Indhold 1. Introduktion... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. Introduktion... 3"

Transkript

1 1

2 Indhold 1. Introduktion Eksterne rammebetingelser Mission og vision Værdier Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer... 6 Indsatsområde 2: 95 %, 60 % og 25 % -målsætningen... 8 Indsatsområde 3: Fælles campusbyggeri Indsatsområde 4: Campus Bornholms organisatoriske fællesskab Indsatsområde 5: Sund økonomi Indsatsområde 6: Bright Green Island Bilag 1: Siden sidst Bilag 2: Styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse)

3 1. Introduktion I juni 2010 besluttede Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm at fusionere i en ny fælles, statslig uddannelsesinstitution, Campus Bornholm. Campus Bornholms kerneaktiviteter er at udbyde gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelser samt efteruddannelse. Det strategiske rationale for Campus Bornholm er, at uddannelsesopgaverne løses bedst i det bredest mulige samarbejde på tværs af uddannelserne, så fremtidens uddannelsestilbud på Bornholm fortsat kan imødekomme elevers, kursisters og studerendes uddannelsesbehov samt efterspørgslen fra det private og offentlige arbejdsmarked. I et endnu bredere bornholmsk perspektiv vil Campus Bornholm kunne understøtte bestræbelserne på at styrke uddannelse som erhvervsaktivitet samt medvirke til øget økonomisk aktivitet og med et kommende bygningsfællesskab til profilering af bæredygtigt byggeri på og udenfor Bornholm. For at løse uddannelsesopgaverne bedst muligt har Campus Bornholms bestyrelse vedtaget Strategi , som beskriver organisationens overordnede vision, hvilke indsatsområder der prioriteres i perioden, og hvordan disse udmøntes i målsætninger. Ansatte i Campus Bornholm har været inddraget i strategiprocessen i arbejdet med at definere målsætningerne. Ministeriet for Børn og Undervisning har udviklet konceptet, Ny Nordisk Skole, som Campus Bornholm påtænker at søge Ministeriet for Børn og Undervisning om deltagelse i sammen med folkeskoler på Bornholm med henblik på at bruge Ny Nordisk Skole som redskab til at opnå flere af de målsætninger, der er beskrevet i strategien. Campus Bornholms Strategi er opdelt i følgende hovedafsnit. Indledningsvis i afsnit 2 beskrives de eksterne demografiske og økonomiske rammebetingelser for Campus Bornholm. Herefter i afsnit 3 og 4 følger en beskrivelse af organisationens mission, vision og værdier. Efterfølgende i afsnit 5 beskrives indsatsområderne med underliggende målsætninger, som Campus Bornholms bestyrelse har vedtaget for Dokumentet indeholder to bilag med hhv. en kort gennemgang af udvalgte aktiviteter og udvikling siden vedtagelsen af Strategi samt en situationsanalyse (udvalgte muligheder, trusler, styrker og svagheder). 2. Eksterne rammebetingelser I 2012 havde Campus Bornholm årselever under uddannelse og øvrig kompetenceudvikling. Tallet dækker over et langt større antal elever og kursister, som deltager i kursusaktiviteter af kortere eller længere varighed. I 2013 forventes uddannelsesaktivitet svarende til årselever. Demografi: Campus Bornholm har en grundlæggende udfordring i det begrænsede markedsmæssige grundlag. Der er et vigende befolkningsgrundlag på Bornholm, og befolkningsprognoserne peger på faldende ungdomsårgange i de kommende år. I dag er fødselstallet på Bornholm omkring 250 årligt, og i prognoserne for befolkningsudviklingen er der ikke indikationer på en nettotilflytning af 3

4 uddannelsessøgende, der kan kompensere for faldet i fødselstallene. 1 Dette vil præge driften af ungdomsuddannelserne og udbuddet heraf på Campus Bornholm. Det er regeringens mål, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i De nuværende uddannelsesprofilmodeller, baseret på en fremskrivning af forventningen til årgang 2010, peger på, at omkring 87 % af en bornholmsk ungdomsårgang har en ungdomsuddannelse 10 år efter afsluttet 9. klasse. 2 Bornholmske ungdomsårgange har i forhold til landsgennemsnittet relativt vanskeligere grundforudsætninger dels i forhold til sociale strukturer og vanskelige praktikpladsvilkår. Dette understreger i sig selv behovet for en bred bornholmsk indsats på ungdomsuddannelsesområdet med tæt, koordineret samarbejde mellem Campus Bornholm, regionskommune og erhvervsliv. Økonomi: Bornholms generelle økonomiske aktivitet er stagnerende, hvilket fortsat begrænser antallet af praktikpladser. Arbejdsløsheden er p.t. blandt landets højeste, men samtidig viser prognoser en betydelig afgang fra arbejdsmarkedet. Hver tredje bornholmer kan således forlade arbejdsmarkedet inden 2015, hvilket vil afstedkomme en mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det seneste studie af kompetencer på det bornholmske arbejdsmarked indikerer samtidig et eksisterende kompetencegab. 3 Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft kan generelt vanskeliggøre rekruttering fremadrettet, men åbner samtidig muligheder med hensyn til udbud af efteruddannelse på Campus Bornholm. Folketinget vedtog medio 2012 en budgetlov, der medfører styrket opfølgning på de offentlige budgetter, og at der indføres udgiftslofter i hhv. stat, regioner og kommuner. I forhold til finanslov 2013 er indarbejdet takstnedsættelser i overslagsårene ( ) i størrelsesorden på 2 % pr. år. For skolerne betyder den nye budgetlov, at hvis de samlede taxameterudgifter på landsplan stiger mere end budgetteret på finansloven, har ministeren bemyndigelse til at sætte taksterne ned i løbet af finansåret. 3. Mission og vision Campus Bornholms mission: Campus Bornholm har med sin særlige position, og de helt berettigede forventninger omverden har til både ledelse og medarbejdere, en forpligtigelse til at træde frem og gå forrest. Campus Bornholm løfter en vigtig opgave; for den enkelte uddannelsessøgende og dennes videre færd i livet, for det bornholmske samfund, dets sammenhængskraft og bæredygtighed, og for det danske samfund bredere set og fremtidens globale udfordringer. 1 Bornholms Regionskommunes Befolkningsprognose : 2 Ministeriet for Børn og Unge s profilmodel på kommuneniveau: 3 Anders Hedtoft og Karin Topsø Larsen (2011), Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm rapport udarbejdet for Kompetenceforum Bornholm 4

5 Missionen for Campus Bornholm kan sammenfattes i følgende: Campus Bornholm udbyder ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser af høj kvalitet i et inspirerende, dynamisk og udviklende læringsmiljø, der skaber værdi for mennesker og samfund. Campus Bornholms vision: Campus Bornholm skal være synonym med store, positive forventninger. Campus Bornholm er mere end summen af sine dele vi kan noget sammen, som vi ikke kan hver for sig. Vi tror på, at vi skaber fremtiden sammen, derfor er vores motto Fremtiden starter her. Vi prioriterer høj faglighed og udfordrer alle vores elever, kursister og studerende i et differentieret uddannelseslandskab, der tilgodeser mangfoldigheden i elevmassen og forskelligheden i interesser og forudsætninger. Derfor prioriterer vi et højt pædagogisk, fagligt og personligt kompetenceniveau hos de ansatte og et inspirerende og dynamisk uddannelsesmiljø, der giver vores elever - unge som voksne - optimale betingelser for læring. Med pædagogik forstår vi alt, hvad der vedrører undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og udvikling samt alt, hvad der vedrører interaktion mellem skole og elev. Vi vil integrere bæredygtighed i eksisterende uddannelser samt udvikle nye grønne uddannelser, der er på forkant med samfundets behov. Det grønne perspektiv skal indlejres i institutionens grundlæggende værdisæt, så grøn bevidsthed bliver en del af skolens generelle dannelsesideal. Visionen for Campus Bornholm kan sammenfattes i følgende: Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres bedste og sprænge grænserne for deres formåen. Vi vil i vores uddannelser og udviklingsarbejde aktivt understøtte og videreudvikle i Bornholms vision om Bright Green Island og derved ruste vores elever, studerende og kursister som forandringsagenter for en grøn samfundsudvikling. 4. Værdier Campus Bornholm arbejder i strategien med følgende fire værdier og med de tilhørende generelle tolkninger og definitioner: Ansvar: Som hovedudbyder af ungdoms-, og voksen- og efteruddannelser har Campus Bornholm et særligt ansvar for, at vores uddannelser og undervisning gør vores elever parate til fremtiden. Vi har et ansvar for at skabe varige løsninger, arbejdspladser, vækst og værdi, og medvirke til, at alle unge tager en uddannelse. Vi leverer et højt fagligt niveau og en målrettet pædagogisk indsats, og vi tager ansvar for opgavernes udførsel 5

6 og kvalitet. Uanset om man er underviser, vejleder, administrativ medarbejder, leder eller bestyrelsesmedlem har vi alle et medansvar for at bidrage til et mangfoldigt og inspirerende læringsmiljø. Netværk: Campus Bornholm er indgangsportalen til uddannelse og efteruddannelse for alle uddannelsessøgende på øen. Når man indgår i Campus Bornholm som ansat, elev eller samarbejdspartner, indgår man i netværket, og man stiller sit netværk og sin faglighed til rådighed for alle. Vi vil etablere og udvikle netværk internt i organisationen såvel som på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Kun sammen kan vi løfte de fælles ambitioner. Nytænkning: På Campus Bornholm arbejder vi med nye måder at gøre tingene på, ser anderledes kombinationer og forsøger hele tiden at inddrage det omkringliggende samfund i vores indsats. Vi afprøver nye muligheder og udfordrer og gentænker etablerede rutiner og strukturer. Vi udfordrer og løfter hinanden til at yde det bedste, og vi er åbne over for impulser og ideer til, hvad der skal til for at skabe nye, bæredygtige løsninger. Ambition: Vores uddannelser er blandt de bedste inden for deres felt, og vi skaber rammerne for inspirerende, dynamiske og bæredygtige dannelses- og uddannelsesmiljøer. Vi udbyder uddannelser af høj kvalitet som den direkte vej til videre uddannelse og job. Vi ved at det kan lade sig gøre, og vores høje ambitioner smitter af på omgivelserne. 5. Indsatsområder og målsætninger Campus Bornholms bestyrelse har fastlagt 7 strategiske indsatsområder for Strategi Indsatsområderne skal hver især og i sammenhæng ses i lyset af, at Campus Bornholms grundlag og formål er at virke til gavn for elever, studerende og kursister. Det er deres læringsudbytte, der er det centrale. Indsatsområderne konkretiseres i en række målsætninger, som beskrives efterfølgende. Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer Vi vil drage fordel af Bornholms særlige betingelser og potentialer for at sikre kvalitet og udvikling på uddannelsesområdet. Vi vil benytte mulighederne i det brede uddannelsesudbud, de kortere beslutningsveje og det begrænsede antal aktører på uddannelsesområdet. Det giver en større nærhed og fleksibilitet samt mulighed for at sikre en større berøringsflade med alle øens uddannelsesaktører. Vi vil endvidere afsøge de juridiske muligheder, der gives Bornholm, med henblik på at skabe særlig mulighed for samarbejde med institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm. 4 Vi vil sikre kvalitet i alle uddannelser og processer uanset niveau og målgruppe. Det kræver organisatorisk fokus på kvalitet, og klare definitioner og operationaliseringer af, hvad kvalitet er, samt hvordan der 4 Jf. Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kap a. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135346) 6

7 organisatorisk følges op herpå. Vi vil til stadighed udfordre os selv og hinanden på kvaliteten og gentænke og optimere processer og leverancer. Dygtige og engagerede medarbejdere er Campus Bornholms vigtigste ressource. Vi prioriterer derfor rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejderne som et afgørende strategisk indsatsområde, og vi indtænker vores pædagogiske vision og mål i alle tiltag, der vedrører medarbejdernes kompetencer, kultur og trivsel. Vores målsætninger er: At gøre uddannelserne til konstant genstand for pædagogisk, faglig og indholdsmæssig udvikling bl.a. inden for rammerne af Ny Nordisk Skole og i samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere, herunder grundskolen, de lokale uddannelsesudvalg og aftagerinstitutioner. At afsøge og benytte mulighederne for et tættere tværgående samarbejde imellem EUD og GYMområdet. At skabe en ny undervisningskultur, hvor tiden med eleverne optimeres, og hvor læreren i endnu højere grad tager ansvar for at bringe eleven i mål. Med en ny undervisningskultur vil vi øge fokus på sparring og samarbejde om opgaverne. Det er en udvikling fra tanken om den privatpraktiserende lærer til fælles forberedelse, fælles undervisningsmateriale, fælles gennemførelse og fælles evaluering af undervisningen. Udviklingen af den nye undervisningskultur forudsætter: o Et udvidet undervisningsbegreb, hvor lærere og elever får mere tid sammen til undervisning og læring. o Mere målrettet og differentieret undervisning tilpasset den enkelte elev. o Mere lektiehjælp og skriftligt arbejde med tilstedeværelse af en lærer. o Etablering af en fælles materialepulje/vidensbank, som kan kvalificere forberedelsen og frigøre mere tid til undervisningen. o Et strategisk ledelsesmæssigt fokus på aktivt at definere og understøtte den nye undervisningskultur. Målrettet efteruddannelse og kompetenceudvikling, så ledere kan løfte en udvidet ledelsesopgave i forhold til den ønskede strategiske udvikling, derunder udviklingen af en ny undervisningskultur. Målrettet efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejdernes faglige og samarbejdsmæssige kompetencer til stadighed modsvarer behovene og den ønskede nye undervisningskultur. At tilstræbe en rimelig og fornuftig fordeling af arbejdstid sammen med elever, således at eleverne opnår mest mulig tid sammen med deres lærere. Vi har troen på, at det vil styrke elevernes udbytte af undervisningen. At indarbejde en fast arbejdstid på skolen for alle medarbejdere, idet der dog indtænkes mulighed for virtuel tilstedeværelse, så længe der ikke er mulighed for at anvise alle lærere en arbejdsplads til lærerforberedelse. 7

8 At sikre anvendelse af moderne og tidsvarende undervisningsmidler + IT, herunder en nedbringelse af antallet af studieadministrative systemer. At integrere Mad til Mennesker-uddannelserne og kantinen i en fælles drift for at udnytte synergien imellem videns- og produktionskøkken. At udvikle kokkeuddannelsen som erhvervsuddannelsernes flagskib til en unik gastronomisk erhvervsuddannelse, der tiltrækker elever fra hele Danmark. At videreudvikle det grønne håndværkerforløb, så at det bliver et ETCS-givende modul. At udvikle/markedsføre en studieretning som flagskib for de gymnasiale uddannelser. Indsatsområde 2: 95 %, 60 % og 25 % -målsætningen Vi vil tilvejebringe fundamentet for, at 95 % af en bornholmsk ungdomsårgang får studie- eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, herunder at 60 % af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse, og at 25 % af en ungdomsårgang tager en lang videregående uddannelse i 2020, som led i regeringens målsætninger. Vi vil endvidere arbejde for at nedbringe procentandelen af en studenterårgang, der ender som ufaglærte og dermed ender deres uddannelsesforløb uden en kompetencegivende uddannelse. Vi vil optimere aktiviteterne på voksen- og efteruddannelsesområdet og gøre brug af mulighederne i Finanslov 2013 om øget efteruddannelse af ledige, ligesom vi vil fokusere på at tilbyde kompetenceudviklingsforløb til ledere og medarbejdere i de bornholmske virksomheder. Vi vil prioritere pædagogisk udvikling, tilbyde et solidt fagligt udbud samt styrke læringsmiljøerne generelt. Dette forudsætter et højt fagligt niveau, udvidet samarbejde med aftagerinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere, samt at vi udvikler vores netværk for i fællesskab at hæve uddannelsesniveauet på Bornholm. Vi vil arbejde for en helhedsorienteret og bredspektret vejlederindsats, der sætter eleven i centrum. Det er en forudsætning for at forebygge og nedbringe fravær og frafald og hjælpe elever, der ønsker at skifte uddannelse. Vi vil øge fokus på vejledningsindsatsen før og under uddannelse internt såvel som i samarbejde med grundskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter mm. Vi vil øge samarbejdet uddannelserne imellem funderet på ligeværdighed og med respekt for de enkelte uddannelsers karakteristika. Vi vil binde de forskellige uddannelser sammen i et finmasket net, der sikrer, at unge, der falder fra én uddannelse, hurtigt kanaliseres ind i et nyt og mere egnet uddannelsesforløb. Endeligt vil vi udvikle uddannelsesmiljøet, så der skabes attraktive rammer for elevernes liv på skolen og tilbydes sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter på tværs af uddannelserne. Vores målsætninger er: At sikre et bredt og passende udbud af uddannelser og efteruddannelseskurser, der matcher behovet på Bornholm. At styrke det eksterne vejledningsnetværk, således at al vejledning fra øens forskellige vejledningsaktører koordineres i tættest muligt samarbejde - eventuelt under en fælles ledelse. Vi vil opnå, at den enkelte elev vejledes i et sammenhængende forløb, fra de starter i klasse, til de forlader Campus Bornholm med en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. 8

9 At styrke det interne vejledningsnetværk og sikre at vejledningen på Campus Bornholm er ensartet og anerkendende over for alle studieretninger og indgange på såvel erhvervsuddannelser som gymnasiale uddannelser. Det forudsætter en ensartet struktur med en anerkendende tilgang til måder, vejledningen allerede håndteres på. Den interne gennemførelses- og fastholdelsesvejledning skal tage udgangspunkt i, at eleven fastholdes i uddannelse uafhængigt af uddannelse, og at de til eleven tilknyttede ressourcepersoner følger eleven på tværs af uddannelsesskel. At screene studenterårgangene med henblik på at vejlede elever, som ikke vurderes at have kompetencer og/eller motivation til at tage en videregående uddannelse, videre til en kompetencegivende uddannelse på Campus Bornholm. At øge fokus på vejledning i forhold til studievalg. At sikre, at vi med den nye overenskomst (OK13) løfter fagligheden ved at udfordre alle unge og voksne, så de bliver så dygtige, de kan. At aktiviteten hvad angår ungdomsuddannelser fastholdes omkring 2012-niveau i perioden Det kræver en reduktion i frafaldet, styrket vejledningssamarbejde og fortsat fokusering på det praktikpladsopsøgende arbejde. At etablere forløb for talent-elever på de gymnasiale uddannelser og udvalgte erhvervsuddannelser. At udvikle brobygningsforløb i samarbejde med Jobcentret målrettet unge. At øge samarbejdet mellem de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm og aftagerinstitutioner eksempelvis med brobygningsforløb og besøg af Det Rullende Universitet 5. I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning at identificere og tilbyde andre (erhvervs)uddannelsesmuligheder til dimittender fra gymnasiale uddannelser, som ikke har lyst, mulighed eller forudsætninger for at fortsætte på en videregående uddannelse. At sikre, at alle øens folkeskoleelever m.fl. får en førstehåndsintroduktion til Campus Bornholms forskellige uddannelser ved målrettede formidlingsindsatser på skolerne. At erhvervsuddannelserne frem til 2017 skal komme ned på et frafald på under 10 % (korrigeret for frafaldne elever, der gennemfører en anden ungdomsuddannelse på Campus Bornholm). At de gymnasiale uddannelser frem til 2017 skal komme ned på et frafald på under 2,5 % (korrigeret for frafaldne elever, der gennemfører en anden ungdomsuddannelse på Campus Bornholm). Aktiviteten for så vidt angår voksen- og efteruddannelse øges i perioden med 5 % pr. år målt på antal årselever og med uændret dækningsgrad. Grundlaget i den nye finanslov om øget efteruddannelse af ledige/sæsonarbejdere udnyttes til øget AMU aktivitet. Fokus på strategisk medarbejderudvikling i små og mellemstore virksomheder på Bornholm. Fokus på tilbud om Ledelsesudvikling i virksomheder. Det forventes, at dette vil generere behov for kompetenceudvikling af medarbejdere og skabe bevidsthed om nødvendigheden for kompetenceudvikling. Fokus på udvikling af samarbejdet mellem Campus Bornholm og hhv. Bornholms Regionskommune samt Jobcenter Bornholm på voksen- og efteruddannelsesområdet. 5 Det Rullende Universitet er et tilbud til landets ungdomsuddannelser, hvor forskere og studerende fra Århus Universitet tilbyder at komme ud og overtage undervisningen for en dag. 9

10 Indsatsområde 3: Fælles campusbyggeri Vi vil samle alle skolens uddannelser under ét tag for herigennem at skabe de bedste forudsætninger for et bredt uddannelsesudbud på Bornholm fremadrettet. Et bygningsfællesskab vil muliggøre markante driftsfordele og skabe et attraktivt socialt og fagligt miljø for både uddannelsessøgende og ansatte. Det handler om at sikre, at øens unge har adgang til kompetencegivende uddannelser, at øens virksomheder og institutioner har adgang til kvalificeret arbejdskraft og herigennem sikre, at der er perspektiv i at bosætte sig på Bornholm. Derfor vil vi realisere visionen om et fælles campusbyggeri. Det kræver en stram økonomistyring, så vi fremstår som en troværdig aktør. Det kræver endvidere en målrettet fundraising, hvor vi afsøger alle finansieringsmuligheder samt - og som forudsætning herfor - en bred formidlingsindsats, hvor vi alle hver og én står sammen om at sætte campusvisionen på dagsordenen. Vores målsætninger er: At skabe et godt image af Campus Bornholm, som italesættes positivt blandt uddannelsessøgende, samarbejdspartnere og øens befolkning i øvrigt, hvor en del af dette positive image skyldes kvalitet i både uddannelse og samarbejdsrelationer. At elever og medarbejdere forholder sig aktivt til byggeriet og føler ejerskab for projektet. At processen omkring etablering af fælles campus ikke er begrænsende for udnyttelse af muligheder for bygningsmæssige fællesskaber inden 2017 på en eller flere uddannelser. At finansieringen af en ny fælles bygning for Campus Bornholm er afklaret senest ultimo At mellemfinansieringen i byggeperioden er på plads ultimo At byggeprocessen er påbegyndt i april At Campus Bornholms bygning er taget i brug senest august Indsatsområde 4: Campus Bornholms organisatoriske fællesskab Vi vil videreudvikle et kulturelt - og værdimæssigt fællesskab præget af blandt andet samarbejde, personligt ansvar og medansvar for fællesskabet samt åbenhed. Dette kræver fortsat styrkelse af kompetencerne i organisationen, en åben, fair, konsistent og ligefrem ledelsesstil, fokus på medarbejdertrivsel og motivation samt prioritering af samarbejdsorganerne med forpligtende dialog og meningsudveksling inden for rammerne af Campus Bornholms grundlag og mål. Vores målsætninger er: At samle alle øens ungdomsuddannelser på Campus Bornholm. At være øens hovedaktør inden for uddannelsesmæssigt netværks- og udviklingsarbejde. At organisationen sikres en samlet, fælles forståelse for Campus Bornholms Strategi i forlængelse af bestyrelsens behandling og vedtagelse heraf. At medarbejderne oplever Campus Bornholm som en udviklende, åben og attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og mulighed for personlig og faglig udvikling. Dette sker igennem 10

11 afholdelse af faglige og sociale arrangementer, temadage, fyraftensmøder og fælles pædagogiske dage med henblik på videndeling på tværs af Campus Bornholm. At sikre den organisatoriske samlede integration, fra struktur til kultur som grundlag for samarbejde og udvikling af uddannelserne. Dette skal blandt andet ske ved at etablere ensrettede rammer på tværs af Campus Bornholm med plads til uddannelsernes forskellige identiteter og karakteristika. Uddannelserne etablerer nye og udvikler eksisterende netværk på tværs af afdelinger og samarbejder med et fælles ansvar på tværs af uddannelsesretninger, niveau og mål. Et strategisk fokus på implementeringen af vedtagne politikker. At styrke den interne kommunikation bl.a. gennem en tydeliggørelse af kommunikationsgange og en effektivisering af mødekulturen. En centralisering af elevadministrationen og udarbejdelse af proces for denne centralisering frem til indflytning i det nye byggeri. At sikre, at styringsredskaber som årsrytmer og funktionsbeskrivelser implementeres operationelt i forbindelse med forankringen af organisationsstrukturen. Indsatsområde 5: Sund økonomi Et kvalificeret og varieret uddannelsesudbud forudsætter en sund økonomi. Den veldrevne kerneforretning er selve fundamentet for, at Campus Bornholms vision kan realiseres. Vi vil udvise økonomisk ansvarlighed og sikre, at vi i tide justerer organisationen i forhold til de faldende ungdomsårgange og udviklingen på de enkelte uddannelser. Vi vil realisere de effektiviseringer, vi kan finde på tværs af campus, herunder på bedst mulig vis sammentænke funktioner og processer og udnytte medarbejderressourcer og faciliteter på tværs. Vi vil gennem stram budgetstyring og en konsolidering af skolens økonomi sikre skolens uddannelsesmuligheder på sigt. Vores målsætninger er: Et balanceret uddannelsesudbud under hensyntagen til det økonomiske grundlag. Effektiv anvendelse af medarbejderressourcerne, herunder centralisering af skemalægningen samt anvendelse af mulighederne i OK13. En systematisk og betydelig styrkelse af egenkapitalen med henblik på at øge skolens kreditværdighed i dialogen med realkreditinstitutter om finansieringen af det nye campusbyggeri. Honorering af følgende krav: Resultat af omsætningen (overskudsgrad) Andel af omsætningen anvendt på udvikling 2,5 % 3,5 % 3,5 % 2 % 2 % 2 % 11

12 Resultatkravet samt andelen af omsætningen anvendt på udvikling er defineret som en procentdel af skolens samlede omsætning. 6 Med udvikling af uddannelserne menes både udvikling af nye uddannelser og udvikling af eksisterende uddannelser, herunder pædagogisk udvikling. Som udgangspunkt benyttes undervisningstaxameter til undervisningen, mens fællestaxameter og grundtilskud anvendes til dækning af fællesudgifter, som udgøres af institutionsledelse, administration, markedsføring, bygnings- og kantinedrift. At føre en økonomisk ansvarlig indkøbspolitik, hvor det inden for indkøbspolitikkens rammer og de juridiske bestemmelser er muligt at vælge lokale bornholmske produkter og leverandører. Systematisk konkurrenceudsættelse af leverandører. Digitalisering af forretningsgange og dokumenthåndtering. Udvikle uddannelsesforløb i samarbejde med Bornholms Regionskommune/Jobcentret. Aktiviteten for så vidt angår voksen- og efteruddannelse øges i perioden med 5 % pr. år målt på antal årselever. Udbrede budgetstyringsværktøjer til chef- og ledergruppen. Gennem information og dialog med medarbejdere at opnå forståelse for den økonomiske ramme. Indsatsområde 6: Bright Green Island Vi vil integrere, understøtte og videreudvikle visionen om Bright Green Island i vores uddannelsesarbejde og derigennem uddanne forandringsagenter for en grøn samfundsudvikling. Vores grønne profil hænger nært sammen med en social ansvarlighed og vores mål om at dyrke vores lokale netværk på øen. Vi vil konstant afsøge mulighederne for lokale samarbejder, hvor skolen fungerer som et videnlaboratorium, hvor vi sammen med virksomheder og andre lokale aktører kan udvikle grønne og bæredygtige løsninger på relevante problemstillinger. Gennem vores integration og netværk med øens virksomheder, kommune, skoler og andre samarbejdspartnere, vil vi ruste vores elever med kompetencer til at løse morgendagens miljømæssige udfordringer som et særligt kendetegn for elever fra Campus Bornholm. Det grønne perspektiv skal indlejres i institutionens grundlæggende værdisæt, så at grøn bevidsthed bliver en del af skolens generelle dannelsesideal, daglige drift, udvikling af nye grønne uddannelsesleverancer, i realiseringen af et nyt fælles campusbyggeri samt i vores netværk og samarbejde med lokale aktører uden for Campus Bornholm. Vores målsætninger er: At fremme Bright Green Island-visionen i relevante fora og arbejde for en øget organisering, koordinering og markedsføring af visionen og initiativerne herunder. 6 Der er primo 2013 drøftelser med Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. restfinansieringen af campusbyggeriet. Ministeriet har i den forbindelse iværksat en gennemgang af skolens tilskud for at se, hvorvidt der kan findes yderligere driftsmidler til skolen indenfor eksisterende tilskudsstruktur. For så vidt som skolen på baggrund heraf får udbetalt ekstra eller øgede driftstilskud, forøges resultatkravet ovenfor tilsvarende. 12

13 At fremme en forståelse af Bright Green Island, der indbefatter og understøtter skolens initiativer på området. At indtænke Bright Green Island i alle uddannelser og undervisningssammenhænge, hvor det er relevant, så at der undervises i den nyeste viden inden for grønne problematikker og metoder. At gøre bekendtgørelsesmæssige krav om undervisning i bæredygtighed til en del af BGI-filosofien. At Bright Green Island tænkes ind i arbejdet med det organisatoriske fællesskab. At indføre økologi og bæredygtighed i driften. At sikre en systematisk organisering og opfølgning på Bright Green Island-aktiviteter i følgende kategorier: o Energibesparende tiltag o Miljømæssige tiltag o Holdningsbearbejdende tiltag o Imageskabende tiltag. 13

14 Bilag 1: Siden sidst Nedenstående beskriver status samt centrale organisatoriske beslutninger siden vedtagelsen af Strategi : Erhvervsuddannelsesområdet: På erhvervsuddannelserne er samarbejdet med Jobcentret, produktionsskolen BornPro, Jobcenter Bornholm og Ungdommens Uddannelsesvejledning blevet intensiveret i det forgangne år, og Ungeporten er flyttet ind i lokaler på Campus Bornholm. Dette udvidede samarbejde skal sikre, at frafaldne elever vil blive vejledt tilbage på uddannelserne på rette tid og med de rette kompetencer. Der er endvidere indført kontaktlærere for at øge fastholdelsen af de unge på uddannelserne. Der er i starten af 2013 etableret et praktikpladscenter for at styrke det praktikpladsopsøgende arbejde som et vigtigt led i at opnå 95 %-målsætningen. For at tiltrække fagligt stærke og innovative elever med iværksætterkompetencer til erhvervsuddannelserne og derigennem gøre dem mere attraktive for stærke elever, har skolen fortsat og styrket en række projekter i Der er etableret et uddannelsesforløb med EUD på højniveau med start i august 2013, og der er igangsat følgende projekter: - IPad forsøg på indgangen Strøm, Styring og IT - Grøn håndværker på Bygge og anlæg (projekt i samarbejde med Business Center Bornholm) - El-bil på Bil, Fly & andre Transportmidler - Regional madkultur på Mad til Mennesker - IPad forsøg på HG-Merkantil Inden for den pædagogisk faglige udvikling på EUD er et projekt med Blended Learning igangsat, hvor der arbejdes med parallelundervisning på ernæringsassistentuddannelsen i samarbejde med andre skoler i hovedstadsregionen. Formålet er at sikre, at uddannelsen bevares på Bornholm. Der er desuden arbejdet med kollegial supervision på håndværkeruddannelserne. Voksen- og efteruddannelsesområdet: Kursusaktiviteterne på voksen- og efteruddannelsesområdet er faldet kraftigt i omsætning, og der er sket en tilpasning til området med etableringen af Virksomhedsservice og flytning af medarbejdere til administrationen på Minervavej. De arbejdsmarkedsrettede kurser (AMU) har fastholdt niveauet for antallet af årselever fra 2011, men med større aktivitet på de håndværksrettede kurser. Det har betydet en nedlæggelse af Kursuscenter Hoffmann som selvstændigt driftsområde. Området indgår nu som en del af Merkantil under navnet Handel, Kontor og Service. Danskuddannelserne har haft en stigning i antallet af kursister, og Campus Bornholm tilbyder nu danskundervisning for målgruppen i både Nexø og Rønne. På det økonomiske plan arbejdes der med procedurer i forbindelse med økonomiopfølgning. 14

15 Det gymnasiale område: Alle de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm ligger karaktermæssigt på eller over landsgennemsnittet, og på den baggrund må elevernes faglige resultater siges at være tilfredsstillende for et geografisk område med et forholdsvist lavt uddannelsesniveau. Der har i 2012 været en øget gennemførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser med undtagelse af den 2-årige HF, der har haft et mindre fald. HF har nedgang i elevtallet, hvilket kræver tilpasning i forhold til fagudbud, og det er blevet tydeligt, at elevgrundlaget nu er anderledes pga. øget fokus på at gennemføre en uddannelse. Den målrettede indsats for at fastholde de unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse vil blive styrket og udbygget i Indsatsen omfatter blandt andet gennemførselsvejledning med basis i den enkelte uddannelse, tilbud til elever med særlige behov i form af lektiehjælp, mentorstøtte og psykologhjælp samt tidlig indsats i forbindelse med fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde via elevkoordinator, studievejledere og kontaktlærere. Der er desuden et konstruktivt samarbejde med de bornholmske folkeskoler med præsentationskurser for 8. klasser, og brobygning for 10. klasser samt uafklarede elever fra 9. klasser er suppleret med særlige broforløb for dygtige og interesserede elever. Der arbejdes med fælles vejledning på tværs af GYM og EUD med henblik på at sikre, at frafaldstruede elever flyttes til den rette uddannelse. Initiativet skal udbredes til eksterne samarbejdspartnere. Der er i løbet af 2012 etableret en række tiltag, hvoraf følgende er centrale: Der er etableret en ny studielinje, IT, Bæredygtighed og Beredskab (IBB) med start i august 13. Studieretningen er mere anvendelsesorienteret end de øvrige retninger. Der arbejdes aktivt med Bright Green Island i undervisningen, blandt andet med et pilotprojekt med anvendelse af Livscyklusanalyser (LCA) på HHX og HTX. Der er potentiale for eftervidereuddannelse, alt efter hvad projektet viser. HHX og HTX har gennemført et projekt med ipads i undervisningen. Projektet videreføres efter sommerferien 2013 til brug af andre tablets. Inden for den pædagogiske udvikling arbejdes med et projekt med science talenter inden for naturvidenskabsfag. Undervisere udvikler undervisningsforløb, som afprøves, og elever kommer på kurser/studietur til Sorø. Der har været afholdt en fælles pædagogisk dag for undervisere på tværs af de gymnasiale uddannelser for at skabe en fælles referenceramme. Temaet var evaluering. Organisationsstruktur og ledelse: Campus Bornholms organisationsstruktur er etableret og består af direktøren, to uddannelsesområder og en stabsfunktion for økonomi- og administrationsområdet. De to uddannelseschefer og økonomi- og 15

16 administrationschefen udgør sammen med direktøren den øverste ledergruppe. Herunder er der et ledelsesniveau med uddannelses- samt teknisk- og administrative ledere. Organisationsstrukturen, som er drøftet i de lokale samarbejdsudvalg og Hovedsamarbejdsudvalget, er balanceret og gennemsigtig som grundlag for implementering af beslutnings- og koordineringsrutiner. Systemer, politikker og processer i øvrigt: I 2012 blev en fælles pædagogisk vision for de fusionerede uddannelser vedtaget. Den pædagogiske strategi, skal ses i sammenhæng med planerne om et bygningsmæssigt fællesskab, kompetenceudvikling internt og arbejdsvilkår i øvrigt. Den pædagogiske vision er indskrevet som en del af strategi Der har ligeledes i 2012 været iværksat en omfattende proces med udarbejdelse af fælles politikker på tværs af organisationen. Formålet med politikkerne er, at skabe fælles regler og retningslinjer, der sikrer bedre arbejdsstrukturer og processer på tværs af organisationen. Politikkerne skal fremme trivsel og udvikling på Campus Bornholm om løsning af den fælles opgave at sikre kvalitet, effektivitet og ansvar i det daglige arbejde. Der er udarbejdet følgende overordnede politikker med dertilhørende underliggende procedurer: personalepolitik, indkøbspolitik, kommunikationspolitik, rejsepolitik, sundheds- og trivselspolitik samt rekrutterings, fastholdelses- og fratrædelsespolitik. Sundheds- og trivselspolitikken omfatter en rusmiddelpolitik, rygepolitik, madpolitik, stresspolitik samt en sygefraværspolitik. Rekrutterings, fastholdelses- og fratrædelsespolitikken omfatter en kompetenceudviklingspolitik samt en seniorpolitik. Med undtagelse af indkøbspolitikken, som er udarbejdet af indkøbsfunktionen på vegne af chefgruppen, er alle øvrige politikker udarbejdet af et personalepolitikudvalg nedsat af HSU og bestående af både ledelsesog medarbejderrepræsentanter, på tværs af skolens områder. Politikkerne er således bredt forankret i organisationen. Finansiering og etablering af bygningsmæssigt fællesskab: Der arbejdes målrettet med at tilvejebringe det nødvendige finasieringsgrundlag til etablering af det kommende byggeri. Med afslutningen af arkitektkonkurrencen med Cubo Arkitekter A/S som vinder har Campus Bornholm en tegnestue tilknyttet projektet og dermed nogle konkrete tegninger og beskrivelser af det kommende byggeri. Dette muliggør at dialogen, der har været med private fonde frem til nu, kan udmøntes i en række ansøgninger. Desuden er der dialog med andre potentielle finansieringskilder og det forventes, at det nødvendige finansieringsgrundlag er tilvejebragt ved udgangen af Der er desuden igangsat en formidlingsproces med henblik på at synliggøre projektet bredest og bedst muligt for den bornholmske befolkning. Det er en forudsætning for etableringen af en fælles campusbygning, at der findes supplerende finansiering. Den fysiske sammenlægning af Campus Bornholm er blandt de vigtigste projekter på Bornholm i de kommende år, og det er nødvendigt at Bornholm står sammen for at realisere projektet og dermed skabe et videns- og uddannelsescenter, som bl.a. giver Bornholms ungdomsårgange den bedste ungdomsuddannelse og de bedste forudsætninger for efterfølgende at videreuddanne sig. 16

17 Eksisterende bygningsmasse: Bestyrelsen besluttede at købe bygningerne i Søborgstræde og Krystalgade af staten med tilbagevirkende kraft fra 1/1 2012, da det bedre kan betale sig økonomisk, eftersom huslejen til staten, i perioden 2012 til 2017, overstiger købssummen. Ved fraflytning til det kommende campusbyggeri sælges bygningerne i Søborgstræde og Krystalgade. Der er aftalt en tilbagekøbsklausul, således at staten køber bygningerne tilbage, hvis det ikke lykkes at sælge bygningerne inden for en aftalt tidsramme. IT og serviceinfrastruktur: I forlængelse af indstillingen fra en række workshops om emnet i foråret 2011 og efter en tilbundsgående analyse af området indtrådte Campus Bornholm i det administrative IT-fællesskab, CPH Servicecenter, per 1. august Alle skolens IT-medarbejdere blev i den forbindelse virksomhedsoverdraget til CPH West. De øvrige partnere i samarbejdet er SOSU C, Københavns Erhvervsakademi (KEA) og CPH West. Samarbejdet er baseret på en model, hvor parterne overlader opgaver til fælles varetagelse af CPH West, som er værtsinstitution for samarbejdet. Samarbejdet skal forbedre driftsikkerhed, kompetenceudvikling og effektivitet på området. Ønsket er at sikre brugerne et højt og ensartet serviceniveau. Migreringen af det administrative netværk til CPH West fandt sted i efteråret 2012, mens migreringen af uddannelsesnetværket blev afviklet i begyndelsen af Økonomi: Campus Bornholms regnskab 2012 udviser en omsætning på 157 mio. kr. og et overskud på kr. 4,8 mio. Årets resultat fordeler sig på følgende vis på de 3 driftsområder: Alle tal i kr Regnskab 2011 Regnskab 2012 Erhvervs- voksen og efteruddannelse Gymnasiale uddannelser Fællesområdet * Campus Bornholm * Fællesområdet inkluderer markedsføring, institutionsledelse, administration, bygnings- og kantinedrift. I forhold til det budgetterede resultat på kr. 3,9 mio er der tage om en positiv afvigelse på 0,9 mio. Årets samlede resultat er tilfredsstillende set i forhold til de driftsmæssige og finansielle risici, som Campus Bornholm opererer under. Set over den fusionerede institutions levetid er det endvidere positivt, at det år for år er lykkedes at konsolidere skolens økonomi. Det er bekymrende, at bestyrelsens resultatkrav på STX, hvor ca. 2/3 af skolens årselever er indskrevet, ikke kan honoreres. Men det er trods alt positivt, at det er lykkedes at vende den endog meget dårlige økonomi i gymnasiet til et positivt resultat. Vi forventer, at den turn around for disse uddannelser, der nu er 17

18 gennemført, fremover vil sikre opnåelse af de stillede økonomiske krav. Det er i 2012 skolens mindre uddannelsesområder, der genererer årets resultat. Der er i 2012 udarbejdet kvartalsvise budgetprognoser efter 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Budgetprognoserne er et estimat på det forventede årsresultat på baggrund af kendte aktivitetsændringer. I løbet af 2012 har det været nødvendigt med en række budgetjusteringer både på indtægts- og omkostningssiden for at sikre, at skolen kom ud med det ønskede resultat. Der har i 2012 været fokus på at tydeliggøre ansvars- og rollefordeling omkring de økonomiske områder for at imødekomme behovet for klarhed om det økonomiske ansvar og for at skabe en fælles forståelse for de økonomiske beslutninger på skolen. Efter Campus Bornholms bestyrelse har direktøren det overordnede ansvar for budget og regnskab. Uddannelseschefer samt økonomi- og administrationschef har det økonomiske ansvar på deres respektive områder, og herunder har ledere ansvar for budget og regneskab på deres respektive områder. 18

19 Bilag 2: Styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) STYRKER Bredt uddannelsesudvalg Elevtilfredshed i fremgang, men med forbedringsmuligheder De fusionerende partnere har alle fokus på medarbejder- og elevtilfredshed Klar organisations- og ledelsesstrukturstruktur implemeteret Fælles politikker er udarbejdet Den nødvendige systemudvikling i forbindelse med styring og koordination er defineret Stigende helhedsorientering i organisationen som helhed Fokus på udvikling af uddannelser Tværgående vejledningsindsats Styrkelse af kompetencer i organisationen Der udvises økonomisk ansvarlighed Ny overenskomst SVAGHEDER Frafald på en række uddannelser Økonomi/indtjening i/på visse uddannelser Manglende kvalitet i visse uddannelser Samarbejde på tværs af uddannelserne kan styrkes Generelt kultur- og værdifællesskab er fortsat ved at blive etableret Processer for koordinering i uddannelsesleverancerne er ikke defineret Presset økonomi MULIGHEDER Reduktion i frafald på ungdomsuddannelserne Styrket tværgående rådgivning ved uddannelsesvalg og for fastholdelse i uddannelse Opkvalificering (kompetenceudvikling) på efteruddannelsesmarkedet Tilknytning af flere uddannelsesaktører til/i Campus Bornholm og integration med nært beslægtede aktører Styrket tilknytning til erhvervslivet og offentlige virksomheder Tiltrækning af supplerende finansieringsmuligheder til realisering af Campus Bornholms bygningsmæssige fællesskab TRUSLER Faldende ungdomsårgange Stagnation i økonomisk aktivitet på Bornholm Ændret demografi med rekrutteringsudfordringer til følge Faldende taksametre Manglende finansieringsgrundlag udskyder opstart af det fællescampusbyggeri 19

Campus Bornholm - Strategi 2014-2018

Campus Bornholm - Strategi 2014-2018 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 4 4. Indsatsområder... 4 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser... 4 Indsatsområde 2: Organisatorisk og bygningsmæssigt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Bestyrelsesmødet 5. december 2014

Bestyrelsesmødet 5. december 2014 Bestyrelsesmødet 5. december 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens rolle og visionen for Lemvig Gymnasium v/ole Zinck 2. Orientering om to nye uddannelser EUD og EUX 3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør

Stillings- og personprofil. Direktør Stillings- og personprofil Direktør Oktober 2015 Opdragsgiver CPH WEST Adresse Vejlebrovej 45-65 2635 Ishøj Telefon: 33 88 00 00 www.cphwest.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen Stillingen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere