Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov"

Transkript

1 Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

2

3 Affaldshåndtering af polyurethanisolering Resumé PUR (PUR/PIR) er et fremragende isoleringsmateriale, der anvendes til en lang række formål inden for byggeri og teknik. Takket være den lave varmeledningsevne og lange holdbarhed kan materialet i løbet af dets levetid på 50 år eller mere spare over 100 gange den energi, der bruges i produktionen af det, i bygninger. Når PUR efter mange årtiers brug skal udskiftes, bliver det en del af affaldsstrømmen sammen med andre byggevarer. Affald fra byggeri og nedrivning udgør sammen med en stor mængde udgravningsaffald omkring 30 % af alt affald, der produceres i EU. På den anden side viser livscyklusanalyser, at affald fra byggeri og nedrivning kun udgør omkring 2 % af en bygnings samlede miljøbelastning. Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION I den aktuelle debat om ressourceeffektivitet er tendensen, at de regulerende myndigheder fremsætter mål for genanvendelse af affald fra byggeri og nedrivning. Denne forenklede tilgang tager ikke højde for emnets Pu europe kompleksitet, da byggevarer er mellemprodukter, og EXCELLENCE IN INSULATION ressourceeffektivitetsmål bør fastlægges på bygningsniveau baseret på livscyklusydeevne.

4 Derudover kan sådanne krav føre til grønvaskning, da der måske findes genanvendelsesteknologier, som også aktivt kommunikeres ud, selvom deres anvendelse i praksis er begrænset på grund af kompleks logistik og manglende stordriftsfordele. Denne brochure sætter fokus på genanvendelse i henhold til europæisk lovgivning og livscyklusanalyse (LCA, Life Cycle Analysis). Den viser, at gennemførligheden af mulighederne i forbindelse med udtjent levetid afhænger af forskellige faktorer, eksempelvis transportafstand, miljøbelastning i forbindelse med genanvendelsesprocesser samt råmaterialeomkostninger. Det betyder, at der sædvanligvis ikke findes løsninger, der passer til alle situationer. Derefter ser brochuren på de forskellige muligheder i forbindelse med udtjent levetid for PUR-affald, inklusive fordele og ulemper. Konklusionen er, at den optimale PUR-affaldshåndtering består af en god kombination af genanvendelse, genindvinding og højeffektive muligheder for at omdanne affald til energi. Med de langsigtede tendenser inden for råmaterialepriser og deponiomkostninger taget i betragtning vil flere muligheder for genanvendelse og genindvinding blive økonomisk gennemførlige, og brugen af disse muligheder vil derfor sandsynligvis stige inden for nærmeste fremtid. På grund af kompleksiteten i nedrivningsaffald bør disse fremtidige genindvindingsmuligheder være robuste, omkostningseffektive og i stand til at håndtere blandede affaldsstrømme. Politik spiller en lige så vigtig rolle i forhold til at holde affald væk fra deponi. Som forudsætning bør opdeling af nedrivningsaffald i organiske og ikke-organiske fraktioner blive et lovkrav. Man kunne forestille sig flere fraktioner end disse to. Under alle omstændigheder bør der stilles tilstrækkelig kapacitet til rådighed til omdannelse af affald til energi for at sikre, at energiindholdet i organisk affald genindvindes, når genanvendelse eller produktgenindvinding ikke er en mulighed.

5 Hvad er polyurethan? Polyurethan (PUR) og dets anvendelsesmuligheder Råmaterialer Polyurethaner er polymerer, der fremstilles ved at polyisocyanater (hovedsageligt MDI til isoleringsskum) reageres med en række polyoler. Selvom de fleste bestanddele er kulbrinte- eller mineraloliebaserede, kan plantebaseret indhold også anvendes. Specielt visse polyoler kan have et plantebaseret indhold på op til 60 %, der kommer fra vedvarende kilder. Selvom det bør ses som et skridt fremad, bør man undgå konfliktsituationer i forhold til fødevareproduktion, og der bør tages højde for påvirkning af LCA-indikatorer. Polyoler til brug i PUR-produkter kan også fremstilles af genanvendte PET-flasker. En anden ny og lovende teknologi anvender kuldioxid som et ekstra råmateriale til polyolsynteseprocessen. Kuldioxiden er et affaldsprodukt fra kraftværker, der ellers ville blive udledt i atmosfæren. Denne proces sparer desuden en del af den olie og energi, der anvendes i konventionel produktion af polyoler. Anvendelsesmuligheder PUR har en lang række anvendelsesmuligheder, blandt andet produktion af forbruger- og industriprodukter, der spiller en afgørende rolle med hensyn til at gøre menneskers liv mere bekvemt, mere komfortabelt og mere miljøvenligt. Materialerne anvendes bredt inden for fødevarekøling, i polstrede møbler og madrasser, i sko, biler, medicinsk udstyr og sidst men ikke mindst til varmeisolering af bygninger og teknisk udstyr 1. Uanset anvendelsesområde bidrager polyurethan til at reducere ressourceforbruget ved at levere holdbare letvægtsløsninger. Når det anvendes som overfladebehandling, sikrer det lang levetid på bygningselementer såsom beton og metal. Som klæbemiddel spiller PUR en vigtig rolle i mekanisk genanvendelse af en lang række materialer, eksempelvis træ- og gummiaffald. Bygge/anlæg Sengeudstyr/møbler 800 Bilbranchen 470 Overfladebehandling 350 Elastomerer Bindemidler 170 Klæbemidler 150 Husholdningsapparater 100 Fodtøj [1] Det europæiske PUR-marked efter anvendelsesområde kt (mængder i kt)

6 Polyurethanisolering Varmeisolering spiller en afgørende rolle i at opnå et næsten neutralt energibehov i nybyggeri i Europa og i drastisk at reducere energibehovet i den eksisterende bygningsmasse. Takket være den fremragende isoleringsevne og holdbarhed er PUR det foretrukne materiale til at nå disse mål med. PUR reducerer forbruget af energiressourcer drastisk, da materialet er i stand til at opnå et meget højt isoleringsniveau med minimal tykkelse. Det optimerer også det samlede forbrug af byggevarer ved at minimere påvirkningen af elementer som f.eks udhængsdybde, strøer, spær eller stolper, længden på befæstelser samt størrelsen og styrken af den samlede konstruktion. Det maksimerer også den tilgængelige plads, så bygninger og boligarealer udnyttes bedst muligt. Takket være den lange levetid, dvs. den lange holdbarhed, minimeres ressourceforbruget til reparation og udskiftning. PUR-isolering bruges almindeligvis i flere forskellige produkter: Isoleringsplader og -skumblokke Sandwichpaneler Sprayisolering Hulmursisolering Strukturelle isoleringspaneler Præisolerede rør Isolering af industriinstallationer og -rør [2] Meddelelse fra Kommissionen: Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, COM(2012) 433 final [3] Meddelelse fra Kommissionen: Køreplan til et ressourceeffektivt Europa, COM(2011) 571 final [4] Se DG Environments hjemmeside: [5] Caleb-beregning baseret på data fra UK Construction Resources & Waste Platform

7 Samfundsmæssige udfordringer og EU-lovgivning Byggeri og produktion af affald Byggesektoren spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi. Sektoren genererer næsten 10 % af BNP og sikrer 20 millioner jobs, hovedsageligt i meget små og små virksomheder 2. Bygninger tegner sig for 42 % af vores samlede energiforbrug, omkring 35 % af vores udledning af drivhusgasser og (når man inkluderer entreprenørarbejde) for over 50 % af alle udvundne materialer 3. Affald fra byggeri og nedrivning er en af de tungeste og mest omfangsrige affaldsstrømme, der produceres i EU. Det tegner sig for ca % af alt affald, der produceres i EU 4. Andelen af bygge- og nedrivningsaffald, der stammer fra bygninger, vil være lavere, når affald fra entreprenørarbejde og udgravet jord fratrækkes. Specielt udgravningsaffald tegner sig for næsten 50 % af alt bygge- og nedrivningsaffald 5. Selv når disse affaldstyper fratrækkes, er mængderne af udtjente byggevarer stadig betydelige. På den anden side er bygninger en del af vores kulturarv og leverum. De bør være attraktive og behagelige. Da mennesker tilbringer omkring 90 % af deres liv indenfor i bygninger, bør der være garanti for sunde indemiljøer. Derudover betyder bevægelsen mod så godt som energineutrale bygninger, at belastningen fra byggevarer i den samlede miljøbalance for bygninger ændrer sig. Tykkere isolering, trelagsglas, ventilationssystemer samt solcelle- og solvarmesystemer vil øge ressourceforbruget i byggefasen og vil ved levetidens udløb blive en del af affaldsstrømmen. Dette skal modvejes af forbrugsfasen, hvor disse produkter vil bidrage til en drastisk reduktion i bygningens ressourceforbrug og dermed de affaldsstrømme, der skyldes energiproduktion. EU har indført en række love for at håndtere dette komplekse emne. Der mangler dog stadig en global strategi for bygningers ressourceeffektivitet og affaldshåndtering.

8 Byggevareforordningen Rammedirektivet for affald Rammedirektivet for affald 6, der blev indført i 2008, angiver i artikel 4 a et såkaldt affaldshierarki som en prioritetsrækkefølge: forebyggelse forberedelse med henblik på genbrug genanvendelse anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse og bortskaffelse. Artikel 4 opfordrer også medlemslandene til at træffe foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det omfatter muligheden for at lade særlige affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til livscyklustankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald. Som det vil blive forklaret nedenfor, er den fleksibilitet, denne artikel giver, relevant for beslutninger vedrørende håndtering af affald fra byggeri og nedrivning. Artikel 11 fastlægger, at inden 2020 skal mindst 70 vægtprocent af ikke-farligt bygge- og nedrivningsaffald genbruges, genanvendes eller genindvindes. Selvom nogle lande allerede opfylder dette krav i dag, vil andre finde det vanskeligt at få den nødvendige infrastruktur på plads før tidsfristen. Denne forordning 7 indførte et nyt grundlæggende krav for bygværker, nr. 7 Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. I henhold til dette krav skal bygværker konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det skal blandt andet sikres gennem genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning. Det er stadig uklart, hvordan dette krav vil blive implementeret på nationalt plan, og hvordan en opfyldelse kan måles. Mange interessenter, herunder producenter af byggevarer, betragter de standarder, der er udarbejdet i CEN/TC 350 som det mest passende værktøj. Initiativer vedrørende ressourceeffektivitet En række dokumenter fra Kommissionen, herunder Køreplan til et ressourceeffektivt Europa og Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, omhandler håndtering af bygge- og nedrivningsaffald som en del af samlet, øget ressourceeffektivitet. [6] Direktiv 2008/98/EU af 19. november 2008 om affald og ophævelse af visse direktiver [7] EU-forordning nr. 305/2011 af 9. marts 2011 fastsætter harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

9 Affald og livscyklusanalyser Holistisk tilgang til ydeevne for bygninger iht. TC 350 De standarder, der er udarbejdet af denne tekniske CEN-komité, sætter fokus på affaldshåndtering og ressourceeffektivitet i forhold til bygningers bæredygtighed. Dette koncept kombinerer miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter og giver arkitekterne mulighed for at minimere ressourceforbruget i løbet af bygningens levetid. Beregningen af miljømæssige belastninger tager højde for påvirkninger fra byggevarer, der viderekommunikeres via miljømæssige produktdeklarationer, og for bygningskonstruktion og brugsmønstre. På baggrund af dette kan bygningskonstruktører beregne bygningens miljømæssige ydeevne i alle faser af dens livscyklus og sammenligne forskellige muligheder, herunder: Reduceret energibehov under brugsfasen kontra højere materialeforbrug og/eller affaldsstrømme Ressourceforbrug og affaldsproduktion for et produkt kontra levetiden (behov for udskiftning i løbet af bygningens livscyklus) Forskellige materialevalgmuligheder og virkning på bygningens konstruktion og ydeevne Bygge- og nedrivningsaffalds virkning på den samlede livscyklusydeevne (belastninger fra affald og virkning fra genindvinding eller genanvendelse). 120 % 100 % Udtjent Brugsfase 120 % 100 % Udtjent Brugsfase Byggefase 80 % 60 % 40 % 20 % 0 Primærenergi (ikke-vedvarende) Primærenergi (vedvarende) Drivhusopvarmningspotentiale (netto) Forsuringspotentiale Eutrofieringspotentiale Fotokemisk ozondannelsespotentiale Ozonnedbrydningspotentiale 80 % 60 % 40 % 20 % 0 Primærenergi (ikke-vedvarende) Primærenergi (vedvarende) Drivhusopvarmningspotentiale (netto) Forsuringspotentiale Eutrofieringspotentiale Fotokemisk ozondannelsespotentiale Ozonnedbrydningspotentiale -20 % -20 % Samlet miljøpåvirkning for bygningsmassen i EU-25 i forhold til livscyklusfaser (eksisterende bygninger) Samlet miljøpåvirkning for bygningsmassen i EU-25 i forhold til livscyklusfaser (nybyggeri)

10 Når en sådan livscyklustilgang anvendes, er belastningen fra udtjent levetid mindre vigtig. Ifølge IMPRO-undersøgelsen fra Det Fælles Forskningscenter 8 er påvirkningen fra udtjent levetid lille for både nye og renoverede bygninger (-1,7 til 3,2 % af miljøpåvirkningen for nybyggeri). Påvirkningen bør være noget højere i næsten energineutrale bygninger. Når man ser nærmere på PUR og andre isoleringsprodukter, viser det sig, at praktisk talt alle disse materialer giver en høj grad af ressourceeffektivitet, fordi de sparer betydeligt flere ressourcer, end hvad der kræves til produktion af dem samt til håndtering ved udtjent levetid. Faktisk viser mange undersøgelser, at for et givent anvendelsesfor mål er den samlede miljøbalance for de forskellige isoleringsprodukter ret ens 9. Men selv hvis miljøbelastningen fra bygge- og nedrivningsaffald virker lille pr. bygning, bliver det relevant, når det ekstrapoleres til hele EU s bygningsmasse. Det er grunden til, at byggevareproducenter bør finde innovative løsninger til affaldshåndtering af deres produkter. [8] Françoise Nemry, Andreas Uihlein (Det Fælles Forskningscenter): Environmental Improvement Potentials of Residential Buildings (IMPRO-Building, 2008) [9] PU Europe Factsheet nr. 15: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings (2010)

11 Afgørende faktorer for gennemførligheden af muligheder for affaldsgenindvinding Strategier til at øge ressourceeffektiviteten bør nødvendigvis tage højde for affaldshåndtering. En nærmere analyse vil vise, at selv for den samme byggevare påvirker en række eksterne faktorer gennemførligheden af mulighederne for affaldsbehandling. Disse inkluderer følgende aspekter: Miljømæssige aspekter Transportafstande mellem nedrivningsstedet og anlæg til håndtering af udtjente materialer Miljøpåvirkning for genbrugsprocesser sammenlignet med udvinding og udnyttelse af nye materialer Tekniske aspekter Kontaminering fra andre stoffer eller materialer Økonomiske aspekter Transportafstande mellem nedrivningsstedet og anlæg til håndtering af udtjente materialer Omkostninger ved affaldssortering Omkostninger ved muligheder for udtjent materiale sammenlignet med råmaterialepriser Stordriftsfordele: affaldsmængde (i alt og pr. nedrivningssted) Stabilitet af affaldsstrømme Ovenstående eksempler viser, hvor kompleks udfordringen er. Det vil være nødvendigt med en vurdering fra sag til sag for at finde den løsning, der medfører den laveste samfundsmæssige belastning fra bygge- og nedrivningsaffald. Generelt viser erfaring, at den bedste metode til at undgå deponi er, når et land kombinerer forskellige strategier for udtjent materiale, lige fra genbrug til omdannelse af affald til energi (se grafen nedenfor) % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % genanvendt + komposteret % forbrænding % deponeret 0 % EU27 DE NL AT BE SE DK LU FR FI UK IT SL ES PT IE CZ HU PL EE SK GR MT CY LV LT RO BG Kommunal affaldshåndtering i 2010 EU-27 (Graf af CEWEP, kilde: EUROSTAT 2010)

12 Aktuelle PURaffaldsmuligheder PUR-isolering og affaldsstrømme PUR-isolering består af 97 % isoleringsgas fordelt i de lukkede celler i skummet, og derfor er vægten ekstremt lav. Dens andel af den samlede mængde ikke-mineralsk bygge- og nedrivningsaffald bør ligge på omkring 0,3 % (tal for Tyskland) og omkring 0,05 % af den samlede mængde bygge- og nedrivningsaffald (estimater for Frankrig og Storbritannien). 10 PUR-isoleringens levetid er tæt sammenkædet med levetiden for bygninger og byggerenoveringscyklusser. Afhængigt af anvendelse bliver PUR-isolering typisk siddende i 30 til 75 år eller mere. Denne meget lange livscyklus kan have indflydelse på mulighederne for udtjente materialer, fordi: Produktet vil sandsynligvis blive kontamineret af andre materialer i brugsfasen (bitumen, klæbemidler, rust, puds osv.) Stoffer, der har været anvendt tidligere, er ikke længere tilladt i dag. De efterfølgende kapitler introducerer forskellige muligheder for udtjent PUR-isolering i henhold til affaldshierarkiet og sætter fokus på fordele, ulemper, relevans og potentiel fremtid. [10] Consultic GmbH for PU Europe: Study on rigid PUR/PIR foam waste qualification and quantification at construction and demolition sites in 2007 and forecast to 2012/2020 (2008)

13 Forebyggelse På grund af høje råmaterialepriser arbejder producenter af PUR-isolering aktivt på tiltag til at reducere affaldsniveauer i produktionen. Det er mere komplekst at håndtere bygge-/installationsaffald. På nationalt plan udvikler nogle PU Europe-medlemmer fælles vejledninger og gennemfører casestudier for at opnå bedre konstruktions- og arbejdspladsprocedurer med henblik på minimering af installationsaffald fra isoleringsprodukter. Trenden med præfabrikerede isolerede kompositbyggeelementer er en anden metode til at reducere byggeaffald. Elementerne er skræddersyede på fabrikken, og installationen er derfor hurtig og næsten affaldsfri. Genbrug PUR-isolering er et ekstremt holdbart produkt, som er inaktivt, ikke rådner og er modstandsdygtig over for fugtoptagelse. I de fleste tilfælde fastgøres PUR-plader mekanisk (skråtag, tag med ståldæk), så pladerne nemt kan fjernes og adskilles fra andet byggemateriale. Specielt isoleringsplader og sandwichpaneler kan derfor genbruges, selvom det sædvanligvis er på mindre krævende anvendelsesområder. Det er bevist, at PUR-isolerede tage kan renoveres, uden at isoleringslaget skal udskiftes, selv hvis der er trængt fugt gennem taget på grund af lækage i imprægneringslaget. Tagets termiske ydeevne kan forbedres med et ekstra isoleringslag 11. Det vurderes, at mellem 5 og 10 % af PURbyggeaffald og -nedrivningsaffald genbruges 12. [11] Rainer Spilker, Aachener Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik ggmbh: Flachdach-sanierung über durchfeuchteter Dämmschicht (2003), baufachinformation.de/artikel.jsp?v= [12] Se fodnote 9

14 Muligheder for genanvendelse Billede: Puren GmbH Genanvendelse af stål fra sandwichpaneler Stål er en værdifuld ressource, der kan genanvendes et ubegrænset antal gange. Da der altid er udgifter ved genanvendelse, afhænger den økonomiske gennemførlighed i høj grad af stålpriserne. Disse svinger meget, hvilket betyder, at økonomien kan forandre sig betydeligt i tidens løb. Der anvendes i øjeblikket tre muligheder: Stålbelægningerne fra sandwichpanelerne tages af og sendes til genanvendelse. Det er dog en tidskrævende proces. Stålet kan genindvindes ved hjælp af en almindelig kværn. De udtjente paneler kan forarbejdes i et anlæg til genanvendelse af køleskabe i tilfælde af, at der kan forekomme gammelt skum indeholdende ozonnedbrydende stoffer og under forudsætning af, at der ikke forekommer andre uønskede stoffer. Omdannelse af PUR-affald til nye produkter PUR-skumaffald fra produktion og byggeri kan kværnes og genbehandles til plader og profiler med høj densitet, der kan erstatte træ og træspånplader i byggeri. Det genanvendte materiale rådner ikke og er modstandsdygtig over for mug og skimmel. Takket være den lave varmeledningsevne, den lave vægt og de fremragende niveauer for mekanisk modstandskraft og fugtmodstandskraft, anvendes det som byggeelement til facader, basismateriale til vinduesrammer, skillevægge og døre, møbler til badeværelser og søfart samt køkkenbordplader. Det findes i højhastighedstog, i lastbiler og i campingvogne. Produktionsaffald omdannes også til andre PURbaserede isoleringsprodukter, specielt til termisk og akustisk gulvisolering. Til dette formål kværnes

15 Kemisk genanvendelse affaldsskummet til granulat og behandles med additiver og cellulose. Derefter kan det fordeles jævnt på gulvet. Begge anvendelsesmuligheder kan være økonomisk og miljømæssigt gennemførlige og er derfor velafprøvede muligheder i dag. Produktions- og byggeaffald: Omdannelse af PUR-affald til emballagemateriale PUR-skumaffald kan omdannes til emballagemateriale til PUR-isoleringsprodukter. Andre produkter af PUR-skumaffald Et antal andre genanvendelsesmuligheder undersøges i øjeblikket i pilotprojekter, herunder produktion af legepladsunderlag, flydemedie til rørskær, hydroponikmåtter og olie-/væskeabsorptionsanvendelse. Udtrykket kemisk genanvendelse beskriver den kemiske omdannelse af polyurethaner for at producere polyoler til yderligere genanvendelse. Der er udviklet tre teknologier: hydrolyse, aminolyse og glykolyse. I dag er der produktion i et lille antal glykolysefabrikker i Europa. De forarbejder ikke-kontamineret affald med en kendt sammensætning, der hovedsageligt er produktionsaffald. Ifølge den aktuelle udvikling kan ca. 30 % af de polyoler, der anvendes i stift PUR-skum, komme fra glykolyse uden at påvirke produktkvaliteten. Der findes ingen LCA til at vurdere omfanget af de miljømæssige fordele og belastninger i disse teknologier. Det største problem i forhold til bredere anvendelse omfatter fjernelse af belægning, logistik og omkostninger. Dog indikerer nyligt udgivne pressemeddelelser, at der vil blive bygget nye glykolysefabrikker i nær fremtid.

16 Genindvinding (omdannelse af affald til energi) Hvis PUR-isoleringsaffald ikke kan genbruges, genanvendes eller omdannes til andre produkter, er den foretrukne mulighed genindvinding af energi. PUR indeholder en betydelig mængde energi, som gør det til et meget effektivt brændsel i kommunale forbrændingsanlæg, der producerer elektricitet og i stigende grad også varme til brug i bygninger og industrielle processer. Takket være nye forbrændingsteknikker og askebehandling efter risten er denne løsning også velegnet til affald fra bygningsnedrivning, der er kontamineret eller indeholder ozonnedbrydende stoffer. Nogle lande, eksempelvis Sverige, Schweiz, Danmark og Tyskland, omdanner praktisk talt alt PURaffald, der ikke kan genanvendes eller på anden måde genindvindes, til energi. Gennemsnitligt vurderes det, at omkring halvdelen af PUR-isoleringsaffaldet håndteres på denne måde i Europa. Fra et LCA-synspunkt giver denne mulighed positiv virkning på energibalancen, da PUR-affaldet erstatter fossile brændsler. Det afspejles i det lavere indhold af primærenergi i PUR-produktet sammenlignet med deponi. På den anden side øges den globale opvarmning potentielt, fordi der produceres CO 2 i forbrændingsprocessen. Deponi PUR-isoleringsaffald, der ikke indeholder ozonnedbrydende stoffer, klassificeres ikke som farligt affald. Dog er udtjent PUR-isolering for værdifuldt til at blive deponeret på lossepladser. PU Europe og organisationens medlemmer opfordrer nationale regeringer til som minimum at give tilladelse til sortering af nedrivningsaffald i mineralske og organiske fraktioner og levere tilstrækkelig affaldforbrændingskapacitet til at håndtere ikke-genanvendeligt organisk affald. Det er en forudsætning for at kunne holde PUR og andet organisk nedrivningsaffald væk fra deponi. På den anden side er branchen bevidst om sit eget ansvar. Der er forsøg i gang for at indføre tilbagetagningsplaner for byggeaffald med henblik på at undgå deponi og håndtere det i henhold til de andre muligheder for udtjent materiale.

17 Udsigter Fremtidig brug af nuværende affaldsmuligheder Der findes mange anvendelsesmuligheder for affald fra udtjent PUR-isolering. Der er blandt andet udviklet genanvendelses- og genindvindingsløsninger, hvor den tekniske gennemførlighed er bevist. Der er identificeret tre hovedforhindringer i forhold til bredere anvendelse af mulighederne: logistik, økonomi og kontaminering fra andre byggematerialer. Råmaterialepriserne er steget støt over de seneste år, og den udvikling vil sandsynligvis fortsætte. Omkostningerne til deponi stiger også. Det vil bidrage til den økonomiske gennemførlighed af genanvendelses- og genindvindingsmuligheder såsom genanvendelse af stål og kemisk genanvendelse. Deres relevans bør derfor øges i den nærmeste fremtid. Med den stigende brug af PUR-isolering vil stabiliteten og mængden af PUR-affaldsstrømme øges i årenes løb. Dette bør bidrage til at overvinde en del af de logistikrelaterede problemer. Yderligere undersøgelser er nødvendige i forhold til håndtering af kontamineret PUR-affald. Fremtidige affaldsmuligheder PUR-branchen undersøger proaktivt yderligere muligheder for at sikre, at udtjent PUR-skum ikke ender som deponi. Undersøgelserne inkluderer følgende: Produktions- og byggeaffald: Tilbageførsel af PUR-støv til produktionsprocessen PUR-støv kan tilbageføres til processtrømmen og bruges i fremstillingen af nye PURisoleringsplader/-paneler. Byggeaffald: PUR-affald som fyldstof i brandmure Kværnet PUR-affald kan anvendes til at garantere et højt niveau af termisk og akustisk isolering i brandvægge, der adskiller rækkehuse. Der er igangsat forsøg, og de første tekniske godkendelser er indhentet eller under udarbejdelse. Tilføjelse af PUR-skumaffald i lette beton- og cementafretningslag PUR-skumaffald kan anvendes som additiv i letvægtsbeton. Produktet er alsidigt og kan blandes manuelt, i en cementblander eller i et betonblandeanlæg. Det har gode kvaliteter i forhold til isoleringsevne, brandsikkerhed og holdbarhed. Dette er en realistisk løsning for PUR-produktionsaffald og byggeaffald fra større byggepladser.

18 Affald fra alle livscyklustrin: Råmaterialegenanvendelse af organiske strømme Tilføjelse af PUR-skumaffald til facadepudsning Kværnet PUR-affald kan tilsættes i færdigblandet puds til manuel pudsning eller spraypudsning af nybyggeri eller ved renovering. PUR-partiklerne øger væggens termiske modstandskraft betydeligt samtidig med, at der opretholdes en høj grad af dampgennemstrømning. Affald fra alle livscyklustrin: Samforbrænding i cementovne PUR-affald kan anvendes som brændselserstatning i cementproduktion. Den tekniske anvendelighed er bevist. Hovedudfordringerne i dag er bl.a. udgiften til indsamling, sortering, forbehandling og transport, samt at affaldsmængderne ikke kan forudsiges. Pilotprojekter er igangsat. Der er udviklet en ny teknologi til brug på industrielt niveau. Den anvendes til produktion af ren gas via syntese og termisk fission på basis af biomasse og andre organiske materialer, eksempelvis plaststoffer, uden at udlede giftige, organisk forurenende stoffer såsom dioxiner, furaner og røggasser. Den dannede gas er en blanding af metan, brint og kulilte og kan både anvendes som fuldgyldig erstatning for fossile brændsler i industrielle processer og som produktionsråmateriale, eksempelvis i produktion af metanol. PUR-branchen vil fortsætte sin stræben efter at udvikle løsninger, der minimerer miljøbelastningerne fra udtjente produkter, samtidig med at den økonomiske gennemførlighed sikres. Men uanset hvilke løsninger fremtiden bringer, vil det at genanvende blot for at overholde en kvote ikke nødvendigvis være en fordel for miljøet. Der bør tages beslutninger på grundlag af livscyklusanalyser, og de bør være sagsspecifikke. Få flere oplysninger om polyurethanisolering og affaldshåndtering på Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION

19 Ansvarshavende redaktør PU Europe Adresse Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6 B-1160 Bruxelles 2013, PU Europe.

20 > Få flere oplysninger om polyurethanisolering og affaldshåndtering på Av. E. Van Nieuwenhuyse Bruxelles, Belgien Tlf.: Fax: Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Håndtering af isoleringsskum ved nedrivnings- og renoveringsarbejder

Håndtering af isoleringsskum ved nedrivnings- og renoveringsarbejder Håndtering af isoleringsskum ved nedrivnings- og renoveringsarbejder Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 13. maj 2014 Introduktion

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer: CO 2 footprint Indledning Det er denne rapports formål at sammenligne Connovate s beton modul system, med et traditionelt beton byggesystem, og deres miljømæssige belastning, med fokus på CO 2. Hvor adskiller

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Peder Fynholm, Sektionsleder, pfy@teknologisk.dk, +45 7220 2333 Hvorfor er dokumentation af byggevarer

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Aktuelle affaldspolitiske udmeldinger fra EU

Aktuelle affaldspolitiske udmeldinger fra EU Aktuelle affaldspolitiske udmeldinger fra EU - Affaldsteknologiske innovations behov v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. affaldsteknologisk innovation 24. marts 2011

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Det fremtidige affaldssystem - ressourcernes rundkørsel. Annette Mejia Braunstein, DAKOFA. Temadag, Brancheforeningen for Biogas, 8.

Det fremtidige affaldssystem - ressourcernes rundkørsel. Annette Mejia Braunstein, DAKOFA. Temadag, Brancheforeningen for Biogas, 8. Det fremtidige affaldssystem - ressourcernes rundkørsel Annette Mejia Braunstein, DAKOFA Temadag, Brancheforeningen for Biogas, 8. marts 2011 Disposition Markedsgørelsen i EU og i Danmark Affaldet i et

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0430 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0430 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0430 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8.2006 KOM(2006) 430 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc Løsuld

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

RESTTRÆ GENERISK CASE

RESTTRÆ GENERISK CASE RESTTRÆ GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere