En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa"

Transkript

1 En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa OSLO STOCKHOLM KØBENHAVN HAMBURG

2 Øresund-Hamburg en ny stærk vækstkorridor Når den faste forbindelse under Fe- derne samfund men et must, når det mern Bælt står færdig i 2021, er et nyt handler om at skabe traditionel øko- europæisk kraftcenter fysisk etable- nomisk vækst, da det også gør vores ret. Forskning, udvikling, industri- og region mere attraktiv. For at få en fordel serviceerhverv i hele korridoren mellem i konkurrencen om at tiltrække inter- Øresundsregionen og Hamborg får nationale investeringer, forretninger og tilført ny energi, større effektivitet og kompetencer skal vi vise verden, at bedre muligheder for at konkurrere på STRING tror på ansvarlig vækst, hvor grundlag af ansvarlig vækst og økono- det grønne aspekt er centralt. Holdnin- misk udvikling, hvor det grønne aspekt gen hos STRING er derfor, at væksten er centralt. skal være bæredygtig og ansvarlig for STRING er et politisk samarbejde mel- at være realistisk. KORT: STRING lem Region Skåne, Region Hovedsta- Både i virksomhederne og på univer- den, Københavns Kommune, Region siteterne foregår der innovation og Sjælland, Schleswig-Holstein og Ham- forskning i klimateknologier og ener- Samspillet mellem en historisk stor borg, som allerede er ved at lægge gibesparelser, som gør os til verdens investering i infrastruktur, indsat- grunden til det, der i de kommende førende på en lang række områder. sen rettet mod forskningscentre og år bliver en realitet for de 8,3 millioner Det giver os igen gode muligheder for opbygningen af kompetencer samt de indbyggere i området. at være first movers, når det handler synergier, der vil opstå i hele korrido- om initiativer og løsninger inden for ren, når vi bindes tættere sammen, vil I STRING arbejder vi på at skabe en grøn vækst. Med etableringen af det give os en unik mulighed for at skabe grøn vækstkorridor mellem Øresunds- svenske forskningscenter ESS i Lund en fremtid kendetegnet ved bæredyg- regionen og Hamborg. I vores region og det tyske DESY i Hamborg får tighed, viden, vækst og kulturel sam- har vi en løbende ambition om at regionen en førende position inden for menhængskraft. forvalte verdens ressourcer bæredyg- materialeforskning, som bringer vores tigt. Grøn vækst er ikke længere et erhvervsliv og forskningsinstitutioner et På de følgende sider beskriver vi Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org alternativ til almindelig vækst i mo- skridt længere op i den globale elite. vores aktiviteter. 3

3 Infrastruktur nøglen til grøn vækst og udvikling I øjeblikket planlægges de næste 50 års udvikling i Nordeuropa. Femern- Udvikling i godstransport I STRING er vi derfor stærkt optaget af, hvordan indholdet i den overordnede gælde for den nye infrastruktur: Hastigheder på km/t kan anvendes efter Femern-forbindelsens åbning, og at de pågældende planer for den tyske forbindelsen er en ny systemforandrende infrastruktur, som vil skabe udvikling, større mobilitet samt nye muligheder for vækst i et stort område rundt om forbindelsen. Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Tonkilometer (i milliarder), EU Lastbiler Tog Skibe infrastruktur mellem Øresundsregionen og Hamborg bliver. Vi har stillet et generelt krav om, at det ikke må tage mere end 2½ time at rejse fra København til Hamborg med tog. Det vil knytte de to store metropoler tættere på strækningen fra København via Femern-forbindelsen til Puttgarden i Tyskland. Designet af de tyske landanlæg mellem Puttgarden og Hamborg er dog endnu ikke færdiggjort. I statstraktaten mellem Danmark og Tyskland jernbanestrækning giver mulighed for en maksimal hastighed på 160 km/t. STRING mener, at en opgradering og fremskyndelse af de tyske landanlæg er nødvendigt for at få fuldt udbytte af den nye infrastruktur helt fra åbningen Sverige samt Storebæltsforbindelsen sammen og skabe mulighed for, at der vedrørende Femern-forbindelsen er det i Beslutningerne vedrørende den i Danmark er eksempler på, hvordan øget tilgængelighed har skabt store forandringer og høj vækst Kilde: Transport Datalab/HTC opstår en ny kulturel og økonomisk synergi samt et nyt nordeuropæisk kraftcenter til gavn for hele regionen. fastlagt, at forbindelsens landanlæg i Tyskland først er færdigetableret syv år endelige løsning vil blive truffet i løbet af 2014 og Måden, vi udformer trafiksystemet i Udvikling i passagertransport Samtidig vil en sådan modernisering Passagerer pr. år på eksisterende forbindelser Femern-korridoren på, er desuden afgørende for, om mere gods kan flyttes over på jernbanenettet og om de miljøvenlige tog kan konkurrere med transportformer med højere emissionsniveauer, dvs. biler og fly. Personkilometer (i milliarder), EU Personbiler Busser Tog Fly af den omkring 300 km lange jernbanestrækning mellem København og Hamburg medføre en stigning i mængden af gods, der kan transporteres med tog. Det betyder også en stigning i kundegrundlaget på de internationale flyruter fra Københavns Lufthavn, når Nordtyskland i tidsmæssig henseende Storebælt Øresund Rødby-Puttgarden / Kilde: Transport Datalab/HTC kommer langt tættere på lufthavnen. Kilde: STRING Europa-Kommissionen skønner, at både gods- og passagertrafikken vil blive næsten fordoblet i perioden Det øger behovet for moderne infrastruktur og gør det nødvendigt at styrke jernbanernes mulighed for at konkurrere med fly- og vejtransport markant, hvis vi skal øge effektiviteten og opfylde EU s miljømål. I Danmark har Folketinget allerede vedtaget det kvalitetsniveau, der skal De faste forbindelser i og omkring Danmark er vokset markant med hensyn til mobilitet og aktivitet. Her ses udviklingen i antal personer, der har krydset henholdsvis Storebælt og Øresund samt udviklingen i samme periode for færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden. Når den faste forbindelse under Femern Bælt åbnes i 2021, må der desuden forventes en markant ændring i trafikmønstre. 4 5

4 En grøn vækststrategi for STRING STRING arbejder på at skabe vækst i korridoren mellem Skåne og Hamborg. I denne kontekst er grøn vækst ikke længere et alternativ til almindelig vækst i moderne samfund det er et must, når det handler om at skabe traditionel økonomisk vækst. Denne form for vækst har fokus på at gå bort fra en ressourceødelæggende og emissionsintensiv økonomi og i stedet arbejde for en reduktion af skadelige udledninger, effektiv udnyttelse af naturressourcer samt støtte til virksomheder, der innoverer og implementerer grønne politikker, der reducerer CO2-udledningen. Dette er helt afgørende i en tid med begrænsede ressourcer. Men grøn vækst er ikke bare vigtigt i et miljømæssigt perspektiv grøn vækst gør også vores region mere attraktiv. For at få en fordel i konkurrencen om at tiltrække internationale investeringer, forretninger og kompetencer skal vi vise verden, at STRING tror på ansvarlig vækst, hvor det grønne aspekt er centralt. Grøn og ansvarlig vækst, er derfor centralt for udviklingen af enhver form for vækst. For at afspejle og udbygge dette har STRING nu udarbejdet en grøn vækststrategi, der dækker hele regionen. Inden for STRING-samarbejdet har vi nogle af verdens førende brancher, når det handler om cleantech, energieffektivitet, vindenergi og affaldshåndtering, samt flere andre brancher, der har fokus på bæredygtighed. Vi har desuden meget stor knowhow i den offentlige sektor inden for planlægningsog innovationsinitiativer, som understøtter bæredygtige klimaløsninger, såsom klyngebyggeri. Formålet med den grønne vækststrategi er at samle ressourcer og viden fra virksomheder, forskningsinstitutioner og den offentlige sektor i regionen, så vi på grundlag af dette kan sikre en bæredygtig, ansvarlig og økonomisk sund udvikling af vores velfærdssamfund. Strategien fokuserer på fem temaer, hvor vi er førende, og som også har potentiale for forretningsudvikling. Disse temaer er: Grøn mobilitet Bæredygtige byer Energieffektivitet i bygninger Vedvarende energi Ressourceeffektivitet og affaldshåndtering Vi har gennemgået igangværende centrale initiativer i regionen og afdækket mangler og uudnyttede muligheder. Strategien identificerer således seks nye projekter, som vi mener bør iværksættes, og som dækker hele regionen. Disse profilprojekter anses for at være nødvendige for at fremme den grønne vækstdagsorden. Efter at have fastlagt konkrete handlinger er næste skridt at indføre strategianbefalingerne og få igangsat profilprojekterne. Projekterne skal ledes af klynger bestående af interessenter fra erhvervslivet, den akademiske verden og den offentlige sektor. 6 Foto: colourbox 7

5 Forskning og udvikling Kultur og turisme For at opnå synergieffekter af samar- Når Femern Bælt-tunnelen åbner i kan arbejde sammen om at udbygge med andre ord mere end blot hotel- bejdet inden for forskning og udvik- 2021, vil Nordeuropa opleve forandrin- de interne og eksterne turistmarkeder overnatninger og omsætning inden ling både i virksomhederne og på ger. Mobiliteten vil blive øget, og det i regionen, ligesom den indeholder for turistbranchens kerneområder. universiteterne er det nødvendigt, at bliver nemmere at besøge nabolande- et projektkatalog med nødvendige Turisme skaber også jobs, international mange parter arbejder sammen om ne. For at sikre, at vores region virkelig initiativer og/eller projekter. Projekterne opmærksomhed, netværk og et grund- en fokuseret indsats i den nærmeste får gavn af etableringen og udbygnin- sætter fokus på de prioriterede initia- lag for strategisk infrastruktur, såsom fremtid. STRING vil fremme og invitere gen af den faste forbindelse, er det vig- tiver hos hver enkelt projektpartner og lufthavne, arenaer og kongrescentre. til samarbejde mellem organisationer, tigt også at se på turisme. For at mak- vil stimulere tværregional turisme eller Det er vigtigt at forstå, at turisme er universiteter, virksomheder, forskere og simere effekterne har STRING sammen udvide markedspladsen for internatio- et værdikædeprodukt, som binder en den offentlige sektor i STRING-regio- med en række centrale turismeaktører nal turisme. lang række sektorer sammen i bestræ- FOTO: Johannes Jansson /www.norden.org nen, både for at etablere de relevante klynger og for at fortælle historien om fra hele korridoren både den private og den offentlige sektor udarbejdet Et af de vigtigste punkter, rapporten belserne på at levere et samlet produkt til kunderne. Der er mange muligheder for samar- Bælt åbner i 2021, og vil gøre vores del regionens kompetencer. Building Tourism -strategien. peger på, er behovet for at se turisme bejde inden for forskning og udvikling af Europa til verdens førende region som et strategisk aktiv til at opnå Turisme er derfor et meget vigtigt blandt virksomheder og forsknings- inden for materialeforskning. Strategien går ud på at sikre, at vækst og udvikling. Turisme skaber element i regionens samlede vækst. institutioner i Danmark, Sverige og Femern Bælt-regionen kan klare sig i Nordtyskland. Det seneste eksempel I STRING-regionen er der også en den skærpede internationale konkur- er den samarbejdsaftale, der er indgået række andre kompetenceområder, der rence om turister. Det skal opnås ved mellem det neutronbaserede forsk- giver mulighed for samarbejde, bl.a. at styrke turistbranchen i hele regionen ningscenter ESS, som er ved at blive vindenergi, cleantech, fødevaresekto- gennem vidensdeling og samarbejde opført i Lund i Skåne, og hvor data- ren, lægemiddelindustrien, havforsk- både nu og efter forbindelsens åbning. centret vil blive placeret på Niels Bohr ning og logistik. Potentialet for at øge STRING-partnerne er enige om, at Institutet i København, og røntgenfa- samarbejdet mellem Danmark, Sverige turistbranchen skal spille en aktiv rolle ciliteterne på forskningscentret DESY og Tyskland på disse områder er i integration, vækst og skabelse af nye i Hamborg. Begge faciliteter vil være betydeligt og vil bidrage til at sikre nye jobs i kølvandet på etableringen af i drift på omkring det tidspunkt, hvor investeringer og nye arbejdspladser. den faste forbindelse. Strategien viser den faste forbindelse over Femern således, hvordan regionale aktører FOTO: Femern A/S 8 9

6 Barrierer Et helt centralt punkt i en integrationsproces på tværs af landegrænser er arbejdet med at fjerne barrierer og hindringer for fri bevægelighed. Helt almindelige, men vigtige aspekter som skat, ansættelsesforhold, forskelle i lovgivning, regler og administration, eller simpelthen manglende viden og forståelse, kan blokere en individuel integrationsproces. Grænseoverskridende samarbejdsorganisationer som Öresundskomiteen, Femern Bælt Komitéen og samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig har en solid viden om, hvad problemerne består i, og har alle produceret omfattende rapporter og forslag til regeringerne i Danmark, Sverige og Tyskland om, hvordan nogle af disse problemer kan løses. Regeringerne har således adgang til veldokumenteret materiale, når de skal håndtere disse spørgsmål. STRING støtter bestræbelserne på at nedbryde barriererne og på den måde sikre den bedste udnyttelse af de massive investeringer i grænseoverskridende infrastruktur, som de samme regeringer har foretaget eller er ved at foretage. FOTO: Johannes Jansson/norden.org STRING i tal Indbyggertal (2012): Arbejdsstyrke (2012): Bruttoregionalprodukt (2010, mio. euro): BRP/indbygger (2010): (EU 27-gennemsnit: ) Ledighed (2012): 6,6% (EU 27-gennemsnit: 10,4%) 56 universiteter 18 forskningsinstitutioner studerende videnskabelige medarbejdere KILDE: EUROSTAT 5. FEHMARNBELT BUSINESS COUNCIL (FBBC) Yderligere information STRING Sekretariat Alleen Sorø Danmark Jacob Vestergaard Direktør Rebecca Elliott Project Advisor Stefan Rehm Project Advisor Thomas Littmann Project Advisor

7 JANUAR 2014 DESIGN: ICONO STRING er et politisk grænseoverskridende samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Sjælland i Danmark, Region Skåne i Sverige og Hamborg og Slesvig-Holsten i Tyskland. Det er vores vision, at STRING-regionen skal være drivkraften bag en nordeuropæisk grøn vækstkorridor bestående af STRINGregionen i et funktionelt samarbejde med vores naboregioner. Korridoren bliver et grønt europæisk kraftcenter og en stærk strategisk akse, som vil bidrage til viden, vækst, velfærd og bæredygtighed i Nordeuropa, herunder Østersøregionen.

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL. 1.-15. KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion 17. april 2015 Af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet Opfølgning på Den faste Femern Bælt-forbindelse

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann university of copenhagen Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann Publication date: 2015 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø EKSPANSIV STORBYREGION Lover stor indsats mod grænsehindringer Dansk og svensk økonomi taber hvert år milliarder på svært overkommelige grænsehindringer. Nu lover Danmarks og Sveriges ministre for nordisk

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere