Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder. Ved at være på forkant med forståelse, tolkning og ikke mindst implementering af bæredygtighed i byggeriet kan bæredygtighedsbegrebet gøres konkret, operationelt og værdiskabende. Derved forøges den danske byggebranches konkurrenceevne både nationalt og internationalt. Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 (Technical committee for sustainability of construction works) og den deraf følgende opdeling af bæredygtighed på henholdsvis produkt- og bygningsniveau, vil aktivitetsplanen udvikle ny viden og teknologi, der kan understøtte byggeriets parter i at overholde, dokumentere og implementere fremtidige bæredygtighedskrav i såvel nybyggeri som ved renovering af eksisterende byggeri. De nye tjenesteydelser omfatter rådgivning i forbindelse med overholdelse af bæredygtighedskrav, udvikling af nye bæredygtige løsninger, samt udvikling af dokumentationsydelser. Der er især fokus på at sikre den lige vægtning af bæredygtighed på bygningsniveau, som standarderne fra CEN/TC 350 tilstræber i forhold til henholdsvis miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter, så suboptimering undgås. Ydelserne tager afsæt i aktiviteterne inden for følgende fire områder: Udvikling af ny teknologi til bæredygtige byggerier, dvs. specielt nye konstruktionsprincipper som fx dynamiske elementer i klimaskærmen, og implementering af nye smarte byggematerialer. Bæredygtige renoveringsløsninger : Det vil sige både værktøjer til vurdering af renoveringsbehov samt nye teknologier og løsninger, herunder til kortlægning og renovering af eksisterende bygninger med problematiske stoffer som PCB, asbest og radon, samt skimmelproblemer. Udvikling af metoder til dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer med udgangspunkt i europæiske standarder, herunder krav til miljøvaredeklarationer, og den danske certificeringsordning DGNB, der administreres af Green Building Council Denmark, herunder også udvikling af værktøjer til sammenligning af løsningsforslag. Der rettes særligt fokus på delområder og systemer, hvor eksisterende ordninger ikke er fyldestgørende, fx specielle bygninger, som svømmehaller og andre idrætsanlæg, der har særlige udfordringer. Udvikling af koncepter og marked med fokus på systemløsninger og industrialiseret byggeri. Webbaserede udviklingsplatforme skal anvendes til at styrke og udvikle markedet for bæredygtige principper frem for traditionelle løsninger og til at styrke dansk eksport ved at understøtte virksomhedsklynger, som samarbejder om at udvikle systemløsninger til bæredygtigt byggeri.

2 Der findes i dag ikke hverken i GTS-nettet eller andre steder en samlet viden inden for bæredygtigt byggeri, primært fordi Byggevareforordningen først træder i kraft i 2013, og kompetencer og teknologier målrettet dette ikke har været efterspurgt før nu. Så forbedringen af den teknologiske service er åbenlys. Aktivitetsplanen vil udbygge en i forvejen førende position inden for specialistviden om byggeri, hvor Teknologisk Institut har udfyldt rollen som udvikler af teknologier og kompetencer til at understøtte byggeriets parter i at møde de lovmæssige, økonomiske og konkurrencemæssige krav de stilles overfor. Eksempelvis har Instituttet haft en nøglerolle i forbindelse med implementering af CE-mærkning i Danmark, og Teknologisk Instituts styrke på dette område er kombinationen af prøvning, rådgivning og certificeringsydelser. Det er derfor naturligt at udbygge det eksisterende viden- og kompetenceniveau målrettet kravene i den kommende Byggevareforordning (CPR) som stiller krav til bæredygtige løsninger, herunder miljøvaredeklaration af byggevarer (MVD). Det private rådgivermarked mangler konkret viden om lovgivningsmæssige krav og nye krav fra bygherrer inden for bæredygtighed for at kunne projektere, yde god bygherrerådgivning og udføre byggetilsyn, og er derfor en målgruppe for en del af ydelserne. Samtidig er det ikke en typisk rådgiveropgave at hjælpe de mange forskellige typer af virksomheder, bl.a. producenter, i værdikæden inden for byggeriet med at blive opgraderet kompetencemæssigt og udvikle de nødvendige nye teknologier, og der er således ikke udsigt til konkurrence fra rådgiverside på dette marked. Den nye viden vil, fordi den ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende viden og forretning, nemt blive forankret på Instituttet, og kunderne vil finde det naturligt (hvad de også er begyndt på) at efterspørge kompetencerne på Instituttet. FirstMovers i branchen og medlemmer i innovationsnetværkene, bl.a. InnoBYG, efterspørger allerede ydelser på området, så tidshorisonten for markedsmodning vurderes at være kort, dvs. allerede under aktivitetsplanens gennemførelse. Specielt for ydelser bundet direkte op på byggevareforordningens krav. Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen omfatter kompetenceopbygning, udviklingsaktiviteter og brugerorienteret videnformidling. Aktivitetsplanen omfatter bæredygtighed i byggeriet fra skitse til færdig løsning, for såvel nybyggeri som renovering. De planlagte aktiviteter fremgår af nedenstående: Ny teknologi til bæredygtige bygninger Videnhjemtagning vedrørende bæredygtigt byggeri fra internationale samarbejdspartnere og via innovationsnetværk og eksportnetværket FISHclusters.dk. Udvikling af metoder til implementering af smarte, aktive og energieffektive materialer samt integrerede og indlejrede produktløsninger i bygninger. Implementering kræver en særlig

3 indsats i forhold til traditionelle passive byggeprodukter. Udvikling af multifunktionelle og dynamiske konstruktioner, herunder optimering af termisk lagring og indlejring af installationer samt styring af indeklimaforhold som fx dagslys, blændingsforhold, temperatur og akustik. Bæredygtige renoveringsløsninger Udvikling af renoveringspakker som tilgodeser miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Udvikling af metoder til prissætning af de positive følgevirkninger på fx indeklima som renoveringer udført efter bæredygtighedsprincipper medfører, i form af fx lavere sygefravær, højere produktivitet, arkitektoniske løsninger mv. Udvikling af metoder til håndtering af skadelige stoffer og gasser i byggeriet (eksempelvis indkapsling eller fjernelse af PCB, formaldehyd, bly samt tætning og/eller ventilering af bygningskonstruktioner mod radon). Udvikling af metoder til sortering, dokumentation, rensning, genanvendelse og genbrug/ up-cycling af forurenet byggeaffald. Udvikling af nye metoder til kombineret energi- og fugtrenovering af kældre med svært tilgængelige konstruktioner, hvor eksempelvis udvendig blotlægning er umulig. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer Udvikling af metoder til dokumentation af delområder og systemer i den bæredygtige bygning, særligt med fokus på produkt, materialevalg, indeklima, brugeradfærd og æstetik samt totaløkonomiske vurderinger (Life Cycle Costing). Udvikling af værktøjer, herunder evt. webapplikationer til brug for sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer, hvor eksisterende ordninger ikke er fyldestgørende. Udvikling af rådgivnings- og dokumentationspakker for materialeproducenter, målrettet krav i CPR og relevante certificeringsordninger som fx DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Tyskland med satellit i Danmark), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, USA) og BREAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, England). Koncepter og markedsudvikling Udvikling af nye systemløsninger, som implementerer bæredygtighed i industrialiseret byggeri. Udvikling af metoder og rammer for ækvivalent performance, fx design af betonkonstruktioner, der muliggør implementering af bæredygtige løsninger, hvor konservativ lovgivning kan danne en barriere i dag. Udvikling af platforme for forretningsudvikling baseret på bæredygtige produkter og systemløsninger. Kortlægning, afprøvning og evaluering (med eksportmuligheder for øje) af nationale og internationale webbaserede formidlingsplatforme som i højere grad aktiverer målgruppen igennem interaktive beregningsværktøjer.

4 Etablering af eksportløsninger baseret på FISH clustre (Future Industrialized Sustainable Construction & Urban Development). De væsentligste barrierer for udviklingen af ydelserne er, at bæredygtighed af mange opfattes som en upræcis og derfor uforpligtende betegnelse. Men med konkrete krav til bæredygtighed i CPR, som virksomhederne skal opfylde, bliver det med ydelser fra Teknologisk Institut nemmere at gennemskue, hvad bæredygtigt byggeri er. Videnformidling og udvikling af konkrete ydelser, som gør bæredygtighed konkret, operationelt og værdiskabende, er derfor yderst vigtigt. Bæredygtighedsområdet er komplekst og stadig under udvikling. Indsatsen kræver derfor tilegnelse af specialiseret viden indenfor både lovgivning, materialeteknologi, bygningsudførelse og drift med tilhørende udviklingsaktiviteter og brugerorienteret videnformidling. Aktiviteterne vil blive justeret efter behov i takt med udviklingen af området. Der skal ske en fokuseret indsats omkring opbygning af kompetencer og udvikling af ydelser baseret på computersoftwaret GABI, der baseret på en LCA tilgang kan anvendes til at udarbejde miljøvaredeklarationer for byggevarer. Aktivitetsplanen forankres i divisionen for Byggeri og Anlæg. Formål og målgruppe Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle nye viden og teknologier, der kan understøtte byggebranchens parter med dels at overholde nye bæredygtighedskrav, dels at innovere nye løsninger til nybyggeri og renovering, hvor bæredygtighed er en markant konkurrenceparameter. Dette inkluderer løsning af aktuelle større miljø- og sundhedsmæssige problemer i det eksisterende byggeri, nemlig omkring PCB, asbest, radon og skimmel. Baggrunden for aktivitetsplanen er kommende EU-krav om bæredygtighed i byggeriet, der opdeler bæredygtighed i to niveauer, der begge tager udgangspunkt i livscyklusforløbet: Produktniveau og bygningsniveau. De kommende krav på bygningsniveau stammer primært fra CEN/TC350, der har udarbejdet frivillige, horisontale standarder for bæredygtighedsaspekter ved større renoveringer af eksisterende bygninger samt ved nybyggeri. Disse udgør et vigtigt grundlag for udviklingen af egentlige europæiske produktstandarder. Hertil kommer, at nye frivillige certificeringsordninger for bæredygtighed i bygninger er under udvikling, hvor Danmark har valgt at implementere en dansk tilpasning af den tyske ordning, DGNB. Bæredygtighed på produktniveau udmøntes primært i krav om udarbejdelse af miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations) eller MVD på dansk. Det betyder, at et nyt sæt konkurrenceparametre for byggematerialer vil påvirke udviklingen af nye byggematerialer, nemlig de egenskaber, der deklareres, fx CO 2 -

5 belastning, bidrag til nedbrydning af ozonlaget, til forsuring (SO 2 - ækvivalent), og PO 4 -ækvivalent. Bæredygtighed på både bygnings- og produktniveau understøttes af Byggevareforordningen, som afløser Byggevaredirektivet og træder lovpligtigt i kraft i I forordningen indføres bæredygtighed som det 7. væsentlige krav i forbindelse med CE-mærkning. Et andet væsentligt element i rationalet er de store samfundsudfordringer med PCB, asbest, radon m.m. i eksisterende bygninger, som skal løses i forbindelse med kommende bæredygtige renoveringer af bygningsmassen. Danmark har en tradition for at være first mover, når der indføres nye krav i europæisk regi. CE-mærkningsområdet er et godt eksempel, hvor Danmark har været på forkant, og derved har opnået nogle konkurrencemæssige fordele på det europæiske marked. På samme måde vil der være et stort potentiale for det danske erhvervsliv i at være FirstMover på implementering af krav til bæredygtighed. Formålet med aktivitetsplanen er at understøtte dansk erhvervsliv i denne position, styrke Danmarks grønne profil og give mulighed for eksport af bæredygtige produkter og knowhow. Byggebranchen efterspørger allerede nu konkrete initiativer og aktiviteter, der kan hjælpe dem med at implementere og dokumentere bæredygtige løsninger. Behovet for aktivitetsplanen udspringer meget direkte af innovationsnetværket InnoBYG, der samler mere end 200 virksomheder og videninstitutioner i byggebranchen, og der forventes et tæt samarbejde med netværket om formidling. Mere end 30 kommentarer på Bedre Innovation fra alle parter i byggeriet viser behovet i erhvervslivet for aktiviteten, herfra et par udpluk (forkortet): Af S. Poulsen (Dyrup): På flere markeder ser vi allerede der udvikles EPD og uden en viden omkring et sådant tiltag, vil det være svært for branchen at gå i dialog omkring et sådant emne. Dette er bare et eksempel på, hvor vigtigt det er vi i Danmark tager alvorligt fat på netop dette emne omkring bæredygtighed og får det konkretiseret og gjort operationelt. Af Jacob Ursing CEO (Honeycore): De seneste års "drivere" for bæredygtigt byggeri 1) Green Building Council Denmark, 2) standardiserings gruppen CEN/TC 350, 3) EU regulering nr. 395/2011 samt 4) EU s kommende energieffektiviserings direktiv viser, at det er myndigheder og IKKE virksomheder, der reelt driver branchens udvikling. TI s udvikling af værktøjer til brug for sammenligning af løsningsforslag er derfor vigtige for at sikre, ikke mindst arkitekter, at bæredygtighedskvalitet ikke bliver for tungt at indtænke i skitse- og projekteringsfasen. Af Per Thomas Dahl (Branchefællesskabet Danske Byggematerialer): Bæredygtighed er et holistisk begreb som skal brydes ned og forstås

6 ud hos alle byggeriets interessenter. TI kan spille en væsentlig rolle i at fortolke dette budskab, hvilket kan tilsikre implementering. Af Lone Wiggers (Arkitektfirmaet C.F.Møller): Dette projekt er relevant af indlysende grunde også for arkitekter, der endvidere, som gruppe, kan bidrage til de beskrevne aktiviteter. Initiativet med at koble DK-GBC-initiativerne(DGNB-certificeringerne) med CEN/TC350- initiativet fra EU er både relevant og vigtigt at få klarlagt og sammenfald /overlap af vidensbehov i denne sammenhæng skal kortlægges. Målgruppen er byggebranchen i hele leverancekæden. Specielt SMV har behov for innovation og udvikling i forbindelse med de nye krav til bæredygtighed i CPR. Relevante segmenter i dansk erhvervsliv udgøres af: Producenter af byggematerialer og -komponenter Entreprenører Bygherrer og bygningsejere Arkitekter Rådgivende ingeniørfirmaer Brancheforeninger. De nye bæredygtighedskrav berører i en eller anden form samtlige byggeriets aktører. Her udgør de ca SMV (baseret på skøn ud fra medlemsvirksomheder hos Dansk Byggeri, Danske Ark og DI Byggematerialer) en vigtig målgruppe, da de typisk har svært ved at tilegne sig nye lovkrav. SMV findes i alle virksomhedssegmenter. Specielt producenter vil efterspørge ydelser vedrørende dokumentation, mens øvrige segmenter har brug for information om kravenes betydning for netop deres segment. En meget direkte og væsentlig betydning er, at målgruppen kan overholde kommende bæredygtighedskrav, kan få produkter miljøvaredeklareret og kan få bygninger bæredygtighedscertificeret. Danske virksomheder kan profilere sig konkurrencemæssigt på et internationalt marked for bæredygtigt byggeri via eksport af både knowhow og produkter. Endelig har det stor betydning, at der tilvejebringes fornuftige teknologiske løsninger på store problemer med bl.a. PCB i eksisterende bygninger, så genbrugsbranchen vil kunne komme tilbage til tidligere tiders succesfulde store genanvendelsesrate. Nationale og internationale samarbejdspartnere InnoBYG Innovationsnetværk (kunder og samarbejdspartnere, formidling, samt kontakt til en række af de øvrige samarbejdspartnere). Dansk Byggeri (samarbejde om løsninger i udførelse, samt formidling til SMV). DI Byggematerialer Håndværksrådet BAT kartellet (især med fokus på at formidle viden til SMV).

7 Danske Ark. Trælasthandlerunionen TUN. Aalborg Universitet (systemløsninger, fleksible facader m.m.). DTU Byg (energi i klimaskærmen). Innovationscentrene i München, Shanghai og San Francisco (international videnhjemtagning og international samarbejdspartnere). KU Life (Biobaserede materialer).(kontakt via HTF projekt). ECO Plus i Østrig (innovationsnetværk om træmaterialer og - konstruktioner). Holzcluster Tirol i Østrig (innovationsnetværk om træmaterialer og - konstruktioner). DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (certificeringsordninger). IBU Institut Bauen und Umwelt e.v (miljøvaredeklarationer). I forbindelse med gennemførelse af andre FoU-projekter knyttet til denne aktivitetsplan vil det blive tilstræbt at have et eller flere endnu ikke definerede ph.d.-forløb. International videnhjemtagning sker via udviklingssamarbejder og udenlandske erfaringer med fx bæredygtighedscertificering. En vigtig del af denne aktivitetsplan er desuden videnhjemtagning fra internationale aktører såsom virksomhedsclusters (fx ECO Plus og Holzcluster Tirol) og udenlandske aktiviteter. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Igangværende: TailorCrete, et EU-projekt der slutter ved udgangen af 2013 og bl.a. fokuserer på det sociale aspekt inden for bæredygtighed nemlig design og æstetik i industrialiserede processer. Energirenovering af murede facader med nye teglløsninger , et EUDP-projekt der udvikler koncept- og produktløsning målrettet parcelhuse. Projektet ansøges EUDP, Realdania eller Grundejernes Investeringsfond. Forventede der eventuelt medfinansieres: Udvikling af akustikregulerende væg- og loftelementer i beton, Realdania-projekt. Ved at løse de akustikmæssige udfordringer med beton åbnes op for helt ny anvendelse af eksponeret beton til at stabilisere og forbedre indeklimaet akustisk og termisk samt tilføre æstetisk merværdi gennem de akustikdæmpende overflader/relieffer. Projekt om indlejrede teknologier i byggematerialer til energy harvesting, hvis formål er at udvikle teknologier til udvikling af nye byggeprodukter inden for bæredygtighedsprincipperne: miljø (udnyttelse af naturlige energikilder i bygningskroppen), social (æstetiske helhedsløsninger gennem indlejrede teknologier) samt økonomi (multifunktionelle produkter giver færre arbejdsprocesser og bedre økonomi). Projekt om vinduer/glasarealers indvirkning på miljømæssige, sociale

8 og økonomiske aspekter i (bæredygtige) bygninger. Formålet er at beskrive, hvordan aktive og dynamiske vinduer/glasfacader i samspil med den øvrige bygningskonstruktion påvirker en bygnings bæredygtighedsprofil, herunder miljøbelastning (energibehov), termisk indeklima, dagslysforhold, generelt velbefindende for brugeren og driftsøkonomi. Resultatet er en design guideline for vinduer/glasarealer i bæredygtigt byggeri. Udvinding af værdiforøgede produkter fra fiberrig biomasse, der fokuserer på at skabe bæredygtige produkter baseret på værdifulde indholdsstoffer udvundet ved fraktionering fra biomasse. Opbygning af højteknologisk platform for flexhospitaler med systemleverancer til det danske og udenlandske markeder (Kina er bl.a. brugt som use-case). Ansøgning til Højteknologifonden. Opbygning af nordisk bæredygtig videnplatform omkring bæredygtigt byggeri med eksport til bl.a. BRIK-landene. Ansøgning til Future built programmet. Dokumentation og storskalaforsøg med metode til ikke destruktiv fjernelse af PCB fra byggematerialer i bygninger. Udvikling af isolerende og fugtregulerende kalkmørtel til indvendig bæredygtig renovering af bevaringsværdige bygninger i massivt murværk, 2-årigt projekt ansøges efter aftale hos Realdania i Relaterede FoU-projekter Igangværende: Innovationsnetværket InnoBYG, Energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Forventede: Projekt om genanvendelse af tekstilfibre til fiberplader. Koordinering Aktivitetsplanen koordineres med aktivitetsplanen Energieffektive og miljørigtige byggematerialer (EM). Sigtet med nærværende aktivitetsplan er at arbejde med bæredygtighed i bygninger, jf. nye europæiske standarder, dvs. inklusive miljøaspekter, sociale aspekter og økonomi. Det er den samlede bygning, som vurderes, og der arbejdes således kun med de enkelte byggematerialer i forbindelse med udarbejdelse af miljøvaredeklarationer og rådgivning herom. I aktivitetsplanen vedrørende EM fokuseres på udvikling af nye energi- og miljørigtige byggematerialer i samarbejde med materialeproducenter. Materialernes energi- og miljøprofil vurderes allerede i udviklingsforløbet (eksempelvis konceptfasen) ved hjælp af LCA-analyser. Aktivitetsplanen koordineres desuden med Energirenovering 2020, der udvikler og formidler pakkeløsninger til gennemgribende energirenovering af byggeriet. Renoveringspakkerne omfatter energieffektivisering, vedvarende energi og Smart Grid tiltag.

9 Nærværende aktivitet skal sikre at pakkeløsningerne let kan indgå i en DGNB-vurdering. Formidlings- og spredningseffekt Milepæle 2013 Aktivitetsplanen koordineres desuden med aktivitetsplanen Bygningsintegreret solenergi, bevilget i januar Der vil være i alt ca. 500 nye kunder efter afslutningen af aktiviteten, hvoraf de 300 er SMV. Det største antal kunder forventes at efterspørge de udviklede ydelser vedrørende dokumentation af bygninger og materialer samt rådgivning om renoveringsløsninger, mens kunder til udviklings- og rådgivningsydelser forventes at være færre, men lidt større virksomheder. Antallet af danske virksomheder, der får del i den nye viden, vil blive adresseret via brancheforeninger og innovationsnetværk og vil være op til eller mere igennem hele perioden. Der forventes årlige indlæg i form af artikler eller præsentationer i perioden. På nær få, som måtte blive holdt i internationale fora, vil alle outputs være rettet direkte mod danske virksomheder. Der forudsættes et tæt samarbejde med innovationsnetværket InnoBYG, hvor også behovene for nærværende kontrakt er identificeret. Samarbejdet med erhvervsskolerne, som er etableret i forbindelse med pilotprojekter i 2012 under et tillæg til resultatkontrakten , sikrer, at undervisere får adgang til den nyeste viden om bæredygtigt byggeri, og at viden dermed formidles til de studerende. Aktivitet 1. Ny teknologi til bæredygtige bygninger MP1.1 (Kompetenceopbygning; Dansk videnspredning) TailorCrete-konceptet, der adresserer det sociale aspekt i bæredygtighedsbegrebet er demonstreret i fuldskala i Danmark (fra medfinansieret FP7-projektet TailorCrete). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Udvælgelse af 2-3 løsninger baseret på branchebehov og LCA-vurdering, hvor der er særlige udfordringer i forhold til implementering. Dokumenteret i rapport (fortsættes i MP1.2, 2014). Aktivitet 2. Bæredygtige renoveringsløsninger MP2.1 (Kompetenceopbygning) Eksisterende renoveringsmetoder inden for radonsikring og identificering af udviklingsmuligheder er kortlagt og dokumenteret i rapport (fortsættes i MP2.2, 2014). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Der er påbegyndt afprøvning i demoprojekt af koncept for energirenovering af murede facader med tegl (fra medfinansieret EUDPprojekt Energirenovering murede facader ) (fortsættes i MP2.3, 2014). MP2.3 (Kompetenceopbygning) Analyse af energirenoveringskoncept med tegl, til brug for murede facader i etageejendomme er gennemført. Miljømæssige, sociale (herunder arkitektoniske værdier) og økonomiske aspekter gennemgås og vurderes. Dokumenteret i rapport og danner baggrund for initiering af

10 FoU-projekt. MP2.4 (Kompetenceopbygning; Udvikling af teknologisk service) Analyse af pakkeløsninger til energirenovering ud fra DGNB-kriterier. Koncepter for pakkeløsninger evalueres med pointsystemet, ud fra de bæredygtighedskriterier der er relevante for energirenovering. (hovedvægt på Ecological quality og Technical quality). Evalueringen er samlet i et notat. MP2.5 (Kompetenceopbygning) Problemstillinger identificeret og behov (omfang) fastlagt for indvendig energi- og fugtrenovering af klimaskærmen, hvor udvendig renovering ikke er mulig, dvs. visse kældre samt bevaringsværdige facader (fortsættes i MP 2.4, 2014). Aktivitet 3. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer MP3.1 (Udvikling af teknologisk service; Dansk videnspredning) Samlede dokumentations- og informationspakker vedrørende EPD til producenter, bygherrer og entreprenører udviklet. MP3.2 (Dansk videnspredning) En egnet formidlingsplatform til sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer er identificeret og beskrevet. MP3.3 (Dansk videnspredning) Informationskampagne om CPR og EPD i samarbejde med brancheforeninger og styrelser er gennemført via præsentationer på gåhjem møder og artikler i fagblade. Målet er at nå ud til mindst 500 virksomheder, hvoraf mindst 50% er SMV. Aktivitet 4. Koncepter og markedsudvikling (+ formidling) MP4.1 (Dansk videnspredning) Strategiske partnerskaber med 4 klynger a op til 5 virksomheder, til udvikling af 2. generations bæredygtige systemprodukter (baseret på den åbne platform activehouse level 1 opført i 2012) er dannet (fortsættes i MP4.2, 2014 og MP4.1, 2015). MP4.2 (Kompetenceopbygning) Branchespecifik analyse af udviklingsbehov med henblik på at ændre fokus fra den snævre energieffektivitet til den bredere bæredygtighed herunder specielt fokus på levetid og erstatning af knappe ressourcer, er gennemført og dokumenteret i rapport (fortsættes i MP4.2, 2014). Milepæle 2014 Aktivitet 1. Ny teknologi til bæredygtige bygninger MP1.1 (Kompetenceopbygning) International screening af mulige indsatsområder inden for dynamisk klimaskærm, hvor de seneste udviklingstendenser, resultater og erfaringer hjemtages. Der udpeges 2-3 primære indsatsområder, som er egnede for dansk klima og byggetradition. Dokumenteret i rapport.

11 MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Kritiske forhold vedrørende implementering af de i MP1.2, 2013, udpegede løsninger beskrives, og et løsningskatalog udarbejdes (fortsat fra MP1.2, 2013). Aktivitet 2. Bæredygtige renoveringsløsninger MP2.1 (Kompetenceopbygning) Gennemført udvikling og afprøvning af 1-2 metoder til hurtig påvisning af sundhedsskadelige stoffer. MP2.2 (Kompetenceopbygning) Gennemført udvikling og dokumentation af metode til kontrol af radonsikring. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Koncept for energirenovering af murede facader med tegl er dokumenteret og demonstreret (fra medfinansieret EUDP projekt Energirenovering murede facader) (fortsat fra MP2.2, 2013). MP2.4 (Kompetenceopbygning) Analyse af muligheder samt opstilling af løsningsforslag, for indvendig energi- og fugtrenovering af klimaskærmen, hvor udvendig ikke er mulig, dvs. visse kældre samt bevaringsværdige facader. Statusnotat udarbejdet (fra MP 2.5, 2013 og fortsættes i MP2.3, 2015). Aktivitet 3. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer MP3.1 (Dansk videnspredning) Forslag til hvordan den valgte formidlingsplatform til sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer kan realiseres er udarbejdet (fortsat fra MP3.2, 2013, fortsættes i MP3.2, 2015). 4. Koncepter og markedsudvikling (+ formidling) MP4.1 (Kompetenceopbygning) Enkeltkomponenters samlede impact på en hel bygnings bæredygtighed parameteranalyse er beskrevet. Aktiviteten omfatter dels klimaskærmen, dels installationssystemer, herunder vedvarende energi (fortsat fra MP4.2, 2013). MP4.2 (Dansk videnspredning) Partnerskaberne har igangsat udvikling af systemprodukter til den åbne platform, som fx plug&play facadeløsninger, solenergi tagløsninger og præfab fundamenter i højstyrkebeton, i hver af de 4 klynger (fortsat fra MP4.1, 2013, og fortsættes i MP4.2, 2015). Milepæle 2015 Aktivitet 1. Ny teknologi til bæredygtige bygninger MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Metode udviklet til kapitalisering af den merværdi der tilføres et bæredygtigt byggeri herunder fx øget komfort, mindre sygefravær, bedre produktivitet, øget salgspris m.m.

12 MP1.2 (Kompetenceopbygning) Beskrivelse af koncept for dynamiske facader baseret på bæredygtighedens 3 kvalitetsparametre social-, miljømæssig og økonomisk kvalitet. Dokumenteret i rapport. Aktivitet 2. Bæredygtige renoveringsløsninger MP2.1 (Kompetenceopbygning) Fuldskalaforsøg med ny metode til fjernelse af PCB fra kontaminerede byggematerialer er gennemført. MP2.2 (Kompetenceopbygning) Detaljerede pakkeløsninger til energirenovering ud fra DGNB-kriterier er analyseret. Notat udarbejdet. MP2.3 (Dansk videnspredning) Gennemført temadag med forventet deltagere om indvendig energi- og fugtrenovering af klimaskærmen, hvor udvendig ikke er mulig, dvs. visse kældre samt bevaringsværdige facader (fra MP 2.4, 2014). Aktivitet 3. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer MP3.1(Dansk videnspredning) Konference med forventet mindst 100 deltagere, heraf forventet halvdelen fra SMV, om bæredygtige løsninger og systemløsninger afholdt. MP3.2 (Dansk videnspredning) Værktøjer, forventeligt i form af webapplikationer til sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer er udviklet og kan anvendes af op mod 1000 virksomheder (primært SMV i rådgiversegmentet) til at finde den mest bæredygtige løsning til såvel nybyg som renovering. MP3.3 (Dansk videnspredning) artikler eller indlæg om nye koncepter, analyseresultater vedrørende sammenligning af løsninger mv. er publiceret eller præsenteret for mindst 200 virksomheder, hvoraf ca. 50% er SMV. Aktivitet 4. Koncepter og markedsudvikling MP4.1 (Dansk videnspredning) Den åbne platform for bæredygtige systemløsninger der kan customizeres til det danske, kinesiske, norske og tyske marked færdigudviklet (fortsat fra MP4.2, 2014). MP4.2 (Udvikling af teknologisk service) Beslutningsstøtteværktøj for energirenovering vendt mod bygherrer, rådgivere og vejledere (udviklet i RK: Energirenovering 2020) er udvidet med kommenteret bæredygtighedsdel, så bæredygtighed indgår i beslutningsprocessen. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Bæredygtigt Byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Forord Denne folder er udarbejdet på basis af en serie workshops om Udbud & Bæredygtighed, som blev afholdt i Innobyg udviklingsprojektet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og Aktivitetsplan nr.: miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og Aktivitetsplan nr.: miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Med bygningsklasse 2020

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Bæredygtige forretningsmodeller

Bæredygtige forretningsmodeller Bæredygtige forretningsmodeller Høje Taastrup - Århus, 26. - 27. maj 2014 InnoBYG Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Agenda 13.00-13.05 Velkomst og kort introduktion

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Bygningsintegreret solenergi

Bygningsintegreret solenergi Bygningsintegreret solenergi Teknologisk Institut 28. marts 2012 Videncentret - sparringspartneren til de professionelle Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Bæredygtighed. Vibeke Grupe Larsen, arkitekt MAA, DGNB Consultant, Projektchef Viegand & Maagøe

Bæredygtighed. Vibeke Grupe Larsen, arkitekt MAA, DGNB Consultant, Projektchef Viegand & Maagøe Bæredygtighed Vibeke Grupe Larsen, arkitekt MAA, DGNB Consultant, Projektchef Viegand & Maagøe - Hvad er bæredygtighed i byggeriet? - Certificeringer og mærkninger, herunder DGNB - Mærkningsordninger og

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere