Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov"

Transkript

1 Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

2

3 Affaldshåndtering af polyurethanisolering Resumé PUR (PUR/PIR) er et fremragende isoleringsmateriale, der anvendes til en lang række formål inden for byggeri og teknik. Takket være den lave varmeledningsevne og lange holdbarhed kan materialet i løbet af dets levetid på 50 år eller mere spare over 100 gange den energi, der bruges i produktionen af det, i bygninger. Når PUR efter mange årtiers brug skal udskiftes, bliver det en del af affaldsstrømmen sammen med andre byggevarer. Affald fra byggeri og nedrivning udgør sammen med en stor mængde udgravningsaffald omkring 30 % af alt affald, der produceres i EU. På den anden side viser livscyklusanalyser, at affald fra byggeri og nedrivning kun udgør omkring 2 % af en bygnings samlede miljøbelastning. Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION I den aktuelle debat om ressourceeffektivitet er tendensen, at de regulerende myndigheder fremsætter mål for genanvendelse af affald fra byggeri og nedrivning. Denne forenklede tilgang tager ikke højde for emnets Pu europe kompleksitet, da byggevarer er mellemprodukter, og EXCELLENCE IN INSULATION ressourceeffektivitetsmål bør fastlægges på bygningsniveau baseret på livscyklusydeevne.

4 Derudover kan sådanne krav føre til grønvaskning, da der måske findes genanvendelsesteknologier, som også aktivt kommunikeres ud, selvom deres anvendelse i praksis er begrænset på grund af kompleks logistik og manglende stordriftsfordele. Denne brochure sætter fokus på genanvendelse i henhold til europæisk lovgivning og livscyklusanalyse (LCA, Life Cycle Analysis). Den viser, at gennemførligheden af mulighederne i forbindelse med udtjent levetid afhænger af forskellige faktorer, eksempelvis transportafstand, miljøbelastning i forbindelse med genanvendelsesprocesser samt råmaterialeomkostninger. Det betyder, at der sædvanligvis ikke findes løsninger, der passer til alle situationer. Derefter ser brochuren på de forskellige muligheder i forbindelse med udtjent levetid for PUR-affald, inklusive fordele og ulemper. Konklusionen er, at den optimale PUR-affaldshåndtering består af en god kombination af genanvendelse, genindvinding og højeffektive muligheder for at omdanne affald til energi. Med de langsigtede tendenser inden for råmaterialepriser og deponiomkostninger taget i betragtning vil flere muligheder for genanvendelse og genindvinding blive økonomisk gennemførlige, og brugen af disse muligheder vil derfor sandsynligvis stige inden for nærmeste fremtid. På grund af kompleksiteten i nedrivningsaffald bør disse fremtidige genindvindingsmuligheder være robuste, omkostningseffektive og i stand til at håndtere blandede affaldsstrømme. Politik spiller en lige så vigtig rolle i forhold til at holde affald væk fra deponi. Som forudsætning bør opdeling af nedrivningsaffald i organiske og ikke-organiske fraktioner blive et lovkrav. Man kunne forestille sig flere fraktioner end disse to. Under alle omstændigheder bør der stilles tilstrækkelig kapacitet til rådighed til omdannelse af affald til energi for at sikre, at energiindholdet i organisk affald genindvindes, når genanvendelse eller produktgenindvinding ikke er en mulighed.

5 Hvad er polyurethan? Polyurethan (PUR) og dets anvendelsesmuligheder Råmaterialer Polyurethaner er polymerer, der fremstilles ved at polyisocyanater (hovedsageligt MDI til isoleringsskum) reageres med en række polyoler. Selvom de fleste bestanddele er kulbrinte- eller mineraloliebaserede, kan plantebaseret indhold også anvendes. Specielt visse polyoler kan have et plantebaseret indhold på op til 60 %, der kommer fra vedvarende kilder. Selvom det bør ses som et skridt fremad, bør man undgå konfliktsituationer i forhold til fødevareproduktion, og der bør tages højde for påvirkning af LCA-indikatorer. Polyoler til brug i PUR-produkter kan også fremstilles af genanvendte PET-flasker. En anden ny og lovende teknologi anvender kuldioxid som et ekstra råmateriale til polyolsynteseprocessen. Kuldioxiden er et affaldsprodukt fra kraftværker, der ellers ville blive udledt i atmosfæren. Denne proces sparer desuden en del af den olie og energi, der anvendes i konventionel produktion af polyoler. Anvendelsesmuligheder PUR har en lang række anvendelsesmuligheder, blandt andet produktion af forbruger- og industriprodukter, der spiller en afgørende rolle med hensyn til at gøre menneskers liv mere bekvemt, mere komfortabelt og mere miljøvenligt. Materialerne anvendes bredt inden for fødevarekøling, i polstrede møbler og madrasser, i sko, biler, medicinsk udstyr og sidst men ikke mindst til varmeisolering af bygninger og teknisk udstyr 1. Uanset anvendelsesområde bidrager polyurethan til at reducere ressourceforbruget ved at levere holdbare letvægtsløsninger. Når det anvendes som overfladebehandling, sikrer det lang levetid på bygningselementer såsom beton og metal. Som klæbemiddel spiller PUR en vigtig rolle i mekanisk genanvendelse af en lang række materialer, eksempelvis træ- og gummiaffald. Bygge/anlæg Sengeudstyr/møbler 800 Bilbranchen 470 Overfladebehandling 350 Elastomerer Bindemidler 170 Klæbemidler 150 Husholdningsapparater 100 Fodtøj [1] Det europæiske PUR-marked efter anvendelsesområde kt (mængder i kt)

6 Polyurethanisolering Varmeisolering spiller en afgørende rolle i at opnå et næsten neutralt energibehov i nybyggeri i Europa og i drastisk at reducere energibehovet i den eksisterende bygningsmasse. Takket være den fremragende isoleringsevne og holdbarhed er PUR det foretrukne materiale til at nå disse mål med. PUR reducerer forbruget af energiressourcer drastisk, da materialet er i stand til at opnå et meget højt isoleringsniveau med minimal tykkelse. Det optimerer også det samlede forbrug af byggevarer ved at minimere påvirkningen af elementer som f.eks udhængsdybde, strøer, spær eller stolper, længden på befæstelser samt størrelsen og styrken af den samlede konstruktion. Det maksimerer også den tilgængelige plads, så bygninger og boligarealer udnyttes bedst muligt. Takket være den lange levetid, dvs. den lange holdbarhed, minimeres ressourceforbruget til reparation og udskiftning. PUR-isolering bruges almindeligvis i flere forskellige produkter: Isoleringsplader og -skumblokke Sandwichpaneler Sprayisolering Hulmursisolering Strukturelle isoleringspaneler Præisolerede rør Isolering af industriinstallationer og -rør [2] Meddelelse fra Kommissionen: Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, COM(2012) 433 final [3] Meddelelse fra Kommissionen: Køreplan til et ressourceeffektivt Europa, COM(2011) 571 final [4] Se DG Environments hjemmeside: [5] Caleb-beregning baseret på data fra UK Construction Resources & Waste Platform

7 Samfundsmæssige udfordringer og EU-lovgivning Byggeri og produktion af affald Byggesektoren spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi. Sektoren genererer næsten 10 % af BNP og sikrer 20 millioner jobs, hovedsageligt i meget små og små virksomheder 2. Bygninger tegner sig for 42 % af vores samlede energiforbrug, omkring 35 % af vores udledning af drivhusgasser og (når man inkluderer entreprenørarbejde) for over 50 % af alle udvundne materialer 3. Affald fra byggeri og nedrivning er en af de tungeste og mest omfangsrige affaldsstrømme, der produceres i EU. Det tegner sig for ca % af alt affald, der produceres i EU 4. Andelen af bygge- og nedrivningsaffald, der stammer fra bygninger, vil være lavere, når affald fra entreprenørarbejde og udgravet jord fratrækkes. Specielt udgravningsaffald tegner sig for næsten 50 % af alt bygge- og nedrivningsaffald 5. Selv når disse affaldstyper fratrækkes, er mængderne af udtjente byggevarer stadig betydelige. På den anden side er bygninger en del af vores kulturarv og leverum. De bør være attraktive og behagelige. Da mennesker tilbringer omkring 90 % af deres liv indenfor i bygninger, bør der være garanti for sunde indemiljøer. Derudover betyder bevægelsen mod så godt som energineutrale bygninger, at belastningen fra byggevarer i den samlede miljøbalance for bygninger ændrer sig. Tykkere isolering, trelagsglas, ventilationssystemer samt solcelle- og solvarmesystemer vil øge ressourceforbruget i byggefasen og vil ved levetidens udløb blive en del af affaldsstrømmen. Dette skal modvejes af forbrugsfasen, hvor disse produkter vil bidrage til en drastisk reduktion i bygningens ressourceforbrug og dermed de affaldsstrømme, der skyldes energiproduktion. EU har indført en række love for at håndtere dette komplekse emne. Der mangler dog stadig en global strategi for bygningers ressourceeffektivitet og affaldshåndtering.

8 Byggevareforordningen Rammedirektivet for affald Rammedirektivet for affald 6, der blev indført i 2008, angiver i artikel 4 a et såkaldt affaldshierarki som en prioritetsrækkefølge: forebyggelse forberedelse med henblik på genbrug genanvendelse anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse og bortskaffelse. Artikel 4 opfordrer også medlemslandene til at træffe foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det omfatter muligheden for at lade særlige affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til livscyklustankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald. Som det vil blive forklaret nedenfor, er den fleksibilitet, denne artikel giver, relevant for beslutninger vedrørende håndtering af affald fra byggeri og nedrivning. Artikel 11 fastlægger, at inden 2020 skal mindst 70 vægtprocent af ikke-farligt bygge- og nedrivningsaffald genbruges, genanvendes eller genindvindes. Selvom nogle lande allerede opfylder dette krav i dag, vil andre finde det vanskeligt at få den nødvendige infrastruktur på plads før tidsfristen. Denne forordning 7 indførte et nyt grundlæggende krav for bygværker, nr. 7 Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. I henhold til dette krav skal bygværker konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det skal blandt andet sikres gennem genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning. Det er stadig uklart, hvordan dette krav vil blive implementeret på nationalt plan, og hvordan en opfyldelse kan måles. Mange interessenter, herunder producenter af byggevarer, betragter de standarder, der er udarbejdet i CEN/TC 350 som det mest passende værktøj. Initiativer vedrørende ressourceeffektivitet En række dokumenter fra Kommissionen, herunder Køreplan til et ressourceeffektivt Europa og Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder, omhandler håndtering af bygge- og nedrivningsaffald som en del af samlet, øget ressourceeffektivitet. [6] Direktiv 2008/98/EU af 19. november 2008 om affald og ophævelse af visse direktiver [7] EU-forordning nr. 305/2011 af 9. marts 2011 fastsætter harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

9 Affald og livscyklusanalyser Holistisk tilgang til ydeevne for bygninger iht. TC 350 De standarder, der er udarbejdet af denne tekniske CEN-komité, sætter fokus på affaldshåndtering og ressourceeffektivitet i forhold til bygningers bæredygtighed. Dette koncept kombinerer miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter og giver arkitekterne mulighed for at minimere ressourceforbruget i løbet af bygningens levetid. Beregningen af miljømæssige belastninger tager højde for påvirkninger fra byggevarer, der viderekommunikeres via miljømæssige produktdeklarationer, og for bygningskonstruktion og brugsmønstre. På baggrund af dette kan bygningskonstruktører beregne bygningens miljømæssige ydeevne i alle faser af dens livscyklus og sammenligne forskellige muligheder, herunder: Reduceret energibehov under brugsfasen kontra højere materialeforbrug og/eller affaldsstrømme Ressourceforbrug og affaldsproduktion for et produkt kontra levetiden (behov for udskiftning i løbet af bygningens livscyklus) Forskellige materialevalgmuligheder og virkning på bygningens konstruktion og ydeevne Bygge- og nedrivningsaffalds virkning på den samlede livscyklusydeevne (belastninger fra affald og virkning fra genindvinding eller genanvendelse). 120 % 100 % Udtjent Brugsfase 120 % 100 % Udtjent Brugsfase Byggefase 80 % 60 % 40 % 20 % 0 Primærenergi (ikke-vedvarende) Primærenergi (vedvarende) Drivhusopvarmningspotentiale (netto) Forsuringspotentiale Eutrofieringspotentiale Fotokemisk ozondannelsespotentiale Ozonnedbrydningspotentiale 80 % 60 % 40 % 20 % 0 Primærenergi (ikke-vedvarende) Primærenergi (vedvarende) Drivhusopvarmningspotentiale (netto) Forsuringspotentiale Eutrofieringspotentiale Fotokemisk ozondannelsespotentiale Ozonnedbrydningspotentiale -20 % -20 % Samlet miljøpåvirkning for bygningsmassen i EU-25 i forhold til livscyklusfaser (eksisterende bygninger) Samlet miljøpåvirkning for bygningsmassen i EU-25 i forhold til livscyklusfaser (nybyggeri)

10 Når en sådan livscyklustilgang anvendes, er belastningen fra udtjent levetid mindre vigtig. Ifølge IMPRO-undersøgelsen fra Det Fælles Forskningscenter 8 er påvirkningen fra udtjent levetid lille for både nye og renoverede bygninger (-1,7 til 3,2 % af miljøpåvirkningen for nybyggeri). Påvirkningen bør være noget højere i næsten energineutrale bygninger. Når man ser nærmere på PUR og andre isoleringsprodukter, viser det sig, at praktisk talt alle disse materialer giver en høj grad af ressourceeffektivitet, fordi de sparer betydeligt flere ressourcer, end hvad der kræves til produktion af dem samt til håndtering ved udtjent levetid. Faktisk viser mange undersøgelser, at for et givent anvendelsesfor mål er den samlede miljøbalance for de forskellige isoleringsprodukter ret ens 9. Men selv hvis miljøbelastningen fra bygge- og nedrivningsaffald virker lille pr. bygning, bliver det relevant, når det ekstrapoleres til hele EU s bygningsmasse. Det er grunden til, at byggevareproducenter bør finde innovative løsninger til affaldshåndtering af deres produkter. [8] Françoise Nemry, Andreas Uihlein (Det Fælles Forskningscenter): Environmental Improvement Potentials of Residential Buildings (IMPRO-Building, 2008) [9] PU Europe Factsheet nr. 15: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings (2010)

11 Afgørende faktorer for gennemførligheden af muligheder for affaldsgenindvinding Strategier til at øge ressourceeffektiviteten bør nødvendigvis tage højde for affaldshåndtering. En nærmere analyse vil vise, at selv for den samme byggevare påvirker en række eksterne faktorer gennemførligheden af mulighederne for affaldsbehandling. Disse inkluderer følgende aspekter: Miljømæssige aspekter Transportafstande mellem nedrivningsstedet og anlæg til håndtering af udtjente materialer Miljøpåvirkning for genbrugsprocesser sammenlignet med udvinding og udnyttelse af nye materialer Tekniske aspekter Kontaminering fra andre stoffer eller materialer Økonomiske aspekter Transportafstande mellem nedrivningsstedet og anlæg til håndtering af udtjente materialer Omkostninger ved affaldssortering Omkostninger ved muligheder for udtjent materiale sammenlignet med råmaterialepriser Stordriftsfordele: affaldsmængde (i alt og pr. nedrivningssted) Stabilitet af affaldsstrømme Ovenstående eksempler viser, hvor kompleks udfordringen er. Det vil være nødvendigt med en vurdering fra sag til sag for at finde den løsning, der medfører den laveste samfundsmæssige belastning fra bygge- og nedrivningsaffald. Generelt viser erfaring, at den bedste metode til at undgå deponi er, når et land kombinerer forskellige strategier for udtjent materiale, lige fra genbrug til omdannelse af affald til energi (se grafen nedenfor) % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % genanvendt + komposteret % forbrænding % deponeret 0 % EU27 DE NL AT BE SE DK LU FR FI UK IT SL ES PT IE CZ HU PL EE SK GR MT CY LV LT RO BG Kommunal affaldshåndtering i 2010 EU-27 (Graf af CEWEP, kilde: EUROSTAT 2010)

12 Aktuelle PURaffaldsmuligheder PUR-isolering og affaldsstrømme PUR-isolering består af 97 % isoleringsgas fordelt i de lukkede celler i skummet, og derfor er vægten ekstremt lav. Dens andel af den samlede mængde ikke-mineralsk bygge- og nedrivningsaffald bør ligge på omkring 0,3 % (tal for Tyskland) og omkring 0,05 % af den samlede mængde bygge- og nedrivningsaffald (estimater for Frankrig og Storbritannien). 10 PUR-isoleringens levetid er tæt sammenkædet med levetiden for bygninger og byggerenoveringscyklusser. Afhængigt af anvendelse bliver PUR-isolering typisk siddende i 30 til 75 år eller mere. Denne meget lange livscyklus kan have indflydelse på mulighederne for udtjente materialer, fordi: Produktet vil sandsynligvis blive kontamineret af andre materialer i brugsfasen (bitumen, klæbemidler, rust, puds osv.) Stoffer, der har været anvendt tidligere, er ikke længere tilladt i dag. De efterfølgende kapitler introducerer forskellige muligheder for udtjent PUR-isolering i henhold til affaldshierarkiet og sætter fokus på fordele, ulemper, relevans og potentiel fremtid. [10] Consultic GmbH for PU Europe: Study on rigid PUR/PIR foam waste qualification and quantification at construction and demolition sites in 2007 and forecast to 2012/2020 (2008)

13 Forebyggelse På grund af høje råmaterialepriser arbejder producenter af PUR-isolering aktivt på tiltag til at reducere affaldsniveauer i produktionen. Det er mere komplekst at håndtere bygge-/installationsaffald. På nationalt plan udvikler nogle PU Europe-medlemmer fælles vejledninger og gennemfører casestudier for at opnå bedre konstruktions- og arbejdspladsprocedurer med henblik på minimering af installationsaffald fra isoleringsprodukter. Trenden med præfabrikerede isolerede kompositbyggeelementer er en anden metode til at reducere byggeaffald. Elementerne er skræddersyede på fabrikken, og installationen er derfor hurtig og næsten affaldsfri. Genbrug PUR-isolering er et ekstremt holdbart produkt, som er inaktivt, ikke rådner og er modstandsdygtig over for fugtoptagelse. I de fleste tilfælde fastgøres PUR-plader mekanisk (skråtag, tag med ståldæk), så pladerne nemt kan fjernes og adskilles fra andet byggemateriale. Specielt isoleringsplader og sandwichpaneler kan derfor genbruges, selvom det sædvanligvis er på mindre krævende anvendelsesområder. Det er bevist, at PUR-isolerede tage kan renoveres, uden at isoleringslaget skal udskiftes, selv hvis der er trængt fugt gennem taget på grund af lækage i imprægneringslaget. Tagets termiske ydeevne kan forbedres med et ekstra isoleringslag 11. Det vurderes, at mellem 5 og 10 % af PURbyggeaffald og -nedrivningsaffald genbruges 12. [11] Rainer Spilker, Aachener Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik ggmbh: Flachdach-sanierung über durchfeuchteter Dämmschicht (2003), baufachinformation.de/artikel.jsp?v= [12] Se fodnote 9

14 Muligheder for genanvendelse Billede: Puren GmbH Genanvendelse af stål fra sandwichpaneler Stål er en værdifuld ressource, der kan genanvendes et ubegrænset antal gange. Da der altid er udgifter ved genanvendelse, afhænger den økonomiske gennemførlighed i høj grad af stålpriserne. Disse svinger meget, hvilket betyder, at økonomien kan forandre sig betydeligt i tidens løb. Der anvendes i øjeblikket tre muligheder: Stålbelægningerne fra sandwichpanelerne tages af og sendes til genanvendelse. Det er dog en tidskrævende proces. Stålet kan genindvindes ved hjælp af en almindelig kværn. De udtjente paneler kan forarbejdes i et anlæg til genanvendelse af køleskabe i tilfælde af, at der kan forekomme gammelt skum indeholdende ozonnedbrydende stoffer og under forudsætning af, at der ikke forekommer andre uønskede stoffer. Omdannelse af PUR-affald til nye produkter PUR-skumaffald fra produktion og byggeri kan kværnes og genbehandles til plader og profiler med høj densitet, der kan erstatte træ og træspånplader i byggeri. Det genanvendte materiale rådner ikke og er modstandsdygtig over for mug og skimmel. Takket være den lave varmeledningsevne, den lave vægt og de fremragende niveauer for mekanisk modstandskraft og fugtmodstandskraft, anvendes det som byggeelement til facader, basismateriale til vinduesrammer, skillevægge og døre, møbler til badeværelser og søfart samt køkkenbordplader. Det findes i højhastighedstog, i lastbiler og i campingvogne. Produktionsaffald omdannes også til andre PURbaserede isoleringsprodukter, specielt til termisk og akustisk gulvisolering. Til dette formål kværnes

15 Kemisk genanvendelse affaldsskummet til granulat og behandles med additiver og cellulose. Derefter kan det fordeles jævnt på gulvet. Begge anvendelsesmuligheder kan være økonomisk og miljømæssigt gennemførlige og er derfor velafprøvede muligheder i dag. Produktions- og byggeaffald: Omdannelse af PUR-affald til emballagemateriale PUR-skumaffald kan omdannes til emballagemateriale til PUR-isoleringsprodukter. Andre produkter af PUR-skumaffald Et antal andre genanvendelsesmuligheder undersøges i øjeblikket i pilotprojekter, herunder produktion af legepladsunderlag, flydemedie til rørskær, hydroponikmåtter og olie-/væskeabsorptionsanvendelse. Udtrykket kemisk genanvendelse beskriver den kemiske omdannelse af polyurethaner for at producere polyoler til yderligere genanvendelse. Der er udviklet tre teknologier: hydrolyse, aminolyse og glykolyse. I dag er der produktion i et lille antal glykolysefabrikker i Europa. De forarbejder ikke-kontamineret affald med en kendt sammensætning, der hovedsageligt er produktionsaffald. Ifølge den aktuelle udvikling kan ca. 30 % af de polyoler, der anvendes i stift PUR-skum, komme fra glykolyse uden at påvirke produktkvaliteten. Der findes ingen LCA til at vurdere omfanget af de miljømæssige fordele og belastninger i disse teknologier. Det største problem i forhold til bredere anvendelse omfatter fjernelse af belægning, logistik og omkostninger. Dog indikerer nyligt udgivne pressemeddelelser, at der vil blive bygget nye glykolysefabrikker i nær fremtid.

16 Genindvinding (omdannelse af affald til energi) Hvis PUR-isoleringsaffald ikke kan genbruges, genanvendes eller omdannes til andre produkter, er den foretrukne mulighed genindvinding af energi. PUR indeholder en betydelig mængde energi, som gør det til et meget effektivt brændsel i kommunale forbrændingsanlæg, der producerer elektricitet og i stigende grad også varme til brug i bygninger og industrielle processer. Takket være nye forbrændingsteknikker og askebehandling efter risten er denne løsning også velegnet til affald fra bygningsnedrivning, der er kontamineret eller indeholder ozonnedbrydende stoffer. Nogle lande, eksempelvis Sverige, Schweiz, Danmark og Tyskland, omdanner praktisk talt alt PURaffald, der ikke kan genanvendes eller på anden måde genindvindes, til energi. Gennemsnitligt vurderes det, at omkring halvdelen af PUR-isoleringsaffaldet håndteres på denne måde i Europa. Fra et LCA-synspunkt giver denne mulighed positiv virkning på energibalancen, da PUR-affaldet erstatter fossile brændsler. Det afspejles i det lavere indhold af primærenergi i PUR-produktet sammenlignet med deponi. På den anden side øges den globale opvarmning potentielt, fordi der produceres CO 2 i forbrændingsprocessen. Deponi PUR-isoleringsaffald, der ikke indeholder ozonnedbrydende stoffer, klassificeres ikke som farligt affald. Dog er udtjent PUR-isolering for værdifuldt til at blive deponeret på lossepladser. PU Europe og organisationens medlemmer opfordrer nationale regeringer til som minimum at give tilladelse til sortering af nedrivningsaffald i mineralske og organiske fraktioner og levere tilstrækkelig affaldforbrændingskapacitet til at håndtere ikke-genanvendeligt organisk affald. Det er en forudsætning for at kunne holde PUR og andet organisk nedrivningsaffald væk fra deponi. På den anden side er branchen bevidst om sit eget ansvar. Der er forsøg i gang for at indføre tilbagetagningsplaner for byggeaffald med henblik på at undgå deponi og håndtere det i henhold til de andre muligheder for udtjent materiale.

17 Udsigter Fremtidig brug af nuværende affaldsmuligheder Der findes mange anvendelsesmuligheder for affald fra udtjent PUR-isolering. Der er blandt andet udviklet genanvendelses- og genindvindingsløsninger, hvor den tekniske gennemførlighed er bevist. Der er identificeret tre hovedforhindringer i forhold til bredere anvendelse af mulighederne: logistik, økonomi og kontaminering fra andre byggematerialer. Råmaterialepriserne er steget støt over de seneste år, og den udvikling vil sandsynligvis fortsætte. Omkostningerne til deponi stiger også. Det vil bidrage til den økonomiske gennemførlighed af genanvendelses- og genindvindingsmuligheder såsom genanvendelse af stål og kemisk genanvendelse. Deres relevans bør derfor øges i den nærmeste fremtid. Med den stigende brug af PUR-isolering vil stabiliteten og mængden af PUR-affaldsstrømme øges i årenes løb. Dette bør bidrage til at overvinde en del af de logistikrelaterede problemer. Yderligere undersøgelser er nødvendige i forhold til håndtering af kontamineret PUR-affald. Fremtidige affaldsmuligheder PUR-branchen undersøger proaktivt yderligere muligheder for at sikre, at udtjent PUR-skum ikke ender som deponi. Undersøgelserne inkluderer følgende: Produktions- og byggeaffald: Tilbageførsel af PUR-støv til produktionsprocessen PUR-støv kan tilbageføres til processtrømmen og bruges i fremstillingen af nye PURisoleringsplader/-paneler. Byggeaffald: PUR-affald som fyldstof i brandmure Kværnet PUR-affald kan anvendes til at garantere et højt niveau af termisk og akustisk isolering i brandvægge, der adskiller rækkehuse. Der er igangsat forsøg, og de første tekniske godkendelser er indhentet eller under udarbejdelse. Tilføjelse af PUR-skumaffald i lette beton- og cementafretningslag PUR-skumaffald kan anvendes som additiv i letvægtsbeton. Produktet er alsidigt og kan blandes manuelt, i en cementblander eller i et betonblandeanlæg. Det har gode kvaliteter i forhold til isoleringsevne, brandsikkerhed og holdbarhed. Dette er en realistisk løsning for PUR-produktionsaffald og byggeaffald fra større byggepladser.

18 Affald fra alle livscyklustrin: Råmaterialegenanvendelse af organiske strømme Tilføjelse af PUR-skumaffald til facadepudsning Kværnet PUR-affald kan tilsættes i færdigblandet puds til manuel pudsning eller spraypudsning af nybyggeri eller ved renovering. PUR-partiklerne øger væggens termiske modstandskraft betydeligt samtidig med, at der opretholdes en høj grad af dampgennemstrømning. Affald fra alle livscyklustrin: Samforbrænding i cementovne PUR-affald kan anvendes som brændselserstatning i cementproduktion. Den tekniske anvendelighed er bevist. Hovedudfordringerne i dag er bl.a. udgiften til indsamling, sortering, forbehandling og transport, samt at affaldsmængderne ikke kan forudsiges. Pilotprojekter er igangsat. Der er udviklet en ny teknologi til brug på industrielt niveau. Den anvendes til produktion af ren gas via syntese og termisk fission på basis af biomasse og andre organiske materialer, eksempelvis plaststoffer, uden at udlede giftige, organisk forurenende stoffer såsom dioxiner, furaner og røggasser. Den dannede gas er en blanding af metan, brint og kulilte og kan både anvendes som fuldgyldig erstatning for fossile brændsler i industrielle processer og som produktionsråmateriale, eksempelvis i produktion af metanol. PUR-branchen vil fortsætte sin stræben efter at udvikle løsninger, der minimerer miljøbelastningerne fra udtjente produkter, samtidig med at den økonomiske gennemførlighed sikres. Men uanset hvilke løsninger fremtiden bringer, vil det at genanvende blot for at overholde en kvote ikke nødvendigvis være en fordel for miljøet. Der bør tages beslutninger på grundlag af livscyklusanalyser, og de bør være sagsspecifikke. Få flere oplysninger om polyurethanisolering og affaldshåndtering på Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION

19 Ansvarshavende redaktør PU Europe Adresse Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6 B-1160 Bruxelles 2013, PU Europe.

20 > Få flere oplysninger om polyurethanisolering og affaldshåndtering på Av. E. Van Nieuwenhuyse Bruxelles, Belgien Tlf.: Fax: Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug

PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 3 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Indhold: Resumé PUR det foretrukne materiale til bygninger med

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om affald fremmer genanvendelse i hjemmet Affald generelt

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland

Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland Producentansvarsordninger er populære i Frankrig Producentansvar Frankrig

Læs mere

Miljøagenturet ønsker mere fokus på forbrugsmønstre Affald generelt Europa Madaffald på dagsordenen i EU Organis Affald Europa RFID-teknologi vinder

Miljøagenturet ønsker mere fokus på forbrugsmønstre Affald generelt Europa Madaffald på dagsordenen i EU Organis Affald Europa RFID-teknologi vinder Miljøagenturet ønsker mere fokus på forbrugsmønstre Affald generelt Europa Madaffald på dagsordenen i EU Organis Affald Europa RFID-teknologi vinder frem i affaldssektoren Affald generelt Tyskland Succes

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Notat om Bygningsreglement 2020

Notat om Bygningsreglement 2020 Notat om Bygningsreglement 2020 Behovet for at nytænke bygningsreglementet er stærkt voksende Formål Energistyrelsen har netop udsendt et forslag til nyt bygningsreglement 2015, som forventes endeligt

Læs mere

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig...

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... 6 God affaldsforebyggelse kræver data... 8 Verden skriger

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC Bæredygtig erhvervsudvikling - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC September 2003 Bæredygtig udvikling Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler

Læs mere

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk affald Tyskland Adfærdsnormer afgørende for genanvendelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Forord I marts 2000 fremlagde Det Europæiske Råd i Lissabon en tiårig strategi med henblik på at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere