Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg"

Transkript

1 Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række år frem. Notatet har til formål at beskrive, hvordan de tyske myndigheder griber anlægsprocessen an. Notatet kommer endvidere ind på den betydning, som vejarbejdet potentielt forventes at få for Danmark og her ikke mindst for landevejstransporten via Jyllands-korridoren samt for danske imog eksportvirksomheder, herunder for turismen i Vestdanmark. INDHOLD SIDE Baggrund 2 Udbygning af A7 fra Bordesholm til Elbtunnelen 3 Trafikal betydning 5 Tiltag i anlægsperioden 7 Betydning for Danmark 11 Betydning for godstransport og logistik 13 Opsamling 15 Notatet er udarbejdet i december 2014 af Lars Dagnæs, indehaver af fa. transeco2, Padborg, efter ønske fra ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport. TransECO2 Østerløkke 27, 6330 Padborg tlf: mail: -

2 Baggrund Motorvejen fra grænsen ved Frøslev i Sønderjylland til Elbtunnelen i Hamborg er Danmarks vigtigste transportkorridor i forhold til international samhandel. Korridoren har også en vigtig betydning for udviklingen i dansk turismeerhverv. Motorvej A7 mellem motorvejssammenfletningen nord for Neumünster ved Bordesholm og Elbtunnelen er en af Tysklands mest befærdede motorvejsstrækninger. Der er i dag ca biler i døgnet på den 4 sporede strækning og mellem og biler i døgnet på de 6 sporede strækninger i det centrale Hamborg. Forventningen er, at trafikken på de mest trafikerede strækninger vil være vokset til ca biler i døgnet i Der er allerede i dag risiko for kødannelse på de mest belastede trafikafsnit. Den tyske forbundsregering har igangsat et udbygningsprojekt, hvor motorvejen skal udvides til 6 hhv. 8 spor. Anlægsprojektet er et nødvendigt tiltag i lyset af, at de trafikale problemer, der allerede er på strækningen, og i lyset af, at trafikken fortsat er i vækst. Projektet, der samlet kommer til at strække sig over 8 10 år må forventes at påvirke trafikken i korridoren betydeligt i anlægsperioden. Det vil potentielt kunne få betydning for Danmarks eksport både til Syd- og Centraleuropa og til de oversøiske markeder, der i høj grad betjenes af containerhavnene i Hamborg og Bremen samt via de store centraleuropæiske lufthavne. Formålet med dette notat er at give et overblik over det samlede anlægsprojekt og den potentielle betydning, projektet vil kunne få for Danmarks internationale samhandel og turismeindustri i de kommende år. Som det fremgår, er der fra tysk side opmærksomhed på de udfordringer, som anlægsprojektet vil indebære i de kommende år. Der er således beskrevet en lang række tiltag, der vil blive gennemført med sigte på at reducere generne fra anlægsprojektet. Det er vigtigt, at vi fra dansk side følger projektet med sigte på Dialog med de tyske myndigheder og de anlægsvirksomheder, der har ansvar for udbygningsprojektet Overveje, hvad der kan gøres fra danske virksomheder og myndigheder for at minimere betydningen for dansk international samhandel og turismeindustri Information til danske virksomheder og borgere om projektet og dets trafikale betydning. Målet er først og fremmest, at virksomheder og borgerne har mulighed for at tilrettelægge deres vare- og persontransport i de kommende år under hensyntagen til de trafikale forhold på strækningen i anlægsperioden. 2 P a g e

3 Udbygning af A7 fra Bordesholm til Elbtunnelen Den samlede udbygning af A7 nord for Elben vil de næste 8 10 år komme til at indeholde 2 projekter: Bordesholm - Hamborg Strækningen fra motorvejssammenfletningen ved Bordesholm til Hamborg bygrænse skal udvides fra 4 til 6 spor. Den samlede strækning er på 65,1 km det samlede projekt forventes at vare fra 2014 til Projektet vil blive gennemført i etaper. Der vil på den samlede strækning blive etableret et eller flere afsnit med anlægsarbejder. Hvert afsnit bliver på ca. 12 km mellem afsnittene vil der blive etableret Erholungsabschnitte på 5 km. De projektansvarlige har garanteret, at der i anlægsperioden vil være 2 spor til rådighed i begge retninger. Vejbanerne vil dog være smallere end de normale vejbaner. Første strækning med vejarbejde bliver den 6 km lange motorvejsstrækning fra Bordesholm til Neumünster, der påbegyndes i slutningen af 2014/starten af I figur 1 er vist, hvorledes det samlede anlægsarbejde er planlagt i projektets første fase, dvs På hele den samlede 65 km lange strækning vil hastighedsgrænsen blive 60 (eller 80) km/t 1 i afsnit med anlægsaktiviteter og 80 km/t på de øvrige delstrækninger. Når der også vil være hastighedsbegrænsning på de strækninger, hvor der ikke er anlægsaktiviteter, skyldes det hensynet til en samlet flydende trafik. Figur 1. Det planlagte anlægsarbejde i den første etape, Rød/gul: afsnit med anlægsarbejde (rød) og forlagt trafik (gul). Grå: afsnit, hvor der ikke er anlægsarbejde. 1 Kilde: Informationsmøde den 11. november 2014 hos Wireg i Flensborg 3 P a g e

4 Hamborg bygrænse - Elbtunnelen På den 6-sporede motorvejstrækning, som går gennem det centrale Hamborg frem til Elbtunnelen er der planlagt et projekt, hvor motorvejen skal udvides til 8 spor. Samtidigt hermed skal i alt ca. 2,5 km af motorvejen overdækkes, og der etableres støjafskærmning på strækninger, der ikke er overdækket. Det samlede projekt omfatter i alt 11,7 km og forventes af strække sig fra sommeren 2014 til Projektet vil blive gennemført i tre etaper. Første etape bliver udbygning og delvis overdækning af motorvejsstrækningen ved Schnelsen i den nordlige del af Hamborg. Dette projekt forventes af tage 4 år. Som led i projektet med at udvide motorvejen fra 6 til 8 spor skal den 600 meter lange motorvejsbro over jernbanestrækningerne i den nordlige del af Hamborg, Langerfelder Brücke, rives ned og erstattes af en ny 8 sporet motorvejsbro. Dette delprojekt er igangsat. De projektansvarlige har stillet i udsigt, at der så vidt som muligt vil være 6 spor til rådighed i anlægsperioden. Motorvejsbroen ved Rendsburg (Rader Hochbrücke) Hertil kommer, at motorvejsbroen over Kielerkanalen grundet fejl i konstruktionen kun har en restlevetid på 12 år, dvs. det må forventes, at den inden 2026 skal være etableret en ny motorvejsforbindelse over kanalen. Frem til den nye forbindelse står færdig, vil der være restriktioner for lastbiltrafikken over broen. Forbundsregeringen har meldt ud, at der vil blive afsat midler til en ny motorvejsbro over Kielerkanalen, og har derfor bedt delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om at igangsætte det forberedende planlægsarbejde. Fra delstatsregeringen er der ønske om, at den kommende forbindelse etableres som en kombineret tunnelforbindelse for vej og bane. Det skal ses i lyset af, at den nuværende jernbanebro over kanalen, Rendsborg Højbro, der var færdig i 1913, betyder ekstra tidsforbrug (nedsat strækningshastighed og omvejskørsel) og nedsat kapacitet på strækningen. Forbundsregeringen har (foreløbigt) afvist at gennemføre projektet som en kombineret vej- og baneforbindelse med baggrund i, at der netop er afsluttet en modernisering af højbroen, som betyder, at levetiden nu er forlænget med 50 år. Dette betyder dog ingenlunde, at baneforbindelsen dermed er fremtidssikret. 4 P a g e

5 Trafikal betydning Dem samlede motorvejsstrækning fra Bordesholm til Elbtunnelen er en af de mest trafikerede motorvejstrækninger i Tyskland. På den tosporede strækning fra Bordesholm til Hamborg er der i dag mellem og biler i døgnet på strækningerne. På den tresporede motorvejsstrækning gennem Hamborg er der og biler i døgnet. Det betyder, at der allerede i dag er stor risiko for kødannelse på strækningen også uden anlægsarbejder. Se figur 2, der viser strækninger i Slesvig-Holsten med risiko for kødannelse i 2014 før igangsættelse af anlægsprojektet. Figur 2. Kort med oversigt over de vejstrækninger i Slesvig-Holsten med risiko for kødannelse Rød: kørisiko. Gul: kørisiko, når en vejbane spærres. Grøn: ingen kørisiko. De tyske myndigheder vurderer, at kapaciteten af vejstrækningerne vil blive reduceret med ca. 20 % i anlægsarbejdsperioden. Der er således ikke tvivl om, at det forestående vejarbejde vil øge trafikpresset på strækningen, og sandsynligheden for kødannelser vil stige. Myndighederne forventer, at tidsforbruget ved transport gennem den samlede strækning vil blive forøget med ca. 15 % i gns. i anlægsperioden. Dette dækker over et større tidsforbrug i tæt trafik og et relativt mindre merforbrug i nat- og aftentimerne. Det meget store trafikpres på den samlede strækning, der skal udbygges, er et vigtigt argument for, at anlægsarbejdet nu igangsættes. Den tyske trafikorganisation, ADAC, hilser således sammen med industri- og handelskamrene projektet velkommen. På den anden side erkender de også, at 5 P a g e

6 afvikling af de for samfundet vigtige transporter af både gods og personer kan blive en alvorlig udfordring i anlægsperioden. Som det fremgår af figur 3 er trafikken ikke jævnt fordelt gennem døgnet, og der er også forskel mellem den nord- og den sydgående trafik. I retning mod syd, er der mest trafik om morgenen. Spidsbelastningen er mellem kl. 7 og 10. I retning mod nord der mest trafik om eftermiddagen fra til Figur 3. Vejtrafikken på den centrale strækning af A7 fordelt på timer i døgner og retning (retning nord: sort, retning syd: rød). De blå pile samt de gule felter illustrerer målsætningen om at flytte trafik til andre veje, alternativt at trafikken forskydes tidsmæssigt. Enhed: biler pr time Kilde: Informationsmøde den 11. november 2014 hos Wireg i Flensborg 6 P a g e

7 Tiltag i anlægsperioden Fra myndighederne og de virksomheder, der er ansvarlige for projektet, er der opstillet en 5 punkts plan, som omfatter en række tiltag, der vil blive gennemført for at sikre en så smidig trafikafvikling som muligt i anlægsperioden. 1. Bedst mulig og mest effektiv trafikafvikling på de delstrækninger, hvor anlægsarbejdet foregår 2. Trafikledelse i korridoren såvel lokalt på enkelte delafsnit som på tværs af korridoren 3. Omlægning af trafikken til andre korridorer, til andre transportmidler og i forhold til de tidspunkter, hvor infrastrukturen benyttes mest 4. En løbende og opdateret trafikinformation samt information om fremdriften i projektet i øvrigt 5. Tilknytning af en såkaldt trafikkoordinator i anlægsperioden, således at det sikres, at de to projekter i de to tyske delstater Slesvig-Holsten og Hamborg koordineres bedst muligt af hensyn til fremkommeligheden. 7 P a g e

8 Ad 1. Bedst mulig og mest effektive trafikafvikling på delstrækninger med anlægsarbejder 2 Først og fremmest vil der blive arbejdet for, at fuldspærringer af A7 i anlægsperioden undgås. Det erkendes dog også, at det ikke vil være muligt helt at undgå at skulle lukke motorvejen på delstækninger i korte perioder Der vil videre blive arbejdet for, at der så vidt muligt vil være 4 / 6 spor til rådighed for trafikken i anlægsperioden De enkelte spor vil være smallere end normalt, der vil dog også blive arbejdet for, at sporene bliver bredere end de, der normalt etableres i anlægsprojekter. De yderste spor til lastbiler vil blive 3,25 meter bredt mod normalt 3,00 meter, og de spor, hvor der alene må køre personbiler, vil blive 2,85 meter bredt mod normalt 2,5 meter (se nedenstående figur 4). Argumentet herfor er bl.a. at uheld, hvor to modkørende biler strejfer hinanden, skal minimeres for at sikre en så høj oppetid for motorvejen som muligt Til- og frakørselsramperne vil blive gjort længere end normalt ved anlægsarbejder Der vil blive etableret lommer til nødstop for hver meter på strækningen i Slesvig- Holsten Der vil blive etableret en særlig trafikledelse med sigte på at minimere konsekvenserne ved uheld. Det omfatter bl.a. en særlig service til at fjerne de havarerede køretøjer hurtigst muligt. Figur 4. Kørebanen vil blive bredere i forhold til normen på strækninger med anlægsarbejder. Den samlede kørebane vil blive i alt 1,20 meter bredere. I figuren er vist fordelingen af de ekstra 1,20 meter. 2 På informationsmøde den 11. november 2014 fortalte en repræsentant fra den etablerede trafikkoordinator, at planlægningen af de mange tiltag bl.a. var foretaget med baggrund i erfaringer fra udbygningen af A1 motorvejen mellem Hamborg og Bremen for nogle år siden. 8 P a g e

9 Ad 2. Trafikledelse i korridoren såvel lokalt på enkelt afsnit som på tværs af korridoren Via en massiv trafikinformation vil man forsøge at lede så megen vejtrafik som muligt ad alternative ruter. For trafik, som kører på tværs af hele korridoren, vil det særligt være ruten øst om Hamborg via A1, A21 og B205. Der er dog også en erkendelse af, at der begrænset ekstra kapacitet på denne rute. Ad 3. Omlægning af trafikken til andre transportmidler og tidsmæssigt Der vil blive arbejdet bredt for at flytte trafikken på de mest trafikerede tidspunkter. Det gælder såvel overflytning til andre transportmidler som initiativer med sigte på at forlægge trafikken tidsmæssigt. Tiltag vil bl.a. være: Den kollektive trafik i regionen vil blive udbygget i anlægsperioden Trafikkoordinatoren (se punkt 5) er i dialog med organisationer, virksomheder og interessenter i regionen med sigte på at vurdere mulighederne for at forlægge trafik til ydertimerne. Eksempler på sådanne tiltag er: o Omlægning af containertrafikken til og fra Hamborg Havn o Vurdering af mulighederne for at tilrettelægge større arrangementer, som f.eks. fodboldkampe på de store stadions, så muligheden for at benytte kollektiv trafik forbedres, og evt. at tidspunktet for kampene forskydes, så trafikken afvikles uden for myldretiderne. Målet er, at tage toppen af trafikbelastningen (se figur 3 tidligere i notatet) og på den måde nedbringe risikoen for kødannelse i myldretiderne Ad 4. En omfattende og opdateret trafikinformation og information om fremdrift i projektet i øvrigt Der vil blive etableret en omfattende trafikinformation. Det gælder f.eks. internetsiden: der allerede er i drift (figur 5). Der vil blive lavet et bredt informationsarbejde med status for anlægsprojekterne. Det vil bl.a. ske på følgende internet adresser: Andre tiltag vil bl.a. være: Dynamiske trafiktavler på vejnettet Daglig info til pendlere Information om ekstra rejsetid ved de enkelte anlægsprojekter Udsendelse af nyhedsbreve, brochurer, flyers og pressemeddelelser Informationsarrangementer Direkte information til berørte beboere Udvikling af en særlig app til mobilenheder ( A7 Nord app ) 9 P a g e

10 Figur 5. På er det muligt at følge trafikken på det overordnede vejnet i Slesvig-Holsten. Grøn: trafikken flyder, gul: langsom trafik og rød: kø. Eksemplet er fra den 8. oktober 2014 kl Ad 5. Tilknytning af en trafikkoordinator til A7 korridoren i anlægsperioden Fra april 2014 har der været tilknyttet en særligt trafikkoordinator til A7 korridoren i anlægsperioden. Opgaverne er bl.a.: at koordinere planerne for de enkelte delprojekter med interessenter og organisationer i regionen at initiere tiltag, der kan bidrage til at minimere generne fra anlægsprojektet for trafikafviklingen at forestå et bredt informationsarbejde. Mere information kan findes på dette link: 10 P a g e

11 Betydning for Danmark Motorvej A7/E45 er Danmarks vigtigste internationale transportkorridor, og trafikken i korridoren er i vækst. I 2012 kørte der ca. 18 mio. biler over grænsen mellem Sønderjylland og Slesvig. Siden 2001 er trafikken vokset med ca. 21 %, den største stigning har været på motorvejen ved Frøslev, hvor trafikken er steget med 36 %. Figur 5. Trafikken i retning mod Danmark fordelt på grænseovergange 2001 til Figur viser den totale trafik (person- og varebiler og lastbiler) i retning mod Danmark fra 2001 til Antal køretøjer pr. døgn pr. retning Kruså Padborg Frøslev Sæd Øvrige overgange Kilde: Region Syddanmark, Vejdirektoratet og ITD Korridorens betydning for dansk im- og eksport illustreres af, at knap 60 % af alle lastbiler til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. I 2013 kørte der her ca lastbiler pr. døgn over grænsen i Sønderjylland. Til sammenligning var antallet over Femern Bælt ca lastbiler i døgnet, og antallet over Øresund ca lastbiler i døgnet. Frøslev grænse har også en vigtig betydning for dansk turismeindustri. Næsten 90 % af alle udenlandske gæsters overnatning i feriehuse skete i 2013 i Vestdanmark. Tyskland er Danmarks vigtigste marked (se figur 6). Trafikken over grænsen i Sønderjylland er størst i ferieperioden. Det gælder særligt motorvejsstrækningen ved Frøslev. I juli 2012 kørte næsten person- og varebiler pr. døgn over grænsen ved Frøslev. Godt 55 % af bilerne kom enten fra Hamborg, regioner i Tyskland syd for Hamborg eller andre europæiske lande (de øvrige biler var enten dansk indregistreret, ca. 35% eller indregistreret i kreisene tættest på grænsen til Danmark, ca. 8%). 11 P a g e

12 Figur 6. Udenlandske gæsters overnatninger i Danmark 2013 fordelt på overnatningsform og Vestdanmark/hele Danmark. Mio. overnatninger Kilde. Danmarks Statistik Det er således set fra Danmark vigtigt, at der gøres så meget som muligt for at mindste generne fra anlægsarbejdet for trafikken, og at der gennemføres et informationsarbejde om, hvad trafikanterne kan gøre for at komme forbi strækningen med så lille forsinkelse som mulig. Det er imidlertid lige så vigtigt, at der informeres om, at der samlet arbejdes for at lette konsekvenserne for trafikanterne så meget som muligt. Risikoen kan jo være, at turisterne i anlægsperioden vil vælge andre feriemål end Danmark, og at industri- og handelsvirksomheder vil vælge markeder og kunder, hvor de kan reducere deres afhængighed af A7 korridoren. 12 P a g e

13 Betydning for godstransport og logistik Der kan samlet peges på, at den forestående udbygning af A7 vil indebære en betydelig udfordring i forhold til dansk im- og eksport af varer. Nedenfor udfordringerne illustreret i 4 business cases. Case 1. Eksport af friske/ferske kødprodukter Casen omfatter eksport af friske/ferske kødprodukter til det tyske marked. Produkterne produceres med henblik på salg i de tyske dagligvarebutikker. Forretningsgangen er i dag, at de friske produkter læsses fra produktionssteder i Nordjylland og Sjælland sidst på eftermiddagen. Varerne ankommer til Padborg mellem kl. 20 og 21, hvor de omlæsses og kombineres til lastbiler, der distribuerer varerne i Tyskland. Varer til området f.eks. Oldenburg, der ligger vest for Bremen og ca. 320 km fra Padborg, skal leveres kl præcist. Dvs. det samlede tidsvindue, fra varerne er ankommet i Padborg og til de skal være leveret i Oldenborg, er 9 timer. Inden for dette tidsrum skal bilerne losses, varerne skal samlæsses til nye biler, og bilen skal køre 320 km. Der er således begrænset plads til forsinkelser på vejen mellem Padborg og Oldenborg også i lyset af, at chaufføren maksimalt på køre 4 ½ time, før han skal holde pause. Det nuværende setup skal sikre, at dagsfriske varer, der er produceret i Danmark dag 1 kan distribueres til og sælges i butikkerne i det nordlige Tyskland dag 2. Hvis vejarbejdet på A7 betyder forsinkelser på blot mellem 1 og 2 timer, kan det potentielt være en trussel for afsætning af disse produkter på det nordtyske marked. Case 2. Transport af containere mellem Hamborg Havn og Vestdanmark Hamborg og Bremerhaven Havn er de vigtigste drejeskiver for den globale transport af varer til og fra Danmark. Ca. 75 % af containerne til og fra Vestdanmark ind- og udskibes over havnene i regionen. Ca. 25 % af containertrafikken, svarende til ca. 300 biler pr. dag, kører over grænsen i Sønderjylland og videre ad A7 til Hamborg og Bremerhaven Havn. Megen af denne trafik foregår i dagtimerne primært af hensyn til åbningstiderne på havnen. Denne trafik kan ikke forlægges til andre korridorer, mens bane i visse tilfælde kan være et alternativ. Der er imidlertid begrænset udbud. For containertrafikken må det vurderes, at anlægsprojektet på A7 vil betyde længere transporttider og dermed øgede omkostninger. Case 3. Import af fødevarer fra Frankrig Casen omfatter en rute med import af fødevarer fra Frankrig, som læsses tirsdag morgen på en bil mod Danmark fra en hub i det nordlige Frankrig. I Padborg skal bilen natten til onsdag senest kl. 2:00 nå 4 7 distributionsbiler, som kører varerne videre til supermarkeder og kæder i Danmark, mens visse varer går videre til Sverige. Distributionsbilerne skal have afleveret varerne allersenest kl. 10:00 onsdag formiddag, for en dels vedkommende også tidligere. 13 P a g e

14 Den samlede strækning, der tilbagelægges mellem et hub i Nordfrankrig og Padborg er ca km. Det betyder, at der er meget få timer at give væk af inden for køre- og hviletiden. Den samlede rute er meget tidskritisk, dvs. der må ikke opstå mange forsinkelser, hvis varerne skal nå distributionsbilerne i Danmark. En mindre forsinkelse omkring Hamborg kan betyde, at køretiden er brugt op, og lastbilen må vente her til næste dag, eller at der sættes en ekstra chauffør på bilen. Case 4. Eksport af fersk fisk fra Danmark og Norge til Sydtyskland/Schweiz Fiskene ankommer fra fiskehavne mellem kl. 18:00 og 22:00 til Padborg. Her omlæsses til sydgående lastbiler. Bilen til Freiburg skal være fremme næste dags morgen kl , hvor dele af lasten læsses af, inden bilen fortsætter til Schweiz (Zürich), hvor den skal være senest ved middagstid. Den samlede køretur er på ca km. Turen gennemføres med 2 chauffører på bilen, som kun har tid til at overholde de lovbefalede pauser og hvil. En forsinkelse omkring Hamborg på 2 3 timer kan betyde, at fisken ikke når frem i tide til terminalerne ved Freiburg og i Schweiz, hvor den skal omlæsses til mindre distributionsbiler. Det kan betyde, at fisken bliver et døgn forsinket i forhold til butikkerne. Forsinkelsen kan betyde dårligere pris for fisken fra Danmark - eller at køberne på det sydeuropæiske marked vælger at købe fisk fra leverandører i Holland/Frankrig i stedet for danske grossister/fiskere. 14 P a g e

15 Opsamling De tre af de fire cases vedrører fødevarer, som udgør en væsentlig del af både Danmarks im- og eksport. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at også mange andre produkter end fødevarer i dag transporteres med samme kritiske leadtime, som i de tre cases. Mange forsyningskæder er i dag optimeret, så produkterne lagres i få centrale distributionscentre, der kan dække betydelige dele af det europæiske marked inden for 24 hhv. 36 timer fra bestilling til levering. Som det er fremgået af de indledende afsnit, hvor anlægsprojektet er beskrevet, er det forventningen, at der til trods for de mange forholdsregler fra myndigheder og anlægsvirksomheder må forventes øgede fremkommelighedsproblemer i perioden. Myndighederne forventer en gns. øget transporttid i korridoren på 15 %, og for en række af transporterne vil det være nødvendigt at anvende andre ruter og dermed længere tid og flere km end i dag. Casene illustrerer også, at anlægsprojektet potentielt vil betyde øgede transportudgifter: Længere transporttider vil betyde øgede lønomkostninger og i visse sammenhænge, at transportmateriel ikke kan udnyttes optimalt Forsinkelser i tidskritiske transporter kan nødvendiggøre, at der sættes ekstra chauffører på bilerne I perioder kan den optimale løsning være, at der vælges en alternativ rute rundt om Hamborg (f.eks. via A1, A21 og B205). Det kan betyde længere transport og længere køretid. Det kan blive nødvendigt, at bilerne samler gods op/leverer gods til færre hubs på turen for på den måde at sikre den nødvendige fleksibilitet i forhold til evt. forsinkelser på turen fra Elben til Bordesholm. Konsekvensen vil blive mindre gods på bilen og dermed dårligere kapacitetsudnyttelse. I eftersommeren 2013 blev motorvejsbroen over Kielerkanalen lukket for al lastbiltrafik med meget kort varsel, medens broen blev midlertidigt repareret. Broen blev delvist åbnet for lastbiltrafik igen sidst på året Erfaringerne fra perioden, hvor broen var helt lukket for lastbiltrafik, viser fra en konkret virksomheds oplevelser, at der opstod meromkostninger pr lastbiltransport på strækningen mellem den dansk-tyske grænse og Hamborg. Det er derfor vigtigt, at transportvirksomheder sammen med deres kunder vurderer, hvor der er særlige kritiske forhold omkring transportopgaverne, og hvad der kan gøres for at sikre, at de aftalte leveringstider vil blive overholdt. Det må endvidere anbefales, at anlægsprojektet følges tæt særligt med henblik på at vurdere betydningen for dansk im- og eksport samt for turismen i Vestdanmark. Som det fremgår, er der etableret en trafikkoordinator. Dennes opgave er bl.a. at koordinere de konkrete delprojekter med aktørerne. Der bør arbejdes politisk for, at der herigennem sikres indflydelse på projektets gennemførelse i de kommende år, og at der etableres et konstruktivt samarbejde om information om projektet over for danske virksomheder og interessenter i øvrigt. 15 P a g e

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, juni 2013 Opsætning og kort: Danmarks Transport-Tidende

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning.

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning. 1 2 NTN nyt No. 3 - Februar 2015 Tema: KORT NYT fra regionerne: Norge: Tusindvis af trailere flyttes fra vej til bane Udvikling af infrastruktur og transportpolitik i Tyskland Temaet for dette Nyhedsbrev

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK EXTRA Trafikale konsekvenser Det bliver surt at være syddansker, hvis støtterne bag en fast forbindelse over Kattegat får magt, som de har agt.

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI:

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Fremtidens transportsystem kan blive langt mere intelligent gennem brug af Intelligente Transport Systemer (ITS), der integrerer informations- og kommunikationsteknologier

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere