KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER"

Transkript

1 LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER - Med fokus på potentielle klimapåvirkninger og ressourceforbrug R A PPO RT

2 LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER - Med fokus på potentielle klimapåvirkninger og ressourceforbrug Rapport RESUME DATO: Oktober 212 Net-ISBN: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 212 Vejdirektoratet udarbejdede for nogle år siden en rapport om livscyklusvurdering (LCA) ved hjælp af programmet ROAD- RES på 5 scenarier med baggrund i strækningen Bording Funder. Der var et ønske i Vejdirektoratets Anlægsdivision om at gennemføre tilsvarende beregninger på en strækning, hvor der kunne anvendes kalkstabilisering, hvilket ikke var et alternativt valg på strækningen Bording Funder. Denne rapport har gennemført en sådan beregning, med udgangspunkt i en ikke fastlagt strækning i Danmark. Data til beregningerne i ROAD-RES er indsamlet fra strækninger, hvor der tidligere i Danmark er gennemført kalkstabilisering med hovedvægten hentet fra strækningen Kliplev Sønderborg. For de øvrige materialer og processer er der benyttet de samme data, som blev anvendt ved beregningerne fra strækningen Bording Funder, da der ikke i mellemtiden er foretaget opsamling af nye data. Rapporten beskriver sammenligningen mellem en 1 km strækning, hvor man har foretaget kalkstabilisering med en koblingshøjde på 8 mm og en tilsvarende strækning, hvis der ikke bliver foretaget kalkstabilisering, hvor koblingshøjden så vil være 11 mm. Selve opbygningen af befæstelsen er traditionel med bundlag (BL), stabilt grus (SG), grusasfaltbeton (GAB II), asfaltbetonbinderlag (ABB) og skærvemastiks (SMA) som slidlag. Livscyklusberegningerne er i denne undersøgelse kun fokuseret på drivhuseffekten og råstofforbruget, modsat beregningerne fra strækningen Bording Funder, hvor flere parametre indgik. De foretagne beregninger viser, at der opnås en betydelig reduktion af drivhuseffekten i jordarbejdet (4 %), men denne udlignes af drivhuseffekten forbundet med fremstillingen af brændt kalk. Beregningen viser, at den største gevinst ved kalkstabilisering er besparelse af råstoffer, hvilket heller ikke er en uvæsentlig detalje set i lyset af den nuværende og fremtidige råstofsituation. Der opnås en besparelse i forbrug af råstofferne grusgravsmateriale og importerede skærver. Besparelserne for grusgravsmaterialer ligger på 31 % og for skærver på 9 %, når hele vejens livscyklus beregnes over en periode på 1 år inklusiv nedlægningsfase. Resultaterne viser også en reduktion i forbruget af råolie i scenariet med kalkstabilisering, hvor besparelsen er på 12 %. FORORD Denne rapport præsenterer resultater fra en livscyklusvurdering (LCA) afvejmaterialer i en motorvejsbefæstelse, hvor der er gennemført en sammenligning mellem en standard opbygning og en opbygning, hvor der er foretaget kalkstabilisering af underbunden. Som udgangspunkt er valgt en fiktiv motorvejstrækning på en kilometer og vurderingsperioden er sat til 1 år. Beregningerne for den gennemførte LCA er udført ved hjælp af modellen ROAD-RES. Modellen er udviklet i forbindelse med et Ph.d. studium ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med støtte fra bl.a. Vejdirektoratet og blev afprøvet for første gang på motorvejsstrækningen Bording - Funder (11 km). Arbejdet er udført af konsulent Harpa Birgisdóttir fra Harpa Birgisdóttir Consult med støtte af Tony K. Andersen, Finn Thøgersen og Jørn Raaberg alle fra Vejdirektoratet. 3

3 INDHOLD INDLEDNING Resume...3 Forord...3 Indledning...5 Målsætning og afgrænsning...5 Scenariobeskrivelse...8 Den første Screening af drivhuseffekten...1 Overvejende Resultater for hele vejens livscyklus...11 Nærmere analyse af resultater...14 Følsomheds- og usikkerhedsvurdering...18 Datakvalitet...2 Konklusion og diskussion...22 Referencer...23 Bilag Bilag Livscyklusvurdering (forkortet til LCA) er en metode til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug ved et produkt for hele produktets livscyklus. Metoden er velkendt og dokumenteret og er bl.a. blevet standardiseret med internationale ISO standarder i. LCA er desuden blevet integreret i europæiske standarder, krav og lovgivninger på en række områder. Nu blandt andet indenfor konstruktionsområdet, hvor der i EU udvikles frivillige standarder for hvorledes LCA udføres på byggematerialer ii og bygninger iii, samt lovpligtige krav til produktion af byggematerialer hvor livscyklus tankegangen introduceres via den nye byggevareforordning iv. På nuværende tidspunkt er der ikke udviklet europæiske standarder og krav for udførelse af LCA på konstruktionsanlæg som fx veje, broer og tunneler. Vejdirektoratet har lavet nogle afprøvninger af LCA metoden; først ved at deltage i udvikling af LCA modellen ROAD-RES på DTU v ; derefter i forbindelse med Bording-Funder motorvejsstrækningen at modellere 5 forskellige alternativer for vejens opbygning vi. Resultaterne af beregningerne for Bording-Funder viste at det bl.a. var muligt at opnå op til 14 % reduktion i råolieforbruget og 8 % reduktion af klimapåvirkningerne ved at vælge en opbygning med tynd asfaltbelægning fremfor traditionel opbygning af en motorvej. Vejdirektoratet har i 21 lavet ny udbudsforskrift for kalkstabilisering vii. Formålet med denne udbudsforskrift for kalkstabilisering er at spare på forbruget af dyre råstoffer til vejbygning. Den efterhånden alvorlige situation med manglende råstoffer til vejbygning har skærpet fokus på opklassificering af materialers egenskaber, så forbrug af nye sand- og stenmaterialer kan reduceres. Anvendelse af kalkstabilisering giver mulighed for at bruge materialer, der ellers ville blive kasseret. Ved udarbejdelse af udbudsforskrift for kalkstabilisering er der primært tænkt på anvendelse, hvor lerjord har for ringe bæreevne og/eller er for opblødt til komprimering. Jord forbedret med brændt kalk medfører en umiddelbar reduktion af vandindhold og øget bæreevne samt reduktion i plasticitet. På den måde kan jorden bære almindeligt jordflytningsmateriel, komprimeres i tilfredsstillende lag og fungere som underlag for opbygning af efterfølgende lag. På grund af den øgede bæreevne kan påregnes en væsentlig reduktion af bundsikringslagets tykkelse, hvorved der spares dyre råstoffer af sand og grus. Formålet med dette projekt er at anvende LCA for at beregne ressourceforbrug og potentielle miljøpåvirkninger for kalkstabiliseringsscenarier og sammenligne dem med scenarier hvor lerjord med ringe bæreevne fjernes og erstattes med nye sand- og stenmaterialer. MÅLSÆTNING OG AFGRÆNSNING Målsætning Formålet med projektet er at anvende livscyklusvurderinger for at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug ved stabilisering af råjord med kalk i motorvejsprojekter og sammenligne med traditionelle løsninger. Projektet skal være med til at vurdere potentiel reduktion af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug ved kalkstabilisering i vejprojekter. Der udføres en fuldstændig livscyklusvurdering hvor flere miljøpåvirkninger og ressourceforbrug beregnes. I projektet er der størst fokus på vurdering af potentielle klimapåvirkninger (dvs. drivhuseffekten), energiressourcer og råmaterialer til vejbygning. Funktionel enhed Den funktionelle enhed er opbygning, drift, vedligeholdelse og nedlæggelse af 1 km 4 sporet motorvej i 1 års driftsperiode. Projektet er ikke fastlagt til en aktuel placering i Danmark og der beregnes med gennemsnitsværdier for forudsætninger omkring afstande til grusgrave, asfaltværker mv. Den eneste forudsætning er at det er en placering med jordbundsforhold hvor kalkstabilisering kunne være aktuel mulighed. Der regnes med en generel standard, der kendes i dag. Det er meget tænkeligt, at der stilles andre og større krav til en motorvej om 1-2 år for ikke at sige om 1 år, såvel til materialer som udstyr i og på vejen. 5

4 Det er dog ikke sædvane i LCA at gætte på mulige nye, nødvendige tiltag og tekniske løsninger, der kommer i fremtiden. Denne LCA bygges på dagens viden. Afgrænsning Det har været nødvendigt at sætte nogle afgrænsninger i forhold til gennemførelsen af livscyklusvurderingen. Den udførte livscyklusvurdering har taget udgangspunkt i befæstelsesopbygningen. Opgaven er stillet således, at resultatet skal vise miljøbelastningen relateret til anlægsarbejder og materialeforbruget relateret til selve opbygningen af vejkassen. Derfor er ikke alle elementerne i vejen medtaget og alt andet udstyr som tilhører vejstrækningen er valgt fra. Efter åbningsåret er vejens levetid sat til 1 år. Derefter er det antaget, at vejen bliver nedlagt og materialer bliver brudt op og i hovedsagen genanvendt. Dette er ikke nødvendigvis sandsynligt på baggrund af erfaringer, men er her medtaget for at kunne betragte de forskellige miljømæssige aspekter ved en eventuel bortskaffelse og genanvendelse af materialerne. Generelle antagelser Generelle antagelser som ligger til grund for beregningerne i livscyklusmodellen ROAD-RES: Vejbygningsmaterialer Asfaltværk er placeret i 4 km afstand fra vejstrækningen, hvilket antages at være middelafstanden til et asfaltværk i Danmark. Stabilt grus kommer fra grusgrave, der er i ca. 3 km s afstand fra vejlinjen, som er den gennemsnitlige afstand til grusgrav i Danmark. Alt bundsikringsmateriale kommer ligeledes fra grusgrav (transportafstand 3 km, som beskrevet for stabilt grus). Begrundelse for dette er, at skal der kalkstabiliseres, vil der ikke være grusforekomster i vejlinjen.kalken antages transporteret 5 km. I scenariet, hvor der ikke kalkstabiliseres, fjernes 3 cm jord, hvoraf 2 % anvendes i projektet, 3 % i afstand af 5 km og 5 % køres 3 km bort (regnes som ikke forurenet). Vedligeholdelsesstrategier Det antages at mindre reparationer har forsvindende betydning i forhold til de større reparationer, og derfor medtages kun større reparationer på slidlag. 6 Opsamling af vejvand I denne undersøgelse er der kun fokus på forurenende stoffer fra de materialer, der anvendes i opbygningen og ved vintervedligeholdelsen. Der medtages ikke forurenende stoffer fra trafikken. Usikkerheds- og følsomhedsvurdering Resultaterne af beregningerne er baseret på forskellige antagelser der er valgt for de to scenarier vi beregninger, samt kvaliteten af de data der anvendes. For at undersøge hvilken indflydelse disse antagelser har på resultaterne udføres en såkaldt usikkerheds- og følsomhedsvurdering for at undersøge betydningen af disse antagelser og datakvaliteten. Data oprindelse og kvalitet God datakvalitet er meget vigtig for livscyklusvurderingens resultater. Det ville være ønskeligt at der i årenes løb var blevet opbygget en solid database med data for både vejbygningsmaterialer og de processer der skal til i anlægs- og driftsfasen. Idet ressourcer og krav til LCA projekter i vejsektoren har været begrænsede er det desværre ikke tilfældet. Der er forsøgt at anvende data af så god kvalitet som muligt. Data anvendt i det aktuelle projekt er baseret på: Data indsamlet til katalog i forbindelse med udvikling af ROAD-RES modellen (25) Data indsamlet i Bording-Funder projektet (27). Nye data for kalkstabiliseringsprocesser (211). LCA værktøj ROAD-RES modellen er en LCA model, som er specifikt udviklet til vurdering af materialevalget i vejbygning. Den er udviklet i samarbejde med Vejdirektoratet og er derfor tilpasset danske forhold, selvom den kan anvendes til vurdering af vejbygning i andre lande. Modellens database indeholder en række data for produktion af danske og udenlandske vejmaterialer, samt data for forskellige processer indenfor vejbygning (f.eks. udlægning af materialer, transport af materialer og opbrydning af materialer). Hovedparten af dataene er fra udviklingsperioden, derfor før 25. Nogle data er blevet opdateret siden, både i forbindelse med de to projekter (BordingFunder og Kalkstabilisering), men også generel opdatering af energi- og transportrelaterede data. Der er også muligt at tilføje egne data i modellens database. I ROAD-RES modellen er det muligt at vurdere miljøpåvirkninger og ressourcer i de forskellige faser i vejens livscyklus (anlægning, drift og vedligeholdelse, samt nedlægning), og sammenligne forskellige muligheder for vejens opbygning og vedligeholdelse. Brugeren kan finde frem til, hvor i vejens livscyklus de største miljøpåvirkninger opstår, og kan kortlægge de forskellige materialers og processers bidrag. Hvis et restprodukt (alternativt materiale) anvendes som et materiale, er det også muligt at sammenligne restproduktets bidrag med de naturlige materialers bidrag. ROAD-RES modellen kan anvendes til at modellere miljøpåvirkningerne fra veje, parkeringspladser, dæmninger og støjvolde. Modellering i ROAD-RES modellen kan følge ISO standarder for LCA. Det er dog op til brugeren af modellen at sikre dette ved at brugeren definerer målsætning, afgrænsning og den funktionelle enhed af det scenario, som skal vurderes. Vurderede miljøpåvirkninger og ressourcer Modellen anvender den danske LCA metode (UMIP metoden) til vurdering af potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Miljøpåvirkninger Fem miljøpåvirkningskategorier er beregnet i modellen og projektets resultater er undersøgt for alle miljøpåvirkningskategorier. Disse er Drivhuseffekt, Forsuring, Fotokemisk, ozonnedbrydning, Ozondannelse og Næringssaltbelastning. I endelig præsentation af resultaterne i denne rapport er der valgt at fokusere på Drivhuseffekten alene idet den miljøpåvirkningskategori vurderes at være tilstrækkelig til at sammenligne den forventede reduktion af energiforbrug og dermed også den potentielle reduktion af drivhuseffekten. Den beregnes i kg CO2 ækvivalenter. Ressourcer Forbrug af over 2 forskellige ressourcer er beregnet. I præsentationen af resultater er der valgt at vise resultater for de følgende seks vigtigste ressourcer for denne vurdering: Dansk grusgravsmateriale Naturgas Importeret knust bjergmateriale Kul Kalk Råolie 7

5 SCENARIOBESKRIVELSE Tværprofil og koblingshøjde Motorvejens kronebredde er 28,2 m og bestående af følgende: Midterrabat: 4, m inkl. to nødrabatter á 1, m. Kørebaner: To kørebaner á 8,6 m inkl. kantbaner á,5 m Nødspor: To belagte nødspor á 2,5 Yderrabat: to yderrabatter á 1, m. Den største forskel mellem scenarierne er dels forskellen i koblingshøjden som betyder færre materialer for bundsikring scenario med kalkstabilisering. Figur 1 giver oversigt over opbygningen af begge scenarier. Nærmere forklaring fremgår af bilag 1. Hovedforskellen i tilførte materialer er at der i scenariet med kalkstabilisering spares 16.1 tons bundsikringsmateriale tilført fra grusgrav ved tilføjelse af 564 tons kalk. Anlægsfasen Modelberegningerne skal repræsentere generelle scenarier for anvendelse af kalkstabilisering. Derfor er beregningerne ikke fastlåst til en bestemt vejstrækning i Danmark. Erfaringer fra livscyklusvurdering af Bording-Funder vejstrækningen viste at processer i jordarbejdet kan have stor indflydelse på beregningernes resultater. I de følgende beregninger er draget erfaringer fra jordarbejdet på projektet Kliplev Sønderborg, som skal afspejle et generelt projekt med kalkstabilisering. For scenariet uden kalkstabilisering er der forsøgt at estimere merarbejdet i jordarbejdet hvis der i projektet Kliplev Sønderborg ikke var valgt at kalkstabilisere. Disse forskelle, dvs. afgravning og bortskaffelse af materialer omhandles i kapitlet Anlægsfasen under Kalkstabiliseringens indflydelse på anlægsfasen Vedligeholdelsesstrategi og levetider Ved LCA beregninger tages udgangspunkt i følgende praktiske forhold. Alle slidlag har en begrænset levetid som egentlige slidlag. Derfor kræves det, at man efter en vis årrække udskifter slidlag. I de tilfælde, hvor slidlaget er asfalt, vil der i første omgang blive lagt et nyt slidlag oven på det gamle. Når dette andet slidlag er udtjent, formodes det, at man må dybere ned og udskifte bindelaget (ABB). De 3 øverste lag fræses væk og der udlægges et nyt bindelag og slidlag. Næste gang det er nødvendigt at udskifte bindelaget, vil asfaltbærelaget (GAB II) formodentlig også være udtjent, hvor- Tabel 2. Antaget levetid i år for vejmaterialer i hovedsporene. K11 Asfalt traditionel befæstelse SMA 14 år ABB 28 år GAB 56 år for der i beregningseksemplerne er kalkuleret med at fjerne alle asfaltlagene, og der skal udlægges en helt ny opbygning altså bærelag, bindelag og slidlag efter 5 7 år. Levetiden for slidlaget skærvemastiks (SMA) i scenario uden kalkstabilisering er sat til det samme som i Bording-Funder beregningerne, nemlig 14 år. Forsøg har vist bedre holdbarhed ved kalkstabilisering og levetiden for SMA er her sat til 16 år. De øvrige asfaltlags levetider er baseret på ovennævnte vedligeholdelsesstrategi, og som det ses varierer de som følge af slidlagets levetid. Levetiden af de 2 scenarier fremgår ligeledes af tabel 3. K8 Asfalt kalkstabiliseret befæstelse SMA 16 år ABB 32 år GAB 64 år For afvandingselementer, rør, brønde mv. er anvendt tidligere beregnede gennemsnitstal for motorvejsstrækninger. Kørselsafstande er beregnede ud fra placeringer af asfaltværker og grusgrave i forhold til generelle antagelser. Nærmere beskrivelser af jordarbejdet fremgår af bilag 2. Figur 1. Opbygningen af de 2 scenarier i scenariet med kalkstabilisering og dels behovet for afgravning og bortskaffelse af dårlige materialer 1. Koblingshøjden for scenario uden kalkstabilisering er 11 mm og 8 mm for Kalkstabiliseringens indflydelse på anlægsfasen Ved meget grove betragtninger kan man sige at hovedforskellen på anlægsfasen i de to scenarier er at, ved brug af 564 tons brændt kalk reduceres forbruget af dieselolie til jordarbejdet med 22. l olie og forbruget af bundsikringsmateriale med 16. tons grusgravsmateriale. Dette er opsummeret i tabel 1. Tabel 1. Hovedforskellen på forbrug af materialer i anlægsfasen i de to scenarier. Kalkstabilisering Traditionel løsning Afgravning og indbygning - forbrug af diesel 278. l l Brandslukningsmateriale - forbrug af grus ton 4.1 ton Kalkstabilisering - forbrug af brændt kalk 564 ton ton 1 Disse forskelle, dvs. afgravning og bortskaffelse af materialer omhandles i kapitlet Anlægsfasen under Kalkstabiliseringens indflydelse på anlægsfasen. 8 9

6 FØRSTE SCREENING AF DRIVHUSEFFEKTEN OVERORDNEDE RESULTATER FOR HELE VEJENS LIVSCYKLUS Hovedformålet med brug af kalkstabilisering er at spare på forbruget af dyre råstoffer til vejbygning på strækninger med lerjord med for ringe bæreevne. Anvendelse af kalkstabilisering giver mulighed for at bruge materialer, der ellers ville blive kasseret. Ved kalkstabiliseringen øges desuden bæreevnen, hvilket tillader en væsentlig reduktion af bundsikringslagets tykkelse, hvorved der spares dyre råstoffer af sand og grus. Dette er hovedformålet med anvendelse af kalkstabilisering og den største effekt vil formentlig ses i anlægsfasen. I tabel 1 blev hovedforskellen på anlægsfasen i de to scenarier opsummeret. Ud fra meget grove betragtninger blev hovedforskellen på anlægsfasen i de to scenarier simplificeret til at, ved brug af 564 tons brændt kalk reduceres forbruget af dieselolie til jordarbejdet med 22. liter og forbruget af bundsikringsmateriale med 16. tons tilført grusgravsmateriale. Beregner vi den første screening på drivhuseffekten ud fra disse betragtninger fås de første resultater for scenariet som præsenteres i tabel 3. Tabellen viser at forskellen på drivhuseffekten i de to scenarier er forholdsvis lille ud fra de grove betragtninger. De grove beregninger viser at reduktionen i de potentielle klimapåvirkninger som opnås ved mindre forbrug af dieselolie og grusgravsmateriale udlignes med de potentielle klimapåvirkninger som opstår ved fremstilling af brændt kalk. Forskellen mellem drivhuseffekten i anlægsfasen i de to scenarier er således kun omkring 1 % ud fra de grove betragtninger. Det er dog vigtigt at forholde sig til, at her har vi kun set på de potentielle klimapåvirkninger ud fra processer i anlægsfasen. Som beskrevet i det forrige kapitel forventes mindre vedligehold på en kalkstabiliseret strækning. Desuden skal vi tage i betragtning at LCA er mere end kun beregninger af drivhuseffekten. Vi vil derfor gå videre med at se på resultater for vurdering af hele vejens livscyklus for både drivhuseffekten og ressourceforbruget. Forskel ved kalkstabilisering Beregninger for hele vejens livscyklus i 1 år viser følgende forskel i drivhuseffekt og ressourceforbrug ved anvendelse af kalkstabilisering: DRIVHUSEFFEKT - 13 tons CO 2 KUL RÅOLIE + 8 tons NATURGAS Tabel 3. Drivhuseffekten i kg CO 2 - ækvivalenter ud fra grove betragtninger i anlægsfasen. Kalkstabilisering Traditionel løsning Afgravning og indbygning - forbrug af diesel l l Brandslukningsmateriale - forbrug af grus ton ton Kalkstabilisering - forbrug af brændt kalk ton ton Total drivhuseffekt tons GRUSGRAVSMATERIALE tons - 11 tons SKÆRVER tons KALK + 56 tons 11

7 Drivhuseffekten Figur 2 viser resultater for drivhuseffekten for de to scenarier. Beregningerne viser at drivhuseffekten for scenariet med kalkstabilisering over en 1 års periode er kg CO 2 ækvivalenter sammenlignet med af kg drivhuseffekten CO 2 -ækvivalenter når hele vejens for scenariet livscyklus er uden beregnet. kalkstabilisering. Beregningerne viser at kalkstabilisering således medfører godt 3 % reduktion af drivhuseffekten når hele vejens livscyklus er beregnet. Drivhuseffekten Figur 2 viser resultater for drivhuseffekten for de to scenarier. Beregningerne viser at drivhuseffekten for scenariet med kalkstabilisering over en 1 års periode er kg CO 2 ækvivalenter sammenlignet med kg CO 2 -ækvivalenter for scenariet uden kalkstabilisering. Beregningerne viser at kalkstabilisering således medfører godt 3 % reduktion Ressourceforbrug Tabel 4 viser resultater for seks beregnede ressourcekategorier. Tabellen viser at ved et merforbrug af kalk på godt 56 tons til kalkstabilisering af underbunden og 8 tons af kul til fremstilling af brændt kalk opnås følgende besparelser i øvrige energiressourcer og råstoffer: Energiressourcer - råolie reduktion 12 % - naturgas reduktion 3 % Resultaterne viser, at der ved kalkstabilisering opnås betydelig reduktion af råstofferne grus og skærver. Dvs. ved brug af 56 tons spares 2.2 tons grusgravsmateriale og 1.5 tons importerede skærver. På energisiden viser beregningerne og data, at man ved et merforbrug af 8 tons kul til fremstilling af brændt kalk spares 27 tons råolie og 11 tons naturgas. 4.. Drivhuseffekten i hele vejens livscyklus Råstoffer - grusgravsmateriale reduktion 32 % - skærver reduktion 9 % kg CO 2 ækvivalenter Anlægsfase Driftsfase Nedlægningsfase Total Figur Resultater for for drivhuseffekten drivhuseffekten ved ved 1 års 1 levetid års levetid for de for 2 scenarier de 2 scenarier (K11: uden kalkstabilisering, K8: med kalkstabilisering). (K11: uden kalkstabilisering, K8: med kalkstabilisering). K11 K8 Tabel 4. Resultater for de seks beregnede ressourcekategorier ved 1 års levetid for de 2 scenarier (K11: uden kalkstabilisering, K8: med kalkstabilisering). Tal er afrundet. KOBLINGSHØJDE 11 Kul Råolie Naturgas Grus Skærver Kalk Kg Kg Kg Kg Kg Kg Anlægsfase Driftsfase Nedlægningsfase Total KOBLINGSHØJDE 8 Anlægsfase Driftsfase Nedlægningsfase Total KOBLINGSHØJDE 8/K11 Anlægsfase 4,5,83 1,,73 1, 44 Driftsfase,91,93,95,7,89,99 Nedlægningsfase,88 1,,89,74 1,,77 Total 3,2,88,97,68,91 37 Ressourceforbrug Tabel 4 viser resultater for seks beregnede ressourcekategorier. Tabellen viser at ved et merforbrug af kalk på godt 56 tons til kalkstabilisering af underbunden og 8 tons af kul til fremstilling af brændt kalk opnås følgende besparelser i øvrige energiressourcer og råstoffer: Energiressourcer - råolie reduktion 12 % - naturgas reduktion 3 % Råstoffer - grusgravsmateriale reduktion 32 % 13

8 NÆRMERE ANALYSE AF RESULTATER Anlægsfasen Drivhuseffekten Figur 3 viser resultater for drivhuseffekten for de 2 scenarier i kg CO 2 ækvivalenter. Her fremgår at den største reduktion opnås ved mindre jordarbejde i scenariet med kalkstabilisering. Her reduceres drivhuseffekten med godt 4 %. Der opnås en mindre besparelse pga. mindre brug af grusgravsmateriale, kg CO 2 ækvivalenter udlægning af grusgravsmateriale og transport. Derimod viser beregningerne at fremstillingen af brændt kalk til kalkstabilisering er af stor betydning og nærmest udligner besparelserne i jordarbejdet. Forskellen mellem den totale drivhuseffekt i anlægsfasen er knap 3 %. Anlægsfasen - Drivhuseffekten K11 K8 Anlægsfasen Ressourcer Tabel 5 viser forbrug af ressourcer i anlægsfasen. Som tidligere nævnt anvendes større mængde kul og kalk i scenariet med kalkstabilisering, hvorimod der er en besparelse af råolie og grus. Forbrug af naturgas og skærver er i samme størrelsesorden i begge scenarier. Tabel 5. Resultater for ressourcekategorier i anlægsfasen for de 2 scenarier. Tal er afrundet. KOBLINGSHØJDE 11 Kul Råolie Naturgas Grus Skærver Kalk Kg Kg Kg Kg Kg Kg Asfalt Grus Rør og brønde Kalkstabilisering Jordarbejde Transport Udlægning Total KOBLINGSHØJDE 8 Asfalt Grus Rør og brønde Kalkstabilisering Jordarbejde Transport Udlægning Total KOBLINGSHØJDE 8/K11 Asfalt 1, 1, 1, 1, 1, 1, Grus 1,,73,67,69,87 Rør og brønde 1, Kalkstabilisering Jordarbejde,59,58,59,59 Transport,73,73,64,73 Udlægning,93,93,93,95 Total 4,6,83 1,,73 1, 44 Figur 3. Drivhuseffekten i anlægsfasen, vist i kg CO2 ækvivalenter. Figur 3. Drivhuseffekten i anlægsfasen, vist i kg CO 2 ækvivalenter. Anlægsfasen Ressourcer Tabel 5 viser forbrug af ressourcer i anlægsfasen. Som tidligere nævnt anvendes større mængde kul og kalk i scenariet med kalkstabilisering, hvorimod der er en besparelse af råolie og grus. Forbrug af naturgas og skærver er i samme størrelsesorden i begge scenarier Tabel 5. Resultater for ressourcekategorier i anlægsfasen for de 2 scenarier. Tal er afrundet.

9 1, 1 1 Jordarbejde,59,58,59,59 Transport,73,73,64,73 Udlægning,93,93,93,95 4,6,83 1, Rør og brønde 1 1 Kalkstabilisering Total Driftsfasen Drivhuseffekten Figur 4 viser drivhuseffekten i driftsfasen. Pga. længere levetider for materialer i scenariet med kalkstabilisering opnås i driftsfasen en besparelse på omkring 5,5 % i drivhuseffekten Figur drivhuseffekten i driftsfasen. Pga. ved valg4afviser kalkstabilisering.,73 1, 44 Driftsfasen Drivhuseffekten længere levetider for materialer i scenariet med kalkstabilisering opnås i driftsfasen en besparelse på omkring 5,5 % i drivhuseffekten ved valg af kalkstabilisering. Driftsfasen Ressourcer Tabel 6 viser forbrug af ressourcer i driftsfasen. Der opnås besparelser af alle ressourcer i driftsfasen i scenariet med kalkstabilisering pga. forventede længere levetider for mate- rialerne. Alle disse besparelser er således relateret til mindre behov for fremstilling af slidlag, bindelag og bærelag i scenariet med kalkstabilisering. Tabel 6. Resultater for ressourcekategorier i driftsfasen for de 2 scenarier. Tal er afrundet. KOBLINGSHØJDE 11 Driftsfasen - Drivhuseffekten 12 kg CO2 ækvivalenter Kul Råolie Naturgas Grus Skærver Kg Kg Kg Kg Kg Kalk Kg Asfalt Genanvendelse af asfalt Transport Almen drift Total KOBLINGSHØJDE 8 K11 Asfalt K8 Genanvendelse af asfalt Transport Almen drift Total ,89,94 KOBLINGSHØJDE 8/K11 Asfalt -2 Genenvendelse af asfalt Transport Almen drift Figur4.4.Drivhuseffekten Drivhuseffekten i driftsfasen, kg2 CO 2 ækvivalenter. Figur i driftsfasen, vistvist i kg ico ækvivalenter. Driftsfasen Ressourcer Tabel 6 viser forbrug af ressourcer i driftsfasen. Der opnås besparelser af alle ressourcer i driftsfasen i scenariet med kalkstabilisering pga. forventede længere levetider for materialerne. Alle disse besparelser er således relateret til mindre behov for fremstilling af slidlag, bindelag og bærelag i scenariet med kalkstabilisering. Tabel 6. Resultater for ressourcekategorier i driftsfasen for de 2 scenarier. Tal er afrundet. Asfalt,88,93,94,99 Genanvendelse af asfalt,91,93,93,93 Transport 1, 1,,92 Almen drift 1, 1,, Total,9,93,82 Nedlægningsfasen Figur 2 viste at drivhuseffekten i nedlægningsfasen er af mindre betydning for hele scenariet og disse små besparelser analyseres derfor ikke yderligere. Tabel 4 viste derimod at der kan opnås betydelige besparelser på råstofsiden ved valg af genanvendelse af materialer.,93,98 1,7,89,99 For at vurdere effekten af genanvendelse af materialer er der nødvendigt at se på ressourceforbruget i hele vejens livscyklus (dvs. tabel 4). Her ses at der opnås nogen reduktion af energiressourcerne råolie og naturgas ved genanvendelse af asfalten på vejstrækningerne. Den største effekt ses på nettoforbruget af grusgravsmaterialer, idet genanvendelse af asfalt, skærver og grusgravsmateriale nedbringer det totale forbrug af råstoffer betydeligt. Koblingshøjde 11 Kul kg Råolie kg Naturgas kg Grus Kg Skærver kg Kalk kg 16 17

10 FØLSOMHEDS- OG USIKKERHEDSVURDERING Livscyklusvurderingens resultater er afhængig af de antagelser der gøres i scenarierne og datakvaliteten som anvendes i beregningerne. Følsomheds- og usikkerhedsvurderingen er en kritisk gennemgang af livscyklusvurderingens resultater og her ses nærmere på disse to faktorer (antagelser og datakvalitet) på livscyklusvurderingens resultater. Antagelser De antagelser der gøres i dette projekt er i hovedtræk baseret på antagelser som blev gjort i et større projekt hos Vejdirektoratet, nemlig livscyklusvurdering af Bording-Funder motorvejsstrækningen fra 28. Dette gælder bl.a. generel betragtning af materialernes levetider, valg af vejens levetid, betragtninger omkring gevinster ved genanvendelse af materialer osv. I forbindelse med dette projekt kommer hertil nogle specifikke antagelser for disse scenarier, nemlig forskellen i materialernes levetider ved kalkstabiliseret underbund sammenlignet med ikke stabiliseret, besparelser i jordarbejdet ved kalkstabilisering osv. I det efterfølgende ses nærmere på nogle af disse antagelser. Antagelser for vejens levetid Vejens levetid er i beregningerne sat til 1 år. Det undersøges om dette kan have indflydelse på forskellen på kalkstabiliseringens besparelser af ressourcer og reduktion af emissioner. Derfor beregnes samme scenario for hhv. 2 og 5 års levetid og resultaterne sammenlignes for hhv. drivhuseffekten og de seks ressourcekategorier. Tabel 7 viser resultaterne for drivhuseffekten og ressourceforbrug for de to scenarier samt forskellen mellem scenarierne ved ændring af vejens levetid. Tabellen viser at forudsætningerne for vejens levetid har lille indflydelse på drivhuseffekten, forskellen er 3 % ved en levetid på 1 år men 2 % for en levetid på 2 og 5 år. For kul og kalk, som er de ressourcer hvor forbruget er større i scenariet med kalkstabilisering, bliver forskellen mellem scenarierne mindre ved længere levetider. For de ressourcer, hvor forbruget er mindre ved scenariet med kalkstabilisering når det regnes med en levetid på 1 år, ser vi fx at råolieforbruget er 2 % mindre ved kalkstabilisering når der regnes for 2 års levetid, men 12 % mindre når der regnes for 1 års levetid. Følsomhedsvurderingen viser også at, de beregningsmæssige antagelser som der gøres i scenarierne for hvorledes de miljømæssige fordele ved genanvendelse af vejbygningsmaterialer godskrives scenarierne, har indflydelse på resultatet for grus. Beregningerne viser at ved kortere levetider (fx 2 år), producerer vejstrækningen grus. Dette er selvfølgelig ikke rigtigt og heller ikke sandsynligt, dvs. at man anlægger en 4 sporet motorvej og 2 år senere nedlægger den og bryder den op og genanvender alle materialer. Livscyklusvurdering uden nedlægningsfasen Følsomhedsvurderingen omkring antagelser for vejens levetid berørte et vigtig emne, dvs. betydningen af de beregningsmæssige antagelser som der gøres i scenarierne for hvorledes de miljømæssige fordele ved genanvendelse af vejbygningsmaterialer godskrives scenarierne. I virkelighedens verden nedlægges ikke mange vejstrækninger og derfor kan det diskuteres om de antagelser der gøres omkring genanvendelse i nedlægningsfasen skal have så stor en betydning. På den anden side vides, at der er meget stor fokus på ressourceknaphed og genanvendelse. Tabel 8. Drivhuseffekt i kg CO 2 ækvivalenter og ressourceforbrug i tons når nedlægningsfasen undlades i beregningerne. Tal er afrundet. Effekten af hvad det betyder at undlade nedlægningsfasen i scenarierne og de antagelser om at vejen brydes op og alle råstoffer genanvendes undersøges. Tabel 8 viser, at denne ændring har ingen eller lille indflydelse på fortolkningen af resultaterne i forhold til hvad man så i tabel 7 for drivhuseffekten, kul, råolie, naturgas, skærver og kalk. Men det har betydelig indflydelse på fortolkningen af balancen for grusgravsmaterialer i scenariet. Her har det størst betydning om der antages, at alle materialer genanvendes, men mindre betydning om der beregnes over 2, 5 eller 1 år. K8 K11 K8/K11 2 år 5 år 1 år 2 år 5 år 1 år 2 år 5 år 1 år Drivhuseffekt ,98,98,97 Kul ,3 4, 3,3 Råolie ,82,86,88 Naturgas , 1,1,97 Grus ,69,69,74 Skærver , 1,,91 Kalk Tabel 7. Drivhuseffekt i kg CO 2 ækvivalenter og ressourceforbrug i tons for forskellige levetider for de to scenarier, samt ændringer på forskellene mellem scenarierne ved ændring af vejens levetid. Tal er afrundet. K8 K11 K8/K11 2 år 5 år 1 år 2 år 5 år 1 år 2 år 5 år 1 år Drivhuseffekt ,98,98,97 Kul ,29 3,91 3,33 Råolie ,8,84,88 Naturgas ,3 1,1,97 Grus ,81 -,11,7 Skærver , 1,,91 Kalk

11 DATAKVALITET Datakvalitet generelt Som nævnt tidligere er der behov for at opdatere dataene i ROAD-RES databasen. Dette er et generelt problem med nogle af de danske LCA modeller som har været udviklet og baseret på EDIP databasen. I byggesektoren diskuteres der ligeledes hvorledes man sikrer opdaterede relevante danske LCA data. Mange datasets i ROAD-RES databasen, som er vigtige for livscyklusvurderingens resultater, tager udgangspunkt i den danske EDIP database som er forholdsvis gammel. Tabel 9. Drivhuseffekt ved de anvendte data for brændt kalk og andre mulige data. Data for kalk indflydelse på drivhuseffekten I de følgende beregninger blev som udgangspunkt anvendt data for kalk CaO fra EDIP databasen til beregningerne. Dette blev valgt selvom evt. mere opdaterede data kunne have været anvendt. Grunden til at disse data blev anvendt er at flere af dataene i ROAD-RES modellen stammer fra EDIP databasen også data for forbrug af diesel olie mv. som ligeledes er vigtige for vurderingens resultater. I følsomheds- og usikkerhedsvurdering er også medtaget andre data for kalk. Tabel 9 viser drivhuseffekten for det anvendte datasæt, som er på 1,23 kg CO 2 -ækvivalenter pr. kg produceret kalk. Valgte man at bruge dataene fra den tyske database Ökobaudat ville drivhuseffekten ved fremstilling af brændt kalk være omkring 1 % højere, hvilket også ville betyde at drivhuseffekten ville være højere ved kalkstabilisering end ved ikke at anvende kalkstabilisering. Valgte man at bruge de europæiske data fra ESUCO databasen ville forskellen være endnu større, eller godt 2 %. En europæisk rapport om BAT (Best available technologies) for produktion af bl.a. brændt kalk viser at CO 2 emissioner hos forskellige europæiske kalkproducenter ligger i intervallet,99-1,98 kg CO 2 pr kg produceret brændt kalk. Data Beskrivelse kg CO 2 -ækvivalenter EDIP data for (CaO dansk) Data fra EDIP databasen nr. EDIP K Ökobaudat for (CaO) ESUCO for (CaO) EU BAT Teknologier for kalkproduktion (CaO) Tysk LCA database for bæredygtigt byggeri fra Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development i Tyskland. Tysk LCA database for europæiske data (baseret på Ökobaudat). Her europæisk datasæt for fremstilling af brændt kalk. Integrated Pollution Prevention Control. Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. European Commission, May Tabel 9. Drivhuseffekt ved de anvendte data for brændt kalk og andre mulige data. Data Beskrivelse kg CO 2 -ækvivalenter EDIP data for (CaO dansk) Data fra EDIP databasen nr. EDIP K ,23 Ökobaudat for (CaO) Tysk LCA database for bæredygtigt byggeri fra 1,36 Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development i Tyskland. ESUCO for (CaO) Tysk LCA database for europæiske data (baseret på Ökobaudat). Her europæisk datasæt for fremstilling af brændt kalk. 1,56 EU BAT Teknologier for kalkproduktion (CaO) Det er svært at sige hvilken størrelsesorden vi skal anvende men denne undersøgelse tyder på at drivhuseffekten i vores Integrated Pollution Prevention Control. Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. European Commission, May 29.,99-1,98 beregninger Det svært for kalkstabilisering at sige hvilken ikke størrelsesorden er overvurderet, snarere undervurderet som vist på figur 5. vi skal anvende men denne undersøgelse tyder på at drivhuseffekten i vores beregninger for kalkstabilisering ikke er overvurderet, snarere undervurderet som vist på figur 5. kg CO 2 ækvivalenter Drivhuseffekten med forskellige kalkdata K11 K8 K8 Ökobaudat K8 ESUCO K8 EU BAT lav K8 EU BAT høj Figur 5. Drivhuseffekten (i kg (i kg COCO2-ækvivalenter) 2 i scenarierne i scenarierne med forskellige med forskellige data data brændt for brændt kalk til til kalkstabilisering. I det foregående er alene set på datakvalitetens indflydelse på drivhuseffekten. Livscyklusvurderingen viste også at forbruget af kul var meget højere i scenariet med kalkstabilisering hvilket kunne relateres til forbrug af kul til produktion af dansk brændt kalk fra EDIP databasen (se tabel 5). I det datasæt som er anvendt som standard datasæt for brændt kalk (dansk kalk CaO) er hovedenergikilden kul. Ser man nærmere på energiforbruget til fremstilling af brændt kalk i de øvrige datasæt som inddrages i følsomheds- og usikkerhedsvurderingen, er der en anderledes energisammensætning (med større procentdel naturgas, fx omkring 4 % af energien 2 fra kul, 43 % fra naturgas og 1 % fra råolie i det europæiske datasæt fra ESUCO databasen). Anvendelse af disse datasæt som standard datasæt ville formentlig også have en indflydelse på livscyklusvurderingens resultater for ressourcer (som præsenteret i tabel 5). 2 21

12 KONKLUSION OG DISKUSSION Formålet med denne livscyklusvurdering var at beregne drivhuseffekten og ressourceforbrug ved to alternativer for en motorvejsstrækning hvor underbunden egnede sig til kalkstabilisering. Således beregnes og sammenlignes drivhuseffekt og ressourceforbrug ved en løsning med kalkstabilisering og en uden kalkstabilisering. I hovedtræk anvendes samme generelle forudsætninger som blev anvendt i projektet Bording- Funder fra 28. Livscyklusvurderingens resultater viste at den største gevinst ved kalkstabilisering er besparelse af råstoffer. Resultaterne viser at der med størst sikkerhed er besparelser i forbrug af råstofferne grusgravsmateriale og importerede skærver. Her kan der opnås en besparelse på 32 % for grusgravsmaterialer og 9 % for skærver når hele vejens livscyklus beregnes i 1 år inklusiv nedlægningsfase. Resultaterne viser også reduktion i forbruget af råolie i scenariet med kalkstabilisering. Besparelsen er på 12 % i vores standardberegninger, men følsomheds- og usikkerhedsvurderingen viste at den evt. kunne være endnu større. På den anden side anvendes større mængder kul i scenariet med kalkstabilisering. Beregningerne viser at der opnås en betydelig reduktion af drivhuseffekten i jordarbejdet (4 %) men denne udlignes desværre og evt. noget overraskende - med drivhuseffekten forbundet med fremstillingen af brændt kalk. Følsomheds- og usikkerhedsvurderingen viser at drivhuseffekten fra livscyklusvurderingens standard data for kalkfremstilling evt. er undervurderet. Anvendes andre datasæts som præsenteret i følsomheds- og usikkerhedsvurderingen kan drivhuseffekten være større ved kalkstabilisering. Nu er der valgt kun at se på drivhuseffekten i denne vurdering, både idet det er en indledende vurdering men også fordi datakvaliteten af fx energidata mv. i ROAD-RES modellen bør forbedres. En fuldstændig LCA med de andre miljøpåvirkninger (fx forsuring, næringssaltbelastning mv.) ville evt. kunne vise andre resultater, især fordi scenariet med kalkstabilisering reducerer forbruget af dieselolie ved jordarbejdet og forbrænding af dieselolie medfører flere miljøpåvirkninger end kun emissioner af drivhusgasser. Det blev dog vurderet at datakvaliteten ikke var god nok for at drage konklusioner for øvrige miljøpåvirkninger. Datakvalitet er gennemgående blevet diskuteret i denne rapport. Det er vigtigt at forholde sig til vigtigheden af at vedligeholde og opdatere de anvendte databaser i LCA modeller. Dette gælder også for ROAD-RES modellen. REFERENCER i Internationale standarder for livscyklusvurderinger: DS/EN ISO 144:28 og DS/EN ISO 1444:28 ii Europæiske standarder under udvikling for bæredygtig konstruktion, her fokus på byggematerialer: EN 1584 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products. iii Europæiske standarder for bæredygtig konstruktion udviklet under CEN/TC 35: EN :21Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework og EN :211 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance iv Byggevareforordningen: Construction Products Regulation, BILAG 1 Tabel 1 giver oversigt over anvendte materialer til bundsikring i scenariet uden kalkstabilisering. Alle materialer kommer fra grusgrav. Regulation (EU) No 35/211 of the European Parliament and of the council of 9 March 211 v Life cycle assessment model for road construction and use of residues from waste incineration. Ph.D.-thesis. Harpa Birgisdóttir, Technical University of Denmark, 25. vi Livscyklusvurdering af vejbefæstelser, Projekt Bording-Funder, Vejdirektoratet 28 vii Veje, underbygning, Kalkstabilisering (2 publikationer: Vejledning og Almindelig arbejdsbeskrivelse AAB). Udbudsforskrift, Vejdirektoratet 21. Viii Fremsendt materiale og vurderinger i forbindelse med projektet Kliplev Sønderborg: Alexander Kanovsky, KMG Kliplev Motorway Group A/S, Technical Director, 5. september 211. Tabel 1: Vejens opbygning for bundsikring i scenario uden kalkstabilisering (koblingshøjde 11 mm). Kørebaner Nødspor Yderrabat Midterrabat Total Areal m 2 17, ,2 BS BS BS BS Tykkelse mm Volumen m 3 11,18 3,93 2,2 3,8 Mængde ton Tabel 11 giver oversigt over anvendte materialer for bundsikring i scenariet med kalkstabilisering. Bundsikringsmaterialet kommer fra grusgrav. Desuden tilføres kalk til kalkstabilisering til selve underbunden. Tabel 11: Vejens opbygning for bundsikring i scenario med kalkstabilisering (koblingshøjde 8 mm). Kørebaner Nødspor Yderrabat Midterrabat Total Areal m 2 17, ,2 BS BS BS BS Tykkelse mm Volumen m 3 6,2 2,43 1,6 2,6 Mængde ton Kalk Kalk Kalk Kalk Mængde kg

13 Overbygning Overbygningen er ens for begge scenarier. Tabellen giver oversigt over anvendte materialer for overbygningen. BILAG 2 Tabel 12. Vejens opbygning er ens for begge scenarier. Alle materialer er tilførte til projektet, enten fra grusgrav eller asfaltfabrik. Kørebaner Nødspor Yderrabat Midterrabat Total Areal m 2 17, ,2 SMA Tykkelse mm 35 Volumen m 3,6 Mængde ton Tykkelse mm 1 Volumen m 3,5 Mængde ton 1 1 OB ABB ABB Tykkelse mm 6 45 Volumen m 3 1,2,23 Mængde ton GAB II Tykkelse mm 155 Volumen m 3 2,64 Mængde ton GAB I Tykkelse mm 6 Volumen m 3,3 Mængde ton SG SG SG Tykkelse mm Volumen m 3 3,4 1,,6 Mængde ton Tabel 13: Forbrug af brændstof (diesel) i jordarbejde vii. Kalkstabilisering Ikke kalkstabilisering Step 1: Clearance and demolition Step 2: Removal of top soil Step 3: Removal of soft soil Step 4: Cutting and construction Step 5: Construction of drainage system Step 6: Adding and grading top soil Total Tabel 14: Forbrug af rør og brønde Kalkstabilisering Ikke kalkstabilisering Plastrør (PVC-11 mm) 3 m 3 m Betonrør (25 mm) 1 m 1 m Betonrør (1 mm 4 m 4 m Betonbrønde (små) 25 stk 25 stk Betonbrønd (store) 15 stk 15 stk Plastbrønde PP (små) 5 stk 5 stk 24 25

14 Vejdirektoratet har lokale kontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Livscyklusvurdering ved et motorvejsanlæg

Livscyklusvurdering ved et motorvejsanlæg Livscyklusvurdering ved et motorvejsanlæg Knud A. Pihl Specialkonsulent, civilingeniør Vejdirektoratet; Vejteknisk Institut kap@vd.dk Sammendrag Livscyklusvurdering (forkortet LCA) er et værktøj, som kan

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Mangel på råstoffer til vejbygning

Mangel på råstoffer til vejbygning Mangel på råstoffer til vejbygning Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut, chh@vd.dk Resume Selv om forbruget af danske sand-, grus- og stenmaterialer har været faldende

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

Demonstration 08 evaluering og planer

Demonstration 08 evaluering og planer Demonstration 08 evaluering og planer Fremtidens Vej skal være holdbar, vedligeholdelses- og miljøvenlig og så vidt muligt bygget af lokale råstoffer. Grundlaget for dagens vejbygning er skabt gennem erfaringer

Læs mere

Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje

Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje Artikel Vejforum 20 Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje I store dele af landet har man været forvænt med at have gode og billige råstoffer i form af grus- og sandmaterialer lige ved døren.

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Environmental impacts from digital solutions as an alternative to conventional paper-based solutions

Environmental impacts from digital solutions as an alternative to conventional paper-based solutions Environmental impacts from digital solutions as an alternative to conventional paper-based solutions NB: Dansk sammenfatning hele den engelsksprogede rapport kan downloades via www.e-boks.dk Anders Schmidt

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

MATEMATIK Del time

MATEMATIK Del time Del 1 1 time CASE FRA MUNCK ASFALT A/S Munck Asfalt A/S er en stor dansk virksomhed, der leverer asfalt overalt i Danmark. Munck asfalt A/S har fem stationære asfaltfabrikker og eget anlæg til produktion

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Poul-Erik Jakobsen Pavement Consultants, Kolding Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Pavement Consultants producerer: Faldlodsmålere RoSy pavement

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Marts 2012 NYKREDIT SMARTBUDGET

Marts 2012 NYKREDIT SMARTBUDGET Marts 2012 NYKREDIT SMARTBUDGET PROJEKT Udarbejdet af NKH Kontrolleret af LLK Godkendt af NKH NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 4810 4200 D: +45 4810 4637 Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: 4810 4300 M:

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG

VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG FINN THØGERSEN VEJDIREKTORATET 2 Baggrund, historisk Udviklingsprojekt Demonstration Sideudvidelser 1 3 DEFINITION Halvstiv belægning semi-rigid

Læs mere

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Vejforum 2010 -Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Formål: Miljøtilpassede belægninger Hvordan beregnes en evt. miljøgevinst? Hvordan sikrer man at alle regner på samme måde?

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Fremtidens affaldssystem hvad er den rigtige løsning, og hvordan vurderes forskellige alternativer

Fremtidens affaldssystem hvad er den rigtige løsning, og hvordan vurderes forskellige alternativer FREMTIDENS AFFALDSSYSTEM 23. mar. 12 FREMTIDENS AFFALDSSYSTEM Fremtidens affaldssystem hvad er den rigtige løsning, og hvordan vurderes forskellige alternativer Lektor Thomas Astrup, DTU Fremtidens affaldssystem:

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Agenda. Vejbelægninger A. Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Trafikbelastningen Underbunden

Agenda. Vejbelægninger A. Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Trafikbelastningen Underbunden Vejbelægninger A Vej og Trafikteknik Bachelor og Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg 3. semester Agenda Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Underbunden

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3 AABENRAA KOMMUNE BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Introduktion

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Normer og standarder for alternative materialer til veje

Normer og standarder for alternative materialer til veje GENBRUGSMATERIALER Normer og standarder for alternative materialer til veje Af specialkonsulent, civilingeniør Knud A. Pihl, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut kap@vd.dk Normer og regler fremmer brugen

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen Mød folkene bag Holstebromotorvejen Nogle af de bedste øjeblikke i arbejdslivet opstår, når man lykkes med en kompleks udfordring. Derfor går vi i Vejdirektoratet altid til opgaven med et helt særligt

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

med cementbundne bærelag

med cementbundne bærelag Vejdirektoratets erfaringer med cementbundne bærelag Udviklingsprojekt 2003-2004 Demonstrationsprojekt Høgild 2005-2008 Finn Thøgersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Definition Halvstiv belægning

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Genbrugsasfalt Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der opsamles meget større mængder genbrugsasfalt i Danmark end asfaltbranchen forbruger i nye asfaltprodukter. Ved en større sortering

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere