Introduktion til LCA på bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til LCA på bygninger"

Transkript

1 Introduktion til LCA på bygninger 2015

2 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som indgår i en livscyklusvurdering... 6 Hvad kan en LCA fortælle?... 7 Livscyklusfasernes betydning... 7 Hvad skal bruges til en LCA på en bygning?... 9 Materialer og mængder Levetider på bygninger og byggevarer Det samlede etageareal Energi i driftsfasen Data Beregningsværktøj Livscyklusfaser Kategorier og indikatorer Baggrund standarder for LCA Generel fremgangsmåde for LCA Specifikt for bygninger... 17

3 Introduktion til LCA på bygninger 3 Introduktion Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser. Det gælder også for byggeri, hvor LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus. LCA indgår de i europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, i byggevareforordningen og i certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri. I regeringens byggepolitiske strategi er LCA ligeledes udpeget som en vigtig del af indsatsområdet bæredygtigt byggeri. LCA giver de forskellige aktører der arbejder med vurdering af den miljømæssige del af bæredygtigt byggeri en grundlæggende viden om hvilke parametre der bidrager til ressourceforbrug og potentielle miljøpåvirkninger i bygningens livscyklus. Ved at inddrage LCA som et værktøj i byggeriers designfase kan byggevarernes og de forskellige bygningsdeles betydning ses i sammenhold med f.eks energiforbrug på byggepladsen og driftsenergiforbruget. LCA kan derved bruges som et led i miljørigtig design af bygninger og til at dokumentere resultaterne. Figur 1 Mere bæredygtige løsninger skal opnås ved at gå fra at betragte og optimere bygningsdele og produkters levetid til at betragte deres livscyklus. Materialer og bygningsdele skal kunne anvendes igen, enten som hele komponenter eller indgå i produktionen af nye produkter. Fra levetid Til livscyklus Denne introduktion til LCA på bygninger udgives samtidig med at Energistyrelsen lancerer et værktøj for LCA på bygninger LCAbyg. Publikationen har desuden relation til en række andre samtidige publikationer om bæredygtigt byggeri fra Energistyrelsen: Vejledning for bæredygtigt byggeri, Introduktion til LCC på bygninger og Bygningens livscyklus. Formålet med publikationen er at give en introduktion til: Hvad LCA på bygninger kan bruges til Hvordan bygningens livscyklus kan karakteriseres Hvordan LCA på bygninger udføres i praksis Publikationen henvender sig bl.a. til arkitekter, rådgivere, bygherrer og entreprenører som ønsker at få et indblik i hvorledes LCA kan bruges som et led i udvikling af bæredygtigt byggeri.

4 Introduktion til LCA på bygninger 4 Bygningens livscyklus 1. Produktfasen Fasen vedrører de processer, der har at gøre med produktionen af de byggevarer, der benyttes i bygningen: Udvinding af råstoffer, transport til produktionssted samt den endelige produktion af byggevarerne. Livscyklusvurdering af bygninger indebærer normalt vurderinger af hele bygningens livscyklus. Det betyder at samtlige faser inkluderes i vurderingen, alt fra udvinding af ressourcer til fremstilling af byggevarer over byggeprocessen, brugsfasen og nedrivningen og til materialerne bortskaffes eller genanvendes. Bygningens livscyklus er således opdelt i fem faser som er vigtige at forholde sig til: Produktfase, byggeprocesfase, brugsfase, endt levetid og næste produktsystem. Oftest har man bedst kendskab til de første to faser, også selvom der i praksis kan opstå udfordringer med at fremskaffe tilstrækkelige data til beregningerne. De efterfølgende tre faser er scenariebaserede, hvilket betyder at man må gøre sig antagelser om hvorledes bygningen bruges, vedligeholdes og afslutningsvis nedrives. Ifølge den europæiske standard EN 15978:2011 skal den sidste fase, som vedrører genanvendelse af byggeaffald, rapporteres som en separat del af beregningerne. 2. Byggeprocesfasen Fasen dækker de processer, der har at gøre med byggevarernes vej fra produktionen og frem til det tidspunkt, hvor de er installeret som en del af det færdige byggeri: Transport fra producent frem til byggepladsen samt installationen i byggeriet. 3. Brugsfasen Denne fase vedrører de processer der relaterer sig til byggevarernes fortsatte ydeevne som en del af bygningen, dvs. vedligehold, udskiftning, reparation mm. Dertil kommer processer vedrørende det løbende forbrug af vand og energi til bygningens drift. Processerne vil oftest basere sig på scenarier, altså forestillinger om hvordan processerne vil ske. 4. Endt levetid Processerne i denne fase er ligeledes scenariebaserede. De omhandler det der sker når bygningen er udtjent, dvs bygningens nedrivning og de efterfølgende processer for oparbejdning eller behandling af byggevarer/materialer frem til bortskaffelse eller videre brug i andre produktsystemer. 5. Næste produktsystem Denne scenariebaserede fase indeholder de beregnede gevinster og ulemper fra genbrug og genanvendelse af byggevarer/materialer. Bidrag fra denne fase skal ifølge de europæiske standarder betragtes som udenfor systemgrænsen og rapporteres separat.

5 Introduktion til LCA på bygninger 5 Hvordan ser bygningens livscyklus ud? Figur 2 viser hvordan en typisk livscyklus for en bygning ser ud og hvilke faser og processer der indgår. En LCA sammenregner samtlige udvekslinger med miljøet der sker i løbet af de inkluderede livscyklusfaser. Udvekslingerne kan have form af f.eks. emissioner ved transport eller ressourceforbrug fra dyrkning af træ. På næste side kan du se hvilke måleenheder der benyttes til de forskellige kategorier af miljøpåvirkninger. Figur 2 Typiske faser i bygningers livscyklus: Produktfase, byggeprocesfase, brugsfase, endt levetid og næste produktsystem. 1 Produktfasen Udvinding af råstoffer Transport Materialeproduktion 2 Byggeprocesfasen Transport Installation 5 Næste produktsystem Potentiale for genvinding, genanvendelse og genbrug 4 Endt levetid Nedrivning Transport Affaldsbehandling Deponering 3 Brugsfasen Ibrugtagning Vedligehold Reparation Udskiftning Renovering Energiforbrug Vandforbrug

6 Introduktion til LCA på bygninger 6 Typiske miljøpåvirkninger som indgår i en livscyklusvurdering LCA indebærer en kortlægning af alle input og output i forbindelse med det undersøgte systems livscyklus. Ud fra alle input og output, dvs. forbruget af ressourcer og de emissioner som kan associeres til de forskellige processer, beregnes potentielle miljøpåvirkninger. Resultaterne af en livscyklusvurdering opgøres på en udvalgt række af målbare indikatorer. Ved siden af er ofte benyttede indikatorer til vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Kategori Global Opvarmning (GWP) Enhed CO2 -ækvivalenter Problem Når mængden af drivhusgasser i atmosfæren øges, opvarmes de jordnære luftlag med klimaændringer til følge. Kategori Forsuring (AP) Enhed SO2-ækvivalenter Problem Reagerer med vand og falder som sur regn, der bl.a. medvirker til at nedbryde rodsystemer og udvaske planternes næringsstoffer. Kategori Udtømning af abiotiske ressourcer fossile brændsler (ADPf) Enhed MJ Problem Et højt forbrug af abiotiske ressourcer kan bidrage til udtømning af tilgængelig energi i form af fossile brændsler. Kategori Ozonlagsnedbrydning (ODP) Enhed Ethen- ækvivalenter Problem Nedbrydning af det stratosfæriske ozonlag som beskytter flora og fauna mod solens skadelige UV-A og UV-B-stråler. Kategori Næringssaltbelastning (EP) Enhed PO4-ækvivalenter Problem For høje tilførsler af næringsstoffer fremmer uønsket plantevækst i sarte økosystemer, f.eks. algevækst med fiskedød til følge. Kategori Primærenergiforbrug (PEtot) Enhed MJ eller kwh Problem Et højt forbrug af ressourcer i primærenergiform fra fossile og fornybare kilder kan bidrage til udtømning af naturlige ressourcer. Kategori Fotokemisk ozondannelse (POCP) Enhed R11-ækvivalenter Problem Bidrager i forbindelse med UV-stråler til at danne jordnær ozon (sommersmog) som bl.a. er skadelig for luftvejene. Kategori Udtømning af abiotiske ressourcer grundstoffer (ADPe) Enhed Sb-ækvivalenter Problem Et højt forbrug af abiotiske ressourcer kan bidrage til udtømning af tilgængelige grundstoffer i form af f.eks. metaller eller mineraler. Kategori Forbrug af sekundære brændsler (Sek) Enhed MJ eller kwh Problem Sekundære brændsler (f.eks. affald) er i princippet en begrænset ressource, og derfor kan et højt forbrug af sekundære brændsler indirekte føre til ressourceknaphed.

7 Introduktion til LCA på bygninger 7 Hvad kan en LCA fortælle? Livscyklusfasernes betydning LCA giver dig et overblik over miljøpåvirkningerne i de forskellige faser i bygningens livscyklus. Figur 3 Eksempel på fordeling af bidrag til miljøpåvirkninger fra de forskellige livscyklusfaser. Her den procentvise fordeling af potentialet for global opvarmning (GWP). Figuren til højre illustrerer hvordan en bygnings LCAresultater for en påvirkningskategori, her potentialet for global opvarmning, kan opdeles på de forskellige inkluderede livscyklusfaser. Herfra er det muligt at rette fokus mod de mest betydende livscyklusfaser og forsøge at minimere de negative bidrag. % 50 Brugsfasen Med en LCA kan du få hjælp til at prioritere din optimeringsindsats på et informeret grundlag og vurdere de enkelte processer op mod det større perspektiv af bygningens samlede livscyklus. For eksempel: Produktfasen Hvad betyder materialepåvirkninger mod energiforbruget i bygningen? Hvor meget bidrager de forskellige bygningsdele med? Byggeprocesfasen Endt levetid Næste produktsystem Hvordan kan materialevalget optimeres for at reducere miljøpåvirkningerne? -10

8 Introduktion til LCA på bygninger 8 1. Materialer vs. energi Som vist i figuren nedenfor, giver LCA dig mulighed for at dele processerne op i dem der har med energiforbruget i bygningens brugsfase at gøre og dem der har med materialerne at gøre. Sidstnævnte betegnes ofte som indlejrede påvirkninger. Miljøpåvirkninger fra energiforbruget har traditionelt været den største bidragyder til bygningers LCA-resultater. Eftersom fremtidens bygninger forventes både at have et lavt energiforbrug til drift samt at komme fra vedvarende energikilder, kommer de indlejrede påvirkninger fra byggevarer dog til at fylde forholdsmæssigt mere i den samlede LCA for en bygning. 2. Bygningsdelenes betydning LCA giver dig overblik over hvordan de forskellige bygningsdele bidrager til de samlede miljøpåvirkninger. På denne måde kan du få hjælp til at bestemme hvilke bygningsdele du skal være opmærksom på hvis du vil begrænse de potentielle miljøpåvirkninger fra din bygning. Eller du kan, som vist på figuren nedenfor, afprøve forskellige bygningsformer og se hvordan de samlede resultater ændrer sig såvel som fordelingen mellem de enkelte bygningsdele. 3. Materialernes betydning LCA giver dig mulighed for at sammenligne materialer eller byggevarer med samme byggetekniske egenskaber på deres miljøprofil. På denne måde kan du få hjælp til at vurdere miljøprofilen af forskellige løsninger, for eksempel ved materialevalg til bygningsdele. Vær opmærksom på at resultaterne af de mange kategorier af miljøpåvirkninger ikke kan lægges sammen til et enkelt resultat. Man må derfor afveje resultaterne for de forskellige kategorier hver for sig. Figur 4 Figur 5 Figur 6 Materialer Driftsenergi Bidrag til GWP fra: Dæk Vægge Tag Teknik Materiale 1 Materiale 2 35% 45% CO2- ækvivalenter 60% 40% for en bygning 30% 35% 25% 10% Enfamiliehus 15% 5% Etagehus GWP ODP AP EP POCP Petot Sek

9 Introduktion til LCA på bygninger 9 Hvad skal der bruges til en LCA på en bygning For at kunne udføre en LCA på din bygning skal du have klarhed og rådighed over følgende, som beskrives uddybende på de kommende sider: INFO OM BYGNINGEN Materialer og mængder Levetider på bygning og byggevarer Det samlede etageareal Energi i driftsfasen REDSKABER Datagrundlag Beregningsværktøj LCA-SPECIFIKKE OVERVEJELSER Livscyklusfaser Kategorier og indikatorer Side 10 Side 13 Side 15

10 Introduktion til LCA på bygninger 10 Materialer og mængder Oplysninger om mængder af samtlige benyttede materialerskal bruges til beregningen af bygningens potentielle miljøpåvirkninger i en LCA-beregning. Alt efter LCA ens formål kan opgørelsen være mere eller mindre detaljeret. Til tidlige screeningsformål kan det være tilstrækkeligt at regne på hovedkomponenterne i de primære bygningsdele. En mere detaljeret vurdering indeholder flere informationer, f.eks. mere detaljeret materialeopgørelse. I princippet kan LCA en regne ned til sidste skrue og liste i din bygning, men det kan være en tidskrævende proces at kortlægge mængder på så højt et detaljeringsniveau. Indsamling af data over materialeforbruget er nok den mest tidskrævende del af udførelsen af en LCA. Det skyldes at der under normale omstændigheder aldrig foreligger en endelig opgørelse over det totale forbrug af de enkelte materialer. Det er derfor ofte nødvendigt at sammenstykke denne information ud fra for eksempel: Udbudsmateriale BIM modeller Tegninger Produktinformation for benyttede byggevarer Hvert enkelt materiale knyttes efterfølgende til et eller flere datasæt for de processer man regner med i livscyklussen. Datasættene kan stamme fra databaser eller fra produktspecifikke miljøvaredeklarationer (se side 13). I de fleste danske byggerier vil cementbaserede materialer og/eller tegl udgøre en stor del af bygningens samlede masse som illustreret i figur 8. Det betyder dog ikke nødvendigvis at disse materialer står for de største bidrag til LCA-resultaterne. Kilogram for kilogram kan der nemlig være stor forskel på miljødata materialerne imellem. Figur 7 Figur 8 Eksempel på materialer i en ydervæg kg materiale ved opførelse af et typisk dansk enfamiliehus i ét plan. 13 kg fibercement pr. m2 ydervæg 10 kg mineraluld pr. m2 ydervæg 47 kg porebeton pr. m2 ydervæg Træ og træbaserede materialer Cementbaserede materialer Metal Isoleringsmaterialer Fliser og tegl Plast- og bitumenmaterialer Glas Malervarer Gipsmaterialer Andet

11 Introduktion til LCA på bygninger 11 Levetider på bygninger og byggevarer Betragtningsperioden er den periode (antal år) som livscyklusvurderingen bliver beregnet for. Den valgte periode har dermed bl.a. betydning for hvor mange udskiftninger af byggevarer der tælles med i beregningerne og hvor stort det samlede energiforbrug for brugsfasen bliver. Som udgangspunkt anbefales at bygningens forventede levetid benyttes som betragtningsperiode. Figur 9 Eksempel på fordeling at to alternativer for materialevalg med vidt forskellig levetid. Materiale 1 skal udskiftes hyppigt og bidrager derfor samlet set mere til bygningens LCA-resultater end Materiale 2 der er langtidsholdbart. Kg CO 2 /m 2 Materiale 1 Betragtningsperioden benyttes desuden ofte i analysen af resultater. Bygningens LCA-resultater fordeles ud over årrækken for at gøre resultaterne sammenlignelige med andre bygningers LCA-resultater selvom levetiden for de sammenlignede bygninger måske ikke er ens. Bruges der en kort betragtningsperiode, f.eks. 30 år, vil langtidsholdbare materialer fremstå dårligere end hvis en betragtningsperiode på f.eks. 70 år er valgt Produktion Udskiftning Bortskaffelse Materiale 2 Levetider på de byggevarer der indgår i bygningen er naturligvis også væsentlige for bygningens samlede LCA-resultater. Det er de i den forstand at jo hyppigere en byggevare skal udskiftes jo flere byggevarer skal der produceres. Den øgede produktion medfører yderligere miljøpåvirkninger, og der kan derfor være fordele forbundet med at tænke i langtidsholdbare materialer til brug i bygningsdesignet. Der findes forskellige kilder til gennemsnitlige levetider for materialer og byggevarer, blandt andet SBi-rapport 2013:30, Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi. Vejledende levetider for bygninger Bygning Eksempler Levetid Bolig, kontor, instution, F.eks. bolig, kontor, hotel, resturant, 100 år undervisning og kultur kulturhus, skole og instutioner Produktions- og fritidsbygninger F.eks. fabrik, lagerhal, garage- og 60 år transportanlæg Mindre bygninger til opbevaring F.eks. garager, carport og udhus 40 år

12 Introduktion til LCA på bygninger 12 Det samlede etageareal For at kunne sammenligne forskellige bygningers LCA-resultater skal resultaterne være opgjort på samme enhed. I de fleste tilfælde gør man derfor resultaterne på de enkelte indikatorer op pr m2 pr år, f.eks 10 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. Man fordeler altså her bygningens samlede udledninger af drivhusgasser gennem hele livscyklussen over etagearealet og det antal år man har valgt som betragtningsperiode. Etagearealet er BBR-arealet, som er en sammenlægning af bruttoarealer af samtlige etager. Dog tillægges delvis opvarmede kældre med ½ værdi. Bruttoarealet måles til ydersiden af ydervæggene. Energi i driftsfasen Bygningens forventede energibehov i brugsfasen er en vigtig bidragyder til resultaterne for en samlet LCA på en bygning. Det er i denne forbindelse både vigtigt at kende: Energibehovet pr m2/år i kwh eller MJ Dette tal afhænger af bygningens energiprofil og kan bl.a. estimeres via en BE10-beregning. Figur 10 Eksempel på plantegning til opmåling af etageareal. Energiforsyningens sammensætning Der kan være stor forskel på miljøpåvirkningerne alt efter den teknologi der ligger bag produktionen af elektricitet og varme. F.eks. er de miljømæssige påvirkninger fra et gasfyr og fra et pillefyr forskellige. Spisestue Køkken Kontor Soveværelse De europæiske standarder for LCA på bygninger foreskriver brug af energi-epd er til beregning af miljøpåvirkningen fra el og varme. Fordi el- og fjernvarmeforsyningens sammensætninger ændrer sig med tiden er der dog forskellige tilgange til hvordan det inkluderes i en bygnings livscyklus der forventes at række op mod 100 år ud i fremtiden. Grundlæggende kan man tale om 2 forskellige tilgange: Stue Entré Bryggers Toilet 1. Nutids-scenarium for energiforsyningen for hele betragtningsperioden. Det vil sige at den nuværende sammensætning af energiteknologier benyttes som den gældende for hvert år i beregningens betragtningsperiode. 2. Fremskrivnings-scenarier for energiforsyningen. Tilgangen dækker over en fremskrivning af den sammensætning af energiteknologier der ligger bag energiforsyningen.

13 Introduktion til LCA på bygninger 13 Data Data for materialer og processer som indgår i bygningens livscyklus kobles sammen med relevante LCA-data. Dataene kan være generiske data, dvs. gennemsnitsdata for f.eks. en produktgruppe, eller de kan være produktspecifikke data fra en given producent. Disse data fås enten gennem LCA-databaser eller miljøvaredeklarationer (EPD er) for specifikke produkter. Der findes ikke en original dansk LCA-database med byggevarer. Det betyder at man skal være opmærksom på at de data der eventuelt hentes fra andre landes databaser ikke nødvendigvis afspejler danske forhold. Den skævhed det giver i resultaterne skal man holde for øje, og f.eks. fokusere tolkningen af sine resultater på forholdene mellem bygningsdele og ikke de præcise tal for de enkelte bygningsdele. LCA-data for den enkelte byggevares udvalgte livscyklusfaser kobles til de benyttede mængder af byggevaren i bygningen, som illustreret i eksemplet i figur 11. Samme kobling udføres for alle byggevarer der indgår i bygningen, og på denne baggrund udregnes bygningens samlede LCA-resultater. Miljøvaredeklarationer En miljøvaredeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte Europæiske og internationale standarder. Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare. Figur 11 Besøg epddanmark hjemmeside for danske miljøvaredeklarationer på byggevarer (www.epd.dk) Eksempel på kobling mellem mængder og miljødata. Produktion Udskiftning Affaldshåndtering Besøg epdnorge hjemmeside for norske miljøvaredeklarationer på byggevarer (www.epd-norge.no) Miljødata for produktion af 1 kg beton Miljødata for produktion af 1 kg beton Miljødata for oparbejdning af 2 kg beton + + = med henblik på materialegenanvendelse Miljøprofil for Livscyklus Besøg Institut bauen und umwelt hjemmeside for tyske miljøvaredeklarationer på byggevarer (www.bau-umwelt.de) Besøg eco-platform hjemmeside for europæiske miljøvaredeklarationer på byggevarer (www.eco-platform.org)

14 Introduktion til LCA på bygninger 14 Beregningsværktøj Selve beregningen af LCA-resultaterne udføres når alle materialemængder er kortlagt og data for samtlige materialer og processer er tilgængelige. Figur 12 Software-værktøjer beregnet til formålet letter arbejdet med udregningerne betydeligt. Ofte vil de også give muligheder for forskellige former for resultatvisning og analyse der kan gøre det lettere at bruge de endelige LCA-resultater. Der er en del forskellige værktøjer på markedet. De fleste kræver en eller anden form for licens, men der findes også frit tilgængelige værktøjer. LCAbyg LCAbyg er et LCA-værktøj udviklet af SBi for Energistyrelsen og lanceret i foråret Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i en rapport. Eksempler på udvalgte resultater for et kontorhusbyggeri beregnet med LCAbyg. Bemærk at de individuelle indikatorresultater ikke kan sammenlignes på tværs, da hver indikator har forskellig enhed. kwh / m 2 / år over 100 år Primærenergiforbrug CO 2 -ækv. / m 2 / år over 100 år Global opvarmning LCAbyg baserer sig på en tysk database for byggevarer, Ökobau. Programmet kan beregne en række af bygningens livscyklusfaser på et udpluk af de indikatorer der findes i de europæiske standarder for vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet Dæk Tag Ydervæg Vinduer Andet Dæk Tag Ydervæg Vinduer Andet Programmet er fleksibelt og kan anvendes til både nybyggeri og renoveringsprojekter. LCAbyg indeholder et par eksempelbygninger som kan bruges til inspiration. I disse kan du se eksempler på hvad en LCA på en bygning indeholder af informationer samt LCA-resultater på et par typiske danske bygninger. LCAbyg er frit tilgængeligt og kan downloades fra

15 Introduktion til LCA på bygninger 15 Livscyklusfaser Definition af LCA ens systemgrænser er en vigtig parameter når der skal udføres LCA. Systemgrænsen fortæller hvilke faser, og hvilke processer under hver enkelt fase, der er inkluderet i LCA en. Forståelse af LCA ens systemgrænser er også vigtig når f.eks. LCA- resultater fra byggevarer skal bruges i vurdering af en bygning eller når resultater fra en LCA på en bygning skal bruges til at træffe beslutninger ud fra. Det er meget vigtigt for gennemsigtigheden af LCA ens resultater at systemgrænserne er klart definerede og til at gennemskue. Den europæiske standard EN 15978:2011 definerer bygningens livscyklusfaser som der ses på figuren nedenfor (uofficiel dansk oversættelse). Vær opmærksom på at LCA er på bygninger sjældent inkluderer samtlige af de faser og processer der skal inkluderes i henhold til standarden. Det kan skyldes manglende datagrundlag eller at formålet med LCA en retfærdiggør en forsimpling. Uanset hvilken baggrund der er for eventuelle forsimplinger bør det dog fremgå tydeligt hvilke processer der er inkluderet i en LCA. Figur 13 Livscyklusfaser som defineret i den europæiske standard EN 15978:2011. Modul A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4 D Livscyklusfaser Produkt Byggeproces Brug Endt levetid Uden for systemgrænse Processer Råmaterialer Transport Produktion Transport Opførelse/montering Brug Vedligeholdelse Reparation Udskiftning Renovering Energiforbrug til drift Vandforbrug til drift Nedtagning/nedrivning Transport Affaldsbehandling Bortskaffelse Potentiale for genanvendelse, genvinding og genbrug A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

16 Introduktion til LCA på bygninger 16 Kategorier og indikatorer De potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug fra en bygnings livscyklus opgøres i kategorier, f.eks. global opvarmning. Inden for hver enkelt kategori måler man påvirkningens omfang i en indikator-enhed. F.eks. er indikatorenheden kg CO2-ækvivalenter for kategorien global opvarmning. Figur 14 Eksempler på forskellige kategorier til yderligere belysning af potentielle påvirkninger og ressourceforbrug. Kategorierne der vælges til en LCA bør bredest muligt afspejle potentielle konsekvenser for de tre overordnede beskyttelsesområder: 1. Menneskers sundhed 2. Det naturlige miljø 3. Naturlige ressourcer I LCAbyg er der valgt at bruge de syv kategorier præsenteret på side 6. Disse syv udvalgte kategorier er primært valgt på grund af at det er dem der benyttes i den database som indgår i LCAbyg, Ökobau.dat. Samtidig er kategorierne et udpluk af de kategorier der benyttes i forbindelse med de europæiske standarder for bæredygtigt byggeri (se side 17). Ud over de kategorier der benyttes i LCAbyg findes der mange yderligere kategorier og indikatorer som bidrager til et mere detaljeret billede af konsekvenser for miljø og ressourcebeholdning, f.eks. kategorierne vist i figur 14. Økotoksicitet Humantoksicitet Ulykker Spildvarme Arealinddragelse Udtømning af biotiske ressourcer Lugt Udtømning af mineralske ressourcer Respiratoriske effekter Ørkendannelse Udtømning af abiotiske ressourcer Tab af biodiversitet Støj Ioniserende stråling Det er vigtigt at huske på at resultaterne der opnås inden for de valgte kategorier ikke umiddelbart kan lægges sammen på tværs af kategorierne. Kun ved en forudgående proces der omfatter principper om normalisering og vægtning, kan resultaterne lægges sammen på tværs af kategorierne. Det er dog en proces der kræver specialiseret viden da det indebærer en afvejning af de forskellige miljømæssige konsekvenser.

17 Introduktion til LCA på bygninger 17 Baggrund standarder for LCA Livscyklusvurderingsmetoden er standardiseret, både generelt for alle produkter med ISO standarder og specifikt for bygninger og byggevarer. Det er vigtigt at kende til disse standarder, idet de sætter vigtige rammer for hvorledes LCA bør udføres, både generelt og specifikt for bygninger og byggevarer. Generel fremgangsmåde for LCA DS/EN ISO 14040:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Principper og struktur Standarden beskriver principperne for udarbejdelse af LCA, f.eks. hvilke effektkategorier der skal medtages, krav om datatransparens mv. DS/EN ISO 14044:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Krav og vejledning Standarden beskriver krav til udførelse af LCA. Den er en hjælp til at gennemføre en LCA og den bliver normalt refereret til. Specifikt for bygninger EN :2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Vurdering af bygninger. Del 2: Rammer for vurdering af miljørelaterede egenskaber (på engelsk). Standarden beskriver krav og vurdering af de miljømæssige påvirkninger fra byggeri. EN 15978:2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet. Beregningsmetode (på engelsk). Standarden beskriver beregningsmetoden for udførelse af LCA på bygninger. EN 15804:2012 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Miljøvaredeklarationer. Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer (på engelsk). Standarden beskriver struktur, indhold og principper af en miljøvaredeklaration (EPD) for byggevarer for at sikre at de laves efter samme fremgangsmåder og præsenteres i et ensartet format. Få mere at vide Om bæredygtigt byggeri: Regeringens byggepolitiske strategi. Udgivet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Bæredygtigt byggeri. Udgivet af Energistyrelsen, Kortlægning af bæredygtigt byggeri. Udgivet af SBi, Om LCA på bygninger: Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering. Udgivet af SBi, LCA-profiler for bygninger og bygningsdele. Udgivet af SBi, Arkitektur og miljø form, konstruktion, materialer og miljøpåvirkning. Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2000.

18 Introduktion til LCA på bygninger 1. udgave, 2015 Udgiver Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf.: Fax: ISBN Forfattere Harpa Birgisdóttir og Freja Nygaard Rasmussen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Foto Energistyrelsen Design e-types & e-types Daily Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven.

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

LCA-profiler for bygningsdele

LCA-profiler for bygningsdele LCA-profiler for bygningsdele Et katalog til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Dette katalog er udarbejdet i InnoBYG

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING BÆK, SIMONSEN & AARIS APS ARKITEKTER MAA By- og Boligministeriet 20 almene boliger på Moesbakken i Rønde

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Notat om Bygningsreglement 2020

Notat om Bygningsreglement 2020 Notat om Bygningsreglement 2020 Behovet for at nytænke bygningsreglementet er stærkt voksende Formål Energistyrelsen har netop udsendt et forslag til nyt bygningsreglement 2015, som forventes endeligt

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark Livscyklusvurderinger Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark SolEnergiCentret, Teknologisk Institut 1999 Forord Denne rapport afslutter projektet Livscyklusvurderinger af markedsførte

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Miljøøkonomistyring i danske virksomheder Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER 4.5.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 124/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere