l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C."

Transkript

1 ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes gate 47 b. Teefon 879. Stiftet Har bibiotek paa over 130,000 bind. dsakssaming paa over 11,000 numre, myntsaining paa over 170,000 numre, zooogiske saminger, botanisk saming og minerasaming. Foruten ti samingerne anvendes indtægterne ti videnskabeige undersøkeser i det nordenfjedske Norge og ti utgivese av et aarsskrift. Direktion: Sommerfet, A., overærer (præses) Føyn, A. C., skoebestyrer (vicepræses) Getz, A., professor Nordgaard,., konservator Beichmann, F. W. N., justitiarius Berg, Andr., bankchef Sæand, S., professor dsaksamingens bestyrer: Petersen, Th., konservator De zooogiske samingers bestyrere: Broch, Hj., dr. phios., konservator. (pattedyr og evertebrater) Nordgaard,., konservator (fuger, fisker, evertebrater) Berntsen & Føyns 2-aarige middeskoekursus, Trondhjem. Jue,., overærer Pedersen, J., overærer Hartmann, J., overærer Gundersen, C., overærer Kjøp og Sag av utenandsk Vauta Den botaniske samings bestyrer: Printz, H., konservator Minerasamingens bestyrer: Sehuz, C., direktør Myntsamingens bestyrer: Hartmann, B., overærer Bibiotekar: Landmark, J. D., dr. phios. Sekretær: Gundersen, C., overærer Kasserer: Broch, Hj., dr. phi., konservator Vaktmester: Krogund, Boye. C. Skoer Vod, Tore og hustrus egat utdeer hver vaar ti 6 trængende konfirmanter her i byen. Forstander: Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Yngre handesstands forening Se Handesstands forening, Yngre. Østbyens avhodsag Arbeider i de østige bydee, hvor 14-dagige møter (andenhver mandag) i Bakkestrandens bedehus. Formand: Kjøbmand S. Hegdah. Den offentige skoe for døve i Trondhjem Bispegt. 9 b. Teefon 169. prettet Iste apri 1825 iføge kg. resoution av Iste november Skoen, som er optag«sesskoe for det nor den- og vestenfjedske distrikt, optar som eever ae døve barn inden distriktet, naar de har fydt 7 aar. Skoetiden er 8 aar, hvorav det første regnes som et prøveaar, idet eeverne i dette efter begavese dees i 3 avdeinger. De mest og de middes begavede eever fortsætter og fudender sin skoegang ved skoen, mens de daarigst begavede ved prøveaarets utøp overfyttes ti anden skoe. Undervisningen meddees efter taemetoden. Skoen har for tiden 104 eever, hvorav 88 interne og 16 externe. Utgifterne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens forpeiningsgodtgjøresen (kr pr. aar for interne og kr for externe eever) ikesom utgifterne ved bekædning utredes av forsørgeren (kjøbstads- eer amtskommunekassen) mot devis refusion hos vedkommende herred. Bestyrer: C. Løkke, bor paa skoen. Tf. 169 Wereide,., Dronningens gt. 76 Høy, J., Kæbuveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 Berge, Johs., Baahus gt. 2 b Fjørtoft, Arve, Kæbuveien 54 Ustad, K., skomakerærer, Brobakken 2. AKTIETDYKKEDIET I TRNDJEM PRIVATBANKEN TRNHJEM SE Bankforretninger g Kristiansen, H.,, gymnastikærer, Magnus den Godes gt. Johnsen,., skrædderærer, Wesses gt. Svanø, A., frk., Er. Skakkes gt. 5 7 Griff, J., frk., Sverres gt. a Swensen, M., frk., Munkegaten Brinchmann, E., frk., Ths. Anges gt. 4 Kindseth, M., Kæbuveien 48 Vod, Sigrid, Magnus d. Godes gt. 4 Krokstad, F., Gøshaugen Eeiersen, K., Bispegaten 9 b Fjærem, A., frk., Prinses gt. 16 Thinn, W., frk., Bispegaten 9 b Kjedsberg, G., frk., Hospitasøkkene 27 Meisterin, A., frk., Bergsien Georgsen, M., frk., Indherredsveien 10 Hotermann, F., frk., Magn. d. Godes gt. 3 Husbestyrerinde: Bugge, Magda, bor paa skoen Vaktmester: Kristiansen, A., bor paa skoen. Særkasserne prettet Bestyrer: Kønning, Hastein Lærer: Boing Øyen, J. frøken Hagen, Sofie, frøken Hovden, frue. Maskinistskoen Munkegaten 17. Teefon Bestyrese: veringeniør J. Moe '(formand) Direktør Pauss Ingeniør Weidemann Maskinist Kar Aune Ingeniør A. Rambech (bestyrer av skoen. Teefon 1016) Bestyrer A. Rambeeh Ingeniør Nyhus Kaptein K. Å. Krogh verærer Sommerfet. Mykands handesskoe Dronningens gate 12. Skoen er godkjendt av handesdepartementet, saaedes at avgangsvidnesbyrd fra de 1-aarige eer 6-maanedige kurser om bestaat eksamen i bokhoderi, godkjendes ved begjæring om næringsbrev paa kjøbmandshande. Skoen er inddet i: 1-aarige kurser i handesfag og sprog DEN NRSKE HANDELSBANK 81 6-mnd. kurser i handesfag og sprog 3-maanedige kurser i handesfag 6-maanedige aftenkurser i handesfag 6-maanedige kurser i stenografi 3-maanedige kurser i stenografi Korte kurser i maskinskrivning. Fag: Dobbet bokhoderi, regning, norsk, tysk- engesk- og fransk gramatik og hau deskorrespondauce, handesrét, handesære. Vekseære, kontorarbeider, stenografi, skrivning og praktiske øveser. Ae fag er vagfrie. Pan tisties gratis og fran. f stad, Een, kvindeig haandgjerningsskoe Dronningens gate 29. Teefon 177 k. prettet i Skoen er en husfids- og haandgjerningsskoe, der har ti formaa at bibringe unge piker den for severhverv fornødne indsigt og færdighet i industri og kvindeig husfidsvirksomhet, med særig hensyn ti hvad der tjener hjemmet ti nytte og hygge. Skoen begynder 25. august og avsuttes 30. juni. Eever optages ti enhver tid av aaret, og har at mede sig ti bestyrerinden. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i ae sags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasom aakæde- og biedvævning, vævning ved hjæp av «universarustning» osv. Skræddersøm, insøm, finere haandarbeider, fransk strykning, karding og spinding ete. Kursernes varighet: 3 maaneder og derover. Kurser i strykning 10 dage. Skoen: 6% time dagig Skoepengene betaes forskudsvis. Skoens pan erhodes paa forangende. Bestyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn. gt. 29 Svendgaard, Petra, frk., Kostergaten 67 Hammerstad, Ingeborg, frk., Bergsigt. 13 Skjestad, Anne, frk., Ievoden 46 Sø stad, Marie, frk., Heimda. Petersens, frk., forskoe ti middeskoen Dronningens gate 8. Bestyrerinde: Frøken Magdaene Petersen. Fru Inga Dybie Frk. Laura Ange Frk. Ney Thorsen Frk. Hanna Lie. Lærer: M. Svendsen. besørger INKASS prompt og biig AHn Arter av

2 Forang atid E. C. Dahs Bryggeris Remington institut for maskinskrivning og stenografi. (Q Dronningens gt. 16. Teefon 659. *i 4 Sobergs, K., handesskoe Godkjendt av handesdepartementet. Kurser : 1-aarige, hégynder Iste september. Havaarige, begynder Iste september og 10de januar. 3-maanedige begynder Iste september, 15de oktober, 10de januar og 15de mars. 4-maanedige aftenkurser 15de oktober og 10de januar. Havaarige kurser i tysk, engesk og fransk handeskorrenspondanse Iste oktober og 10de januar. Havaarige kurser i stenografi Iste september og 10 januar. 3-maanedige kurser i stenografi Iste september, 15de oktober, 10de januar og 15de mars. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: Bokhoderi, handesregning, vekse- og handesret, vekse- og handesære, praktiske kontorarbeider, norsk, tysk, engesk og fransk, samt skrivning, stenografi og maskinskrivning. Sjømandsskoen Kongens gate 93. Teefon 741. Bestyrer: Andorff, K. S. Førsteærer: Kingenberg, H. S. Andenærer: Isachsen, J. W. "T? Bakke, S. QU Sama, I. L. o Teknisk aftenskoe, teefon 1995, omfatter 3 tekniske kasser, hver beregnet paa 1 aar eer 2 semestre å 4 maaneder. Undervisning meddees i føgende fag: Norsk, regnskapsførse, regning og utmaaingsære, konstruktions- og projektionstegning, frihaandstegning, modeering, naturkundskap og fagtegning med tihørende undervisning. Konst. inspektør: Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Eriksen, Fr., ingeniør Henmo,., overærer, Nidarøgt. 54 Bigseth, A., ærer Havorsen,. G. Egeberg, teatermåer, Prinsensgt. 59 Byjord, N., arkitekt, Kjøbmandsgaten 8 Morken, F., cieeør Høyem, Kaus, forstander Grendah, H., arkitekt Wik, M., ærer Ørn, Erik, ærer Krogseth, Ering, arkitekt Keven, Fr., ingeniør Musum, skoebestyrer Strand, T., kaptein Landstad, M. B., ingeniør Johannesen, W., ingeniør Lie, Benj., overærer Bud: Eisæus Gustad. Norges tekniske hoiskoe Trondhjem. pretett 1900, traadte i virksomhet Teefoner: 3346 rektor, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hovedbygningen. Norges tekniske høiskoe har ti formaa at meddee høiere teknisk undervisning paa videnskabeig og kunstnerisk grundag og at fremme utvikingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst. Undervisningen omfatter føgende fagavdeinger: Avdeing I: Arkitektur Avdeing II: Bergfag Avdeing II: Bygningsingeniørfag Avdeing IV: Eektroteknik Avdeing V: Kemi Avdeing VI a: Maskinfag Avdeing VI b: Skibsbygning. Herti kommer VII: Den amindeige avdeing, som omfatter de matematiske naturvidenskabeige og amendannende fag, der ikke tihører nogen bestemt fagavdeing. Undervisningen inden de enkete fagavdeinger ordnes i 4-aarige kurser. Nyt kursus begynder hver 1. steptember. Bektor: Professor Kobjørn Heje. Vioerektor: Professor Afred Getz. Professorer: Arentz, S., ing., i maskinbygning Birkeand, Eiehard, dr. phios., i matematik, Nidarø gt. 82 Bragstad,. S., dip.ing., i eektroteknik, Tiedemans gt. 35 Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningsære, Tiedemans gt i uorganisk kemi Getz, Afred, berging., i grubedrift, Øvre Aé 23 a, Singsaker Gjessing, Af, dip.ing., i mekanisk teknoogi, Øvre Aé 23 b, Singsaker Haandvero o<t industribank KJØP aitid Jab Mathesons Gunstensen, J. E., dip.ing., i bygningsingeniørfag, Kofotgjeiene 4 b Heggstad, af, ing., i vandbygning, via «Voni», Øen Heje, Kobjørn, ing., i vei- og jernbanebygniiig, Erik Jars gt. 8 II Lutz, B., dr. phi., i maskindee og øftemaskiner m. v., Nyveien 5 7 Jakobsen, K. F., i eektroteknik Lindeman, Thv., dr. phi., i teknisk uorganisk kemi, Singsaker Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornamentære, samt den norske bygningskunst, Eidsvodsgt., Øvre Singsaker Mørch, H. K., ingeniør, i skibsbygnin, Eidsvodsgt., Øvre Singsaker Nordhagen, af, arkitekt, ekstraordinær professor i bygningskunst, via «Kroken», Øen Biiber, C. N., dr. phios., i organisk kemi, Hans Hagerups gt. 8 Eode, H. H., dr. ing., i mekanik,munkegt. 19 Sehmidt-Niesen, S., dr. phios, ingeniør, i teknisk organisk kemi, Tiedemans gt. 9 Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Aé 19, Singsaker Sæand, Sem., cand. rea., i fysik, Tiedemans gt. Vogt, J. H. L., dr. ing., i geoogi og metaurgi, Øvre Aé 10, Singsaker Watzinger, Adof* dr. ing., i varmekraftmaskiner, i eektroteknik, i bygningskunst, i geodæsi. Doeenter: Arneberg, Jan, ing., cand. rea., i beskrivende geometri, Bergiots gt. 3 Tambs-Lyehe, cand. rea., i matematik, via «Aaborg», Strinden Barre, Sigurd, ing., i eektrotekn, Bakaunet Bjørnstad, ing., ærer i materiaære Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik Christiansen, Haakon., ing., i andmaaing, Parkveien 8 Grendah, H., arkitekt, i husbygning for ingeniører, Kæbuveien i op^ ' varmning, ventiation, sanitære anæg m. v., Gasverket Jakobsen, A., ingeniør, ærer i jernbeton Johannesen, W., i bygningsingeniørfag for arkitekter, Tyhodtveien 35 Muer, I. M., ingeniør, i dampokomotiver, Bergiots gt. Nissen, N. C. H., major, i bokhoderi, Kavskindsgaten 6 Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i bypaner og jernbeton, Neufedts gt 10 DEN NRSKE HANDELSBANK Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 83 Printz, H. B., konservator, i botanik, Museumspads Easmussen, Wihem, biedhugger, i modeering, instruktør i gymnastik, Skansegaten 26 AIV Boscher Lund, W. F., ing., ærer i materiaprøvningsfag, Kæuveien 36 Stabe, H. K., arkitekt og maer, i frihåndstegning, figur- og akttegning og akvaremaing, via «Symra» Singsaker Assistenter: Andersen, Akse, ing., i varmekraftmaskiner, brobygning og bygningsstatistik Berner, E. A., assistent i organisk kemi Borge,., stud. ing., assistent ved arkitektavd. & beskr. geometri, Tiedem.gt 17 Bryn, Kar, mid. ing., i teknisk-organisk kemi, Arkitekt Christies gt. 7 Carstens, C. W., kand. min., i mineraogi og geoogi, Arkitekt Christies gt. 4 a Dignæs, ing., assistent i varmekraftmask. Hae, I., 3die ass. i mask.deer, Kramb.gt. 4 Heån, Hador, ing. i mekanisk teknoogi Høye, B., ing. i vei- & jernbanebygning Lunder, e, ing., Iste ass. i maskindeer, Bergiots gt. 5 III Løken, H., ing. i eektroteknik Løken. Grimer, ing., assistent i varmekraftmaskiner Moe, C., arkitekt i husbygn., St. afsgt. 5 Moin, Kurt, fi. ic., assistent i fysik MøejK, Hans, tegner ved eektroteknisk institut, Wesses gt. 14 sen, Af, ingeniør, assisten i eektr. anæg sen, K., foreæsn.assistent, Fjæregaten 6 Pedersen, I., frk. ass. v. arkitektavdeingen Schiedrop, Edgar, ing., i mekanik og niatematik, via «Bakkestuen, Singsaker Skjenneberg, ing., assistent i andmaaing Steineger, J., kap.t, i fysik,. Tr.gt. 40 IV Berg-Smith, Sv., ing.ass., i Skibsbygning Strand, Torbjørn, kaptein og ingeniør, i mekanik, Tormods gt. 3 Sundre, K., ing.ass. i maskineementer og teknisk-*organisk kemi Thune-Hom, E., ing. i vandkraftmaskiner, Nidarø gt. 54 II Unger, T., stud. ing., mid. assistent i teknisk-organisk kemi Waaas, ing.kapt., assistent i vandbygning Wennevod, S., stud. kem., ass. i kvantitativ anayse. Sekretariat og bibiotek: Sekretær: Fjæri, L., cand. jur. & oec., Krangt. Iste assistent ved sekretariatet: Heiberg, Borghid, Museumspads 2den assistent: Grendah, M., frk., Prinsens gt. 17 besørger INKASS prompt og biig. fia fi-tai- av RftMf FfRRFTMIRIRFR ET!! 53 > CP «T n

3 ( rh TJ CD Q «D i H 0G a io fe A s forretningsbanken 84 Kontorist ved sekretariatet: Løkke, Hadis, frk. Kasserer: Sæther, Kr. Kontorassistent (materiampvn.anst.): Horneman, Annette, Mafp. d. Godes gt. 4 Bibiotekassistent: Mørch, Louise, Kostergaten 70. Funktionærer: Vaktmester ved hovedbygningen: Bjørgum,. J., Høiskoen Aune, Nis, aborant Carsen, Finn, aborant Christensen, Chr., aborant Dah, S., mek. ved eek. inst., N. Singsaker Eshaug, Einar, fyrbøter, Rosenb.gt. 30 II Homerud, E., verksm., Neufedtgt. 6 Betjent: Husby, A, gartn. m. v., Gøshaugen Husby, K., aborant ved eektr. institut Iversen, Anker, vaktm. ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A., Høiskoen Knudsen, J., betjent, Gudrunsgt. 3 Guiksen, H., mekan. i vandkraftaborat. Lassen,., maskinm., Egesætergt. 23 b Meseth,., aborant, Kostergt. 36 a sen, G., fyrbøter, Tyhodtveien 19 Daniesen, H. P., 2den maskinist Reed, Thv., inst maker, Liegaardens gr. 2 Reinan,., mekaniker, Egesætergt. 45 III Ugem, N., aborant, Nordre Johnsgt. 4. Trondhjems borgerige Reaskoe Vor Frue gt. og 3 (pprettet 1783), bestaar av: Gutteskoe (smaaskoe og middeskoe) tisammen 9 kasser, og pikeskoe (10-aarig kursus), som avsuttes med middeskoeeksamen. Reaskoens direktion bestaar for tiden av føgende medemmer: Løchen, af, borgermester (formand) Finne, Car, grosserer Sommerfet, Axe, overærer Swensen, Søren, sogneprest» Bruun, Fritz, grosserer Skoens bestyrer (inspektør), A. Chr. Føyn, cand. rea., Vor Frue gt., har kontortid k Lindhom, D., ritm., Miitærforeningen Haugen, G., cand. phios., N. Møenb.g. 33 Ryen, Th., cand. phios., Egesætergt. 47 Steen, A., cand. mag., «Heim», Strinden Vangen, N., cand. theo., Nonnegt. 10 Austun, E., Baahus gt. 7 Esbensen, A., Wih. Storms gt. 3 Esbensen, M., Egesætergt. 33 Frost, Angeique, Wih. Stormsgt. 3 2LPCTTRTT>VKTCRt>TRT T Rembourser og Akkreditiver paa Ind- og Utand Hansen, S., «Askund», Kingenbergk. Hanssen, Lange, Museumspads Hjorthøy, M., Hospitasgt Hotermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hida, Sandgaten 29 Kobro, Nathaie, Indherredsveien 25 Meisterin, A., «Bergsien», Stenberget Midefart, W., Kjøbmandsgaten 8 von Quifedt, H., Hans Hagerupsgt. Torgersen, S., N. Møenberggt. 29 a Swensen, B., Wih. Stormsgt. 7 Swensen, W., Munkegaten 30 Kasserer: Vangen, N., cand. theo., kontor Fruegt., tirsdag, torsdag og ørdag k. 5 6 Skoebud: Går berg, P., bor i Frue gate Fyrbøter: Meistad, A., Vor Frue stræde a Trondhjems fokeskoer Skoestyrets medemmer: Sommerfet, Axe, overærer, formand, Kosterengen, kontortid i skoens aniggender.k 9*4 10% formid. Swensen, Søren H. H., sogneprest, næstformand, Ark. Christiesgt. 7 Hjustad, forretningsf., Ievoden 3 e Berg, D., Rosenborggt. 5 Tømmeraas, ine, G. Kongevei Esp, M., byggeeder, Indherredsv. 14 Astad, Lars, skrædder, Hospitask. 18 Bang, S., æge, Kongensgt. 20 Midefart, M., ærerinde, Kjøbm.gt. 8 Bjørgum, S., Østersundsgt. 11 Aavatsmark,., kjøbm., Sørstuen, Sings. Thornæs, K.., red.sekr., Kristianfedt Sivertsen, L., overærer, Weidem.vei 21 Ribsskog, B., kand. rea., 0. Møenb.gt. 68 Setsaas, av, ingeniør Niesen, Emma, frue, Østersundsgt. 12 Viksjø, Hans, ærer, Meemveien 30 Løchen, borgermester, Kongensgt. 7 Skoeinspektøren, kontortid 12, Sverresgt. 10 Sekretæren, 11 og 5 6. Skoernes tisynsutvag: Kavskindets skoe: Swensen, S. H., formand Astad, Marie, frue Veum; P., havnearbeider Nøst, snekker Iens skoe: Astad, Lars (form.), Hospitask. 35 Rokseth, Marie, frue Strømsnes, Lasse, arb. Skare, G., overpeier Waisenhusets skoe: Bang, S., æge (form.), Kongensgt. 20 PRIVATBANKEN TRNDHJEM Marstein,., bygmester Fokseth, vognmand Herstad, frue Bakandet skoe: Esp, M., snekker (form.), Indh.veien 14 Wod, Kara, frue Foss, Johan, snekker Wangsmo, vognmand Bispehaugens skoe: Tømmeraas, Frue (formand) Venaas, postbud Sivertsen, snekker Krogh, frue Lademoens skoe: Bjørgum, S. (formand) Dah, Thora, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Afr., arbeidsformand Lieby skoe: Thornæs, K.., red.sekretær (formand) Leistad, J., snekker Johnsen, tiie, frue Sehøberg, Anna, frue.singsaker skoe: Aavatsmark, kjøbm., formand Gjøne, Kitty, frue Jakobsen, C., bankbud Sivertsen, Adof, agerarbeider Troa skoe: Hjustad, A., foretn.fører (formand) Skarhot, L., arb.formand Norberg, B., bokhoder Larsen, former Stoens overærere har kontortid: Kavskindets skoe: 12 1 Iens skoe: 12 1 Waisenhusets skoe: >a 2 Bakandet skoe: 12 1 Bispehaugens skoe: 12 Lademoens skoe: 12 Lieby skoe: 12 1 Singsaker skoe: 12 Troa skoes ærere træffes hest k Bakandets skoe, Nygt. 19 og N. Baki. 40. Honning, Hastein, bestyrer, bor i skoen Being, Juius, Kostergaten 74 Hauge, S., Dronningensgt. 58 Steen, M., Rosenborggt. 22 Paasche, M., Munkegaten 3 Hagen, Sophie, Kostergaten 18 Skoetjener: Aune, Chr., bor i skoen. Bispehaugens skoe, Nonnegaten 19, indgang fra Weidemansvei. verærer: <" Håkonsen-Hansen, M. K., kontortid 12 1, bor i skoen DEN NRSKE HANDELSBANK utfører ae amindeiige Bankforretninger 85 Stavseth, J. A., Gydenøvesgt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgaten 13 Lynge-Bigseth, A., 0. Møenb.gt. 45 b Winge, Joh., Gydenøvesgt. 25 Mørkved, Arne, Nonnegaten 32 Jørgensen, E., Nonnegaten 15 Haugan, A., Hadensgt. 4 Meand, A., Rosenborggt. 22 Foestad, R., Skansegaten 20 srud, Ingv., Skansegaten 26 b Pousen, K., Søndregt. 6 Moksnes, B., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., Meemveien 22 Thun,., Skrænten Øyen, Jenny, Kirkegaten 23 Hammer, Petra, Nonnegaten 8 Brun-Ekerhovd, Anna, Hadensgt. 8 Hoe, Gudrun, abahusgt. 2 a Boing, Asaug, Kostergt. 74 Mordi, Sofie, Kongensgt. 43 Bernhoft-Sivertsen, Char., Weidem.vei 21 Thomsen, ine, Er. Skakkesgt. 17 Borgen, Eisabeth, Lijenhaug, Wessesgt. Jørgensen, Eisabeth, 0. Møenb.gt. 45 a Johannesen, Anna, N. Møenb.gt. 25 a Corneiussen, Charotte, Gydenøvesgt. 9 Wangberg, Ede, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dominica, Gydenøvesgt. 11 Jenssen, Anna, 0. Møenb.gt. 45 a Borthen, Edvarda, N. Bakandet 37 sen, Christiane, Gydenøvesgt. 23 Hasse, Johanne, Driveiten 6 kstad, Abertha, 0. Bakandet Lorentzen, Anna, Vodsminde Homsen, Amanda, Kirkegaten 15 a Buckhodt, Juie, Weidemansvei 2 Lorentsen, Bergjot, 0. Bakandet Siseth, Anna,. Tryggv.gt. 43 Diner, Aagot, Bakaunet 36 Herstad, Sofie, Indherredsveien 68 a Winter Pausen, Astri, Søndregt. 6 Rambech, Fredrikke, Rosenborggt. 14 Lyngaas, Borghid, Kirkegaten 41 Nordang, Kristina, Hadensgt. 4 Dybie, Hega, «Brati», Tyhodtveien Skoetjener: Fredriksen, skomaker, bor i skoen. Iens skoe, Meemien og 7 verærer: Petersen, K., kontortid 12, boig Meemien 2 Beenberg Eyvind, «Bakkeund», Nyveibk. Jabsen, Jab, Museumsp. 3 I besørger INKASS prompt og biig. Ae Arter av BANKFRRETNINGER CP C/9 Ctt CD» ta

4 (d f ( a ( 0> 43 a P-1 o FRLANG atid E, G, Dahs Bryggeris IPERALVAND 86 Johnsen, e, Østre Ien 2 c I Kringen, Birger, hote Metropo, Nordregt. 26 Nesheim, av, Nyveien 50 b II Skjerve, Joh s, Byaasvei 26 b Setvod, Bernt, Ievoden 11 II Stené, Akse, Magnus d. Godesgt. 8 Strand, Henrik, Keistsgt. 2 I Rydning, Andor, Byaasv. 41 Steen, R., tisynsærerinde, Bergsigt. 17 I Am., M., Bergsigt. 13 Berge, H., Wih. Stormsgt. 3 Daae, T., Egesætergt. 30 II Dah,., Sandgt. 51 II Dobaug, A., Skoegt. 2 d III Forfang, I.,,,Fagertun", Kæbuveien Henning, B., Hans Hagerupsgt. 6 Kavi, L, Løkkegt. 3 III Kjedsberg, G., Hospitasøkk. 27 II Kvam, V., Kofotgj. 2 a III Larsen, I., Keistsgt. 4 III Lehn, Aagot, Dronningensgt. 35 Moe, A., Dronningensgt. 24 II Nesheim, frue, Nyveien 50 b II Nesheim, Rønning, frue, Brynsv. 13 Nessjø, S., Nyveien 5 d Petersen, A., Meemien 2 Richter, B., Bergsigt. 13 Sehmidt, R., skoekj.æreri., Hospitasg. Stene, B., Meemien 21 II Stene, J., Dronningensgt. 4 II Øverand, H., Kofotgj. 2 III Kavskindets skoe, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. og Bispegaten Lie, Benj., 12, bor i skoen Aasen, G., Egesætergt. 35 Aasgaard,.,,,Romsda", Singsakers. Bang, M., Er. Skakkesgt. 51 a Daaker,., Østre Ien 2 c Eeraas, A. K., Wih. Stormsgt. 3 Grønie, A., Kæbuv. 48 Bøstad,., Kostergt. 25 Wik, M., Kostergt. 20 Groven, Sivert, Er. Skakkesgt. Tisynsærerinder: Gyche, J., Ark. Christiesgt. 4 b Dah, Th., Skrænten 7 Undset, H., Dronningensgt. 60 Moe, L., Kavskindsgt. 4 Qvenid, H., Munkegt. 14 Vagten, E., Bispegt. 8 Eidem, Agnes, N. Bakandet 11 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 Varmboe, G., Nidarøgt. 86 Dessen, M., Kostegt. 20 Dessen, S., Kostergt. 20 Henmo, ava, Nidarøgt. 54 Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., St. afsgt. Aas, J., Nidarøgt. 74 Jestru, A., Evegt. 14 Figenbaum, A., Nordregt. 9 Hegeby, Maren, Nidarøgt. 54 Hegeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wah,, Karoine, Ievoden 16 Henmo, B., Kavskindsgt. 6 Øren,., TJdbyesgt. 7 Aune, P., Wessesgt. Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Skoetjener: Eefsen, Edv., bor i skoen. Lademoens skoe verærer: Lien, Hans, Méemveien 2 Bergsid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Méemveien 22 Fugheim, P., Nonnegt. 32 Kostad, P., Indherredsv. 10 Hjede, Arnod, Méemveien 22 Moksnes, G., Ark. Christiesgt. 11 Ribsskog, B., Ø. Møenberggt. 68 Viksjø, H., Meemv. 30 Øveraas, P., Méemveien 16 Berg, E., Biskop Sigurdsgt. 12 Wisth, E., via «Nordgaard», Bakaunet Eke, J., Ievoden 12 Kjedstad, aus, Hospitasøkkene 4 III Lærerinder. Arntz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosenb.gt. 5 Corneiussen, Caroine, Gydenøvesgt. 9 Dah, Kristine, G. Kongev., Reperbanen Dah, Susanne, Rosenborggt. 5 Garstad, Bergitte, Méemveien 20 Kaurin, Svanhid, Méemveien 20 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, via «Sommerro», Strindea Stavrum, Nieoine, Ø. Møenberggt. 45 a Sehmeding, Johanne, Dronn.gt. 54 Viksjø, Johanne, Méemveien 30 Ribsskog, Margit, Ø. Møenberggt. 68 Jenssen, Sigrid, Ø. Møenberggt. 45 a Stabe, B., «Katrineyst», Indh.v. Engen, Johanna, Ø. Møenb.gt. 45 a Waseth, Hida, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wessesgt. 29 Pausen, Gusta, «Vangen», Rønningsbk. >Rinnan, Afhid, N. Møenberggt. 78 Wah, Margit, Kirkegt. 40 Varmbo, Ragnhid, Hartmann, Iev. 3 f Trondhiems Haandverk- og Industribank KJØP atid Jab Mathesons Gard "' er & " 8bestoffe Linoeum & Voxdug Nodand, Christie, Wessesgt. 29 Nodand, Thea, Méemveien 22 Liby skoe verærer: Henmo, av, Lieby skoe Arnjot, Harad, Ø. Møenb.gt. 47 Fimand, Kristian, Meemv. 30 Femsæter, A., Nonnegt. 22 Fønæs, Afred, «Lijenhaug», Wessesgt. Mørkved, e, Fæstningsgt. 11 Nodand, Arne, Meemv. 22 Satnessand, Erik, Ankersgt. 11 Soheim, tto, Baahusgt. 17 Stokand, A. J., Meemv. 20 Kykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Johan, Nidarhomsgt. 4 II Ytrehus, Svein, Méemveien 22 Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Andersen, Marie, Ro,.0. Møenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, Ievoden 3 d Hansen, Maja, «Ruud», Lieby Hernes, H., «Lijenhaug», Wessesgt. Hokstad, Svanhid, Kirkegt. 36 Kobro, Marie, Indherredsv. 25, Kykken, Hega, N. Bakandet 47 Kuøy, Ragnhid, Meemv. 7 Kvam, Midrid, Indherredsv. 63 Meand, G., «Lijenhaug», Wessesgt. 29 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Niaisen, Marie, Ranheim Niesen, Nataie, Rosenborggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lieby Ribsskog, Inga, Lieby skoe Rinnan, Inga, Wessesgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møenberggt. 78 Thomassen, Magda, Ø. Møenb.gt. 74 Tvete, Borghid, Waisenhuset Wisth, Margit, Daen bindeskoe Skoetjener: Rønning, ttar, Lieby skoe Singsaker skoe, Øvre Singsaker verærer: Skarand, N., bor paa skoen Bakøy, Ebbe, Aridsgt. 6 Moxness, Kar, «Lievang», Våene Køve, Ering, Hote Metropo Fønes, Jon, Eidsvodsgt. 8 Krogund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvodsgt. 11 Hørgaard, H. S., Eidsvodsgt. 10 Næss, H. L. H., Busevodsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvodsgt. 7 Aksnes, Fr., Hote Metropo DEN NRSKE HANDELSBANK Røe, Nis, Kirkegt. 36 Ytrehus, Andrea, Eidsvodsgt. 7 Fønes, Eise, Eidsvodsgt. 8 Bjørgum, Hida Kvam, Parkveien 10 Andersson, Marie, Liegaardsbk. 3 Asaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Haset, ga, Fæstn.gt. 13 Haset, Anna, Fæstn.gt. 13 Aas, Kari, N. Aé 9 Andreassen, Ua, Eidsvodsgt. 8 Hansen, Lovise, 0. Gøshaugen Grønie, Marianne, Buheim, Ridderv.gt. Wroom, Ynghid, Wih. Stormsgt. 3 Host, Marie, N. Aé 24 Jensen, Gudrun, Egesætergt. 19 Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 Knudsen, Borghid, Ankersgt. 7 Wod, Fredrikke, Egesætergt. 4 Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 Seæg, Agnes, Karsyst, Busev.bk. Swensson, Signe, Hemer Lundgr.gt. 2 Tryggstad, Margot, Gøshaugen Eines, Sigrid, Vodsminde 4 Bjørnsie, Marie, Karsyst, Busev.bk. Wexesen, Gudrun, Magn. d. Godesgt. Troa skoe Bestyrer: Stubeide/P.., bor i skoen. Tf Lærer: Grevskott, H., Troa Mossige Stubseide, E., frue, bor i skoen Minsaas, Kitty, bor i skoen 87 Waisenhuset skoe, Kongsgaardsgt. 2 Skoebestyrer: Sijesæter,., kontort. 12 1, bor i skoen Bakken, Jon, Er. Skakkesgt. 51 Riiser, Einar, Bergjotsgt. Kristiansen, Himar, Magn. d. Godesgt. Aasen, Gunvad, Egesætergt. 35 Lærer ved skomakerskoen: ausen, L., 0. Bakandet 46 Bødtker, C., Kjøbmandsgt. 38 n C/9 tre* e/» jpcj Brøttem, Gurine, Prinsensgt. 2 Skoetjener: - CD Svæve,., bor i skoen Trondhjems handesgymnasium Evegaten, teefon 3141, kontortid 1 2, traadte i virksomhet 6. september Dets formaa er at utdanne eever for hande eer anden praktisk virksomhet ved at meddee eeverne de grundæggende teoretiske ttq og praktiske kundskaper og ved siden derav 'en høiere amendannese. Handesgym- nasiet bestaar av et to-aarig formiddags- besørger INKASS prompt og biig. Ae Arter av BANKFRRETNINGER

5 «o i * G ( ( V) fe A s forretningsbanken 88 kursus for gutter og piker, hviket begynder omkring 1. september, og av et etaarig eftermiddagskursns for piker, hviket begynder omkring 10. januar. Undervisningen ved den to-aarige avdeing omfatter: Handesære og handesret, statsøkonomi, handesregning, bokhoderi og kontorarbeide, varekundskap og kemi, fysik, geografi, særig handesgeografi, historie, særig handeshistorie, norsk, tysk, fransk, engesk, handeskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift og de vagfrie fag russisk og spansk. Undervisningen ved den et-aarige avdeing omfatter: Handesære og handesret, handesregning, bokhoderi og kontorarbeide, norsk, tysk, engesk, handeskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift og det vagfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrese er: Grosserer Chr. Thauow, konsu Ivar Lykke, konsu F. Kjedsberg, skoebestyrer A. Ch. Føyn, overærer J. G. Lund og gymnasiets direktør E. Patou. Gymnasiets ærere er foruten direktøren: verærer. Myhre, inspektør Per Skarand, overærer G. Harbitz, overærer Edv. Grimsrud, overærer H. Homen, assessor B. Leivestad, sekretær L. Fjæri-og overærer. Ryssda, frk. B. Schuerud, kontorfudmægtig kkenhaug, sprogærer Kagan og ærer G. Aasen, overærer Amar Næss i fysik, kemi og varekundskap. Trondhjems musikskoe Nedre Bakandet 75. Teefon Bestyrer: -rganist scar Skaug. Trondhjems private pikeskoe Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinde: Frk. Kaja Eingsen, Moen gaard, Lade Frk. ga Bjerkan, Nyveien 16 Fru Dorothe Høy, Kæbuv. 54 Frk. Sofie Eriksen, Sandgt. 49 Frk. Asaug Niesen, Voabk. 24 Trondhjems tekniske meemskoe Teefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske aboratorium 469, Munkegt. og Vor Fruegt. 1. Skoens opgave er at gi sine eever en teknisk utdannese som kan gjøre dem skikket ti at overta tekniske meomstiinger, saasom byg- og murmestre, stiinger som Praktiske VESTLMMEchecks for ae Indskud. tekniske assistenter i den offentige og kommunae administration, bygningsførere, tegnere kontraktører, verks- og fabrikmestre, edere av mindre ysverker, skibsverfter, fabriker og andre industriee anæg osv. Skoen er 2-aarig med 4 havaars kasser og har fagavdeinger for eektroteknik, teknisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste det i 2 injer for husbygning og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skoen har et forkursus, som begynder i januar. Et iustreret skoeprogram faaes ved henvendese ti kontoret. ptageseskrav for faste eever: Mindst 17 aar, mindst 2}^ aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eer ved avere tekniske skoer,, hvor praktisk arbeide drives. Middeskoeeksamen eer fokeskoeeksamen med optagesesprøve. Skoepengene i meemskoen er 30 kr. havaarig og i forkurset 3 kr. maanedig. Fripadser og eevstipendier utdees ti eever i meemskoen. Ikke faste (hospiterende) eever kan ogsaa optages. Direktør: Sehuz, C., cand. rea., Prinsensgt. 8 a verærer og ærere ansat av overbestyresen:, Weiige, S. S. Sehuz, C. Lund, J. G., ingeniør og cand. rea., «Maristuen», 0. Singsaker Havorsen,. G., ingeniør, Nyveien 50 b Bjørnstad, E., ingeniør, «Nordi», Nyveibk. Soberg, L., arkitekt, «Sovang», Eosenborggt. 29 Astad,., arkitekt, Kongensgt. 108 Micheet, J. L., ingeniør, «Græsbakken», Strinden Timeærere: Lie, B., overærer, Bispegt. 9 c Johannesen, A. W., ing., Tyhodtveien 35 Christiansen, H., ing., N. Singsakers. 8 Jenssen, F. L., ing.,.spandet, Strinden Hauge, A., pastor, Nedre Aé 7 Refsaas, ing. kemiker Skirstad,., overretssakf., Keistsgt. 5 Krogund, J. P., ærer, Skansegt. 22 Kasserer: Schuerud, L., overærer, Nedre Aé 10 Bibiotekar: Astad,., arkitekt Sekretær: Lund, J. G., overærer Vaktmester: sen, J., Munkegt. Mekaniker: Storvik, G., «Bergsi», Bergsbakken Laborant: Karsen, Harad. AKTTRTRYKKERIET I TRNDHJEM PRIVATBANKEN TRNDHJEM Trondhjems katedraskoe er antageig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middeskoe, gymnasium med ae 3 injer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. mag., «Heimstuen», 0. Singsaker verærere: Schøyen, K., cand. re.a., Evegt. 16 Schuerud, * P., cand. rea., N. Aé 10, 0. Singsaker Sommerfet, A., cand. mag., Kosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. mag., Kongensgt. 84 Hartmann, Jac., cand. theo., Magnns d. Godes gt. 8 Jue,., cand. rea., Aridsgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidarøgt. 82 Harbitz, G. P., cand. mag., N. Aé 24 Qvam, J., cand. rea., Erik Jarsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Skansegt. 12 Berg, K., cand. mag., Aridsgt. 10 Keven, A., cand. mag. Lund, W., cand. mag., Hadensgt. 2 Eyssda,., cand. rea., Tidemansgt. 15 Hoe, I., cand. mag., N. Aé 14, Sings. Graff, Kaja Homen, frue, E. Jarsgt. 2 Christie, H., cand. mag., Eidsvodsgt. 14 Fjed, A., cand. theo., Magn. d. Godesg. 4 Hansson, K. L., cand. rea., Ridderv.gt. 29 Thiesen, A., cand. mag., Skansegt. 26 III Graff, cand. mag., E. Jarsgt. 2 Landgraff, E., Sverresgt. IV Enger, M., Kongensgt. 18 Heseth, L, Dronn.gt. 68 Timeærere: Langdaen, N. Møenb.gt. 46 Henmo,., søidærer, Nidarøgt. 54 Ebbe, S., kaptein, Egesætergt. 8. Steen, G., Bergsigt. 17, III Vaktmester: Hagen, Johan, Er. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. middeskoe Lokaer paa Singsaker fokeskoe. (Kontortid Teefon 3166), Skoen er oprettet/ iføge bystyrebesutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa fokeskoens 7de kasse, og optar eever fra Trondhjem og omiggende distrikter. Skoepenge er kr pr. aar. Eever som gaar over i skoen direkte fra Trondhjems fokeskoes 7de kasse, og hvis forsørgere er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skoematerie. mi nmm mm mm utfører ae amindeige Bankforretninger 88 a Fra og med budgetaaret er skoen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Musum, Einar, cand. rea., Bgesætergt. 31 III. Tf f. verærere: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvodsgt. 11, 0. Singsaker Sivertsen, Lauritz, cand. fios., Weidemansvei 21 I Magnæs, Thor, cand. rea., N. Aé 14 III Haugnæss, Kristian, cand. mag., Tormodsgt. 8 I Brodah, Johan, cand. teo., «Nøisomhet», Strinden Braarud, Kirsten, Nyveien 5 7 III Finet, Marie, Nedre Aé 8 II Fjæri, Ingeborg Biden, Krangt. Øyaas, Gunhid, Udbyesgt. 7 Aagaard, Bergiot, «Vangen», Busev. Bergsgaard, Hadis, Erik Jarsgt. 2 Haagensen, Mary, «Nordi», Nyvebk. Timeærere: Næs, Hans L., Busevodsbakken 10 Krogund, Peter, Skansegaten 22 Stavseth, J., ærer, Gydenøvesgt. 23 Meand, A., ærer Grøgaard, B., major, Nedre Aé 16 Aksnes, F., Eidsvodsgt. 11 Foestad, E., ærer, Skansegaten 20 Eriksen, H. A., kaptein, Nyveien 18 a Haugan, K. A., ærer, Hadensgt. 4 III Infanteriunderofficersskoen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eeverne, der utdannes i en 4 maaneders forberedesesskoe med etterføgende 3-aarig skoe, har fri undervisning og f rit ophod. Antagese sker ved direkte henvendese ti skoen inden 15de december. fficerer: Hjorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Mitid, Thormod, kaptein, Kasernen Bang, S., pr.øitnant, Museumspads Bjørnson, Arnod, pr.øitn., Museumsp. Underof f ieerer: Ødegaard,., kom.sersjant, Krangaten 3 Westad, M., furer, Kasernen Sandstad, Kar, sersjant, Dronn.gt. 27 Satnessand, L., sersjant, Nonnegaten 32 Eingsæter, E., sersjant, Nonnegaten 30 Sandstad,., sersjant Hjorth, H., kaptein Ødegaard,., komm.sersjant, Krangt. 3 Eingsæter, E., sersjant, Nonnegaten 30 besørger INKASS prompt og biig. ^ ^ ct (D a^ -(D Q> M B IQ 1 8 a roa

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE TOKERUD pr. SANDVIKEN STATION BÆRUM BIBLIOTEK Fru Hjorths pleiehjem. Beretning 1904-1910. Naar pleiehjemmet nu utgir sin anden beretning om sin virksomhet,

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO 738 739 DANIEL AUNE Repræsentanter for: Brandforsikringsseskapet,,NORSKE ATLAS" Livsforsikringsseskapet,,NORSKE LIV" Forsikringsseskapet,,DOVRE" Trondhjem Pjordgaten 30 Agentur & Kommission ASSURANCE Teegramadr.:

Læs mere

ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00

ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00 ADRESSEBOK FO R AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 Pris Kr. 4.00 KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911 C. KROEPELIENS ENKE VINE! VINE! Bergen. Etabl. 1784. Aalesun d er ikkc en by med

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETIVING FOR SKOLEAARET 191 r- 1912 67:3 MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1912 á Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1911-1912.

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Moe Caroline enke Aagot kass.ske Faanes Guri butikd. Øyen Karen hush.ske

Moe Caroline enke Aagot kass.ske Faanes Guri butikd. Øyen Karen hush.ske .- ffl 1 j (D (D Forlng ltid E. C. Dhls ryggeris Ø 666 ' - Olsen Ann dpsk.pike Pedersen Hrld fisker 2 Lystd John msk.rb.*

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere