KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning"

Transkript

1 KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse med virksomhedernes produktion samt ved husholdningernes forbrug, og der er derfor en tendens til, at mængden af affald øges, når aktiviteten i samfundet stiger. Affald kan give anledning til en række miljøproblemer i form af lugt, gene, sygdom og forurening af det omgivende miljø, og der har igennem tiden været forskellige tiltag for at mindske generne. Allerede i jægerstenalderen samlede man sit affald i køkkenmøddinger, og i dag er affald genstand for en omfattende regulering for at mindske de ovennævnte miljøproblemer, som ellers ville være markante med nutidens høje økonomiske aktivitet og koncentration af bosætningen i byerne. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen omfatter affald ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter at skille sig af med. Undtaget er dog stoffer, som kan videreanvendes på lovlig vis, dvs. som lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse, og som ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. Et eksempel herpå kunne være videresalg af ubehandlet resttræ fra en tømrervirksomhed til brænde. Den nævnte definition på affald er objektivt set altomfattende og dækker således alt fra kemisk industriaffald til et æbleskrog smidt i skoven. Reglerne for affaldshåndtering i Danmark er omfattende, og i princippet skal alt affald afleveres enten til genanvendelse, forbrænding eller deponi. Derfor er virksomhederne forpligtede til at afhænde deres affald til affaldsindsamlere eller affaldsbehandlingssystemer, og alle husstande er underlagt en afhentningsordning for husholdningsaffald. Således består affaldssektoren af en blanding af private virksomhe- Kapitlet er færdigredigeret den 4. februar

2 Affald. Økonomi og Miljø 2013 der, der agerer inden for et offentligt regelsæt, samt offentlige virksomheder ejet af kommunerne. Eksempelvis er det typisk private firmaer, som efter aftale med de enkelte kommuner afhenter husholdningsaffaldet hos de private husstande, mens husholdningsaffaldet herefter afleveres til kommunalt ejede forbrændingsanlæg. Omvendt drives genbrugspladserne en del steder af kommunerne, mens det indsamlede papir, glas og metal videreforarbejdes af private firmaer. Formål med analyserne Indhold i kapitlet I dette kapitel underkastes affaldssektoren og principperne for affaldshåndtering i Danmark et økonomisk eftersyn. Analyserne er overvejende beskrivende. Med udgangspunkt i en gennemgang af eksternaliteterne ved affald foretages en vurdering af mulighederne for at gennemføre en afgiftsbaseret regulering, hvor miljøeffekterne afspejles i affaldsafgifterne. Desuden gennemgås organiseringen af affaldssektoren, blandt andet for at vurdere hvorvidt den nuværende arbejdsdeling mellem private og offentlige virksomheder kan forventes at føre til en ressourceeffektiv affaldssektor. I kapitlet belyses indledningsvis sammenhængen mellem affald og miljø, hvorefter affaldssektoren og målsætningerne på affaldsområdet beskrives og diskuteres. På grundlag heraf gennemgås incitamenterne i affaldsbehandlingen samt reguleringen af husholdninger og små virksomheder. Sidst vurderes reguleringen af de større virksomheder og organiseringen af sektoren sammen med Regeringens oplæg til Ressourcestrategi III.2 Affald og miljø Affald skal indsamles og håndteres Hvis affald blot bortsmides eller afbrændes lokalt af husholdninger og virksomheder, fører det til miljøomkostninger i form af spredning af smitsomme sygdomme og giftige stoffer. Dette påvirker menneskers sundhed og fører til skader på miljø og natur. Det er derfor nødvendigt at have et system, hvor affald indsamles og håndteres. 240

3 III.2 Affald og miljø Producenter, typer og behandling af affald Pris lig marginalomkostninger giver de rette incitamenter Affald produceres både af husholdninger og virksomheder. Der skelnes desuden mellem forskellige typer af affald, ligesom der findes forskellige behandlingsmetoder til forarbejdning/bortskaffelse af affaldet, jf. boks III.1. Fra et økonomisk synspunkt er målet med affaldsreguleringen at sikre, at affaldet behandles på den samfundsøkonomisk set mest effektive måde. I en ideel verden bliver alt affald indsamlet og håndteret, og der foregår ingen henkastning af affald i naturen. Prisen for at komme af med affald for husholdninger og virksomheder vil afhænge af affaldstypen og afspejle både de direkte håndteringsomkostninger og de miljøomkostninger, der følger af den mest omkostningseffektive håndtering af den pågældende affaldstype. For visse affaldstyper kunne prisen være negativ, eksempelvis for affald med en høj værdi i genanvendelse. Dette er også i overensstemmelse med anbefalingerne fra OECD, jf. OECD (2006). Ideelt set vil en sådan prissætning give den rette tilskyndelse for affaldsproducenterne til at sortere affaldet, idet dette kan begrænse håndteringsomkostningerne. Prisen vil også give producenterne af varer en tilskyndelse til at producere varer, der er relativt lette at genanvende, idet forbrugerne som udgangspunkt vil være villige til at betale en højere pris for sådanne varer, fordi det vil reducere deres omkostninger til bortskaffelse. Tilsvarende vil der være tilskyndelse til at producere varer med længere levetid og til at begrænse mængden af emballage. 241

4 Affald. Økonomi og Miljø 2013 Boks III.1 Hovedtræk i det danske affaldssystem Ifølge Bekendtgørelse om affald omfatter affald ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter at skille sig af med. Kommunerne er den udøvende myndighed og har tilsynspligt på området. Kommunerne har pligt til at etablere ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Affaldsproducenterne (både husholdninger og virksomheder) har som hovedregel pligt til at benytte de kommunale ordninger som for eksempel dagrenovationsindsamling, storskraldsordninger mv. Siden 2010 har kommunerne ikke længere pligt eller ret til at etablere indsamlings- og anvisningsordninger for kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Det er virksomhedens ansvar og pligt at kildesortere og sikre genanvendelse af det pågældende affald. Kommunernes opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne kildesorterer og genanvender affaldet. De affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere den del af deres affald, som er egnet til genanvendelse. For den resterende del af affaldet kan kommunen vælge, om virksomhederne skal pålægges at deltage i en indsamlings- eller anvisningsordning. Ved indsamling er det kommunen, som forestår indsamling og aflevering af affaldet til håndtering, mens kommunen ved en anvisningsordning foreskriver, hvor virksomhederne skal aflevere affaldet til videre håndtering. For det genanvendelige kildesorterede erhvervsaffald kan virksomhederne vælge selv at indgå aftaler med en indsamlingsvirksomhed. Indsamlingsvirksomhederne skal godkendes af Miljøstyrelsen og er underlagt den generelle miljø- og affaldsregulering. Desuden kan virksomhederne sende deres forbrændingsegnede affald til nyttiggørelse i udlandet, men pålægges så en dokumentationspligt over for kommunen. I lovgivningen indebærer nyttiggørelse af affald generelt, at affaldet erstatter anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion. I realiteten dækker nyttiggørelse over genanvendelse og forbrænding med energiudnyttelse. Det kildesorterede genanvendelige affald samt det forbrændingsegnede affald udgør størsteparten af virksomhedernes affald, hhv. 82 og 13 pct. For dagrenovationslignende affald skal virksomhederne benytte de kommunale ordninger, ligesom kommunen skal stille mindst en genbrugsplads til rådighed for virksomhederne. Virksomheder, som frembringer farligt affald, har anmeldepligt til kommunen. For husholdningerne er kommunerne pålagt at etablere en indsamlingsordning i form af afhentning af dagrenovation, hvor husholdningerne er forpligtet til at deltage. Kommunen kan desuden pålægge husholdningerne at sortere affaldet. De kommunale affaldsordninger omfatter afhentning typisk foretaget af et privat firma, som kommunen har indgået aftale med og håndtering af affaldet, ligesom husholdningerne kan anvende de kommunale genbrugspladser samt ordninger til 242

5 III.2 Affald og miljø Boks III.1 Hovedtræk i det danske affaldssystem, fortsat genanvendelse af f.eks. pap, papir, metal og glas. Kommunen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder og husholdninger til dækning af omkostningerne ved de affaldsordninger, de er omfattet af. Gebyret for virksomhedernes forbrændings- og deponeringsegnede affald skal afspejle den enkelte virksomheds belastning af ordningen, mens gebyret for det dagrenovationslignende affald skal differentieres efter tømningsfrekvens, volumen af affaldsbeholderen, mængde eller kombinationer heraf. For husholdninger omfatter gebyret også deltagelse i indsamlingsordninger (f.eks. glas, papir, farligt affald, storskrald) samt adgang til aflevering af affald på genbrugspladser. I figuren er affaldsstrømmene beskrevet. Første led er råstofudvinding, som indgår i husholdningernes og virksomhedernes forbrug og produktion. Restproduktet af virksomhedernes og husholdningerne aktiviteter er affald. Affald opdeles på forskellige fraktioner, som er kendetegnet ved bestemte stoflige egenskaber, der gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt (f.eks. papir, plast, dæk, elektroniske produkter). Affaldsbehandling omfatter mange teknologier, men beskrives overordnet set ved genanvendelse, afbrænding og deponi. Behandlingsformerne genfindes også i EU s såkaldte affaldshierarki, hvor genanvendelse foretrækkes frem for afbrænding, som igen foretrækkes frem for deponi. Både genanvendelse og afbrænding leverer input tilbage til virksomheder og husholdninger i form af råvarer eller energi. Råstofudvinding In put Husholdninger Erhverv AFFALDSPRODUCENTER Affald Organisk fraktion Genanvendelsesfraktion Farlig fraktion Brændbar fraktion Ikke-brændbar fraktion INDSAMLING Genanvendelse Forbrænding Deponering BEHANDLING Affaldsbekendtgørelsen foreskriver, at det kildesorterede genanvendelige affald skal afleveres til godkendte indsamlingsvirksomheder. Affald, som ikke genanvendes, skal forbrændes eller deponeres. Affald må kun afbrændes eller deponeres på godkendte anlæg. Dog kan kommunerne tillade afbrænding af haveaffald. 243

6 Affald. Økonomi og Miljø 2013 Optimal prissætning fungerer ikke pga. henkastning I dag er marginalprisen for husholdninger tæt på nul For de store virksomheder virker prissætning En væsentlig hindring for det ideelle system er, at ulovlig bortskaffelse af affald fra husholdningerne i praksis ikke kan kontrolleres. Hvis affaldsproducenterne pålægges de fulde omkostninger ved affaldshåndteringen og miljøpåvirkningen, vil omfanget af uautoriseret bortskaffelse med stor sandsynlighed blive omfattende. Principielt ville dette kunne imødegås ved et forbud mod henkastning, men i praksis er det umuligt at forestille sig en effektiv håndhævelse af et sådant forbud. Et andet problem omkring husholdningsaffald er, at det i sin natur er ret blandet, og at det derfor kan være vanskeligt at prissætte miljøomkostningerne. Disse problemer betyder, at et system med en korrekt prissætning i praksis ikke er hensigtsmæssigt i hvert fald ikke for de små affaldsproducenter. Når henkastning ikke er så stort et problem i dag, skyldes det, at husholdningerne i praksis i dag ikke står over for en marginalpris på at komme af med affald. I realiteten er marginalomkostningen for husholdningerne nul eller meget lille, idet omkostningerne til håndtering af det almindelige husholdningsaffald dækkes af et fast årligt gebyr, der kun i begrænset omfang er afhængigt af affaldsmængden; for storskrald er det tilsvarende muligt at komme af med affaldet gratis eller for en meget lille omkostning. Den lave eller ikke eksisterende marginalomkostning for at komme af med affald gør, at husholdningerne ikke har nogen nævneværdig tilskyndelse til at skaffe sig af med affaldet på uautoriseret vis. Ulempen er, at der heller ikke er nogen nævneværdig økonomiske tilskyndelse til at reducere affaldsmængderne eller til en hensigtsmæssig sortering og håndtering. I modsætning til hvad der er tilfældet for husholdningerne, er der i dag et system for de store virksomheder, som tilnærmelsesvis minder om det ideelle system. Dette er muligt, da de store virksomheder typisk producerer store mængder af relativt ensartet affald, som kan kildesorteres og genanvendes, og derfor kan de store virksomheder med fordel indgå aftaler med affaldsindsamlingsvirksomheder. Da affaldet er ensartet, ved aftagerne i udgangspunktet, hvilken håndteringsmåde som er økonomisk mest hensigtsmæssig, hvorfor prissætningen er entydig. Samtidigt er virksomhe- 244

7 III.2 Affald og miljø derne underlagt dokumentationspligt for håndteringen af affaldet, hvorved det kan sikres, at affaldet afleveres til korrekt håndtering. Desuden vil de store mængder i sig selv gøre sandsynligheden for afsløring af evt. ulovlig bortskaffelse betragtelig. For dagrenovationslignende affald skal virksomhederne benytte de kommunale ordninger. Affaldspolitikken har forskellige opgaver Der er således meget forskellige opgaver for affaldspolitikken afhængigt af, om den er rettet mod husholdningerne (og de små virksomheder) eller de store virksomheder. For de store virksomheder er opgaven at sikre, at affaldet afleveres til autoriserede firmaer. Desuden skal de autoriserede affalds- og genanvendelsesfirmaer reguleres, så miljøeffekter ved de forskellige former for affaldsbehandling er prissat korrekt. Dette vil føre til, at prisen, som de store virksomheder betaler, både afhænger af mængderne og typen af affald, som de producerer. De betaler således den korrekte marginale pris for at komme af med deres affald. For husholdningerne og de små virksomheder er udfordringen anderledes. Her er det som nævnt problematisk at sætte en marginal (type- og mængdeafhængig) pris på affaldshåndteringen, idet det vil give en tilskyndelse til ulovlig bortskaffelse, som det i praksis er umuligt at undgå. Når de korrekte prissignaler ikke kan gives, kan der være behov for supplerende regulering, som giver tilskyndelse til en hensigtsmæssig affaldshåndtering, eksempelvis gennem ordninger for genanvendelse og producentansvar. Eksternaliteter ved affald Behandling af affald har også eksternaliteter For at reducere de omfattende samfundsmæssige omkostninger ved henkastet (ureguleret) affald har der op gennem historien været regler for bortskaffelse og håndtering af affald. I dag indsamles således stort set alt affald, og det behandles grundlæggende på tre forskellige måder: Deponering, forbrænding og genanvendelse, jf. boks III.2. Håndtering og behandling af affald medfører imidlertid også negative miljøeffekter, som afhænger af behandlingsmetoden. En overordnet miljømæssig sammenligning af de forskellige behandlingsmetoder er dog vanskelig, da miljøeffekterne vil variere meget afhængigt af affaldstyper. Generelt set er det forskelligt affald, som havner på deponi henholdsvis sendes 245

8 Affald. Økonomi og Miljø 2013 til forbrænding og genanvendelse. Man skal derfor være varsom med at sammenligne på tværs af behandlingsmetoder, med mindre man gør det for en specifik affaldstype eller -fraktion. III.3 Affaldssektoren i Danmark Stor forskel i udviklingen af affaldsmængder mellem sektorer De samlede mængder af affald i Danmark er steget ca. 25 pct. i perioden Affaldsproduktionen registreres i ton fordelt på forskellige kilder eller sektorer, som er husholdninger, service, industri, byggeri og anlægsvirksomhed, rensningsanlæg samt kulfyrede kraftværker, jf. figur III.1. Der er stor forskel på udviklingen i affaldsmængderne mellem sektorerne, og især affald fra byggeri og service er steget meget, mens affald fra kulfyrede kraftværker, rensningsanlæg og industri er faldet gennem perioden. Figur III.1 Mio. ton 7 Husholdninger 6 Service Industri Byggeri og Anlæg 5 Renseanlæg Kulkraftværker Affaldsmængder fra sektorer Anm.: Affald fra affaldsbehandlingsanlæg indgår ikke i opgørelsen, da affaldet dermed ville blive medregnet to gange, mens restprodukter fra kulkraftværker, der er en direkte affaldskilde, indgår. Kilde: Miljøstyrelsen. 246

9 III.3 Affaldssektoren i Danmark Den økonomiske krise medførte mindre affaldsproduktion Affald fra kulfyrede kraftværker består af restprodukterne slagger og flyveaske, og mængden heraf følger energiproduktionen fra de pågældende værker, hvor der frem mod 2000 var et betydeligt fald i elproduktionen baseret på kul, jf. Energistyrelsen (2012). Den store mængde af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker i 1996 skyldtes en stor eksport af el til Norge og Sverige, jf. Miljøstyrelsen (2011a). Faldet i industriens affald fra 2000 og frem skal bl.a. ses i sammenhæng med stigningen i affaldet fra servicesektoren, da der kan være tale om en vis forskydning i affaldet mellem sektorerne. Dette ses f.eks. ved, at der er sket et fald i antallet af industrivirksomheder i perioden samtidigt med en stor stigning i antal nye virksomheder inden for vidensservice, jf. Miljøstyrelsen (2008). 1 Der har specielt siden 2003 været en stigning i de samlede mængder af affald efterfulgt af en stagnation og et fald, som kan tilskrives effekterne af finanskrisen og faldet i den økonomiske aktivitet, jf. figur III.2. Udviklingen er især drevet af affaldsmængderne fra byggeri og anlæg, men også fra servicesektoren og husholdningerne. De tre nævnte sektorer står for de største andele af de samlede affaldsmængder. 1) Forskydningen skal dog også ses i sammenhæng med lovgivningsmæssige ændringer i indberetningerne af affald fra og med Der kan have været fejlagtige registreringer under industri, som burde have været foretaget under service før 2001, jf. Miljøstyrelsen (2011a). Derfor skal sammenligning af affaldsmængder før og efter 2001 ske med et vist forbehold. Efter 2003 har tallene stabiliseret sig og giver sandsynligvis et mere retvisende billede af udviklingen. 247

10 Affald. Økonomi og Miljø 2013 Figur III = Affaldsmængder BNP, 2010-priser Samlede affaldsmængder og BNP Kilde: Miljøstyrelsen og Statistikbanken. Offentlige udgifter til affald er steget Henkastning af affald Omkostningerne ved affaldsbehandling og -forebyggelse er grundlæggende fordelt på private og offentlige virksomheder og omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald. På affaldsområdet er den offentlige sektors udgifter steget fra 6,8 mia. kr. i 1995 til 11,3 mia. kr. i 2008 og de udgør knap 0,7 pct. af BNP (2010-priser). Affaldsområdets andel af de samlede offentlige miljøudgifter er også steget fra 27 pct. i 1995 til 35 pct. i Langt størsteparten af de offentlige udgifter til affaldsbehandling afholdes af offentlige virksomheder i kommunalt regi. Udover det affald, som afleveres og indsamles via de forskellige affaldsordninger i kommunerne, henkastes en del affald i naturen og byerne. Mængden af henkastet affald opgøres ikke selvstændigt i affaldsstatistikkerne, men indgår i det omfang, det opsamles og afleveres af for eksempel frivillige organisationer eller ved gadefejning. Størsteparten af dette registreres som husholdningsaffald, jf. Operate (2008). Det er blevet skønnet, at kommunerne og 2) Miljøudgifter omfatter bl.a. udgifter til fremmelse af miljømæssige foranstaltninger, beskyttelse af miljøfølsomme områder, forskning og til at drive rensningsanlæg og affaldshåndtering mv. Data for miljøudgifterne er fra Danmarks Statistik, som afsluttede serien i

11 III.3 Affaldssektoren i Danmark Vejdirektoratet hvert år bruger mere end 500 mio. kroner på at indsamle henkastet affald, jf. Hold Danmark Rent (2012). Behandling af affald Andelen af affald til genanvendelse har været stigende fra 1985 til 2009, mens affald til deponering er faldet markant, og affald til forbrænding har været relativt uændret, jf. figur III.3a. Derudover går en lille del af affaldet til særlig behandling, som omfatter midlertidig behandling af farligt affald, og til oplagring af affald forud for videre behandling. Der er en del variation i fordelingen af behandlingsmetoder i de forskellige sektorer, jf. figur III.3b. Figur III.3a Behandling af affald Figur III.3b Behandling fordelt på affaldskilder, 2009 Pct. 100 Pct Genanvendelse Forbrænding Deponering Særbehandling Oplagring Handel og kontor Byg. og anlæg Kulkraftværker Husholdning Fremstilling Rensningsanlæg Andet Genanvendelse Forbrænding Deponering Særbehandling Oplagring Kilde: Miljøstyrelsen. 249

12 Affald. Økonomi og Miljø 2013 Affaldssektorens opbygning og organisering Kommuner har ansvaret for affaldshåndtering En stor del af affaldet kan handles internationalt I henhold til EU s Affaldsdirektiv har staten ansvaret for organiseringen af det nationale affaldssystem. Medlemsstaterne kan dog frit organisere affaldssystemet, og i de fleste lande er det kommunerne, der håndterer affaldet. I Danmark er kommunerne således ansvarlige for håndtering af eller tilsyn med affaldet fordelt på indsamling og behandling (genanvendelse, forbrænding eller deponering). I praksis varierer affaldshåndteringen imellem kommunerne, da der er mulighed for lokal selvbestemmelse. De store kommuner har typisk valgt selv at stå for håndteringen af affaldet, mens langt de fleste mindre kommuner indgår i fælleskommunale affaldsselskaber. Oftest er indsamlingsdelen udliciteret til private selskaber inden for indsamling af husholdnings- og erhvervsaffald og genanvendelse. Genanvendelse af affald foregår typisk i privat regi, hvorimod forbrænding af affald oftest foretages af et kommunalt/fælleskommunalt selskab. Deponeringsanlæg må som hovedregel i dag kun ejes af det offentlige. Dette begrundes med, at der dermed skabes sikkerhed for, at der er tilstrækkelige midler til, at deponeringsanlægget kan lukkes og efterbehandles uden konsekvenser for miljøet, jf. Miljøministeriet mfl. (2007). Import og eksport af affald reguleres hovedsageligt i EU s Transportforordning, som medfører, at affald til nyttiggørelse stort set kan handles frit inden for EU. Det er således som hovedregel tilladt at importere og eksportere kildesorteret affald til genanvendelse eller genbrug samt forbrændingsegnet affald uden anmeldelse til Miljøstyrelsen. Undtaget herfra er dog kommunalt indsamlet blandet affald, hvilket udgør en mindre del af erhvervsaffaldet, men ca. tre fjerdedele af husholdningsaffaldet til forbrænding. For dette affald gælder det, at EU-medlemslandene kan forbyde import og eksport, hvilket Danmark har benyttet sig af. 3 Affald, der kan eksporteres/importeres uden anmeldepligt, 3) EU s Transportforordning giver mulighed for, at medlemslandene kan tage hensyn til princippet om tilstrækkelig egenkapacitet gennem et generelt eller delvist forbud mod overførsel af affald til bortskaffelse (hvortil hører kommunalt indsamlet blandet affald). Forbuddet gælder dog ikke, hvis ikke der findes egne bortskaffelsesmuligheder i Danmark eller i afsenderlandet. 250

13 III.3 Affaldssektoren i Danmark kaldes også for fritstillet affald og består således af det genanvendelige og forbrændingsegnede erhvervsaffald, som samlet set udgør omkring to tredjedele af det samlede danske affald, jf. figur III.4. En stor del af dette affald indsamles og behandles uden for det kommunale system. Det genanvendelige affald genanvendes enten i Danmark eller sendes til godkendte anlæg i udlandet. Figur III.4 Andele af samlet affaldsmængde, 2009 Erhverv, genanvendelse (fritstillet) Erhverv, forbrænding (fritstillet) Husholdninger (ikke fritstillet) Komm. renseanlæg (ikke fritstillet) Erhverv, deponering (ikke fritstillet) 25% 6% 3% 57% 9% Anm.: Figuren viser det fritstillede affalds andel (skraveret område) af de samlede affaldsmængder. Kilde: Miljøstyrelsen. EU s nærheds- og kapacitetsprincip Ifølge EU-lovgivningen skal medlemsstaterne råde over et tilstrækkeligt net af bortskaffelsesanlæg (f.eks. deponering) og anlæg til nyttiggørelse (genanvendelse og forbrænding) af kommunalt indsamlet blandet affald fra husholdninger og virksomheder. 4 Dette er den såkaldte kapacitetspligt, som dermed gælder for 34 pct. af den samlede affaldsmængde i Der er således ingen kapacitetsforpligtelse for det fritstillede affald, dvs. for resten af det forbrændingsegnede affald (forbrændingsegnet erhvervsaffald) eller for andet 4) Kommunalt indsamlet blandet affald svarer til dagrenovation og dagrenovationslignende affald. 251

14 Affald. Økonomi og Miljø 2013 affald til genanvendelse eller genbrug. Kapacitetspligten bunder i et ønske om at sikre, at affaldet ikke hober sig op eller eksporteres til tredjelande i større mængder. Medlemslandene kan indgå kapacitetssamarbejder om nyttiggørelsen under forudsætning af, at Kommissionen underrettes. Dermed kan overskudskapacitet udnyttes på tværs af landegrænser. Kommunerne har anvisningsret til 44 pct. af alt affald Udbudspligt og hvile-i-sig-selvprincippet I den danske lovgivning har kommunerne en såkaldt anvisningsret, som betyder, at den enkelte kommune kan bestemme, hvordan og hvor affaldsproducenten skal håndtere sit affald. Der er anvisningsret til alt affald, der skal deponeres eller forbrændes, hvilket vil sige 43 pct. af den samlede affaldsmængde i For kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald gælder det derimod, at affaldsproducenten frit kan vælge mellem godkendte og registrerede genanvendelsesanlæg og indsamlere af genanvendeligt affald. Dermed har kommunen også en anvisningsret for en del af det fritstillede affald, nemlig for det forbrændingsegnede erhvervsaffald. Fordelingen på affald med og uden anvisningsret kan også læses af figur III.4, hvor der er anvisningsret til alt affald undtagen det genanvendelige erhvervsaffald. Der er endvidere ikke udbudspligt ved allokering af affald til anlæg, der er under kommunal kontrol, og der gælder et hvile-i-sig-selv princip for de offentlige virksomheder på affaldshåndteringsområdet. 5 Hvile-i-sig-selv-princippet vedrører takstfastsættelsen for offentlige virksomheder, især forsyningsvirksomheder, som ikke uden særlig hjemmel må have underskud eller overskud (non-profit). Forholdene omkring anvisningsret, udbudspligt og hvile-i-sig-selvprincippet er behandlet yderligere i afsnit III.8. 5) Hvile-i-sig-selv-princippet gælder ikke for afbrænding af affald på de centrale kraftværker, som dog ikke udgør en ret stor andel af affaldsforbrændingen. 252

15 III.3 Affaldssektoren i Danmark Boks III.2 Definition af affaldsbehandlingsmetoder De overordnede affaldsbehandlingsmetoder er defineret i affaldslovgivningen, og de relevante definitioner for nærværende kapitel er beskrevet nedenfor. Deponering: Placering af affald i et deponeringsanlæg, som er en udgravning til deponering af det affald, der ikke genanvendes eller forbrændes. Tidligere tiders lossepladser kan betragtes som en form for lavteknologisk deponi. I Danmark findes der i dag omkring 40 deponeringsanlæg i drift. Forurenet jord udgør den største andel af det deponerede affald i dag med omkring to tredjedele. Omkring 10 pct. af deponeret affald udgøres af farligt affald primært i form af shredderaffald, som er restfraktionen fra skrotning af biler m.m., efter de genanvendelige metaller er sorteret fra. Forbrænding: Afbrænding af affald i anlæg fremstillet hertil. I Danmark anvendes varmen fra affaldsforbrænding til produktion af elektricitet og fjernvarme. Der er 32 forbrændingsanlæg i Danmark, hvoraf 24 er dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, der primært afbrænder husholdnings- og erhvervsaffald, jf. Affald Danmark (2011b). Tre anlæg er multifyrede affaldsforbrændingsanlæg, der både brænder husholdnings- og erhvervsaffald samt biomasse og/eller naturgas. Endelig er der fem øvrige specielle anlæg, der medbrænder affald eller brænder slam eller farligt affald, jf. bl.a. Affald Danmark (2011b). Danmark indførte den 1. januar 1997 et stop for deponering af forbrændingsegnet affald. I 2007 bidrog affald med ca. 38 mio. GJ til energiforsyningen i Danmark, svarende til ca. 20 pct. af den samlede danske fjernvarmeproduktion. 4,5 pct. af elproduktionen var baseret på affald. Omkring 55 pct. af affaldsforbruget til el og fjernvarme består af bionedbrydeligt affald, som anses som værende vedvarende energi, jf. Energistyrelsen (2012). Genanvendelse og genbrug: Der skelnes normalt mellem, hvorvidt et produkt genbruges til samme formål eller genanvendes, dvs. omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Der findes et større antal metoder og operationer, som bruges ved genanvendelse af affald, og som vil variere for forskellige affaldsfraktioner afhængigt af affaldets egenskaber. 253

16 Affald. Økonomi og Miljø 2013 Miljøeffekterne fra deponering har lang tidshorisont Nutidens deponeringsanlæg er pålagt flere miljøkrav end tidligere tiders Forbrænding af affald medfører luftforurening De direkte miljøeffekter ved deponering er primært emission af perkolat, 6 der potentielt kan true grundvand og/eller overfladevand, og deponigas (afdampning fra deponiet). Af potentielle emissioner kan f.eks. nævnes metan og NMVOC til luft samt N- og P-holdige forbindelser, metaller, dioxin, PAH, PCB, phtalater m.v. til vand og jord, jf. Hansen mfl. (2004). For deponeringsanlæg er tidsperspektivet for emissioner meget langt (længere end 100 år), da der fortsat er en risiko for miljøeffekter, selvom anlægget ikke længere anvendes. Der er således en risiko for skadeseffekter fra ukontrollerede udslip, men der er også miljøeffekter knyttet til de kontrollerede emissioner via spildevand og slam fra rensningsanlæg, hvor perkolatet behandles. Gamle deponeringsanlæg var underlagt væsentligt mindre restriktive miljøkrav, end deponi er i dag. For eksempel indførte Danmark i 1997 et stop for deponering af forbrændingsegnet affald, som indeholder organisk materiale, da dette ved nedbrydning danner metan, der er en kraftig drivhusgas. Fra gamle deponeringsanlæg produceres således fortsat store mængder metan, der dog ofte opsamles og udnyttes til produktion af el og varme eller brændes af, hvilket mindsker metan-udledningen til luften. Metanudledningen fra affald udgjorde to pct. af Danmarks samlede drivhusgasudledning i Der er endvidere påvist problemer med udsivning af giftige stoffer fra gamle lossepladser, jf. Thomsen mfl. (2011). Miljøeffekterne fra ældre lukkede deponeringsanlæg er derfor større end fra nutidens deponeringsanlæg. Miljøeffekterne fra affaldsforbrænding kommer fra udledninger til luften samt fra restprodukterne ved afbrænding af affaldet. Udledningerne til luften kan variere afhængigt af typen af forbrændingsanlæg. Der er især tale om emissioner af CO 2, SO 2, NO X, VOC, metan og tungmetaller. Miljøeffekten fra restprodukterne (bl.a. flyveaske og slagger) er 6) I dag gøres deponiers sider og bund tætte, og det forurenede regnvand (kaldet perkolat), som løber gennem affaldet, drænes bort og sendes til rensning. Når et deponi er fyldt, dækkes affaldet med jord, der tilplantes med vegetation. I mange år efter lukningen skal der pumpes perkolat væk fra deponiet, og det kontrolleres, at affaldet ikke skader naturen i nærheden af deponiet. 254

17 III.3 Affaldssektoren i Danmark afhængig af, hvad der efterfølgende sker med restprodukterne, for eksempel om de går til genanvendelse eller deponi. Slagger udgør ca. 20 pct. af den samlede indfyrede affaldsmængde og består især af uorganiske stoffer, mineraler og metaller. En stigende andel af metallerne i forbrændingsslagger genanvendes, men den største andel af slagger (gen)anvendes i forbindelse med vejbyggeri, havneudvidelser og andre bygningskonstruktioner, jf. Affald Danmark (2011b). Grænseværdierne overskrides på nogle anlæg Genanvendelse har også miljøeffekter Der er fastsat miljømæssige minimumskrav til forbrænding i EU. Generelt overholder forbrændingsanlæggene de fastsatte grænseværdier for udledning beregnet som årsmiddelværdier, mens der forekommer en del overskridelser af emissionsgrænserne for døgnmiddelværdier. Der er dog stor variation mellem anlæggene, jf. Affald Danmark (2011b). Genanvendelse og oparbejdning til genanvendelse medfører et energi- og materialeforbrug, som har afledte miljøeffekter bl.a. i form af luftemissioner m.m. Disse afhænger i høj grad af affaldstyper, genanvendelses- og indsamlingsmetoder. Eksempelvis viser en undersøgelse af genanvendelse af forskellige former for plastflasker, at målt på effekten på CO 2 -udledning, er der stor forskel på, om genanvendelsen frem for forbrænding netto har en positiv eller negativ effekt afhængigt af renheden af plastflaskerne, jf. Astrup mfl. (2009). Disse forhold skal inddrages sammen med de øvrige økonomiske konsekvenser, når de samfundsøkonomiske konsekvenser af behandlingsmetoder for forskellige affaldsfraktioner skal opgøres. Konsekvenser for affaldspolitikken Hele produktionskæden skal reguleres Affaldspolitikken skal skabe de rette institutionelle rammer, så husholdninger og virksomheder bliver ansvarlige for at sortere og aflevere deres affald, at de forskellige affaldstyper behandles samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, samt at der findes tilstrækkelig kapacitet til at håndtere affaldet. Mængden af affald og miljøeffekterne afhænger af adfærden hos producenterne af de oprindelige varer, forbrugernes adfærd samt affaldshåndteringen. Derfor skal regulering af affald ikke kun foranledige et korrekt valg af affaldsbehand- 255

18 Affald. Økonomi og Miljø 2013 ling, men også give et incitament til forbrugere og producenter af varer til at designe og forbruge varer, så de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved håndtering af affaldet minimeres. Affaldets miljøeffekter og de samfundsøkonomiske omkostninger herved er således bestemt af både affaldsmængder, typer og behandlingsmetoder. I det følgende afsnit beskrives affaldssektoren i Danmark med hensyn til disse forhold. III.4 Målsætninger på affaldsområdet Internationalt fokus på affaldshåndtering og -forebyggelse Reguleringen af affaldssektoren i Danmark er for størstedelens vedkommende styret af internationale lovgivninger og strategier. Dette gælder specielt EU-reguleringen, men strategier fra FN og OECD har også påvirket den danske regulering. De vigtigste initiativer på internationalt plan er Basel-konventionen fra 1989 om kontrol med grænseoverskridende transport og bortskaffelse af farligt affald samt OECD s arbejde vedrørende kontrol med overførsel af affald og udvikling af internationale standarder for miljøforsvarlig affaldshåndtering. Affaldslovgivning og målsætninger i EU Begrundelser for EU s regulering Affaldsregulering i EU har eksisteret gennem 40 år EU begrunder regulering af affaldsproduktionen med henholdsvis miljø- og sundhedseffekter samt tab af ressourcer. Affald og behandling af affald har nogle miljø- og sundhedseffekter, som i nogen grad kan være grænseoverskridende. EU s arbejde har til formål at mindske disse eksternaliteter ved at forebygge skabelsen af affald og give incitament til behandlingsmetoder med færre og mindre eksternaliteter. I midten af 1970 erne vedtog EU de første versioner af Affaldsdirektivet og Direktivet om farligt affald med baggrund i voksende problemer med bortskaffelse af især giftigt affald, jf. Europa-Kommissionen (2005). Direktiverne indeholdt foranstaltninger, der skulle sikre, at affald blev håndteret uden at medføre skader på mennesker og miljø. Sammen med den senere vedtagne Forordning om overvågning af og kontrol med overførsel af affald udgjorde de 256

19 III.4 Målsætninger på affaldsområdet rammerne for lovgivningen på affaldsområdet i Danmark. I 1996 kom en ny EU affaldsstrategi, som skulle forbedre affaldsbehandlingen og fremme genbrug, genanvendelse og energiudnyttelse, jf. European Environmental Bureau (2005). Omkring årtusindskiftet vedtog EU desuden Direktivet om forbrænding af affald og Direktivet om deponering af affald, som fastlagde standarder for udledninger til luft og grundvand. Særskilte målsætninger for bestemte typer af affald Affaldshierarkiet Udover de nævnte mere overordnede direktiver har EU også målrettet reguleringen specifikt mod forskellige affaldsstrømme med særlige negative miljøeffekter eller på områder, hvor det havde vist sig vanskeligt at etablere genanvendelse. Reguleringen er især rettet mod batterier, elektronikaffald, emballage og biler. Affaldsdirektivet spiller en central rolle i EU s affaldspolitik. Det foreskriver blandt andet, at medlemslandene skal anvende det såkaldte affaldshierarki, som er en prioritetsrækkefølge for lovgivning og politikker om affaldsforebyggelse og -håndtering. Affaldshierarkiet medfører således en relativt klar rangordning mellem forskellige former for behandling og forebyggelse af affald, hvor de bedste miljømæssige løsninger ligger i toppen af hierarkiet. Rangordningen er som følger: 1) Forebyggelse 2) Forberedelse med henblik på genbrug 3) Genanvendelse 4) Anden nyttiggørelse (f.eks. energiudnyttelse) 5) Bortskaffelse (deponering) EU-affaldslovgivningen sigter således helt generelt mod at flytte affald opad i hierarkiet. 7 Brug af konkrete styringsmål For at opfylde de overordnede målsætninger om mindsket miljøbelastning og øget ressourceeffektivitet indeholder EU-reguleringen konkrete styringsmål for medlemslandene på flere områder. Specielt er der fastsat specifikke procen- 7) Affaldshierarkiets princip nævnes allerede i det første Affaldsdirektiv fra

20 Affald. Økonomi og Miljø 2013 tuelle mål for, hvor store andele af forskellige affaldstyper der skal indsamles eller genanvendes. Øget fokus på hele produktionskæden og affald som en ressource Europa som genanvendelsessamfund I det seneste årti er fokus blevet rettet mere mod bæredygtig ressourceanvendelse og ressourceproblematikken i det hele taget, og der er kommet et øget fokus på hele produktionskæden. EU s 6. miljøhandlingsprogram ( ) identificerede affaldsforebyggelse og affaldshåndtering som et af fire højt prioriterede områder. Programmets primære mål var at sikre, at økonomisk vækst ikke fører til mere affald. Det langsigtede mål for EU er at gøre Europa til et genanvendelsessamfund, at undgå affald og bruge uundgåeligt affald som en ressource, hvor det er muligt. Det skal nås gennem meget højere niveauer for genanvendelse og ved at minimere udvinding af naturressourcer. Argumentationen for dette mål bygger bl.a. på et hensyn til fremtidige generationers adgang til knappe ressourcer, at priserne på ressourcerne i dag er for lave bl.a. pga. subsidier, at varierende priser gør det svært for virksomhederne at planlægge, og at der er eksternaliteter i forbindelse med ressourceanvendelse generelt (bl.a. miljø-effekter). Endvidere indgår et argument om, at øget ressourceeffektivitet medfører en sikring af vækst og arbejdspladser samt øget produktivitet og konkurrenceevne. Forsyningssikkerhedsargumentet spiller også en rolle på området. 8 Der henvises i øvrigt til afsnit III.9 for en diskussion af ressourceproblematikken. Affaldslovgivning og målsætninger i Danmark Affald er længe blevet reguleret Man har i Danmark helt tilbage til omkring år 1200 haft love for, hvordan affald i byerne skulle behandles. Omkring år 1700 blev gadefejning og bortkørsel af husholdningsaffald i København sat i system, og hovedparten af affaldet blev bragt til lossepladser uden for byen. Op gennem tallet var der dog stærkt stigende hygiejne- og sundhedsproblemer, som bl.a. ledte til en koleraepidemi i Som følge heraf blev det fastsat ved lov, at kommunalbestyrel- 8) Se bl.a. Europa-Kommissionen (2011a) og Europa- Kommissionen (2011b). 258

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Side 1/8 www.ens.dk Indhold 1. Indledning - Forståelse af forsyningssikkerhed

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Jord & Affald J.nr. MST-764-00037 Ref. thfru Den 27. juni 2017 Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Aktuelle affaldspolitiske udmeldinger fra EU

Aktuelle affaldspolitiske udmeldinger fra EU Aktuelle affaldspolitiske udmeldinger fra EU - Affaldsteknologiske innovations behov v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. affaldsteknologisk innovation 24. marts 2011

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0397 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0397 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0397 Bilag 1 Offentligt NOTAT J.nr. 001-11550 Ref. Jesju/jebls Den 5. september 2014 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere