Roskilde Universitetscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Universitetscenter"

Transkript

1 Kandidatspeciale udarbejdet af: Kim Hilding Hansen Rune Schwartz Under vejledning af: Anita Mac og Bent Søndergård 2003 Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Teknologi og Samfund (Tek-Sam) Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi

2 Abstract Nærværende speciale undersøger Hartmann koncernens muligheder for at anvende Life Cycle Management (LCM) på deres produktionssted i Tønder. Specialet tager udgangspunkt i, at implementeringen af LCM sker i en ikke-rationel proces præget af tilpasninger og fortolkninger af virksomhedens eksisterende vaner, rutiner, normer og regler. Gennem interviews med 11 centrale beslutningstagere foretages der en analyse af, hvordan LCM hidtil er blevet integreret i Tønders beslutningsgange. Denne analyse har to overordnede fokusområder; dels Tønders lokale fortolkninger af LCM, dels Tønders praktiske anvendelse af LCM. Vi identificerer fire lokale fortolkninger af LCM; (i) LCM forstås som et koncept, der er svært at eksplicitere og anvende konkret; (ii) LCM forstås som en metode til at opnå økonomiske besparelser og minimering af ressourceforbruget; (iii) LCM forstås som en ikke naturlig del af Tønders eksisterende beslutningsprocesser; (iv) LCM forstås som et tungt og ressourcekrævende koncept. Analysen viser, hvordan disse forskellige fortolkninger er tæt knyttet til Tønders produktionsorienterede normer og praksisser. Analysen beskriver endvidere konkrete situationer, hvor LCM er blevet anvendt og diskuteret af beslutningstagerne i Tønder. Konklusionen er, at LCM anvendes mest i de funktionsområder, som oplever, at der stilles krav fra eksterne aktører. Beslutningstagerne beskriver flere eksempler, hvor kunder og myndigheder stiller krav om, at der arbejdes med livscyklustankegangen. Anvendelsen er noget mindre i de afdelinger, hvor miljøafdelingen og koncernledelsen er de eneste, der stiller krav om LCM. Her findes der kun få eksempler på, at livscyklustankegangen er blevet anvendt i konkrete beslutningsprocesser. I specialets sidste del gennemføres en analyse af Hartmanns muligheder for at fremme anvendelsen af LCM. Hovedkonklusionerne er; (i) at Hartmann kan decentralisere en del af miljøafdelingens LCA viden, for at Tønders afhængighed af denne viden reduceres; (ii) det vertikale og horisontale samarbejde omkring LCM kan udvikles ved at bruge en slags mæglere ; (iii) Hartmann kan tillægge sine LCM værktøjer en mere dynamisk og aktiv rolle, fx ved løbende at foretage en evaluering af deres anvendelse. Denne evaluering kan åbne op for en vertikal dialog, der kan styrke miljøafdelingens indblik i Tønders praksisser. ii

3 Abstract This thesis investigates the possibilities for using Life Cycle Management (LCM) at the Hartmann production site in Tønder. The basic assumption of this thesis is that the implementation of LCM takes place in a non-rational process characterised by adjustment and interpretation of the existing habits, routines, norms and rules. By interviewing 11 key decision makers an analysis is made of how LCM has been integrated so far in the decision making of Tønder. This analysis has two main focuses; the local interpretations of LCM in Tønder and the practical application of LCM in Tønder. The first theme identifies four local interpretations of LCM; (i) LCM is viewed as a concept that is hard to make explicit and apply in practice; (ii) LCM is viewed as a method to gain economical cost-reductions and to minimize the use of resources; (iii) LCM is viewed as a non natural part of the decision making in Tønder; (iv) LCM is viewed as a complex and resource demanding concept. The analysis reveals how these different interpretations are closely related to the production orientated norms and practices of the Tønder site. The second theme of the analysis describes specific situations, where LCM has been applied in practice and discussed by the decision makers of the Tønder site. It is concluded that LCM is mostly used in those functions areas that experience external demands from e.g. customers and authorities to the use of the life cycle paradigm. The application of LCM is smaller in departments where the environmental department and group management are the only parties that expect the use of LCM. In these departments only few examples exist on how the life cycle paradigm has been applied in specific decision making processes. The last part of this thesis analyses the possibilities for Hartmann to promote the integration of Life Cycle Management is carried out. The main conclusions are; (i) Hartmann can decentralise a part of the LCA knowledge possessed by the environmental department, so that Tønder reduces its dependency of this knowledge; (ii) the vertical and horizontal co-operation about LCM can be developed by the use of so called brokers ; (iii) Hartmann can use their LCM tools in a more dynamic and active way; for example by a continuously evaluating of the use of the tools. This evaluation can open up for a vertical dialogue that will strengthen the insight of the environmental department regarding the practices of Tønder. iii

4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING, PROBLEMFELT OG METODE...6 Indledning 6 Fra command & control til livscyklustankegang...6 Produktorienteret miljøarbejde og bæredygtig udvikling...7 Detaljeret LCA eller simpel livscyklus tankegang?...7 Integration af livscyklustankegangen i virksomheden...8 Problemfelt.10 Life Cycle Management...10 LCM hos Brødrene Hartmann A/S...10 Organisatorisk tilpasning baseret på miljøviden...10 Formidlingen af miljøafdelingens LCA viden og erfaringer med LCM...11 Integration af livscyklustankegangen i beslutningsprocesser...12 Samarbejde mellem miljøafdelingen og Tønder om at udvikle miljøprojekter...12 Institutionalisering af LCM...13 Identifikation af problemformulering...14 Definitioner i forhold til Brødrene Hartmann A/S...16 Metode 18 Hartmann som udgangspunkt for specialet...18 Normative udgangspunkter...19 Specialets problemstilling...19 Valg af teoretisk ramme...20 Teoriens rolle i specialet...22 Specialets empiriske metodikker...23 Andre forskningsbidrag og specialets afgrænsninger...27 Opsamling på specialets videnskabsteori...29 Specialets opbygning...32 Opsamling på metode...34 LIFE CYCLE MANAGEMENT...36 Hvad er Life Cycle Management?...37 Fra vugge til grav...37 Koncernmiljøchefens fortolkning af LCM...38 LCM i forhold til traditionelt miljøarbejde...39 Den organisatoriske dimension af LCM...40 Top-down dimensionen i LCM...43 Organisatoriske karakteristika ved LCM som virksomhedsstrategi...43 Hartmanns strategiske rationaler bag LCM..44 Globaliseringens betydning for strategivalg...44 LCM som institutionelt syn på Hartmanns strategiudformning...45 LCM som konkurrenceparameter...45 Den regulative konteksts betydning for LCM strategien...45 Fastholdelse af eksisterende og tiltrækning af nye kunder...46 Ressource- og økonomiske gevinster ved LCM...47 Risikominimering...47 iv

5 Indholdsfortegnelse Produktinnovation...47 LCM hos Brødrene Hartmann A/S.48 LCM er integreret i miljøpolitikken...48 Miljøafdelingens målsætninger mht. organisering af LCM...50 Miljøafdelingens krav til den enkelte medarbejder...51 Karakteristik af miljøafdelingens mål og krav til LCM...52 Miljøafdelingens organisering af arbejdet med LCA...53 Miljøbelastninger fra støbepapproduktionen set i et livscyklusperspektiv...54 Mulige anvendelsesformer af livscyklusvurderingen...57 Tønders mulighed for at forbedre miljøprofilen via LCM...59 Lyngbys mulighed for at forbedre miljøprofilen via LCM...62 Konkrete LCM aktiviteter udført på Tønder hidtil...63 Opsamling..66 SPECIALETS TEORETISKE PERSPEKTIVER...68 Den institutionelle tilgang.68 Planlægningens ikke-rationelle karakter...68 To betydninger...69 Regulative, normative og kognitive strukturer...69 Institutionalisering...70 Relevanszoner...71 Praksisfællesskaber...72 Praksis og deltagelse i praksisfællesskaber...74 Boundaries...75 Boundries som brobyggere mellem praksisfællesskaber...75 Mæglere...75 Et eksempel på mægling...77 Viden og læring..77 Tavs og eksplicit viden...77 Situeret og praksisbaseret læring...78 Distribution og skabelse af eksplicit og tavs viden...79 Sensemaking...80 Sensemaking som forståelsesramme for menneskelige handlinger...80 Sensemaking...80 Enactment...81 Den sociale konteksts betydning for sensemaking...81 Plausibilitet...82 Historier...82 Sensemaking bevæger sig mellem flere ontologier...82 Den teoretiske ramme for analysen.83 Opsamling..85 v

6 Indholdsfortegnelse ANALYSE...87 Institutionaliseringen af LCM hos Tønder.89 Tønders eksisterende fortolkningsskemaers betydning for medarbejdernes forståelse af LCM...89 Anvendelsen af LCM i forskellige beslutningsgange og praksisfællesskaber...94 Opsamling på den deskriptive analyse Lokale fortolkninger af LCM Formalisering af LCM- og miljøarbejdet i Tønder Miljøafdelingen i Lyngby motiverer og igangsætter Miljøafdelingen som teoretikere og igangsættere Tønder som praktikere Muligheder for yderligere institutionalisering af LCM Gode forudsætninger for yderligere integration af traditionelt miljøarbejde Den hidtidige organisering af LCM Øget fokusering på relevans for det enkelte funktionsområde Begrænset anvendelse af LCM værktøjer Værktøjerne kan tillægges en ny rolle Distribuering og eksplicitering af tavs viden Mæglere kan distribuere viden samt forbinde og skabe praksisfællesskaber Mægleren kan reducere kognitiv og praktisk distance mellem Lyngby og Tønder Eksisterende eller nye praksisfællesskaber som grundlag for det fremtidige LCM? Opsamling på den normative analyse 116 Gode forudsætninger for yderligere integration af traditionelt miljøarbejde Den hidtidige organisering af LCM har skabt en flaskehalsproblematik Øge fokusering på relevans for det enkelte funktionsområde Mægleren som nøgleaktør Øge forståelsen af livscyklustankegangen gennem ny anvendelse af LCM værktøjer Eksisterende praksisfællesskaber som udgangspunkt for LCM Eksisterende praksisfællesskaber blokerer for integrationen af LCM tankegangen KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1: LCM AKTIVITETER I TØNDER BILAG 2: STATUS FOR STEP MODELLENS IMPLEMENTERING BILAG 3: FORELØBIGT UDKAST TIL vi

7 Indledning Fra command & control til livscyklustankegang I de seneste år har der indenfor den danske og internationale miljøpolitik været en tendens til, at nedprioritere den traditionelle command and control regulering til fordel for en mere samarbejds- og aftalebaseret reguleringsform. Udgangspunktet for denne dialog-baserede regulering har typisk været begreber som renere teknologi, Best Available Technology (BAT) og andre kildeorienterede løsninger. Disse begreber tager dog stadig udgangspunkt i den enkelte virksomheds udledninger og dermed begrænsning af miljøpåvirkningerne hos den enkelte virksomhed. Men virkeligheden er mere kompleks; miljøproblemerne kan ikke løses indenfor hegnet på den enkelte virksomhed. Nej, miljøproblemerne opstår i hele produktets livscyklus og involverer derfor flere forskellige virksomheder. Som en konsekvens heraf fokuserer de danske miljømyndigheder i dag på Den Produktorienterede Miljøindsats (POMS). Målet med POMS er, at fremme udviklingen og produktionen af renere produkter. Den danske miljøstyrelse definerer et renere produkt som: Et produkt som set i dets livscyklusforløb, medfører en mindre miljøbelastning end tilsvarende produkter med samme funktion og anvendelse. Produktet er altså lige så godt, men det belaster miljøet mindre (Miljøstyrelsen, 1999: 5). Den danske indsats er tæt knyttet til EU s udspil til det fremtidige europæiske miljøarbejde; den Integrerede Produkt Politik. Den Integrerede Produkt Politik og den danske POMS danner den regulative ramme om fremtidens helhedsorienterede miljøarbejde. Set i et mikroperspektiv er det derfor interessant at belyse, hvordan den produktorienterede miljøstrategi kan praktiseres i virksomhedernes dagligdag. 6

8 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Produktorienteret miljøarbejde og bæredygtig udvikling Det produktorienterede miljøarbejde, og dermed også POMS, bliver ofte præsenteret som virksomhedernes muligheder for at arbejde hen i mod bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling handler om, at de nuværende generationers behov opfyldes uden at fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov bringes i fare (Brundtland-kommissionen, 1987: 53ff). Styrken i bæredygtighedsbegrebet ligger i understregningen af, at den menneskelige og økonomiske aktivitet har miljømæssige konsekvenser, der rækker langt ind i fremtiden (Jespersen, 1998: 10). Bæredygtighed kan således opfattes som en ny horisont for samfundsmæssige forandringer og udviklingstendenser i industrien. Remmen & Münster argumenterer for at arbejdet med at udvikle renere produkter, er et centralt element i virksomhedernes operationalisering af bæredygtighedsbegrebet (Remmen & Münster 2002: 8-9). Koncernmiljøchefen hos den danske emballageproducent, Brødrene Hartmann A/S, beskæftiger sig med samme tema i sin Ph.D. I denne bruger han en del ressourcer på at argumentere for, at livscyklusbaseret miljøarbejde er en seriøs mulighed for at arbejde med bæredygtig udvikling på virksomhedsniveau (Pedersen, 2001: 79ff). Dette skal dog ikke forstås på den måde, at et fokus på at udvikle renere produkter i en virksomhed automatisk gør virksomheden bæredygtig. Bæredygtighedsbegrebet skal opfattes som et utopisk mål ude i virksomhedens horisont (Nielsen, 1999: 250). Udviklingen af renere produkter gennem livscyklusbaseret miljøarbejde kan således sikre, at virksomheden bevæger sig hen i mod dette utopiske mål. Detaljeret LCA eller simpel livscyklus tankegang? Den hidtidige danske indsats indenfor POMS har hovedsageligt drejet sig om, at udvikle et detaljeret LCA 1 værktøj kaldet UMIP 2. Således har en væsentlig del af de danske ressourcer været brugt på et enkeltstående projekt, der har haft til formål at udvikle et avanceret værktøj, som kan anvendes til konkrete og detaljerede livscyklusvurderinger. Ifølge Arne Remmen kan man illustrere Miljøstyrelsens hidtidige produktorienterede indsats som en pyramide. Det nederste lag i pyramiden er der, hvor der er blevet brugt flest ressourcer. 1 LCA står for Life Cycle Assesment eller på dansk livscyklusvurdering. LCA er en naturvidenskabelig vurdering af et produkts miljøbelastning fra vugge til grav dvs. fra råstofindvinding til produktion, til anvendelse, til bortskaffelse af det færdige produkt. 2 UMIP er en forkortelse for Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter. 7

9 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Figur 1.1: Prioriteringen af indsatsen i forbindelse med POMS (Remmen 2001: 6) Udviklingen af detaljerede LCA værktøjer, såsom UMIP, har medvirket til at fremme det livscyklusbaserede miljøarbejde hos nogle enkelte danske virksomheder. Men dette er slet ikke sket i et sådan omfang, at man kan tale om et gennembrud for arbejdet med renere produkter (Miljøstyrelsen, 2001: 48). Arne Remmen vurderer således, at der i dag kun er 5-6 større danske virksomheder, der har kompetence til internt at håndtere LCA til udvikling, dokumentation og markedsføring af renere produkter (Remmen, 2001: 6-7). Sandheden er nok, at UMIP er et meget omfattende og tidskrævende værktøj for den enkelte virksomhed. Derfor er det ikke utænkeligt, at Miljøstyrelsens fokusering på udviklingen af et avanceret LCA værktøj, i nogle tilfælde, har virket som en barriere for, at virksomheder er gået i gang med det livscyklusbaserede miljøarbejde. Miljøstyrelsens arbejde med livscyklustankegangen har således mest handlet om at udvikle en naturvidenskabelig metode, der kan beskrive produkters fysiske og kemiske forandringer gennem deres livscyklus. Men produktkæderne er ikke kun karakteriseret ved at have en materiel og fysisk side. En produktkæde er i lige så høj grad et socialt fænomen (Ministerie van Milieubeheer, 1995: 4). Hvert trin i livscyklusen består af aktiviteter udført og igangsat af sociale aktører. Som det ses ud af figur 1.1 afspejles dette ikke i Miljøstyrelsens hidtidige prioriteringer fokus har været på de naturvidenskabelige metoder såsom UMIP og miljøvaredeklarationer. Integration af livscyklustankegangen i virksomheden Men hvad er det så der skal til, når nu de naturvidenskabelige værktøjer ikke er nok til at sætte gang i det livscyklusbaserede miljøarbejde? Vi mener, at det handler om at få livscyklustankegangen indarbejdet i virksomhedernes beslutningsprocesser, således at 8

10 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode det livscyklusbaserede miljøarbejde bliver en naturlig del af virksomhedernes normale forretningsgange. Livscyklustankegangen skal med andre ord integreres i virksomhedens og beslutningstagernes hverdagspraksis. Dette stiller krav til beslutningstagerne om, at ændre eller udbygge deres daglige praksis. At udarbejde en LCA er en stor og omfattende opgave, men at få integreret livscyklustankegangen i virksomhedens beslutningsprocesser er en ligeså stor udfordring. Integrationen af livscyklustankegangen skaber en række organisatoriske ændrings- og udviklingsprocesser i virksomheden og det er disse processer, som specialet belyser. Udgangspunktet er den danske emballageproducent Brødrene Hartmann A/S. Denne virksomhed er interessant at analysere nærmere af flere årsager. For det første er det en af de 5-6 virksomheder i Danmark, der internt har kompetence til at udføre LCA efter UMIP metoden. For det andet positionerer virksomheden sig selv som en frontløber indenfor miljøområdet, hvilket er blevet anerkendt af omverdenen flere gange. Eksempelvis to gange i løbet af år 2000, hvor Brødrene Hartmann A/S modtog den nationale EU miljøpris fra Miljøministeriet og Den Europæiske Kommissions Managementpris for bæredygtig udvikling. I nærværende speciale vil læseren således få et unikt indblik i en af Danmarks frontløbervirksomheder indenfor miljø- og LCA-området. 9

11 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Problemfelt Life Cycle Management Op igennem 90 erne har der, under samlebetegnelsen Life Cycle Management (LCM), været ført en livlig diskussion om, hvordan man i praksis kan få virksomheder til at lave miljøarbejde i kæden. Budene er mange, men de konkrete erfaringer er få. Selv i et internationalt perspektiv findes der ikke særligt mange praktiske erfaringer med LCM. De få eksempler der findes på at virksomheder har integreret LCM i deres strategi, stammer fra store koncerner som Volkswagen Group, 3M og Philips. LCM er stadig ikke et klart defineret begreb. Set i lyset af dette, har vi valgt at definere LCM som et åbent begreb, der skal tilpasses den enkelte, unikke organisation: Life Cycle Management is business management based on environmental life cycle considerations (Pedersen, 2001: 89) Definitionen lægger vægt på, at business management samt miljømæssige og stoflige livscyklusvurderinger (LCA) er omdrejningspunktet for LCM. Business management dækker over virksomhedens beslutningsprocesser, forretningsgange, strategi, organisering, mm. De miljømæssige livscyklusvurderinger refererer til den naturvidenskabelige metode, hvormed man kan kortlægge et produkts miljøbelastninger fra vugge til grav. LCM indebærer således, at virksomheden skal udforme sine forretningsgange, praksisser, produktionsmetoder, strategier, organisation, mm. på baggrund af resultaterne fra miljømæssige livscyklusvurderinger. LCM hos Brødrene Hartmann A/S En af de få danske virksomheder, der arbejder systematisk med LCA og LCM, er emballagevirksomheden Brødrene Hartmann A/S (Hartmann). Siden starten af 90 erne har virksomheden udført LCA på sine produkter. Ligeledes har Hartmann en erklæret målsætning om, at indføre LCM på alle sine produktionssteder. Dette kommer bl.a. til udtryk i deres officielle miljøstrategi, hvori de skriver, at miljøarbejdet skal være helhedsorienteret samt tage hele produktkæden i betragtning. Nærværende speciale tager udgangspunkt i Hartmanns implementering og udvikling af LCM på deres fabrik i Tønder. Organisatorisk tilpasning baseret på miljøviden LCM kan anskues som en organisationsforandring, idet et nyt ledelseskoncept ønskes indført. Implementeringen og udviklingen af LCM drejer sig om justeringer af eksiste- 10

12 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode rende arbejds- og beslutningsprocesser samt etableringen af nye. Det, der karakteriserer LCM er, at de organisatoriske forandringer sker på baggrund af livscyklusbaseret miljøviden, som skal integreres i virksomhedens beslutningsprocesser. Både internt i organisationen samt i den kontekst, der omgiver organisationen (leverandører, kunder, myndigheder, mv.), opstår der løbende ny viden om, hvordan der kan skabes miljøforbedringer. Denne viden skal integreres i organisationens beslutningsprocesser, hvilket gør LCM til en kontinuerlig proces, som organisationen skal lære at tilpasse sine beslutningsgange til. Målet med organisationsforandringer er ofte, at de skal munde ud i øgede effektivitetsforbedringer, hvor resultatet af disse skal kunne kvantificeres i fx øget fleksibilitet, kvalitetsforbedringer eller øget produktion. Set i forhold til dette, er målet med implementeringen af LCM på Hartmann ifølge STEP-modellens 3 step 5; løbende at skabe miljøforbedringer i virksomhedens daglige arbejdsprocesser. For at leve op til denne målsætning bliver succeskriterierne for Hartmann, at de formår at udvikle organisationen i forhold til følgende tre punkter: 1. Formidlingen af miljøafdelingens 4 LCA viden og erfaringer med LCM. 2. Integration af livscyklustankegangen i beslutningsprocesser. 3. Udviklingen af en organisation, som i samarbejde med miljøafdelingen kan udvikle LCM. Formidlingen af miljøafdelingens LCA viden og erfaringer med LCM Miljøafdelingen har en LCA kompetence, som Hartmanns fabrik i Tønder ikke har. Ydermere har miljøafdelingen, gennem mange års arbejde og erfaring med miljørelaterede projekter på Hartmanns forskellige produktionssteder, opbygget en solid kompetence omkring projektstyring af tværorganisatoriske projekter, såsom LCM og miljøledelse. Miljøafdelingen er derfor en nøgleaktør i forhold til LCM. Som konsulent og formidler af ekspertviden om specifikke miljøforhold er det vigtigt, at miljøafdelingen formår at kommunikere denne miljøviden på en sådan måde, at den bliver forståelig, overskuelig og samtidig bliver relateret til produktionsstedets beslutningsprocesser. 3 STEP er en forkortelse for Sustainable Tool for Environmental Progress. Modellen er en strategisk ledelsemodel, som danner grundlaget for Hartmann koncernens miljøarbejde. Se i øvrigt kapitel 2 for nærmere beskrivelse af STEP-modellen. 4 Ordet miljøafdeling refererer til Hartmanns koncernmiljøafdeling i Lyngby, der er overordnet ansvarlig for Hartmann koncernens miljøarbejde, herunder miljøarbejdet på de enkelte fabrikker. 11

13 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Integration af livscyklustankegangen i beslutningsprocesser LCM er ikke et færdigudviklet koncept, på samme måde som miljøledelse, hvor der er opbygget en række standarder, der definerer, hvad miljøledelse består af (EMAS & ISO 14001). LCM er et åbent koncept, som virksomheden selv skal udvikle. Lidt forsimplet kan man sige, at LCM handler om, at en virksomhed arbejder udfra livscyklustankegangen; hvordan de gør det er op til virksomheden selv. Det samme har selvfølgelig været gældende for Hartmann. Her besluttede man i 1992, da koncernens miljøpolitik skulle vedtages, at Hartmann ville arbejde efter livscyklustankegangen. Men præcist hvordan dette skulle udmønte sig i det daglige arbejde, vidste man ikke. LCM konceptet skulle udvikles hen ad vejen. Denne proces er stadig ikke afsluttet og i princippet er det også en kontinuerlig proces. For at sikre, at Hartmann løbende kan udvikle LCM-konceptet, er det således vigtigt at de formår at skabe en organisation, hvor LCM ideer kan udvikles. I forhold til dette bliver det nødvendigt, at alle funktionsområder deltager i dette projekt, da miljøafdelingen ikke kan løfte denne opgave alene. Mellemlederne i Tønder får i denne forbindelse en rolle som nøgleaktører. Rollen udspiller sig ved, at det er dem, der skal integrere LCM i Tønders beslutningsprocesser og øvrige arbejdspraksisser. Mellemlederens viden om den pågældende fabriks produktionsforhold, fx i form af viden om fabrikkens arbejdsprocesser og vaner, rutiner og normer, får betydning i forhold til, hvordan mellemlederen rent praktisk vælger at håndtere integrationen og udviklingen af LCM arbejdet på produktionsstedet. Mellemlederen kan således karakteriseres som en brobygger mellem produktionsstedet i Tønder og Miljøafdelingen. Samarbejde mellem miljøafdelingen og Tønder om at udvikle LCM Eftersom miljøafdelingen og Tønder har vidt forskellige hverdagspraksisser, er deres arbejdsgange også vidt forskellige. Lad os tage et eksempel. Miljømedarbejderen på Hartmanns hovedkontor har som hovedopgave at lave LCA er på Hartmanns produkter. Han/hun bruger meget tid på at opdatere og udvikle LCA databaser. Der er ikke andre medarbejdere i Hartmann, der har samme specifikke viden om at udarbejde LCA, som han/hun har. Derfor bruger miljømedarbejderen meget tid på at vedligeholde sit netværk af miljømedarbejdere fra andre virksomheder samt forskere og studerende fra DTU, der besidder samme LCA kompetence. Disse personer støder dagligt ind i de samme problemer, som miljømedarbejderen selv gør. Man kan karakterisere dette netværk som et praksisfællesskab. Det, personerne i fællesskabet har til fælles, er det daglige arbejde med LCA metoder og dertil relaterede problematikker. Modsat har produktionschefen for ægemballage i Tønder ikke særlig stor interesse i, at deltage i et praksisfællesskab om LCA metoder det har jo ingen relevans for hans dagligdag. Derimod har han et tæt 12

14 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode samarbejde med de andre produktionschefer på fabrikken i Tønder samt produktionschefer på de andre europæiske fabrikker. De mødes jævnligt og udveksler erfaringer omkring fx ny teknologi eller korrigerende tilpasninger af eksisterende produktionsanlæg. Det, der knytter dem sammen, er således den daglige praksis på de respektive emballagefabrikker. Ovenstående eksempel er et tænkt eksempel. Men det illustrerer meget godt forskellen mellem, at være miljøarbejder i hovedkontoret og produktionschef på Tønderfabrikken. LCM må nødvendigvis foregå som et samarbejde mellem miljømedarbejderne i Lyngby, som har LCA kompetencen og mellemlederne i Tønder, som kender til den daglige drift og praksis samt mulighederne for ændringer i produktionsmetoderne. Dette samarbejde er karakteriseret ved, at medarbejdere med to forskellige praksisser mødes, jf. ovenstående eksempel. Lidt forenklet kan man antage, at dette kan have to konsekvenser. Dels supplerer de to forskellige praksisformer hinanden og skaber dermed ny viden gennem den komplementaritet, de forskellige baggrunde skaber og dels blokerer de forskellige praksisbaggrunde for et konstruktivt samarbejde på grund af deres forskelligheder. Udfordringen for LCM arbejdet bliver i denne henseende, at bygge bro mellem disse to forskellige praksisser. Institutionalisering af LCM Når en virksomhed ønsker at gøre brug af et ledelseskoncept som LCM, taler man ofte om, at virksomheden skal implementere LCM. Ordet implementere lægger op til en rationel og lineær proces, hvor koncernledelsen og miljøafdelingen kan udstikke retningslinjerne og hvor de lokale beslutningstagere herefter omsætter retningslinjerne til deres lokale forhold. Der er dog flere organisationsteoretikere, fx Mintzberg og Weick, der forholder sig yderst skeptisk overfor denne rationelle indgangsvinkel til organisering. Deres pointe er, at implementeringen af fx LCM ikke foregår som en rationel planlægningsproces, men derimod sker gennem tilpasninger, justeringer, lokale fortolkninger og praktiske erfaringer med, hvad der virker i forhold til den lokale praksis. Denne proces kan udfra et teoretisk perspektiv beskrives som en institutionalisering af LCM. Institutionaliseringen kommer til udtryk ved, at individer og kollektiver i sociale sammenhænge af en vis varighed skaber en fælles holdning til hvordan vi gør tingene. Den fælles holdning udmønter sig i nogle fælles vaner, rutiner, normer og regler, som således bliver institutionaliseret i organisationen. Institutionalisering gør sig også gældende hos Hartmann. I vores interview med miljøafdelingen i Lyngby udtrykte medarbejderne meget klart, at fx deres egen afdeling er anderledes end de andre afdelinger i Lyngby; de er mere innovative, rejser meget og har 13

15 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode kontakt med mange forskellige lag i virksomheden. Ligeledes beskrev medarbejderne i miljøafdelingen, hvordan de oplevede forskellen mellem fx Tønder og Lyngby. Dette illustreres i følgende citat, hvor en miljømedarbejder fra Lyngby udtaler sig om Tønder: de har ofte andre prioriteter; de arbejder under tidspres på mange store projekter og i denne forbindelse har de opbygget en række faste rutiner, der gør det meget svært for os, at integrere LCM perspektiver i deres daglige praksisser (tlf. interview m. Jacob S. Nyborg, 2003). Citatet er et udtryk for, at der eksisterer nogle institutionelle forskelle mellem hovedkontoret i Lyngby og emballagefabrikken i Tønder. Disse institutionelle forskelle får stor betydning for, hvordan LCM fortolkes og håndteres i Tønder og Lyngby. Dermed får de også stor betydning for, hvilke muligheder de to organisationer har for at samarbejde om at optimere deres miljøarbejde. Identifikation af problemformulering I ovenstående problemfelt har vi argumenteret for, at et succeskriterium for anvendelsen af LCM hos Hartmann er, at livscyklustankegangen bliver integreret i virksomhedens beslutningsgange. I denne forbindelse har vi betonet, at virksomhedens institutionelle sæt af vaner, rutiner, normer og regler, spiller en væsentlig betydning for udviklingen og anvendelsen af LCM i praksis. Dette leder os frem til følgende problemformulering(er): Hvordan er Life Cycle Management blevet institutionaliseret i Tønders beslutningsgange og hvilke muligheder er der for yderligere institutionalisering i Hartmanns beslutningsprocesser? Den første del af problemformuleringen tager udgangspunkt i fabrikken i Tønder og besvares gennem en deskriptiv analyse af, hvordan LCM afspejles i de lokale beslutningstageres handlinger og sæt af institutionelle vaner, rutiner, normer og regler. Den anden del af problemformuleringen åbner op for en bredere diskussion af, hvordan Hartmann, og her tænker vi specielt på miljøafdelingen i Lyngby, kan sikre en yderligere institutionalisering af LCM i Tønders praksisser. Udgangspunktet for denne analyse vil være erfaringerne fra Tønder. Den anden del af problemformuleringen er normativt funderet; dels fordi vi som udgangspunkt mener, at LCM er en ønskværdig virksomhedsstrategi for Hartmann; dels forbi vi i analysen opstiller vores egne ideer og perspektiver for, hvordan LCM i fremtiden kan udmønte sig hos Hartmann. 14

16 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Præsentation af Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S er en danskejet international koncern med datterselskaber og licensfabrikker verden over. Hartmann er blandt verdens tre største producenter af ægemballage i støbepap (formstøbt fiberemballage), som fremstilles på basis af returpapir. Hartmanns største forretningsområde er i dag ægemballage, men områderne industriemballage og fødevareemballage vinder større andele i Hartmanns produktion. Således er det Hartmanns strategi over de næste fem år, at disse to produktionsområder sammen med ægemballage skal være Hartmanns tre strategiske forretningsområder (Hartmann, 2002A: 18). Ægemballagen består primært af æggebakker i forskellige størrelser og design. Industriemballagen er specialproduceret emballage til specifikke kunder, såsom producenter af mobiltelefoner. Fødevareemballage er en relativ ny produktudvikling, som bl.a. består af emballage til transport af frugt samt støbepapemballage beklædt med plastfolie til færdigretter o.lign. Industriemballage Fødevareemballage Ægemballage Udover at fremstille støbepap udvikler og sælger Hartmann også maskiner og teknologier til fremstilling af støbepapemballage. Disse aktiviteter er samlet hos Hartmann Technology, der holder til på samme adresse som emballagefabrikken i Tønder. Ligeledes har Hartmann koncernen en papirfabrik i Skjern, som fremstiller og sælger karton og papir. Salg af støbepapemballage er dog det væsentligste forretningsområde. Hartmanns hovedsæde ligger i Danmark - nærmere bestemt Lyngby. Hovedsædets funktionsområder består udelukkende af administration, stabsfunktioner og koncernledelse. Virksomhedens største marked ligger i Europa, hvor Hartmanns største fabrikker ligeledes er lokaliseret - nemlig i Danmark (Tønder) og Ungarn. I Nordamerika, Sydamerika, Israel og Sydøstasien er Hartmanns øvrige produktionssteder placeret. På nuværende tidspunkt er Hartmann ved at bygge en ny fabrik i Canada, der skal betjene det amerikanske marked. Hartmann havde i 2002 en omsætning på millioner kroner og beskæftigede over 2000 ansatte på verdensplan (Hartmann, 2003B: 71). 15

17 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Definitioner i forhold til Brødrene Hartmann A/S Hartmann Betegnelsen Hartmann dækker over Hartmann koncernen og alle dens tilknyttede afdelinger og produktionsområder rundt om i Verdenen. På nuværende tidspunkt drejer dette sig om 12 produktionssteder, 19 salgskontorer samt ét hovedkontor. Hartmann koncernen har organiseret sine aktiviteter på følgende måde: Figur1.2: Organisationsdiagram over Hartmann koncernen. Tønder Når vi i specialet henviser til Tønder, dækker denne betegnelse over Hartmanns produktionssted i Tønder. De afdelinger vi har interviewet i Tønder er følgende: 16

18 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Industri Produkter (IP) Ægemballage Hartmann Technology (H-Tech) Logistik og Planlægning Laboratoriet Det er således disse afdelinger vi henviser til, når betegnelsen Tønder anvendes i specialet. Interviewpersonerne fra Tønder indgår alle under betegnelsen mellemledere, i og med de alle leder hver deres ansvarsområde og alle refererer til en overordnet. Undertiden i specialet anvender vi også betegnelserne medarbejderne og beslutningstagerne om denne gruppe af mellemledere. Miljøafdelingen Miljøafdelingen er placeret i Hartmanns hovedkontor i Lyngby, hvorfor vi i specialet også anvender betegnelsen Lyngby for Miljøafdelingen. Miljøafdelingen er en koncernmiljøafdeling og fungerer dermed som en stabsfunktion for koncernledelsen samt alle Hartmanns produktionssteder. Miljøafdelingen hører til under direktørområdet Sustainable Development, som er organiseret på følgende måde: Figur 1.3: Organisationsdiagram over direktørområdet Sustainable Development Når vi henviser til miljøafdelingen i specialet, er det Environment i figur 1.3, vi tænker på. Afdelingen beskæftiger p.t. tre miljøkoordinatorer, en Ph.D.-studerende samt en miljøchef. 17

19 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Metode I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser, såsom kvalitativ metode, det empiriske datagrundlag for vores analyse, valg af teori og anvendelsen af denne samt videnskabsteoretiske overvejelser. Hartmann som udgangspunkt for specialet Valget af Hartmann som specialets empiriske grundlag er, set med videnskabsteoretiske øjne, ikke et casevalg. Casebegrebet er baseret på forholdet mellem et specifikt og et generelt niveau. Vores speciale forholder sig kun til det specifikke og kontekstafhængige niveau. Fra start har specialets udgangspunkt været Hartmann og problemformuleringen er udformet på baggrund af nogle specifikke og praktiske problemstillinger, som vi har identificeret hos denne virksomhed. Vi har således ikke haft en portefølje af virksomheder, hvorfra vi, udfra nogle metodiske overvejelser, har valgt Hartmann som en repræsentativ case for den problemstilling vi ønskede at analysere. Valget af Hartmann bunder således i et ønske om at beskrive og analysere netop denne virksomheds arbejde med det livscyklusbaserede miljøarbejde. Årsagen til at vi har valgt Hartmann som specialets udgangspunkt er, at virksomheden adskiller sig fra en typisk traditionel dansk virksomhed, hvad angår deres miljøarbejde og generelle kompetencer omkring livscyklusvurderinger. Eksempelvis er Hartmanns kompetencer indenfor livscyklusvurderinger blevet opkvalificeret gennem Hartmanns stærke koblinger til DTU s forskermiljø. Som et resultat heraf ansatte miljøafdelingen i 1995 en Ph.D.-studerende fra DTU som projektleder for virksomhedens livscyklusbaserede miljøarbejde. Denne person er siden hen blevet ansat som miljøchef og det tætte bånd til DTU er blevet bevaret. Forbindelsen mellem DTU og Hartmann giver nogle helt særlige LCA og LCM kompetencer hos miljøafdelingen, som man ikke finder i ret mange virksomheder hverken danske eller internationale. Et andet unikt karakteristika ved Hartmann er, at de fremstiller et produkt, der mht. råvarer og produktionsmetoder har en god miljøprofil. Som miljøchefen udtaler til Jyllandsposten ( ): Jo mere bæredygtighed kommer i fokus, jo bedre er det for os. Dette giver således en øget motivation til at satse grønt og Hartmann er også særlig opmærksom på, at profilere sig indenfor miljøområdet. Eksempelvis er direktøren for bæredygtig udvikling hos Hartmann, Anna Lise Mortensen, formand for Rådet for Renere Produkter, ligesom Hartmann også deltager i Nordic Partnership 5. Hartmanns miljøarbejde er internationalt anerkendt, hvilket blev bekræftet, da Hartmann, som tidligere nævnt, blev tildelt Den 5 Nordic Partnership er en sammenslutning af nordiske erhvervsvirksomheder og NGO ere med det formål at sætte en samfundsmæssig bæredygtig dagsorden. 18

20 Kapitel 1: Indledning, problemfelt og metode Europæiske Kommissions Managementpris for bæredygtig udvikling i år Hartmann er således på mange måder en unik virksomhed indenfor miljøområdet. Normative udgangspunkter Da specialet ikke tager udgangspunkt i det objektivistiske forskningsideal, er det ikke problematisk, at vi som specialestuderende har et normativt udgangspunkt. I henhold til vores perspektivistiske syn på sandheden, mener vi ikke, at man kan skelne mellem objekt (genstanden) og subjekt (os selv) udfra den betragtning, at de flyder sammen i vores fortolkning af objektet (Gergen, 1997: 169ff). I stedet for at lade som om at der eksisterer en reel adskillelse mellem subjekt og objekt, har vi i stedet valgt eksplicit at redegøre for objektets betydning for os. Helt overordnet mener vi, at LCM, som er objektet i nærværende speciale, er en fornuftig virksomhedsstrategi, der både har miljø- og forretningsmæssige fordele. Således kan LCM tilvejebringe nogle gode forudsætninger for at skabe øget viden om miljøproblemer og opnå miljøforbedringer til gavn for virksomheden og samfundet som helhed. LCM kan nemlig hjælpe virksomheden med at sikre, at miljøpåvirkningerne reduceres fra vugge til grav og ikke blot skubbes videre til næste fase i produktkæden. Ligeledes kan virksomhedens miljømæssige livscyklusvurderinger skabe en øget viden omkring produktets miljøbelastninger. LCM kan tilmed vise sig at blive en konkurrencefordel for virksomheden, hvilket allerede er tilfældet for Hartmann. I analysens anden del kommer vores normative udgangspunkt til udtryk ved, at vi opstiller vores bud på, hvad Hartmann kan gøre for at institutionalisere LCM yderligere i Tønder. Igen er subjekt og objekt altså ikke klart adskilt og analysen bliver et udtryk for, hvordan vi mener, at Hartmann kan fremme udviklingen af LCM. Specialets problemstilling Specialet tager udgangspunkt i en planlægningsproblematik, der handler om, hvordan en konkret virksomhed kan omsætte sin miljøpolitik til praksis gennem Life Cycle Management. Dermed tager specialet udgangspunkt i en miljøfaglig tradition, som fokuserer på, hvordan virksomheder kan udvikle og optimere deres miljøarbejde. Problemstillingen belyses gennem et mikrosociologisk og organisationsteoretisk perspektiv, hvor der fokuseres på at identificere konkrete løsninger, der tager udgangspunkt i Hartmanns unikke kontekst. Dette har nogle videnskabsteoretiske konsekvenser. For eksempel kan vi ikke omsætte specialets konklusioner til en generel teori, der gælder overfor andre virksomheder. Vi kan belyse begrundelserne for respondenternes handlinger og fortolkninger men vi kan ikke opbygge en generel teori om adfærd i virksomheder, der ligner Hartmann. Ligeledes har vi heller ikke empirisk grundlag for at ophøje vores konklusioner til et mezzo- eller makroniveau. Specialets konklusioner kan derimod bruges til at få et indblik i hvilke processer, der har indflydelse på en virksomheds livscyklusbasere- 19

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen. Vejledere Inger Stauning Jesper Holm

Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen. Vejledere Inger Stauning Jesper Holm Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen Vejledere Inger Stauning Jesper Holm Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter 2004 Resumé

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation,

Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, in use of project management in relation to the classification

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen Forandringer og meningsskabelse i organisationer Danmarks Designskoles omstilling til et designuniversitet Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Miljøkommunikation i virksomheder - praksis i kontekstens blinde plet. Af Pernille Almlund

Miljøkommunikation i virksomheder - praksis i kontekstens blinde plet. Af Pernille Almlund Miljøkommunikation i virksomheder - praksis i kontekstens blinde plet Af Pernille Almlund Ph.d.-afhandling Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen

Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen Gruppenummer: S09-13,00 Vejleder: Søren Erik Nielsen Studieretning: BA Økonomi, HA(it) Afleveringsdato: 25/4 2009 Executive

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Intern Kommunikation i en forandringsproces

Intern Kommunikation i en forandringsproces Intern Kommunikation i en forandringsproces - Et speciale om anvendelsen af intern kommunikation i organisatoriske forandringer Udarbejdet af: Anja Møllgaard Lassesen & Line Lykke Mortensen Cand.ling.merc

Læs mere

Læring i en HR strategi?

Læring i en HR strategi? Vejleder: Christian Helms Jørgensen Roskilde Universitetscenter Pædagogik og uddannelsesstudier Bachelorprojekt 27-12-2006 Læring i en HR strategi? Gruppe 10: Maria Højer Larsen Gitte Marsken Abstract

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS - Et speciale om projektledelsesmodellen LFAs styrker og begrænsninger Af: Nanna Schnipper Vejleder: Gestur Hovgaard Roskilde Universitetscenter Offentlig Administration

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Forandringsledelse i Udlændingeservice Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Executive summary

Læs mere