Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum"

Transkript

1 Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum Indhold Side 2 Side 3 Side 3 Side 8 Side 11 Side 13 Side 21 Indledning: Om at arbejde med interessekonflikter i miljøundervisningen Idékatalog Om de generelle sider Om energi siderne Om ikke-fornyelige råstoffer Om fødevarer Om skemaer og tabeller til afsluttende diskussioner Supplerende materiale: Bilag i den elektroniske lærervejledning (baggrundsviden og debatoplæg til lærer og elever) Bilag 1: Globalt forbrug, global ansvarlighed, global styring Bilag 2: Lidt miljøpolitisk historie Bilag 3: Miljø før, nu og i fremtiden Bilag 4: Århuskonventionen Bilag 5: EU, handel, miljø og bæredygtighed Bilag 6: Er dommedag aflyst? Bilag 7: Dansen om de blodige kul PP Bilag 8: El-besparelser teenager PP Bilag 9: Økologisk rygsæk for kaffemaskine Bilag 10: Ting, systemer og serviceydelser PP Bilag 11: MIPS, LCA osv. Bilag 12: Den tredje revolution Bilag 13: Lokalisering Bilag 14: Lykken er ikke gods eller guld PP = Power Point Bilag udsendt sammen med klassesættene: Faktor 2000 om ozon, UV-stråler og internationale aftaler Den global hedetur om klimaforandriner Pandoras Madkasse om genteknologi 1

2 Indledning Om at arbejde med interessekonflikter i miljøundervisningen Miljøundervisning har traditionelt baseret sig på naturundervisning. Denne har primært været studier af, hvordan menneskers ageren har påvirket naturen, og ikke forholdt sig til årsagerne eller de samfundsmæssige sammenhænge, der udløser miljøproblemer. Vi foreslår at miljøundervisningen i stedet bygger på interessekonflikter. For når det kommer til stykket er løsningerne på miljøproblemerne ikke bare teknologiske fremskridt, men i lige så høj grad samfundsmæssige forandringer. Interessekonflikter Når man som lærer baserer miljøundervisningen på interessekonflikter, kan det være en fordel at afgrænse problemstillingen, så eleverne får indsigt i og forståelse for, at miljøproblemer er interessekonflikter mellem forskellige mennesker og samfundsgrupper og ikke kun en konflikt mellem natur og menneske. I elevernes analyse og vurdering af en interessekonflikt kan problemstillingen anskues på tre forskellige niveauer: 1) Som en personlig konflikt, hvor konflikten er en form for personligt dilemma. Det kan f.eks. være den industrialiserede landmand, som gennemlever et personligt dilemma, fordi han sprøjter med pesticider på markerne for at sikre sig et højt udbytte, men samtidig er ked af, at der er færre fugle på hans marker. 2) Som en interpersonel konflikt, hvor parterne er uenige (én for og én imod et givent spørgsmål). Det kan f.eks. være den økologiske landmand, som er imod brugen af pesticider (fordi han mener de skader natur og miljø) og den industrialiserede landmand, som er fortaler for brugen af pesticider (fordi de hjælper ham til at få en stor produktion på sin gård og han i øvrigt ikke mener, at pesticider er skadelige for naturen). 3) Som er en strukturel konflikt, hvor konflikten styres af tendenser i samfundet. Det kan f.eks. være i forbindelse med landbrugspolitikken og dens negative og positive indflydelse på miljøet. Et eksempel på denne type konflikt er, at landmændene i EU er afhængige af landbrugsstøtten, men samtidig har landbrugsstøtten en række negative konsekvenser i forhold til målet om at få en bæredygtig landbrugsproduktion. Pointen er, at der på forhånd ikke er en rigtig eller forkert holdning. Hermed skabes der mulighed for, at eleverne finder frem til, at der bag de forskellige holdninger ligger ét eller andet til grund for folks udsagn. Ved at anskue problemstillingen ud fra interessekonfliktbegrebet får eleverne derfor et godt redskab til at gå bag om miljøproblemerne, og der skabes betingelser for at analysere folks indlysende eller skjulte interesser i den pågældende sag. Kritisk tænkning Når man som underviser anvender interessekonflikter i undervisningen, er det vigtigt, at eleverne lærer at stille spørgsmål på en sådan måde, at de kommer bag om det umiddelbart indlysende og lærer at forholde sig kritisk i deres arbejde med miljøproblemerne. Der skal skabes betingelser for, at elverne får indsigt i og forståelse for problemstillinger og lærer at kunne analysere, vurdere og diskutere eventuelle handlemuligheder. Eleverne skal altså arbejde på en kritisk måde, så de kan udvikle deres kritiske tænkning. For at støtte den kritiske tænkning kan læreren eller eleverne spørge på følgende måde: Hvordan, som er måden at forholde sig kritisk på. Her handler det om at finde ud af, hvorfor tingene ser ud, som de gør. Her skal elverne altså forsøge at komme bag om årsagerne til miljøproblemerne. De skal forholde sig kritisk og sætte sig ind i, hvorfor betingelserne er, som de er, og derefter forholde sig reflekterende overfor folks (måske forudfattede) meninger og holdninger. Hvis det f.eks. drejer sig om et stort svinebrug, 2

3 hvorfra der spredes gyllelugt og som desuden udleder for mange næringsstoffer til en nærved liggende fjord, kan meningerne komme fra landmanden og hans medhjælpere, lystfiskere, naboer til bedriften osv. Hvad, som er de forhold, der kan stilles kritiske spørgsmål til. Her kan eleverne bl.a. lave interviews med forskellige mennesker at forskellige holdninger. De kan udarbejde spørgeskemaer, som almindelige borgere i den nærliggende by kan besvare og interviewe landmanden og den ansvarlige kommunale forvaltning. Eleverne får her mulighed for at se miljøproblemstillingen fra flere synsvinkler, dvs. at de opfatter og arbejder med problemet som en interessekonflikt. På den måde skabes der betingelse for, at eleverne får et nuanceret billede, der kan hjælpe dem i deres egen afklaring af miljøspørgsmålet. Hvorfor, som er hensigten med at forholde sig kritisk. Eleverne skal have mulighed for at vurdere og tage stilling til, om noget bør være anderledes og hvordan? Skal der sættes begrænsninger for svineproduktionen, selvom landmanden så mister indtægter og måske må fyre sine medhjælpere? Er det virkelig så galt som naboerne og lystfiskerne siger, det er? Kan der gøres nogle miljøtiltag, så landbruget ikke behøver at indskrænke sig eller dreje nøglen om? Eleverne skal her tvinges til at argumentere for deres sag og begrunde deres synspunkter. Struktureret konfliktdebat En mulighed for at arbejde problemorienteret, hvor undervisningen er baseret på interessekonflikter, er den strukturerede form, hvor eleverne gennemgår en struktureret, problemorienteret proces: a) Konflikten, hvor eleven arbejder med sit eget synspunkt og bliver udfordret af modsatte synspunkter. Det kan være, at Gustavs sidemand ikke synes, at landbruget skal underlægges restriktioner, mens Gustav helt sikkert går ind for det. b) Debatten, hvor de to parter såvel præsenterer som diskuterer hver deres synspunkter. Gustav og sidemanden præsenterer hver deres synspunkter for hinanden og diskuterer dem. c) Enighedssøgning, hvor de to parter prøver at blive enige. Gustav og sidemanden prøver herunder at blive enige om løsningsforslag. d) Individuelt arbejde, hvor eleven finder frem til egen holdning. Gustav og sidemanden har måske fundet frem til en løsning af problemet. Ud fra disse løsninger findes frem til en egentlig personlig holdning til problemet. (Den primære kilde til dette afsnit: Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen, Karsten Schnack (1999): Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning Odense Universitetsforlag) Idékatalog Tanken med idékataloget er, at komme med forslag til emner, der kan tages op i forbindelse med brug af hæftet side for side, samt at give uddybende oplysninger til hæftet. Artikler og debatindlæg fra dagspressen om de emner, én jord omhandler, illustrerer, at debatten er i fuld gang og man kan lade diskussionen om bæredygtighed tage udgangspunkt i den aktuelle dagspresse. Generelle afsnit Side 3: Lav en brainstorm på hvilke miljøproblemer, klassen kan komme i tanke om. Inddel dem i lokale / regionale / globale miljøproblemer Regionale miljøproblemer - midt i mellem lokale og globale Nogle former for forurening spredes over landegrænserne. For eksempel skyldes algevæksten i de danske farvande ikke kun danske forureningskilder, men også udledning af næringsstoffer fra alle landene omkring Østersøen. Der er også en række tungmetaller og kemiske forbindelser som bliver ført over grænserne med vind og havstrømme. Det har ført til, at Danmark har indgået en 3

4 række regionale miljøaftaler med landene omkring os. Det gavner os, hvis andre lande reducerer deres forurening, og det gavner andre lande, hvis vi reducerer vores forurening. Find eksempler på synlige hhv. usynlige miljøproblemer. Eksempler på synlige/mærkbare miljøproblemer: - luftforurening (snavs, lugt) - syreregn (bygningsskader) - affald - algevækst som følge af udledning af for mange næringsstoffer til vand og luft - trafikproblemer i form af forurening, ulykker, støj, trængsel Eksempler på usynlige miljøproblemer; vi kan ikke se: - de miljøfremmede stoffer i jord, luft, vand, hudplejemidler - hullet i ozonlaget - drivhuseffekten - radioaktive stoffer i luft eller vand - pesticider i grundvandet eller rester af pesticider i vores mad - vi kan ikke se, om frikadellen indeholder rester af antibiotika eller om grisen er blevet opfodret med gensplejset foder - eller at der findes hormonlignende stoffer i vores omgivelser - vi mærker ikke umiddelbart, når en art forsvinder Diskuter begrebet risiko og forskellen mellem traditionel risiko og moderne risiko. Eksempler på traditionel risiko: - risikoen for at blive skoldet, hvis man er for længe i solen - risikoen for at blive kørt ned af en bil - risikoen for at få en tagsten i hovedet, når det blæser - risikoen for at blive forgiftet, hvis man spiser fordærvet mad Eksempler på moderne risiko: - risikoen for hudkræft som følge af hul i ozonlaget - risikoen for at få en luftvejssygdom, fordi der er partikler og giftige stoffer i den luft, vi indånder - risikoen for nedsat sædkvalitet eller brystkræft, fordi der findes hormonlignedne stoffer i føden og vores omgivelser. Diskutér forsigtighedsprincippet Skal der lig på bordet og håndgribelige beviser, før det er rimeligt at handle, eller er det i nogle tilfælde tilstrækkeligt, at der er begrundet mistanke for skadevirkninger. Beskriv de miljøpolitiske aktører - borgere, organisationer, virksomheder, kommunen, Folketinget, den danske regering, EU, internationale organisationer. Hvordan arbejder de forskellige aktører med miljøområdet: aktioner, debatindlæg, lobbyisme, aftaler og regler/love. På miljøområdet er lovgivning og frivillige aftaler mellem staten/eu og virksomheder vigtige virkemidler. Diskutér forskellen mellem lovgivning og frivillige aftaler og hvorfor industrien ofte foretrækker frivillige aftaler frem for lovgivning. Eksempel 1: Bilindustrien i Europa har indgået en frivillig aftale med EU om at fremstille biler, der kan køre længere på literen (for at mindske CO2-udledningen), men industrien har ikke opfyldt det lovede. Se NOAH s pressemeddelelse: Eksempel 2: Danske landmænd har indgået en frivillig aftale om at begrænse brugen af pesticider, men hvordan går det? Få eleverne til at undersøge, hvordan det går. Se f.eks.: 4

5 Der kan særligt fokuseres på internationale organisationer, statslige og NGO er (non governmental organisations / græsrodsorganisationer). Rollefordelingen i arbejdet kan drøftes: statsoverhoveder, politikere, embedsmænd, industriens lobbyister og NGO er. Det er svært at få et forpligtende indhold i de internationale aftaler. De rige lande vil nødig begrænse væksten, og de fattige vil nødig prioritere miljø, så længe de har problemer med at få opfyldt basale behov pga- sult og fattigdom eller så længe de er langt fra den materielle velstand, som ses i de rige lande. Diskuter sammenhængen mellem miljø og udvikling. Gennemgå de vigtigste mellemstatslige aktører på miljø og udviklingsområdet: f.eks. FN, FAO, WHO, UNEP, UNDP. Eleverne kan selv søge på Internettet under de forskellige navne og/eller slå op i det elektroniske leksikon Wikipedia eller på engelsk Bilag 1: Globalt forbrug, global ansvarlighed, global styring et oplæg til debat om aktører i de globale beslutningsprocesser. Beskriv udviklingen i miljøpolitikken Fra fortynding over rensning til begrænsning af årsagerne samt begreberne 0-vækst og bæredygtig udvikling. Inddrag de væsentlige miljøpolitiske begivenheder, bl.a. Stockholmkonferencen i 1972, Brundtland-rapporten fra 1987 og Rio-konferencen i Bilag 2: Lidt miljøpolitisk historie en uddybende oversigt over den miljøpolitiske historie incl. en kort gennemgang af Rio-topmødet, Agenda 21 og biodiversitetskonventionen. Bilag 3: Miljø før, nu og i fremtiden en beskrivelse af forskellige måder at anskue miljøproblemer på til forskellige tider Litteratur: Faktor 2000 om ozon, UV-stråler og internationale aftaler. Af Bjarne Olesen, NOAHs Forlag1997. ISBN Hvordan går det nu? Se Hvilke muligheder har man for at påvirke udviklingen selv? Via indkøb, via debat, via høringer, via organisationer. Gennemgå EU s direktiv om adgang til miljøoplysninger og Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Se eller Bilag 4: Århuskonventionen Hvor står vi nu? Med Århuskonventionen? Med Agenda 21? - Drøft opfølgningen: Rio+5 og Rio+l0. Er der liv i de ting, der skulle involvere befolkningerne og tage diskussionen om livsstil op? Side 4 Rollespil Del en kage med 4/5 til én person og den sidste femtedel til deling mellem 4 personer og lav et forhandlingsspil, hvor de fire forsøger at få en større del af kagen, mens den ene som udgangspunkt gerne vil beholde den store bid til sig selv. I den forbindelse er det f.eks. relevant at diskutere, hvilke konsekvenser den store ulighed kan få eller måske allerede har for verdensfreden og for det globale resurseforbrug, når den vestlige verdens livsstil er forbillede for resten af verden. Diskuter retfærdighed/rimelighed. Denne diskussion kan kædes sammen med kurven på side 12, der viser, hvordan man i en periode giver plads til et voksende ressourceforbrug i u-landene (for til dels at udjævne den historiske ulighed), så de kan få ressourcer til at opbygge infrastruktur, industri mm. Kurven på side 12 viser CO2-udslip, men den kunne ligeså godt illustrere forbrug af andre ressourcer. 5

6 Diskuter forskelle og ulighed Hvilke lande hører til den industrialiserede verden? Hvilke kriterier ligger til grund for kategorisering som henholdsvis ulande og i-lande? Se f.eks. Hvilken betydning har et lands fordelingspolitik og f.eks. ejerskab til jorden og produktionsmidlerne for, om vores samhandel med ulandene kommer de fattige til gode? Hvem bestemmer? Hvilken betydning har de transnationale selskaber og internationale institutioner som Verdensbanken og WTO på den globale fordeling af ressourcer. Og hvilken betydning / magt har de transnationale selskaber Hvordan påvirker disse institutioners magt beslutninger, der træffes på det nationale plan? Se f.eks. eksemplet side 19 i undervisningshæftet om et stort mineselskab støttet af Verdensbanken. Litteratur: Bilag 5: EU, handel, miljø og bæredygtighed (side 22-30). Friends of the Earth International på engelsk om minedrift og multinationale selskaber: Friends of the Earth International på engelsk om frihandelens tyranni: Links: World Resources Institute: Earthtrends (på engelsk om forskellige landes resurseforbrug) Eleverne kan evt. undersøge, hvilke selskaber, der står bag de produkter, de bruger i dagligdagen. Danmarks Statistik og Eurostat kan bruges til at afdække fordelingen hos os selv. Side 5 Nul-vækst, afkoblet vækst og dematerialiseret vækst BNP og det miljømæssige råderum Uddybende forklaring til figuren ovenfor: Delvist afkoblet vækst betyder, at en stigning i BNP ikke ledsages af en lige så stor forøgelse i råstofforbruget; det er situationen som vi kender den i dag, hvor den teknologiske udvikling går i retning af mindre ressourceforbrug pr. produceret enhed, men væksten i forbrug sluger denne fordel. Afkoblet vækst og dematerialiseret vækst betyder, at der er vækst i BNP, men fald i det samlede forbrug af ressourcer - en situation, der kunne blive aktuel, 6

7 hvis produkter og serviceydelser blev fremstillet med et endnu mindre forbrug af råstoffer og denne gevinst ikke blev slugt op af et øget materielt forbrug. Vækst i BNP er adskilt fra ressourceforbruget. Kurve 3 har nået et bæredygtigt niveau. Reduktion af den materielle tilførsel på 90 % i løbet af 50år Uddybende forklaring til tabellen ovenfor: Der tages udgangspunkt i, at der i den vestlige verden bør ske en reduktion i forbruget af ikke-fornyelige ressourcer til ca. 1/10 af det nuværende forbrug, hvis råstof-forbruget skal være bæredygtigt og globalt retfærdigt fordelt. Ved de-materialisering forstås, at produkter og service-ydelser fremstilles med et mindre forbrug af råstoffer. Tabellen viser, at hvis der er vækst i samfundet på f.eks. 3 %, skal produkter og seviceydelser fremstilles med et råstofforbrug, der er reduceret med 97.8 % i forhold til de nuværende produktionsformer - eller til l/45-del af det nuværende forbrug af råstoffer pr. produceret enhed. Det er svært at forestille sig, at det er muligt, og det er derfor nærliggende at konkludere, at det nok er nødvendigt at have negativ vækst i de rige landes samfund - eller sagt med andre ord: at der er behov for ændret adfærd og livsstil. Ønsket om bæredygtighed kommer derfor til at stå i skarp kontrast til det konstante krav om økonomisk vækst. Bilag 6: Er dommedag aflyst? grænser for vækst Til diskussion Hvilke former for forbrug, kan der være vækst i, uden at det giver anledning til øget materielt forbrug? Hvad er gulvet? - diskussion af, hvad der er det socialt nødvendige gulv Side 6-7 Diskuter hvad der skal til for at befolkningstilvæksten tager af. Hvorfor er der pres på Europas grænser? Er det rimeligt at holde folk fra andre kontinenter ude fra Europa? Er det muligt? - og hvad skal der til for at folkevandringer ikke bliver en endnu større del af det globale politiske billede? Hvad betyder det for de fattige lande, at de rige lande (som f.eks. Danmark) giver veluddannede indvandrere fra fattigere lande green card til at indvandre? En uddybende diskussion af teknologi og adfærd: For at imødegå pres på ressourcerne pga. større befolkning på Jorden og større forbrug i u- landene er det nødvendigt at kombinere de teknologiske landvindinger med ændret adfærd i den rige del af verden. Eksempler på at teknologiske landvindinger bliver opslugt af større forbrug: Nogle få bilfabrikanter har satset hårdt på at lave biler, der kan køre længere på literen, men erfaringer har vist, at denne miljømæssige gevinst som regel ædes op af at bilejerne bare kører længere ture; det får de råd til, når deres bil kan køre længere på literen. Mobiltelefonen er et godt eksempel på, at en industri har gjort virkelig meget for at nedbringe, materialeforbruget og lavet telefonerne mindre og mindre, men den er også et godt eksempel på at denne gevinst opsluges godt og vel af et øget forbrug, idet flere og flere får en mobiltelefon. 7

8 Computeren er også et eksempel på et produkt, der gøres mindre (måske mere af pladshensyn end af miljøhensyn, men alligevel!), men her opsluges gevinsten lynhurtigt af et ekspanderende marked, og af at produkterne så hurtigt bliver forældede og må udskiftes, hvis man vil følge med. Det giver anledning til et enormt ressourceforbrug at det i "mange tilfælde er umuligt at skifte de dele af computeren ud, som er blevet forældede. (Jfr. ovenstående diskussion af vækst, nul-vækst eller negativ vækst). Find på andre pejlemærker Eksempler: udfasning af kemiske stoffer/ biodiversitet eller antallet af forskellige arter af planter, sommerfugle. fugle eller frøer/menneskers eller dyrs forplantningsevne / areal brugt til veje. Der er utallige muligheder. Man kan tage udgangspunkt i de ting, eleverne finder vigtigt og omsætte det til pejlemærker, hvor der enten bliver flere/mere af noget, der er tegn på fremgang i miljøtilstanden, eller mindre/færre af noget, der forringer miljøet. Det er sket, at man har erstattet et uønsket stof med et andet, der gav ligeså store miljømæssige problemer; et eksempel: bly i benzin blev erstattet af benzen, som har vist sig at være problematisk. Der er også eksempler på, at man har erstattet et meget skadeligt stof med noget relativt uskadeligt, uden at produktet af den grund er blevet ringere; et eksempel: freon fra køleskabe. Diskuter, om eller hvornår det hjælper at bruge mindre af en ressource, hvis det betyder, man bruger mere af en anden. Et meget aktuelt eksempel er, at mange er fortalere for at erstatte benzin og diesel med plantebaserede drivmidler i transportsektoren (de såkaldte biofuels). Andre (herunder NOAH) advarer imod dette, fordi der vil skulle bruges uendelige arealer af skov, natur eller landbrugsjord, hvis den evigt voksende transportsektor skal mættes. Og der er i forvejen utallige uudnyttede muligheder for at nedbringe CO2-udledninger fra transportsektoren. Læs NOAH s pressemeddelelse 10 forslag til en ansvarlig klimapolitik på persontransportområdet : Energi Side 8 De forskellige fossile brændstoffers effektivitet og hvilken CO2- udledning afbrændingen af dem giver anledning til. Lette brændsler som gas udsender mindre kuldioxid per energienhed end tungere brændsler. Emissionsfaktoren er kg kuldioxid per produceret Gigajoule energi. Kilde: CO2 - ven eller fjende? Af Jes Fenger, Ole Schou Hansen, DMU, 20. februar Litteratur: NOAH s klimasider: Den globale hedetur, NOAH s Forlag 2001 (her kan man bl.a. læse mere om de øvrige drivhusgasser). 8

9 Side 9 Til diskussion Diskuter hvilken betydning den biologiske diversitet har for os: Hvilken betydning har f.eks. isbjørnene, koralrevene eller regnskoven for os? I den forbindelse kan man komme ind på, at nogle økosystemer er lang tid om at vokse til (f.eks. skove og koralrev) og dermed er mere udsatte for klimatiske ændringer end f.eks. økosystemer, der knytter sig til urteagtig vegetation, der hurtigere er i stand til at flytte sig i takt med at klimabælterne flytter sig. Hvilke landområder vil komme til at ligge under vand, hvis havene stiger 1/2 m? Hvilke konsekvenser kan det få for dyr og mennesker? Hvilke ændringer i plante- og dyreliv vil en temperaturstigning på 2 C medføre i Danmark? Side I arbejdet med miljømæssigt råderum i forhold til energi fokuserer vi primært på klimapåvirkningen, dvs. den CO2-udledning, som vores energiforbrug giver anledning til. Derfor anbefales drastiske nedskæringer i vores forbrug af fossile brændsler (jfr. råderumsscenarierne side 12). Men der er også andre grunde til at spare på de fossile brændstoffer. En vigtig grund til at spare på olie og til dels også naturgas er, at det nu igen er blevet tydeligt, at der ikke er uendelige mængder af disse ressourcer og at det desuden bliver stadigt vanskeligere at udvinde dem. Samtidig har verden fået mere fokus på de natur-ødelæggelser, der opstår som konsekvens af olieindvinding og transport af olie. Og selv om der findes rigelige kulreserver, så ses det tydeligt af ovenstående figur, at det er en energikilde, der giver meget store CO2-emissioner ved afbrænding. Dertil kommer, at kulminer er meget farlige arbejdspladser. Eksempler på problemfelter: Olieindvinding i arktiske egne sker f.eks. i områder med meget sårbare økosystemer, hvor selv små udslip af olie får dramatiske konsekvenser. Olieindvinding i Niger Deltaet (side 12) er ikke enestående. Transport med olietankere Transport over land i pipelines: f.eks. West African Pipeline Undersøgelser Lad eleverne undersøge, hvad de kan finde på Internettet ved forskellige kombinationer af søgeordene: Forurening, kul, olie, olieindvinding, økosystemer, oliepriser, oliereserver (diskuter med dem, hvilke ord, det vil være relevant at søge på). Lad dem evt. udvide søgningen til også at omfatte engelsksprogede sider: Pollution, oil, exploitation, ecosystems (diskuter med dem, hvilke engelske ord, det vil være relevant at søge på). Lad eleverne downloade Nigeriansk Internet-video (ca. 5 minutter) lavet i samarbejde med MTV: Læs mere: Om Niger Deltaets problemer på Environmental Rights Actions website (Friends of the Earth Nigeria): 8 Om Gas Flaring in Nigeria : OM The Myth of the West African Gas Pipeline : Bilag 7: Dansen om de blodige kul fra kulminer i Columbia til danske kraftværker Side Uddybende forklaring til figuren øverst på side 12: CO2-udslippet skal begrænses fra ca. 10 ton til 1,4 t (det svarer til en reduktion til ca.1/7 af det nuværende CO2-udslip), mens energiforbruget kun skal begrænses til ca.1/3, fordi vi i stigende 9

10 grad forventes at få energien fra energikilder, der ikke giver CO2-udslip (for forståelsens skyld er det meget vigtigt at forklare - specielt for elever, der ikke er vant til at læse kurver; det virker trods alt mere acceptabelt at nedskære til 1/3 end til 1/7). Figuren nederst på siden kan (som også nævnt i forbindelse med side 5) bruges til en diskussion af fordeling og rimelighed set i forhold til det historiske forbrug af råstoffer og forurening). Til denne diskussion knytter sig desuden en diskussion af fordele og ulemper ved handel med CO2-kvoter. Herved forstås dét, at lande med et relativt lavt energiforbrug kan sælge retten til at udlede CO2 til lande med højt energiforbrug. Denne handel foregår på internationalt plan, fordi nogle af de mest energiforbrugende lande ikke har villet forpligte sig til at aftale faste tilladte grænser for CO2- udledninger, medmindre de kan sikre sig retten til at købe yderligere CO2-kvoter. NOAH og mange andre miljøorganisationer er meget skeptiske overfor ideen, fordi der er en risiko for at denne handel cementerer den store ulighed imellem i-lande og ulande. Modstanderne mener, at de rige lande har en moralsk forpligtelse til nedskæringer uden modydelser. Undersøgelse Der kommer hele tiden ny viden og nye politikker i de internationale klimaforhandlinger. Lad eleverne undersøge, hvordan den aktuelle situation opfattes af hhv. Miljøministeriet og Trafikog Energiministeriet og organisationer som Greenpeace, NOAH og Danmarks Naturfredningsforening. Læs NOAH s pressemeddelelse om atomkraft her: Side 14 Undersøgelser Undersøg lokalt: energikilder og energiforsyning. Lave grønt energiregnskab for skolen / hjemmet / lokalområdet. Her kan inddrages en undersøgelse af skolens / hjemmets brug af el-sparepærer, solfangere, solcelle-drevet apparatur, transportvalg og -muligheder, isoleringstykkelse, termovinduer / forsatsvinduer, brug af energiglas mm. Gå skolen igennem og kom med forslag til både tekniske løsninger og adfærdsændringer. Energi- og miljøkontorerne har sandsynligvis forskellige eksempler på solcelledrevet apparatur, f.eks. lygte, radio eller legetøj. Mange lommeregnere er drevet på solceller. Er der andre eksempler eller muligheder? Lad eleverne beregne deres personlige CO2-bidrag til transport og bolig ud fra skemaet side 30. Brug evt. Miljøministeriets CO2-beregner: PP Bilag 8: El-besparelser teenager en oversigt over forskellige energislugere i en teenagers hverdag og gode links til websider med yderligere viden. Til diskussion Diskuter hvor langt ned vi kan/vil gå f.eks. i forbrug af transport eller opvarmet boligareal. Hvad anser den enkelte for et absolut minimum? Rekvirer NOAH s materiale: Sådan laver du dit eget klimaløfte. Side 15 Når vi skal omlægge energiforsyningen til et nyt energisystem er første skridt at udfase kul, fordi det er det fossile brændstof, der afgiver mest CO2 ved forbrændingen. Samtidig må olieforbruget skæres drastisk ned, mens forbruget af naturgas (der afgiver mindre CO2 ved forbrænding end de andre fossile brændstoffer) kan stige i en periode, men også på langt sigt må udfases. Fremtidens energiforsyning (uddybende forklaring til figuren): En energiforsyning baseret på vedvarende energikilder vil se helt anderledes ud end en energiforsyning baseret på store kulfyrede kraftvarmeværker og på olie. Når vores energiforsyning 10

11 skal komme fra vedvarende energikilder, må vi først og fremmest sørge for at bruge energien meget mere effektivt, end vi gør i dag. Desuden skal vi have et energiforsyningssystem, der er mere fleksibelt. Vi skal jo også bruge elektricitet og varme, når solens ikke skinner, og når vinden ikke blæser. Derfor skal vi kunne lagre både el og varme. I fremtidens energiforsyning skal solceller, vindmøller og solfangere til varmeproduktion levere en væsentlig del af vores energi. Når vi skal tilpasse leveringen af el og varme til forbruget, kan vi f.eks. bruge små kraftvarmeværker, som kører på biogas (læs om biogas på )Da biogas kan oplagres, kan kraftvarmeværket levere den manglende el, når produktionen fra solceller og vindmøller er for lille i forhold til forbruget. Hvis der laves for meget elektricitet fra solcellerne og vindmøllerne, kan man ved hjælp af en varmepumpe omdanne den overskydende el til varme. Et stort sæsonvarmelager kan gemme overskydende varmeproduktion fra kraftvarmeværket og fra store solvarme-anlæg fra sommer til vinter.. På længere sigt vil det ved hjælp af brændselsceller blive muligt at omdanne overskydende el til brint, som kan oplagres. Brinten kan så bruges til el-produktion, når der er behov for det, eller evt. bruges som brændstof i transportmidler. Undersøgelse Lav en nøjere undersøgelse af de forskellige alternative energikilder. Ikke-fornyelige råstoffer Side Tilgangen til arbejdet med ikke-fornyelige råstoffer bygger på, at det er indvindingen af råstofferne det giver de største miljømæssige problemer (incl. et stort energiforbrug). Det er det, vi kalder råstoffernes økologiske rygsæk. PP Bilag 9: Økologisk rygsæk for kaffemaskine denne power-point præsentation giver et godt indblik i hvad den økologiske rygsæk er (fra: Økologisk rygsæk om produkternes skjulte miljøbelastning; NOAH s Forlag 2005) Side Undersøg, hvor på kloden forskellige råstoffer udvindes. Anvend f.eks. Mineral Policy Institute til søgningen: (her kan både søges på lande og firmaer). Undersøg også, hvilke virksomheder, der står bag udvindingen og læs på deres hjemmesider, hvilke retningslinjer firmaerne arbejder under i forhold til miljø, arbejdsmiljø og sociale forhold. Sammenlign firmaernes beskrivelse af sig selv med de beskrivelser NGO er som f.eks. Friends of the Earth eller Mineral Policy Institute giver af de samme firmaer. Side 19 Forgiftet af kviksølv Hvis de bare havde skudt mig i hovedet, ville jeg have haft det bedre. Der er ikke noget, der kunne være værre end at se mine døtre lide og høre dem fortælle om de forfærdelige smerter i deres øjne, deres rygge, deres hoveder, dag efter dag. Hvad kan en far sige til ens syge børn? Hvordan kan jeg forklare, at verdens rigeste guldmine, som ligger på det bjerg, ikke vil hjælpe os? Alfonso Charrasco, Peru, mere end tre år efter at en lastbil havde spildt 151 kg flydende kviksølv over en 40 km lang strækning landevej, der passerede tre landsbyer. Kviksølvet skulle bruges i den nærliggende guldmine. Nogle af beboerne samlede det op i den tro, at det var et værdifuldt metal. Mere end 900 mennesker blev forgiftet. Slå op: Kviksølv + cyanid Friends of the Earth International på engelsk om minedrift og multinationale selskaber: 11

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen 1 Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet Indhold Introduktion En ramme for undervisningen Kapitel 1 Det miljømæssige råderum Kapitel 2 Mad, miljø og sundhed Kapitel

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Forord. Rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i konferencens program.

Forord. Rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i konferencens program. Forord Denne rapport er en samling af oplægsholdernes manuskripter til konferencen om Gensplejsede fødevarer - problemer og perspektiver, som blev afholdt på Christiansborg den 4. april 2000. Konferencen

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6 Læsevejledning til dette dokument 3 Principper 4 Om energi 4 Energiens livscyklus 6 Energiudvinding og produktion 6 Energilagring 6 Energidistribution og transport 7 Fornyelig og ikke-fornyelig energi

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5 BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5. OKTOBER 2013 I KULTURHUSET, HELSINGE, ARRANGERET AF KLIMA- OG MILJØSTUDIEGRUPPEN I GRIBSKOV KOMMUNE Rapporten her er bilag til hovedrapporten

Læs mere

Natur og Miljø 2001 - udvalgte indikatorer Miljøministeriet 2001

Natur og Miljø 2001 - udvalgte indikatorer Miljøministeriet 2001 Natur og Miljø 21 - udvalgte indikatorer Miljøministeriet 21 Redaktion: Tine Utzon-Frank, Skov- og Naturstyrelsen, Bent Andersen, Skov- og Naturstyrelsen Redaktionsgruppe Peter Kristensen, Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

MILJØBEVIDST FORBRUGER

MILJØBEVIDST FORBRUGER ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 MILJØBEVIDST FORBRUGER Danskere mere miljøbevidste Over halvdelen af CO 2 udslippet i Danmark skyldes det forbrug, vi alle

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Økologi og transport

Økologi og transport Økologi og transport Miljøbelastning ved transport af økologiske fødevarer ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere www.pegasi.dk Forord Transport af økologiske varer er et diskussionstema

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere