Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt"

Transkript

1 ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Frikommunenetvær k Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Titel på forsøg Midlertidig lejekontrakt Deltagerkommuner Aarhus Kommune Favrskov Kommune Høje Taastrup Kommune Københavns Kommune Randers Kommune Roskilde Kommune (Med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af såvel deltagelse i forsøget som af konkrete projekter under en forsøgshjemmel) Faglig kontaktperson Torben Rugholm, Randers Kommune Netværkskoordinator Christine Bagge Petersen, Høje-Taastrup Kommune Dato for ansøgning 1. december 2016 Telefon Telefon s.dk 1. Beskrivelse af forsøget De seneste år har der været en stærkt stigende efterspørgsel på boliger, som borgere med lav indkomst kan betale. Efterspørgslen kommer både fra helt almindelige borgere med lavindkomstjobs og studerende på SU, men rammer især socialt udsatte borgere, borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og flygtninge. Det medfører længere ventetider på de boligsociale anvisningslister i kommunerne samt usikre boligforhold for udsatte grupper. Boligmanglen er en barriere for kommunernes recovery-orienterede arbejde med borgerne, der kan opnå en bedre udvikling ved at modtage relevant faglig og rehabiliterende støtte i egen bolig. Den positive udvikling for borgerne bremses, når de lever under usikre boligforhold eller er nødsagede til at opholde sig unødvendigt lang tid i forskellige typer af botilbud, fx på herberger. Et eksempel på dette er unge hjemløse, der ikke kan holde fokus på at gennemføre uddannelse eller finde et arbejde, fordi de konstant er på jagt efter et nyt sted at sove. Der er på en lang række områder evidens for at støtte i egen bolig er det bedste for borgernes udvikling, men i den nuværende situation har kommunerne ikke mulighed for at tilvejebringe det nødvendige antal boliger til de borgere, der har behov for det. Kommunerne ønsker at samtænke bolig og midlertidige støtteforløb, så boligen følger støtten, borgeren får en midlertidig lejekontrakt. For det første ønsker kommunerne at kunne tilbyde en borger, der visiteres til et af kommunernes bomiljøer (begrebet dækker boliger oprettet efter almenboliglovens 105, fx også bofællesskaber og opgangsfællesskaber), en midlertidig lejekontrakt. I dag får borgeren en permanent kontrakt. Det betyder, at når borgeren er kommet Aarhus Kommune Favrskov Kommune Høje Taastrup Kommune Københavns Kommune Randers Kommune Roskilde Kommune

2 sig, og ikke længere har behov for den støtte, der gives på bomiljø, kan han alligevel, i kraft af sin lejekontrakt, blive boende. Det forhindrer kommunerne i løbende at tilbyde borgeren det mindst indgribende tilbud. Herudover ønsker kommunerne at kunne give en midlertidig lejekontrakt til borgere, der modtager et midlertidigt huslejetilskud og/eller en midlertidig boligløsning. (Se netværkets ansøgninger om dette). Det overordnede formål med netværkets forsøg med midlertidige huslejekontrakter, er, i lighed med netværkets andre ansøgninger, at understøtte en positiv udvikling hos borgere i målgruppen for forsøget og at forebygge at borgeren blive fastholdt i en uhensigtsmæssig social situation, f.eks. som følge af hjemløshed eller et unødvendigt langt ophold på et botilbud. Ved at tilbyde borgerne en bolig med en midlertidig lejekontrakt kan borgeren hurtigere komme videre med eget liv, end det ellers vil være muligt. Som beskrevet i ansøgningerne om midlertidigt huslejetilskud og midlertidige boligløsninger ønsker kommunen at arbejde med målgrupper, hvor der er mulighed for - via relevant støtte - at opnå en bedre udvikling, og hvor der er et potentiale for, at borgeren på sigt kan fastholde boligen via egen indtægt. De midlertidige lejekontrakter, skal dog også kunne benyttes i tilfælde, hvor det først skal afklares, hvad der er et godt og relevant varigt tilbud til borgeren, således at borgerens blivende bolig først findes, når det via ophold i midlertidig bolig er blevet tydeligt, hvilken støtte og hvilken type bolig, der skal ydes fremadrettet. I forsøget om midlertidige huslejekontrakter tilbydes borgerne: - En midlertidig lejekontrakt i en bolig eller i et bomiljø, som borgeren har råd til. I nogle tilfælde kan kommunen yde et økonomisk tilskud til huslejen. - Faglig støtte (social, integrationsmæssig og/eller arbejdsmarkedsrettet), som skal understøtte borgerens udvikling samt sikre, at borgeren fastholder såvel den midlertidige bolig, som en efterfølgende fast bolig. I tilfælde hvor borgere tilbydes en midlertidig lejekontrakt på et bomiljø, vil der være en klar forventning om, at borgeren i tiden på bomiljøet udvikler færdigheder, som kan gøre borgeren mere selvhjulpen i en fremtidig boligløsning. - Enten et tilbud om at overtage boligen, hvis det er økonomisk muligt eller et tilbud om en passende varig bolig, når den er til rådighed og formålet med den midlertidige lejekontrakt er opnået. For borgere, som har en midlertidig lejekontrakt på et bomiljø, kan den varige boligløsning også blive en bolig i et botilbud/bomiljø under serviceloven eller almenboligloven med varig lejekontrakt, hvis det viser sig, at borgeren ikke udvikler sig som ventet eller bliver dårligere under det midlertidige ophold. Borgerens kontrakt bør kunne opsiges, hvis fagpersoner omkring borgeren vurderer, at manglende engagement og samarbejde fra borgeren betyder, at de aftalte mål ikke kan nås. Tilsvarende skal der være mulighed for, at borgeren flytter tilbage til det oprindelige tilbud eller til et bedre egnet botilbud, hvis borgeren får tilbagefald, f.eks. i tilfælde af svært forværret helbred. Målgrupperne for forsøget Fælles for de målgrupper, forsøget skal omfatte er, at kommunerne har pligt til at yde en faglig indsats i forhold til dem, f.eks. i form af støtte i eget hjem eller Side 2 af 8

3 beskæftigelsesrettet støtte. Forsøget omhandler tre forskellige borgergrupper: Borgergruppe 1 er borgere som enten er klar til at flytte i egen bolig, men hvor der ikke kan findes en bolig. De bor på forsorgshjem, bomiljø, botilbud eller lignende. Borgergruppe 2 er borgere som har brug for et overgangstilbud eller mellemstation, før de er klar til at flytte i egen bolig. Det kan være unge, der skal flytte hjemmefra, og som har behov for botræning i en kortere periode, inden de kan flytte hjemmefra. Det kan også være borgere, der skal udsluses fra bomiljø i et mere gradvist tempo, og som har brug for at fastholde en tilknytning til bomiljøet/tilbuddet undervejs. Med begge disse borgergrupper har kommunerne en forventning om, at de kommer i ordinært ustøttet arbejde eller at de bliver i stand til at varetage f.eks. fleksjobs. Den 3. borgergruppe er borgere, hvis støtte behov ikke er fuldt afklaret. Disse borgere tilbydes derfor et tidsbegrænset forløb, fx et afklaringsforløb eller et intensivt botræningsforløb, inden de tilbydes en mere varig løsning. Det kan fx være unge udviklingshæmmede, der efter et forløb bliver klar til at bo med mindre støtte. Den varige boligløsning kan være det bomiljø, borgeren er blevet trænet på, et andet bomiljø eller egen bolig. Kommunerne ønsker mulighed for i enkelte konkrete tilfælde at kunne fastholde nuværende bolig i forsøget. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en borger med psykisk lidelse eller en socialt udsat børnefamilie står overfor udsættelse pga. restancer, men kan få nytte af projektets indsatser. I sådanne tilfælde vil det være unødigt bureaukratisk, hvis støtten alene kan ydes i forbindelse med en flytning til anden bolig. Dette forudsætter naturligvis at de pågældende er omfattet af de målgrupper, som kommunerne ønsker at prioritere i forsøget, og at borgeren/familien ønsker at indgå i en samlet løsning, som beskrevet ovenfor. De konkrete målsætninger og den støtte, som kommunen vil tilbyde, afhænger af, hvilken målgruppe, der er tale om. Målgrupperne har forskelligt potentiale og dermed vil udviklingen ikke være lige hurtig for alle målgrupper. Netværkets kommuner ønsker alle at deltage i forsøg vedr. midlertidige huslejetilskud og midlertidige lejekontrakter. Der er dog forskel på, hvilke konkrete projekter, der i første omgang prioriteres i den enkelte kommune og hvordan projektet udmøntes i den enkelte kommune. De overordnede målgrupper, som kommunerne ønsker at iværksætte indsatser i forhold til er følgende: Alle 6 kommuner: - Borgere med fysisk eller psykisk handicap (herunder f.eks. borgere med autisme og udviklingshæmning). - Psykisk sårbare borgere (f.eks. unge, der udsluses fra foranstaltning, borgere med diagnose, men også borgere, som ikke har en konkret diagnose) Aarhus, Høje Taastrup, København, Roskilde og Randers: - Borgere med større sociale problemer (f.eks. hjemløse og borgere truet af hjemløshed) Aarhus, København og Randers - Nyankomne flygtninge (kommunen har pligt til at tilbyde varig bolig, de kan betale og er ofte nødt til at indkvartere i midlertidig kommunal bolig). Midlertidige leje eller midlertidig fremleje Side 3 af 8

4 Forsøget kan enten bestå i, at kommunen får adgang til at leje boliger eller ejendomme og herefter fremleje boligerne til en relevant målgruppe på midlertidig fremlejekontrakt. Alternativt kan der laves forsøg med mulighed for, at målgruppen får en midlertidig lejekontrakt med den relevant udlejer. Modellen skal benyttes, hvor en given støtte-indsats kun har midlertidig karakter. Lejeperioden skal løbe, til formålet er opnået, eller til forventningen om en positiv udvikling ikke er til stede. Midlertidigheden afpasses til målgruppen. Det betyder, at der vil være forskel på, hvor lang den midlertidige periode vil være, alt efter hvilken målgruppe, der er tale om, og hvilken udvikling, de konkrete borgere skal gennemgå i perioden. Varigheden af det midlertidige forløb, og dermed den midlertidige lejekontrakt såvel som støttens intensitet, tilpasses den enkelte borger. Under forløbet og inden kontraktens udløb skal kommune og borger aktivt arbejde på at finde en passende og varig bolig. Det kan enten være, at borgeren overtager boligen på ordinære vilkår, at borgeren finder en anden bolig, som vedkommende har råd til, eller at borgeren tilbydes en plads på et bomiljø, hvis borgeren viser sig at være i målgruppe for det. 2. Mål og forventede resultater De overordnede mål er at - Borgerne opnår en mere selvstændig tilværelse og dermed mindre behov for kommunal støtte. - Støtten bliver mere fleksibel og virksom end de nuværende bestemmelser muliggør Netværket har følgende forslag til mål: Kvantitative mål - Flere borgere i de konkrete målgrupper får egen bolig som følge af et ophold med en midlertidig lejekontrakt. Boligen med den midlertidige lejekontrakt fastholdes i udlejningsperioden. - Flere borgere fastholder den efterfølgende varige bolig eller en tilsvarende varig bolig, som vedkommende flytter til på eget initiativ, i mindst to år (Borgergruppe 1 og 2) - Flere borgerne kommer i uddannelse/arbejde eller opnår øget selvhjulpenhed i dagligdagen. - Flere borgere med sociale problemstillinger bor integreret i byen frem for at være koncentreret i forskellige former for bomiljøer eller få områder med billige boliger. - Flere borgere opnår en mere selvstændig tilværelse og dermed mindre behov for kommunal støtte. Økonomiske mål - Der skal i forhold til den enkelte målgruppe opstilles en business case, som viser en kommunal- og samfundsøkonomisk gevinst i forhold til en løsning på et kommunalt botilbud, forsorgshjem mv. Kvalitative mål: - Borgerne oplever en mere selvstændig tilværelse og dermed Side 4 af 8

5 mindre behov for kommunal støtte. Hvis forsøget bliver godkendt, vil kommunerne, i samarbejde med KORA, i løbet af foråret 2017 fastlægge konkrete mål for de målgrupper, der arbejdes med. Målene skal opstilles ud fra de enkelte målgruppers kompetencer og muligheder for udvikling, herunder hvor hurtigt en udvikling kan forventes. 3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. Behovene i dette afsnit omhandler kun midlertidige lejekontrakter. Afledte behov for forsøgshjemler omkring midlertidige boliger og huslejetilskud, er uddybet i de respektive ansøgninger om disse emner. Midlertidig lejekontrakt Kommunerne ønsker mulighed for at borgerne i visse tilfælde kan tilbydes en midlertidig lejekontrakt. I forhold til forsøg med midlertidige boliger skal midlertidig lejekontrakt understøtte, at borgeren ikke får en lejekontrakt der overstiger, hvor længe boligen skal være i drift på en given adresse. I forhold til et huslejetilskud skal en midlertidig lejekontrakt sikre, at borgeren alene får en varig lejekontrakt, når borgeren har opnået økonomi til dette, fx ved at komme i arbejde. Se uddybning i netværkets ansøgninger om huslejetilskud og om midlertidige boliger. I forhold til den målgruppe, som netværket ønsker at botræne i boliger med en midlertidig lejekontrakt, sikrer midlertidigheden, at der er et løbende flow i de pågældende boliger. Dermed vil flest mulige borgere få mulighed for et systematisk botræningsforløb. I denne forbindelse vil det være op til kommunen at understøtte flow i de midlertidige boliger ved løbende at sikre, at borgere, som ikke selv kan skaffe sig en egnet bolig, tilbydes bolig eller andet relevant tilbud, når den midlertidige lejekontrakt udløber. Endelig ønsker kommunerne at kunne tilbyde en midlertidig kontrakt, når borgere flytter ind i boliger efter almenboliglovens 105 (bomiljøer). Det skyldes et ønske om at sikre borgerne samme lejevilkår som borgere i tilbud efter servicelovens Tilbud efter hhv. servicelov og almenboliglov kan opfylde samme behov hos en borger med funktionsnedsættelse. Det vil derfor altid være en konkret vurdering, hvilken type tilbud en konkret borger anvises til, og det kan i mange tilfælde afhænge af, hvilket tilbud, der er ledigt og hvad borgeren har råd til. I tilbud efter efter ABL 105 betaler borgeren almindelig leje. I tilbud efter SL 107 og 108 betaler borgeren alene opholdsbetaling. Forskellen afspejles desuden i, at borgere med bolig efter ABL 105 får ordinær lejekontrakt, mens borgere i tilbud efter SL 107 og 108 ikke får lejekontrakt. Med en midlertidig lejekontrakt i tilbud efter ABL 105, får kommunen mulighed for at samtænke bolig og støtteforløb. Det kan sikres, at borgeren løbende sikres det boligtilbud, som bedst understøtter borgerens udvikling. Samtidig kan der være mulighed for at sikre, at betalingsevnen ikke bliver afgørende for hvilken type tilbud, borgeren modtager. Inspiration fra inklusionsboliger og udslusningsboliger Lejeloven og almenlejeloven giver i dag ikke mulighed for, at der kan laves midlertidige lejekontrakter ud over i helt specifikke tilfælde. Kommunerne har i ønsket om midlertidige lejekontrakter ladet sig inspirere af de nuværende muligheder for oprettelse af inklusionsboliger og udslusningsboliger (ABL 62a og 63). Bestemmelserne om disse boligtyper giver mulighed for hhv. midlertidig lejekontrakt i en begrænset periode og for bevilling huslejetilskud. Netværket har ligeledes søgt inspiration i bestemmelserne om udlejning af ungdomsboliger. Her er kravet, at man er aktiv studerende for at kunne fastholde sin ungdomsbolig. De studerende skal hvert år dokumentere, at de fortsat er studieaktive. Kommunerne i forsøget ønsker mulighed for, at midlertidig lejekontrakt kan benyttes mere systematisk i forhold til forsøgets målgrupper. Dette kan ske via Side 5 af 8

6 udvidelse af målgruppen for de pågældende bestemmelser eller via en særlig hjemmel i boliglovgivningen til kommunenetværket, som imødekommer netværkets behov. En bolig med en midlertidig lejekontrakt skal være forankret i boliglovgivningen og ikke i serviceloven. Kommunerne ønsker, at en hjemmel findes i relation til boliglovgivningen, da det er en separat målsætning for netværket, at borgeren i højere grad opnår øget selvhjulpenhed i egen bolig. Et tilbud efter servicelovens vil ofte ikke blive opfattet som en bolig af borgeren. Fælles for netværkets målgrupper er, at netværket ønsker at opnå en positiv udvikling hos borgeren i retning af øget kontrol over eget i liv, og i forhold til de stærkere målgrupper i dette forsøg også øget tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Der vil dog være stor forskel på, hvor hurtigt en udvikling kan opnås for den enkelte borger. Kommunerne ønsker derfor, at der bliver mulighed for, at der kan indgås midlertidige lejekontrakter også i perioden på de 2 år, som er grænsen i de eksisterende bestemmelser. I forhold til borgeren er det et selvstændigt hensyn, at kommunerne ønsker at oprette midlertidige boliger i mindre enheder tættere på lokalsamfundet. Alternativet er i dag ofte, at borgerne indkvarteres på større tilbud efter serviceloven. Opsigelse af en midlertidig lejekontrakt Som udgangspunkt kan en midlertidig lejekontrakt alene ophæves, hvis der er tale om misligholdelse, f.eks. manglende betaling eller manglende overholdelse af husordenen. Også i forhold til regler om opsigelse af boligen i forsøget lader netværket sig inspirere af eksisterende bestemmelser om inklusionsboliger og startboliger, som begge har midlertidige lejekontrakter. I forhold til disse to boligtyper er der i forarbejderne udtrykt et hensyn til, at boligerne skal komme flest mulige i målgruppen til gavn, hvorfor der skal skabes flow i boligerne via midlertidig lejekontrakt. Herudover gives der mulighed for, at boligerne kan opsiges, når borgeren ikke længere er i målgruppen for tilbuddet, det være sig fordi borgeren har behov for et tilbud med mere støtte, eller fordi borgeren ikke længere har behov for så intensiv støtte. Kommunerne i netværket ønsker tilsvarende, at der bliver mulighed for, at en borger i netværksforsøget kan opsiges, når borgeren er klar til at bo i et mere permanent tilbud. Det gælder, hvad enten der er tale om et tilbud om ordinær bolig eller et tilbud med mere støtte. Tilsvarende bør en borger kunne opsiges, hvis vedkommende alligevel ikke ønsker at modtage den støtte, der er tilknyttet det enkelte forsøg. Kommunerne vil dog i alle tilfælde sikre, at borgeren ikke opsiges uden andet relevant tilbud. Boligtyper Kommunerne ønsker generelt aftalefrihed i forhold til aktører på boligmarkedet. Det betyder, at der skal kunne indgås aftaler om midlertidige lejekontrakter både med almene og private udlejere. Der skal også kunne oprettes tilbud i kommunale boliger. Dette forudsætter ændring af lov om kommunal anvisning (jf. ansøgning om huslejetilskud). Leje/fremleje Kommunerne ønsker en model, hvor lejeren indgår en midlertidig lejekontrakt med udlejer, fordi det giver størst mulige fornemmelse for borgeren af at have egen bolig. Det kunne også være muligt at etablere en model, hvor kommunen lejer konkrete boliger og fremlejer dem til en borger i målgruppen for forsøget. I så tilfælde får Side 6 af 8

7 borgeren dog en kontrakt med kommunen frem for med en udlejer. Her vil der være den ulempe, at hvis der opstår husordensproblemer, vil det i princippet være kommunen som udsættes af boligen. Dermed vil en given bolig ikke være til rådighed for fremtidige borgere, hvis en enkelt borger har skabt problemer. Det er i forhold til botræning mv. mest hensigtsmæssigt, at borgeren selv skal tage ansvar for egne handlinger. I forhold til netværkets overordnede formål, der er at understøtte en positiv udvikling hos borgeren, og hjælpe borgeren til at komme videre med sit eget liv, er det væsentligt, at boligen med den midlertidige lejekontrakt sidestilles med en ordinær bolig. Dermed er det vigtigt, at borgeren kan søge boligstøtte på lige vilkår med borgere, der bor i almene/private/kommunale boliger. 4. Hvordan realiseres de forventede resultater Indsatsen i forhold til beboerne med en bolig med en midlertidig lejekontrakt tilrettelægges i kommunerne ud fra den enkelte målgruppes behov, muligheder og potentiale. De midlertidige boliger bør have forskellige beliggenheder alt efter målgruppen. Eksempelvis vil det være optimalt, at boliger, som skal bruges af udviklingshæmmede, hvor målet især er at udvikle kompetencer til at mestre hverdagslivet mest muligt selv, ligger samlet i enten en lille klynge eller opgang. Herimod vil det være at fortrække hvis lejligheder til socialt udsatte borgere og flygtninge har en spredt beliggenhed. Retssikkerhed Det vil kunne opleves mindre trygt og sikkert for den enkelte borger at få et tilbud om en midlertidig kontrakt frem for en varig bolig. I den forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på, at den overordnede problemstilling er, at der ikke er et tilstrækkeligt antal boliger til rådighed, som målgruppen har råd til. Alternativet for målgruppen for forsøget er, at de i stedet for den midlertidige bolig får unødigt langvarige ophold på botilbud, f.eks. herberger, eller under usikre boligforhold. Alternativet er således ikke en varig bolig. Midlertidig lejekontrakt kan derfor fungere som en lettelse for borgeren, som får et bedre tilbud på et tidligere tidspunkt, og som en buffer for kommunen, der får mere tid til at etablere varige tilbud på længere sigt. Borgerne i målgruppen for det konkrete forsøg, som ikke har råd til kommunens boliger aktuelt, får med forsøgets elementer en retsstilling svarende til den aktuelle retsstilling for borgere i udslusningsboliger, inklusionsboliger og startboliger. I disse boligtyper er der tale om midlertidighed, og om at borgeren skal samarbejde om opsøgende støtte. Dette svarer til netværkets ønsker om at tilrettelægge sammenhængende forløb for de borgere, der omfattes af forsøg. Det er f.eks. i forarbejderne om inklusionsboliger og startboliger beskrevet, hvordan en borger, der ikke længere tilhører målgruppen, kan opsiges. Det kan både ske, hvis borgeren bliver for dårlig i forhold til målgruppen for boligen og ikke er motiveret for samarbejde om støtten, eller hvis borgeren bliver så velfungerende, at vedkommende ikke længere har behov for støtten i tilbuddet. Forsøget kan også sammenlignes med retsstillingen i ungdomsboliger, hvor adgang til boligen er betinget af en aktiv uddannelsesstatus. Samlet set mener kommunerne, at forsøget fører til en bedre overordnet løsning for borgeren, fordi de får et bedre og mere målrettet tilbud end det i dag er muligt at give. Kommunerne i netværket mener, at forsøgets indhold giver et incitament hos borgeren til at fastholde og forstærke en positiv udvikling. 5. Evaluering Side 7 af 8

8 Netværket ønsker at evaluere udviklingen hos de borgere, som er omfattet af forsøget. Evalueringen vil blive tilrettelagt i samarbejde med KORA i løbet af foråret Den vil basere sig på de mål, som fastsættes for borgeren kombineret med kvalitative interviews af repræsentative borgere i målgruppen. Evalueringspunkter kunne være: Antal Kommunerne vil måle, hvor mange personer og husstande, der opnår en bolig med midlertidig lejekontrakt som led i forsøget. Fastholdelse Kommunerne vil måle, hvor længe borgerne bor i bolig med midlertidig lejekontrakt. Herudover vil det blive registreret, hvor fraflyttere flytter hen, og om flytningen er udtryk for en positiv eller negativ udvikling (f.eks. om en ung tidligere hjemløs flytter til egen ungdomsbolig eller f.eks. får en usikker c/o adresse) Endelig vil det blive undersøgt, om og hvor længe borgeren fastholder den efterfølgende varige bolig. Borgerens oplevelse Kommunerne vil undersøge, hvilken betydning det har for den enkelte borger, at der er alene er tale om en midlertidig lejekontrakt. Der måles også på, om borgeren oplever en mere selvstændig tilværelse. Det skal også undersøges om borgeren oplever positiv udvikling i øvrigt, eller om borgeren har ønsker og behov, som kan benyttes i en videre udvikling af forsøget. Tilbagefald I forhold til de borgere, som ikke opnår den forventede udvikling, skal årsager undersøges. Erfaringer fra sager om tilbagefald skal benyttes til løbende udvikling af ordningen. Beliggenhed/integration Det kan undersøges, om der opnås en spredt anvendelse af boliger til de socialt udsatte målgrupper og flygtninge. Sammenhængende og fleksibel socialfaglig indsats Kommunerne vil undersøge hos medarbejdere og borgere i målgruppen, om der opnås en mere sammenhængende og fleksibel indsats i forhold til målgrupperne. Side 8 af 8

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

(Med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af såvel deltagelse i forsøget som af konkrete projekter under en forsøgshjemmel)

(Med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af såvel deltagelse i forsøget som af konkrete projekter under en forsøgshjemmel) ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidigt huslejetilskud Frikommunenetværk Flere billige boliger og fleksible

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. Aarhus Kommune Favrskov Kommune

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. Aarhus Kommune Favrskov Kommune NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidigt huslejetilskud Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidige boligløsninger Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger

Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger Den

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber).

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber). NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om øget fleksibilitet i delebolig-ordningen Frikommunene tværk Titel på forsøg Deltagerkomm uner Flere

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser Titel på forsøg Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger NOTAT Social og indenrigsminister Karen Ellemann Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter Frikommunenetv ærk Titel

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Social & Sundhed Administration Svinget 14 5700 Svendborg Sagsid: 16-2637 Afdeling: Administration Ref. August 2016 Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 153 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 153 Folketinget Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere