Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen"

Transkript

1 Notatark Sagsnr G Sagsbehandler Susanne Ernst Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale, der er i Hedensted kommunes vestre del, som et oplevelsesrum knyttet til den øvre del af Gudenåen fra udspringet i Tinnet krat til Tørring og videre gennem Uldum Kær til Åle. Udnytte med henblik på flere oplevelser og øget synliggørelse/markedsføring, der kan trække flere besøgende/turister til området og derved skabe vækst hos turisterhvervet og følgeerhvervet, først og fremmest transport og detailhandlen. Det skal ske ved et øget samarbejde mellem områdets erhverv (turisme- og følgeerhverv) samt frivillige kræfter. Formålet er endvidere at knytte oplevelsesrum Gudenåen i Hedensted kommune sammen med de større indsatser, der er omkring Gudenåen og Hærvejen, så vi fx får områdets oplevelser, produkter og pakker med i disse større internationale markedsføring og synlighed på internationale salgskanaler. Det er også formålet at bygge videre på indsatsten i projektet Det Store Vandskel d.e. området fra Uldum i øst til Hastrup i vest og fra Vester Palsgaard i nord til Øster Nykirke i syd, et projekt, som Hedensted kommune har været projektleder på i 2013 og 2014, og som har øget samarbejdet i det område. Navne på projektansvarlige Mette Vildbrad, Hedensted kommune, er projektansvarlig Som projektleder ansættes Gunhild Øeby Nielsen, der har været konsulent på projektet Det Store Vandskel et samarbejde mellem Hedensted, Vejle og Ikast-Brande kommuner mhp at binde området fra Uldum til Hastrup og fra Vester Palsgaard til Øster Nykirke sammen. Gunhild har endvidere været projektleder på både Hærvejsog VisitGudenaa-projekterne, ligesom hun har kendskab til arbejdet i OplevGudenå og de nuværende Hærvejsprojekter i både midt- og syddanmark.

2 Baggrund for projektet Der har i flere år været arbejdet med at udvikle oplevelserne for besøgende både lokalt i området (fx Uldum, Ølholm, Linnerup mose, Hærvejens lejrskole) og i større skala omkring Gudenåen både VisitGudenaa og OplevGudenaa og Hærvejen i både Midt- og Syddanmark. Desuden har Hedensted kommune i 2013 og 2014 været projektleder på et samarbejdsprojekt omkring projektet Det Store Vandskel som et selvstændigt oplevelsesrum både for Hærvejsturister og Gudenåturister og i sig selv og fået udviklet salgskoncepter bl.a. turforslag til busvognmænd og en 2-dages vandretur på Hærvejen gennem området. Projektet var et samarbejde mellem Vejle, Ikast-Brande og Hedensted kommuner og turismeorganisationer samt Naturstyrelsen Midtjylland. Disse mange projekter har både drejet sig om/drejer sig om naturgenopretning, etablering af stier og infrastruktur, ny og bedre formidling samt udvikling af nye turistprodukter og udvikling af turistdestinationer (Hærvejen og GudenåLandet) inkluderende brand (værdisæt, logo m.v.), udvikling af nye turistprodukter og dansk og international markedsføring m.v. Den vestlige del af Hedensted kommune er et udpræget landdistriktområde men med et potentiale i form af aktive borgere, der ønsker at arbejde for udvikling af deres område smukke naturområder og natur- og kulturhistoriske fortællinger små turismevirksomheder, der er samarbejds- og udviklingsparate sammenhæng med oplevelsesrummet Det Store Vandskel, destination Hærvejen og destination Gudenåen tilgængelighed fra motorvejen, hvilket styrkes, når der kommer attraktionsskilt, og nærhed til større byer og turistområder, der udgør et potentiale i forhold til endagsturister, men også i forhold til Nordtyskland (2½ time fra Hamborg), hvor området kan byde på miniferier på Hotel Gudenå eller andre af områdets overnatningssmuligheder. Projektets relevans og fokusområde Projektet Oplevelsesrum Gudenå understøtter primært Hedensted kommunes Lokal Udviklingspuljes fokusområde 1: Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne, idet projektet først og fremmest vil støtte turismeerhvervet og følgeerhvervet det vil især sige detailhandlen og transportsektoren for at opnå målet om udnyttelse af området oplevelses- og vækstpotentiale. Projektet målgruppe er derfor primært områdets turismevirksomheder samt detailhandlen i området. Målgruppen er også de lokale ildsjæle og borgergrupper, der brænder for udvikling af deres område dvs. lokalråd, borgergrupper m.v. Projektet vil afdække potentialerne og afhjælpe de udfordringer, virksomhederne står med i forhold til at udvikle deres forretning. Projektet skal også yde støtte til de, der øn- 2

3 sker at starte virksomhed op, leje deres bolig ud som feriebolig, udvikle deres produkt til et turismeprodukt fx fødevareproducenter m.v. Projektet skal inspirere til øget samarbejde, udvikling af nye produkter fx picnickurv, cykeludlejning, Gudenåmenu, en kunstnerisk souvenir, en guidet tur på cykel etc. kreativ markedsføring og brug af de sociale medier, så vi opnår større synlighed og flere gæster i området til gavn for turismevirksomhederne, de handlende i Tørring, Uldum og de øvrige landsbyer, gårdbutikker m.v. Vi vil afprøve nye former for samarbejde mellem virksomheder og frivillige, der er ambassadører for deres område. Her vil projektet også støtte fokusområde 3: Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner, idet lokalrådene kan bygge på Nørre Snede lokalråds erfaringer med at understøtte Hærvejsturen søsat i projektet Det Store Vandskel, hvor de kører bagage og transporterer turisterne retur efter endt vandring. Projektet vil fortsat binde området sammen med destination Gudenåen og destination Hærvejen og bl.a. koble vores produkter på deres internationale markedsføring i bl.a. Nordtyskland, Holland og Norge. Vi vil ligeledes koble tilbuddene i området på Aarhus 2017, hvor det er relevant fx i forhold til kulturturisme og rute-indsatsen. Projektet vil ligeledes øge sammenhængskraften til de øvrige aktører i området Det Store Vandskel, idet området fra Uldum til Thyregod og fra Vester Palsgaard til Kollemorten udgør et oplevelsesrum, der rummer potentiale for miniferier med base på fx Hotel Gudenå i Tørring, men også oplevelsesrum for endagsgæster fra Vejle, sommerhusområdet i Juelsminde, Horsens, Herning, Århus eller motorvejsfarende, der ser det nye skilt, der sættes op ved motorvejen. Projektet skal endvidere være med til at brande Hedensted Kommune ved at skabe ny formidling af området både samlet set og mere fokuseret målrettet de relevante målgrupper. Vi vil kortlægge de mange formidlingskanaler og tiltag samt vurdere, hvordan området bedst formidles og synliggøres. Formål med projektet Projektets formål er at udvikle området vest for motorvejen i Hedensted kommune med udgangspunkt i kerneproduktet Gudenåen. Udvikle i form af øget salg og dermed øget vækst i områdets turismevirksomheder, herunder det erhverv, der indgår i turistproduktets værdikæde først og fremmest detailhandel og transportsektoren. Dette vil også gavne borgerne og gøre området mere attraktivt for tilflyttere, idet det løfter områdets oplevelsestilbud. Det er endvidere et formål at styrke samarbejdet i området Det Store Vandskel og koble oplevelsesrummet omkring Gudenåens øvre løb på de store indsatser, der pågår, for at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale og dermed det vækstpotentiale, området rummer, bedst muligt. 3

4 Projektets mål er at 1) at udvikle produkter, der er klar til salg i sæson 2015, og identificere de bedste salgskanaler og 2) at skabe ny, sammenhængende formidling og synliggørelse af området på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til de mange andre tiltag/projekter, projektet har berøringsflader med. Projektet afsluttes med anbefalinger til det fremtidige samarbejde, herunder rollefordeling mellem kommuner, visit-organisationer, destinationssamarbejder, virksomheder og frivillige. Aktiviteter og delmål - detaljeret beskrivelse Overordnet Projektet løber i 1 år, fra maj 2014 til maj Eftersom turismeerhvervet er afgørende for projektets succes, er der taget højde for deres årscyklus med højsæson og lavsæson. I løbet af det år skal der kortlægges potentialer og huller i oplevelsesrummet både i forhold til infrastruktur/faciliteter/skiltning, formidling/synliggørelse og produkter/tilbud udvikles nye tilbud og produkter ved hjælp af netværk og nye samarbejder og partnerskaber produceres nyt informations- og markedsføringsmateriale på den måde, det vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til de øvrige tiltag i området forår 2015 skal området markedsføres og sælges. Projektleder sørger for at informere den lokale presse løbende, ligesom der oprettes en hjemmeside på Hedensted.dk om projektet for presse og for aktører Maj 2014: Kortlægning og kickstart af sæson 2014 Kortlægning af aktører, produkter og projekter i området kursusdag om billig og kreativ markedsføring, bl.a. via de sociale medier mulighed for at lægge produkter i VisitJuelsmindes bookingportal, Kystlandet.dk, på visitgudenaas hjemmeside m.v., mhp på mere salg i sæson Delmål: Øge markedsføring og salg af eksisterende produkter og tilbud i området allerede i sæson 2014 Juni-aug. 2014: Afdækning og kortlægning og etablering af samarbejdet Afdækning af erhvervets udfordringer samt muligheder for netværk. Kortlægning af områdets infrastruktur, projekter i pipeline (GudenåPartnerskab, Vejle kommune?), huller m.v. Kortlægning af formidlingskanaler og tiltag i området herunder mulighed for at digitalisere Vejle, Hedensted og Ikast-Brandes kommuners fælles kort over området og/eller tilknytning til OplevGudenaa-kortet. Delmål aug. 14: Detaljeret kendskab til og beskrivelse af erhvervets udfordringer og behov, områdets infrastruktur og faciliteter samt relevante formidlings- og markedsføringstiltag 4

5 Sept.-dec. 2014: Produktudvikling og pakketering Netværksmøder og virksomhedsbesøg mhp øget samarbejde og dannelse af netværk med det formål at udvikle nye produkter/tilbud/pakker Kursusdage mhp at imødekomme turismeerhverets og øvrige samarbejdspartneres behov fx markedsføring vha sociale medier, værtsskab og kendskab til området Facilitering af erhvervets produktudvikling og markedsføring fx formidling af praktikanter og evt. indgå i egentlig samarbejde med et universitet, der også vil tilføre ny viden; information omkring reglerne for skiltning; sammenknytning med relevante partnere, der kan inspirere eller hjælpe med udfordringer Stillingtagen til skiltning, brand, design, markedsførings- og formidlingskanaler, herunder hjemmeside og interaktivt kort produktion af informations- og markedsføringsmateriale Kortlægning af mest relevante og effektive markedsføring og salgskanaler i ind- og udland, herunder dialog med turoperatører Delmål dec. 14: Netværk og samarbejder etableret. Produkter klar til markedsføring og salg. Klar til at effekture nyt informationsmateriale, koble sig på de valgte platforme m.v. Jan.-maj 2015:Markedsføring og salg Markedsføring og salg via visit`ernes kanaler Markedsføring og salg via virksomhedernes egne kanaler Markedsføring og salg evt. via turoperatører Med VisitGudenå og Hærvejen og egne visit-organisationer på messer i indog udland Slutmål juni 15:Øget markedsføring og salg frem mod sæson 2015 Afsluttende rapport med anbefalinger til det videre arbejde Deltagere i projektet Direkte deltagere i eller målgruppe for projektet er først og fremmest områdets turismeerhverv, herunder også det erhverv, der samarbejdes med i Det Store Vandskel. Desuden lokale grupper og ildsjæle, der ønsker at udvikle deres lokalområde (se bilag). Deltagere i projektet er endvidere Hedensted Kommune, der ansætter/står for projektledelsen og sørger for synergi mellem VisitGudenaa-projektet og GudenåSamarbejdet (GIS-afdeling). Natur og Miljø i forhold til skiltning og faciliteter. Kommunal erhvervservice i forhold til de små turismevirksomheders udfordringer. VisitJuelsminde er en vigtig samarbejdspartner i projektet, idet de markedsfører området og flere af virksomhederne er medlemmer hos dem. VisitGudenaa. OplevGudenaa (GudenåSamarbejdet). Hærvejen Midt. Hærvejen Syd. 5

6 Budget til Oplevelsesrum Gudenåen Netværksmøder: 5 netværksmøder á kr.: Temadage: 3 af kr.: Udarbejdelse og oprettelse af Virtuel portal: Foldere med QR-koder: (10x21 cm, 2x10 s., stk., bogtryk) Videokamera til projektleder: Canon LEGRIA HF G25+hukommelse: Deltagelse i Ferie for alle Udarbejdede af særligt skilt/ikon for projektdeltagere: design Piktogrampæle til projektdeltagerne: 30 pæle á 450,- kr. Specialpiktogram, 10x10 cm incl lakerering.: 30 á 130,- kr. Projektledelse og tilrettelæggelse: Revision: I alt: ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Finansieringsplan for projektet Der er bevilget tilskud fra LAG Hedensted på 1/2 delen af beløbet. 6

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER TID TIL Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 4- Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... MEDARBEJDERE HOS VISITRANDERS Medarbejderstaben består fast af 4 personer, derudover af projektansatte.

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

- en verden af muligheder

- en verden af muligheder - en verden af muligheder NYE DIGITALE REDSKABER MEET RANDERS GUDENÅEN - EN KILDE TIL VÆKST HVIDSTEN GRUPPEN MEDLEMSKAB GIVER INDFLYDELSE! DE T ARBE JDER VI MED... Medlemskab giver ind ydelse! Der er markante

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Turisme. Politik for Hedensted Kommune Turisme Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner og mål...5 3. Status...9 4. Målgrupper...12 5. Indsatsområder...14 6. Arbejdsform... 18 Udarbejdet af Kultur & Erhverv

Læs mere