l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C."

Transkript

1 ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes gate 47 b. Teefon 879. Stiftet Har bibiotek paa over 130,000 bind. dsakssaming paa over 11,000 numre, myntsaining paa over 170,000 numre, zooogiske saminger, botanisk saming og minerasaming. Foruten ti samingerne anvendes indtægterne ti videnskabeige undersøkeser i det nordenfjedske Norge og ti utgivese av et aarsskrift. Direktion: Sommerfet, A., overærer (præses) Føyn, A. C., skoebestyrer (vicepræses) Getz, A., professor Nordgaard,., konservator Beichmann, F. W. N., justitiarius Berg, Andr., bankchef Sæand, S., professor dsaksamingens bestyrer: Petersen, Th., konservator De zooogiske samingers bestyrere: Broch, Hj., dr. phios., konservator. (pattedyr og evertebrater) Nordgaard,., konservator (fuger, fisker, evertebrater) Berntsen & Føyns 2-aarige middeskoekursus, Trondhjem. Jue,., overærer Pedersen, J., overærer Hartmann, J., overærer Gundersen, C., overærer Kjøp og Sag av utenandsk Vauta Den botaniske samings bestyrer: Printz, H., konservator Minerasamingens bestyrer: Sehuz, C., direktør Myntsamingens bestyrer: Hartmann, B., overærer Bibiotekar: Landmark, J. D., dr. phios. Sekretær: Gundersen, C., overærer Kasserer: Broch, Hj., dr. phi., konservator Vaktmester: Krogund, Boye. C. Skoer Vod, Tore og hustrus egat utdeer hver vaar ti 6 trængende konfirmanter her i byen. Forstander: Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Yngre handesstands forening Se Handesstands forening, Yngre. Østbyens avhodsag Arbeider i de østige bydee, hvor 14-dagige møter (andenhver mandag) i Bakkestrandens bedehus. Formand: Kjøbmand S. Hegdah. Den offentige skoe for døve i Trondhjem Bispegt. 9 b. Teefon 169. prettet Iste apri 1825 iføge kg. resoution av Iste november Skoen, som er optag«sesskoe for det nor den- og vestenfjedske distrikt, optar som eever ae døve barn inden distriktet, naar de har fydt 7 aar. Skoetiden er 8 aar, hvorav det første regnes som et prøveaar, idet eeverne i dette efter begavese dees i 3 avdeinger. De mest og de middes begavede eever fortsætter og fudender sin skoegang ved skoen, mens de daarigst begavede ved prøveaarets utøp overfyttes ti anden skoe. Undervisningen meddees efter taemetoden. Skoen har for tiden 104 eever, hvorav 88 interne og 16 externe. Utgifterne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens forpeiningsgodtgjøresen (kr pr. aar for interne og kr for externe eever) ikesom utgifterne ved bekædning utredes av forsørgeren (kjøbstads- eer amtskommunekassen) mot devis refusion hos vedkommende herred. Bestyrer: C. Løkke, bor paa skoen. Tf. 169 Wereide,., Dronningens gt. 76 Høy, J., Kæbuveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 Berge, Johs., Baahus gt. 2 b Fjørtoft, Arve, Kæbuveien 54 Ustad, K., skomakerærer, Brobakken 2. AKTIETDYKKEDIET I TRNDJEM PRIVATBANKEN TRNHJEM SE Bankforretninger g Kristiansen, H.,, gymnastikærer, Magnus den Godes gt. Johnsen,., skrædderærer, Wesses gt. Svanø, A., frk., Er. Skakkes gt. 5 7 Griff, J., frk., Sverres gt. a Swensen, M., frk., Munkegaten Brinchmann, E., frk., Ths. Anges gt. 4 Kindseth, M., Kæbuveien 48 Vod, Sigrid, Magnus d. Godes gt. 4 Krokstad, F., Gøshaugen Eeiersen, K., Bispegaten 9 b Fjærem, A., frk., Prinses gt. 16 Thinn, W., frk., Bispegaten 9 b Kjedsberg, G., frk., Hospitasøkkene 27 Meisterin, A., frk., Bergsien Georgsen, M., frk., Indherredsveien 10 Hotermann, F., frk., Magn. d. Godes gt. 3 Husbestyrerinde: Bugge, Magda, bor paa skoen Vaktmester: Kristiansen, A., bor paa skoen. Særkasserne prettet Bestyrer: Kønning, Hastein Lærer: Boing Øyen, J. frøken Hagen, Sofie, frøken Hovden, frue. Maskinistskoen Munkegaten 17. Teefon Bestyrese: veringeniør J. Moe '(formand) Direktør Pauss Ingeniør Weidemann Maskinist Kar Aune Ingeniør A. Rambech (bestyrer av skoen. Teefon 1016) Bestyrer A. Rambeeh Ingeniør Nyhus Kaptein K. Å. Krogh verærer Sommerfet. Mykands handesskoe Dronningens gate 12. Skoen er godkjendt av handesdepartementet, saaedes at avgangsvidnesbyrd fra de 1-aarige eer 6-maanedige kurser om bestaat eksamen i bokhoderi, godkjendes ved begjæring om næringsbrev paa kjøbmandshande. Skoen er inddet i: 1-aarige kurser i handesfag og sprog DEN NRSKE HANDELSBANK 81 6-mnd. kurser i handesfag og sprog 3-maanedige kurser i handesfag 6-maanedige aftenkurser i handesfag 6-maanedige kurser i stenografi 3-maanedige kurser i stenografi Korte kurser i maskinskrivning. Fag: Dobbet bokhoderi, regning, norsk, tysk- engesk- og fransk gramatik og hau deskorrespondauce, handesrét, handesære. Vekseære, kontorarbeider, stenografi, skrivning og praktiske øveser. Ae fag er vagfrie. Pan tisties gratis og fran. f stad, Een, kvindeig haandgjerningsskoe Dronningens gate 29. Teefon 177 k. prettet i Skoen er en husfids- og haandgjerningsskoe, der har ti formaa at bibringe unge piker den for severhverv fornødne indsigt og færdighet i industri og kvindeig husfidsvirksomhet, med særig hensyn ti hvad der tjener hjemmet ti nytte og hygge. Skoen begynder 25. august og avsuttes 30. juni. Eever optages ti enhver tid av aaret, og har at mede sig ti bestyrerinden. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i ae sags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasom aakæde- og biedvævning, vævning ved hjæp av «universarustning» osv. Skræddersøm, insøm, finere haandarbeider, fransk strykning, karding og spinding ete. Kursernes varighet: 3 maaneder og derover. Kurser i strykning 10 dage. Skoen: 6% time dagig Skoepengene betaes forskudsvis. Skoens pan erhodes paa forangende. Bestyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn. gt. 29 Svendgaard, Petra, frk., Kostergaten 67 Hammerstad, Ingeborg, frk., Bergsigt. 13 Skjestad, Anne, frk., Ievoden 46 Sø stad, Marie, frk., Heimda. Petersens, frk., forskoe ti middeskoen Dronningens gate 8. Bestyrerinde: Frøken Magdaene Petersen. Fru Inga Dybie Frk. Laura Ange Frk. Ney Thorsen Frk. Hanna Lie. Lærer: M. Svendsen. besørger INKASS prompt og biig AHn Arter av

2 Forang atid E. C. Dahs Bryggeris Remington institut for maskinskrivning og stenografi. (Q Dronningens gt. 16. Teefon 659. *i 4 Sobergs, K., handesskoe Godkjendt av handesdepartementet. Kurser : 1-aarige, hégynder Iste september. Havaarige, begynder Iste september og 10de januar. 3-maanedige begynder Iste september, 15de oktober, 10de januar og 15de mars. 4-maanedige aftenkurser 15de oktober og 10de januar. Havaarige kurser i tysk, engesk og fransk handeskorrenspondanse Iste oktober og 10de januar. Havaarige kurser i stenografi Iste september og 10 januar. 3-maanedige kurser i stenografi Iste september, 15de oktober, 10de januar og 15de mars. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: Bokhoderi, handesregning, vekse- og handesret, vekse- og handesære, praktiske kontorarbeider, norsk, tysk, engesk og fransk, samt skrivning, stenografi og maskinskrivning. Sjømandsskoen Kongens gate 93. Teefon 741. Bestyrer: Andorff, K. S. Førsteærer: Kingenberg, H. S. Andenærer: Isachsen, J. W. "T? Bakke, S. QU Sama, I. L. o Teknisk aftenskoe, teefon 1995, omfatter 3 tekniske kasser, hver beregnet paa 1 aar eer 2 semestre å 4 maaneder. Undervisning meddees i føgende fag: Norsk, regnskapsførse, regning og utmaaingsære, konstruktions- og projektionstegning, frihaandstegning, modeering, naturkundskap og fagtegning med tihørende undervisning. Konst. inspektør: Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Eriksen, Fr., ingeniør Henmo,., overærer, Nidarøgt. 54 Bigseth, A., ærer Havorsen,. G. Egeberg, teatermåer, Prinsensgt. 59 Byjord, N., arkitekt, Kjøbmandsgaten 8 Morken, F., cieeør Høyem, Kaus, forstander Grendah, H., arkitekt Wik, M., ærer Ørn, Erik, ærer Krogseth, Ering, arkitekt Keven, Fr., ingeniør Musum, skoebestyrer Strand, T., kaptein Landstad, M. B., ingeniør Johannesen, W., ingeniør Lie, Benj., overærer Bud: Eisæus Gustad. Norges tekniske hoiskoe Trondhjem. pretett 1900, traadte i virksomhet Teefoner: 3346 rektor, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hovedbygningen. Norges tekniske høiskoe har ti formaa at meddee høiere teknisk undervisning paa videnskabeig og kunstnerisk grundag og at fremme utvikingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst. Undervisningen omfatter føgende fagavdeinger: Avdeing I: Arkitektur Avdeing II: Bergfag Avdeing II: Bygningsingeniørfag Avdeing IV: Eektroteknik Avdeing V: Kemi Avdeing VI a: Maskinfag Avdeing VI b: Skibsbygning. Herti kommer VII: Den amindeige avdeing, som omfatter de matematiske naturvidenskabeige og amendannende fag, der ikke tihører nogen bestemt fagavdeing. Undervisningen inden de enkete fagavdeinger ordnes i 4-aarige kurser. Nyt kursus begynder hver 1. steptember. Bektor: Professor Kobjørn Heje. Vioerektor: Professor Afred Getz. Professorer: Arentz, S., ing., i maskinbygning Birkeand, Eiehard, dr. phios., i matematik, Nidarø gt. 82 Bragstad,. S., dip.ing., i eektroteknik, Tiedemans gt. 35 Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningsære, Tiedemans gt i uorganisk kemi Getz, Afred, berging., i grubedrift, Øvre Aé 23 a, Singsaker Gjessing, Af, dip.ing., i mekanisk teknoogi, Øvre Aé 23 b, Singsaker Haandvero o<t industribank KJØP aitid Jab Mathesons Gunstensen, J. E., dip.ing., i bygningsingeniørfag, Kofotgjeiene 4 b Heggstad, af, ing., i vandbygning, via «Voni», Øen Heje, Kobjørn, ing., i vei- og jernbanebygniiig, Erik Jars gt. 8 II Lutz, B., dr. phi., i maskindee og øftemaskiner m. v., Nyveien 5 7 Jakobsen, K. F., i eektroteknik Lindeman, Thv., dr. phi., i teknisk uorganisk kemi, Singsaker Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornamentære, samt den norske bygningskunst, Eidsvodsgt., Øvre Singsaker Mørch, H. K., ingeniør, i skibsbygnin, Eidsvodsgt., Øvre Singsaker Nordhagen, af, arkitekt, ekstraordinær professor i bygningskunst, via «Kroken», Øen Biiber, C. N., dr. phios., i organisk kemi, Hans Hagerups gt. 8 Eode, H. H., dr. ing., i mekanik,munkegt. 19 Sehmidt-Niesen, S., dr. phios, ingeniør, i teknisk organisk kemi, Tiedemans gt. 9 Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Aé 19, Singsaker Sæand, Sem., cand. rea., i fysik, Tiedemans gt. Vogt, J. H. L., dr. ing., i geoogi og metaurgi, Øvre Aé 10, Singsaker Watzinger, Adof* dr. ing., i varmekraftmaskiner, i eektroteknik, i bygningskunst, i geodæsi. Doeenter: Arneberg, Jan, ing., cand. rea., i beskrivende geometri, Bergiots gt. 3 Tambs-Lyehe, cand. rea., i matematik, via «Aaborg», Strinden Barre, Sigurd, ing., i eektrotekn, Bakaunet Bjørnstad, ing., ærer i materiaære Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik Christiansen, Haakon., ing., i andmaaing, Parkveien 8 Grendah, H., arkitekt, i husbygning for ingeniører, Kæbuveien i op^ ' varmning, ventiation, sanitære anæg m. v., Gasverket Jakobsen, A., ingeniør, ærer i jernbeton Johannesen, W., i bygningsingeniørfag for arkitekter, Tyhodtveien 35 Muer, I. M., ingeniør, i dampokomotiver, Bergiots gt. Nissen, N. C. H., major, i bokhoderi, Kavskindsgaten 6 Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i bypaner og jernbeton, Neufedts gt 10 DEN NRSKE HANDELSBANK Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 83 Printz, H. B., konservator, i botanik, Museumspads Easmussen, Wihem, biedhugger, i modeering, instruktør i gymnastik, Skansegaten 26 AIV Boscher Lund, W. F., ing., ærer i materiaprøvningsfag, Kæuveien 36 Stabe, H. K., arkitekt og maer, i frihåndstegning, figur- og akttegning og akvaremaing, via «Symra» Singsaker Assistenter: Andersen, Akse, ing., i varmekraftmaskiner, brobygning og bygningsstatistik Berner, E. A., assistent i organisk kemi Borge,., stud. ing., assistent ved arkitektavd. & beskr. geometri, Tiedem.gt 17 Bryn, Kar, mid. ing., i teknisk-organisk kemi, Arkitekt Christies gt. 7 Carstens, C. W., kand. min., i mineraogi og geoogi, Arkitekt Christies gt. 4 a Dignæs, ing., assistent i varmekraftmask. Hae, I., 3die ass. i mask.deer, Kramb.gt. 4 Heån, Hador, ing. i mekanisk teknoogi Høye, B., ing. i vei- & jernbanebygning Lunder, e, ing., Iste ass. i maskindeer, Bergiots gt. 5 III Løken, H., ing. i eektroteknik Løken. Grimer, ing., assistent i varmekraftmaskiner Moe, C., arkitekt i husbygn., St. afsgt. 5 Moin, Kurt, fi. ic., assistent i fysik MøejK, Hans, tegner ved eektroteknisk institut, Wesses gt. 14 sen, Af, ingeniør, assisten i eektr. anæg sen, K., foreæsn.assistent, Fjæregaten 6 Pedersen, I., frk. ass. v. arkitektavdeingen Schiedrop, Edgar, ing., i mekanik og niatematik, via «Bakkestuen, Singsaker Skjenneberg, ing., assistent i andmaaing Steineger, J., kap.t, i fysik,. Tr.gt. 40 IV Berg-Smith, Sv., ing.ass., i Skibsbygning Strand, Torbjørn, kaptein og ingeniør, i mekanik, Tormods gt. 3 Sundre, K., ing.ass. i maskineementer og teknisk-*organisk kemi Thune-Hom, E., ing. i vandkraftmaskiner, Nidarø gt. 54 II Unger, T., stud. ing., mid. assistent i teknisk-organisk kemi Waaas, ing.kapt., assistent i vandbygning Wennevod, S., stud. kem., ass. i kvantitativ anayse. Sekretariat og bibiotek: Sekretær: Fjæri, L., cand. jur. & oec., Krangt. Iste assistent ved sekretariatet: Heiberg, Borghid, Museumspads 2den assistent: Grendah, M., frk., Prinsens gt. 17 besørger INKASS prompt og biig. fia fi-tai- av RftMf FfRRFTMIRIRFR ET!! 53 > CP «T n

3 ( rh TJ CD Q «D i H 0G a io fe A s forretningsbanken 84 Kontorist ved sekretariatet: Løkke, Hadis, frk. Kasserer: Sæther, Kr. Kontorassistent (materiampvn.anst.): Horneman, Annette, Mafp. d. Godes gt. 4 Bibiotekassistent: Mørch, Louise, Kostergaten 70. Funktionærer: Vaktmester ved hovedbygningen: Bjørgum,. J., Høiskoen Aune, Nis, aborant Carsen, Finn, aborant Christensen, Chr., aborant Dah, S., mek. ved eek. inst., N. Singsaker Eshaug, Einar, fyrbøter, Rosenb.gt. 30 II Homerud, E., verksm., Neufedtgt. 6 Betjent: Husby, A, gartn. m. v., Gøshaugen Husby, K., aborant ved eektr. institut Iversen, Anker, vaktm. ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A., Høiskoen Knudsen, J., betjent, Gudrunsgt. 3 Guiksen, H., mekan. i vandkraftaborat. Lassen,., maskinm., Egesætergt. 23 b Meseth,., aborant, Kostergt. 36 a sen, G., fyrbøter, Tyhodtveien 19 Daniesen, H. P., 2den maskinist Reed, Thv., inst maker, Liegaardens gr. 2 Reinan,., mekaniker, Egesætergt. 45 III Ugem, N., aborant, Nordre Johnsgt. 4. Trondhjems borgerige Reaskoe Vor Frue gt. og 3 (pprettet 1783), bestaar av: Gutteskoe (smaaskoe og middeskoe) tisammen 9 kasser, og pikeskoe (10-aarig kursus), som avsuttes med middeskoeeksamen. Reaskoens direktion bestaar for tiden av føgende medemmer: Løchen, af, borgermester (formand) Finne, Car, grosserer Sommerfet, Axe, overærer Swensen, Søren, sogneprest» Bruun, Fritz, grosserer Skoens bestyrer (inspektør), A. Chr. Føyn, cand. rea., Vor Frue gt., har kontortid k Lindhom, D., ritm., Miitærforeningen Haugen, G., cand. phios., N. Møenb.g. 33 Ryen, Th., cand. phios., Egesætergt. 47 Steen, A., cand. mag., «Heim», Strinden Vangen, N., cand. theo., Nonnegt. 10 Austun, E., Baahus gt. 7 Esbensen, A., Wih. Storms gt. 3 Esbensen, M., Egesætergt. 33 Frost, Angeique, Wih. Stormsgt. 3 2LPCTTRTT>VKTCRt>TRT T Rembourser og Akkreditiver paa Ind- og Utand Hansen, S., «Askund», Kingenbergk. Hanssen, Lange, Museumspads Hjorthøy, M., Hospitasgt Hotermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hida, Sandgaten 29 Kobro, Nathaie, Indherredsveien 25 Meisterin, A., «Bergsien», Stenberget Midefart, W., Kjøbmandsgaten 8 von Quifedt, H., Hans Hagerupsgt. Torgersen, S., N. Møenberggt. 29 a Swensen, B., Wih. Stormsgt. 7 Swensen, W., Munkegaten 30 Kasserer: Vangen, N., cand. theo., kontor Fruegt., tirsdag, torsdag og ørdag k. 5 6 Skoebud: Går berg, P., bor i Frue gate Fyrbøter: Meistad, A., Vor Frue stræde a Trondhjems fokeskoer Skoestyrets medemmer: Sommerfet, Axe, overærer, formand, Kosterengen, kontortid i skoens aniggender.k 9*4 10% formid. Swensen, Søren H. H., sogneprest, næstformand, Ark. Christiesgt. 7 Hjustad, forretningsf., Ievoden 3 e Berg, D., Rosenborggt. 5 Tømmeraas, ine, G. Kongevei Esp, M., byggeeder, Indherredsv. 14 Astad, Lars, skrædder, Hospitask. 18 Bang, S., æge, Kongensgt. 20 Midefart, M., ærerinde, Kjøbm.gt. 8 Bjørgum, S., Østersundsgt. 11 Aavatsmark,., kjøbm., Sørstuen, Sings. Thornæs, K.., red.sekr., Kristianfedt Sivertsen, L., overærer, Weidem.vei 21 Ribsskog, B., kand. rea., 0. Møenb.gt. 68 Setsaas, av, ingeniør Niesen, Emma, frue, Østersundsgt. 12 Viksjø, Hans, ærer, Meemveien 30 Løchen, borgermester, Kongensgt. 7 Skoeinspektøren, kontortid 12, Sverresgt. 10 Sekretæren, 11 og 5 6. Skoernes tisynsutvag: Kavskindets skoe: Swensen, S. H., formand Astad, Marie, frue Veum; P., havnearbeider Nøst, snekker Iens skoe: Astad, Lars (form.), Hospitask. 35 Rokseth, Marie, frue Strømsnes, Lasse, arb. Skare, G., overpeier Waisenhusets skoe: Bang, S., æge (form.), Kongensgt. 20 PRIVATBANKEN TRNDHJEM Marstein,., bygmester Fokseth, vognmand Herstad, frue Bakandet skoe: Esp, M., snekker (form.), Indh.veien 14 Wod, Kara, frue Foss, Johan, snekker Wangsmo, vognmand Bispehaugens skoe: Tømmeraas, Frue (formand) Venaas, postbud Sivertsen, snekker Krogh, frue Lademoens skoe: Bjørgum, S. (formand) Dah, Thora, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Afr., arbeidsformand Lieby skoe: Thornæs, K.., red.sekretær (formand) Leistad, J., snekker Johnsen, tiie, frue Sehøberg, Anna, frue.singsaker skoe: Aavatsmark, kjøbm., formand Gjøne, Kitty, frue Jakobsen, C., bankbud Sivertsen, Adof, agerarbeider Troa skoe: Hjustad, A., foretn.fører (formand) Skarhot, L., arb.formand Norberg, B., bokhoder Larsen, former Stoens overærere har kontortid: Kavskindets skoe: 12 1 Iens skoe: 12 1 Waisenhusets skoe: >a 2 Bakandet skoe: 12 1 Bispehaugens skoe: 12 Lademoens skoe: 12 Lieby skoe: 12 1 Singsaker skoe: 12 Troa skoes ærere træffes hest k Bakandets skoe, Nygt. 19 og N. Baki. 40. Honning, Hastein, bestyrer, bor i skoen Being, Juius, Kostergaten 74 Hauge, S., Dronningensgt. 58 Steen, M., Rosenborggt. 22 Paasche, M., Munkegaten 3 Hagen, Sophie, Kostergaten 18 Skoetjener: Aune, Chr., bor i skoen. Bispehaugens skoe, Nonnegaten 19, indgang fra Weidemansvei. verærer: <" Håkonsen-Hansen, M. K., kontortid 12 1, bor i skoen DEN NRSKE HANDELSBANK utfører ae amindeiige Bankforretninger 85 Stavseth, J. A., Gydenøvesgt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgaten 13 Lynge-Bigseth, A., 0. Møenb.gt. 45 b Winge, Joh., Gydenøvesgt. 25 Mørkved, Arne, Nonnegaten 32 Jørgensen, E., Nonnegaten 15 Haugan, A., Hadensgt. 4 Meand, A., Rosenborggt. 22 Foestad, R., Skansegaten 20 srud, Ingv., Skansegaten 26 b Pousen, K., Søndregt. 6 Moksnes, B., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., Meemveien 22 Thun,., Skrænten Øyen, Jenny, Kirkegaten 23 Hammer, Petra, Nonnegaten 8 Brun-Ekerhovd, Anna, Hadensgt. 8 Hoe, Gudrun, abahusgt. 2 a Boing, Asaug, Kostergt. 74 Mordi, Sofie, Kongensgt. 43 Bernhoft-Sivertsen, Char., Weidem.vei 21 Thomsen, ine, Er. Skakkesgt. 17 Borgen, Eisabeth, Lijenhaug, Wessesgt. Jørgensen, Eisabeth, 0. Møenb.gt. 45 a Johannesen, Anna, N. Møenb.gt. 25 a Corneiussen, Charotte, Gydenøvesgt. 9 Wangberg, Ede, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dominica, Gydenøvesgt. 11 Jenssen, Anna, 0. Møenb.gt. 45 a Borthen, Edvarda, N. Bakandet 37 sen, Christiane, Gydenøvesgt. 23 Hasse, Johanne, Driveiten 6 kstad, Abertha, 0. Bakandet Lorentzen, Anna, Vodsminde Homsen, Amanda, Kirkegaten 15 a Buckhodt, Juie, Weidemansvei 2 Lorentsen, Bergjot, 0. Bakandet Siseth, Anna,. Tryggv.gt. 43 Diner, Aagot, Bakaunet 36 Herstad, Sofie, Indherredsveien 68 a Winter Pausen, Astri, Søndregt. 6 Rambech, Fredrikke, Rosenborggt. 14 Lyngaas, Borghid, Kirkegaten 41 Nordang, Kristina, Hadensgt. 4 Dybie, Hega, «Brati», Tyhodtveien Skoetjener: Fredriksen, skomaker, bor i skoen. Iens skoe, Meemien og 7 verærer: Petersen, K., kontortid 12, boig Meemien 2 Beenberg Eyvind, «Bakkeund», Nyveibk. Jabsen, Jab, Museumsp. 3 I besørger INKASS prompt og biig. Ae Arter av BANKFRRETNINGER CP C/9 Ctt CD» ta

4 (d f ( a ( 0> 43 a P-1 o FRLANG atid E, G, Dahs Bryggeris IPERALVAND 86 Johnsen, e, Østre Ien 2 c I Kringen, Birger, hote Metropo, Nordregt. 26 Nesheim, av, Nyveien 50 b II Skjerve, Joh s, Byaasvei 26 b Setvod, Bernt, Ievoden 11 II Stené, Akse, Magnus d. Godesgt. 8 Strand, Henrik, Keistsgt. 2 I Rydning, Andor, Byaasv. 41 Steen, R., tisynsærerinde, Bergsigt. 17 I Am., M., Bergsigt. 13 Berge, H., Wih. Stormsgt. 3 Daae, T., Egesætergt. 30 II Dah,., Sandgt. 51 II Dobaug, A., Skoegt. 2 d III Forfang, I.,,,Fagertun", Kæbuveien Henning, B., Hans Hagerupsgt. 6 Kavi, L, Løkkegt. 3 III Kjedsberg, G., Hospitasøkk. 27 II Kvam, V., Kofotgj. 2 a III Larsen, I., Keistsgt. 4 III Lehn, Aagot, Dronningensgt. 35 Moe, A., Dronningensgt. 24 II Nesheim, frue, Nyveien 50 b II Nesheim, Rønning, frue, Brynsv. 13 Nessjø, S., Nyveien 5 d Petersen, A., Meemien 2 Richter, B., Bergsigt. 13 Sehmidt, R., skoekj.æreri., Hospitasg. Stene, B., Meemien 21 II Stene, J., Dronningensgt. 4 II Øverand, H., Kofotgj. 2 III Kavskindets skoe, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. og Bispegaten Lie, Benj., 12, bor i skoen Aasen, G., Egesætergt. 35 Aasgaard,.,,,Romsda", Singsakers. Bang, M., Er. Skakkesgt. 51 a Daaker,., Østre Ien 2 c Eeraas, A. K., Wih. Stormsgt. 3 Grønie, A., Kæbuv. 48 Bøstad,., Kostergt. 25 Wik, M., Kostergt. 20 Groven, Sivert, Er. Skakkesgt. Tisynsærerinder: Gyche, J., Ark. Christiesgt. 4 b Dah, Th., Skrænten 7 Undset, H., Dronningensgt. 60 Moe, L., Kavskindsgt. 4 Qvenid, H., Munkegt. 14 Vagten, E., Bispegt. 8 Eidem, Agnes, N. Bakandet 11 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 Varmboe, G., Nidarøgt. 86 Dessen, M., Kostegt. 20 Dessen, S., Kostergt. 20 Henmo, ava, Nidarøgt. 54 Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., St. afsgt. Aas, J., Nidarøgt. 74 Jestru, A., Evegt. 14 Figenbaum, A., Nordregt. 9 Hegeby, Maren, Nidarøgt. 54 Hegeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wah,, Karoine, Ievoden 16 Henmo, B., Kavskindsgt. 6 Øren,., TJdbyesgt. 7 Aune, P., Wessesgt. Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Skoetjener: Eefsen, Edv., bor i skoen. Lademoens skoe verærer: Lien, Hans, Méemveien 2 Bergsid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Méemveien 22 Fugheim, P., Nonnegt. 32 Kostad, P., Indherredsv. 10 Hjede, Arnod, Méemveien 22 Moksnes, G., Ark. Christiesgt. 11 Ribsskog, B., Ø. Møenberggt. 68 Viksjø, H., Meemv. 30 Øveraas, P., Méemveien 16 Berg, E., Biskop Sigurdsgt. 12 Wisth, E., via «Nordgaard», Bakaunet Eke, J., Ievoden 12 Kjedstad, aus, Hospitasøkkene 4 III Lærerinder. Arntz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosenb.gt. 5 Corneiussen, Caroine, Gydenøvesgt. 9 Dah, Kristine, G. Kongev., Reperbanen Dah, Susanne, Rosenborggt. 5 Garstad, Bergitte, Méemveien 20 Kaurin, Svanhid, Méemveien 20 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, via «Sommerro», Strindea Stavrum, Nieoine, Ø. Møenberggt. 45 a Sehmeding, Johanne, Dronn.gt. 54 Viksjø, Johanne, Méemveien 30 Ribsskog, Margit, Ø. Møenberggt. 68 Jenssen, Sigrid, Ø. Møenberggt. 45 a Stabe, B., «Katrineyst», Indh.v. Engen, Johanna, Ø. Møenb.gt. 45 a Waseth, Hida, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wessesgt. 29 Pausen, Gusta, «Vangen», Rønningsbk. >Rinnan, Afhid, N. Møenberggt. 78 Wah, Margit, Kirkegt. 40 Varmbo, Ragnhid, Hartmann, Iev. 3 f Trondhiems Haandverk- og Industribank KJØP atid Jab Mathesons Gard "' er & " 8bestoffe Linoeum & Voxdug Nodand, Christie, Wessesgt. 29 Nodand, Thea, Méemveien 22 Liby skoe verærer: Henmo, av, Lieby skoe Arnjot, Harad, Ø. Møenb.gt. 47 Fimand, Kristian, Meemv. 30 Femsæter, A., Nonnegt. 22 Fønæs, Afred, «Lijenhaug», Wessesgt. Mørkved, e, Fæstningsgt. 11 Nodand, Arne, Meemv. 22 Satnessand, Erik, Ankersgt. 11 Soheim, tto, Baahusgt. 17 Stokand, A. J., Meemv. 20 Kykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Johan, Nidarhomsgt. 4 II Ytrehus, Svein, Méemveien 22 Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Andersen, Marie, Ro,.0. Møenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, Ievoden 3 d Hansen, Maja, «Ruud», Lieby Hernes, H., «Lijenhaug», Wessesgt. Hokstad, Svanhid, Kirkegt. 36 Kobro, Marie, Indherredsv. 25, Kykken, Hega, N. Bakandet 47 Kuøy, Ragnhid, Meemv. 7 Kvam, Midrid, Indherredsv. 63 Meand, G., «Lijenhaug», Wessesgt. 29 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Niaisen, Marie, Ranheim Niesen, Nataie, Rosenborggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lieby Ribsskog, Inga, Lieby skoe Rinnan, Inga, Wessesgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møenberggt. 78 Thomassen, Magda, Ø. Møenb.gt. 74 Tvete, Borghid, Waisenhuset Wisth, Margit, Daen bindeskoe Skoetjener: Rønning, ttar, Lieby skoe Singsaker skoe, Øvre Singsaker verærer: Skarand, N., bor paa skoen Bakøy, Ebbe, Aridsgt. 6 Moxness, Kar, «Lievang», Våene Køve, Ering, Hote Metropo Fønes, Jon, Eidsvodsgt. 8 Krogund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvodsgt. 11 Hørgaard, H. S., Eidsvodsgt. 10 Næss, H. L. H., Busevodsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvodsgt. 7 Aksnes, Fr., Hote Metropo DEN NRSKE HANDELSBANK Røe, Nis, Kirkegt. 36 Ytrehus, Andrea, Eidsvodsgt. 7 Fønes, Eise, Eidsvodsgt. 8 Bjørgum, Hida Kvam, Parkveien 10 Andersson, Marie, Liegaardsbk. 3 Asaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Haset, ga, Fæstn.gt. 13 Haset, Anna, Fæstn.gt. 13 Aas, Kari, N. Aé 9 Andreassen, Ua, Eidsvodsgt. 8 Hansen, Lovise, 0. Gøshaugen Grønie, Marianne, Buheim, Ridderv.gt. Wroom, Ynghid, Wih. Stormsgt. 3 Host, Marie, N. Aé 24 Jensen, Gudrun, Egesætergt. 19 Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 Knudsen, Borghid, Ankersgt. 7 Wod, Fredrikke, Egesætergt. 4 Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 Seæg, Agnes, Karsyst, Busev.bk. Swensson, Signe, Hemer Lundgr.gt. 2 Tryggstad, Margot, Gøshaugen Eines, Sigrid, Vodsminde 4 Bjørnsie, Marie, Karsyst, Busev.bk. Wexesen, Gudrun, Magn. d. Godesgt. Troa skoe Bestyrer: Stubeide/P.., bor i skoen. Tf Lærer: Grevskott, H., Troa Mossige Stubseide, E., frue, bor i skoen Minsaas, Kitty, bor i skoen 87 Waisenhuset skoe, Kongsgaardsgt. 2 Skoebestyrer: Sijesæter,., kontort. 12 1, bor i skoen Bakken, Jon, Er. Skakkesgt. 51 Riiser, Einar, Bergjotsgt. Kristiansen, Himar, Magn. d. Godesgt. Aasen, Gunvad, Egesætergt. 35 Lærer ved skomakerskoen: ausen, L., 0. Bakandet 46 Bødtker, C., Kjøbmandsgt. 38 n C/9 tre* e/» jpcj Brøttem, Gurine, Prinsensgt. 2 Skoetjener: - CD Svæve,., bor i skoen Trondhjems handesgymnasium Evegaten, teefon 3141, kontortid 1 2, traadte i virksomhet 6. september Dets formaa er at utdanne eever for hande eer anden praktisk virksomhet ved at meddee eeverne de grundæggende teoretiske ttq og praktiske kundskaper og ved siden derav 'en høiere amendannese. Handesgym- nasiet bestaar av et to-aarig formiddags- besørger INKASS prompt og biig. Ae Arter av BANKFRRETNINGER

5 «o i * G ( ( V) fe A s forretningsbanken 88 kursus for gutter og piker, hviket begynder omkring 1. september, og av et etaarig eftermiddagskursns for piker, hviket begynder omkring 10. januar. Undervisningen ved den to-aarige avdeing omfatter: Handesære og handesret, statsøkonomi, handesregning, bokhoderi og kontorarbeide, varekundskap og kemi, fysik, geografi, særig handesgeografi, historie, særig handeshistorie, norsk, tysk, fransk, engesk, handeskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift og de vagfrie fag russisk og spansk. Undervisningen ved den et-aarige avdeing omfatter: Handesære og handesret, handesregning, bokhoderi og kontorarbeide, norsk, tysk, engesk, handeskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift og det vagfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrese er: Grosserer Chr. Thauow, konsu Ivar Lykke, konsu F. Kjedsberg, skoebestyrer A. Ch. Føyn, overærer J. G. Lund og gymnasiets direktør E. Patou. Gymnasiets ærere er foruten direktøren: verærer. Myhre, inspektør Per Skarand, overærer G. Harbitz, overærer Edv. Grimsrud, overærer H. Homen, assessor B. Leivestad, sekretær L. Fjæri-og overærer. Ryssda, frk. B. Schuerud, kontorfudmægtig kkenhaug, sprogærer Kagan og ærer G. Aasen, overærer Amar Næss i fysik, kemi og varekundskap. Trondhjems musikskoe Nedre Bakandet 75. Teefon Bestyrer: -rganist scar Skaug. Trondhjems private pikeskoe Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinde: Frk. Kaja Eingsen, Moen gaard, Lade Frk. ga Bjerkan, Nyveien 16 Fru Dorothe Høy, Kæbuv. 54 Frk. Sofie Eriksen, Sandgt. 49 Frk. Asaug Niesen, Voabk. 24 Trondhjems tekniske meemskoe Teefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske aboratorium 469, Munkegt. og Vor Fruegt. 1. Skoens opgave er at gi sine eever en teknisk utdannese som kan gjøre dem skikket ti at overta tekniske meomstiinger, saasom byg- og murmestre, stiinger som Praktiske VESTLMMEchecks for ae Indskud. tekniske assistenter i den offentige og kommunae administration, bygningsførere, tegnere kontraktører, verks- og fabrikmestre, edere av mindre ysverker, skibsverfter, fabriker og andre industriee anæg osv. Skoen er 2-aarig med 4 havaars kasser og har fagavdeinger for eektroteknik, teknisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste det i 2 injer for husbygning og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skoen har et forkursus, som begynder i januar. Et iustreret skoeprogram faaes ved henvendese ti kontoret. ptageseskrav for faste eever: Mindst 17 aar, mindst 2}^ aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eer ved avere tekniske skoer,, hvor praktisk arbeide drives. Middeskoeeksamen eer fokeskoeeksamen med optagesesprøve. Skoepengene i meemskoen er 30 kr. havaarig og i forkurset 3 kr. maanedig. Fripadser og eevstipendier utdees ti eever i meemskoen. Ikke faste (hospiterende) eever kan ogsaa optages. Direktør: Sehuz, C., cand. rea., Prinsensgt. 8 a verærer og ærere ansat av overbestyresen:, Weiige, S. S. Sehuz, C. Lund, J. G., ingeniør og cand. rea., «Maristuen», 0. Singsaker Havorsen,. G., ingeniør, Nyveien 50 b Bjørnstad, E., ingeniør, «Nordi», Nyveibk. Soberg, L., arkitekt, «Sovang», Eosenborggt. 29 Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Micheet, J. L., ingeniør, «Græsbakken», Strinden Timeærere: Lie, B., overærer, Bispegt. 9 c Johannesen, A. W., ing., Tyhodtveien 35 Christiansen, H., ing., N. Singsakers. 8 Jenssen, F. L., ing.,.spandet, Strinden Hauge, A., pastor, Nedre Aé 7 Refsaas, ing. kemiker Skirstad,., overretssakf., Keistsgt. 5 Krogund, J. P., ærer, Skansegt. 22 Kasserer: Schuerud, L., overærer, Nedre Aé 10 Bibiotekar: Astad,., arkitekt Sekretær: Lund, J. G., overærer Vaktmester: sen, J., Munkegt. Mekaniker: Storvik, G., «Bergsi», Bergsbakken Laborant: Karsen, Harad. AKTTRTRYKKERIET I TRNDHJEM PRIVATBANKEN TRNDHJEM Trondhjems katedraskoe er antageig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middeskoe, gymnasium med ae 3 injer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. mag., «Heimstuen», 0. Singsaker verærere: Schøyen, K., cand. re.a., Evegt. 16 Schuerud, * P., cand. rea., N. Aé 10, 0. Singsaker Sommerfet, A., cand. mag., Kosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. mag., Kongensgt. 84 Hartmann, Jac., cand. theo., Magnns d. Godes gt. 8 Jue,., cand. rea., Aridsgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidarøgt. 82 Harbitz, G. P., cand. mag., N. Aé 24 Qvam, J., cand. rea., Erik Jarsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Skansegt. 12 Berg, K., cand. mag., Aridsgt. 10 Keven, A., cand. mag. Lund, W., cand. mag., Hadensgt. 2 Eyssda,., cand. rea., Tidemansgt. 15 Hoe, I., cand. mag., N. Aé 14, Sings. Graff, Kaja Homen, frue, E. Jarsgt. 2 Christie, H., cand. mag., Eidsvodsgt. 14 Fjed, A., cand. theo., Magn. d. Godesg. 4 Hansson, K. L., cand. rea., Ridderv.gt. 29 Thiesen, A., cand. mag., Skansegt. 26 III Graff, cand. mag., E. Jarsgt. 2 Landgraff, E., Sverresgt. IV Enger, M., Kongensgt. 18 Heseth, L, Dronn.gt. 68 Timeærere: Langdaen, N. Møenb.gt. 46 Henmo,., søidærer, Nidarøgt. 54 Ebbe, S., kaptein, Egesætergt. 8. Steen, G., Bergsigt. 17, III Vaktmester: Hagen, Johan, Er. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. middeskoe Lokaer paa Singsaker fokeskoe. (Kontortid Teefon 3166), Skoen er oprettet/ iføge bystyrebesutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa fokeskoens 7de kasse, og optar eever fra Trondhjem og omiggende distrikter. Skoepenge er kr pr. aar. Eever som gaar over i skoen direkte fra Trondhjems fokeskoes 7de kasse, og hvis forsørgere er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skoematerie. mi nmm mm mm utfører ae amindeige Bankforretninger 88 a Fra og med budgetaaret er skoen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Musum, Einar, cand. rea., Bgesætergt. 31 III. Tf f. verærere: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvodsgt. 11, 0. Singsaker Sivertsen, Lauritz, cand. fios., Weidemansvei 21 I Magnæs, Thor, cand. rea., N. Aé 14 III Haugnæss, Kristian, cand. mag., Tormodsgt. 8 I Brodah, Johan, cand. teo., «Nøisomhet», Strinden Braarud, Kirsten, Nyveien 5 7 III Finet, Marie, Nedre Aé 8 II Fjæri, Ingeborg Biden, Krangt. Øyaas, Gunhid, Udbyesgt. 7 Aagaard, Bergiot, «Vangen», Busev. Bergsgaard, Hadis, Erik Jarsgt. 2 Haagensen, Mary, «Nordi», Nyvebk. Timeærere: Næs, Hans L., Busevodsbakken 10 Krogund, Peter, Skansegaten 22 Stavseth, J., ærer, Gydenøvesgt. 23 Meand, A., ærer Grøgaard, B., major, Nedre Aé 16 Aksnes, F., Eidsvodsgt. 11 Foestad, E., ærer, Skansegaten 20 Eriksen, H. A., kaptein, Nyveien 18 a Haugan, K. A., ærer, Hadensgt. 4 III Infanteriunderofficersskoen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eeverne, der utdannes i en 4 maaneders forberedesesskoe med etterføgende 3-aarig skoe, har fri undervisning og f rit ophod. Antagese sker ved direkte henvendese ti skoen inden 15de december. fficerer: Hjorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Mitid, Thormod, kaptein, Kasernen Bang, S., pr.øitnant, Museumspads Bjørnson, Arnod, pr.øitn., Museumsp. Underof f ieerer: Ødegaard,., kom.sersjant, Krangaten 3 Westad, M., furer, Kasernen Sandstad, Kar, sersjant, Dronn.gt. 27 Satnessand, L., sersjant, Nonnegaten 32 Eingsæter, E., sersjant, Nonnegaten 30 Sandstad,., sersjant Hjorth, H., kaptein Ødegaard,., komm.sersjant, Krangt. 3 Eingsæter, E., sersjant, Nonnegaten 30 besørger INKASS prompt og biig. ^ ^ ct (D a^ -(D Q> M B IQ 1 8 a roa

6 FRLANG atid E. G, Dahs Bryggens MINERALVAND KJØP "«k*%* fri 9 fc&feac* *% % Kjoetøier, Busetøier JCKQD aicss Sketøier & Pyntesaker ( i i f. ( - Ø s^cq p-h (3) G) 'B Eo Berg, K., overærer, Aridsgt. 10 Behr, S., overærer, Keistsgt. 3 Hartmann, Jab, overærer, Nidarøgt. 82 Bjørge, H. B., overærer, Skansegt. 12 Qvam, I., overærer, Erik Jarsgt. 8 Adams Express Jomfrugaten 18. Visergut- & fytteforretning. Fytninger inden- og utenbys D. Befordringsmider Bud. Fortodning og spedition. Møbeagring. Ind- og utpakning. Eeisetøi og varer hentes og bringes. Forbindese i Kristiania: Kristiania Visergutkontor. Automobidroscher Stortorvet: U 327, Fin Conradi, Prinsensgt. 10 b TJ 332, Johan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, G. Kirkevei 14 a U 321 og 336, Chr. Moksnes, Prins.gt. 22 U 339, Einar H. Fataas, H. Nissensgt. 12 U 325, Afred Dare, Hvedingsveiten og 326, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503, e Hom, Kirkegaten 5 U 502, Kar af Sundt, Prinsensgt. U U 512, Arne Wod, Sandgaten 21 TJ 513, Johan Lund, Fotveiten 4 Søndre gate: U 328, 337, 510 og 523, F. Carsen, Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508 og 521, scar Vinje, Apotekerot. 8 U 331, 338 og 511, Eieh. Sehei, Sandgt. 35 U 348 og 509, Tøvis Bratsberg, Apot.vt. 10 Verftstomten: U 345, Car Gustav Larson, N. Møenb. 31 U 346, B. Bjerkan, Er. Skakkesgt. 25 U 349, Johan Hammer, Er. Skakkesgt. 8 U 501, Abert M. Svea, Voabakken 8 IT 516, Pau Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Ievoden 3 d TJ 522, ve Dah, Gunnerusgt. 2 Bur an: U 514 og 518, Bjarne Frigaard, N. Møb. 78 Hoe, J., overærer, N. Aé, Singsaker Haanes, major, Egesætergt. 24 Strøm, kaptein, Egesætergt. 47 Eriksen, kaptein, «Godthaab», Øen Mitid, Thormod, kaptein, Kasernen. Bybudinstiutionen Bybudene: Nr. 1. Sperati, K. F. A., Sandgaten 71 «2. Moe, Magnus, B. Brodasgt. 6 «3. sen, Kar M.,. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Kar M.,. Tryggv.gt. 2 b «5. Gran, Peder, Nordregt. «6. sen, Bjarne,. Tryggv.gt. 13 «7. Lohodt, Einar, Baahusgt. 24 «8. Sætre, Kristoffer, Kirkegaten 17 «9. sen, Endre, Gaubækvt. 3 «11. sen, Johannes, Gjevangvt. 7 «12. sen, E., Kar Johansgt. 6 «13. sen, uf K., Kongensgt. 46 «15. phaug, Johan L., Eosenborggt. 32 «16. Iversen, Pau, N. Møenb.gt. 46 b «18. sen, Johan T., Jomfrugt. 18 Drosehevæsenet Vognmænd, der har poitiets tiadese ti at hode med hester og kjøretøier paa byens torv, offentige padser og gater ti befordring av personer. I ethvert kjøretøi ska forefindes et eksempar av taksten. Drosche-nr. 1. Winnan,. Chr., N. Enketski.vt Haset, Bernt, Hospitask & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Anne, Edvin, Voabakken 12 8 & 18. Wangsmo, Eicard, N. Baki sen, Laurits B., Møehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, Ø. Bakandet Berg,' af, Tordenskjodsgt & 32. Moxnes, Christian, Prinsensgt & 42., af sens enke, Kongensgt Sæther, af, Schutzgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a 21. Joh. Kristiansens enke Karen, Kristianfedt Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, af, Liegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kong.gt Bjerkan, Bernt, E. Skakkesgt & 30. Lundah, Einar, Daniesvt Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki e I. Haugan, Eepsagervt Hammer, Joh., Hvedingsvt sen, Axe, Prinsensgt Bratsberg, Tøvis, Apotekerveiten Bruennech, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Bepsagervt. 46 & 47. Stavseth,., Nordregt Jenssen, Kristian, G. Kirkevei 14 a 4. Skauge,. S., Brandhaugvt. 1. Trondhjems sporvei Hospitasøkkene 20. Kontortid 10 1 og 4 6. Lørdage Driftsbestyreren træffes sikrest meem k. 12 og 1. Sporveien hodes i drift paa hverdage frå k morgen ti k. 12 nat og paa søn- og heigdage frå k morgen ti 12 nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: Garstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Avdeingsingeniør: Keven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Eov, Evegaten 12 Linje- og baueformaud: Sundfær, Nis, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indheredsveien 69 a Kontroører: Kostad, Arnt, Kirkegaten 47 Eidem,., Kofotgjeiene 9 b Krabseth,., Indherredsveien' 67 a Trondhjems visergutkontor & fyttebyraa Krambodgaten 8. Teefon 2019 og L. R APH AUG ETHBLERT TELEFN 2593, PR1VHT NYGRTEN 32 TRNDHJEM Metastøperi & mek. Værksted Speciaitet: Støpning av meta maskindee for damp & motorer ALLE sags reparationer for dampskibe motorbaate og fabriker utføres._t-_ t -_t-_*_«._t A S Trondhiems Haandverk- oe Industribank HEN NRSKE HANDELSRANK besørger INKASS prompt og biig, fia frtpr nv RfNKFnRRETNINRER **3P 4ffm tmmm ^to &^.Q. Hir a "i = V) B -^? V$' M c/s I ttq = oo oo

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

IT» FORLANG altid E. G, Dahls BiygpisMINERALVAND K.Kværnø Telefon 1210 f. Skotøiforretning g. 3 JtQ. .2 t? (Q 8? T. - l l

IT» FORLANG altid E. G, Dahls BiygpisMINERALVAND K.Kværnø Telefon 1210 f. Skotøiforretning g. 3 JtQ. .2 t? (Q 8? T. - l l 0) IT» 3 JtQ.2 t?.0 co (Q 8? ro 2 Ths. Anges gt. 13 FORLANG atid E. G, Dahs BiygpisMINERALVAND K.Kværnø Teefon 1210 f. Skotøiforretning g 374 Sør Sørensen, Emi, snekker, Gunnerusgt. e Emiie, frk., Kongensgt.

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO 738 739 DANIEL AUNE Repræsentanter for: Brandforsikringsseskapet,,NORSKE ATLAS" Livsforsikringsseskapet,,NORSKE LIV" Forsikringsseskapet,,DOVRE" Trondhjem Pjordgaten 30 Agentur & Kommission ASSURANCE Teegramadr.:

Læs mere

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07.

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07. Side 1 1983 1 200 MEDLEY KVINNER 1 p Marte Try 02:40.72 521 2 Tone Wold Eriksrud 03:07.65 327 1 p Tine Johnsrud 02:54.93 404 2 Ine Charlotte Hagen 03:04.09 346 3 Isabel Vika 03:36.12 214 1 p Gina B. Andersen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fredag 13. juni. Lørdag 14. juni. kl 09- Line Ryen Svee, tlf

Fredag 13. juni. Lørdag 14. juni. kl 09- Line Ryen Svee, tlf Fredag 13. juni DUGNADSLISTER FOR SEKRETARIAT Sekretariatsansvarlig: Line R. Svee tlf 95 94 81 72 kl 18.30-20 Line Ryen Svee, tlf 95 94 81 72 lineryen@online.no Kl 18.30-20 Kjersti Bakos-Holthe, tlf 92

Læs mere

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport Navn: Sted: Arrangør: Kntaktp KM 11-14 år Hedmark g Oppland Stevnerapprt KM 11-14 år Hedmark g Oppland Hamar idrettspark Hamar IL friidrett g FIK Orin Dat: 20.08.2017-20.08.2017 Dag: Heidi F. Kristiansen

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Løb 23, 200m Rygsvømning Damer 1 Laura Glerup Jensen 1998 VIBORG 2:12.01 02.20,57 2 Astrid Ovesen 1999 Berns 2:23.67 02.25,77 3 Katrine B. Hansen 2002

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

PRISVINNERE FYLKESMESSA OPPLAND 2015

PRISVINNERE FYLKESMESSA OPPLAND 2015 PRISVINNERE FYLKESMESSA OPPLAND 2015 Navneliste som vedlegg til bilder. Navn er oppgitt fra venstre mot høgre. Beste Ungdomsbedrift 1. pris: Fotballstrømpa UB, Gjøvik vgs Eirik Evensen, Eivind Skumlien,

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold Holdkonkurrence: Storebæltsmester 1 Storebælts Mester 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04 Holdkonkurrence: Gevær hold 1 Nyborg Skytteforening 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Piger 0-7 år 1 141 Chia Lund 2005 Aalborg Atletik & Motion 2 140 Julie Bentze 2006 Aalborg Atletik & Motion 3 75 Mathilde G. Olesen 2007

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Rokeringsplan Hold F11S

Rokeringsplan Hold F11S NAVN MODUL 1+2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 1. Alting, Sara Damm Sygehus Nord Quick Care Aars 2. Andersen, Louise Dam Hammer Bakker 2 3. Andersen, Martin Brix Sygehus Syd 2 4. Andersen, Tobias Hvidberg

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Resultatliste. Aabybro Badminton Club

Resultatliste. Aabybro Badminton Club Single U9 1. (P.1) Mads Holm (Aabybro) 2. (P.1) Daniel Carlsen (Aabybro) 3. (P.1) Benjamin Kjær (Aabybro) 4. (P.2) Mathias Krogsgaard Nielsen (Aabybro) 4. (P.2) Christian Brander (Aabybro) 4. (P.2) Gustav

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere