Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen."

Transkript

1 Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding om Solum Gruppen og Solum Gruppens teknologi AIKAN - til behandling af den organiske fraktion fra husholdningsaffald. I forlængelse af de enkelte påstande fremgår Solum Gruppens kommentarer/korrektioner af det pågældende udsagn. De udvalgte påstande er fra brev af den 19. januar + bilagsmateriale fra Amagerforbrænding til medlemmerne af København Kommunes borgerrepræsentation samt dele af pressen. I Amagerforbrændings brev + materiale fremsættes de forskellige påstande udokumenteret og flere forskellige steder i materialet. I det nedenstående er de fremsatte påstande kommenteret/ korrigeret under følgende overskrifter: Eksistensen af alternative teknologier modenhed af Solum Gruppens teknologi Eventuelle lugtgener fra Solum Gruppens anlæg Energiudnyttelse i forhold til forbrænding Behandlingspriser på Biovækst pr. tons affald Klima- og miljøforhold i forbindelse med driften af Solum-anlæg: Udledning af NOx og Metan og livscyklusanalyser Genanvendelsesprocent for den organiske fraktion ved brug af Solum Gruppens teknologi Arealkrav ved etablering af Solum-anlæg Eksistensen af alternative teknologier modenhed af Solum Gruppens teknologi. Påstand, s. 5, brev: Der er i dag en række problemer med Solum-anlægget, som skal løses i udviklingsprojekter i de kommende år. Korrektion: Solum Gruppen ved ikke, hvilke problemer Amagerforbrænding henviser til. Solums anlæg i Holbæk, Biovækst der er ejet og drevet kommercielt i OPP med Vestforbrænding og Kara/Noveren har modtaget og omdannet kildesorteret husholdningsaffald til biogas og kompost siden opstarten i Netop med henblik på at dokumentere processen og som markedsinformation til aftagere af teknologien har Solum Gruppen i 2010 afsluttet en større verifikations- og dokumentationsprogram af processen i øvrigt med støtte fra EUDP. Solum Gruppen har en række fremadrettede udviklingsprojekter med henblik på at udvikle teknologien til nye markeder, men teknologien virker, er dokumenteret, og har ikke brug for reparationsprojekter, som Amagerfobrændings påstand søger at indikere. Solum Gruppen giver i øvrigt performance garanti ved leverancer af AIKAN-anlæg. Påstand s. 5, brev ff.: Bl.a. ud fra Rambølls vurdering vil teknologien muligvis være moden til at tages i brug om år Korrektion. Da Biovækst har været i kommerciel drift siden 2003 anerkender Solum Gruppen ikke Amagerforbrændings påstand om teknologiens modenhedsniveau. Biovækst, der anvender Solum

2 Gruppens teknologi, har modtaget og behandlet kildesorteret husholdningsaffald fra en række nordvestsjællandske kommuner siden Biovækst modtager kildesorteret affald fra syv kommuner i Nordvestsjælland: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Ringsted og Halsnæs kommuner. Yderligere forespørgsler om teknologiens modenhed kan med fordel rettes til de medvirkende kommuner, samt Miljøstyrelsen. Eventuelle lugtgener fra Solum Gruppens anlæg Påstand, s. 5, brev ff: Solum-anlægget giver store lugtgener, som vil påvirke nærområdet. 1) Korrektion. Det er ikke korrekt, at nuværende AIKAN-anlæg har problemer med lugtgener. Anlægget i Audebo har i perioden ikke haft henvendelser om lugt, mens der var 1 henvendelse om lugt i henholdsvis 2010 og Biofiltersystemet på anlægget i Audebo fungerer godt og blev senest evalueret i 2011 af Force Tecnologys afdeling for lugtemissioner. Ved en eventuel beliggenhed ved Amagerforbrænding kunne hele AIKAN-anlægget bygges lukket og afgangsluft fra hallerne bruges som indsugningsluft til forbrændingen herved opnås et anlæg uden lugtgener. 2)Det er korrekt, at Solum Gruppen i perioden havde en ejerandel og har leveret dele af teknologien til et biogas- og kompostanlæg ved Elverum i Norge, hvor der i perioder var lugtgener i forbindelse med driften. Problemerne skyldtes, at helt centrale behandlingsprocesser og procedurer for korrekt anvendelse af teknologien ikke blev efterlevet eller implementeret. Solum Gruppen trak sig af samme årsag ud af samarbejdet i Solum Gruppen stiller sig til disposition med alt relevant materiale og dokumentation i forbindelse med yderligere forespørgsler i den henseende. Energiudnyttelse i forhold til forbrænding Påstand, s. 5, brev ff.: energiudnyttelsen i anlægget er kun 30-50%. Korrektion. BioVækst producerer næsten dobbelt så meget strøm pr. tons behandlet affald som Amagerforbrænding Biovækst producerer kompost og energi i form af el og varme. Affaldet indeholder kulstof, som enten kan anvendes til energiproduktion eller til kompost. På Biovækst producerer vi biogas, som ledes til en motor som omsætter biogassen til el og varme. Biovækst kan producere 80 Nm3 biogas med 70% metan pr tons affald, som ved afbrænding i motoren resulterer i 227 kwh el som sælges til Energinet.dk. Men i tillæg til elproduktionen levere motoren ligeledes varme; og endnu vigtigere bliver en del af den kulstof som affaldet indeholder sammen med de andre næringsstoffer som eksempelvis fosfor til næringsrig kompost. Så man kan godt tale om en udnyttelse af kulstof til energi og til kompost, hvor BioVækst har fundet en god balance til at levere begge produkter. Amagerforbrænding udnytter al den indkomne kulstof til energi; men til sammenligning med BioVækst producerer Amagerforbrænding 125 kwh el pr. tons affald. BioVækst producerer således næsten dobbelt så meget strøm som Amagerforbrænding pr. tons affald, samtidig med at der leveres en kompostfraktion indeholdende alle de væentlige næringsstoffer ressourcerne til landbruget.

3 Det skal dog påpeges, at hvad angår varme, leverer Amagerforbrænding varme til det Københavnske fjernvarmenet, og BioVækst leverer varme til Kara/Noverens adminsistrations bygninger. Pr tons affald producerer AMF 1675 MJ/tons affald, mens BioVækst producerer 1325 MJ/tons affald. Kilde: Solum Gruppens egne beregninger på baggrund af data fra Amagerforbrændings miljøredegørelse Behandlingspriser på Biovækst pr. tons affald Påstand s.5, brev ff.: Yderligere har affaldsbehandling i Solum-anlægget en behandlingspris, der er otte gange højere end ved forbrænding Korrektion. Solum Gruppen anerkender ikke Amagerforbrændings beregninger hverken i forhold til det regionale eller landsdækkende prisniveau på området. P.t. får Biovækst der som bekendt er ejet af Kara/Noveren (17%), Vestforbrænding (33%) & Solum Gruppen (50%) 725 kroner pr. tons kildesorteret KOD. Biovækst har været og er - i stand til at nedsætte modtageprisen pr. tons kildesorteret KOD, når den samlede mængde stiger. I de sidste par år er modtageprisen således blevet nedsat med 150 kr. pr. tons kildesorteret KOD en udvikling der vil blive fortsat. Der er altså stordriftsfordele. Klima- og miljøforhold i forbindelse med driften af Solum-anlæg: Udledning af NOx, Metan og livscyklusanalyser Påstand s. 5, brev: DTU har gennemført livscyklusberegninger (miljøvurderinger) af både REnescience, og Solum teknologi i forhold til forbrænding. De viser at der ikke er miljømæssige fordele ved Solum, f.eks er NOx-udledningen ti gange større end ved forbrænding, og der er en forholdsvis stor klimabelastning på grund af metanudledning i Solum-anlægget Korrektion. Biovækst udleder væsentlig mindre NOx pr. tons behandlet affald end Amagerforbrænding. BioVækst udledte i kg NOx ved behandling af tons affald. NOx emission fra Biovækst stammer primært fra maskinerne, der anvendes til at modtage og sortere og transportere det indkomne affald samt gasmotoren der omdanner biogas til el. Dette resulterer i en emission på 98 gram NOx pr. tons behandlet affald. Amagerforbrænding modtager og behandler tons affald, hvilket medfører en NOx emission på kg. svarende til 666 gram NOx pr. tons behandlet affald Kilde: Biovækst miljøredegørelse LCA analyse fra DTU, 2010 & Amagerforbrændings miljøredegørelse Korrektion. Biovækst udleder væsentligt mindre CO2 pr. tons behandlet affald end Amagerforbrænding BioVækst udledte i tons metan. Metan emissionen stammer primært fra tre kilder diffuse kilder, emissioner fra motordriften og endeligt emissioner fra kompostering. Metan fra motoren overvåges gennem Biovæksts løbende målinger, ligesom diffuse og endelige emissioner er estimeret i den seneste LCA for Biovækst udført af DTU i Drivhusgaskoefficienten for metan er en faktor 21, hvilket resulterer i en drivhusgasbelastning grundet metan emission på 491 tons CO2 pr år. BioVækst udleder således 23 kg CO2 ækvivalenter pr. tons behandlet affald relateret til Metanemission. I den henseende opgør Amagerforbrænding deres nuværende CO2 udledning til tons CO2 pr. år, ved behandling af tons affald, således at Amagerforbrænding udleder 350 kg CO2 pr. tons

4 behandlet affald. Kilde: Bilag 2 vedr. indstilling om låneanmodning, Teknik- og Miljøudvalget den 12. december 2011 % & LCA af Biovækst, 2012, udført af DTU Miljø af Jacob Møller. Korrektion. Biovækst er på afgørende miljøparametre et fornuftigt alternativ til forbrænding af den organiske fraktion Der er ikke angivet kilde for Amagerforbrænings påstande omkring konklusionen af diverse DTU s miljøvurderinger. Konklusionerne fra de seneste to miljøvurderinger, hvor Biovækst har været genstand for analysen er entydige. Det drejer sig om DTU s rapport fra 2007 LCA af dagrenovationssystemet i syv nordsjællandske kommuner (1) og senest fra 2012 LCA af Biovækst (2); begge rapporter udført af DTU Miljø af Jacob Møller. Det fremgår at - at de potentielle miljøpåvirkninger fra BioVækst er mindre end forbrænding mht. drivhuseffekt, forsuring og næringssaltbelastning. - at BioVækst indebærer en større miljømæssig fordel end forbrænding på den afgørende parametre Global Opvarmning dvs. drivhuseffekten i en størrelsesorden på 40%. Genanvendelsesprocent for den organiske fraktion ved brug af Solum Gruppens teknologi Påstand s. 5, bilag: Ved kildesortering af dagrenovation kan kun forventes, at der i husstande bliver udsorteret 50-70% af det organiske affald. Herefter frasorteres yderligere ca. 30% ved forsortering på AIKAN-anlægget. Dermed genanvendes reelt kun ca % af det organiske affald. Korrektion. Biovækst modtager kildesorteret husholdningsaffald, hvor det organiske materiale udgør mellem % af posens indhold. Biovækst frasorterer den ikke-organiske fraktion posen + fejlsortering (metal, plastic mv.) der følgelig udgør % af den samlede, indvejede mængde. Biovækst behandler således mellem 70-90% af den modtagne mængde, kildesorteret husholdningsaffald. Arealkrav ved etablering af Solum-anlæg Påstand s. 6, bilag: AIKAN- Teknologien er meget pladskrævende og kan ikke tilpasses på Amagerforbrændings areal. Et anlæg til behandling af den organiske del af Amagerforbrændings dagrenovationsmængde på ca tons vil kræve et areal på ca m2. Korrektion. Et anlæg til behandling på ca tons vil kræve et areal på 5 ha = m2. Solum Gruppen har gennemført layout og design af AIKAN-anlæg i forskellige størrelser. Et fuldt funktionsdygtigt AIKAN-anlæg med en kapacitet til håndtering af tons organisk affald pr. år inklusiv modtageforhold, behandlingskapacitet samt efterfølgende sortering af kompost, ville maksimalt kræve et areal på 5 Ha. Fleksibiliteten ved varierende mængder inden for intervallet tons opnås ved at balancere opholdstiden for det organiske materiale i procesmodulerne. Hertil kommer at de forskellige produktionskomponenter i et vist omfang kan placeres og tilpasses så de tilgodeser eventuelle, lokale fysiske begrænsninger og forhold. Det skal ses i relation til at Amagerforbrændings nuværende moderniseringsprojekt forventes at kræve et areal på 6.6 Ha 1. 1

5

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD II.1 Indledning Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af sygdomsspredning

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING Kursusnr. 11427 2. december 2013 OPTIMERING AF VARMEPRODUKTION FRA AFFALDSFORBRÆNDING I SISIMIUT VED FRASORTERING OG GENANVENDELSE AF UDVALGTE FRAKTIONER Mie Ostenfeldt Bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning,

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Grønt regnskab 2001-2007

Grønt regnskab 2001-2007 1 Grønt regnskab 2001-2007 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 5 2. RESUME DEN KORTE VERSION AF DET GRØNNE REGNSKAB... 6 3.VARMEFORBRUG...

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 43 Marts 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på biogasanlæg 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning Opgradering eller decentrale biogasnet BioPress 8617

Læs mere

Køkkenkværne: energi-, miljø- og driftsmæssige konsekvenser

Køkkenkværne: energi-, miljø- og driftsmæssige konsekvenser Køkkenkværne: energi-, miljø- og driftsmæssige konsekvenser ved brug i boliger DANVA rapport nr. 85 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk www.danva.dk

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere