Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov"

Transkript

1 Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

2

3 Affaldshåndtering af polyurethanisolering Resumé PUR (PUR/PIR) er et fremragende isoleringsmateriale, der anvendes til en lang række formål inden for byggeri og teknik. Takket være den lave varmeledningsevne og lange holdbarhed kan materialet i løbet af dets levetid på 50 år eller mere spare over 100 gange den energi, der bruges i produktionen af det, i bygninger. Når PUR efter mange årtiers brug skal udskiftes, bliver det en del af affaldsstrømmen sammen med andre byggevarer. Affald fra byggeri og nedrivning udgør sammen med en stor mængde udgravningsaffald omkring 30 % af alt affald, der produceres i EU. På den anden side viser livscyklusanalyser, at affald fra byggeri og nedrivning kun udgør omkring 2 % af en bygnings samlede miljøbelastning. Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION I den aktuelle debat om ressourceeffektivitet er tendensen, at de regulerende myndigheder fremsætter mål for genanvendelse af affald fra byggeri og nedrivning. Denne forenklede tilgang tager ikke højde for emnets Pu europe kompleksitet, da byggevarer er mellemprodukter, og EXCELLENCE IN INSULATION ressourceeffektivitetsmål bør fastlægges på bygningsniveau baseret på livscyklusydeevne.

4 Derudover kan sådanne krav føre til grønvaskning, da der måske findes genanvendelsesteknologier, som også aktivt kommunikeres ud, selvom deres anvendelse i praksis er begrænset på grund af kompleks logistik og manglende stordriftsfordele. Denne brochure sætter fokus på genanvendelse i henhold til europæisk lovgivning og livscyklusanalyse (LCA, Life Cycle Analysis). Den viser, at gennemførligheden af mulighederne i forbindelse med udtjent levetid afhænger af forskellige faktorer, eksempelvis transportafstand, miljøbelastning i forbindelse med genanvendelsesprocesser samt råmaterialeomkostninger. Det betyder, at der sædvanligvis ikke findes løsninger, der passer til alle situationer. Derefter ser brochuren på de forskellige muligheder i forbindelse med udtjent levetid for PUR-affald, inklusive fordele og ulemper. Konklusionen er, at den optimale PUR-affaldshåndtering består af en god kombination af genanvendelse, genindvinding og højeffektive muligheder for at omdanne affald til energi. Med de langsigtede tendenser inden for råmaterialepriser og deponiomkostninger taget i betragtning vil flere muligheder for genanvendelse og genindvinding blive økonomisk gennemførlige, og brugen af disse muligheder vil derfor sandsynligvis stige inden for nærmeste fremtid. På grund af kompleksiteten i nedrivningsaffald bør disse fremtidige genindvindingsmuligheder være robuste, omkostningseffektive og i stand til at håndtere blandede affaldsstrømme. Politik spiller en lige så vigtig rolle i forhold til at holde affald væk fra deponi. Som forudsætning bør opdeling af nedrivningsaffald i organiske og ikke-organiske fraktioner blive et lovkrav. Man kunne forestille sig flere fraktioner end disse to. Under alle omstændigheder bør der stilles tilstrækkelig kapacitet til rådighed til omdannelse af affald til energi for at sikre, at energiindholdet i organisk affald genindvindes, når genanvendelse eller produktgenindvinding ikke er en mulighed.

5 Hvad er polyurethan? Polyurethan (PUR) og dets anvendelsesmuligheder Råmaterialer Polyurethaner er polymerer, der fremstilles ved at polyisocyanater (hovedsageligt MDI til isoleringsskum) reageres med en række polyoler. Selvom de fleste bestanddele er kulbrinte- eller mineraloliebaserede, kan plantebaseret indhold også anvendes. Specielt visse polyoler kan have et plantebaseret indhold på op til 60 %, der kommer fra vedvarende kilder. Selvom det bør ses som et skridt fremad, bør man undgå konfliktsituationer i forhold til fødevareproduktion, og der bør tages højde for påvirkning af LCA-indikatorer. Polyoler til brug i PUR-produkter kan også fremstilles af genanvendte PET-flasker. En anden ny og lovende teknologi anvender kuldioxid som et ekstra råmateriale til polyolsynteseprocessen. Kuldioxiden er et affaldsprodukt fra kraftværker, der ellers ville blive udledt i atmosfæren. Denne proces sparer desuden en del af den olie og energi, der anvendes i konventionel produktion af polyoler. Anvendelsesmuligheder PUR har en lang række anvendelsesmuligheder, blandt andet produktion af forbruger- og industriprodukter, der spiller en afgørende rolle med hensyn til at gøre menneskers liv mere bekvemt, mere komfortabelt og mere miljøvenligt. Materialerne anvendes bredt inden for fødevarekøling, i polstrede møbler og madrasser, i sko, biler, medicinsk udstyr og sidst men ikke mindst til varmeisolering af bygninger og teknisk udstyr 1. Uanset anvendelsesområde bidrager polyurethan til at reducere ressourceforbruget ved at levere holdbare letvægtsløsninger. Når det anvendes som overfladebehandling, sikrer det lang levetid på bygningselementer såsom beton og metal. Som klæbemiddel spiller PUR en vigtig rolle i mekanisk genanvendelse af en lang række materialer, eksempelvis træ- og gummiaffald. Bygge/anlæg Sengeudstyr/møbler 800 Bilbranchen 470 Overfladebehandling 350 Elastomerer Bindemidler 170 Klæbemidler 150 Husholdningsapparater 100 Fodtøj [1] Det europæiske PUR-marked efter anvendelsesområde kt (mængder i kt)

6 Polyurethanisolering Varmeisolering spiller en afgørende rolle i at opnå et næsten neutralt energibehov i nybyggeri i Europa og i drastisk at reducere energibehovet i den eksisterende bygningsmasse. Takket være den fremragende isoleringsevne og holdbarhed er PUR det foretrukne materiale til at nå disse mål med. PUR reducerer forbruget af energiressourcer drastisk, da materialet er i stand til at opnå et meget højt isoleringsniveau med minimal tykkelse. Det optimerer også det samlede forbrug af byggevarer ved at minimere påvirkningen af elementer som f.eks udhængsdybde, strøer, spær eller stolper, længden på befæstelser samt størrelsen og styrken af den samlede konstruktion. Det maksimerer også den tilgængelige plads, så bygninger og boligarealer udnyttes bedst muligt. Takket være den lange levetid, dvs. den lange holdbarhed, minimeres ressourceforbruget til reparation og udskiftning. PUR-isolering bruges almindeligvis i flere forskellige produkter: Isoleringsplader og -skumblokke Sandwichpaneler Sprayisolering Hulmursisolering Strukturelle isoleringspaneler Præisolerede rør Isolering af industriinstallationer og -rør [2] Meddelelse fra Kommissionen: Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, COM(2012) 433 final [3] Meddelelse fra Kommissionen: Køreplan til et ressourceeffektivt Europa, COM(2011) 571 final [4] Se DG Environments hjemmeside: [5] Caleb-beregning baseret på data fra UK Construction Resources & Waste Platform

7 Samfundsmæssige udfordringer og EU-lovgivning Byggeri og produktion af affald Byggesektoren spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi. Sektoren genererer næsten 10 % af BNP og sikrer 20 millioner jobs, hovedsageligt i meget små og små virksomheder 2. Bygninger tegner sig for 42 % af vores samlede energiforbrug, omkring 35 % af vores udledning af drivhusgasser og (når man inkluderer entreprenørarbejde) for over 50 % af alle udvundne materialer 3. Affald fra byggeri og nedrivning er en af de tungeste og mest omfangsrige affaldsstrømme, der produceres i EU. Det tegner sig for ca % af alt affald, der produceres i EU 4. Andelen af bygge- og nedrivningsaffald, der stammer fra bygninger, vil være lavere, når affald fra entreprenørarbejde og udgravet jord fratrækkes. Specielt udgravningsaffald tegner sig for næsten 50 % af alt bygge- og nedrivningsaffald 5. Selv når disse affaldstyper fratrækkes, er mængderne af udtjente byggevarer stadig betydelige. På den anden side er bygninger en del af vores kulturarv og leverum. De bør være attraktive og behagelige. Da mennesker tilbringer omkring 90 % af deres liv indenfor i bygninger, bør der være garanti for sunde indemiljøer. Derudover betyder bevægelsen mod så godt som energineutrale bygninger, at belastningen fra byggevarer i den samlede miljøbalance for bygninger ændrer sig. Tykkere isolering, trelagsglas, ventilationssystemer samt solcelle- og solvarmesystemer vil øge ressourceforbruget i byggefasen og vil ved levetidens udløb blive en del af affaldsstrømmen. Dette skal modvejes af forbrugsfasen, hvor disse produkter vil bidrage til en drastisk reduktion i bygningens ressourceforbrug og dermed de affaldsstrømme, der skyldes energiproduktion. EU har indført en række love for at håndtere dette komplekse emne. Der mangler dog stadig en global strategi for bygningers ressourceeffektivitet og affaldshåndtering.

8 Byggevareforordningen Rammedirektivet for affald Rammedirektivet for affald 6, der blev indført i 2008, angiver i artikel 4 a et såkaldt affaldshierarki som en prioritetsrækkefølge: forebyggelse forberedelse med henblik på genbrug genanvendelse anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse og bortskaffelse. Artikel 4 opfordrer også medlemslandene til at træffe foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det omfatter muligheden for at lade særlige affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til livscyklustankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald. Som det vil blive forklaret nedenfor, er den fleksibilitet, denne artikel giver, relevant for beslutninger vedrørende håndtering af affald fra byggeri og nedrivning. Artikel 11 fastlægger, at inden 2020 skal mindst 70 vægtprocent af ikke-farligt bygge- og nedrivningsaffald genbruges, genanvendes eller genindvindes. Selvom nogle lande allerede opfylder dette krav i dag, vil andre finde det vanskeligt at få den nødvendige infrastruktur på plads før tidsfristen. Denne forordning 7 indførte et nyt grundlæggende krav for bygværker, nr. 7 Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. I henhold til dette krav skal bygværker konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det skal blandt andet sikres gennem genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning. Det er stadig uklart, hvordan dette krav vil blive implementeret på nationalt plan, og hvordan en opfyldelse kan måles. Mange interessenter, herunder producenter af byggevarer, betragter de standarder, der er udarbejdet i CEN/TC 350 som det mest passende værktøj. Initiativer vedrørende ressourceeffektivitet En række dokumenter fra Kommissionen, herunder Køreplan til et ressourceeffektivt Europa og Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, omhandler håndtering af bygge- og nedrivningsaffald som en del af samlet, øget ressourceeffektivitet. [6] Direktiv 2008/98/EU af 19. november 2008 om affald og ophævelse af visse direktiver [7] EU-forordning nr. 305/2011 af 9. marts 2011 fastsætter harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

9 Affald og livscyklusanalyser Holistisk tilgang til ydeevne for bygninger iht. TC 350 De standarder, der er udarbejdet af denne tekniske CEN-komité, sætter fokus på affaldshåndtering og ressourceeffektivitet i forhold til bygningers bæredygtighed. Dette koncept kombinerer miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter og giver arkitekterne mulighed for at minimere ressourceforbruget i løbet af bygningens levetid. Beregningen af miljømæssige belastninger tager højde for påvirkninger fra byggevarer, der viderekommunikeres via miljømæssige produktdeklarationer, og for bygningskonstruktion og brugsmønstre. På baggrund af dette kan bygningskonstruktører beregne bygningens miljømæssige ydeevne i alle faser af dens livscyklus og sammenligne forskellige muligheder, herunder: Reduceret energibehov under brugsfasen kontra højere materialeforbrug og/eller affaldsstrømme Ressourceforbrug og affaldsproduktion for et produkt kontra levetiden (behov for udskiftning i løbet af bygningens livscyklus) Forskellige materialevalgmuligheder og virkning på bygningens konstruktion og ydeevne Bygge- og nedrivningsaffalds virkning på den samlede livscyklusydeevne (belastninger fra affald og virkning fra genindvinding eller genanvendelse). 120 % 100 % Udtjent Brugsfase 120 % 100 % Udtjent Brugsfase Byggefase 80 % 60 % 40 % 20 % 0 Primærenergi (ikke-vedvarende) Primærenergi (vedvarende) Drivhusopvarmningspotentiale (netto) Forsuringspotentiale Eutrofieringspotentiale Fotokemisk ozondannelsespotentiale Ozonnedbrydningspotentiale 80 % 60 % 40 % 20 % 0 Primærenergi (ikke-vedvarende) Primærenergi (vedvarende) Drivhusopvarmningspotentiale (netto) Forsuringspotentiale Eutrofieringspotentiale Fotokemisk ozondannelsespotentiale Ozonnedbrydningspotentiale -20 % -20 % Samlet miljøpåvirkning for bygningsmassen i EU-25 i forhold til livscyklusfaser (eksisterende bygninger) Samlet miljøpåvirkning for bygningsmassen i EU-25 i forhold til livscyklusfaser (nybyggeri)

10 Når en sådan livscyklustilgang anvendes, er belastningen fra udtjent levetid mindre vigtig. Ifølge IMPRO-undersøgelsen fra Det Fælles Forskningscenter 8 er påvirkningen fra udtjent levetid lille for både nye og renoverede bygninger (-1,7 til 3,2 % af miljøpåvirkningen for nybyggeri). Påvirkningen bør være noget højere i næsten energineutrale bygninger. Når man ser nærmere på PUR og andre isoleringsprodukter, viser det sig, at praktisk talt alle disse materialer giver en høj grad af ressourceeffektivitet, fordi de sparer betydeligt flere ressourcer, end hvad der kræves til produktion af dem samt til håndtering ved udtjent levetid. Faktisk viser mange undersøgelser, at for et givent anvendelsesfor mål er den samlede miljøbalance for de forskellige isoleringsprodukter ret ens 9. Men selv hvis miljøbelastningen fra bygge- og nedrivningsaffald virker lille pr. bygning, bliver det relevant, når det ekstrapoleres til hele EU s bygningsmasse. Det er grunden til, at byggevareproducenter bør finde innovative løsninger til affaldshåndtering af deres produkter. [8] Françoise Nemry, Andreas Uihlein (Det Fælles Forskningscenter): Environmental Improvement Potentials of Residential Buildings (IMPRO-Building, 2008) [9] PU Europe Factsheet nr. 15: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings (2010)

11 Afgørende faktorer for gennemførligheden af muligheder for affaldsgenindvinding Strategier til at øge ressourceeffektiviteten bør nødvendigvis tage højde for affaldshåndtering. En nærmere analyse vil vise, at selv for den samme byggevare påvirker en række eksterne faktorer gennemførligheden af mulighederne for affaldsbehandling. Disse inkluderer følgende aspekter: Miljømæssige aspekter Transportafstande mellem nedrivningsstedet og anlæg til håndtering af udtjente materialer Miljøpåvirkning for genbrugsprocesser sammenlignet med udvinding og udnyttelse af nye materialer Tekniske aspekter Kontaminering fra andre stoffer eller materialer Økonomiske aspekter Transportafstande mellem nedrivningsstedet og anlæg til håndtering af udtjente materialer Omkostninger ved affaldssortering Omkostninger ved muligheder for udtjent materiale sammenlignet med råmaterialepriser Stordriftsfordele: affaldsmængde (i alt og pr. nedrivningssted) Stabilitet af affaldsstrømme Ovenstående eksempler viser, hvor kompleks udfordringen er. Det vil være nødvendigt med en vurdering fra sag til sag for at finde den løsning, der medfører den laveste samfundsmæssige belastning fra bygge- og nedrivningsaffald. Generelt viser erfaring, at den bedste metode til at undgå deponi er, når et land kombinerer forskellige strategier for udtjent materiale, lige fra genbrug til omdannelse af affald til energi (se grafen nedenfor) % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % genanvendt + komposteret % forbrænding % deponeret 0 % EU27 DE NL AT BE SE DK LU FR FI UK IT SL ES PT IE CZ HU PL EE SK GR MT CY LV LT RO BG Kommunal affaldshåndtering i 2010 EU-27 (Graf af CEWEP, kilde: EUROSTAT 2010)

12 Aktuelle PURaffaldsmuligheder PUR-isolering og affaldsstrømme PUR-isolering består af 97 % isoleringsgas fordelt i de lukkede celler i skummet, og derfor er vægten ekstremt lav. Dens andel af den samlede mængde ikke-mineralsk bygge- og nedrivningsaffald bør ligge på omkring 0,3 % (tal for Tyskland) og omkring 0,05 % af den samlede mængde bygge- og nedrivningsaffald (estimater for Frankrig og Storbritannien). 10 PUR-isoleringens levetid er tæt sammenkædet med levetiden for bygninger og byggerenoveringscyklusser. Afhængigt af anvendelse bliver PUR-isolering typisk siddende i 30 til 75 år eller mere. Denne meget lange livscyklus kan have indflydelse på mulighederne for udtjente materialer, fordi: Produktet vil sandsynligvis blive kontamineret af andre materialer i brugsfasen (bitumen, klæbemidler, rust, puds osv.) Stoffer, der har været anvendt tidligere, er ikke længere tilladt i dag. De efterfølgende kapitler introducerer forskellige muligheder for udtjent PUR-isolering i henhold til affaldshierarkiet og sætter fokus på fordele, ulemper, relevans og potentiel fremtid. [10] Consultic GmbH for PU Europe: Study on rigid PUR/PIR foam waste qualification and quantification at construction and demolition sites in 2007 and forecast to 2012/2020 (2008)

13 Forebyggelse På grund af høje råmaterialepriser arbejder producenter af PUR-isolering aktivt på tiltag til at reducere affaldsniveauer i produktionen. Det er mere komplekst at håndtere bygge-/installationsaffald. På nationalt plan udvikler nogle PU Europe-medlemmer fælles vejledninger og gennemfører casestudier for at opnå bedre konstruktions- og arbejdspladsprocedurer med henblik på minimering af installationsaffald fra isoleringsprodukter. Trenden med præfabrikerede isolerede kompositbyggeelementer er en anden metode til at reducere byggeaffald. Elementerne er skræddersyede på fabrikken, og installationen er derfor hurtig og næsten affaldsfri. Genbrug PUR-isolering er et ekstremt holdbart produkt, som er inaktivt, ikke rådner og er modstandsdygtig over for fugtoptagelse. I de fleste tilfælde fastgøres PUR-plader mekanisk (skråtag, tag med ståldæk), så pladerne nemt kan fjernes og adskilles fra andet byggemateriale. Specielt isoleringsplader og sandwichpaneler kan derfor genbruges, selvom det sædvanligvis er på mindre krævende anvendelsesområder. Det er bevist, at PUR-isolerede tage kan renoveres, uden at isoleringslaget skal udskiftes, selv hvis der er trængt fugt gennem taget på grund af lækage i imprægneringslaget. Tagets termiske ydeevne kan forbedres med et ekstra isoleringslag 11. Det vurderes, at mellem 5 og 10 % af PURbyggeaffald og -nedrivningsaffald genbruges 12. [11] Rainer Spilker, Aachener Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik ggmbh: Flachdach-sanierung über durchfeuchteter Dämmschicht (2003), baufachinformation.de/artikel.jsp?v= [12] Se fodnote 9

14 Muligheder for genanvendelse Billede: Puren GmbH Genanvendelse af stål fra sandwichpaneler Stål er en værdifuld ressource, der kan genanvendes et ubegrænset antal gange. Da der altid er udgifter ved genanvendelse, afhænger den økonomiske gennemførlighed i høj grad af stålpriserne. Disse svinger meget, hvilket betyder, at økonomien kan forandre sig betydeligt i tidens løb. Der anvendes i øjeblikket tre muligheder: Stålbelægningerne fra sandwichpanelerne tages af og sendes til genanvendelse. Det er dog en tidskrævende proces. Stålet kan genindvindes ved hjælp af en almindelig kværn. De udtjente paneler kan forarbejdes i et anlæg til genanvendelse af køleskabe i tilfælde af, at der kan forekomme gammelt skum indeholdende ozonnedbrydende stoffer og under forudsætning af, at der ikke forekommer andre uønskede stoffer. Omdannelse af PUR-affald til nye produkter PUR-skumaffald fra produktion og byggeri kan kværnes og genbehandles til plader og profiler med høj densitet, der kan erstatte træ og træspånplader i byggeri. Det genanvendte materiale rådner ikke og er modstandsdygtig over for mug og skimmel. Takket være den lave varmeledningsevne, den lave vægt og de fremragende niveauer for mekanisk modstandskraft og fugtmodstandskraft, anvendes det som byggeelement til facader, basismateriale til vinduesrammer, skillevægge og døre, møbler til badeværelser og søfart samt køkkenbordplader. Det findes i højhastighedstog, i lastbiler og i campingvogne. Produktionsaffald omdannes også til andre PURbaserede isoleringsprodukter, specielt til termisk og akustisk gulvisolering. Til dette formål kværnes

15 Kemisk genanvendelse affaldsskummet til granulat og behandles med additiver og cellulose. Derefter kan det fordeles jævnt på gulvet. Begge anvendelsesmuligheder kan være økonomisk og miljømæssigt gennemførlige og er derfor velafprøvede muligheder i dag. Produktions- og byggeaffald: Omdannelse af PUR-affald til emballagemateriale PUR-skumaffald kan omdannes til emballagemateriale til PUR-isoleringsprodukter. Andre produkter af PUR-skumaffald Et antal andre genanvendelsesmuligheder undersøges i øjeblikket i pilotprojekter, herunder produktion af legepladsunderlag, flydemedie til rørskær, hydroponikmåtter og olie-/væskeabsorptionsanvendelse. Udtrykket kemisk genanvendelse beskriver den kemiske omdannelse af polyurethaner for at producere polyoler til yderligere genanvendelse. Der er udviklet tre teknologier: hydrolyse, aminolyse og glykolyse. I dag er der produktion i et lille antal glykolysefabrikker i Europa. De forarbejder ikke-kontamineret affald med en kendt sammensætning, der hovedsageligt er produktionsaffald. Ifølge den aktuelle udvikling kan ca. 30 % af de polyoler, der anvendes i stift PUR-skum, komme fra glykolyse uden at påvirke produktkvaliteten. Der findes ingen LCA til at vurdere omfanget af de miljømæssige fordele og belastninger i disse teknologier. Det største problem i forhold til bredere anvendelse omfatter fjernelse af belægning, logistik og omkostninger. Dog indikerer nyligt udgivne pressemeddelelser, at der vil blive bygget nye glykolysefabrikker i nær fremtid.

16 Genindvinding (omdannelse af affald til energi) Hvis PUR-isoleringsaffald ikke kan genbruges, genanvendes eller omdannes til andre produkter, er den foretrukne mulighed genindvinding af energi. PUR indeholder en betydelig mængde energi, som gør det til et meget effektivt brændsel i kommunale forbrændingsanlæg, der producerer elektricitet og i stigende grad også varme til brug i bygninger og industrielle processer. Takket være nye forbrændingsteknikker og askebehandling efter risten er denne løsning også velegnet til affald fra bygningsnedrivning, der er kontamineret eller indeholder ozonnedbrydende stoffer. Nogle lande, eksempelvis Sverige, Schweiz, Danmark og Tyskland, omdanner praktisk talt alt PURaffald, der ikke kan genanvendes eller på anden måde genindvindes, til energi. Gennemsnitligt vurderes det, at omkring halvdelen af PUR-isoleringsaffaldet håndteres på denne måde i Europa. Fra et LCA-synspunkt giver denne mulighed positiv virkning på energibalancen, da PUR-affaldet erstatter fossile brændsler. Det afspejles i det lavere indhold af primærenergi i PUR-produktet sammenlignet med deponi. På den anden side øges den globale opvarmning potentielt, fordi der produceres CO 2 i forbrændingsprocessen. Deponi PUR-isoleringsaffald, der ikke indeholder ozonnedbrydende stoffer, klassificeres ikke som farligt affald. Dog er udtjent PUR-isolering for værdifuldt til at blive deponeret på lossepladser. PU Europe og organisationens medlemmer opfordrer nationale regeringer til som minimum at give tilladelse til sortering af nedrivningsaffald i mineralske og organiske fraktioner og levere tilstrækkelig affaldforbrændingskapacitet til at håndtere ikke-genanvendeligt organisk affald. Det er en forudsætning for at kunne holde PUR og andet organisk nedrivningsaffald væk fra deponi. På den anden side er branchen bevidst om sit eget ansvar. Der er forsøg i gang for at indføre tilbagetagningsplaner for byggeaffald med henblik på at undgå deponi og håndtere det i henhold til de andre muligheder for udtjent materiale.

17 Udsigter Fremtidig brug af nuværende affaldsmuligheder Der findes mange anvendelsesmuligheder for affald fra udtjent PUR-isolering. Der er blandt andet udviklet genanvendelses- og genindvindingsløsninger, hvor den tekniske gennemførlighed er bevist. Der er identificeret tre hovedforhindringer i forhold til bredere anvendelse af mulighederne: logistik, økonomi og kontaminering fra andre byggematerialer. Råmaterialepriserne er steget støt over de seneste år, og den udvikling vil sandsynligvis fortsætte. Omkostningerne til deponi stiger også. Det vil bidrage til den økonomiske gennemførlighed af genanvendelses- og genindvindingsmuligheder såsom genanvendelse af stål og kemisk genanvendelse. Deres relevans bør derfor øges i den nærmeste fremtid. Med den stigende brug af PUR-isolering vil stabiliteten og mængden af PUR-affaldsstrømme øges i årenes løb. Dette bør bidrage til at overvinde en del af de logistikrelaterede problemer. Yderligere undersøgelser er nødvendige i forhold til håndtering af kontamineret PUR-affald. Fremtidige affaldsmuligheder PUR-branchen undersøger proaktivt yderligere muligheder for at sikre, at udtjent PUR-skum ikke ender som deponi. Undersøgelserne inkluderer følgende: Produktions- og byggeaffald: Tilbageførsel af PUR-støv til produktionsprocessen PUR-støv kan tilbageføres til processtrømmen og bruges i fremstillingen af nye PURisoleringsplader/-paneler. Byggeaffald: PUR-affald som fyldstof i brandmure Kværnet PUR-affald kan anvendes til at garantere et højt niveau af termisk og akustisk isolering i brandvægge, der adskiller rækkehuse. Der er igangsat forsøg, og de første tekniske godkendelser er indhentet eller under udarbejdelse. Tilføjelse af PUR-skumaffald i lette beton- og cementafretningslag PUR-skumaffald kan anvendes som additiv i letvægtsbeton. Produktet er alsidigt og kan blandes manuelt, i en cementblander eller i et betonblandeanlæg. Det har gode kvaliteter i forhold til isoleringsevne, brandsikkerhed og holdbarhed. Dette er en realistisk løsning for PUR-produktionsaffald og byggeaffald fra større byggepladser.

18 Affald fra alle livscyklustrin: Råmaterialegenanvendelse af organiske strømme Tilføjelse af PUR-skumaffald til facadepudsning Kværnet PUR-affald kan tilsættes i færdigblandet puds til manuel pudsning eller spraypudsning af nybyggeri eller ved renovering. PUR-partiklerne øger væggens termiske modstandskraft betydeligt samtidig med, at der opretholdes en høj grad af dampgennemstrømning. Affald fra alle livscyklustrin: Samforbrænding i cementovne PUR-affald kan anvendes som brændselserstatning i cementproduktion. Den tekniske anvendelighed er bevist. Hovedudfordringerne i dag er bl.a. udgiften til indsamling, sortering, forbehandling og transport, samt at affaldsmængderne ikke kan forudsiges. Pilotprojekter er igangsat. Der er udviklet en ny teknologi til brug på industrielt niveau. Den anvendes til produktion af ren gas via syntese og termisk fission på basis af biomasse og andre organiske materialer, eksempelvis plaststoffer, uden at udlede giftige, organisk forurenende stoffer såsom dioxiner, furaner og røggasser. Den dannede gas er en blanding af metan, brint og kulilte og kan både anvendes som fuldgyldig erstatning for fossile brændsler i industrielle processer og som produktionsråmateriale, eksempelvis i produktion af metanol. PUR-branchen vil fortsætte sin stræben efter at udvikle løsninger, der minimerer miljøbelastningerne fra udtjente produkter, samtidig med at den økonomiske gennemførlighed sikres. Men uanset hvilke løsninger fremtiden bringer, vil det at genanvende blot for at overholde en kvote ikke nødvendigvis være en fordel for miljøet. Der bør tages beslutninger på grundlag af livscyklusanalyser, og de bør være sagsspecifikke. Få flere oplysninger om polyurethanisolering og affaldshåndtering på Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION

19 Ansvarshavende redaktør PU Europe Adresse Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6 B-1160 Bruxelles 2013, PU Europe.

20 > Få flere oplysninger om polyurethanisolering og affaldshåndtering på Av. E. Van Nieuwenhuyse Bruxelles, Belgien Tlf.: Fax: Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

RESTTRÆ GENERISK CASE

RESTTRÆ GENERISK CASE RESTTRÆ GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

we make ideas come to life BYGNINGSDESIGN Perforerede, funktionelle og dekorative solskærme

we make ideas come to life BYGNINGSDESIGN Perforerede, funktionelle og dekorative solskærme we make ideas come to life BYGNINGSDESIGN Perforerede, funktionelle og dekorative solskærme Beskyttelse og forskønnelse af bygninger gennem solafskærmning i perforeret metal FORDELE VED SOLAFSKÆRMNING

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015 Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer Poul Linneberg, COWI 1 Agenda 1. Præfab vs. in situ støbte broer 2. Værktøjer til levetidsomkostninger (LCC) og livscyklusanalyser

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materiale og proces. Polyurethan 4 lektioner Niveau sammenlignet med uddannelsen: PUR trin 1 Henvisning til hjælpemidler: Kompendiet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov 2 Ansvarshavende redaktør PUR-sektionen, Sektionen for Polyurethanplast, PLASTINDUSTRIEN i Danmark Layout: FORMIDABEL

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere