l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C."

Transkript

1 ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes gate 47 b. Teefon 879. Stiftet Har bibiotek paa over 130,000 bind. dsakssaming paa over 11,000 numre, myntsaining paa over 170,000 numre, zooogiske saminger, botanisk saming og minerasaming. Foruten ti samingerne anvendes indtægterne ti videnskabeige undersøkeser i det nordenfjedske Norge og ti utgivese av et aarsskrift. Direktion: Sommerfet, A., overærer (præses) Føyn, A. C., skoebestyrer (vicepræses) Getz, A., professor Nordgaard,., konservator Beichmann, F. W. N., justitiarius Berg, Andr., bankchef Sæand, S., professor dsaksamingens bestyrer: Petersen, Th., konservator De zooogiske samingers bestyrere: Broch, Hj., dr. phios., konservator. (pattedyr og evertebrater) Nordgaard,., konservator (fuger, fisker, evertebrater) Berntsen & Føyns 2-aarige middeskoekursus, Trondhjem. Jue,., overærer Pedersen, J., overærer Hartmann, J., overærer Gundersen, C., overærer Kjøp og Sag av utenandsk Vauta Den botaniske samings bestyrer: Printz, H., konservator Minerasamingens bestyrer: Sehuz, C., direktør Myntsamingens bestyrer: Hartmann, B., overærer Bibiotekar: Landmark, J. D., dr. phios. Sekretær: Gundersen, C., overærer Kasserer: Broch, Hj., dr. phi., konservator Vaktmester: Krogund, Boye. C. Skoer Vod, Tore og hustrus egat utdeer hver vaar ti 6 trængende konfirmanter her i byen. Forstander: Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Yngre handesstands forening Se Handesstands forening, Yngre. Østbyens avhodsag Arbeider i de østige bydee, hvor 14-dagige møter (andenhver mandag) i Bakkestrandens bedehus. Formand: Kjøbmand S. Hegdah. Den offentige skoe for døve i Trondhjem Bispegt. 9 b. Teefon 169. prettet Iste apri 1825 iføge kg. resoution av Iste november Skoen, som er optag«sesskoe for det nor den- og vestenfjedske distrikt, optar som eever ae døve barn inden distriktet, naar de har fydt 7 aar. Skoetiden er 8 aar, hvorav det første regnes som et prøveaar, idet eeverne i dette efter begavese dees i 3 avdeinger. De mest og de middes begavede eever fortsætter og fudender sin skoegang ved skoen, mens de daarigst begavede ved prøveaarets utøp overfyttes ti anden skoe. Undervisningen meddees efter taemetoden. Skoen har for tiden 104 eever, hvorav 88 interne og 16 externe. Utgifterne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens forpeiningsgodtgjøresen (kr pr. aar for interne og kr for externe eever) ikesom utgifterne ved bekædning utredes av forsørgeren (kjøbstads- eer amtskommunekassen) mot devis refusion hos vedkommende herred. Bestyrer: C. Løkke, bor paa skoen. Tf. 169 Wereide,., Dronningens gt. 76 Høy, J., Kæbuveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 Berge, Johs., Baahus gt. 2 b Fjørtoft, Arve, Kæbuveien 54 Ustad, K., skomakerærer, Brobakken 2. AKTIETDYKKEDIET I TRNDJEM PRIVATBANKEN TRNHJEM SE Bankforretninger g Kristiansen, H.,, gymnastikærer, Magnus den Godes gt. Johnsen,., skrædderærer, Wesses gt. Svanø, A., frk., Er. Skakkes gt. 5 7 Griff, J., frk., Sverres gt. a Swensen, M., frk., Munkegaten Brinchmann, E., frk., Ths. Anges gt. 4 Kindseth, M., Kæbuveien 48 Vod, Sigrid, Magnus d. Godes gt. 4 Krokstad, F., Gøshaugen Eeiersen, K., Bispegaten 9 b Fjærem, A., frk., Prinses gt. 16 Thinn, W., frk., Bispegaten 9 b Kjedsberg, G., frk., Hospitasøkkene 27 Meisterin, A., frk., Bergsien Georgsen, M., frk., Indherredsveien 10 Hotermann, F., frk., Magn. d. Godes gt. 3 Husbestyrerinde: Bugge, Magda, bor paa skoen Vaktmester: Kristiansen, A., bor paa skoen. Særkasserne prettet Bestyrer: Kønning, Hastein Lærer: Boing Øyen, J. frøken Hagen, Sofie, frøken Hovden, frue. Maskinistskoen Munkegaten 17. Teefon Bestyrese: veringeniør J. Moe '(formand) Direktør Pauss Ingeniør Weidemann Maskinist Kar Aune Ingeniør A. Rambech (bestyrer av skoen. Teefon 1016) Bestyrer A. Rambeeh Ingeniør Nyhus Kaptein K. Å. Krogh verærer Sommerfet. Mykands handesskoe Dronningens gate 12. Skoen er godkjendt av handesdepartementet, saaedes at avgangsvidnesbyrd fra de 1-aarige eer 6-maanedige kurser om bestaat eksamen i bokhoderi, godkjendes ved begjæring om næringsbrev paa kjøbmandshande. Skoen er inddet i: 1-aarige kurser i handesfag og sprog DEN NRSKE HANDELSBANK 81 6-mnd. kurser i handesfag og sprog 3-maanedige kurser i handesfag 6-maanedige aftenkurser i handesfag 6-maanedige kurser i stenografi 3-maanedige kurser i stenografi Korte kurser i maskinskrivning. Fag: Dobbet bokhoderi, regning, norsk, tysk- engesk- og fransk gramatik og hau deskorrespondauce, handesrét, handesære. Vekseære, kontorarbeider, stenografi, skrivning og praktiske øveser. Ae fag er vagfrie. Pan tisties gratis og fran. f stad, Een, kvindeig haandgjerningsskoe Dronningens gate 29. Teefon 177 k. prettet i Skoen er en husfids- og haandgjerningsskoe, der har ti formaa at bibringe unge piker den for severhverv fornødne indsigt og færdighet i industri og kvindeig husfidsvirksomhet, med særig hensyn ti hvad der tjener hjemmet ti nytte og hygge. Skoen begynder 25. august og avsuttes 30. juni. Eever optages ti enhver tid av aaret, og har at mede sig ti bestyrerinden. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i ae sags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasom aakæde- og biedvævning, vævning ved hjæp av «universarustning» osv. Skræddersøm, insøm, finere haandarbeider, fransk strykning, karding og spinding ete. Kursernes varighet: 3 maaneder og derover. Kurser i strykning 10 dage. Skoen: 6% time dagig Skoepengene betaes forskudsvis. Skoens pan erhodes paa forangende. Bestyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn. gt. 29 Svendgaard, Petra, frk., Kostergaten 67 Hammerstad, Ingeborg, frk., Bergsigt. 13 Skjestad, Anne, frk., Ievoden 46 Sø stad, Marie, frk., Heimda. Petersens, frk., forskoe ti middeskoen Dronningens gate 8. Bestyrerinde: Frøken Magdaene Petersen. Fru Inga Dybie Frk. Laura Ange Frk. Ney Thorsen Frk. Hanna Lie. Lærer: M. Svendsen. besørger INKASS prompt og biig AHn Arter av

2 Forang atid E. C. Dahs Bryggeris Remington institut for maskinskrivning og stenografi. (Q Dronningens gt. 16. Teefon 659. *i 4 Sobergs, K., handesskoe Godkjendt av handesdepartementet. Kurser : 1-aarige, hégynder Iste september. Havaarige, begynder Iste september og 10de januar. 3-maanedige begynder Iste september, 15de oktober, 10de januar og 15de mars. 4-maanedige aftenkurser 15de oktober og 10de januar. Havaarige kurser i tysk, engesk og fransk handeskorrenspondanse Iste oktober og 10de januar. Havaarige kurser i stenografi Iste september og 10 januar. 3-maanedige kurser i stenografi Iste september, 15de oktober, 10de januar og 15de mars. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: Bokhoderi, handesregning, vekse- og handesret, vekse- og handesære, praktiske kontorarbeider, norsk, tysk, engesk og fransk, samt skrivning, stenografi og maskinskrivning. Sjømandsskoen Kongens gate 93. Teefon 741. Bestyrer: Andorff, K. S. Førsteærer: Kingenberg, H. S. Andenærer: Isachsen, J. W. "T? Bakke, S. QU Sama, I. L. o Teknisk aftenskoe, teefon 1995, omfatter 3 tekniske kasser, hver beregnet paa 1 aar eer 2 semestre å 4 maaneder. Undervisning meddees i føgende fag: Norsk, regnskapsførse, regning og utmaaingsære, konstruktions- og projektionstegning, frihaandstegning, modeering, naturkundskap og fagtegning med tihørende undervisning. Konst. inspektør: Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Eriksen, Fr., ingeniør Henmo,., overærer, Nidarøgt. 54 Bigseth, A., ærer Havorsen,. G. Egeberg, teatermåer, Prinsensgt. 59 Byjord, N., arkitekt, Kjøbmandsgaten 8 Morken, F., cieeør Høyem, Kaus, forstander Grendah, H., arkitekt Wik, M., ærer Ørn, Erik, ærer Krogseth, Ering, arkitekt Keven, Fr., ingeniør Musum, skoebestyrer Strand, T., kaptein Landstad, M. B., ingeniør Johannesen, W., ingeniør Lie, Benj., overærer Bud: Eisæus Gustad. Norges tekniske hoiskoe Trondhjem. pretett 1900, traadte i virksomhet Teefoner: 3346 rektor, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hovedbygningen. Norges tekniske høiskoe har ti formaa at meddee høiere teknisk undervisning paa videnskabeig og kunstnerisk grundag og at fremme utvikingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst. Undervisningen omfatter føgende fagavdeinger: Avdeing I: Arkitektur Avdeing II: Bergfag Avdeing II: Bygningsingeniørfag Avdeing IV: Eektroteknik Avdeing V: Kemi Avdeing VI a: Maskinfag Avdeing VI b: Skibsbygning. Herti kommer VII: Den amindeige avdeing, som omfatter de matematiske naturvidenskabeige og amendannende fag, der ikke tihører nogen bestemt fagavdeing. Undervisningen inden de enkete fagavdeinger ordnes i 4-aarige kurser. Nyt kursus begynder hver 1. steptember. Bektor: Professor Kobjørn Heje. Vioerektor: Professor Afred Getz. Professorer: Arentz, S., ing., i maskinbygning Birkeand, Eiehard, dr. phios., i matematik, Nidarø gt. 82 Bragstad,. S., dip.ing., i eektroteknik, Tiedemans gt. 35 Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningsære, Tiedemans gt i uorganisk kemi Getz, Afred, berging., i grubedrift, Øvre Aé 23 a, Singsaker Gjessing, Af, dip.ing., i mekanisk teknoogi, Øvre Aé 23 b, Singsaker Haandvero o<t industribank KJØP aitid Jab Mathesons Gunstensen, J. E., dip.ing., i bygningsingeniørfag, Kofotgjeiene 4 b Heggstad, af, ing., i vandbygning, via «Voni», Øen Heje, Kobjørn, ing., i vei- og jernbanebygniiig, Erik Jars gt. 8 II Lutz, B., dr. phi., i maskindee og øftemaskiner m. v., Nyveien 5 7 Jakobsen, K. F., i eektroteknik Lindeman, Thv., dr. phi., i teknisk uorganisk kemi, Singsaker Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornamentære, samt den norske bygningskunst, Eidsvodsgt., Øvre Singsaker Mørch, H. K., ingeniør, i skibsbygnin, Eidsvodsgt., Øvre Singsaker Nordhagen, af, arkitekt, ekstraordinær professor i bygningskunst, via «Kroken», Øen Biiber, C. N., dr. phios., i organisk kemi, Hans Hagerups gt. 8 Eode, H. H., dr. ing., i mekanik,munkegt. 19 Sehmidt-Niesen, S., dr. phios, ingeniør, i teknisk organisk kemi, Tiedemans gt. 9 Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Aé 19, Singsaker Sæand, Sem., cand. rea., i fysik, Tiedemans gt. Vogt, J. H. L., dr. ing., i geoogi og metaurgi, Øvre Aé 10, Singsaker Watzinger, Adof* dr. ing., i varmekraftmaskiner, i eektroteknik, i bygningskunst, i geodæsi. Doeenter: Arneberg, Jan, ing., cand. rea., i beskrivende geometri, Bergiots gt. 3 Tambs-Lyehe, cand. rea., i matematik, via «Aaborg», Strinden Barre, Sigurd, ing., i eektrotekn, Bakaunet Bjørnstad, ing., ærer i materiaære Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik Christiansen, Haakon., ing., i andmaaing, Parkveien 8 Grendah, H., arkitekt, i husbygning for ingeniører, Kæbuveien i op^ ' varmning, ventiation, sanitære anæg m. v., Gasverket Jakobsen, A., ingeniør, ærer i jernbeton Johannesen, W., i bygningsingeniørfag for arkitekter, Tyhodtveien 35 Muer, I. M., ingeniør, i dampokomotiver, Bergiots gt. Nissen, N. C. H., major, i bokhoderi, Kavskindsgaten 6 Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i bypaner og jernbeton, Neufedts gt 10 DEN NRSKE HANDELSBANK Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 83 Printz, H. B., konservator, i botanik, Museumspads Easmussen, Wihem, biedhugger, i modeering, instruktør i gymnastik, Skansegaten 26 AIV Boscher Lund, W. F., ing., ærer i materiaprøvningsfag, Kæuveien 36 Stabe, H. K., arkitekt og maer, i frihåndstegning, figur- og akttegning og akvaremaing, via «Symra» Singsaker Assistenter: Andersen, Akse, ing., i varmekraftmaskiner, brobygning og bygningsstatistik Berner, E. A., assistent i organisk kemi Borge,., stud. ing., assistent ved arkitektavd. & beskr. geometri, Tiedem.gt 17 Bryn, Kar, mid. ing., i teknisk-organisk kemi, Arkitekt Christies gt. 7 Carstens, C. W., kand. min., i mineraogi og geoogi, Arkitekt Christies gt. 4 a Dignæs, ing., assistent i varmekraftmask. Hae, I., 3die ass. i mask.deer, Kramb.gt. 4 Heån, Hador, ing. i mekanisk teknoogi Høye, B., ing. i vei- & jernbanebygning Lunder, e, ing., Iste ass. i maskindeer, Bergiots gt. 5 III Løken, H., ing. i eektroteknik Løken. Grimer, ing., assistent i varmekraftmaskiner Moe, C., arkitekt i husbygn., St. afsgt. 5 Moin, Kurt, fi. ic., assistent i fysik MøejK, Hans, tegner ved eektroteknisk institut, Wesses gt. 14 sen, Af, ingeniør, assisten i eektr. anæg sen, K., foreæsn.assistent, Fjæregaten 6 Pedersen, I., frk. ass. v. arkitektavdeingen Schiedrop, Edgar, ing., i mekanik og niatematik, via «Bakkestuen, Singsaker Skjenneberg, ing., assistent i andmaaing Steineger, J., kap.t, i fysik,. Tr.gt. 40 IV Berg-Smith, Sv., ing.ass., i Skibsbygning Strand, Torbjørn, kaptein og ingeniør, i mekanik, Tormods gt. 3 Sundre, K., ing.ass. i maskineementer og teknisk-*organisk kemi Thune-Hom, E., ing. i vandkraftmaskiner, Nidarø gt. 54 II Unger, T., stud. ing., mid. assistent i teknisk-organisk kemi Waaas, ing.kapt., assistent i vandbygning Wennevod, S., stud. kem., ass. i kvantitativ anayse. Sekretariat og bibiotek: Sekretær: Fjæri, L., cand. jur. & oec., Krangt. Iste assistent ved sekretariatet: Heiberg, Borghid, Museumspads 2den assistent: Grendah, M., frk., Prinsens gt. 17 besørger INKASS prompt og biig. fia fi-tai- av RftMf FfRRFTMIRIRFR ET!! 53 > CP «T n

3 ( rh TJ CD Q «D i H 0G a io fe A s forretningsbanken 84 Kontorist ved sekretariatet: Løkke, Hadis, frk. Kasserer: Sæther, Kr. Kontorassistent (materiampvn.anst.): Horneman, Annette, Mafp. d. Godes gt. 4 Bibiotekassistent: Mørch, Louise, Kostergaten 70. Funktionærer: Vaktmester ved hovedbygningen: Bjørgum,. J., Høiskoen Aune, Nis, aborant Carsen, Finn, aborant Christensen, Chr., aborant Dah, S., mek. ved eek. inst., N. Singsaker Eshaug, Einar, fyrbøter, Rosenb.gt. 30 II Homerud, E., verksm., Neufedtgt. 6 Betjent: Husby, A, gartn. m. v., Gøshaugen Husby, K., aborant ved eektr. institut Iversen, Anker, vaktm. ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A., Høiskoen Knudsen, J., betjent, Gudrunsgt. 3 Guiksen, H., mekan. i vandkraftaborat. Lassen,., maskinm., Egesætergt. 23 b Meseth,., aborant, Kostergt. 36 a sen, G., fyrbøter, Tyhodtveien 19 Daniesen, H. P., 2den maskinist Reed, Thv., inst maker, Liegaardens gr. 2 Reinan,., mekaniker, Egesætergt. 45 III Ugem, N., aborant, Nordre Johnsgt. 4. Trondhjems borgerige Reaskoe Vor Frue gt. og 3 (pprettet 1783), bestaar av: Gutteskoe (smaaskoe og middeskoe) tisammen 9 kasser, og pikeskoe (10-aarig kursus), som avsuttes med middeskoeeksamen. Reaskoens direktion bestaar for tiden av føgende medemmer: Løchen, af, borgermester (formand) Finne, Car, grosserer Sommerfet, Axe, overærer Swensen, Søren, sogneprest» Bruun, Fritz, grosserer Skoens bestyrer (inspektør), A. Chr. Føyn, cand. rea., Vor Frue gt., har kontortid k Lindhom, D., ritm., Miitærforeningen Haugen, G., cand. phios., N. Møenb.g. 33 Ryen, Th., cand. phios., Egesætergt. 47 Steen, A., cand. mag., «Heim», Strinden Vangen, N., cand. theo., Nonnegt. 10 Austun, E., Baahus gt. 7 Esbensen, A., Wih. Storms gt. 3 Esbensen, M., Egesætergt. 33 Frost, Angeique, Wih. Stormsgt. 3 2LPCTTRTT>VKTCRt>TRT T Rembourser og Akkreditiver paa Ind- og Utand Hansen, S., «Askund», Kingenbergk. Hanssen, Lange, Museumspads Hjorthøy, M., Hospitasgt Hotermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hida, Sandgaten 29 Kobro, Nathaie, Indherredsveien 25 Meisterin, A., «Bergsien», Stenberget Midefart, W., Kjøbmandsgaten 8 von Quifedt, H., Hans Hagerupsgt. Torgersen, S., N. Møenberggt. 29 a Swensen, B., Wih. Stormsgt. 7 Swensen, W., Munkegaten 30 Kasserer: Vangen, N., cand. theo., kontor Fruegt., tirsdag, torsdag og ørdag k. 5 6 Skoebud: Går berg, P., bor i Frue gate Fyrbøter: Meistad, A., Vor Frue stræde a Trondhjems fokeskoer Skoestyrets medemmer: Sommerfet, Axe, overærer, formand, Kosterengen, kontortid i skoens aniggender.k 9*4 10% formid. Swensen, Søren H. H., sogneprest, næstformand, Ark. Christiesgt. 7 Hjustad, forretningsf., Ievoden 3 e Berg, D., Rosenborggt. 5 Tømmeraas, ine, G. Kongevei Esp, M., byggeeder, Indherredsv. 14 Astad, Lars, skrædder, Hospitask. 18 Bang, S., æge, Kongensgt. 20 Midefart, M., ærerinde, Kjøbm.gt. 8 Bjørgum, S., Østersundsgt. 11 Aavatsmark,., kjøbm., Sørstuen, Sings. Thornæs, K.., red.sekr., Kristianfedt Sivertsen, L., overærer, Weidem.vei 21 Ribsskog, B., kand. rea., 0. Møenb.gt. 68 Setsaas, av, ingeniør Niesen, Emma, frue, Østersundsgt. 12 Viksjø, Hans, ærer, Meemveien 30 Løchen, borgermester, Kongensgt. 7 Skoeinspektøren, kontortid 12, Sverresgt. 10 Sekretæren, 11 og 5 6. Skoernes tisynsutvag: Kavskindets skoe: Swensen, S. H., formand Astad, Marie, frue Veum; P., havnearbeider Nøst, snekker Iens skoe: Astad, Lars (form.), Hospitask. 35 Rokseth, Marie, frue Strømsnes, Lasse, arb. Skare, G., overpeier Waisenhusets skoe: Bang, S., æge (form.), Kongensgt. 20 PRIVATBANKEN TRNDHJEM Marstein,., bygmester Fokseth, vognmand Herstad, frue Bakandet skoe: Esp, M., snekker (form.), Indh.veien 14 Wod, Kara, frue Foss, Johan, snekker Wangsmo, vognmand Bispehaugens skoe: Tømmeraas, Frue (formand) Venaas, postbud Sivertsen, snekker Krogh, frue Lademoens skoe: Bjørgum, S. (formand) Dah, Thora, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Afr., arbeidsformand Lieby skoe: Thornæs, K.., red.sekretær (formand) Leistad, J., snekker Johnsen, tiie, frue Sehøberg, Anna, frue.singsaker skoe: Aavatsmark, kjøbm., formand Gjøne, Kitty, frue Jakobsen, C., bankbud Sivertsen, Adof, agerarbeider Troa skoe: Hjustad, A., foretn.fører (formand) Skarhot, L., arb.formand Norberg, B., bokhoder Larsen, former Stoens overærere har kontortid: Kavskindets skoe: 12 1 Iens skoe: 12 1 Waisenhusets skoe: >a 2 Bakandet skoe: 12 1 Bispehaugens skoe: 12 Lademoens skoe: 12 Lieby skoe: 12 1 Singsaker skoe: 12 Troa skoes ærere træffes hest k Bakandets skoe, Nygt. 19 og N. Baki. 40. Honning, Hastein, bestyrer, bor i skoen Being, Juius, Kostergaten 74 Hauge, S., Dronningensgt. 58 Steen, M., Rosenborggt. 22 Paasche, M., Munkegaten 3 Hagen, Sophie, Kostergaten 18 Skoetjener: Aune, Chr., bor i skoen. Bispehaugens skoe, Nonnegaten 19, indgang fra Weidemansvei. verærer: <" Håkonsen-Hansen, M. K., kontortid 12 1, bor i skoen DEN NRSKE HANDELSBANK utfører ae amindeiige Bankforretninger 85 Stavseth, J. A., Gydenøvesgt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgaten 13 Lynge-Bigseth, A., 0. Møenb.gt. 45 b Winge, Joh., Gydenøvesgt. 25 Mørkved, Arne, Nonnegaten 32 Jørgensen, E., Nonnegaten 15 Haugan, A., Hadensgt. 4 Meand, A., Rosenborggt. 22 Foestad, R., Skansegaten 20 srud, Ingv., Skansegaten 26 b Pousen, K., Søndregt. 6 Moksnes, B., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., Meemveien 22 Thun,., Skrænten Øyen, Jenny, Kirkegaten 23 Hammer, Petra, Nonnegaten 8 Brun-Ekerhovd, Anna, Hadensgt. 8 Hoe, Gudrun, abahusgt. 2 a Boing, Asaug, Kostergt. 74 Mordi, Sofie, Kongensgt. 43 Bernhoft-Sivertsen, Char., Weidem.vei 21 Thomsen, ine, Er. Skakkesgt. 17 Borgen, Eisabeth, Lijenhaug, Wessesgt. Jørgensen, Eisabeth, 0. Møenb.gt. 45 a Johannesen, Anna, N. Møenb.gt. 25 a Corneiussen, Charotte, Gydenøvesgt. 9 Wangberg, Ede, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dominica, Gydenøvesgt. 11 Jenssen, Anna, 0. Møenb.gt. 45 a Borthen, Edvarda, N. Bakandet 37 sen, Christiane, Gydenøvesgt. 23 Hasse, Johanne, Driveiten 6 kstad, Abertha, 0. Bakandet Lorentzen, Anna, Vodsminde Homsen, Amanda, Kirkegaten 15 a Buckhodt, Juie, Weidemansvei 2 Lorentsen, Bergjot, 0. Bakandet Siseth, Anna,. Tryggv.gt. 43 Diner, Aagot, Bakaunet 36 Herstad, Sofie, Indherredsveien 68 a Winter Pausen, Astri, Søndregt. 6 Rambech, Fredrikke, Rosenborggt. 14 Lyngaas, Borghid, Kirkegaten 41 Nordang, Kristina, Hadensgt. 4 Dybie, Hega, «Brati», Tyhodtveien Skoetjener: Fredriksen, skomaker, bor i skoen. Iens skoe, Meemien og 7 verærer: Petersen, K., kontortid 12, boig Meemien 2 Beenberg Eyvind, «Bakkeund», Nyveibk. Jabsen, Jab, Museumsp. 3 I besørger INKASS prompt og biig. Ae Arter av BANKFRRETNINGER CP C/9 Ctt CD» ta

4 (d f ( a ( 0> 43 a P-1 o FRLANG atid E, G, Dahs Bryggeris IPERALVAND 86 Johnsen, e, Østre Ien 2 c I Kringen, Birger, hote Metropo, Nordregt. 26 Nesheim, av, Nyveien 50 b II Skjerve, Joh s, Byaasvei 26 b Setvod, Bernt, Ievoden 11 II Stené, Akse, Magnus d. Godesgt. 8 Strand, Henrik, Keistsgt. 2 I Rydning, Andor, Byaasv. 41 Steen, R., tisynsærerinde, Bergsigt. 17 I Am., M., Bergsigt. 13 Berge, H., Wih. Stormsgt. 3 Daae, T., Egesætergt. 30 II Dah,., Sandgt. 51 II Dobaug, A., Skoegt. 2 d III Forfang, I.,,,Fagertun", Kæbuveien Henning, B., Hans Hagerupsgt. 6 Kavi, L, Løkkegt. 3 III Kjedsberg, G., Hospitasøkk. 27 II Kvam, V., Kofotgj. 2 a III Larsen, I., Keistsgt. 4 III Lehn, Aagot, Dronningensgt. 35 Moe, A., Dronningensgt. 24 II Nesheim, frue, Nyveien 50 b II Nesheim, Rønning, frue, Brynsv. 13 Nessjø, S., Nyveien 5 d Petersen, A., Meemien 2 Richter, B., Bergsigt. 13 Sehmidt, R., skoekj.æreri., Hospitasg. Stene, B., Meemien 21 II Stene, J., Dronningensgt. 4 II Øverand, H., Kofotgj. 2 III Kavskindets skoe, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. og Bispegaten Lie, Benj., 12, bor i skoen Aasen, G., Egesætergt. 35 Aasgaard,.,,,Romsda", Singsakers. Bang, M., Er. Skakkesgt. 51 a Daaker,., Østre Ien 2 c Eeraas, A. K., Wih. Stormsgt. 3 Grønie, A., Kæbuv. 48 Bøstad,., Kostergt. 25 Wik, M., Kostergt. 20 Groven, Sivert, Er. Skakkesgt. Tisynsærerinder: Gyche, J., Ark. Christiesgt. 4 b Dah, Th., Skrænten 7 Undset, H., Dronningensgt. 60 Moe, L., Kavskindsgt. 4 Qvenid, H., Munkegt. 14 Vagten, E., Bispegt. 8 Eidem, Agnes, N. Bakandet 11 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 Varmboe, G., Nidarøgt. 86 Dessen, M., Kostegt. 20 Dessen, S., Kostergt. 20 Henmo, ava, Nidarøgt. 54 Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., St. afsgt. Aas, J., Nidarøgt. 74 Jestru, A., Evegt. 14 Figenbaum, A., Nordregt. 9 Hegeby, Maren, Nidarøgt. 54 Hegeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wah,, Karoine, Ievoden 16 Henmo, B., Kavskindsgt. 6 Øren,., TJdbyesgt. 7 Aune, P., Wessesgt. Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Skoetjener: Eefsen, Edv., bor i skoen. Lademoens skoe verærer: Lien, Hans, Méemveien 2 Bergsid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Méemveien 22 Fugheim, P., Nonnegt. 32 Kostad, P., Indherredsv. 10 Hjede, Arnod, Méemveien 22 Moksnes, G., Ark. Christiesgt. 11 Ribsskog, B., Ø. Møenberggt. 68 Viksjø, H., Meemv. 30 Øveraas, P., Méemveien 16 Berg, E., Biskop Sigurdsgt. 12 Wisth, E., via «Nordgaard», Bakaunet Eke, J., Ievoden 12 Kjedstad, aus, Hospitasøkkene 4 III Lærerinder. Arntz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosenb.gt. 5 Corneiussen, Caroine, Gydenøvesgt. 9 Dah, Kristine, G. Kongev., Reperbanen Dah, Susanne, Rosenborggt. 5 Garstad, Bergitte, Méemveien 20 Kaurin, Svanhid, Méemveien 20 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, via «Sommerro», Strindea Stavrum, Nieoine, Ø. Møenberggt. 45 a Sehmeding, Johanne, Dronn.gt. 54 Viksjø, Johanne, Méemveien 30 Ribsskog, Margit, Ø. Møenberggt. 68 Jenssen, Sigrid, Ø. Møenberggt. 45 a Stabe, B., «Katrineyst», Indh.v. Engen, Johanna, Ø. Møenb.gt. 45 a Waseth, Hida, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wessesgt. 29 Pausen, Gusta, «Vangen», Rønningsbk. >Rinnan, Afhid, N. Møenberggt. 78 Wah, Margit, Kirkegt. 40 Varmbo, Ragnhid, Hartmann, Iev. 3 f Trondhiems Haandverk- og Industribank KJØP atid Jab Mathesons Gard "' er & " 8bestoffe Linoeum & Voxdug Nodand, Christie, Wessesgt. 29 Nodand, Thea, Méemveien 22 Liby skoe verærer: Henmo, av, Lieby skoe Arnjot, Harad, Ø. Møenb.gt. 47 Fimand, Kristian, Meemv. 30 Femsæter, A., Nonnegt. 22 Fønæs, Afred, «Lijenhaug», Wessesgt. Mørkved, e, Fæstningsgt. 11 Nodand, Arne, Meemv. 22 Satnessand, Erik, Ankersgt. 11 Soheim, tto, Baahusgt. 17 Stokand, A. J., Meemv. 20 Kykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Johan, Nidarhomsgt. 4 II Ytrehus, Svein, Méemveien 22 Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Andersen, Marie, Ro,.0. Møenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, Ievoden 3 d Hansen, Maja, «Ruud», Lieby Hernes, H., «Lijenhaug», Wessesgt. Hokstad, Svanhid, Kirkegt. 36 Kobro, Marie, Indherredsv. 25, Kykken, Hega, N. Bakandet 47 Kuøy, Ragnhid, Meemv. 7 Kvam, Midrid, Indherredsv. 63 Meand, G., «Lijenhaug», Wessesgt. 29 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Niaisen, Marie, Ranheim Niesen, Nataie, Rosenborggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lieby Ribsskog, Inga, Lieby skoe Rinnan, Inga, Wessesgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møenberggt. 78 Thomassen, Magda, Ø. Møenb.gt. 74 Tvete, Borghid, Waisenhuset Wisth, Margit, Daen bindeskoe Skoetjener: Rønning, ttar, Lieby skoe Singsaker skoe, Øvre Singsaker verærer: Skarand, N., bor paa skoen Bakøy, Ebbe, Aridsgt. 6 Moxness, Kar, «Lievang», Våene Køve, Ering, Hote Metropo Fønes, Jon, Eidsvodsgt. 8 Krogund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvodsgt. 11 Hørgaard, H. S., Eidsvodsgt. 10 Næss, H. L. H., Busevodsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvodsgt. 7 Aksnes, Fr., Hote Metropo DEN NRSKE HANDELSBANK Røe, Nis, Kirkegt. 36 Ytrehus, Andrea, Eidsvodsgt. 7 Fønes, Eise, Eidsvodsgt. 8 Bjørgum, Hida Kvam, Parkveien 10 Andersson, Marie, Liegaardsbk. 3 Asaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Haset, ga, Fæstn.gt. 13 Haset, Anna, Fæstn.gt. 13 Aas, Kari, N. Aé 9 Andreassen, Ua, Eidsvodsgt. 8 Hansen, Lovise, 0. Gøshaugen Grønie, Marianne, Buheim, Ridderv.gt. Wroom, Ynghid, Wih. Stormsgt. 3 Host, Marie, N. Aé 24 Jensen, Gudrun, Egesætergt. 19 Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 Knudsen, Borghid, Ankersgt. 7 Wod, Fredrikke, Egesætergt. 4 Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 Seæg, Agnes, Karsyst, Busev.bk. Swensson, Signe, Hemer Lundgr.gt. 2 Tryggstad, Margot, Gøshaugen Eines, Sigrid, Vodsminde 4 Bjørnsie, Marie, Karsyst, Busev.bk. Wexesen, Gudrun, Magn. d. Godesgt. Troa skoe Bestyrer: Stubeide/P.., bor i skoen. Tf Lærer: Grevskott, H., Troa Mossige Stubseide, E., frue, bor i skoen Minsaas, Kitty, bor i skoen 87 Waisenhuset skoe, Kongsgaardsgt. 2 Skoebestyrer: Sijesæter,., kontort. 12 1, bor i skoen Bakken, Jon, Er. Skakkesgt. 51 Riiser, Einar, Bergjotsgt. Kristiansen, Himar, Magn. d. Godesgt. Aasen, Gunvad, Egesætergt. 35 Lærer ved skomakerskoen: ausen, L., 0. Bakandet 46 Bødtker, C., Kjøbmandsgt. 38 n C/9 tre* e/» jpcj Brøttem, Gurine, Prinsensgt. 2 Skoetjener: - CD Svæve,., bor i skoen Trondhjems handesgymnasium Evegaten, teefon 3141, kontortid 1 2, traadte i virksomhet 6. september Dets formaa er at utdanne eever for hande eer anden praktisk virksomhet ved at meddee eeverne de grundæggende teoretiske ttq og praktiske kundskaper og ved siden derav 'en høiere amendannese. Handesgym- nasiet bestaar av et to-aarig formiddags- besørger INKASS prompt og biig. Ae Arter av BANKFRRETNINGER

5 «o i * G ( ( V) fe A s forretningsbanken 88 kursus for gutter og piker, hviket begynder omkring 1. september, og av et etaarig eftermiddagskursns for piker, hviket begynder omkring 10. januar. Undervisningen ved den to-aarige avdeing omfatter: Handesære og handesret, statsøkonomi, handesregning, bokhoderi og kontorarbeide, varekundskap og kemi, fysik, geografi, særig handesgeografi, historie, særig handeshistorie, norsk, tysk, fransk, engesk, handeskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift og de vagfrie fag russisk og spansk. Undervisningen ved den et-aarige avdeing omfatter: Handesære og handesret, handesregning, bokhoderi og kontorarbeide, norsk, tysk, engesk, handeskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift og det vagfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrese er: Grosserer Chr. Thauow, konsu Ivar Lykke, konsu F. Kjedsberg, skoebestyrer A. Ch. Føyn, overærer J. G. Lund og gymnasiets direktør E. Patou. Gymnasiets ærere er foruten direktøren: verærer. Myhre, inspektør Per Skarand, overærer G. Harbitz, overærer Edv. Grimsrud, overærer H. Homen, assessor B. Leivestad, sekretær L. Fjæri-og overærer. Ryssda, frk. B. Schuerud, kontorfudmægtig kkenhaug, sprogærer Kagan og ærer G. Aasen, overærer Amar Næss i fysik, kemi og varekundskap. Trondhjems musikskoe Nedre Bakandet 75. Teefon Bestyrer: -rganist scar Skaug. Trondhjems private pikeskoe Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinde: Frk. Kaja Eingsen, Moen gaard, Lade Frk. ga Bjerkan, Nyveien 16 Fru Dorothe Høy, Kæbuv. 54 Frk. Sofie Eriksen, Sandgt. 49 Frk. Asaug Niesen, Voabk. 24 Trondhjems tekniske meemskoe Teefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske aboratorium 469, Munkegt. og Vor Fruegt. 1. Skoens opgave er at gi sine eever en teknisk utdannese som kan gjøre dem skikket ti at overta tekniske meomstiinger, saasom byg- og murmestre, stiinger som Praktiske VESTLMMEchecks for ae Indskud. tekniske assistenter i den offentige og kommunae administration, bygningsførere, tegnere kontraktører, verks- og fabrikmestre, edere av mindre ysverker, skibsverfter, fabriker og andre industriee anæg osv. Skoen er 2-aarig med 4 havaars kasser og har fagavdeinger for eektroteknik, teknisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste det i 2 injer for husbygning og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skoen har et forkursus, som begynder i januar. Et iustreret skoeprogram faaes ved henvendese ti kontoret. ptageseskrav for faste eever: Mindst 17 aar, mindst 2}^ aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eer ved avere tekniske skoer,, hvor praktisk arbeide drives. Middeskoeeksamen eer fokeskoeeksamen med optagesesprøve. Skoepengene i meemskoen er 30 kr. havaarig og i forkurset 3 kr. maanedig. Fripadser og eevstipendier utdees ti eever i meemskoen. Ikke faste (hospiterende) eever kan ogsaa optages. Direktør: Sehuz, C., cand. rea., Prinsensgt. 8 a verærer og ærere ansat av overbestyresen:, Weiige, S. S. Sehuz, C. Lund, J. G., ingeniør og cand. rea., «Maristuen», 0. Singsaker Havorsen,. G., ingeniør, Nyveien 50 b Bjørnstad, E., ingeniør, «Nordi», Nyveibk. Soberg, L., arkitekt, «Sovang», Eosenborggt. 29 Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Micheet, J. L., ingeniør, «Græsbakken», Strinden Timeærere: Lie, B., overærer, Bispegt. 9 c Johannesen, A. W., ing., Tyhodtveien 35 Christiansen, H., ing., N. Singsakers. 8 Jenssen, F. L., ing.,.spandet, Strinden Hauge, A., pastor, Nedre Aé 7 Refsaas, ing. kemiker Skirstad,., overretssakf., Keistsgt. 5 Krogund, J. P., ærer, Skansegt. 22 Kasserer: Schuerud, L., overærer, Nedre Aé 10 Bibiotekar: Astad,., arkitekt Sekretær: Lund, J. G., overærer Vaktmester: sen, J., Munkegt. Mekaniker: Storvik, G., «Bergsi», Bergsbakken Laborant: Karsen, Harad. AKTTRTRYKKERIET I TRNDHJEM PRIVATBANKEN TRNDHJEM Trondhjems katedraskoe er antageig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middeskoe, gymnasium med ae 3 injer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. mag., «Heimstuen», 0. Singsaker verærere: Schøyen, K., cand. re.a., Evegt. 16 Schuerud, * P., cand. rea., N. Aé 10, 0. Singsaker Sommerfet, A., cand. mag., Kosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. mag., Kongensgt. 84 Hartmann, Jac., cand. theo., Magnns d. Godes gt. 8 Jue,., cand. rea., Aridsgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidarøgt. 82 Harbitz, G. P., cand. mag., N. Aé 24 Qvam, J., cand. rea., Erik Jarsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Skansegt. 12 Berg, K., cand. mag., Aridsgt. 10 Keven, A., cand. mag. Lund, W., cand. mag., Hadensgt. 2 Eyssda,., cand. rea., Tidemansgt. 15 Hoe, I., cand. mag., N. Aé 14, Sings. Graff, Kaja Homen, frue, E. Jarsgt. 2 Christie, H., cand. mag., Eidsvodsgt. 14 Fjed, A., cand. theo., Magn. d. Godesg. 4 Hansson, K. L., cand. rea., Ridderv.gt. 29 Thiesen, A., cand. mag., Skansegt. 26 III Graff, cand. mag., E. Jarsgt. 2 Landgraff, E., Sverresgt. IV Enger, M., Kongensgt. 18 Heseth, L, Dronn.gt. 68 Timeærere: Langdaen, N. Møenb.gt. 46 Henmo,., søidærer, Nidarøgt. 54 Ebbe, S., kaptein, Egesætergt. 8. Steen, G., Bergsigt. 17, III Vaktmester: Hagen, Johan, Er. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. middeskoe Lokaer paa Singsaker fokeskoe. (Kontortid Teefon 3166), Skoen er oprettet/ iføge bystyrebesutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa fokeskoens 7de kasse, og optar eever fra Trondhjem og omiggende distrikter. Skoepenge er kr pr. aar. Eever som gaar over i skoen direkte fra Trondhjems fokeskoes 7de kasse, og hvis forsørgere er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skoematerie. mi nmm mm mm utfører ae amindeige Bankforretninger 88 a Fra og med budgetaaret er skoen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Musum, Einar, cand. rea., Bgesætergt. 31 III. Tf f. verærere: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvodsgt. 11, 0. Singsaker Sivertsen, Lauritz, cand. fios., Weidemansvei 21 I Magnæs, Thor, cand. rea., N. Aé 14 III Haugnæss, Kristian, cand. mag., Tormodsgt. 8 I Brodah, Johan, cand. teo., «Nøisomhet», Strinden Braarud, Kirsten, Nyveien 5 7 III Finet, Marie, Nedre Aé 8 II Fjæri, Ingeborg Biden, Krangt. Øyaas, Gunhid, Udbyesgt. 7 Aagaard, Bergiot, «Vangen», Busev. Bergsgaard, Hadis, Erik Jarsgt. 2 Haagensen, Mary, «Nordi», Nyvebk. Timeærere: Næs, Hans L., Busevodsbakken 10 Krogund, Peter, Skansegaten 22 Stavseth, J., ærer, Gydenøvesgt. 23 Meand, A., ærer Grøgaard, B., major, Nedre Aé 16 Aksnes, F., Eidsvodsgt. 11 Foestad, E., ærer, Skansegaten 20 Eriksen, H. A., kaptein, Nyveien 18 a Haugan, K. A., ærer, Hadensgt. 4 III Infanteriunderofficersskoen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eeverne, der utdannes i en 4 maaneders forberedesesskoe med etterføgende 3-aarig skoe, har fri undervisning og f rit ophod. Antagese sker ved direkte henvendese ti skoen inden 15de december. fficerer: Hjorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Mitid, Thormod, kaptein, Kasernen Bang, S., pr.øitnant, Museumspads Bjørnson, Arnod, pr.øitn., Museumsp. Underof f ieerer: Ødegaard,., kom.sersjant, Krangaten 3 Westad, M., furer, Kasernen Sandstad, Kar, sersjant, Dronn.gt. 27 Satnessand, L., sersjant, Nonnegaten 32 Eingsæter, E., sersjant, Nonnegaten 30 Sandstad,., sersjant Hjorth, H., kaptein Ødegaard,., komm.sersjant, Krangt. 3 Eingsæter, E., sersjant, Nonnegaten 30 besørger INKASS prompt og biig. ^ ^ ct (D a^ -(D Q> M B IQ 1 8 a roa

6 FRLANG atid E. G, Dahs Bryggens MINERALVAND KJØP "«k*%* fri 9 fc&feac* *% % Kjoetøier, Busetøier JCKQD aicss Sketøier & Pyntesaker ( i i f. ( - Ø s^cq p-h (3) G) 'B Eo Berg, K., overærer, Aridsgt. 10 Behr, S., overærer, Keistsgt. 3 Hartmann, Jab, overærer, Nidarøgt. 82 Bjørge, H. B., overærer, Skansegt. 12 Qvam, I., overærer, Erik Jarsgt. 8 Adams Express Jomfrugaten 18. Visergut- & fytteforretning. Fytninger inden- og utenbys D. Befordringsmider Bud. Fortodning og spedition. Møbeagring. Ind- og utpakning. Eeisetøi og varer hentes og bringes. Forbindese i Kristiania: Kristiania Visergutkontor. Automobidroscher Stortorvet: U 327, Fin Conradi, Prinsensgt. 10 b TJ 332, Johan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, G. Kirkevei 14 a U 321 og 336, Chr. Moksnes, Prins.gt. 22 U 339, Einar H. Fataas, H. Nissensgt. 12 U 325, Afred Dare, Hvedingsveiten og 326, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503, e Hom, Kirkegaten 5 U 502, Kar af Sundt, Prinsensgt. U U 512, Arne Wod, Sandgaten 21 TJ 513, Johan Lund, Fotveiten 4 Søndre gate: U 328, 337, 510 og 523, F. Carsen, Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508 og 521, scar Vinje, Apotekerot. 8 U 331, 338 og 511, Eieh. Sehei, Sandgt. 35 U 348 og 509, Tøvis Bratsberg, Apot.vt. 10 Verftstomten: U 345, Car Gustav Larson, N. Møenb. 31 U 346, B. Bjerkan, Er. Skakkesgt. 25 U 349, Johan Hammer, Er. Skakkesgt. 8 U 501, Abert M. Svea, Voabakken 8 IT 516, Pau Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Ievoden 3 d TJ 522, ve Dah, Gunnerusgt. 2 Bur an: U 514 og 518, Bjarne Frigaard, N. Møb. 78 Hoe, J., overærer, N. Aé, Singsaker Haanes, major, Egesætergt. 24 Strøm, kaptein, Egesætergt. 47 Eriksen, kaptein, «Godthaab», Øen Mitid, Thormod, kaptein, Kasernen. Bybudinstiutionen Bybudene: Nr. 1. Sperati, K. F. A., Sandgaten 71 «2. Moe, Magnus, B. Brodasgt. 6 «3. sen, Kar M.,. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Kar M.,. Tryggv.gt. 2 b «5. Gran, Peder, Nordregt. «6. sen, Bjarne,. Tryggv.gt. 13 «7. Lohodt, Einar, Baahusgt. 24 «8. Sætre, Kristoffer, Kirkegaten 17 «9. sen, Endre, Gaubækvt. 3 «11. sen, Johannes, Gjevangvt. 7 «12. sen, E., Kar Johansgt. 6 «13. sen, uf K., Kongensgt. 46 «15. phaug, Johan L., Eosenborggt. 32 «16. Iversen, Pau, N. Møenb.gt. 46 b «18. sen, Johan T., Jomfrugt. 18 Drosehevæsenet Vognmænd, der har poitiets tiadese ti at hode med hester og kjøretøier paa byens torv, offentige padser og gater ti befordring av personer. I ethvert kjøretøi ska forefindes et eksempar av taksten. Drosche-nr. 1. Winnan,. Chr., N. Enketski.vt Haset, Bernt, Hospitask & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Anne, Edvin, Voabakken 12 8 & 18. Wangsmo, Eicard, N. Baki sen, Laurits B., Møehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, Ø. Bakandet Berg,' af, Tordenskjodsgt & 32. Moxnes, Christian, Prinsensgt & 42., af sens enke, Kongensgt Sæther, af, Schutzgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a 21. Joh. Kristiansens enke Karen, Kristianfedt Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, af, Liegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kong.gt Bjerkan, Bernt, E. Skakkesgt & 30. Lundah, Einar, Daniesvt Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki e I. Haugan, Eepsagervt Hammer, Joh., Hvedingsvt sen, Axe, Prinsensgt Bratsberg, Tøvis, Apotekerveiten Bruennech, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Bepsagervt. 46 & 47. Stavseth,., Nordregt Jenssen, Kristian, G. Kirkevei 14 a 4. Skauge,. S., Brandhaugvt. 1. Trondhjems sporvei Hospitasøkkene 20. Kontortid 10 1 og 4 6. Lørdage Driftsbestyreren træffes sikrest meem k. 12 og 1. Sporveien hodes i drift paa hverdage frå k morgen ti k. 12 nat og paa søn- og heigdage frå k morgen ti 12 nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: Garstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Avdeingsingeniør: Keven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Eov, Evegaten 12 Linje- og baueformaud: Sundfær, Nis, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indheredsveien 69 a Kontroører: Kostad, Arnt, Kirkegaten 47 Eidem,., Kofotgjeiene 9 b Krabseth,., Indherredsveien' 67 a Trondhjems visergutkontor & fyttebyraa Krambodgaten 8. Teefon 2019 og L. R APH AUG ETHBLERT TELEFN 2593, PR1VHT NYGRTEN 32 TRNDHJEM Metastøperi & mek. Værksted Speciaitet: Støpning av meta maskindee for damp & motorer ALLE sags reparationer for dampskibe motorbaate og fabriker utføres._t-_ t -_t-_*_«._t A S Trondhiems Haandverk- oe Industribank HEN NRSKE HANDELSRANK besørger INKASS prompt og biig, fia frtpr nv RfNKFnRRETNINRER **3P 4ffm tmmm ^to &^.Q. Hir a "i = V) B -^? V$' M c/s I ttq = oo oo

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO 738 739 DANIEL AUNE Repræsentanter for: Brandforsikringsseskapet,,NORSKE ATLAS" Livsforsikringsseskapet,,NORSKE LIV" Forsikringsseskapet,,DOVRE" Trondhjem Pjordgaten 30 Agentur & Kommission ASSURANCE Teegramadr.:

Læs mere

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Privatbanken i Trondhjém udfører

Privatbanken i Trondhjém udfører CD «J o Kjøb Jacob Halseths fortrinlige Brødvarer. Smith, R., Nyveien 6 Dahl, lga, St. lafsgd. 13 Skoletjener: J#saas, bor i Skolen ' 40 Kalvskindets Skole, Bispegaden 9 c, Kjernet af Sverresgd. og Bispegaden

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister.

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister. i Tioiiijem a±i e m r 561 SifSsSPSSSSIISSSrøl^^ H. BERNTSEN DflME- OG HERRESKRÆDDER 3 > TI THOMAS ANGELLS GATE 5 Iste KLASSES FORRETNING TELEFON 3644 LÅSER AV TOIER Advokater og Sakførere: Aarbø, Asbj.,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING xvi Privtbnken i Trndhjem utfører e m. Bnkfrretninger Tiæg g Retteser nmedt under Bkens Trykning. "Beuté, Dmefrisørsn,. Tryggv.g. 34 Berg, Nr, Frretningsdme, Aridsg. 2 'Christinsen, Søren, Agenturfrretning,

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere