DEN NY VERDEN 2008:4 I klimaets navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2008:4 I klimaets navn"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2008:4 I klimaets navn 1

2 Simon Bolwig Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv Om standarder og certificeringsordninger Interessen for produkters CO 2 -fodaftryk Bekymringer for klimaændringer har stimuleret interessen for at beregne den samlede mængde af drivhusgasser, som udledes i de forskellige faser af produkters livscyklus dvs. under deres fremstilling, forarbejdning, transport, salg, brug og bortskafning. I denne artikel 1 omtales resultatet af disse beregninger som produktets CO 2 -fodaftryk, PCF (product carbon footprint), hvor CO 2 -fodaftryket er den totale mængde udledte drivhusgasser for en given aktivitet, og produkt er en vare eller serviceydelse. PCF adskiller sig dermed fra beregninger af drivhusgasudledninger, som udarbejdes for et projekt, en virksomhed eller en leverandørkæde. PCF er et udtryk for produktets potentielle bidrag til den globale opvarmning, GWP (global warming potential), hvor GWP inddrager alle betydelige drivhusgasser, og udtrykkes som effekten på den globale opvarmning af den tilsvarende vægt af CO 2 (CO 2 e). 2 Efter en sammenlægning af alle udledte drivhusgasser i hver fase af et produkts liv, kan PCF udtrykkes som gram eller kilo CO 2 e pr. produktenhed. PCF for en 350 ml Coca-Cola-dåse, som købes, køles, forbruges og derefter smides til genbrug af en forbruger i England, er eksempelvis 170 g CO 2 e. Der kan dog opnås meget forskellige PCF-værdier for det samme produkt, afhængigt af hvilke data og beregninger der anvendes. Der er i løbet af de seneste par år kommet en række private certificeringsordninger, som tilbyder forhandlere og producenter metoder og ekspertise til at beregne og evt. reducere CO 2 -fodaftryket for deres produkter og dertil hørende certificering og mærkning. Flertallet af disse ordninger drives af konsulentfirmaer og i nogle tilfælde af producenter eller forhandlere. Da der endnu ikke findes en dominerende offentlig standard for PCF, med undtagelse af PCF-standarder for transportbrændstoffer, kan man generelt betragte disse ordninger som de facto private standarder. Samtidig udvikler internationale organisationer og nationale myndigheder offentlige PCF-standarder, men disse standarder er med en enkelt undtagelse endnu ikke publiceret. DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv 35

3 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig 36 Erfaringen med andre bæredygtighedsstandarder, som for eksempel økologi og fair trade, rejser spørgsmålet, hvorvidt certificering til PCFstandarder (og til andre klimarelaterede standarder) i fremtiden vil blive vigtig for ulandenes adgang til og indtjening fra eksportmarkederne i Nord. Her tyder meget på, at evnen til at demonstrere klimavenlighed over for forbrugere og investorer bliver en betydningsfuld konkurrenceparameter, især i markederne for fødevarer, som er særlig vigtige for ulandenes eksport. Forskning viser også, at certificering til bæredygtighedsstandarder kan være forbundet med nye indtjeningsmuligheder, men også med omkostninger og risici for virksomheder og landmænd i ulandene (Bolwig et al. 2009). Desuden er det klart, at ulandene har haft meget lidt indflydelse på udviklingen af disse standarder, og at de derfor i nogle tilfælde passer dårligt til de økonomiske og miljømæssige forhold i disse lande og kan diskriminere dem. For eksempel fremsatte den dominerende økologiske certificeringsorganisation i England, Soil Association, et forslag i 2007 om at forbyde eller begrænse luftfragt af økologiske produkter. Denne restriktion ville næsten udelukkende have ramt producenter i ulandene uden at have nogen klar effekt på klimaet (Gibbon & Bolwig 2007). På denne baggrund er der god grund til at beskæftige sig med de nye PCF-standarder og -certificeringsordninger i en udviklingssammenhæng. Internationale organisationer som OECD, International Trade Centre, Verdenshandelsorganisationen, UNCTAD og Verdensbanken har også vist en stigende interesse for private miljøstandarder. I denne artikel diskuteres primært private PCF-ordninger og -standarder og deres betydning for international handel med fokus på udviklingslandenes eksport. Hvorfor beregne CO 2 -fodaftryk for produkter? Det er anslået, at en gennemsnitsforbrugers køb og forbrug i England udgør 20 procent af personens samlede CO 2 -udledninger (Carbon Trust 2006). Tallet omfatter udledninger fra mad og drikke, andre personlige effekter, hårde hvidevarer og andre husholdningsapparater, møbler og andet inventar, tøj og sko, alkohol og tobak, bøger og aviser. Det er derfor værd at undersøge, hvordan information om produkters klimapåvirkning kan påvirke forbrugeradfærd og dermed bidrage til at mindske klimaforandringerne. Undersøgelser i flere OECD-lande antyder, at forbrugerne i stigende grad er interesserede i oplysninger om produkters klimapåvirkning. I EU mener 72 procent af befolkningen, at mærkning af produkters CO 2 -fodaftryk bør være obligatorisk i fremtiden (Gallup 2009). Undersøgelserne viser dog samtidig, at der er mange andre faktorer ud over et lavt PCF, som afgør, hvilke produkter der ender i indkøbskurven.

4 Forbrugerne er generelt skeptiske over for virksomheders påståede klimavenlighed, og de foretrækker derfor også en uafhængig (tredjeparts) verificering af sådanne påstande. Som artiklen viser, har nogle virksomheder reageret på disse forbrugertendenser ved at beregne, reducere og publicere PCF for et begrænset antal produkter. I de fleste tilfælde er initiativerne ikke sat i gang med det primære formål at vinde markedsandele for selve produktet, men snarere for at demonstrere over for kunder, forbrugere og lovgivere, at man gør noget for klimaet. Beregningen af PCF kan også bidrage til at reducere drivhusgasudledningen fra virksomheden og leverandørkæden ved at identificere de vigtigste udledningskilder. Sådanne tiltag kan give en positiv gevinst gennem energibesparelser. Indførelse af PCF i stor skala kan på den anden side også betyde store omkostninger for producenter og eksportører, og kan forringe efterspørgselen for visse producenter og lande (Edwards-Jones et al. 2008). Forskning i globale varekæder viser, at detailhandlere og andre lead firms tæt på forbrugerne i høj grad definerer standarderne for produktkvalitet, og at de samtidig er i stand til at vælte omkostningerne forbundet med at leve op til disse standarder over på producenterne og andre aktører længere nede i kæden. De nye PCF-ordninger og -standarder indebærer således en risiko for en diskriminerende praksis med konsekvenser for konkurrenceevne og handel (Brenton et al. 2009). Det illustreres af de ordninger, der lægger større vægt på udledninger fra transport end fra andre faser af produktets livscyklus, og dermed favoriserer indenlandske producenter over udenlandske. Metodespørgsmål i forbindelse med PCF Den grundlæggende metode til at beregne CO 2 -fodaftryk er livscyklusanalyser (LCA). LCA undersøger de miljømæssige aspekter af og den potentielle påvirkning fra et produkt gennem hele dets livscyklus fra vugge til grav. Der er adskillige metodespørgsmål forbundet med LCA. For det første har International Organisation for Standardization (ISO) siden 1997 offentliggjort en række LCA relaterede standarder (14040, og 14064), mens den mest brugte standard for beregning af CO 2 -fodaftryk for virksomheder og projekter er World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) World Resource Institute s (WRI) Greenhouse Gas Protocol (GHG-P). Der er dog ikke enighed om, hvilken LCA- metode man skal bruge i beregningen af PCF. For det andet vil forskellige afgrænsninger af LCA give meget forskellige resultater, afhængigt af hvilke livscyklusfaser, udledningskilder og drivhusgasser, der medtages, hvilket kombineret med manglen på DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv 37

5 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig 38 metodeenighed nævnt ovenfor giver rige muligheder for manipulation i beregningen af PCF. For det tredje mangler der dækkende LCA-data, især fra udviklingslande. Data er usikre, og man skal ofte anvende flere databaser med forskellige specifikationer for at kunne foretage en LCA. På trods af de store usikkerheder ledsages PCF- beregninger sjældent af metodebeskrivelser eller følsomhedsanalyser. Offentlige PCF-standarder Udviklingen af offentlige PCF-standarder er på et meget tidligt stadie. De fleste af disse standarder ser ud til at blive frivillige i første omgang, med undtagelse af standarder for biobrændsel. Den første standard, som søger at dække en bred vifte af produkter, PAS 2050, blev offentliggjort i oktober 2008 af British Standards Institute og The Carbon Trust. I slutningen af 2008 begyndte ISO udviklingen af en PCF-standard (ISO/NP /2), som ventes publiceret i WBCSD-WRI startede arbejdet med deres Product and Supply Chain GHG Accounting and Reporting Standard i september Denne standard forventes offentliggjort i maj 2010 og vil bl.a. indeholde retningslinjer for beregning og offentliggørelse af PCF for varer og tjenesteydelser. I juni 2008 indledte Japans Økonomi-, Handels- og Industriministerium (METI) udviklingen af en frivillig PCF-ordning. I Frankrig indeholder regeringens nye miljøprogram Grenelle de l Environnement forslag om indførelsen af en national miljømærkning for varer og tjenesteydelser, herunder krav om angivelse af CO 2 -fodaftryket for en række produktkategorier. 3 Endelig bad EU s miljøministre i december 2008 Kommissionen om at undersøge mulighederne for at introducere en PCF-mærkningsordning på EU-niveau. 4 PCF i praksis Femten private PCF-ordninger blev identificeret på verdensplan, og tolv af disse blev undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse i april 2009 (OECD 2009). Tabel 1 viser udvalgte karakteristika for ordningerne. Alle ordninger blev sat i gang i 2007 eller De blev typisk udviklet over halvandet år, hvilket er hurtigt set i lyset af de store metodiske problemer omtalt ovenfor. De undersøgte ordninger dækker Canada, EU, Schweiz og USA. Kun det engelske Carbon Labelling Company opererer også i udlandet. Der udvikles også ordninger i Australien, Kina, New Zealand, Japan, Korea, Sverige og Thailand, men disse blev udeladt fra undersøgelsen, da de endnu ikke var i anvendelse. Seks af ordningerne drives af ikke-kommercielle konsulentfirmaer (typisk ejet af miljøorganisationer) og to af kommercielle virksomheder. De

6 øvrige fire er brugerdrevne ordninger, hvilket vil sige, at firmaet selv beregner CO 2 -fodaftryk for de produkter, de fremstiller eller sælger. Disse ordninger blev drevet af en supermarkedskæde, en importør af bioethanol og to tøj- og skoproducenter. Eksterne midler har bidraget til igangsætningen af mindst fem af ordningerne. To har modtaget offentlig støtte. Anvendte bæredygtighedskriterier To af de undersøgte ordninger foretager udelukkende PCF-beregninger. Otte ordninger indeholder yderligere klimarelaterede certificeringskriterier eller forpligtigelser. I tre brugerdrevne ordninger forpligter virksomhederne sig til at reducere virksomhedens generelle drivhusgasudslip. Certificering i fem ordninger beror på en forpligtigelse til at reducere PCF over en specifik periode, og to af disse ordninger Certified CarbonFree og Stop Climate Change kræver desuden, at produktet gøres CO 2 -neutralt ved hjælp af køb af CO 2 -kreditter efter nærmere angivne regler. De resterende to ordninger indeholder økonomiske incitamenter til at reducere PCF uden at kræve det. Syv ordninger begrænser deres produktanalyser til drivhusgasudledninger, og fire medtager andre miljøkriterier, herunder brug af kemikalier, ressourceanvendelse, økologiske produktionsmetoder, genbrug og transportafstand. Den første gruppe er alle drevet af konsulenter specialiseret i klimaspørgsmål, mens de sidstnævnte er brugerdrevne ordninger iværksat som del af en bredere strategi for virksomhedens sociale ansvar. I ét tilfælde, Verified Sustainable Ethanol Initiative, kombineres PCF med en række miljømæssige og sociale kriterier med det formål at gøre hele Brasiliens ethanolindustri mere bæredygtig. Mange brugere af de konsulentdrevne ordninger anvender PCF som en del af en bredere strategi for virksomhedens sociale ansvar. Produkttype, mængde og oprindelse Fem ordninger tilbyder PCF for alle varer og tjenesteydelser. Resten begrænser sig til de produkttyper, som operatøren er specialiseret i (føde- og drikkevarer, tøj, fodtøj og biobrændsel). Der kunne ikke laves en fuldstændig opgørelse over produkter certificeret af de 12 ordninger. Det er dog klart, at PCF ikke er begrænset til føde- og drikkevarer, for hvilke livscyklusanalyser er relativt simple, men at de også laves for mere komplekse varer (f.eks. mobiltelefoner) og tjenesteydelser, som er mere metodisk krævende. Den største ordning målt i antal produkter er Carbon Reduction Label, som drives af det engelske Carbon Labelling Company (ejes af The Carbon Trust), og som siden 2007 har certificeret 2800 produkter. De resterende 11 ordninger har tilsammen beregnet DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv 39

7 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig 40 PCF for ca. 200 produkter. Ikke alle fodaftryk bliver imidlertid offentliggjort, men bruges internt i virksomhederne og leverandørkæderne til reduktionsformål. Det var ikke muligt at opregne alle brugerne af ordningerne, så her gives nogle eksempler. Carbon Reduction Label bruges af Coca-Cola Great Britain, PepsiCo (Tropicana juice) og Continental Clothing, mens en række firmaer på det tyske marked, f.eks. Voelkel GmbH (juice) og Platanera Rio Sixaola (bananer), har fået certificeret produkter af Stop Climate Change. Få produkter har til dato fået beregnet CO 2 -fodaftryk, hvilket afspejler, at ordningerne endnu er nye, at der er omkostningsmæssige og tekniske udfordringer, og at der fortsat er usikkerhed blandt brugerne om fordelene ved PCF. Den franske supermarkedskæde Casino har kun mærket 33 ud af de planlagte 3000 næringsmidler af eget mærke. I den anden ende af skalaen har Marshalls i England publiceret PCF for 503 have- og landskabsprodukter. Sammenligner man antallet af PCF-certificerede produkter med brugernes tidligere udtalelser, er det tydeligt, at mange ikke har levet op til egne målsætninger på området. Der blev ikke fundet beviser for en stærk diskriminering af importerede produkter. Syv ordninger tilbyder PCF for alle produkter uanset deres oprindelsesland, medens tre ordninger kun analyserer indenlandsk producerede varer. Én ordning henvender sig udelukkende til brasilianske bioethanolproducenter. Afgrænsning og gennemsigtighed af PCF-analyserne Ni ordninger hævdede at omfatte drivhusgasudledninger fra alle faser i produktets livscyklus i PCF-beregningerne, mens to fokuserede på produktionsfasen, og én lod afgrænsningen være afhængig af kundens ønsker. Men alle faser betyder tydeligvis forskellige ting i de forskellige ordninger. For eksempel er udledninger fra fremstillingen af produktionsmidler udeladt i den ellers meget detaljerede PAS 2050 standard, som anvendes af bl.a. Carbon Reduction Label. Isoleret set medfører det en skævhed mod ulandene, hvor produktionen typisk er mindre kapitalintensiv end i industrilandene. Stop Climate Change indregner denne kilde, men vælger at se bort fra udledninger fra transport af produktet til forbrugerens hjem. De fleste ordninger er dog mindre åbne om, hvordan de afgrænser deres PCF-analyser, hvilket gør identifikation af sådanne skævheder umulig. Den manglende gennemsigtighed og ensartethed i PCF-analyserne hæmmer også sammenligningen af PCF for produkter certificeret af forskellige ordninger. For eksempel har forbrugsfasen stor betydning for kaffes PCF; brygningsfasen udgør således ca. 70 procent af den totale drivhusgasudledning fra en kop sort kaffe (Büsser et al. 2008).

8 Får transportfasen særbehandling? Drivhusgasudledninger fra varetransport over lange afstande har været genstand for megen kritik i de senere år, specielt for fødevarer og særligt i lande som England og Frankrig. I den sammenhæng har supermarkedskæder og private standardorganisationer forsøgt at måle, publicere og begrænse udledninger fra varetransport, mens landbrugets interesseorganisationer i f.eks. England har brugt argumentet i køb lokalt -kampagner. Men et fokus på udledninger fra transport frem for fra de andre faser i produktets livscyklus kan diskriminere lande, som ligger langt fra de store markeder, herunder typisk udviklingslandene. Disse har desuden ofte ringe adgang til energieffektive transportsystemer, især jernbaner og store containerskibe. Samtidig viser en række LCA-studier, at favorisering af lokaltproducerede varer ikke garanterer en reduktion i drivhusgasudledningerne. Det skyldes, at de produktionsmetoder, der anvendes i andre regioner eller lande, kan være mere CO 2 -effektive end dem, der bruges lokalt og i en sådan grad, at det kan opveje den højere udledning fra transport. Transportmåden skib, jernbane, fly eller lastbil og den teknologi, som anvendes inden for hver måde, kan også have en stor indflydelse på PCF. I den henseende kan den CO 2 -effektive skibstransport i nogle tilfælde være en fordel for fjerntliggende producenter. Eksempelvis er udledningerne ved at transportere broccoli km fra Ecuador til Sverige kun 40 procent af udledningerne ved at foretage transporten de km med lastbil fra Spanien (Angervall et al. 2006). Alle undersøgte ordninger med undtagelse af én indregner transportfasen i PCF op til mindst grossistleddet og i de fleste tilfælde helt op til detailhandleren, og nogle medregner også transporten ud til forbrugerens bopæl. Hvis vi antager, at beregningerne også tager højde for de anvendte transportmåder, så betyder det, at ordningerne i det mindste ikke undervurderer udledningerne fra transporten eller overser de mere miljøbelastende transportmåder såsom fly og lastbil. Det blev også undersøgt, om ordningerne lægger særlig vægt på transportrelaterede drivhusgasudledninger. Kun Patagonia s Footprint Chronicles ser ud til at gøre dette ved at angive den afstand, som produktet har tilbagelagt fra råmaterialestadie til firmaets fordelingscenter i Nevada. Det tyder således på, at ordningerne ikke generelt diskriminerer produkter fra fjerntliggende lande. Diskussion og konklusion PCF-beregninger udføres af omkring 15 private certificeringsordninger på verdensplan. De drives hovedsageligt af små konsulentfirmaer og nogle gange af grossister, supermarkedskæder og producenter af mærkevarer. DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv 41

9 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig 42 Carbon Reduction Label i England er uden sammenligning den største ordning og den eneste, der opererer internationalt. Der er dog store forskelle mellem ordningerne, hvad angår størrelse, antal certificerede produkter, certificeringskriterier, hvordan PCF beregnes og verificeres og gennemsigtigheden af de anvendte kriterier og metoder. En sådan forskellighed observeres ofte, når standarder indføres i et nyt område. Det er sandsynligt, at naturlig selektion samt fremkomsten af offentlige (internationale) standarder vil føre til en vis harmonisering med hensyn til de nævnte aspekter. Relativt få certificerede produkter har indtil videre fundet vej til butikkerne. Det skal ses i lyset af de ofte store omkostninger og tekniske udfordringer forbundet med PCF og af, at ordningerne er meget nye. Ejerne af mange af ordningerne fortæller, at der er stor interesse for PCF hos producenter og forhandlere, og at de udvider deres kundekreds og produktserie, men det er endnu ikke muligt at se en klar tendens. Det er dog sandsynligt, at den igangværende udvikling af internationale PCF-standarder og nationale tiltag som det franske yderligere vil stimulere interessen og kapaciteten for PCF-certificering. Forbrugerne er interesserede i information om produkters CO 2 -fodaftryk, men det er usikkert, hvor meget en sådan oplysning vil påvirke deres valg. Dertil kommer den udbredte skepsis over for virksomheders påstande om egen miljøvenlighed. Det tyder på, at der er grænser for de direkte økonomiske gevinster af PCF gennem øget salg, og at størrelsen af gevinster afhænger af større gennemsigtighed, brug af tredjeparts verificering og effektiv forbrugeroplysning f.eks. gennem mærkning. PCF bruges også af virksomheder til at identificere CO 2 hotspots og dermed til at opnå en omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasudslip gennem målrettede materiale- og energibesparelser både i egen virksomhed og hos underleverandører. PCF kan dermed også bidrage til at opfylde fremtidig lovgivning på klima- og energiområdet. Der er mange eksempler på, at sådanne besparelser giver en nettogevinst. Det er dog usikkert, om PCF-tilgangen i den sammenhæng er mere omkostningseffektiv end opgørelser af CO 2 -fodaftryk for enkelte virksomheder og leverandørkæder. Nationale regeringer og internationale organisationer har hidtil spillet en lille rolle i udviklingen af PCF-standarder og -certificeringsordninger (men interessen synes dog at vokse). En vigtig undtagelse er det engelske Miljø- og Landbrugsministerium (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra), som støttede udviklingen af den første offentlige PCF-standard (PAS 2050) og tog initiativ til at etablere The Carbon Trust. I Frankrig har Miljø- og Energistyrelsen (Agence de l Environnement et de la Maîtrise de l Energie, ADEME) støttet etableringen af to private PCF-ordninger. Fra 2011 skal den måske gennemføre en national, obligatorisk ordning i samarbejde med den

10 Nationale Standard Organisation (Association Française de Normalisation, AFNOR). I EU diskuterer man muligheden for at indføre en frivillig PCF-certificeringsordning. Hvordan skal ulandenes regeringer og eksportvirksomheder (og deres donorer) stille sig over for fremkomsten af PCF-standarder og -certificeringsordninger og lignende private tiltag og krav til virksomheders dokumentation og reduktion af drivhusgasudslip? På kort sigt vil fænomenet nok være begrænset og dets effekter på handel og udvikling meget små. Men ovenstående diskussion antyder, at mange eksportører i ulandene om 5-10 år vil blive afkrævet dokumentation for og måske også reduktion af CO 2 -fodatrykket for deres virksomhed, produkter og leverandørkæder af deres kunder i Nord, og måske også af myndigheder. For biobrændsel gælder sådanne krav allerede i nogle lande. Følgende tiltag synes vigtige set i lyset artiklens analyser: Deltag i udviklingen af offentlige PCF-standarder for at begrænse skævheder mod ulandene og for at tilgodese ulandenes begrænsninger med hensyn til LCA-data og -analysekapacitet. Gør det samme for de vigtigste private standarder og certificeringsordninger. Opbyg faglig kapacitet på universiteter og i konsulentfirmaer inden for CO 2 -regnskaber og LCA mere generelt, relaterede internationale standarder (ISO, GHG-P, PAS 2050) og energibesparelser. Opbyg relevante og tilgængelige LCA-databaser, og etabler samarbejder og services, der kan nedbringe den enkelte virksomheds omkostninger til LCA-analyser, dokumentation og certificering. Oplys virksomheder om klimarelaterede private og offentlige standarder og certificeringer i de relevante markeder. Baseret på konkrete behovsanalyser, etabler incitamenter og programmer til fremme af drivhusgasreduktioner i eksporterhvervene, inklusive energibesparelser og øget brug af vedvarende energi. Simon Bolwig er seniorforsker på DTU Klimacenter, Risø. Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Danmarks Tekniske Universitet DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv Ellen-Marie Bentsen har oversat dele af rapporten Bolwig, S. & P. Gibbon. 2009, som denne artikel er baseret på. 43

11 44 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig

12 DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv 45

13 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig 46 Noter 1 Artiklen er delvist baseret på S. Bolwig & P. Gibbon (2009). 2 GWP-værdien for 1 kilo af en drivhusgas varierer imellem de forskellige drivhusgasser, f.eks. svarer effekten af 1 kilo metan til 25 kilo CO 2. 3 Grennelle 1 blev vedtaget 3. august 2009 og etablerer rammen for Grenelle de l Environnement. Især Article 54 angår forbrugeroplysning om de sociale og miljømæssige aspekter af produkter. Grenelle 2 forventes at blive vedtaget inden udgangen af 2009 og indeholder specifikke love, der skal udmønte Grenelle de l Environnement. Article 85 i Grenelle 2 lovforslaget (Senat udkast, per august 2009) angår udmøntningen af miljømærkning af produkter igennem ændringer i den eksisterende Code de consommation samt krav om forbrugeroplysning om CO 2 -udledningen fra transportmidler anvendt i leveringen af varer eller tjenesteydelser. Det foreslås bl.a., at fra 1. januar 2011 skal forbrugerne oplyses ved hjælp af mærkning eller på anden passende måde om indholdet af drivhusgasser (udtrykt i CO 2 e) af produkter og deres emballage såvel som deres forbrug af naturressourcer eller deres effekter på miljøet igennem deres livscyklus (forfatterens oversættelse fra fransk). 4 Hvad angår offentlige (obligatoriske) standarder for biobrændsel, indeholder EU s bekendtgørelse om vedvarende energi fra marts 2009 krav til drivhusgasudledninger for transportbrændstoffer (EC 2009), mens Californiens Low Carbon Fuel Standard fra 2011 bl.a. kræver, at selskaber nedbringer den samlede CO 2 -intensitet i deres forskellige brændstoffer. Litteratur Angervall, T., B. Florén & F. Ziegler Vilken bukett broccoli väljer du? Göteborg: Swedish Institute for Food and Biotechnology. Bolwig, S. & P. Gibbon Overview of product carbon footprinting schemes and standards. Report for the OECD Trade and Agriculture Directorate. Draft, 8 June Paris: OECD. Bolwig, S., P. Gibbon & S. Jones The economics of smallholder organic contract farming in tropical Africa. World Development vol. 37, no. 6: Brenton, P., G. Edwards-Jones & M. Friis-Jensen Carbon labelling and low-income country exports: A review of the development issues. Development Policy Review vol. 27, no. 33: Büsser, S., R. Steiner & N. Jungbluth LCA of packed food products the function of flexible packaging. Report for Flexible Packaging Europe. Uster: ESU-services Ltd. Carbon Trust The carbon emissions generated in all that we consume. London: The Carbon Trust. EC Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources. Brussels: Commission of the European Communities.

14 Edwards-Jones, G., K. Plassmann, E.H. York, B. Hounsom, D.L. Jones & L. Milá i Canals Vulnerability of exporting nations to the development of a carbon label in the United Kingdom. Environmental Science and Policy vol. 12, no. 4: Gallup Organisation Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production. Analytical report. Flash Euro Barometer Series no Gibbon, P. & S. Bolwig The economic impact of a ban on imports of air freighted organic products to the UK. DIIS Working Paper 2007/23. København: Dansk Institut for Internationale Studier. DEN NY VERDEN 2008:4 Produkters CO 2 -fodaftryk i et udviklingsperspektiv 47

15 DEN NY VERDEN 2008:4 Simon Bolwig 48

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER 4.5.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 124/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland

Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland Producentansvarsordninger er populære i Frankrig Producentansvar Frankrig

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Virker virkemidlerne? Forside

Virker virkemidlerne? Forside Virker virkemidlerne? Forside - Om omstilling til vedvarende energi i EU Jakob Elkjær, Tue Damsø og Rasmus Bo Hansen VEJLEDERE Tyge Kjær og Rikke Lybæk Titelblad Navne: Jakob Elkjær, Tue Damsø og Rasmus

Læs mere

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING HANDEL VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING I VERDENS FATTIGSTE LANDE HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Bachelorprojekt Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Sabine Bøge Larsen Sofie Stage Pedersen Juridisk vejleder: Elisabeth Thuesen Økonomisk vejleder: Jens

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk affald Tyskland Adfærdsnormer afgørende for genanvendelse

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere