Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement"

Transkript

1 Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5 SimDB - BuildingMaterial, Material...5 SimDB - BuildingMaterial, Thermal...6 SimDB - BuildingMaterial, Environment...6 SimDB - BuildingMaterial, Glazing...7 SimDB - BuildingMaterial, UserDefined...8 SimDB - BuildingMaterial, Frame...8 SimDB - BuildingMaterial, Finish...9 I BSim2000 er et af de centrale elementer databasen SimDB, der indeholder standardinformation om materialer, konstruktioner og vinduer. SimDB er en relationsdatabase, der har samme struktur, som er benyttet i Statens Byggeforskningsinstituts "Energi og miljødatabase", beskrevet i SBI-rapport 278. Energi og miljødatabasen samt det supplerende program kan hentes fra Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside på Internettet. Databasen indeholder i princippet to databaser, en med materialer (BuildingMaterial) og en med bygningselementer (BuildingElement), som er sammensat af en kombination af materialer. Alle bygningselementer og materialer er navngivet i henhold til SfB-systemet, og det er vigtigt, at konventionen overholdes, når der defineres nye data i databasen, idet bygningselementerne sorteres efter SfB-systemet, og databasen viser forskellige faneblade med data, afhængig af SfB-nummeret. Overalt i dialogerne, hvor knappen "Edit" optræder, vil et højre-klik på et SfB-nummer åbne dialogen for redigering af data for objektet. Databasen er en relationsdatabase oprettet med Microsoft Access 97. Hvis databaserne ønskes redigeret uden om dialogerne i BSim2000, kan Microsoft Access 97 anvendes. Programmet leveres med to databaser. Filen "SbiData.mdb" indeholder de standarddata, som leveres med programpakken og er skrivebeskyttet. Filen "empty.mdb" indeholder strukturen til databasen og kan benyttes til at oprette egne databaser. Begge databaser skal forefindes på pc'en og vil normalt blive overskrevet ved opdateringer af programmet. Hvis standarddatabasen, eller en anden database som er skrivebeskyttet, er valgt som database for et projekt vises dette i titelbjælken med teksten Read Only umiddelbart efter navnet på databasen og alle knapper i databasedialogen vil være inaktive. SimDB - BuildingElement Når materialernes data er defineret i BuildingMaterial delen af databasen, kan der opbygges bygningselementer på baggrund af disse. Som tidligere nævnt, er bygningselementerne klassificeret i henhold til SfB-systemets overordnede grupper, fx 21. for udvendige vægge (Walls, external walls). Databasen SimDb side 1

2 Databasen med indgangen BuildingElement. Nederst til venstre i databasedialogen kan der sættes to options for visningen af SimDB: Ved "hak" ud for Keep on top sikres det at databasen altid er det øverste vindue på skærmen. Det er især praktisk når der skal trækkes fra databasen til konstruktioner i træstrukturen. "Hak" i Show Amount viser fanablade med information om materialeforbruget for en regningsenhed af konstruktionen. Materialeforbruget benyttes i forbindelse med livscyklusvurderinger, som pt. ikke er en del af BSim2000-pakken. I højre side af databaseindgangen BuildingElement vises de informationer, som er til rådighed for elementet, fx de enkelte lag, den totale tykkelse af elementet og R-værdien (den reciprokke U-værdi uden overgangsisolanser). Det er muligt at udvide eller kollapse visningen ved at trykke på de små kasser med et "+" (udvid) eller et "-" (kollaps). Ved tryk på knappen Edit gives der adgang til at redigere i bygningselementerne. Nye bygningselementer dannes - fra "scratch" - ved tryk på knappen New. Herved kaldes en dialog frem til valg af overordnet gruppe i SfB-systemet, fx 3x. Completion og undergruppen 31. External walls. Når der er oprettet et navn (vælg et godt, sigende navn) til det nye bygningselement, kan elementets enkelte lag defineres via dialogerne, som kommer frem ved klik på knappen Edit. Det er også muligt at oprette nye bygningselementer ved at tage udgangspunkt i en kopi af et eksisterende element. Når bygningselementet er oprettet (SfB-nummeret er defineret, og elementet navngivet) kan data redigeres ved tryk på knappen Edit eller højre-klik på elementets SfB-nummer. Den dialog, som herved kaldes frem, indeholder tre faneblade. Det første er identisk med ovenstående i indhold og beskrivelse. SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer Andet faneblad indeholder information om de enkelte lag, et bygningselement er opbygget af. Der er følgende inddatafelter på fanebladet: Type: Der kan vælges bygningsmaterialer fra de forskellige SfB-basisgrupper (isoleringsmaterialer er fx placeret i gruppen m. Inorganic materials), som de er defineret i BuildingMaterial-delen af databasen. ConstructionMaterial: Bygningsmaterialet vælges fra en liste, som indeholder materialer svarende til den type, som er valgt i feltet Type. To unavngivne felter som har forskellig betydning afhængigt af bygningselementets type - WinDoor eller øvrige elementer. Felt 1 angiver tykkelsen af det valgte materiale. Vises i kolonnen Thickness i tabellen nederst på fanebladet. Felt 2 angiver den termiske modstand [m2k/w] af et lukket luftmellemrum mellem to materialer. Vises i kolonnen Resistance i tabellen nederst på fanebladet. Modstanden tillægges på den side af materialet, som vender imod det næste materiale i rækkefølgen. Tabel (nederst til venstre) med oversigt over elementets enkelte lag. Informationsfelt (nederst til højre) som giver vejledning til udvalgte felter i dialogen. Det er muligt at ændre rækkefølgen af lagene i en konstruktion ved at trække et materialelag til en anden placering. Materialelagene optræder i samme rækkefølge som i tabellen, regnet fra side 1 af Databasen SimDb side 2

3 konstruktionen. Det anbefales at der oprettes en kopi af en konstruktion, hvis der skal ændres på materialelagene, da ændringen ellers vil slå igennem alle steder hvor konstruktionen er brugt. Et nyt lag tilføjes ved at vælge New Layer, klikke på "?" i kolonnen Material, vælge Type og ConstructionMaterial og derefter definere tykkelse og isoleringsevnen af eventuelle hulrum på ydersiden af det aktuelle materialelag. Definition af en konstruktioner opbygget af materialelag (Edit BuildingElement ConstructionLayer) i databasen. Klik på Delete-knappen sletter det aktuelle materialelag. Ved højre-klik på materialet åbnes dialogen for redigering af materialets egenskaber. Materialelag for WinDoor WinDoors defineres i samme struktur i databasen som de øvrige konstruktioner, men de tre unavngivne felter og kolonnerne i tabellen har en lidt anden betydning: Felt 1 angiver den lineære varmetabskoefficient gennem glassets afstandsprofil og skal alene opgives for glaslaget (se oversigt). Vises som kolonne LinTrCoeff i tabellen. Felt 2 benyttes ikke for vinduer (WinDoor). Felt 3 angiver rækkefølgen af materialerne. I en WinDoor er det ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge lagene kommer. Første "lag" skal være glasset, andet "lag" skal være rammen, og tredje "lag" skal være fyldningen. Fyldningen behøver kun at optræde ved bygningselementer, der benyttes med et layout, som svarer til døre. Nederst til højre findes et felt med information om hvordan tabellen til venstre skal opfattes. Databasen SimDb side 3

4 Definition af en WinDoor (Edit Material ConstructionLayer) i databasen. Dialogen for redigering af materialedata kan åbnes ved at højre-klikke på materialets navn. Den lineære transmissionskoefficient (LinTrCoeff eller? g værdien) i W/m K for afstandsprofiler af aluminium eller almindeligt stål fremgår af tabellen (jvf. DS 418:1986/Til ). Ramme-karm af træ eller plast Ramme-karm af metal Ruder uden lavemmisionsbelægning 0,04 0,06 Ruder med lavemmisionsbelægning 0,06 0,08 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount Tredje faneblad indeholder alene data, som benyttes i forbindelse med LCA-analyser, og beskrives ikke yderligere her. Databasen SimDb side 4

5 Data til LCA-analyser (Edit BuildingElement MaterialAmount). SimDB - BuildingMaterial Ligesom bygningselementerne er materialerne inddelt i SfB-basisgrupper, som hver repræsenteres af et bogstav, fx "i" for træ. Også her er det vigtigt at overholde konventionen, når og hvis der defineres nye materialer. For glas og rammer i en WinDoor gælder særlige regler for tildeling af SfB-nummer. "a" benyttes til glasset (glazing), "b" til rammen (frame) og "c" til fyldningen (panel) i døre. For materialeegenskaber, som alene knytter sig til til overflader (Finish), benyttes SfB-grupperne 0, 1, 2,.... Indgangen til definition og udvælgelse af materialer (BuildingMaterial) i databasen. Når der trykkes på Edit for et valgt materiale, vises et vindue, hvor de data, der er registreret for det pågældende materiale, kan redigeres. I det følgende gennemgås de enkelte faneblade i materialedatabasen. Fanebladene er opbygget, så der startes med den nødvendige information for databasens hovedformål, og for hvert nyt faneblad tilføjes nye informationer. Antallet og typen af viste faneblade afhænger af den materialegruppe (SfB-nummer), som er valgt. WinDoors defineres i samme struktur i databasen som de øvrige konstruktioner, men de tre unavngivne felter og kolonnerne i tabellen har en lidt anden betydning. SimDB - BuildingMaterial, Material Det er her, som alle andre steder, vigtigt at vælge navne, som er betegnende for den senere brug i programmet. Databasen SimDb side 5

6 Vindue til redigering af et materiale i databasen. Fanebladet "New Material Material" indeholder informationer, som densiteten og den regningsmæssige enhed, der benyttes for materialet - her m 3, er nødvendige i forbindelse med en termisk analyse og en LCA analyse. I de følgende faneblade gives supplerende data om materialet til brug i forskellige sammenhænge. SimDB - BuildingMaterial, Thermal Fanebladet Thermal indeholder oplysninger om materialets termiske egenskaber, og vises for alle andre materialer end dem som er beliggende i SfB-grupperne a, b, c og 0, 1,.... De termiske egenskaber er den termiske kapacitet C p [J/kg K] og varmeledningsevnen l [W/m K]. Disse informationer benyttes kun, hvis materialet indgår i en bygningskonstruktion (ikke WinDoor), som benyttes i en simulering med tsbi5 eller Bv98. Termiske data (ud over densiteten) for materialet på Edit Material Thermal. Edit Material Thermal.. SimDB - BuildingMaterial, Environment Tredje faneblad (Environment) indeholder informationer om materialets miljøbelastning pr. regningsmæssige enhed. Databasen SimDb side 6

7 Miljødata (Edit Material Environment) for materialerne i databasen. SimDB - BuildingMaterial, Glazing Fanebladene Glazing og UserDefined hører sammen og indeholder informationer, som knytter sig til transparente materialer, der benyttes som en del af en WinDoor og indgår i simuleringer med tsbi5 eller Bv98. Disse faneblade vises kun for materialer fra SfB-materialegruppe "a". Data for glasdelen at vinduet (Edit Material Glazing). Nederst vises kurven for varme- og lystransmittansens afhængighed af indfaldsvinklen. Betydningen af de enkelte felter er: Heat Transmittance: Normal: Solenergitransmittansen for indstråling vinkelret på glassets plan. Hvis man kender mere detaljerede data (benyttes fx. ved transparente isoleringsmaterialer) for energitransmittansen for forskellige indfaldsvinkler, kan de gives på fanebladet UserDefined. Databasen SimDb side 7

8 Diffuse: Solenergitransmittansen for diffus stråling. Hvis der ikke kendes en bedre værdi, bør "0", opgives som værdi. Derved antager programmet at transmittansen for diffus stråling (reflekteret fra omgivelser, fx nabobygninger, jorden, skyer osv.) er den samme som for direkte stråling, men ved en indfaldsvinkel på 60 i forhold til glassets normal. Gives der en værdi for transmittansen af diffus stråling bør denne altid være mindre end transmittansen for direkte stråling vinkelret på glassets plan (normalstråling). Light Transmittance - Normal: Angiver glassets transmittans for dagslys ved indstråling vinkelret på glasset. Uvalue - Center: Rudens center U-værdi [W/m2K]. User Defined Curve: Inaktivt felt som ved "hak" angiver at transmittanskurven er beregnet på baggrund af detaljerede data, givet på fanebladet UserDefined. Clear Transmittance: Ved tryk på knappen ryddes data fra UserDefined og den normale formel som beregner transmittansen ved en given indfaldsvinkel ud fra transmittansen for normalstråling. Nederst på fanebladet vises kurven for transmittansens afhængighed af indfaldsvinklen som en hjælp til at vurdere, om inddata for kurven er korrekte. Transmittansen for direkte stråling er givet ved en rød kurve og transmittansen for dagslys med en gul kurve. SimDB - BuildingMaterial, UserDefined Dette faneblad giver mulighed for at indtaste detaljeret information om transmittansens afhængighed af indfaldsvinklen og vises alene for materialer fra SfB-materialegruppe "a". Der skal opgives mindst 3 sammenhørende værdier af indfaldsvinkel og transmittans ud over den første, som er fast. Det kan især have betydning at kende kurven for transmittansen, hvis der benyttes transparente isoleringsmaterialer eller ruder med specielle belægninger, idet disse kan have en transmittanskurve, som afviger fra den, der kendes fra almindeligt bygningsglas. Det er ikke muligt at vise den beregnede kurve korrekt på fanebladet Glazing, før det sidst redigerede felt er forladt ved brug af pil-tasterne. Tabel (Edit Material Transmittance) for inddatering af detaljeret information om transmittansens afhængighed af indfaldsvinklen. SimDB - BuildingMaterial, Frame Dette faneblad indeholder alene en U-værdi og fremkommer kun, når der er valgt materialer fra en af SfBmaterialegrupperne "b" eller "c". Værdien benyttes, hvis materialet indgår som en ramme- /karmkonstruktion (frame) eller en fyldning (panel) i en WinDoor. Databasen SimDb side 8

9 U-værdien for en ramme-/karmkonstruktion (Edit Material Frame) eller en fyldning. Benyttes, når materialet indgår som en del af en WinDoor. SimDB - BuildingMaterial, Finish Fanebladet Finish indeholder information om materialets overfladeegenskaber. Disse data bruges i forbindelse med beregning af dagslysforholdene og på et senere tidspunkt ved eksport af modeller til Radiance. Information om materialets overfladeegenskaber findes på fanebladet "Finish" (Edit Material Finish). Dialog for valg af overfladeegenskaben farve. Hvis der for en flade er defineret en farve som overfladeegenskab, overføres denne ved eksport til Radiance. Hvis der ikke er defineret en farve for overfladerne, tildeles de tilfældige farver på en sådan måde, at alle får forskellig farve. Farven vælges ved tryk på knappen Color, hvorved en dialog for valg af farve åbnes. Databasen SimDb side 9

Indlæringseksempler side 2

Indlæringseksempler side 2 Indlæringseksempler Indlæringseksempler...1 Opbygning af model...3 Indlæringseksempler...3 Tre eksempler...4 Beskrivelse af bygningen...4 Randbetingelser...5 Overgangsisolanser...5 Ydervægge...5 Indvendige

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Rockwool Energy Design 3.4. Manual

Rockwool Energy Design 3.4. Manual Rockwool Energy Design 3.4 Manual Marts 2010 1 Forord Hvad er Rockwool Energy Design Med Rockwool Energy Design kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere