AALBORG UNIVERSITET 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG UNIVERSITET 2001"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE

2

3 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge Bassuddannelse Ttel: Offshore vndøller. Tea: Vrkelghed og odeller Projektperode: Storgruppe: 01 Projektgruppe: B16 Projektgruppens deltagere: Tanja Sandorff Thoas Møller Kasper Jørgensen Mads Sørensen Jakob Badsberg Aleks Jakobsen Vejleder: Morten Lngaard Bvejleder: Jens Elkjær Oplagstal: 1 Sdetal: 81 Blag: 6 blag, 9 sder Afsluttet: Synopss CO er et stadg stgende proble på verdensplan og dered også Danark. For at ndske dette proble er der Danark blevet lavet en energhandlngsplan, Energ 1. En del af denne handlngsplan er at ere og ere energ, skal koe fra vedvarende energklder. Dette skal delvst tlgodeses ed vndenerg. For at belyse o offshore vndenerg sparer ljøet for esson, herunder CO, er der lavet en LCA (lvs-cyklus-analyse) over offshore vndøller. LCA er en standardseret analyse, so analyserer et produkt fra vugge tl grav, ed hensyn tl essoner. Udfra denne kan der konkluderes, hvorvdt offshore vndøller sparer ljøet for essoner. Ud fra LCA standarden er der også analyseret på esson fra fundaentet tl offshore vndøller. Dette er, saen ed økonoske og geoteknske forhold, gjort for at vælge det est hensgtsæssge fundaent tl Mddelgrunden. Der er derefter beregnet på, hvor stor dette fundaent skal være, for at odstå de påvrknnger en offshore vndølle blver belastet ed. Tl at hjælpe ed beregnngerne, er der lavet forsøg laboratoret. Dette er gjort for at bestee nogle paraetre, so skulle bruges tl densonerng af fundaentet. Offshore vndøller Sde 1 af 90

4 Forord Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Denne rapport, er et P1-projekt udarbejdet af studerende fra Aalborg unverstets bassuddannelse peroden 8. oktober tl den 18 deceber 001. Projektet har taget udgangspunkt det overordnede ene Vrkelghed og odeller, hvor underteaet er bygge- og anlægsprojekter. Herunder er valgt teaet havbaserede vndøller Denne rapport er bygget op okrng densonerngen af en offshore vndølles fundaent. Møllen, der er beskrevet rapporten, er placeret øst for København. For at koe fre tl densonerng af fundaentet, er der under udarbejdelsen af rapporten lavet et forsøg. I forsøget skulle der bestees enkelte paraetre for Slkeborgsand nr Derudover har der projektperoden været arrangeret et vrksohedsbesøg tl NEG-Mcon, hvor der blev fortalt o, hvordan vndøller vrker, og hvordan de funderes. Et besøg, der var yderst relevant for projektet. Under udarbejdelsen af rapporten, er der blevet gjort brug af dverse forer for ltteratur. For at henvse tl de, er der rapporten brugt frkantede parenteser, hvor kldernes henvsnng vl være opgvet saen ed udgvelsesåret, eksepelvs [Mljø 001]. Under ltteraturlsten vl de enkelte klders henvsnng være opgvet. Ltteraturlsten ofatter både bøger, rapporter og nternetadresser. Hvs klden tl et bllede er en nternetadresse, er denne angvet so fodnote. V vl gerne sge tak tl Henrette Hassng fra Tech-wse A/S, so har suppleret os ed aterale og svarede på spørgsål okrng LCA på vndøller. Derudover vl v gerne takke Poul S. Skjærbæk fra Bonus Energy A/S for data o vndøllen og Henrk Lundorf for en nteressant ekskurson tl NEG Mcon. Tanja Sandorff Thoas Møller Kasper Jørgensen Mads Sørensen Jakob Badsberg Aleks Jakobsen Sde af 90 Offshore vndøller

5 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Indholdsfortegnelse 1 Indlednng Projekt dagra... 7 CO CO proble Danark og CO Forndskelse af CO Danark Boenerg Solenerg Geotersk energ Vndenerg LCA LCA Generelt Defnton Hstore Prncpperne LCA Hvad kan en LCA bruges tl? LCA Konkret Afgrænsnnger Datandsalng Tårn Noralserng Opgørelse af ressourceforbrug Saenlgnng ed LCA-resultat for dansk el Forbedrngsstrateg Følsoheds- og uskkerhedsvurderng Manglende data Salet vurderng Konkluson på LCA Vurderng af Møllerne Placerng Fordele og uleper ved offshore vndøller Vndøllefundaenter havet Monopælfundaenter Gravtatonsfundaenter Trefodsfundaenter Bøttefundaenter Flydende vndølleparker LCA af fundaenter... Offshore vndøller Sde af 90

6 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 5 Lokaltet - Mddelgrunden Hvorfor Mddelgrunden? Geoteknske forhold Valg af fundaent LCA af gravtatonsfundaentet Valg af ølle Beskrvelse af øllen Hvordan vrker øllen Probleforulerng Probleafgrænsnng Belastnngsanalyse Fundaent Vndlast Beskrvelse af tårnet Teor for vndlast på tårnet Beregnng af vndlast og oent fra vndlast på tårnet Vndlast på Nacellen Moent fra vndlast på nacellen Salet vndlast og oent fra vndlast på øllen Bølgelast Strølast Moent fra strølast Islaster Vandret slast Moent fra vandret slast Lodret slast Teor Grundlæggende begreber Kornstørrelse Kornfor Kornfordelng Jordens poretal Jordens effektve ruvægt Sands styrkeegenskaber Bæreevne Bæreevne for et lodret, centralt belastet fundaent Bæreevnen for et lodret excentrsk belastet fundaent Stor excentrctet Specelle beregnnger tl Forsøg nr Sde 4 af 90 Offshore vndøller

7 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 10 Forsøg Løst og fast lejrng Sgteanalyse Forsøg ed centralt, lodret belastet fundaent (kasse 1) Forsøg ed lodret, excentrsk belastet fundaent (kasse ) Forsøgs konkluson Densonerng af fundaent Lastkobnatoner Densonerng udfra anvendelsesgrænsetlstand Densonerng udfra brudgrænsetlstand Konkluson på densonerng Konkluson Ltteraturlste Blag A Mljøeffekter... 8 Blag B... 8 B.1 Beskrvelse af fundaent... 8 B. Fundaentets densoner... 8 B. Beregnng af fundaenttårnets asse Blag C Blag E Blag F Offshore vndøller Sde 5 af 90

8 1 Indlednng Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Danark er et land so udvkler sg konstant, en et land udvklng vl også have probleer ed ljøforurenng af forskellge forer. For at stoppe forurenngen har regerngen lavet vsse handlngsplaner. En af dsse handlngsplaner hedder Energ 1. Energ 1 har den ålsætnng at nedsænke CO forbruget bl.a. ved at konvertere fra kraftværker og lgn. tl vedvarende energtyper. Målet er, vha. vedvarende energ at nedsætte CO essonen ed 0% 005 forhold tl Der er ange forskellge forer for vedvarende energ. En af de, der har opnået est fregang nden for de seneste år, er vndenerg. Måden at udvnde vndenerg på, sker prært ved hjælp af vndøller. For at få oversgt af CO essonen af havvndøller vl der denne rapport forelgge en lvscyklusanalyse (LCA). Dette er en analysefor, der beskrver de væsentlge ljøforhold hele produktets lvsforløb, fra råstofferne udvndes, over produkton, tl brug og bortskaffelse. Forbrugerne er blevet ere ljøbevdste og er derfor begyndt at se ere krtsk på produkterne. Producenterne kan vha. en LCA bevse overfor forbrugerne, at netop deres produkt er det est ljøbevdste. Den kan også bruges af producenten tl at se lge netop, hvor det vlle være en god de at sætte nd for at ndske forurenngen. Da vndølleparker på havet er blevet et glrende alternatv tl vndøller på land, koes der nd på de forskellge fundaenttyper, so bruges tl funderng af havvndøller. Densonerne på et af dsse fundaenter vl blve beregnet ud fra et kendskab tl et fundaent på en gven lokaltet, og udfra et forsøg hvor jordens styrkeparaetre blver bestet. Lokalteten der er taget udgangspunkt tl densonerngen af et fundaent er Mddelgrunden. Mddelgrunden er en offshore vndøllepark øst for København. Fundaenttypen der er brugt på Mddelgrunden, og derfor også vl blve densoneret rapporten, er et assvt gravtatonsfundaent. Sde 6 af 90 Offshore vndøller

9 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B Projekt dagra Interende proble: Hvordan funderes en havvndølle, og hvlke essoner har øllen og fundaentet deres levetd. Generelt Beskrvelse af LCA CO Proble Konkret LCA på havvndølle Fordele / Uleper Lokaltet Probleforulerng og probleafgrænsnng Gravtatonsfundaent Laster Bæreevne Beregnnger Forsøg Data + beregnnger Densonerng Konkluson på det nterende proble Offshore vndøller Sde 7 af 90

10 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 CO.1 CO proble So en følge af ndustralserngen 1800-tallet er ængden af CO jordens atosfære steget ed 0%, og dette svarer tl crka 0,0% af atosfæren [Fokus]. Det lyder åske kke af eget, en det har allerede nu haft konsekvenser for det globale ljø. Det har, på grund af drvhuseffekten, resulteret at den globale gennesntsteperatur de sdste 100 år er steget ed en halv grad celcus. Hvlket har haft den ndvrknng, at der er seltet så eget s ved polerne, at vandstanden havene er steget ed 10-5 c [Fokus]. Fg..1a Udvklng af globale ddelteperatur [Klaændrnger] På fgur.1a ovenfor er stgnngen på den globale gennesntsteperatur genne de sdste 160 år optegnet. So det fregår af fgur.1a, er teperaturen stadgt stgende og for at stoppe denne udvklng er det nødvendgt at ndske CO essonen Så for kke at forværre det globale ljø har FN s klapanel deceber 1995 sat det ål, at de ndustralserede lande nden år 00 skal halvere udlednngen af CO forhold tl nveauet 1990 [Energ ]. Derudover har EU-landene so følge af Kyoto-protokollen, der blev vedtaget 1997 [Kyoto], forplgtet sg tl at reducere 1990 udslppet af CO ed 8% gennesnt peroden [Klaålsætnnger]. Så der blver gjort eget for, at det globale ljø kke blver yderlgere belastet, end det er forvejen. Sde 8 af 90 Offshore vndøller

11 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16. Danark og CO Når der ses på Danarks CO udslp, ser det kke godt ud. For selvo Danark er et llle land, udleder befolknngen Danark dobbelt så eget CO pr. ndbygger so gennesnttet af verdens lande [Klaændrnger]. Fg..a Udlednng af CO [Klaændrnger] Derudover, ses det på fgur.a at, Danark lgger over gennesnttet forhold tl resten af EUlandene Det lyder af eget, en størrelsen af det danske CO -udslp udgør kun prolle af verdens salede CO -udslp, så det hjælper kke eget, hvs det kun er Danark, der gør noget for at ndske CO -udslppet [Klaændrnger]. Derfor er Danark et af forgangslandene Kyoto-projektet. Danark har, for at EU-landenes salede CO -udslp blver reduceret ed 8% forhold tl 1990-nveauet, forplgtet sg tl at reducere Danarks CO -udslp ed 1% nden for sae tdsrae [Klaålsætnnger]. Derudover er Danark også nkluderet det ål, FN s klapanel har sat sg. Så Danark skal år 00 have halveret st CO -udslp forhold tl nveauet Udover de nternatonale ål er der også et natonalt ål, der ofatter Danarks CO -udslp. Målet den danske regerng har sat sg, er at have reduceret landets salede CO -udslp 005 ed 0 % forhold tl nveauet 1988 [Energ 1].. Forndskelse af CO Danark Der hvor Danark skal gå nd og ændre sne vaner, er hovedsaglgt nden for produktonen af el og vare. Dette kan gøres ved hjælp af vedvarende energressourcer. Det er en nødvendghed for Danark at gøre brug af de vedvarende energressourcer, hvs udslppet af CO år 00 kun skal udgøre halvdelen af udslppet For at nå dette ål er den vedvarende energ nødt tl at udgøre 5% af Danarks salede energ år 00 [Energ 1]. De følgende afsnt vl ohandle de forer for vedvarende energ, so Danark lgger est vægt på fretdens energprodukton. I de følgende afsnt vl der være en kort beskrvelse af dsse forer for energprodukton: Offshore vndøller Sde 9 af 90

12 Boenerg Solenerg Geotersk energ Vndenerg Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16..1 Boenerg Ved boenerg forstås energ so frekoer ved afbrændng af organske ateraler. De est brugte ateraler nden for produktonen af boenerg er restprodukter fra land- og skovbrug og ndustr og husholdnng. Hvlket blandt andet er hal, træ og organsk affald [Energstyrelsen 1996]. Derudover er der også afgrøder, der blver dyrket tl energprodukton, såkaldte energafgrøder, der blandt andet ofatter elefantgræs, energkorn og rasp [Energstyrelsen 1996]. Når dsse produkter odannes tl energ ved afbrændng, udleder de CO, en kke ere end de løbet af deres levetd har osat, ved hjælp af solens energ og fotosyntese, hvor CO odannes tl lt. Der er ed andre ord kke nogen nettoudlednng af CO ved afbrændng af førotalte produkter [Klaændrnger]. Mængden af boasse skal, efter boasseaftalen fra 199, udgøre 10% af det salede brændselsforbrug år 000 [Energ 1]... Solenerg Inden for solenerg skelnes der elle to typer. Den ene er solfangere, so bruges tl at opvare vand, der senere kan bruges tl opvarnng af huse. Den anden type er solceller, der odanner solens stråler tl elektrctet. Mængden af henholdsvs solceller og solfangere er Danark beskeden. Det skyldes hovedsagelgt, at de færreste prvate har råd tl at få nstalleret solceller og solfangere. Og da der kke blver solgt ret ange solceller og solfangere tl odannelsen af solenerg, er eleenterne dyre, da bllggørelse genne sereprodukton kke er tlstede [Energ 1]... Geotersk energ Ved geotersk energ forstås at høje teperaturer, de dyberelggende jordlag, blver udnyttet. Dsse jordlag er blevet varet op af varestrøe fra jordens ndre. Denne for for energ bruges ved at pupe vand op genne de varere jord lag og derefter føre vandet ud de ekssterende fjernvarenet [Energstyrelsen 1996]. Denne for for energ afhænger af de dyberelggende jordlags evne tl at lede vandet opad. Derudover forudsætter det også, at der skal være noget vand at pupe op. Der er endnu kke den store erfarng ed geotersk energ Danark [Energ 1]. Sde 10 af 90 Offshore vndøller

13 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16..4 Vndenerg Vndens energ odannes af vndøller tl elektrctet. Inden for de senere år er der blevet bygget flere og flere vndøller, og det har resulteret at vndenergen de senere år har bdraget ed en større og større del af Danarks elprodukton. I år 000 udgjorde vndenerg 1% af det salede elforbrug Danark [Fokus]. Fg...4a Danarks salede elforbrug [Fokus] So det fregår af fgur..4a, så er delen af vndenerg, ud af den salede energ stadg voksende og den forventes at udgøre 16% 001 og 00 forventes vndenergen at dække 50%, af Danarks salede energforbrug [Fokus]. Det vl ed andre ord sge, at der skal opføres flere vndøller, end der allerede er, eller at det salede energforbrug nedsættes eller en kobnaton heraf. Der skelnes elle to forer for øller. De der er opstllet på land og offshore vndøller. Når der skal opstlles en vndølle på land, er der flere faktorer, der spller nd, og de gør at det kke er ulgt af opstlle vndøller på de steder, der er est oplagt. De arealer, hvor det ønskes at opstlle vndøller er efterhånden begrænset på grund af landets størrelse og befolknngstætheden. Det vl sge, at der skal tages højde for afstande tl næreste bebyggelse, natur og kulturhstorske værder [Fokus]. Derudover skal der også tages højde for hvlke andre planer og nteresser, der er det pågældende orådet [Energstyrelsen]. Når der planlægges offshore vndøller, skal der lgeso ved planlæggelsen af vndøller på land tages højde for forskellge faktorer. Hvs de to typer af vndøller saenlgnes, er det kun afstanden tl næreste beboelse og naturbeskyttelsesnteresser, der skal tages højde for ved planlægnngen af offshore vndøller. Det alene gør at det er oplagt at opføre flere offshore vndøller. Offshore vndøller Sde 11 af 90

14 LCA Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 I ovenstående afsnt er der fokus på CO probleer Danark og hvordan dsse kan løses. En af løsnngerne er at bl.a. vedvarende energ skal nedsætte CO essonen ed 0% 005 forhold tl For at ødekoe dette er der planlagt anlæggelse af vndølleparker. Dsse vndøller skal bdrage ed en renere energ, hvor der kke er et stort CO udslp. For at kunne saenlgne og konkludere hvor ren vndenergen er saenholdt ed kulkraftenergen, er der lavet en LCA (Lvs Cyklus Analyse) for både vndenerg og kraftvareenerg. LCA udregner essonen af 1 kwh og derfor kan dsse saenlgnes. I nedenstående kaptel vl en LCA for offshore vndøller blve beskrevet, og tl sdst vl resultaterne blve saenlgnet ed resultaterne fra en LCA o kulkraftenerg. For kun at belyse en llle del af en LCA, okrng vndøller, har v valgt at lave en beskrvelse på selve tårnet. For bedre at kunne forstå hvordan og hvorfor en LCA blver lavet, er der lavet en beskrvelse af en LCA generelt. Dette afsnt vl ohandle baggrunden, fregangsåden og hvad en LCA kan bruges tl..1 LCA Generelt Der er de sdste årter blevet sat stor fokus på ljøpåvrknnger fra producenter og produktoner. Forbrugerne er blevet ere bevdste o de produkter de vl have og begynder at stlle krav tl producenterne o ndre ljøbelastnng produkton, en også levetden. Der er lavet en analyseetode kaldet lvs-cyklus-analyse (Lfe-cycle-assessent, LCA) so vser ljøpåvrknnger hver enkel fase produktets opbygnng, levetd og nedbrydnng. Herunder vl baggrunden for denne analyse llustreres, hvordan den laves og hvad den kan bruges tl..1.1 Defnton "En LCA af et produkt beskrver de væsentlgste ljøforhold hele produktets lvsforløb, - fra råstofferne udvndes, over produkton tl brug og bortskaffelse" [Mljø 001]..1. Hstore Det hele begyndte 1969, hvor nogle studerende og yngre forskere fra Københavns læreanstalt vlle nforere o ljøprobleerne. De dannede en forenng kaldet NOAH (Danarks Naturfrednngsforenng), so hurtg voksede og blev landsdækkende. De pressede på for at få en lov o ljøbeskyttelse og 1974 trådte ljøbeskyttelsesloven kraft [Regulerng, 1997]. Sdst 70'erne og først 80'erne begyndte forbrugerne, at stlle større krav tl producenterne o at ndske ljøbelastnnger deres produkton. Producenterne tog krtkken tl sg og begynde at tage forbehold. Det startede ed den såkaldte flterstrateg [TMS 001], hvor der på skorstene og vandudløb blev sat rensefltre, so frasorterede den værste forurenng. Men et stadgt stgende krav fra forbrugerne var ndsknng af ljøbelastnng fra produkton. Dette resulterede, at slutnngen af 1980'erne var ulghederne for udnyttelse af flterstrategen næsten udtøt. Det var på dette tdspunkt at der blev lavet de første såkaldte LCA. Det var først en analyse, so blev foretaget på et produkt genne produktonen, for at se o der var enkelte faser produktonen so edvrkede specelt eget tl ljøbelastnng. Hvs der så fandtes en eller flere faser produktonen, der kunne forbedres, blev der sat en eller flere ngenører tl at fnde en etode tl at nedsætte ljøbelastnngen den enkelte fase. Dette kunne være nyt aterale produktonen eller en ny askne. LCA en er saen ed vrksohedernes erfarng blevet eget ere specfk og Sde 1 af 90 Offshore vndøller

15 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 ofattende de senere år. Nu ndeholder en LCA en total "fra vugge tl grav" analyse, hvor der tages hensyn tl bvrknnger under brug og ved afskaffelse. Den kan også bruges tl arkedsførng, da den vser energforbruget og ljøspldet over produktets levetd. Producenterne fandt sdeløbende ed LCA udvklngen ud af, at en LCA var en åde for producenten at vse forbrugerne, at produktet er ljørgtgt. I dag har ange vrksoheder stor erfarng nden for denne analyse etode. Producenterne bruger den flttgt både so produkt dokuentaton, en også deres produktudvklng [TMS 001]..1. Prncpperne LCA Prncpperne hvordan en LCA undersøgelse skal foretages står fuldt beskrevet de nternatonale standarder ISO tl Herunder vl de overordnede hovedtræk beskrves [Mljø 001]: Der er 4 hovedtræk LCA-etoden, de er herunder llustreret: Fg..1.a Hovedtræk der skal tages højde for en LCA [Mljø 001] Forål Det er vgtg at der en LCA s forål blver beskrevet, hvad der skal vses ed denne LCA. I denne beskrvelse skal rapportens ofang også defneres. Hvs deen er at saenlgne to eller flere produkter, er det vgtg, at der regnes ed sae enhed. F.eks. dette tlfælde; ljøbelastnng pr. 1 kwh. Afgrænsnng Afgrænsnng skal begrænse rapportens ofang ed tlbageblk på forålet. For at gøre denne fase neere er produktets lvsforløb opdelt 5 lvscyklusfaser: Materalefase Produktonsfase Brugsfase Bortskaffelsesfase Offshore vndøller Sde 1 af 90

16 Transportfase Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Hvs der skal laves en fuldstændg LCA, skal alle dsse punkter opfyldes. Men er der begrænsnng af td eller penge, kan der bare tages udgangspunkt en enkelt fase. En detaljeret beskrvelse af dsse lvscyklusfaser er beskrevet ISO tl Opgørelse De ovenstående lvscyklusfaser sættes nu saen et opgørelsesskea. Eksepel på et ses på fgur.1.b. Fg..1.b Hvad skal der tages højde for opgørelsesafsnttet [Mljø 001] Dette opstlles for at se, o der er uskkerheder eller anglende data, der skal fndes, hvlket betyder, at der skal være en fyldestgørende analyse af fasen ved hver pl og kasse. Men der skal stadg tages hensyn tl forålet og kke laves unødvendge beregnnger. Opgørelsen er altså en asse tal på aterale- og energforbrug, essoner og affald. Vurderng Vurderngsprocessen skal gå genne nveauer. Karakterserng Noralserng Vægtnng Sde 14 af 90 Offshore vndøller

17 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 De nveauer bruges so på fgur.1.c. Fg..1.c Flow vurderngsfasen [Mljø 001] Karakterserng er en konkluson på opgørelsen, so ser på de enkelte faser og kategorserer de forskelle essoner ud fra et skea. Kategorerne (blag A) er opdelt globalt, regonalt og lokalt, under dsse fndes undereffekter. Effekter betegnes ved forskellge værder/enheder. F.eks. angves drvhuseffekten CO ækvvalent. Dsse kan kke saenlgnes, da de kke defneres ed sae enhed. Ved noralserng sættes ljøeffekterne og ressourceforbruget forhold tl den gennesntlge påvrknng fra en person. Ved noralserng blver ressourceforbruget og ljøeffekterne opgjort personækvvalenter. Dette gør at det er ulgt at saenlgne dsse. Vægtnng: "Betydnngen af ressourceforbruget og ljøeffekterne set et ljøæssgt perspektv, udtrykt ved at oregne de noralserede person-ækvvalenter tl en vægtet person-ækvvalent" [ljø 001]. Ved vægtnng af ressourceforbruget, sættes denne forhold tl, hvor eget af det enkelte råstof hver person på verdensplan har tl rådghed, denne angves PR (ll-person-reserver [Mljø 000]). Ved vægtnng af ljøeffekterne vurderes denne forhold tl det 0ålsatte Danark eller globalt, denne angves ved PEM (ll-personækvvalent-ålsat [Mljø 000]). Vurderes dsse, kan der konstateres o produktet er ljøbelastende eller ressourcekrævende og efter denne konkluson kan der gåes tlbage og fnde de faser, hvor der sker est udlednng og evt. lave forbedrnger. Offshore vndøller Sde 15 af 90

18 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Fortolknng Her er det vgtgt, hele tden at have øje tl forålet og afgrænsnngen, så det kke kører af sporet. Vurderng af o de enkelte resultater, steer overens ed forålet, er også vgtg. I hele processen skal der tages hensyn tl og vurderes på anglende data og uskkerheder..1.4 Hvad kan en LCA bruges tl? Vrksohederne kan bruge en LCA tl en lang række forål. Produktudvklng nternt vrksoheden Forbedrer forbndelse ed yndghederne eller en anden kontrollerende ndstands. Dokuentaton overfor kunder, yndgheder eller leverandør. Markedsførng Det skal dog vdes, at ved ntern brug vrksoheden, er det ulgt at lave denne LCA ed overslags tal og fktve tal. Men skal den bruges eksternt, er det eget vgtgt at der er dokuentaton for alle tal, so bruges LCA en. Dette gøres for at få en stor datakvaltet, hvlket skaber stor påldelghed/troværdghed LCA en. I starten da LCA-rapporterne blev lavet, var de kke eget troværdge, det det var producenten selv der lavede LCA erne, og dokuentatonen for tallene var kke tlstrækkelg. I dag er en LCA bleveteget ere påldelge, ford der er lavet forskellge standarder, so skal følges når der laves en LCA. Et eksepel på en sådan standard er ovenstående ISO Udover dette er der også koet ljøledelse ange vrksoheder, hvor der laves en strateg for hvlke ljøtltag vrksoheden skal tage, nden for en tdsperode (ljøhandlngsplan). Dette bevrker at vrksoheden hele tden opdaterer sn LCA eller ljøvurderng. Herunder (fgur.1.4a) kan der ses hvlke ulgheder, der er for ljøledelse, ljøvurdernger, handlngsplaner og ljøærker, og hvlke love og afgfter vrksoheden skal overholde [Mljø 001]. Fg..1.4a Hvlke tng, der kan tages højde for en vrksohed [Mljø 001] Sde 16 af 90 Offshore vndøller

19 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16. LCA Konkret På baggrund af ovenstående teor har Vestas Wnd A/S saarbejde ed Tech-Wse A/S lavet en LCA o offshore vndøller for Elsa A/S. Forålet ed LCA en har været at opbygge en analyse for en,0mw Vestas-vndølle, tl at opstlle ved Horns Rev. Denne vses ford det også er en,0mw vndølle der står på Mddelgrunden, denne er dog en,0mw Bonus A/S ølle. Det har kke været ulgt at få en LCA for en,0mw vndølle...1 Afgrænsnnger Denne lvscyklusanalyse er lavet på en,0mw havølle. Alle effekterne er gjort op for 1 kwh produceret på sådan en ølle. Dette er gjort for at kunne saenlgne ed andre el produktonsteknologer, eks. kraftvareværker, og andre vndøller. Det betyder at den funktonelle enhed for systeet, er valgt tl 1 kwh el produceret på øllen, hele dens levetd, so er beregnet tl ca. 0 år. I hele opgørelsen er edtaget, produkton, transport, opstllng, drft og nedtagnng. Herudover er der også bortskaffelse af øllen og fundaentet. I LCA en er der lavet en vurderng på en ølle ed onopæl, so funderng. De forskellge lvsfaser der er edtaget vurderngen er her sat op fra " vugge tl grav" Fg...1a Faserne vugge tl grav [LCA 1999] Produktonen/frestllngen; af fundaent, tårn, nacelle og vnger, her er også e dtaget frestllngen af koponenter på nveau (se fgur..1b på næste sde). Tech-Wse analyserede alle koponenter på nveau, og nogle på nveau. Transport tl ste: Det nkluderer transport ed lastbl, evt. følgebl(er), hvs dette er nødvend gt. Tranport ed skb, ud tl opstllngssted. Tl opstllngen er nkluderet kranarbejde på opstllngsste. Drft nklusv vedlgeholdelse: Dette nkluderer oleskft, sørng og overfladebehandlng af tårn/fundaent. Der er kke edtaget transport tl og fra, ved drft og vedlgeholdelse. Nedtagnng og skrotnng nkluderer kranarbejde ved nedtagnng, transport ed skb nd tl havnen, og transport ed lastbl, og evt. følgebl(er), tl slutdsponerng. Bortskaffelsen af ateraler ved enten genanvendelse eller deponerng. Genanvendelsen afgrænses tl, hvornår ateralet er klar tl genbrug. Forarbejdnngen tl nyt aterale ndgår kke. Offshore vndøller Sde 17 af 90

20 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Fg...1b De eleenter so ndgår LCA en [LCA 1999] Sde 18 af 90 Offshore vndøller

21 P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16.. Datandsalng I LCA en har det været koncentreret o at fnde/skaffe de præcse data, for produkton sat nedtagnngsfasen. Det er nelg her de væsentlgste ljøpåvrknnger er [LCA 1999]. Der er kke væsentlge ljøpåvrknnger ved drften. For at lette odelopbygnngen er vndøllesysteet opdelt koponentsysteer [LCA 1999]. Fundaent Tårn Nacelle Vnger Vestas Wnd A/S har leveret data for produkton af vndøllen okrng atrale - og energforbrug [LCA 1999]. Tech-wse har stået for ndsalngen af data okrng fundaentet, og har også stået for ndsalngen af data okrng nedtagnngsfasen... Tårn Tårnene tl vndøllerne blver lavet et vst ofang på Vestas Wnd A/S`s egne fabrkker. Resten blver ndkøbt hos underleverandører. I LCA en er der kun brugt data for tårne, der er frestllet hos Vestas Wnd A/S. Tårnene laves stål. Stålet blver leveret tl Vestas Wnd A/S plader. Pladerne er skåret tl, så de på Vestas Wnd A/S kke skal lave nogen opskærnger, og har derfor kke noget spld af stål. Tårnet blver så svejset saen, og efterbehandlngen dvs. sandblæsnng og overfladecoatng, sker hos underleverandører. Frestllngen af tårn Selve frestllngen af stålplader er odelleret so stålplader UMIP-databasen (Udvklng af ljøvenlge ndustrprodukter), dog en lettere odfceret udgave på baggrung af oplysnnger fra Det Danske Stålvalseværk. Den proces, der er UMIP-databasen, for stålplader, er kke tdssvarende, og de behandler kke affald korrekt [LCA 1999]. Når an frestller stål, produceres ovnslagge, so UMIP er nævnt so farlgt affald. Denne ovnslagge blver genbrugt asfaltndustren. Ifølge affaldsbekendtgørelsen (bek. nr.99 af 0/04/1997) er ovnslagge kke defneret so farlgt affald. For at gøre processen ere tdssvarende, er affaldet defneret so voluenaffald. Forbruget af stål er et esteret forbrug. Da der endnu kke er nogen praktske erfarnger ed lge netop den tårnodel. Der er derfor taget udgangspunkt en anden Vestas Wnd A/S vndølle. Forholdet elle svejsetråd og stålplader er det sae. Og følge leverandøren er forbruget elle svejsetråd og -pulver tlnærelsesvs lge store (vægtbass). LCA-data for svejsetråd og - pulver er oplyst af leverandøren Målnger af elforbruget, tl svejsnng af tårnet, er esteret ud fra oplysnnger fra underleverandøren af svejseapparaterne. Data for overfladebehandlngen, såso alng og sandblæsnng, er hentet hos underleverandøren. Der er anvendt data for følgende tl tårnet: Materaler Stål Malng ( typer) Metallserngstråd znk/alunu Alunu (tl alunu-stger) Stålsand Offshore vndøller Sde 19 af 90

22 Svejsetråd Svejsepulver Energ Den Teknsk-naturvdenskabelge bassuddannelse P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 Transport og opstllng af tårn Selve transporten af tårnet blver sker ed lastbler og både. Der er ca. 80k fra fabrk tl havn, og ca. 40k fra havn tl opstllngsted (Dette er tl Horns Rev, passer kke ed Mddelgrunden.). Det antages at det vl tage ca. 0 ter at opstlle tårnet. Drft af tårn Det er eget svært at forudsge hvor eget vedlgeholdelse der vl blve på dette tårn. Vestas Wnd A/S går ud fra at der kke vl være nogen for for vedlgeholdelse. Det skal hverken sandblæses eller ales genne hele dens levetd. Derfor er der kke beregnet nogen for for vedlgeholdelse. Nedtagnng og skrotnng af tårn Efter endt levetd, nedrves tårnet og det antages at stålet genanvendes, en ed et tab på ca. 10%. Selve transporten fra opstllngsste tl oparbejdnngssted. Er beregnet tl 40 k tl vands, og 50 k tl lands (Tl Horns Rev, passer kke tl Mddelgrunden)...4 Noralserng En noralserng betyder at bdraget fra 1 ølle og 1 kwh produceret på øllen er angvet forhold tl en noralborgers gennesntlge bdrag tl den pågældende ljøeffekt. Resultaterne er således angvet llperson-ækvvalenter (herefter forkortet PE). Hvs drvhuseffekten fra 1kWh el fra en ølle således er 0,15PE, betyder det, at forbruget af 1 kwh el svarer tl 0,15 prolle af en persons salede bdrag tl drvhuseffekten genne et helt år. På den åde betyder et højt bdrag angvet PE kke, at det er en stor ljøbelastnng, en at det udgør en stor andel af en noralborgers bdrag [LCA 1999]...5 Opgørelse af ressourceforbrug Opgørelsen er foretaget for 1kWh produceret på vndøllen. Her er så præsenteret en opgørelse af ressourceforbruget [LCA 1999]. Ressource Mængde (g/kwh) Opdæet vand 119 Øvrgt vand 8 Stenkul 0,77 Jern 0,40 Naturgas 0,7 Ole 0,18 Calcucarbonat (CaCO) 0,11 Brunkul 0,08 Benzn 0,04 Alunu (Al) 0,01 Sde 0 af 90 Offshore vndøller

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Figur 3: Illustration af hvordan en børsteløs DC-motor kan betragtes rent magnetisk.

Figur 3: Illustration af hvordan en børsteløs DC-motor kan betragtes rent magnetisk. Opstlnng af oel for en børsteløs D-otor Danel R. Peersen & Jesper. Larsen 4. aprl 2003 I ette arbejsbla vl er blve opstllet en oel af en børsteløs D otor (LDM). Moellen er opstllet e et forål at kunne

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet - et analyse projekt

Overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet - et analyse projekt Overgangen geografundervsnngen fra folkeskolen tl gymnaset - et analyse projekt The transton n geography from elementary school to secondary school - an analytcal project Den Naturvdenskabelge bassuddannelse,

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Projektgrundlag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Projektgrundlag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Projektgrundlag Fagnotat, fase 1 Ny forbndelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 OKUMENTNR. A0237555003 VERSION 2.0 UIVELSESATO 27.03.2012 UARBEJET MES/PSK/ANMA/IBK KONTROLLERET LR/LRH/JK OKENT LHE Ny forbndelse

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere