Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg"

Transkript

1 Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række år frem. Notatet har til formål at beskrive, hvordan de tyske myndigheder griber anlægsprocessen an. Notatet kommer endvidere ind på den betydning, som vejarbejdet potentielt forventes at få for Danmark og her ikke mindst for landevejstransporten via Jyllands-korridoren samt for danske imog eksportvirksomheder, herunder for turismen i Vestdanmark. INDHOLD SIDE Baggrund 2 Udbygning af A7 fra Bordesholm til Elbtunnelen 3 Trafikal betydning 5 Tiltag i anlægsperioden 7 Betydning for Danmark 11 Betydning for godstransport og logistik 13 Opsamling 15 Notatet er udarbejdet i december 2014 af Lars Dagnæs, indehaver af fa. transeco2, Padborg, efter ønske fra ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport. TransECO2 Østerløkke 27, 6330 Padborg tlf: mail: -

2 Baggrund Motorvejen fra grænsen ved Frøslev i Sønderjylland til Elbtunnelen i Hamborg er Danmarks vigtigste transportkorridor i forhold til international samhandel. Korridoren har også en vigtig betydning for udviklingen i dansk turismeerhverv. Motorvej A7 mellem motorvejssammenfletningen nord for Neumünster ved Bordesholm og Elbtunnelen er en af Tysklands mest befærdede motorvejsstrækninger. Der er i dag ca biler i døgnet på den 4 sporede strækning og mellem og biler i døgnet på de 6 sporede strækninger i det centrale Hamborg. Forventningen er, at trafikken på de mest trafikerede strækninger vil være vokset til ca biler i døgnet i Der er allerede i dag risiko for kødannelse på de mest belastede trafikafsnit. Den tyske forbundsregering har igangsat et udbygningsprojekt, hvor motorvejen skal udvides til 6 hhv. 8 spor. Anlægsprojektet er et nødvendigt tiltag i lyset af, at de trafikale problemer, der allerede er på strækningen, og i lyset af, at trafikken fortsat er i vækst. Projektet, der samlet kommer til at strække sig over 8 10 år må forventes at påvirke trafikken i korridoren betydeligt i anlægsperioden. Det vil potentielt kunne få betydning for Danmarks eksport både til Syd- og Centraleuropa og til de oversøiske markeder, der i høj grad betjenes af containerhavnene i Hamborg og Bremen samt via de store centraleuropæiske lufthavne. Formålet med dette notat er at give et overblik over det samlede anlægsprojekt og den potentielle betydning, projektet vil kunne få for Danmarks internationale samhandel og turismeindustri i de kommende år. Som det fremgår, er der fra tysk side opmærksomhed på de udfordringer, som anlægsprojektet vil indebære i de kommende år. Der er således beskrevet en lang række tiltag, der vil blive gennemført med sigte på at reducere generne fra anlægsprojektet. Det er vigtigt, at vi fra dansk side følger projektet med sigte på Dialog med de tyske myndigheder og de anlægsvirksomheder, der har ansvar for udbygningsprojektet Overveje, hvad der kan gøres fra danske virksomheder og myndigheder for at minimere betydningen for dansk international samhandel og turismeindustri Information til danske virksomheder og borgere om projektet og dets trafikale betydning. Målet er først og fremmest, at virksomheder og borgerne har mulighed for at tilrettelægge deres vare- og persontransport i de kommende år under hensyntagen til de trafikale forhold på strækningen i anlægsperioden. 2 P a g e

3 Udbygning af A7 fra Bordesholm til Elbtunnelen Den samlede udbygning af A7 nord for Elben vil de næste 8 10 år komme til at indeholde 2 projekter: Bordesholm - Hamborg Strækningen fra motorvejssammenfletningen ved Bordesholm til Hamborg bygrænse skal udvides fra 4 til 6 spor. Den samlede strækning er på 65,1 km det samlede projekt forventes at vare fra 2014 til Projektet vil blive gennemført i etaper. Der vil på den samlede strækning blive etableret et eller flere afsnit med anlægsarbejder. Hvert afsnit bliver på ca. 12 km mellem afsnittene vil der blive etableret Erholungsabschnitte på 5 km. De projektansvarlige har garanteret, at der i anlægsperioden vil være 2 spor til rådighed i begge retninger. Vejbanerne vil dog være smallere end de normale vejbaner. Første strækning med vejarbejde bliver den 6 km lange motorvejsstrækning fra Bordesholm til Neumünster, der påbegyndes i slutningen af 2014/starten af I figur 1 er vist, hvorledes det samlede anlægsarbejde er planlagt i projektets første fase, dvs På hele den samlede 65 km lange strækning vil hastighedsgrænsen blive 60 (eller 80) km/t 1 i afsnit med anlægsaktiviteter og 80 km/t på de øvrige delstrækninger. Når der også vil være hastighedsbegrænsning på de strækninger, hvor der ikke er anlægsaktiviteter, skyldes det hensynet til en samlet flydende trafik. Figur 1. Det planlagte anlægsarbejde i den første etape, Rød/gul: afsnit med anlægsarbejde (rød) og forlagt trafik (gul). Grå: afsnit, hvor der ikke er anlægsarbejde. 1 Kilde: Informationsmøde den 11. november 2014 hos Wireg i Flensborg 3 P a g e

4 Hamborg bygrænse - Elbtunnelen På den 6-sporede motorvejstrækning, som går gennem det centrale Hamborg frem til Elbtunnelen er der planlagt et projekt, hvor motorvejen skal udvides til 8 spor. Samtidigt hermed skal i alt ca. 2,5 km af motorvejen overdækkes, og der etableres støjafskærmning på strækninger, der ikke er overdækket. Det samlede projekt omfatter i alt 11,7 km og forventes af strække sig fra sommeren 2014 til Projektet vil blive gennemført i tre etaper. Første etape bliver udbygning og delvis overdækning af motorvejsstrækningen ved Schnelsen i den nordlige del af Hamborg. Dette projekt forventes af tage 4 år. Som led i projektet med at udvide motorvejen fra 6 til 8 spor skal den 600 meter lange motorvejsbro over jernbanestrækningerne i den nordlige del af Hamborg, Langerfelder Brücke, rives ned og erstattes af en ny 8 sporet motorvejsbro. Dette delprojekt er igangsat. De projektansvarlige har stillet i udsigt, at der så vidt som muligt vil være 6 spor til rådighed i anlægsperioden. Motorvejsbroen ved Rendsburg (Rader Hochbrücke) Hertil kommer, at motorvejsbroen over Kielerkanalen grundet fejl i konstruktionen kun har en restlevetid på 12 år, dvs. det må forventes, at den inden 2026 skal være etableret en ny motorvejsforbindelse over kanalen. Frem til den nye forbindelse står færdig, vil der være restriktioner for lastbiltrafikken over broen. Forbundsregeringen har meldt ud, at der vil blive afsat midler til en ny motorvejsbro over Kielerkanalen, og har derfor bedt delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om at igangsætte det forberedende planlægsarbejde. Fra delstatsregeringen er der ønske om, at den kommende forbindelse etableres som en kombineret tunnelforbindelse for vej og bane. Det skal ses i lyset af, at den nuværende jernbanebro over kanalen, Rendsborg Højbro, der var færdig i 1913, betyder ekstra tidsforbrug (nedsat strækningshastighed og omvejskørsel) og nedsat kapacitet på strækningen. Forbundsregeringen har (foreløbigt) afvist at gennemføre projektet som en kombineret vej- og baneforbindelse med baggrund i, at der netop er afsluttet en modernisering af højbroen, som betyder, at levetiden nu er forlænget med 50 år. Dette betyder dog ingenlunde, at baneforbindelsen dermed er fremtidssikret. 4 P a g e

5 Trafikal betydning Dem samlede motorvejsstrækning fra Bordesholm til Elbtunnelen er en af de mest trafikerede motorvejstrækninger i Tyskland. På den tosporede strækning fra Bordesholm til Hamborg er der i dag mellem og biler i døgnet på strækningerne. På den tresporede motorvejsstrækning gennem Hamborg er der og biler i døgnet. Det betyder, at der allerede i dag er stor risiko for kødannelse på strækningen også uden anlægsarbejder. Se figur 2, der viser strækninger i Slesvig-Holsten med risiko for kødannelse i 2014 før igangsættelse af anlægsprojektet. Figur 2. Kort med oversigt over de vejstrækninger i Slesvig-Holsten med risiko for kødannelse Rød: kørisiko. Gul: kørisiko, når en vejbane spærres. Grøn: ingen kørisiko. De tyske myndigheder vurderer, at kapaciteten af vejstrækningerne vil blive reduceret med ca. 20 % i anlægsarbejdsperioden. Der er således ikke tvivl om, at det forestående vejarbejde vil øge trafikpresset på strækningen, og sandsynligheden for kødannelser vil stige. Myndighederne forventer, at tidsforbruget ved transport gennem den samlede strækning vil blive forøget med ca. 15 % i gns. i anlægsperioden. Dette dækker over et større tidsforbrug i tæt trafik og et relativt mindre merforbrug i nat- og aftentimerne. Det meget store trafikpres på den samlede strækning, der skal udbygges, er et vigtigt argument for, at anlægsarbejdet nu igangsættes. Den tyske trafikorganisation, ADAC, hilser således sammen med industri- og handelskamrene projektet velkommen. På den anden side erkender de også, at 5 P a g e

6 afvikling af de for samfundet vigtige transporter af både gods og personer kan blive en alvorlig udfordring i anlægsperioden. Som det fremgår af figur 3 er trafikken ikke jævnt fordelt gennem døgnet, og der er også forskel mellem den nord- og den sydgående trafik. I retning mod syd, er der mest trafik om morgenen. Spidsbelastningen er mellem kl. 7 og 10. I retning mod nord der mest trafik om eftermiddagen fra til Figur 3. Vejtrafikken på den centrale strækning af A7 fordelt på timer i døgner og retning (retning nord: sort, retning syd: rød). De blå pile samt de gule felter illustrerer målsætningen om at flytte trafik til andre veje, alternativt at trafikken forskydes tidsmæssigt. Enhed: biler pr time Kilde: Informationsmøde den 11. november 2014 hos Wireg i Flensborg 6 P a g e

7 Tiltag i anlægsperioden Fra myndighederne og de virksomheder, der er ansvarlige for projektet, er der opstillet en 5 punkts plan, som omfatter en række tiltag, der vil blive gennemført for at sikre en så smidig trafikafvikling som muligt i anlægsperioden. 1. Bedst mulig og mest effektiv trafikafvikling på de delstrækninger, hvor anlægsarbejdet foregår 2. Trafikledelse i korridoren såvel lokalt på enkelte delafsnit som på tværs af korridoren 3. Omlægning af trafikken til andre korridorer, til andre transportmidler og i forhold til de tidspunkter, hvor infrastrukturen benyttes mest 4. En løbende og opdateret trafikinformation samt information om fremdriften i projektet i øvrigt 5. Tilknytning af en såkaldt trafikkoordinator i anlægsperioden, således at det sikres, at de to projekter i de to tyske delstater Slesvig-Holsten og Hamborg koordineres bedst muligt af hensyn til fremkommeligheden. 7 P a g e

8 Ad 1. Bedst mulig og mest effektive trafikafvikling på delstrækninger med anlægsarbejder 2 Først og fremmest vil der blive arbejdet for, at fuldspærringer af A7 i anlægsperioden undgås. Det erkendes dog også, at det ikke vil være muligt helt at undgå at skulle lukke motorvejen på delstækninger i korte perioder Der vil videre blive arbejdet for, at der så vidt muligt vil være 4 / 6 spor til rådighed for trafikken i anlægsperioden De enkelte spor vil være smallere end normalt, der vil dog også blive arbejdet for, at sporene bliver bredere end de, der normalt etableres i anlægsprojekter. De yderste spor til lastbiler vil blive 3,25 meter bredt mod normalt 3,00 meter, og de spor, hvor der alene må køre personbiler, vil blive 2,85 meter bredt mod normalt 2,5 meter (se nedenstående figur 4). Argumentet herfor er bl.a. at uheld, hvor to modkørende biler strejfer hinanden, skal minimeres for at sikre en så høj oppetid for motorvejen som muligt Til- og frakørselsramperne vil blive gjort længere end normalt ved anlægsarbejder Der vil blive etableret lommer til nødstop for hver meter på strækningen i Slesvig- Holsten Der vil blive etableret en særlig trafikledelse med sigte på at minimere konsekvenserne ved uheld. Det omfatter bl.a. en særlig service til at fjerne de havarerede køretøjer hurtigst muligt. Figur 4. Kørebanen vil blive bredere i forhold til normen på strækninger med anlægsarbejder. Den samlede kørebane vil blive i alt 1,20 meter bredere. I figuren er vist fordelingen af de ekstra 1,20 meter. 2 På informationsmøde den 11. november 2014 fortalte en repræsentant fra den etablerede trafikkoordinator, at planlægningen af de mange tiltag bl.a. var foretaget med baggrund i erfaringer fra udbygningen af A1 motorvejen mellem Hamborg og Bremen for nogle år siden. 8 P a g e

9 Ad 2. Trafikledelse i korridoren såvel lokalt på enkelt afsnit som på tværs af korridoren Via en massiv trafikinformation vil man forsøge at lede så megen vejtrafik som muligt ad alternative ruter. For trafik, som kører på tværs af hele korridoren, vil det særligt være ruten øst om Hamborg via A1, A21 og B205. Der er dog også en erkendelse af, at der begrænset ekstra kapacitet på denne rute. Ad 3. Omlægning af trafikken til andre transportmidler og tidsmæssigt Der vil blive arbejdet bredt for at flytte trafikken på de mest trafikerede tidspunkter. Det gælder såvel overflytning til andre transportmidler som initiativer med sigte på at forlægge trafikken tidsmæssigt. Tiltag vil bl.a. være: Den kollektive trafik i regionen vil blive udbygget i anlægsperioden Trafikkoordinatoren (se punkt 5) er i dialog med organisationer, virksomheder og interessenter i regionen med sigte på at vurdere mulighederne for at forlægge trafik til ydertimerne. Eksempler på sådanne tiltag er: o Omlægning af containertrafikken til og fra Hamborg Havn o Vurdering af mulighederne for at tilrettelægge større arrangementer, som f.eks. fodboldkampe på de store stadions, så muligheden for at benytte kollektiv trafik forbedres, og evt. at tidspunktet for kampene forskydes, så trafikken afvikles uden for myldretiderne. Målet er, at tage toppen af trafikbelastningen (se figur 3 tidligere i notatet) og på den måde nedbringe risikoen for kødannelse i myldretiderne Ad 4. En omfattende og opdateret trafikinformation og information om fremdrift i projektet i øvrigt Der vil blive etableret en omfattende trafikinformation. Det gælder f.eks. internetsiden: der allerede er i drift (figur 5). Der vil blive lavet et bredt informationsarbejde med status for anlægsprojekterne. Det vil bl.a. ske på følgende internet adresser: Andre tiltag vil bl.a. være: Dynamiske trafiktavler på vejnettet Daglig info til pendlere Information om ekstra rejsetid ved de enkelte anlægsprojekter Udsendelse af nyhedsbreve, brochurer, flyers og pressemeddelelser Informationsarrangementer Direkte information til berørte beboere Udvikling af en særlig app til mobilenheder ( A7 Nord app ) 9 P a g e

10 Figur 5. På er det muligt at følge trafikken på det overordnede vejnet i Slesvig-Holsten. Grøn: trafikken flyder, gul: langsom trafik og rød: kø. Eksemplet er fra den 8. oktober 2014 kl Ad 5. Tilknytning af en trafikkoordinator til A7 korridoren i anlægsperioden Fra april 2014 har der været tilknyttet en særligt trafikkoordinator til A7 korridoren i anlægsperioden. Opgaverne er bl.a.: at koordinere planerne for de enkelte delprojekter med interessenter og organisationer i regionen at initiere tiltag, der kan bidrage til at minimere generne fra anlægsprojektet for trafikafviklingen at forestå et bredt informationsarbejde. Mere information kan findes på dette link: 10 P a g e

11 Betydning for Danmark Motorvej A7/E45 er Danmarks vigtigste internationale transportkorridor, og trafikken i korridoren er i vækst. I 2012 kørte der ca. 18 mio. biler over grænsen mellem Sønderjylland og Slesvig. Siden 2001 er trafikken vokset med ca. 21 %, den største stigning har været på motorvejen ved Frøslev, hvor trafikken er steget med 36 %. Figur 5. Trafikken i retning mod Danmark fordelt på grænseovergange 2001 til Figur viser den totale trafik (person- og varebiler og lastbiler) i retning mod Danmark fra 2001 til Antal køretøjer pr. døgn pr. retning Kruså Padborg Frøslev Sæd Øvrige overgange Kilde: Region Syddanmark, Vejdirektoratet og ITD Korridorens betydning for dansk im- og eksport illustreres af, at knap 60 % af alle lastbiler til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. I 2013 kørte der her ca lastbiler pr. døgn over grænsen i Sønderjylland. Til sammenligning var antallet over Femern Bælt ca lastbiler i døgnet, og antallet over Øresund ca lastbiler i døgnet. Frøslev grænse har også en vigtig betydning for dansk turismeindustri. Næsten 90 % af alle udenlandske gæsters overnatning i feriehuse skete i 2013 i Vestdanmark. Tyskland er Danmarks vigtigste marked (se figur 6). Trafikken over grænsen i Sønderjylland er størst i ferieperioden. Det gælder særligt motorvejsstrækningen ved Frøslev. I juli 2012 kørte næsten person- og varebiler pr. døgn over grænsen ved Frøslev. Godt 55 % af bilerne kom enten fra Hamborg, regioner i Tyskland syd for Hamborg eller andre europæiske lande (de øvrige biler var enten dansk indregistreret, ca. 35% eller indregistreret i kreisene tættest på grænsen til Danmark, ca. 8%). 11 P a g e

12 Figur 6. Udenlandske gæsters overnatninger i Danmark 2013 fordelt på overnatningsform og Vestdanmark/hele Danmark. Mio. overnatninger Kilde. Danmarks Statistik Det er således set fra Danmark vigtigt, at der gøres så meget som muligt for at mindste generne fra anlægsarbejdet for trafikken, og at der gennemføres et informationsarbejde om, hvad trafikanterne kan gøre for at komme forbi strækningen med så lille forsinkelse som mulig. Det er imidlertid lige så vigtigt, at der informeres om, at der samlet arbejdes for at lette konsekvenserne for trafikanterne så meget som muligt. Risikoen kan jo være, at turisterne i anlægsperioden vil vælge andre feriemål end Danmark, og at industri- og handelsvirksomheder vil vælge markeder og kunder, hvor de kan reducere deres afhængighed af A7 korridoren. 12 P a g e

13 Betydning for godstransport og logistik Der kan samlet peges på, at den forestående udbygning af A7 vil indebære en betydelig udfordring i forhold til dansk im- og eksport af varer. Nedenfor udfordringerne illustreret i 4 business cases. Case 1. Eksport af friske/ferske kødprodukter Casen omfatter eksport af friske/ferske kødprodukter til det tyske marked. Produkterne produceres med henblik på salg i de tyske dagligvarebutikker. Forretningsgangen er i dag, at de friske produkter læsses fra produktionssteder i Nordjylland og Sjælland sidst på eftermiddagen. Varerne ankommer til Padborg mellem kl. 20 og 21, hvor de omlæsses og kombineres til lastbiler, der distribuerer varerne i Tyskland. Varer til området f.eks. Oldenburg, der ligger vest for Bremen og ca. 320 km fra Padborg, skal leveres kl præcist. Dvs. det samlede tidsvindue, fra varerne er ankommet i Padborg og til de skal være leveret i Oldenborg, er 9 timer. Inden for dette tidsrum skal bilerne losses, varerne skal samlæsses til nye biler, og bilen skal køre 320 km. Der er således begrænset plads til forsinkelser på vejen mellem Padborg og Oldenborg også i lyset af, at chaufføren maksimalt på køre 4 ½ time, før han skal holde pause. Det nuværende setup skal sikre, at dagsfriske varer, der er produceret i Danmark dag 1 kan distribueres til og sælges i butikkerne i det nordlige Tyskland dag 2. Hvis vejarbejdet på A7 betyder forsinkelser på blot mellem 1 og 2 timer, kan det potentielt være en trussel for afsætning af disse produkter på det nordtyske marked. Case 2. Transport af containere mellem Hamborg Havn og Vestdanmark Hamborg og Bremerhaven Havn er de vigtigste drejeskiver for den globale transport af varer til og fra Danmark. Ca. 75 % af containerne til og fra Vestdanmark ind- og udskibes over havnene i regionen. Ca. 25 % af containertrafikken, svarende til ca. 300 biler pr. dag, kører over grænsen i Sønderjylland og videre ad A7 til Hamborg og Bremerhaven Havn. Megen af denne trafik foregår i dagtimerne primært af hensyn til åbningstiderne på havnen. Denne trafik kan ikke forlægges til andre korridorer, mens bane i visse tilfælde kan være et alternativ. Der er imidlertid begrænset udbud. For containertrafikken må det vurderes, at anlægsprojektet på A7 vil betyde længere transporttider og dermed øgede omkostninger. Case 3. Import af fødevarer fra Frankrig Casen omfatter en rute med import af fødevarer fra Frankrig, som læsses tirsdag morgen på en bil mod Danmark fra en hub i det nordlige Frankrig. I Padborg skal bilen natten til onsdag senest kl. 2:00 nå 4 7 distributionsbiler, som kører varerne videre til supermarkeder og kæder i Danmark, mens visse varer går videre til Sverige. Distributionsbilerne skal have afleveret varerne allersenest kl. 10:00 onsdag formiddag, for en dels vedkommende også tidligere. 13 P a g e

14 Den samlede strækning, der tilbagelægges mellem et hub i Nordfrankrig og Padborg er ca km. Det betyder, at der er meget få timer at give væk af inden for køre- og hviletiden. Den samlede rute er meget tidskritisk, dvs. der må ikke opstå mange forsinkelser, hvis varerne skal nå distributionsbilerne i Danmark. En mindre forsinkelse omkring Hamborg kan betyde, at køretiden er brugt op, og lastbilen må vente her til næste dag, eller at der sættes en ekstra chauffør på bilen. Case 4. Eksport af fersk fisk fra Danmark og Norge til Sydtyskland/Schweiz Fiskene ankommer fra fiskehavne mellem kl. 18:00 og 22:00 til Padborg. Her omlæsses til sydgående lastbiler. Bilen til Freiburg skal være fremme næste dags morgen kl , hvor dele af lasten læsses af, inden bilen fortsætter til Schweiz (Zürich), hvor den skal være senest ved middagstid. Den samlede køretur er på ca km. Turen gennemføres med 2 chauffører på bilen, som kun har tid til at overholde de lovbefalede pauser og hvil. En forsinkelse omkring Hamborg på 2 3 timer kan betyde, at fisken ikke når frem i tide til terminalerne ved Freiburg og i Schweiz, hvor den skal omlæsses til mindre distributionsbiler. Det kan betyde, at fisken bliver et døgn forsinket i forhold til butikkerne. Forsinkelsen kan betyde dårligere pris for fisken fra Danmark - eller at køberne på det sydeuropæiske marked vælger at købe fisk fra leverandører i Holland/Frankrig i stedet for danske grossister/fiskere. 14 P a g e

15 Opsamling De tre af de fire cases vedrører fødevarer, som udgør en væsentlig del af både Danmarks im- og eksport. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at også mange andre produkter end fødevarer i dag transporteres med samme kritiske leadtime, som i de tre cases. Mange forsyningskæder er i dag optimeret, så produkterne lagres i få centrale distributionscentre, der kan dække betydelige dele af det europæiske marked inden for 24 hhv. 36 timer fra bestilling til levering. Som det er fremgået af de indledende afsnit, hvor anlægsprojektet er beskrevet, er det forventningen, at der til trods for de mange forholdsregler fra myndigheder og anlægsvirksomheder må forventes øgede fremkommelighedsproblemer i perioden. Myndighederne forventer en gns. øget transporttid i korridoren på 15 %, og for en række af transporterne vil det være nødvendigt at anvende andre ruter og dermed længere tid og flere km end i dag. Casene illustrerer også, at anlægsprojektet potentielt vil betyde øgede transportudgifter: Længere transporttider vil betyde øgede lønomkostninger og i visse sammenhænge, at transportmateriel ikke kan udnyttes optimalt Forsinkelser i tidskritiske transporter kan nødvendiggøre, at der sættes ekstra chauffører på bilerne I perioder kan den optimale løsning være, at der vælges en alternativ rute rundt om Hamborg (f.eks. via A1, A21 og B205). Det kan betyde længere transport og længere køretid. Det kan blive nødvendigt, at bilerne samler gods op/leverer gods til færre hubs på turen for på den måde at sikre den nødvendige fleksibilitet i forhold til evt. forsinkelser på turen fra Elben til Bordesholm. Konsekvensen vil blive mindre gods på bilen og dermed dårligere kapacitetsudnyttelse. I eftersommeren 2013 blev motorvejsbroen over Kielerkanalen lukket for al lastbiltrafik med meget kort varsel, medens broen blev midlertidigt repareret. Broen blev delvist åbnet for lastbiltrafik igen sidst på året Erfaringerne fra perioden, hvor broen var helt lukket for lastbiltrafik, viser fra en konkret virksomheds oplevelser, at der opstod meromkostninger pr lastbiltransport på strækningen mellem den dansk-tyske grænse og Hamborg. Det er derfor vigtigt, at transportvirksomheder sammen med deres kunder vurderer, hvor der er særlige kritiske forhold omkring transportopgaverne, og hvad der kan gøres for at sikre, at de aftalte leveringstider vil blive overholdt. Det må endvidere anbefales, at anlægsprojektet følges tæt særligt med henblik på at vurdere betydningen for dansk im- og eksport samt for turismen i Vestdanmark. Som det fremgår, er der etableret en trafikkoordinator. Dennes opgave er bl.a. at koordinere de konkrete delprojekter med aktørerne. Der bør arbejdes politisk for, at der herigennem sikres indflydelse på projektets gennemførelse i de kommende år, og at der etableres et konstruktivt samarbejde om information om projektet over for danske virksomheder og interessenter i øvrigt. 15 P a g e

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren PORTEN T I L E U R O P A Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv 2 Indhold Forord... 3 Vision for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)... 4 Mål og ønsker

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

24T Transport 5 4 3 2 1 Z Z Z 24T Transport 7 Trafikdage på AAU 2012 24T Transport - forsøg med varedistribution til byerne udenfor myldretid - Baggrund Trafik i vækst stigende pres på infrastrukturen,

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere