Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder. Ved at være på forkant med forståelse, tolkning og ikke mindst implementering af bæredygtighed i byggeriet kan bæredygtighedsbegrebet gøres konkret, operationelt og værdiskabende. Derved forøges den danske byggebranches konkurrenceevne både nationalt og internationalt. Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 (Technical committee for sustainability of construction works) og den deraf følgende opdeling af bæredygtighed på henholdsvis produkt- og bygningsniveau, vil aktivitetsplanen udvikle ny viden og teknologi, der kan understøtte byggeriets parter i at overholde, dokumentere og implementere fremtidige bæredygtighedskrav i såvel nybyggeri som ved renovering af eksisterende byggeri. De nye tjenesteydelser omfatter rådgivning i forbindelse med overholdelse af bæredygtighedskrav, udvikling af nye bæredygtige løsninger, samt udvikling af dokumentationsydelser. Der er især fokus på at sikre den lige vægtning af bæredygtighed på bygningsniveau, som standarderne fra CEN/TC 350 tilstræber i forhold til henholdsvis miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter, så suboptimering undgås. Ydelserne tager afsæt i aktiviteterne inden for følgende fire områder: Udvikling af ny teknologi til bæredygtige byggerier, dvs. specielt nye konstruktionsprincipper som fx dynamiske elementer i klimaskærmen, og implementering af nye smarte byggematerialer. Bæredygtige renoveringsløsninger : Det vil sige både værktøjer til vurdering af renoveringsbehov samt nye teknologier og løsninger, herunder til kortlægning og renovering af eksisterende bygninger med problematiske stoffer som PCB, asbest og radon, samt skimmelproblemer. Udvikling af metoder til dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer med udgangspunkt i europæiske standarder, herunder krav til miljøvaredeklarationer, og den danske certificeringsordning DGNB, der administreres af Green Building Council Denmark, herunder også udvikling af værktøjer til sammenligning af løsningsforslag. Der rettes særligt fokus på delområder og systemer, hvor eksisterende ordninger ikke er fyldestgørende, fx specielle bygninger, som svømmehaller og andre idrætsanlæg, der har særlige udfordringer. Udvikling af koncepter og marked med fokus på systemløsninger og industrialiseret byggeri. Webbaserede udviklingsplatforme skal anvendes til at styrke og udvikle markedet for bæredygtige principper frem for traditionelle løsninger og til at styrke dansk eksport ved at understøtte virksomhedsklynger, som samarbejder om at udvikle systemløsninger til bæredygtigt byggeri.

2 Der findes i dag ikke hverken i GTS-nettet eller andre steder en samlet viden inden for bæredygtigt byggeri, primært fordi Byggevareforordningen først træder i kraft i 2013, og kompetencer og teknologier målrettet dette ikke har været efterspurgt før nu. Så forbedringen af den teknologiske service er åbenlys. Aktivitetsplanen vil udbygge en i forvejen førende position inden for specialistviden om byggeri, hvor Teknologisk Institut har udfyldt rollen som udvikler af teknologier og kompetencer til at understøtte byggeriets parter i at møde de lovmæssige, økonomiske og konkurrencemæssige krav de stilles overfor. Eksempelvis har Instituttet haft en nøglerolle i forbindelse med implementering af CE-mærkning i Danmark, og Teknologisk Instituts styrke på dette område er kombinationen af prøvning, rådgivning og certificeringsydelser. Det er derfor naturligt at udbygge det eksisterende viden- og kompetenceniveau målrettet kravene i den kommende Byggevareforordning (CPR) som stiller krav til bæredygtige løsninger, herunder miljøvaredeklaration af byggevarer (MVD). Det private rådgivermarked mangler konkret viden om lovgivningsmæssige krav og nye krav fra bygherrer inden for bæredygtighed for at kunne projektere, yde god bygherrerådgivning og udføre byggetilsyn, og er derfor en målgruppe for en del af ydelserne. Samtidig er det ikke en typisk rådgiveropgave at hjælpe de mange forskellige typer af virksomheder, bl.a. producenter, i værdikæden inden for byggeriet med at blive opgraderet kompetencemæssigt og udvikle de nødvendige nye teknologier, og der er således ikke udsigt til konkurrence fra rådgiverside på dette marked. Den nye viden vil, fordi den ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende viden og forretning, nemt blive forankret på Instituttet, og kunderne vil finde det naturligt (hvad de også er begyndt på) at efterspørge kompetencerne på Instituttet. FirstMovers i branchen og medlemmer i innovationsnetværkene, bl.a. InnoBYG, efterspørger allerede ydelser på området, så tidshorisonten for markedsmodning vurderes at være kort, dvs. allerede under aktivitetsplanens gennemførelse. Specielt for ydelser bundet direkte op på byggevareforordningens krav. Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen omfatter kompetenceopbygning, udviklingsaktiviteter og brugerorienteret videnformidling. Aktivitetsplanen omfatter bæredygtighed i byggeriet fra skitse til færdig løsning, for såvel nybyggeri som renovering. De planlagte aktiviteter fremgår af nedenstående: Ny teknologi til bæredygtige bygninger Videnhjemtagning vedrørende bæredygtigt byggeri fra internationale samarbejdspartnere og via innovationsnetværk og eksportnetværket FISHclusters.dk. Udvikling af metoder til implementering af smarte, aktive og energieffektive materialer samt integrerede og indlejrede produktløsninger i bygninger. Implementering kræver en særlig

3 indsats i forhold til traditionelle passive byggeprodukter. Udvikling af multifunktionelle og dynamiske konstruktioner, herunder optimering af termisk lagring og indlejring af installationer samt styring af indeklimaforhold som fx dagslys, blændingsforhold, temperatur og akustik. Bæredygtige renoveringsløsninger Udvikling af renoveringspakker som tilgodeser miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Udvikling af metoder til prissætning af de positive følgevirkninger på fx indeklima som renoveringer udført efter bæredygtighedsprincipper medfører, i form af fx lavere sygefravær, højere produktivitet, arkitektoniske løsninger mv. Udvikling af metoder til håndtering af skadelige stoffer og gasser i byggeriet (eksempelvis indkapsling eller fjernelse af PCB, formaldehyd, bly samt tætning og/eller ventilering af bygningskonstruktioner mod radon). Udvikling af metoder til sortering, dokumentation, rensning, genanvendelse og genbrug/ up-cycling af forurenet byggeaffald. Udvikling af nye metoder til kombineret energi- og fugtrenovering af kældre med svært tilgængelige konstruktioner, hvor eksempelvis udvendig blotlægning er umulig. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer Udvikling af metoder til dokumentation af delområder og systemer i den bæredygtige bygning, særligt med fokus på produkt, materialevalg, indeklima, brugeradfærd og æstetik samt totaløkonomiske vurderinger (Life Cycle Costing). Udvikling af værktøjer, herunder evt. webapplikationer til brug for sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer, hvor eksisterende ordninger ikke er fyldestgørende. Udvikling af rådgivnings- og dokumentationspakker for materialeproducenter, målrettet krav i CPR og relevante certificeringsordninger som fx DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Tyskland med satellit i Danmark), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, USA) og BREAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, England). Koncepter og markedsudvikling Udvikling af nye systemløsninger, som implementerer bæredygtighed i industrialiseret byggeri. Udvikling af metoder og rammer for ækvivalent performance, fx design af betonkonstruktioner, der muliggør implementering af bæredygtige løsninger, hvor konservativ lovgivning kan danne en barriere i dag. Udvikling af platforme for forretningsudvikling baseret på bæredygtige produkter og systemløsninger. Kortlægning, afprøvning og evaluering (med eksportmuligheder for øje) af nationale og internationale webbaserede formidlingsplatforme som i højere grad aktiverer målgruppen igennem interaktive beregningsværktøjer.

4 Etablering af eksportløsninger baseret på FISH clustre (Future Industrialized Sustainable Construction & Urban Development). De væsentligste barrierer for udviklingen af ydelserne er, at bæredygtighed af mange opfattes som en upræcis og derfor uforpligtende betegnelse. Men med konkrete krav til bæredygtighed i CPR, som virksomhederne skal opfylde, bliver det med ydelser fra Teknologisk Institut nemmere at gennemskue, hvad bæredygtigt byggeri er. Videnformidling og udvikling af konkrete ydelser, som gør bæredygtighed konkret, operationelt og værdiskabende, er derfor yderst vigtigt. Bæredygtighedsområdet er komplekst og stadig under udvikling. Indsatsen kræver derfor tilegnelse af specialiseret viden indenfor både lovgivning, materialeteknologi, bygningsudførelse og drift med tilhørende udviklingsaktiviteter og brugerorienteret videnformidling. Aktiviteterne vil blive justeret efter behov i takt med udviklingen af området. Der skal ske en fokuseret indsats omkring opbygning af kompetencer og udvikling af ydelser baseret på computersoftwaret GABI, der baseret på en LCA tilgang kan anvendes til at udarbejde miljøvaredeklarationer for byggevarer. Aktivitetsplanen forankres i divisionen for Byggeri og Anlæg. Formål og målgruppe Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle nye viden og teknologier, der kan understøtte byggebranchens parter med dels at overholde nye bæredygtighedskrav, dels at innovere nye løsninger til nybyggeri og renovering, hvor bæredygtighed er en markant konkurrenceparameter. Dette inkluderer løsning af aktuelle større miljø- og sundhedsmæssige problemer i det eksisterende byggeri, nemlig omkring PCB, asbest, radon og skimmel. Baggrunden for aktivitetsplanen er kommende EU-krav om bæredygtighed i byggeriet, der opdeler bæredygtighed i to niveauer, der begge tager udgangspunkt i livscyklusforløbet: Produktniveau og bygningsniveau. De kommende krav på bygningsniveau stammer primært fra CEN/TC350, der har udarbejdet frivillige, horisontale standarder for bæredygtighedsaspekter ved større renoveringer af eksisterende bygninger samt ved nybyggeri. Disse udgør et vigtigt grundlag for udviklingen af egentlige europæiske produktstandarder. Hertil kommer, at nye frivillige certificeringsordninger for bæredygtighed i bygninger er under udvikling, hvor Danmark har valgt at implementere en dansk tilpasning af den tyske ordning, DGNB. Bæredygtighed på produktniveau udmøntes primært i krav om udarbejdelse af miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations) eller MVD på dansk. Det betyder, at et nyt sæt konkurrenceparametre for byggematerialer vil påvirke udviklingen af nye byggematerialer, nemlig de egenskaber, der deklareres, fx CO 2 -

5 belastning, bidrag til nedbrydning af ozonlaget, til forsuring (SO 2 - ækvivalent), og PO 4 -ækvivalent. Bæredygtighed på både bygnings- og produktniveau understøttes af Byggevareforordningen, som afløser Byggevaredirektivet og træder lovpligtigt i kraft i I forordningen indføres bæredygtighed som det 7. væsentlige krav i forbindelse med CE-mærkning. Et andet væsentligt element i rationalet er de store samfundsudfordringer med PCB, asbest, radon m.m. i eksisterende bygninger, som skal løses i forbindelse med kommende bæredygtige renoveringer af bygningsmassen. Danmark har en tradition for at være first mover, når der indføres nye krav i europæisk regi. CE-mærkningsområdet er et godt eksempel, hvor Danmark har været på forkant, og derved har opnået nogle konkurrencemæssige fordele på det europæiske marked. På samme måde vil der være et stort potentiale for det danske erhvervsliv i at være FirstMover på implementering af krav til bæredygtighed. Formålet med aktivitetsplanen er at understøtte dansk erhvervsliv i denne position, styrke Danmarks grønne profil og give mulighed for eksport af bæredygtige produkter og knowhow. Byggebranchen efterspørger allerede nu konkrete initiativer og aktiviteter, der kan hjælpe dem med at implementere og dokumentere bæredygtige løsninger. Behovet for aktivitetsplanen udspringer meget direkte af innovationsnetværket InnoBYG, der samler mere end 200 virksomheder og videninstitutioner i byggebranchen, og der forventes et tæt samarbejde med netværket om formidling. Mere end 30 kommentarer på Bedre Innovation fra alle parter i byggeriet viser behovet i erhvervslivet for aktiviteten, herfra et par udpluk (forkortet): Af S. Poulsen (Dyrup): På flere markeder ser vi allerede der udvikles EPD og uden en viden omkring et sådant tiltag, vil det være svært for branchen at gå i dialog omkring et sådant emne. Dette er bare et eksempel på, hvor vigtigt det er vi i Danmark tager alvorligt fat på netop dette emne omkring bæredygtighed og får det konkretiseret og gjort operationelt. Af Jacob Ursing CEO (Honeycore): De seneste års "drivere" for bæredygtigt byggeri 1) Green Building Council Denmark, 2) standardiserings gruppen CEN/TC 350, 3) EU regulering nr. 395/2011 samt 4) EU s kommende energieffektiviserings direktiv viser, at det er myndigheder og IKKE virksomheder, der reelt driver branchens udvikling. TI s udvikling af værktøjer til brug for sammenligning af løsningsforslag er derfor vigtige for at sikre, ikke mindst arkitekter, at bæredygtighedskvalitet ikke bliver for tungt at indtænke i skitse- og projekteringsfasen. Af Per Thomas Dahl (Branchefællesskabet Danske Byggematerialer): Bæredygtighed er et holistisk begreb som skal brydes ned og forstås

6 ud hos alle byggeriets interessenter. TI kan spille en væsentlig rolle i at fortolke dette budskab, hvilket kan tilsikre implementering. Af Lone Wiggers (Arkitektfirmaet C.F.Møller): Dette projekt er relevant af indlysende grunde også for arkitekter, der endvidere, som gruppe, kan bidrage til de beskrevne aktiviteter. Initiativet med at koble DK-GBC-initiativerne(DGNB-certificeringerne) med CEN/TC350- initiativet fra EU er både relevant og vigtigt at få klarlagt og sammenfald /overlap af vidensbehov i denne sammenhæng skal kortlægges. Målgruppen er byggebranchen i hele leverancekæden. Specielt SMV har behov for innovation og udvikling i forbindelse med de nye krav til bæredygtighed i CPR. Relevante segmenter i dansk erhvervsliv udgøres af: Producenter af byggematerialer og -komponenter Entreprenører Bygherrer og bygningsejere Arkitekter Rådgivende ingeniørfirmaer Brancheforeninger. De nye bæredygtighedskrav berører i en eller anden form samtlige byggeriets aktører. Her udgør de ca SMV (baseret på skøn ud fra medlemsvirksomheder hos Dansk Byggeri, Danske Ark og DI Byggematerialer) en vigtig målgruppe, da de typisk har svært ved at tilegne sig nye lovkrav. SMV findes i alle virksomhedssegmenter. Specielt producenter vil efterspørge ydelser vedrørende dokumentation, mens øvrige segmenter har brug for information om kravenes betydning for netop deres segment. En meget direkte og væsentlig betydning er, at målgruppen kan overholde kommende bæredygtighedskrav, kan få produkter miljøvaredeklareret og kan få bygninger bæredygtighedscertificeret. Danske virksomheder kan profilere sig konkurrencemæssigt på et internationalt marked for bæredygtigt byggeri via eksport af både knowhow og produkter. Endelig har det stor betydning, at der tilvejebringes fornuftige teknologiske løsninger på store problemer med bl.a. PCB i eksisterende bygninger, så genbrugsbranchen vil kunne komme tilbage til tidligere tiders succesfulde store genanvendelsesrate. Nationale og internationale samarbejdspartnere InnoBYG Innovationsnetværk (kunder og samarbejdspartnere, formidling, samt kontakt til en række af de øvrige samarbejdspartnere). Dansk Byggeri (samarbejde om løsninger i udførelse, samt formidling til SMV). DI Byggematerialer Håndværksrådet BAT kartellet (især med fokus på at formidle viden til SMV).

7 Danske Ark. Trælasthandlerunionen TUN. Aalborg Universitet (systemløsninger, fleksible facader m.m.). DTU Byg (energi i klimaskærmen). Innovationscentrene i München, Shanghai og San Francisco (international videnhjemtagning og international samarbejdspartnere). KU Life (Biobaserede materialer).(kontakt via HTF projekt). ECO Plus i Østrig (innovationsnetværk om træmaterialer og - konstruktioner). Holzcluster Tirol i Østrig (innovationsnetværk om træmaterialer og - konstruktioner). DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (certificeringsordninger). IBU Institut Bauen und Umwelt e.v (miljøvaredeklarationer). I forbindelse med gennemførelse af andre FoU-projekter knyttet til denne aktivitetsplan vil det blive tilstræbt at have et eller flere endnu ikke definerede ph.d.-forløb. International videnhjemtagning sker via udviklingssamarbejder og udenlandske erfaringer med fx bæredygtighedscertificering. En vigtig del af denne aktivitetsplan er desuden videnhjemtagning fra internationale aktører såsom virksomhedsclusters (fx ECO Plus og Holzcluster Tirol) og udenlandske aktiviteter. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Igangværende: TailorCrete, et EU-projekt der slutter ved udgangen af 2013 og bl.a. fokuserer på det sociale aspekt inden for bæredygtighed nemlig design og æstetik i industrialiserede processer. Energirenovering af murede facader med nye teglløsninger , et EUDP-projekt der udvikler koncept- og produktløsning målrettet parcelhuse. Projektet ansøges EUDP, Realdania eller Grundejernes Investeringsfond. Forventede der eventuelt medfinansieres: Udvikling af akustikregulerende væg- og loftelementer i beton, Realdania-projekt. Ved at løse de akustikmæssige udfordringer med beton åbnes op for helt ny anvendelse af eksponeret beton til at stabilisere og forbedre indeklimaet akustisk og termisk samt tilføre æstetisk merværdi gennem de akustikdæmpende overflader/relieffer. Projekt om indlejrede teknologier i byggematerialer til energy harvesting, hvis formål er at udvikle teknologier til udvikling af nye byggeprodukter inden for bæredygtighedsprincipperne: miljø (udnyttelse af naturlige energikilder i bygningskroppen), social (æstetiske helhedsløsninger gennem indlejrede teknologier) samt økonomi (multifunktionelle produkter giver færre arbejdsprocesser og bedre økonomi). Projekt om vinduer/glasarealers indvirkning på miljømæssige, sociale

8 og økonomiske aspekter i (bæredygtige) bygninger. Formålet er at beskrive, hvordan aktive og dynamiske vinduer/glasfacader i samspil med den øvrige bygningskonstruktion påvirker en bygnings bæredygtighedsprofil, herunder miljøbelastning (energibehov), termisk indeklima, dagslysforhold, generelt velbefindende for brugeren og driftsøkonomi. Resultatet er en design guideline for vinduer/glasarealer i bæredygtigt byggeri. Udvinding af værdiforøgede produkter fra fiberrig biomasse, der fokuserer på at skabe bæredygtige produkter baseret på værdifulde indholdsstoffer udvundet ved fraktionering fra biomasse. Opbygning af højteknologisk platform for flexhospitaler med systemleverancer til det danske og udenlandske markeder (Kina er bl.a. brugt som use-case). Ansøgning til Højteknologifonden. Opbygning af nordisk bæredygtig videnplatform omkring bæredygtigt byggeri med eksport til bl.a. BRIK-landene. Ansøgning til Future built programmet. Dokumentation og storskalaforsøg med metode til ikke destruktiv fjernelse af PCB fra byggematerialer i bygninger. Udvikling af isolerende og fugtregulerende kalkmørtel til indvendig bæredygtig renovering af bevaringsværdige bygninger i massivt murværk, 2-årigt projekt ansøges efter aftale hos Realdania i Relaterede FoU-projekter Igangværende: Innovationsnetværket InnoBYG, Energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Forventede: Projekt om genanvendelse af tekstilfibre til fiberplader. Koordinering Aktivitetsplanen koordineres med aktivitetsplanen Energieffektive og miljørigtige byggematerialer (EM). Sigtet med nærværende aktivitetsplan er at arbejde med bæredygtighed i bygninger, jf. nye europæiske standarder, dvs. inklusive miljøaspekter, sociale aspekter og økonomi. Det er den samlede bygning, som vurderes, og der arbejdes således kun med de enkelte byggematerialer i forbindelse med udarbejdelse af miljøvaredeklarationer og rådgivning herom. I aktivitetsplanen vedrørende EM fokuseres på udvikling af nye energi- og miljørigtige byggematerialer i samarbejde med materialeproducenter. Materialernes energi- og miljøprofil vurderes allerede i udviklingsforløbet (eksempelvis konceptfasen) ved hjælp af LCA-analyser. Aktivitetsplanen koordineres desuden med Energirenovering 2020, der udvikler og formidler pakkeløsninger til gennemgribende energirenovering af byggeriet. Renoveringspakkerne omfatter energieffektivisering, vedvarende energi og Smart Grid tiltag.

9 Nærværende aktivitet skal sikre at pakkeløsningerne let kan indgå i en DGNB-vurdering. Formidlings- og spredningseffekt Milepæle 2013 Aktivitetsplanen koordineres desuden med aktivitetsplanen Bygningsintegreret solenergi, bevilget i januar Der vil være i alt ca. 500 nye kunder efter afslutningen af aktiviteten, hvoraf de 300 er SMV. Det største antal kunder forventes at efterspørge de udviklede ydelser vedrørende dokumentation af bygninger og materialer samt rådgivning om renoveringsløsninger, mens kunder til udviklings- og rådgivningsydelser forventes at være færre, men lidt større virksomheder. Antallet af danske virksomheder, der får del i den nye viden, vil blive adresseret via brancheforeninger og innovationsnetværk og vil være op til eller mere igennem hele perioden. Der forventes årlige indlæg i form af artikler eller præsentationer i perioden. På nær få, som måtte blive holdt i internationale fora, vil alle outputs være rettet direkte mod danske virksomheder. Der forudsættes et tæt samarbejde med innovationsnetværket InnoBYG, hvor også behovene for nærværende kontrakt er identificeret. Samarbejdet med erhvervsskolerne, som er etableret i forbindelse med pilotprojekter i 2012 under et tillæg til resultatkontrakten , sikrer, at undervisere får adgang til den nyeste viden om bæredygtigt byggeri, og at viden dermed formidles til de studerende. Aktivitet 1. Ny teknologi til bæredygtige bygninger MP1.1 (Kompetenceopbygning; Dansk videnspredning) TailorCrete-konceptet, der adresserer det sociale aspekt i bæredygtighedsbegrebet er demonstreret i fuldskala i Danmark (fra medfinansieret FP7-projektet TailorCrete). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Udvælgelse af 2-3 løsninger baseret på branchebehov og LCA-vurdering, hvor der er særlige udfordringer i forhold til implementering. Dokumenteret i rapport (fortsættes i MP1.2, 2014). Aktivitet 2. Bæredygtige renoveringsløsninger MP2.1 (Kompetenceopbygning) Eksisterende renoveringsmetoder inden for radonsikring og identificering af udviklingsmuligheder er kortlagt og dokumenteret i rapport (fortsættes i MP2.2, 2014). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Der er påbegyndt afprøvning i demoprojekt af koncept for energirenovering af murede facader med tegl (fra medfinansieret EUDPprojekt Energirenovering murede facader ) (fortsættes i MP2.3, 2014). MP2.3 (Kompetenceopbygning) Analyse af energirenoveringskoncept med tegl, til brug for murede facader i etageejendomme er gennemført. Miljømæssige, sociale (herunder arkitektoniske værdier) og økonomiske aspekter gennemgås og vurderes. Dokumenteret i rapport og danner baggrund for initiering af

10 FoU-projekt. MP2.4 (Kompetenceopbygning; Udvikling af teknologisk service) Analyse af pakkeløsninger til energirenovering ud fra DGNB-kriterier. Koncepter for pakkeløsninger evalueres med pointsystemet, ud fra de bæredygtighedskriterier der er relevante for energirenovering. (hovedvægt på Ecological quality og Technical quality). Evalueringen er samlet i et notat. MP2.5 (Kompetenceopbygning) Problemstillinger identificeret og behov (omfang) fastlagt for indvendig energi- og fugtrenovering af klimaskærmen, hvor udvendig renovering ikke er mulig, dvs. visse kældre samt bevaringsværdige facader (fortsættes i MP 2.4, 2014). Aktivitet 3. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer MP3.1 (Udvikling af teknologisk service; Dansk videnspredning) Samlede dokumentations- og informationspakker vedrørende EPD til producenter, bygherrer og entreprenører udviklet. MP3.2 (Dansk videnspredning) En egnet formidlingsplatform til sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer er identificeret og beskrevet. MP3.3 (Dansk videnspredning) Informationskampagne om CPR og EPD i samarbejde med brancheforeninger og styrelser er gennemført via præsentationer på gåhjem møder og artikler i fagblade. Målet er at nå ud til mindst 500 virksomheder, hvoraf mindst 50% er SMV. Aktivitet 4. Koncepter og markedsudvikling (+ formidling) MP4.1 (Dansk videnspredning) Strategiske partnerskaber med 4 klynger a op til 5 virksomheder, til udvikling af 2. generations bæredygtige systemprodukter (baseret på den åbne platform activehouse level 1 opført i 2012) er dannet (fortsættes i MP4.2, 2014 og MP4.1, 2015). MP4.2 (Kompetenceopbygning) Branchespecifik analyse af udviklingsbehov med henblik på at ændre fokus fra den snævre energieffektivitet til den bredere bæredygtighed herunder specielt fokus på levetid og erstatning af knappe ressourcer, er gennemført og dokumenteret i rapport (fortsættes i MP4.2, 2014). Milepæle 2014 Aktivitet 1. Ny teknologi til bæredygtige bygninger MP1.1 (Kompetenceopbygning) International screening af mulige indsatsområder inden for dynamisk klimaskærm, hvor de seneste udviklingstendenser, resultater og erfaringer hjemtages. Der udpeges 2-3 primære indsatsområder, som er egnede for dansk klima og byggetradition. Dokumenteret i rapport.

11 MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Kritiske forhold vedrørende implementering af de i MP1.2, 2013, udpegede løsninger beskrives, og et løsningskatalog udarbejdes (fortsat fra MP1.2, 2013). Aktivitet 2. Bæredygtige renoveringsløsninger MP2.1 (Kompetenceopbygning) Gennemført udvikling og afprøvning af 1-2 metoder til hurtig påvisning af sundhedsskadelige stoffer. MP2.2 (Kompetenceopbygning) Gennemført udvikling og dokumentation af metode til kontrol af radonsikring. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Koncept for energirenovering af murede facader med tegl er dokumenteret og demonstreret (fra medfinansieret EUDP projekt Energirenovering murede facader) (fortsat fra MP2.2, 2013). MP2.4 (Kompetenceopbygning) Analyse af muligheder samt opstilling af løsningsforslag, for indvendig energi- og fugtrenovering af klimaskærmen, hvor udvendig ikke er mulig, dvs. visse kældre samt bevaringsværdige facader. Statusnotat udarbejdet (fra MP 2.5, 2013 og fortsættes i MP2.3, 2015). Aktivitet 3. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer MP3.1 (Dansk videnspredning) Forslag til hvordan den valgte formidlingsplatform til sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer kan realiseres er udarbejdet (fortsat fra MP3.2, 2013, fortsættes i MP3.2, 2015). 4. Koncepter og markedsudvikling (+ formidling) MP4.1 (Kompetenceopbygning) Enkeltkomponenters samlede impact på en hel bygnings bæredygtighed parameteranalyse er beskrevet. Aktiviteten omfatter dels klimaskærmen, dels installationssystemer, herunder vedvarende energi (fortsat fra MP4.2, 2013). MP4.2 (Dansk videnspredning) Partnerskaberne har igangsat udvikling af systemprodukter til den åbne platform, som fx plug&play facadeløsninger, solenergi tagløsninger og præfab fundamenter i højstyrkebeton, i hver af de 4 klynger (fortsat fra MP4.1, 2013, og fortsættes i MP4.2, 2015). Milepæle 2015 Aktivitet 1. Ny teknologi til bæredygtige bygninger MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Metode udviklet til kapitalisering af den merværdi der tilføres et bæredygtigt byggeri herunder fx øget komfort, mindre sygefravær, bedre produktivitet, øget salgspris m.m.

12 MP1.2 (Kompetenceopbygning) Beskrivelse af koncept for dynamiske facader baseret på bæredygtighedens 3 kvalitetsparametre social-, miljømæssig og økonomisk kvalitet. Dokumenteret i rapport. Aktivitet 2. Bæredygtige renoveringsløsninger MP2.1 (Kompetenceopbygning) Fuldskalaforsøg med ny metode til fjernelse af PCB fra kontaminerede byggematerialer er gennemført. MP2.2 (Kompetenceopbygning) Detaljerede pakkeløsninger til energirenovering ud fra DGNB-kriterier er analyseret. Notat udarbejdet. MP2.3 (Dansk videnspredning) Gennemført temadag med forventet deltagere om indvendig energi- og fugtrenovering af klimaskærmen, hvor udvendig ikke er mulig, dvs. visse kældre samt bevaringsværdige facader (fra MP 2.4, 2014). Aktivitet 3. Dokumentation af bæredygtige bygninger og materialer MP3.1(Dansk videnspredning) Konference med forventet mindst 100 deltagere, heraf forventet halvdelen fra SMV, om bæredygtige løsninger og systemløsninger afholdt. MP3.2 (Dansk videnspredning) Værktøjer, forventeligt i form af webapplikationer til sammenligning af løsningsforslag på delområder og systemer er udviklet og kan anvendes af op mod 1000 virksomheder (primært SMV i rådgiversegmentet) til at finde den mest bæredygtige løsning til såvel nybyg som renovering. MP3.3 (Dansk videnspredning) artikler eller indlæg om nye koncepter, analyseresultater vedrørende sammenligning af løsninger mv. er publiceret eller præsenteret for mindst 200 virksomheder, hvoraf ca. 50% er SMV. Aktivitet 4. Koncepter og markedsudvikling MP4.1 (Dansk videnspredning) Den åbne platform for bæredygtige systemløsninger der kan customizeres til det danske, kinesiske, norske og tyske marked færdigudviklet (fortsat fra MP4.2, 2014). MP4.2 (Udvikling af teknologisk service) Beslutningsstøtteværktøj for energirenovering vendt mod bygherrer, rådgivere og vejledere (udviklet i RK: Energirenovering 2020) er udvidet med kommenteret bæredygtighedsdel, så bæredygtighed indgår i beslutningsprocessen. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Bæredygtigt Byggeri

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Er Danmark i verdenseliten indenfor bæredygtigt byggeri?

Er Danmark i verdenseliten indenfor bæredygtigt byggeri? Er Danmark i verdenseliten indenfor bæredygtigt byggeri? Lidt om mig.. Simon Stig-Gylling Miljø- og Bæredygtighedskonsulent i Dansk Byggeri Ansat i DB siden 2011 Jeg arbejder med: - Cirkulær økonomi -

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder 1. udgave, 2015 Udgiver InnoBYG v/teknologisk Institut Gregersensvej 4, 2630 Taastrup + 45 72 20 29

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed Aktivitetsplan (navn): Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed Aktivitetsplan nr.: Kendskab til de nyeste

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Forord Denne folder er udarbejdet på basis af en serie workshops om Udbud & Bæredygtighed, som blev afholdt i Innobyg udviklingsprojektet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member KPMG Flintholm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Vision - at byggeriet: 1. Afspejler KPMG s værdier 2. Viser KPMG som en dynamisk dansk og international ti virksomhed 3. Viser KPMG

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid Beskrivelse af den nye tjenesteydelse

Læs mere

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri AaK Bygninger stiller krav til bæredygtighed i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune AaK Udvikling Befolkningsudviklingen 2016-2028 stiger

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI Baggrund 40 % af energiforbruget i Europa sker i bygninger (opvarmning,

Læs mere

BÆREDYGTIGT BYGGERI Erfaringer og udfordringer set fra entreprenørperspektiv

BÆREDYGTIGT BYGGERI Erfaringer og udfordringer set fra entreprenørperspektiv BÆREDYGTIGT BYGGERI Erfaringer og udfordringer set fra entreprenørperspektiv Lars Jess Hansen Enemærke & Petersen a/s Hvad ved en entreprenør som Enemærke & Petersen a/s egentlig om bæredygtighed? Social

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og Aktivitetsplan nr.: miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og Aktivitetsplan nr.: miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Med bygningsklasse 2020

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende 2 Agenda 1. Den teknologiske udvikling og materialernes betydning 2. Et eksempel på et cirkulært

Læs mere