AALBORG UNIVERSITET 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG UNIVERSITET 2001"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE

2

3 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge Bassuddannelse Ttel: Offshore vndøller. Tea: Vrkelghed og odeller Projektperode: Storgruppe: 01 Projektgruppe: B16 Projektgruppens deltagere: Tanja Sandorff Thoas Møller Kasper Jørgensen Mads Sørensen Jakob Badsberg Aleks Jakobsen Vejleder: Morten Lngaard Bvejleder: Jens Elkjær Oplagstal: 1 Sdetal: 81 Blag: 6 blag, 9 sder Afsluttet: Synopss CO er et stadg stgende proble på verdensplan og dered også Danark. For at ndske dette proble er der Danark blevet lavet en energhandlngsplan, Energ 1. En del af denne handlngsplan er at ere og ere energ, skal koe fra vedvarende energklder. Dette skal delvst tlgodeses ed vndenerg. For at belyse o offshore vndenerg sparer ljøet for esson, herunder CO, er der lavet en LCA (lvs-cyklus-analyse) over offshore vndøller. LCA er en standardseret analyse, so analyserer et produkt fra vugge tl grav, ed hensyn tl essoner. Udfra denne kan der konkluderes, hvorvdt offshore vndøller sparer ljøet for essoner. Ud fra LCA standarden er der også analyseret på esson fra fundaentet tl offshore vndøller. Dette er, saen ed økonoske og geoteknske forhold, gjort for at vælge det est hensgtsæssge fundaent tl Mddelgrunden. Der er derefter beregnet på, hvor stor dette fundaent skal være, for at odstå de påvrknnger en offshore vndølle blver belastet ed. Tl at hjælpe ed beregnngerne, er der lavet forsøg laboratoret. Dette er gjort for at bestee nogle paraetre, so skulle bruges tl densonerng af fundaentet. Offshore vndøller Sde 1 af 90

4 Forord Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Denne rapport, er et P1-projekt udarbejdet af studerende fra Aalborg unverstets bassuddannelse peroden 8. oktober tl den 18 deceber 001. Projektet har taget udgangspunkt det overordnede ene Vrkelghed og odeller, hvor underteaet er bygge- og anlægsprojekter. Herunder er valgt teaet havbaserede vndøller Denne rapport er bygget op okrng densonerngen af en offshore vndølles fundaent. Møllen, der er beskrevet rapporten, er placeret øst for København. For at koe fre tl densonerng af fundaentet, er der under udarbejdelsen af rapporten lavet et forsøg. I forsøget skulle der bestees enkelte paraetre for Slkeborgsand nr Derudover har der projektperoden været arrangeret et vrksohedsbesøg tl NEG-Mcon, hvor der blev fortalt o, hvordan vndøller vrker, og hvordan de funderes. Et besøg, der var yderst relevant for projektet. Under udarbejdelsen af rapporten, er der blevet gjort brug af dverse forer for ltteratur. For at henvse tl de, er der rapporten brugt frkantede parenteser, hvor kldernes henvsnng vl være opgvet saen ed udgvelsesåret, eksepelvs [Mljø 001]. Under ltteraturlsten vl de enkelte klders henvsnng være opgvet. Ltteraturlsten ofatter både bøger, rapporter og nternetadresser. Hvs klden tl et bllede er en nternetadresse, er denne angvet so fodnote. V vl gerne sge tak tl Henrette Hassng fra Tech-wse A/S, so har suppleret os ed aterale og svarede på spørgsål okrng LCA på vndøller. Derudover vl v gerne takke Poul S. Skjærbæk fra Bonus Energy A/S for data o vndøllen og Henrk Lundorf for en nteressant ekskurson tl NEG Mcon. Tanja Sandorff Thoas Møller Kasper Jørgensen Mads Sørensen Jakob Badsberg Aleks Jakobsen Sde af 90 Offshore vndøller

5 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Indholdsfortegnelse 1 Indlednng Projekt dagra... 7 CO CO proble Danark og CO Forndskelse af CO Danark Boenerg Solenerg Geotersk energ Vndenerg LCA LCA Generelt Defnton Hstore Prncpperne LCA Hvad kan en LCA bruges tl? LCA Konkret Afgrænsnnger Datandsalng Tårn Noralserng Opgørelse af ressourceforbrug Saenlgnng ed LCA-resultat for dansk el Forbedrngsstrateg Følsoheds- og uskkerhedsvurderng Manglende data Salet vurderng Konkluson på LCA Vurderng af Møllerne Placerng Fordele og uleper ved offshore vndøller Vndøllefundaenter havet Monopælfundaenter Gravtatonsfundaenter Trefodsfundaenter Bøttefundaenter Flydende vndølleparker LCA af fundaenter... Offshore vndøller Sde af 90

6 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 5 Lokaltet - Mddelgrunden Hvorfor Mddelgrunden? Geoteknske forhold Valg af fundaent LCA af gravtatonsfundaentet Valg af ølle Beskrvelse af øllen Hvordan vrker øllen Probleforulerng Probleafgrænsnng Belastnngsanalyse Fundaent Vndlast Beskrvelse af tårnet Teor for vndlast på tårnet Beregnng af vndlast og oent fra vndlast på tårnet Vndlast på Nacellen Moent fra vndlast på nacellen Salet vndlast og oent fra vndlast på øllen Bølgelast Strølast Moent fra strølast Islaster Vandret slast Moent fra vandret slast Lodret slast Teor Grundlæggende begreber Kornstørrelse Kornfor Kornfordelng Jordens poretal Jordens effektve ruvægt Sands styrkeegenskaber Bæreevne Bæreevne for et lodret, centralt belastet fundaent Bæreevnen for et lodret excentrsk belastet fundaent Stor excentrctet Specelle beregnnger tl Forsøg nr Sde 4 af 90 Offshore vndøller

7 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 10 Forsøg Løst og fast lejrng Sgteanalyse Forsøg ed centralt, lodret belastet fundaent (kasse 1) Forsøg ed lodret, excentrsk belastet fundaent (kasse ) Forsøgs konkluson Densonerng af fundaent Lastkobnatoner Densonerng udfra anvendelsesgrænsetlstand Densonerng udfra brudgrænsetlstand Konkluson på densonerng Konkluson Ltteraturlste Blag A Mljøeffekter... 8 Blag B... 8 B.1 Beskrvelse af fundaent... 8 B. Fundaentets densoner... 8 B. Beregnng af fundaenttårnets asse Blag C Blag E Blag F Offshore vndøller Sde 5 af 90

8 1 Indlednng Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Danark er et land so udvkler sg konstant, en et land udvklng vl også have probleer ed ljøforurenng af forskellge forer. For at stoppe forurenngen har regerngen lavet vsse handlngsplaner. En af dsse handlngsplaner hedder Energ 1. Energ 1 har den ålsætnng at nedsænke CO forbruget bl.a. ved at konvertere fra kraftværker og lgn. tl vedvarende energtyper. Målet er, vha. vedvarende energ at nedsætte CO essonen ed 0% 005 forhold tl Der er ange forskellge forer for vedvarende energ. En af de, der har opnået est fregang nden for de seneste år, er vndenerg. Måden at udvnde vndenerg på, sker prært ved hjælp af vndøller. For at få oversgt af CO essonen af havvndøller vl der denne rapport forelgge en lvscyklusanalyse (LCA). Dette er en analysefor, der beskrver de væsentlge ljøforhold hele produktets lvsforløb, fra råstofferne udvndes, over produkton, tl brug og bortskaffelse. Forbrugerne er blevet ere ljøbevdste og er derfor begyndt at se ere krtsk på produkterne. Producenterne kan vha. en LCA bevse overfor forbrugerne, at netop deres produkt er det est ljøbevdste. Den kan også bruges af producenten tl at se lge netop, hvor det vlle være en god de at sætte nd for at ndske forurenngen. Da vndølleparker på havet er blevet et glrende alternatv tl vndøller på land, koes der nd på de forskellge fundaenttyper, so bruges tl funderng af havvndøller. Densonerne på et af dsse fundaenter vl blve beregnet ud fra et kendskab tl et fundaent på en gven lokaltet, og udfra et forsøg hvor jordens styrkeparaetre blver bestet. Lokalteten der er taget udgangspunkt tl densonerngen af et fundaent er Mddelgrunden. Mddelgrunden er en offshore vndøllepark øst for København. Fundaenttypen der er brugt på Mddelgrunden, og derfor også vl blve densoneret rapporten, er et assvt gravtatonsfundaent. Sde 6 af 90 Offshore vndøller

9 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B Projekt dagra Interende proble: Hvordan funderes en havvndølle, og hvlke essoner har øllen og fundaentet deres levetd. Generelt Beskrvelse af LCA CO Proble Konkret LCA på havvndølle Fordele / Uleper Lokaltet Probleforulerng og probleafgrænsnng Gravtatonsfundaent Laster Bæreevne Beregnnger Forsøg Data + beregnnger Densonerng Konkluson på det nterende proble Offshore vndøller Sde 7 af 90

10 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 CO.1 CO proble So en følge af ndustralserngen 1800-tallet er ængden af CO jordens atosfære steget ed 0%, og dette svarer tl crka 0,0% af atosfæren [Fokus]. Det lyder åske kke af eget, en det har allerede nu haft konsekvenser for det globale ljø. Det har, på grund af drvhuseffekten, resulteret at den globale gennesntsteperatur de sdste 100 år er steget ed en halv grad celcus. Hvlket har haft den ndvrknng, at der er seltet så eget s ved polerne, at vandstanden havene er steget ed 10-5 c [Fokus]. Fg..1a Udvklng af globale ddelteperatur [Klaændrnger] På fgur.1a ovenfor er stgnngen på den globale gennesntsteperatur genne de sdste 160 år optegnet. So det fregår af fgur.1a, er teperaturen stadgt stgende og for at stoppe denne udvklng er det nødvendgt at ndske CO essonen Så for kke at forværre det globale ljø har FN s klapanel deceber 1995 sat det ål, at de ndustralserede lande nden år 00 skal halvere udlednngen af CO forhold tl nveauet 1990 [Energ ]. Derudover har EU-landene so følge af Kyoto-protokollen, der blev vedtaget 1997 [Kyoto], forplgtet sg tl at reducere 1990 udslppet af CO ed 8% gennesnt peroden [Klaålsætnnger]. Så der blver gjort eget for, at det globale ljø kke blver yderlgere belastet, end det er forvejen. Sde 8 af 90 Offshore vndøller

11 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16. Danark og CO Når der ses på Danarks CO udslp, ser det kke godt ud. For selvo Danark er et llle land, udleder befolknngen Danark dobbelt så eget CO pr. ndbygger so gennesnttet af verdens lande [Klaændrnger]. Fg..a Udlednng af CO [Klaændrnger] Derudover, ses det på fgur.a at, Danark lgger over gennesnttet forhold tl resten af EUlandene Det lyder af eget, en størrelsen af det danske CO -udslp udgør kun prolle af verdens salede CO -udslp, så det hjælper kke eget, hvs det kun er Danark, der gør noget for at ndske CO -udslppet [Klaændrnger]. Derfor er Danark et af forgangslandene Kyoto-projektet. Danark har, for at EU-landenes salede CO -udslp blver reduceret ed 8% forhold tl 1990-nveauet, forplgtet sg tl at reducere Danarks CO -udslp ed 1% nden for sae tdsrae [Klaålsætnnger]. Derudover er Danark også nkluderet det ål, FN s klapanel har sat sg. Så Danark skal år 00 have halveret st CO -udslp forhold tl nveauet Udover de nternatonale ål er der også et natonalt ål, der ofatter Danarks CO -udslp. Målet den danske regerng har sat sg, er at have reduceret landets salede CO -udslp 005 ed 0 % forhold tl nveauet 1988 [Energ 1].. Forndskelse af CO Danark Der hvor Danark skal gå nd og ændre sne vaner, er hovedsaglgt nden for produktonen af el og vare. Dette kan gøres ved hjælp af vedvarende energressourcer. Det er en nødvendghed for Danark at gøre brug af de vedvarende energressourcer, hvs udslppet af CO år 00 kun skal udgøre halvdelen af udslppet For at nå dette ål er den vedvarende energ nødt tl at udgøre 5% af Danarks salede energ år 00 [Energ 1]. De følgende afsnt vl ohandle de forer for vedvarende energ, so Danark lgger est vægt på fretdens energprodukton. I de følgende afsnt vl der være en kort beskrvelse af dsse forer for energprodukton: Offshore vndøller Sde 9 af 90

12 Boenerg Solenerg Geotersk energ Vndenerg Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16..1 Boenerg Ved boenerg forstås energ so frekoer ved afbrændng af organske ateraler. De est brugte ateraler nden for produktonen af boenerg er restprodukter fra land- og skovbrug og ndustr og husholdnng. Hvlket blandt andet er hal, træ og organsk affald [Energstyrelsen 1996]. Derudover er der også afgrøder, der blver dyrket tl energprodukton, såkaldte energafgrøder, der blandt andet ofatter elefantgræs, energkorn og rasp [Energstyrelsen 1996]. Når dsse produkter odannes tl energ ved afbrændng, udleder de CO, en kke ere end de løbet af deres levetd har osat, ved hjælp af solens energ og fotosyntese, hvor CO odannes tl lt. Der er ed andre ord kke nogen nettoudlednng af CO ved afbrændng af førotalte produkter [Klaændrnger]. Mængden af boasse skal, efter boasseaftalen fra 199, udgøre 10% af det salede brændselsforbrug år 000 [Energ 1]... Solenerg Inden for solenerg skelnes der elle to typer. Den ene er solfangere, so bruges tl at opvare vand, der senere kan bruges tl opvarnng af huse. Den anden type er solceller, der odanner solens stråler tl elektrctet. Mængden af henholdsvs solceller og solfangere er Danark beskeden. Det skyldes hovedsagelgt, at de færreste prvate har råd tl at få nstalleret solceller og solfangere. Og da der kke blver solgt ret ange solceller og solfangere tl odannelsen af solenerg, er eleenterne dyre, da bllggørelse genne sereprodukton kke er tlstede [Energ 1]... Geotersk energ Ved geotersk energ forstås at høje teperaturer, de dyberelggende jordlag, blver udnyttet. Dsse jordlag er blevet varet op af varestrøe fra jordens ndre. Denne for for energ bruges ved at pupe vand op genne de varere jord lag og derefter føre vandet ud de ekssterende fjernvarenet [Energstyrelsen 1996]. Denne for for energ afhænger af de dyberelggende jordlags evne tl at lede vandet opad. Derudover forudsætter det også, at der skal være noget vand at pupe op. Der er endnu kke den store erfarng ed geotersk energ Danark [Energ 1]. Sde 10 af 90 Offshore vndøller

13 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16..4 Vndenerg Vndens energ odannes af vndøller tl elektrctet. Inden for de senere år er der blevet bygget flere og flere vndøller, og det har resulteret at vndenergen de senere år har bdraget ed en større og større del af Danarks elprodukton. I år 000 udgjorde vndenerg 1% af det salede elforbrug Danark [Fokus]. Fg...4a Danarks salede elforbrug [Fokus] So det fregår af fgur..4a, så er delen af vndenerg, ud af den salede energ stadg voksende og den forventes at udgøre 16% 001 og 00 forventes vndenergen at dække 50%, af Danarks salede energforbrug [Fokus]. Det vl ed andre ord sge, at der skal opføres flere vndøller, end der allerede er, eller at det salede energforbrug nedsættes eller en kobnaton heraf. Der skelnes elle to forer for øller. De der er opstllet på land og offshore vndøller. Når der skal opstlles en vndølle på land, er der flere faktorer, der spller nd, og de gør at det kke er ulgt af opstlle vndøller på de steder, der er est oplagt. De arealer, hvor det ønskes at opstlle vndøller er efterhånden begrænset på grund af landets størrelse og befolknngstætheden. Det vl sge, at der skal tages højde for afstande tl næreste bebyggelse, natur og kulturhstorske værder [Fokus]. Derudover skal der også tages højde for hvlke andre planer og nteresser, der er det pågældende orådet [Energstyrelsen]. Når der planlægges offshore vndøller, skal der lgeso ved planlæggelsen af vndøller på land tages højde for forskellge faktorer. Hvs de to typer af vndøller saenlgnes, er det kun afstanden tl næreste beboelse og naturbeskyttelsesnteresser, der skal tages højde for ved planlægnngen af offshore vndøller. Det alene gør at det er oplagt at opføre flere offshore vndøller. Offshore vndøller Sde 11 af 90

14 LCA Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 I ovenstående afsnt er der fokus på CO probleer Danark og hvordan dsse kan løses. En af løsnngerne er at bl.a. vedvarende energ skal nedsætte CO essonen ed 0% 005 forhold tl For at ødekoe dette er der planlagt anlæggelse af vndølleparker. Dsse vndøller skal bdrage ed en renere energ, hvor der kke er et stort CO udslp. For at kunne saenlgne og konkludere hvor ren vndenergen er saenholdt ed kulkraftenergen, er der lavet en LCA (Lvs Cyklus Analyse) for både vndenerg og kraftvareenerg. LCA udregner essonen af 1 kwh og derfor kan dsse saenlgnes. I nedenstående kaptel vl en LCA for offshore vndøller blve beskrevet, og tl sdst vl resultaterne blve saenlgnet ed resultaterne fra en LCA o kulkraftenerg. For kun at belyse en llle del af en LCA, okrng vndøller, har v valgt at lave en beskrvelse på selve tårnet. For bedre at kunne forstå hvordan og hvorfor en LCA blver lavet, er der lavet en beskrvelse af en LCA generelt. Dette afsnt vl ohandle baggrunden, fregangsåden og hvad en LCA kan bruges tl..1 LCA Generelt Der er de sdste årter blevet sat stor fokus på ljøpåvrknnger fra producenter og produktoner. Forbrugerne er blevet ere bevdste o de produkter de vl have og begynder at stlle krav tl producenterne o ndre ljøbelastnng produkton, en også levetden. Der er lavet en analyseetode kaldet lvs-cyklus-analyse (Lfe-cycle-assessent, LCA) so vser ljøpåvrknnger hver enkel fase produktets opbygnng, levetd og nedbrydnng. Herunder vl baggrunden for denne analyse llustreres, hvordan den laves og hvad den kan bruges tl..1.1 Defnton "En LCA af et produkt beskrver de væsentlgste ljøforhold hele produktets lvsforløb, - fra råstofferne udvndes, over produkton tl brug og bortskaffelse" [Mljø 001]..1. Hstore Det hele begyndte 1969, hvor nogle studerende og yngre forskere fra Københavns læreanstalt vlle nforere o ljøprobleerne. De dannede en forenng kaldet NOAH (Danarks Naturfrednngsforenng), so hurtg voksede og blev landsdækkende. De pressede på for at få en lov o ljøbeskyttelse og 1974 trådte ljøbeskyttelsesloven kraft [Regulerng, 1997]. Sdst 70'erne og først 80'erne begyndte forbrugerne, at stlle større krav tl producenterne o at ndske ljøbelastnnger deres produkton. Producenterne tog krtkken tl sg og begynde at tage forbehold. Det startede ed den såkaldte flterstrateg [TMS 001], hvor der på skorstene og vandudløb blev sat rensefltre, so frasorterede den værste forurenng. Men et stadgt stgende krav fra forbrugerne var ndsknng af ljøbelastnng fra produkton. Dette resulterede, at slutnngen af 1980'erne var ulghederne for udnyttelse af flterstrategen næsten udtøt. Det var på dette tdspunkt at der blev lavet de første såkaldte LCA. Det var først en analyse, so blev foretaget på et produkt genne produktonen, for at se o der var enkelte faser produktonen so edvrkede specelt eget tl ljøbelastnng. Hvs der så fandtes en eller flere faser produktonen, der kunne forbedres, blev der sat en eller flere ngenører tl at fnde en etode tl at nedsætte ljøbelastnngen den enkelte fase. Dette kunne være nyt aterale produktonen eller en ny askne. LCA en er saen ed vrksohedernes erfarng blevet eget ere specfk og Sde 1 af 90 Offshore vndøller

15 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 ofattende de senere år. Nu ndeholder en LCA en total "fra vugge tl grav" analyse, hvor der tages hensyn tl bvrknnger under brug og ved afskaffelse. Den kan også bruges tl arkedsførng, da den vser energforbruget og ljøspldet over produktets levetd. Producenterne fandt sdeløbende ed LCA udvklngen ud af, at en LCA var en åde for producenten at vse forbrugerne, at produktet er ljørgtgt. I dag har ange vrksoheder stor erfarng nden for denne analyse etode. Producenterne bruger den flttgt både so produkt dokuentaton, en også deres produktudvklng [TMS 001]..1. Prncpperne LCA Prncpperne hvordan en LCA undersøgelse skal foretages står fuldt beskrevet de nternatonale standarder ISO tl Herunder vl de overordnede hovedtræk beskrves [Mljø 001]: Der er 4 hovedtræk LCA-etoden, de er herunder llustreret: Fg..1.a Hovedtræk der skal tages højde for en LCA [Mljø 001] Forål Det er vgtg at der en LCA s forål blver beskrevet, hvad der skal vses ed denne LCA. I denne beskrvelse skal rapportens ofang også defneres. Hvs deen er at saenlgne to eller flere produkter, er det vgtg, at der regnes ed sae enhed. F.eks. dette tlfælde; ljøbelastnng pr. 1 kwh. Afgrænsnng Afgrænsnng skal begrænse rapportens ofang ed tlbageblk på forålet. For at gøre denne fase neere er produktets lvsforløb opdelt 5 lvscyklusfaser: Materalefase Produktonsfase Brugsfase Bortskaffelsesfase Offshore vndøller Sde 1 af 90

16 Transportfase Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Hvs der skal laves en fuldstændg LCA, skal alle dsse punkter opfyldes. Men er der begrænsnng af td eller penge, kan der bare tages udgangspunkt en enkelt fase. En detaljeret beskrvelse af dsse lvscyklusfaser er beskrevet ISO tl Opgørelse De ovenstående lvscyklusfaser sættes nu saen et opgørelsesskea. Eksepel på et ses på fgur.1.b. Fg..1.b Hvad skal der tages højde for opgørelsesafsnttet [Mljø 001] Dette opstlles for at se, o der er uskkerheder eller anglende data, der skal fndes, hvlket betyder, at der skal være en fyldestgørende analyse af fasen ved hver pl og kasse. Men der skal stadg tages hensyn tl forålet og kke laves unødvendge beregnnger. Opgørelsen er altså en asse tal på aterale- og energforbrug, essoner og affald. Vurderng Vurderngsprocessen skal gå genne nveauer. Karakterserng Noralserng Vægtnng Sde 14 af 90 Offshore vndøller

17 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 De nveauer bruges so på fgur.1.c. Fg..1.c Flow vurderngsfasen [Mljø 001] Karakterserng er en konkluson på opgørelsen, so ser på de enkelte faser og kategorserer de forskelle essoner ud fra et skea. Kategorerne (blag A) er opdelt globalt, regonalt og lokalt, under dsse fndes undereffekter. Effekter betegnes ved forskellge værder/enheder. F.eks. angves drvhuseffekten CO ækvvalent. Dsse kan kke saenlgnes, da de kke defneres ed sae enhed. Ved noralserng sættes ljøeffekterne og ressourceforbruget forhold tl den gennesntlge påvrknng fra en person. Ved noralserng blver ressourceforbruget og ljøeffekterne opgjort personækvvalenter. Dette gør at det er ulgt at saenlgne dsse. Vægtnng: "Betydnngen af ressourceforbruget og ljøeffekterne set et ljøæssgt perspektv, udtrykt ved at oregne de noralserede person-ækvvalenter tl en vægtet person-ækvvalent" [ljø 001]. Ved vægtnng af ressourceforbruget, sættes denne forhold tl, hvor eget af det enkelte råstof hver person på verdensplan har tl rådghed, denne angves PR (ll-person-reserver [Mljø 000]). Ved vægtnng af ljøeffekterne vurderes denne forhold tl det 0ålsatte Danark eller globalt, denne angves ved PEM (ll-personækvvalent-ålsat [Mljø 000]). Vurderes dsse, kan der konstateres o produktet er ljøbelastende eller ressourcekrævende og efter denne konkluson kan der gåes tlbage og fnde de faser, hvor der sker est udlednng og evt. lave forbedrnger. Offshore vndøller Sde 15 af 90

18 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Fortolknng Her er det vgtgt, hele tden at have øje tl forålet og afgrænsnngen, så det kke kører af sporet. Vurderng af o de enkelte resultater, steer overens ed forålet, er også vgtg. I hele processen skal der tages hensyn tl og vurderes på anglende data og uskkerheder..1.4 Hvad kan en LCA bruges tl? Vrksohederne kan bruge en LCA tl en lang række forål. Produktudvklng nternt vrksoheden Forbedrer forbndelse ed yndghederne eller en anden kontrollerende ndstands. Dokuentaton overfor kunder, yndgheder eller leverandør. Markedsførng Det skal dog vdes, at ved ntern brug vrksoheden, er det ulgt at lave denne LCA ed overslags tal og fktve tal. Men skal den bruges eksternt, er det eget vgtgt at der er dokuentaton for alle tal, so bruges LCA en. Dette gøres for at få en stor datakvaltet, hvlket skaber stor påldelghed/troværdghed LCA en. I starten da LCA-rapporterne blev lavet, var de kke eget troværdge, det det var producenten selv der lavede LCA erne, og dokuentatonen for tallene var kke tlstrækkelg. I dag er en LCA bleveteget ere påldelge, ford der er lavet forskellge standarder, so skal følges når der laves en LCA. Et eksepel på en sådan standard er ovenstående ISO Udover dette er der også koet ljøledelse ange vrksoheder, hvor der laves en strateg for hvlke ljøtltag vrksoheden skal tage, nden for en tdsperode (ljøhandlngsplan). Dette bevrker at vrksoheden hele tden opdaterer sn LCA eller ljøvurderng. Herunder (fgur.1.4a) kan der ses hvlke ulgheder, der er for ljøledelse, ljøvurdernger, handlngsplaner og ljøærker, og hvlke love og afgfter vrksoheden skal overholde [Mljø 001]. Fg..1.4a Hvlke tng, der kan tages højde for en vrksohed [Mljø 001] Sde 16 af 90 Offshore vndøller

19 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16. LCA Konkret På baggrund af ovenstående teor har Vestas Wnd A/S saarbejde ed Tech-Wse A/S lavet en LCA o offshore vndøller for Elsa A/S. Forålet ed LCA en har været at opbygge en analyse for en,0mw Vestas-vndølle, tl at opstlle ved Horns Rev. Denne vses ford det også er en,0mw vndølle der står på Mddelgrunden, denne er dog en,0mw Bonus A/S ølle. Det har kke været ulgt at få en LCA for en,0mw vndølle...1 Afgrænsnnger Denne lvscyklusanalyse er lavet på en,0mw havølle. Alle effekterne er gjort op for 1 kwh produceret på sådan en ølle. Dette er gjort for at kunne saenlgne ed andre el produktonsteknologer, eks. kraftvareværker, og andre vndøller. Det betyder at den funktonelle enhed for systeet, er valgt tl 1 kwh el produceret på øllen, hele dens levetd, so er beregnet tl ca. 0 år. I hele opgørelsen er edtaget, produkton, transport, opstllng, drft og nedtagnng. Herudover er der også bortskaffelse af øllen og fundaentet. I LCA en er der lavet en vurderng på en ølle ed onopæl, so funderng. De forskellge lvsfaser der er edtaget vurderngen er her sat op fra " vugge tl grav" Fg...1a Faserne vugge tl grav [LCA 1999] Produktonen/frestllngen; af fundaent, tårn, nacelle og vnger, her er også e dtaget frestllngen af koponenter på nveau (se fgur..1b på næste sde). Tech-Wse analyserede alle koponenter på nveau, og nogle på nveau. Transport tl ste: Det nkluderer transport ed lastbl, evt. følgebl(er), hvs dette er nødvend gt. Tranport ed skb, ud tl opstllngssted. Tl opstllngen er nkluderet kranarbejde på opstllngsste. Drft nklusv vedlgeholdelse: Dette nkluderer oleskft, sørng og overfladebehandlng af tårn/fundaent. Der er kke edtaget transport tl og fra, ved drft og vedlgeholdelse. Nedtagnng og skrotnng nkluderer kranarbejde ved nedtagnng, transport ed skb nd tl havnen, og transport ed lastbl, og evt. følgebl(er), tl slutdsponerng. Bortskaffelsen af ateraler ved enten genanvendelse eller deponerng. Genanvendelsen afgrænses tl, hvornår ateralet er klar tl genbrug. Forarbejdnngen tl nyt aterale ndgår kke. Offshore vndøller Sde 17 af 90

20 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Fg...1b De eleenter so ndgår LCA en [LCA 1999] Sde 18 af 90 Offshore vndøller

21 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16.. Datandsalng I LCA en har det været koncentreret o at fnde/skaffe de præcse data, for produkton sat nedtagnngsfasen. Det er nelg her de væsentlgste ljøpåvrknnger er [LCA 1999]. Der er kke væsentlge ljøpåvrknnger ved drften. For at lette odelopbygnngen er vndøllesysteet opdelt koponentsysteer [LCA 1999]. Fundaent Tårn Nacelle Vnger Vestas Wnd A/S har leveret data for produkton af vndøllen okrng atrale - og energforbrug [LCA 1999]. Tech-wse har stået for ndsalngen af data okrng fundaentet, og har også stået for ndsalngen af data okrng nedtagnngsfasen... Tårn Tårnene tl vndøllerne blver lavet et vst ofang på Vestas Wnd A/S`s egne fabrkker. Resten blver ndkøbt hos underleverandører. I LCA en er der kun brugt data for tårne, der er frestllet hos Vestas Wnd A/S. Tårnene laves stål. Stålet blver leveret tl Vestas Wnd A/S plader. Pladerne er skåret tl, så de på Vestas Wnd A/S kke skal lave nogen opskærnger, og har derfor kke noget spld af stål. Tårnet blver så svejset saen, og efterbehandlngen dvs. sandblæsnng og overfladecoatng, sker hos underleverandører. Frestllngen af tårn Selve frestllngen af stålplader er odelleret so stålplader UMIP-databasen (Udvklng af ljøvenlge ndustrprodukter), dog en lettere odfceret udgave på baggrung af oplysnnger fra Det Danske Stålvalseværk. Den proces, der er UMIP-databasen, for stålplader, er kke tdssvarende, og de behandler kke affald korrekt [LCA 1999]. Når an frestller stål, produceres ovnslagge, so UMIP er nævnt so farlgt affald. Denne ovnslagge blver genbrugt asfaltndustren. Ifølge affaldsbekendtgørelsen (bek. nr.99 af 0/04/1997) er ovnslagge kke defneret so farlgt affald. For at gøre processen ere tdssvarende, er affaldet defneret so voluenaffald. Forbruget af stål er et esteret forbrug. Da der endnu kke er nogen praktske erfarnger ed lge netop den tårnodel. Der er derfor taget udgangspunkt en anden Vestas Wnd A/S vndølle. Forholdet elle svejsetråd og stålplader er det sae. Og følge leverandøren er forbruget elle svejsetråd og -pulver tlnærelsesvs lge store (vægtbass). LCA-data for svejsetråd og - pulver er oplyst af leverandøren Målnger af elforbruget, tl svejsnng af tårnet, er esteret ud fra oplysnnger fra underleverandøren af svejseapparaterne. Data for overfladebehandlngen, såso alng og sandblæsnng, er hentet hos underleverandøren. Der er anvendt data for følgende tl tårnet: Materaler Stål Malng ( typer) Metallserngstråd znk/alunu Alunu (tl alunu-stger) Stålsand Offshore vndøller Sde 19 af 90

22 Svejsetråd Svejsepulver Energ Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Transport og opstllng af tårn Selve transporten af tårnet blver sker ed lastbler og både. Der er ca. 80k fra fabrk tl havn, og ca. 40k fra havn tl opstllngsted (Dette er tl Horns Rev, passer kke ed Mddelgrunden.). Det antages at det vl tage ca. 0 ter at opstlle tårnet. Drft af tårn Det er eget svært at forudsge hvor eget vedlgeholdelse der vl blve på dette tårn. Vestas Wnd A/S går ud fra at der kke vl være nogen for for vedlgeholdelse. Det skal hverken sandblæses eller ales genne hele dens levetd. Derfor er der kke beregnet nogen for for vedlgeholdelse. Nedtagnng og skrotnng af tårn Efter endt levetd, nedrves tårnet og det antages at stålet genanvendes, en ed et tab på ca. 10%. Selve transporten fra opstllngsste tl oparbejdnngssted. Er beregnet tl 40 k tl vands, og 50 k tl lands (Tl Horns Rev, passer kke tl Mddelgrunden)...4 Noralserng En noralserng betyder at bdraget fra 1 ølle og 1 kwh produceret på øllen er angvet forhold tl en noralborgers gennesntlge bdrag tl den pågældende ljøeffekt. Resultaterne er således angvet llperson-ækvvalenter (herefter forkortet PE). Hvs drvhuseffekten fra 1kWh el fra en ølle således er 0,15PE, betyder det, at forbruget af 1 kwh el svarer tl 0,15 prolle af en persons salede bdrag tl drvhuseffekten genne et helt år. På den åde betyder et højt bdrag angvet PE kke, at det er en stor ljøbelastnng, en at det udgør en stor andel af en noralborgers bdrag [LCA 1999]...5 Opgørelse af ressourceforbrug Opgørelsen er foretaget for 1kWh produceret på vndøllen. Her er så præsenteret en opgørelse af ressourceforbruget [LCA 1999]. Ressource Mængde (g/kwh) Opdæet vand 119 Øvrgt vand 8 Stenkul 0,77 Jern 0,40 Naturgas 0,7 Ole 0,18 Calcucarbonat (CaCO) 0,11 Brunkul 0,08 Benzn 0,04 Alunu (Al) 0,01 Sde 0 af 90 Offshore vndøller

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Rapport om lav-temperatur korrosion. Martin Peter Breil Kaj Thomsen IVC-SEP, Institut for Kemiteknik Danmarks Tekniske Universitet 2002

Rapport om lav-temperatur korrosion. Martin Peter Breil Kaj Thomsen IVC-SEP, Institut for Kemiteknik Danmarks Tekniske Universitet 2002 Rapprt lav-teperatur krrsn Martn Peter Brel Kaj Thsen IVC-SEP, Insttut fr Keteknk Danarks Teknske Unverstet 00 Lav-teperatur krrsn Intrduktn Det er påvst [J.P. Jensen et al., 001], at lavteperatur krrsn

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere