Stavanger... Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Sum I 0 0 I I 1 o Is _ I I Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania Hedemarken. Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. Sum I 0 1 o i o 1 f

24 11 Fattigstatistik 1. støttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter indbefattede i Opgaverne i Tabel 1.) der understøttedes: I foranførte Antal er indbefattet følgende Antal Personer, der alene nød: gifte gifte Mænd Mend uden Enke- Enker mænd Piger Sum af I Tilsam- Famine- men forsørgere (Rubr. I Hoved -1.) Ipersoner frit Læge- fri Bur og tilsyn l Pleie paa Medicin hjemme. Sygehue. Landsdele I0 1 I 0 I 1 1 Is 1 1 IO I I I I' I I I I o1 1 0 IO Io 1 JO I f Is Is I 1 1 " I0 1 1 Is I os 1 Is o o 1 11 z01 1 o 1 1 o loi 1 1 I 1 IO IO 1 so o I. Oversigt. Riget. Bygderne. Byerne.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. lledemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum.

25 Fattigstatistik 1. Tabel. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret _ Nr. Landsdele. Til Fattig- forstan- dere og andre Betjente. Indkjøb af faste øvrige Eiendomme Udgifter og Opførelse ved af nye Byg- samme. For udsatte Børn og Voxne. Andre Syges Kur og Pleie, Understøttelse til andre Fattige. Sindssyges Forpleining. Begravelses omkostninger. lo I. Oversigt. Riget Bygderne... Deraf Værker og Brug Byerne Deraf Kongsberg o ffentlige Fattigvæsen... Bygderne amtsvis. Sm aalenene Akershus. Hed emarken Kristians. Buskerud... Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes.... Lister og Mandal. Stavanger.... Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal.... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland.. Tromsø. Finmarken Sum Kr. Kr. Kr , I , 1 ' z 1 li 00 o 1 I / ?! Kr. 0 1 I 01 1 Io , 01 Kr. Kr. Kr. Kr. 1 1 I 001 I 0 0! 0 I ' 1 0 ' 1 1o 01 ) ,1 0 0 ' ', 1 o ' 0 1 0, 1 1 I, 0, o 1 ', 1 1 i ' 1 ' I 0 to 11 ', iö 0 lo 0 I oz ztio 1' 1 1 Ill. Byerne amtsvis. Smaalenene 0 0 Akershus. o 0 ', 0 i Kristiania. - I I0 0 0 Hedemarken 1 - -, 0 I Kristians I 1 I Buskerud 1...., o O Jarlsberg og Larvik 01 - I ', Bratsberg i I o Nedenes lo Lister og Mandal I Stavanger o DD 1 1 Bergen, Nordre Bergenhus Romsdal.... I ' 1 11 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem - I ', 1 0 o 1 Nordland o I0 1 ' 1-1 Tromsø 1' I 0 I 00 1 Finmarken. I I1 1, 0, Sum I I 01 1o ) Af BelObet er Kr. 1o (hvoraf for Bygderne 1) Refusioner for Abnorme. oi I 0 I 0 I I 0 I 0 1 I 01

26 1 I 1 ttt zzz z z Iv 1 Iv 1 Lov f'logi'i z I E oes 0t izz i I g1 zi gst ti ott 1i 1 Ez 1 zi gz oet i zsg vi z gzz Ir o tgz ' v1 jut. zz 'oo got I o igz z oe o 1 g 01 - ti zti - 1 stet gi 1 z zgt' 1 oe tegt v1v Eog EzL0 gzo z EEE goy sz Et o 11 - syg 1 z Stz g o oz is z 'zte z 1t 1,o to I- izt E o I Eog tt z 'osi z losi '.1 ot 0 zt, 1 z gt 01 E ol 0 - t z, 1 ozo I g in f' 0 1h1 L ozi 1 I zi 11 1, z z I LE' z 11 So z I1z tot E11 g ji oiz te 1 1 I -1 iso E it+,- zzt z ggs,soo 1 gz oi tz ozgli I tg i o ggo 0 ' EEI i 1 z oz z Liz 11 0E S tgt Zzi 1I 1z 01 Eo gt E1 v 1 tgi 11 El t i E z Et Ett Izti 1 Eo t LES oz Li'z 1 zt Sto 1 tgo ESL oi Lzz o oz E,ttt t - g S - 1 z 1 1 oz,szo 1 0 IS ogg ItE tgt t ti goe z 1 1 zz SI 1o LtLI 1 1E iiozz 1 1 zz 1 SI z 11 E Et Lzz ooz zi ge Li t E1f' zi 1z zii z EI,o111z SEo Loo Ett z 00t1 E "t S oo Egz 1E1 1 z1 1zog i L ooz z IS L1 z E1 t E tgz izzl zi o zet z oog Lit 1 I t zz 1 o go loi o tz 'zg 1 oz -t z tg 1, jo 1 z 01 1 Eo z izt EC.' 1 z vi Ei t 1 ig g oez SI ili ti E Svi z 1, LtS liv z g oz 1 1 oo o g t Eo zi $ Ligt o -1 oe tgi 1 Li Eu - 1 g LE vi ti oez E gzt zz z tz 0 i Sz zi igo gi :boy gi glz oe gzo t g z tz 1 Stz zz 1 oz z - zoe io 0111 t'sis E1 EoE 1 1 Eo _ LoS z gi zov 0,1 ggo 1 11 zgg tg 1L z 1 z 0 za z E zez ogo 1ELii 1 I z Uz E L 111 Lii Si E 1 Litt 1 01 LzL oi Soy 11 1 gez z 1 ii t tz g 11f'SoLi 11E g zi 1,0 t Ei Ezo Si 1 1 z zgi '0E t E,E z g zeo 0 tz z1 Loi i! t o tet E L v1 zz 1S isz SES to Li'iLi gt 1 tio EoE -1 Sif L Lo zt 1 Ez gss 1 ztz gi v SE tt tzt zz L 0 igt LEz Ez o 1 Ig g Ezz v gs E SE 1z ttt Lo lox got I 1 o ti tgz t 1 goz - zt ILL o,0-1z u zg 1 ilozt z 1 1 i gi z tvo z 'g ze go 1 t g Et zg Lo io oi io ()Li SIZ i SIS tsz ot Et 1v Ç L 1,1 Eo -1 E0E 01 vgzlii 1 EIS %IX.lyf IX Tx %IN...I11-1-1jO1T ---; aosteps Bo Nog -spbæri "VESPil oltrequo1 slouoseee -111va tletiluius 11S0A -1Va I.a1P UV.pun I "Ito 01.1Asoci Pg1% `.Eitliu elgiinpil 'mpg& VIJ ; 1I.IA0.1 aorels vij Bo 1111I -WON aiput 1.1j VA*1111Tf11j Lt 1 j *.tosiaps -ivinvun Bo Nog -spbwq '. 1j1Bpfl OVV111 B11.1A01 ums ZI O X * gi lills!iusp,_ E 'A 'Ul JOTIOpialjera U uusc1do pota

27 Vattigstatistik 1 1. Tabel. De forste Gang M Samlet Disse var paa Landsdele. Antal moderløse uægte Hovedpersoner. forældreløse ægte ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Enker uden I. Oversigt. Riget.... Deraf freme Fattige. Bygderne Deraf freme Fattige. Byerne Deraf freme Fattige. Bygderne amtsvis. Smaalenene 1 1 Akershus Hedemarken 0 1 Kristians. Buskerud 1 Jarlsberg og Larvik. 1 Bratsberg 1 0 Nedenes 0 1 Lister og Mandal. 1 0 I 1 Stavanger 1 0 Sondre Bergenhus 1 1 Nordre Bergenhus 11 1 Romsdal 00 Søndre Trondhjem 1 1 Nordre Trondhjem 1 Nordland... I Tromso - Finmarken 11 x 1 Sum 0 I I. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal.... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Sum IO I lt I I 0 tit I IO I o o IO - ' 1 IO 1 1

28 Understøttedes Familiestilling. 1 Fattigstatistik 1. MINI! folgende Maade fordelte: Sum af enslige Personer. (Rubr. -.) gifte Mænd uden gifte Mænd Enke. mænd Enker Piger Sum af FamilieforsOrgere. (Rubr. -1.) Landsdele I I I x I o 1 o I IO I I' x1 1 o o 1 1 TO IO " I r 1 I I IO 0 I. Oversigt. Riget. Deraf freme Fattige. Bygderne. Deraf freme Fattige. Byerne. Deraf freme Fattige.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg.. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhup. Nordre Bergenhus. Romsd al. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum. I. Byerne amtsvis. Sma alenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum.

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Beretning om. i Norge 1890.

Beretning om. i Norge 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK Trede Række No Beretnng om Sundhedstlstanden og Medc Norge 0 (Rapport sur l état santare et médcal pour l'année 0) Udgven af Drektøren for det cvle Medcnalvæsen KRISTIANIA I

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere