REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN"

Transkript

1 REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: FAX: ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK SATTRUP Kartoffelafgiftsfonden for året 1. januar december 2005

2

3 2. Indholdsfortegnelse Side 3. Navn, ledelsesforhold og revision Beretning 7. Ledelsespåtegning 7. Revisionspåtegning 8. Resultatopgørelse for året Balance pr. 31. december Noter til regnskabet Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere 16. Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

4 3. Navn, ledelsesforhold og revision Navn Bestyrelse Direktør Revision Kartoffelafgiftsfonden, Grindstedvej 55, 7184 Vandel Thyge Thoustrup (formand) Jørn Outzen Peter Bay Knudsen Leo Rahbek Barbara A. Halkier Jesper Lund-Larsen Lars Buch Revisionsfirmaet Erik Christensen, statsautoriserede revisorer I/S, Vester Voldgade 106, 1552 København V

5 5+3 Beretning Bestyrelsen I maj udtrådte gdr. Jens Møller Eg af bestyrelsen efter eget ønske. Efter indstilling fra landbrugsorganisationerne blev gdr. Thyge Thoustrup udpeget af Fødevareministeriet. Udarbejdelse af budgetter for 2005 Ansøgningsrunde vedrørende 2005 budgettet blev afholdt medio august En ekstra ansøgningsrunde blev afholdt i april måned Grundlaget for at afholde en ekstra ansøgningsrunde var et ubenyttet tilskud til Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg. Udvalget udbetalte ikke erstatninger for tab i forbindelse med smitte af ringbakteriose som følge af, at avlen af kartofler i 2004 blev testet fri. Finansiering af aktiviteter Kartoffelafgiftsfondens samlede indtægt i 2005 var godt kr Heraf udgjorde afgiftsprovenuet kr Provenuet stammer fra en produktionsafgift på kr. 0,40 per 100 kg. for både spise-, læggeog industrikartofler af dansk avl. Afgift på spise- og læggekartofler hidrører fra kartofler omsat i kalenderåret 2004, medens afgiften på industrikartofler er fra høsten i 2004 ( ). Mindre avlere har indberettet et stalddørssalg på hkg. spisekartofler, som ikke er omfattet af afgift. Provenuet er større end det budgetterede primært som følge af, at en større mængde kartofler er anvendt i industrien. I omsætningen af spisekartofler ses også en positiv afvigelse. Overførsel fra forrige år udgør kr og stammer primært fra bevilgede men ikke anvendte tilskud i Andre indtægter udgjorde i 2005 kr i renteindtægter, kr i tilskud til administration, og kr i tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden er anvendt dels til Danmarks JordbrugsForsknings vedligeholdelse og optagelse af nye sorter i kartoffelmeristembanken, dels til opretholdelse af genbank over kartoffelsorter ved Landbrugets Kartoffelfond og dels afprøvning af kartoffelsorter til mel- og pulverproduktion ved KMC. Tilskuddet til administration og herunder opkrævning af produktionsafgifter svarer til Fondens udgifter, ved at Fællessekretariatet ved Landbrugets Kartoffelfond varetager denne. Både tilskud til administration og opkrævning af produktionsafgift finansieres af kapitaldepot hidrørende fra Dansk Landbrug. Aktiviteter Kartoffelafgiftsfonden udbetalte i 2005 i alt kr til 15 forskellige tilskudsmodtagere. Kredsen af tilskudsmodtagere er karakteriseret ved at være bred med forankring i både offentlige forsknings- og forsøgsinstitutioner, virksomheder med udviklings- og forsøgsaktiviteter og sammenslutninger af erhvervsvirksomheder og foreninger. Tilskuddet fordeler sig procentvis med 81,2% til forskning og forsøg, 8,1% til sygdomsbekæmpelse, 1,4% til sygdomsforebyggelse, 7,9% til afsætningsfremme og 1,4% til uddannelse. Der indgår tilskud til Økologisk Landsforening med et direkte økologisk indhold. Fondens øvrige tilskudsprojekter kan i høj grad anvendes af såvel traditionelle som økologiske kartoffelavlere. Langt de fleste af Fondens midler anvendes til forskning og forsøg, fordelt på 26 projekter. Der er bl.a. ydet tilskud til aktiviteter hos Danmarks JordbrugsForskning, Dansk Landbrugsrådgivning, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Landbrugets Kartoffelfond, KMC, Samsø Landboforening og AKV Langholt.

6 6+3 Flere af aktiviteterne har løbet over flere år bl.a. anvendelse af DNA teknik til udvalg af krydsningsforældre, sorters følsomhed for fysiologisk ældning, Mop-top rust i kartofler, afprøvning af sorter til stivelse- og pulverproduktion samt tidlige spisekartofler, udvikling af kvalitets- og resistensegenskaber i kartofler med kloner af dihaploider og forældrelinier samt skimmelbekæmpelse i kartofler. Et projekt hos Danmarks JordbrugsForskning vedrørende rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning blev kun delvis gennemført, idet smitstoffet til et markforsøg viste sig at være inaktivt. Denne del af projektet er udskudt til Dansk Landbrugsrådgivnings andel af projektet blev ikke udført på grund af en opbygning af laboratorium ikke var færdig. Analyserne blev i stedet foretaget hos AKV Langholt. I 2005 blev der igangsat flere nye projekter: KMC fik bevilget til forsøg med gødningsstrategier i stivelseskartofler. Et screeningsforsøg der skal vise, om der er forskelle i udbytter ved om samme kvælstofmængde tildeles som flydende gødning, fast gødning eller flydende ammoniak. Landbrugets Kartoffelfond fik bevilling til medfinansiering af forsøg med målrettet produktion af bagekartofler i Norden. I forsøg undersøges om sorter af kartoffel er egnet til en produktion af bagekartofler under nordiske klimaforhold. Dansk Landbrugsrådgivning fik bevilling til udarbejdelse af en standardisering af laboratorieanalyser ved kartoffelforsøg, forsøg med ukrudtbekæmpelse i kartofler samt bekæmpelse af gengroning af spildkartofler i korn, udarbejdelse af data- og byggeblade til lagring af kartofler, og til undersøgelse af årsager til trykskader ved lagring af kartofler i storkasser. I 2005 blev der arbejdet videre med et koncept for udvikling af DQC-kartofler til Eurogap niveau. Dansk Landbrugsrådgivning står for udviklingsarbejdet i samarbejde med forarbejdningsindustrien, sorterevirksomheder og primærproducenter af kartofler. BJ-Agro fik bevilling til medfinansiering af forsøg med målrettet avl af små kartofler. Formålet med forsøgene er at udvikle et avls-koncept for små kartofler via optimering af plantetal, sort, læggemetode og gødskning. Forsøgene udføres i samarbejde med tre kartoffelavlere. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fik bevilling til videreudvikling af cellefusionsteknik til introduktion af vildartsegenskaber i kartofler. En teknik, som ikke bygger på gensplejsning, der kan anvendes til at overføre vigtige egenskaber fra vildarter af kartoffel til forædlede kloner. I projektet er fokus rettet mod vigtige stivelseskvalitetsegenskaber. Sygdomsbekæmpelse I avlen af kartofler fra 2005 blev der ikke konstateret smitte med ring- og brunbakteriose. Tilskuddet til Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg er alene til administration. Danmarks JordbrugsForskning modtog tilskud til oprensning af meristemer af kartoffel, og til vedligeholdelse af oprensede men aktuelle sorter. Sygdomsforebyggelse Dansk Landbrugsrådgivning modtog tilskud til forebyggende indsats mod bladlus-, skimmel- og coloradobilleregistrering via et landsdækkende net af rapportører og publicering via Planteinfo. I 2005 er der bevilget en større del til afsætningsfremme fordelt på 11 aktiviteter. Blandt de nye tilskudsmodtagere er Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler, Stidsen&Partnere og Åbent Landbrug.

7 7+3 I lighed med foregående år er der ydet tilskud til aktiviteter hos Danmarks Kartoffel Råd, Økologisk Landsforening og Landbrugets Kartoffelfond. Blandt aktiviteterne er uddeling af gratis opskriftspjecer med kartofler, Valdemarsdag - Danmarks Kartoffeldag, DM i dyrkning af tidlige frilandskartofler og sortslistegebyr for 3 ældre frie kartoffelsorter. Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler fik bevilget tilskud til gennemførelse af kartofler i børnehøjde. En konkurrence for familier med børn i forbindelse med skolernes efterårsferie med fokus på at øge forbruget af kartofler blandt børnefamilier. Økologisk Landsforening fik bevilget tilskud til at kartofler blev en integreret del af kampagnen smag på økologien i Stidsen&Partnere Formidlingsvirksomhed fik bevilling til udarbejdelse af et undervisningsmateriale om kartofler til folkeskoler. Distribution af materialet foretages af Landbrugsraadets afdeling for Samfundsog skolekontakt. Grindsted Landbrugsskole fik bevilling til udarbejdelse af undervisningsmateriale om kartofler til folkeskolen. Et tilskud der ikke blev fuldt udnyttet, og som fortsætter i Åbent Landbrug fik en bevilling til medfinansiering af et forbrugerarrangement Mad & Mode i forbindelse med Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa med temaet kartofler og kalvekød. Lammefjordens Kartoffelcentral fik bevilling til forsøg med gamle kartoffelsorter i det nordiske køkken. Formålet var at undersøge om der blandt de gamle nordiske kartoffelsorter er sorter med særlige gastronomiske egenskaber, som kunne bære en introduktion. Tilskuddet blev ikke udnyttet. Smagens dag fik en bevilling på kr til medfinansiering af et arrangement for folkeskoleelever. Tilskuddet blev ikke udnyttet, og er derfor tilbagekaldt. Et tilskud til DanOrganic til demonstrationsforsøg med økologiske kartofler blev ikke gennemført på grund af manglende interesse. Uddannelse Et nyt tilskudsformål, som derfor skulle notificeres af Kommissionen. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret fik bevilget tilskud til medfinansiering af udviklingen af den landsdækkende specialrådgivning i kartofler. Tilskuddet omhandler uddannelse af specialkonsulenterne. Andre udgifter Udgør kr hvoraf størstedelen er fondsadministration incl. opkrævning af produktionsafgifter. Honorar og rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlem indstillet af Forskningsrådene udgør godt kr og revision udgør kr Herefter er Fondens udgifter i alt kr , og der overføres kr til næste regnskabsår. Overførslen til næste år blev betydelig større end forventet som følge af den positive konsekvens, at avlen i 2005 blev testet fri for ring- og brunbakteriose. En stor del af overførslen er allerede disponeret via en ekstraordinær ansøgningsrunde i marts måned, og de nye aktiviteter fremgår af Fondens ændringsbudget for Thyge Thoustrup formand

8 7. Ledelsespåtegning Vi har d.d. aflagt regnskab for 2005 for Kartoffelafgiftsfonden. et er aflagt i overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. oktober 2004 om administration og revision af promilleog produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, og giver efter vor mening et retvisende billede af Kartoffelafgiftsfondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Vandel, den 30. maj 2006 Daglig ledelse Lars Buch direktør Bestyrelse Thyge Thoustrup Jørn Outzen Peter Bay Knudsen formand Leo Rahbek Barbara A. Halkier Jesper Lund-Larsen Revisionspåtegning Til ledelsen i Kartoffelafgiftsfonden Vi har revideret regnskabet for Kartoffelafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar december 2005, siderne 1-16, der er aflagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Kartoffelafgiftsfondens ledelse har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om regnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. oktober 2004 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i regnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Kartoffelafgiftsfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Kartoffelafgiftsfondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2005 og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med forannævnte bekendtgørelse. København, den 30. maj 2006 Revisionsfirmaet Erik Christensen statsautoriserede revisorer I/S Henning Rosenvold statsaut. revisor

9 9+7 Kartoffelafgiftsfonden 2005 Beløb i kr. Senest godkendte budget Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,4 1 Produktionsafgifter ,9 2 Promilleafgifter ,0 Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,2 I. Indtægter i alt ,4 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål i alt ,2-3,8 Sygdomsbekæmpelse i alt ,1-74,8 i alt ,9-15,4 Sygdomsforebyggelse i alt ,4 0,0 Uddannelse i alt ,4 0,0 II. Udgifter til formål i alt ,0-22,3 Fondsadministration Generel fondsadministration ,2 Revisionsudgifter ,0 Bestyrelseshonorar ,7 Øvrige udgifter og tab på debitorer 0 14 III. Administration i alt ,7 IV. Udgifter i alt ,3 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 5,7 49,6 Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Landbrugets Kartoffelfond ,5 2,0 Danmarks JordbrugsForskning ,0 4,6 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret ,2 3,6 KMC ,2 3,1 AKV Langholt ,8 3,4 KVL ,8 0,0 Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler ,5 0,0 Økologisk Landsforening ,5 0,0 BJ-Agro ApS ,5 0,0 Stidsen & Partnere Formidlingsvirksomhed Ap ,4 0,0 Samsø Landboforening ,2 0,0 Grindsted Landbo- og Husholdningsskole ,9 15,4 Danmarks Kartoffel Råd ,3 26,1 Åbent Landbrug ,2 0,0 Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg ,1 99,8 Lammefjordens Kartoffelcentral 40 0 DanOrganic A/S 20 0 Smagens Dag 10 0 VI. I alt ,0 22,3

10 10+7 Kartoffelafgiftsfonden 2005 V. Balance Beløb i kr A B Aktiver Likvide midler: Indestående i bank Tilgodehavender: Afgiftsdebitorer 0 4 Andre tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Skyldige tilskud Andre kreditorer Fondskapital: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år Passiver i alt

11 11+7 Kartoffelafgiftsfonden 2005 Supplerende oplysninger: Noter til punkterne I - VI Note 1 - Produktionsafgifter Produktions- afgiftssats mængde beløb t.kr. 1. Læggekartofler øre/hkg hkg Eksport Hjemmemarkedet Spisekartofler Eksport Hjemmemarkedet Industrikartofler Eksport Melproduktion Chips og anden forarbejdning Sæson 2004/05 i alt Note 2 - Promilleafgifter Ordinært tilskud I alt der er anvendt til delvis dækning af følgende aktiviteter: 625 Sygdomsbekæmpelse 375 I alt 1.000

12 12+10 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Landbrugets Kartoffelfond i alt Kvalitets- og resistensudvikling med dihaploid kartoffel Udvikling af forældrelinie kartoffel DNA-markører til forældreudvalg i kartoffel Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold Bagekartofler Rust i kartofler - Mop-top Glykoalkaloider i kartofler I alt Udsendelse af opskriftspjecer Sortslistegebyr (Asparges, Primula og Dianella) I alt Danmarks JordbrugsForskning i alt DNA-markører til forældreudvalg Sorters følsomhed for fysiologisk ældning Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & Glykoalkaloider i kartofler I alt Sygdomsbekæmpelse Meristemoprensning/-bank I alt Sygdomsbekæmpelse

13 13+10 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i alt Udvikling af DQC-kartofler til Eurogap niveau Minimering af trykskader ved lagring i storkasser Lagring af kartofler, data- og byggeblade Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Standardisering af laboratorieanalyser ved kartoffelforsøg Bekæmpelse af gengroninger i korn Forsøg med stigende Mg til stivelseskartofler Bejdsning af læggekarkartofler mod rodfiltsvamp Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & I alt Sygdomsforebyggelse Bladlusregistrering Skimmel- og coloradobillereg. på I alt Sygdomsforebyggelse Uddannelse Udvikling af kartoffelrådgivningen I alt Uddannelse KMC i alt Sortsforsøg med stivelseskartofler Sortsforsøg med kartofler til pulver Opformering til pulverforsøg Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & Gødningsstrategier i fabrikskartofler, del 1 & I alt

14 14+10 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere AKV Langholt i alt Markundersøgelser af betydning af fritlevende nematoder for forekomst af rodfiltsvamp Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & Sorters følsomhed for fysiologisk ældning I alt KVL i alt Introduktion af vildartsegenskaber i kartoffel I alt Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler Kartofler i børnehøjde I alt Økoligisk Landsforening i alt Smag på økologien I alt BJ-Agro ApS i alt Målrettet avl af små kartofler I alt 74 74

15 15+10 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Stidsen & Partnere Formidlingsvirksomhed ApS Undervisningsmateriale om kartofler til folkeskoler I alt Samsø Landboforening i alt Sortsforsøg med tidlige kartofler I alt Grindsted Landbo- og husholdningsskole i alt Kartofler ud til folkeskolen I alt Danmarks Kartoffel Råd i alt Kartoffelarrangement på Egeskov DM i dyrkning af frilandskartofler 2 1 Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag 5 0 I alt Åbent Landbrug i alt Mad & Mode, forbrugeraften I alt 10 10

16 16+10 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt Sygdomsbekæmpelse Erstatning for angreb af farlige skadegørere Adm. af erstatningsordningen 25 3 I alt Sygdomsbekæmpelse Lammefjordens Kartoffelcentral i alt 40 0 Gamle kartoffelsorter i det nordiske køkken 40 0 I alt 40 0 DanOrganic A/S i alt 20 0 Demonstrationsforsøg med økologiske kartofler 20 0 I alt 20 0 Smagens Dag i alt 10 0 Smagens dag 10 0 I alt 10 0

17 Kartoffelafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr INDTÆGTER: Overført fra forrige år Produktionsafgifter Promilleafgiftsfonden Renter Tilskud til fondsadministration I. Indtægter i alt UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål i alt Sygdomsbekæmpelse i alt i alt Sygdomsforebyggelse i alt Uddannelse i alt II. Udgifter til formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar Øvrige udgifter og tab på debitorer III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 57,8 42,4 14,5 37,8 49,6 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Landbrugets Kartoffelfond Danmarks Jordbrugsforskning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret KMC AKV Langholt KVL Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg Udviklingssekretariatet for kartoffelmelfabrikkerne Landbrugsrådet Dansk Kartoffelproducent-forening Diverse tilskudsmodtagere (u. t.kr. 100) V. I alt

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Oktober 2004 Budget Ændrings- Relativ Ændring Indtægter: Overført fra forrige år 99 99 0,0 1 Produktionsafgift på kartofler 4.125 4.20 3,5 Renter 60 60 0,0

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005 Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005 Oktober 2004 Indtægter: 1 Overført fra forrige år 2.399 997 261-73,8 2 Produktionsafgift på kartofler 4.273 4.125 4.194 1,7 Renter 127 60 60 0,0 Andre indtægter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - ændrings Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 571 2.189 283,4 2 Produktionsafgifter 620 620

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.195 571-74,0 2 Produktionsafgifter 550 620

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget Budget 2006 Regnskab Beløb i 1000 kr. (senest indsendte Budget 2007 2005 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008 Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008 Budget 2007 Beløb i 1000 kr. Regnskab (senest 2006 indsendte Budget 2008 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER:

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005 Fonden for økologisk landbrug Axeltorv 3 1609 København V Fonden for økologisk landbrug Ændrings (juni ) Fonden er oprettet i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget Kartoffelafgiftsfonden - Beløb i 1000 kr. Budget senest godk. Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 880 2.627 198,5 2 Produktionsafgifter

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - budget fordeling 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E

Kartoffelafgiftsfonden - budget fordeling 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E Kartoffelafgiftsfonden - budget Ændring Relativ B => C fordeling indsendte 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.761 2.967 592-80,0 2 Produktionsafgifter 4.890

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Bilag 2 Standardårsrapport for en feriefond. Feriefonden for. CVR-nr. Årsrapport for 20xx. (vedrørende optjeningsåret 20xx-2) 12.

Bilag 2 Standardårsrapport for en feriefond. Feriefonden for. CVR-nr. Årsrapport for 20xx. (vedrørende optjeningsåret 20xx-2) 12. Bilag 2 Standardårsrapport for en feriefond Feriefonden for CVR-nr. Årsrapport for 20xx (vedrørende optjeningsåret 20xx-2) 12. regnskabsår Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning Revisionspåtegning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Gaia Aid Foundation P^CBA^ERHOUSEQOPERS. Årsrapport for 2004. CVR-nr. 26 19 45 39

Gaia Aid Foundation P^CBA^ERHOUSEQOPERS. Årsrapport for 2004. CVR-nr. 26 19 45 39 P^CBA^ERHOUSEQOPERS PricewaterhouseCoopers Østergade 40 Postboks 160 6900 Skjem Telefon 96 80 10 00 Telefax 96 80 10 01 Gaia Aid Foundation CVR-nr. 26 19 45 39 Årsrapport for 2004 PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer m.v. 1 Resultatopgørelse 2005 7 Balance pr. 31. december 2005 8 Noter 9 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015 SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 17 95 45 55 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 8 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning 3 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Højagerbo (matr.nr. 113-a Ballerup) Årsrapport for 2014 Administrator: Advokat Ulrik Møller Bymidten 36D 3500 Værløse Side 1 FORENINGSOPLYSNINGER: Foreningens navn: Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2010 (senest indsendte budget)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2010 (senest indsendte budget) Kartoffelafgiftsfonden - ændringsb indsendte budget) Ændrings budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 592 2.260 281,8 2 Produktionsafgifter

Læs mere