Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år."

Transkript

1 Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen til borgere, kommuner, erhvervsliv, medarbejdere m.fl. er vigtig for at skabe synlighed, motivation og involvering. Der er behov for at formidle formål med igangsatte initiativer og opnåede resultater af gennemførte projekter. Der skal kommunikeres om både planlagte tiltag og resultater af gennemførte aktiviteter. Kommunikationen har til formål både at informere samt at motivere og skabe ejerskab til andre klimaindsatser. Regionen vil i 2013/14: Udarbejde en kommunikationsstrategi for information til og dialog med regionens interne og eksterne interessenter Region Syddanmark, den geografiske enhed Fælles ansøgning til ELENA-ordningen I efteråret 2012 gennemførte Regionen et forprojekt, hvor potentialet for energirenoveringer i offentlige bygninger og anlæg blev kortlagt. Analysen viste, at potentialet for investeringer i energirenoveringer anslog sig til ca. 400 mio.kr., samt at der var bred interesse for et videre samarbejde om en fælles ansøgning til EU s ELENA-ordning. 16 kommuner har i løbet af foråret 2013 givet bindende tilsagn om deltagelse i udarbejdelse af en fælles ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank (EIB). En nærmere analyse af energisparepotentialet har vist, at der i årene blandt de deltagende kommuner, og Regionen er et ønske om at gennemføre energirenoveringer for ca. 650 mio. kr. i den offentlige bygningsmasse. Hvis ansøgningen imødekommes, kan parterne bag ansøgningen modtage op til 30 mio.kr. til teknisk bistand til forberedelse af energiinvesteringerne. EU har iværksat en støtteordning, ELENA-ordningen. Gennem ELENA-ordningen gives der støtte på op til 5 % af investeringsbeløbet. Støtten kan anvendes af ansøgeren til at ansætte personale og/eller hyre eksterne rådgivere til den fornødne tekniske bistand til at forberede investeringerne. ELENA-ordningen kan således medvirke til at frem-

2 skynde og kvalificere indsatsen og dermed bidrage til at fremme systematiske energibesparelser i kommunernes og Regionens bygninger. Regionen vil i 2013: Det forventes, at Region Syddanmark på vegne af kommunerne og Regionen som virksomhed indsender en ansøgning til den Europæiske Investerings Bank (EIB) i 3. kvartal af 2013 med samlede energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse blandt parterne på ca. 650 mio. kr. i perioden Region Syddanmark indgår i projektet med: - Finansiering af forprojektet - Bidrager med kr. til ansøgningsfasen - Bidrager med data og projektledelse - Forventet investering i energirenoveringer i egne bygninger på 65 mio.kr. i Strategisk Energiplanlægning Samtlige 22 kommuner i regionen, flere energiselskaber, Lean Energy og Regionen er gået sammen om at udarbejde en ansøgning til Energistyrelsens pulje om Strategisk Energiplanlægning. Alle relevante parter i regionen, herunder energiselskaber, erhvervslivet m.fl. inviteres til at deltage i det fremadrettede arbejde med Strategisk Energiplanlægning. Målet med samarbejdet er at skabe en hurtigere og mere omkostningseffektiv omstilling af energisystemet fra fossile brændsler til vedvarende energikilder, skabe grøn vækst og beskæftigelse samt at reducere CO 2 - udledningen. Formålet med Strategisk Energiplanlægning (SEP) er at etablere et strategisk plangrundlag for implementeringen af fremtidens energisystem. Strategisk Energiplanlægning er en kommunal planlægningsopgave. Der er tale om en frivillig opgave, og bl.a. derfor har ikke alle kommuner afsat ressourcer til opgaven, mens andre mangler ressourcer til at løse opgaven og efterspørger tværkommunalt samarbejde. Implementering af planen kræver involvering af mange parter og store investeringer. Et af hovedformålene i projektet er at skabe et tidligt og forpligtende samarbejde mellem parterne. SEP er et væsentligt redskab i bestræbelserne for, at Region Syddanmark kan leve op til målet om at reducerer CO 2 -udledningen med 40 % i regionen i Region Syddanmark inviterede i efteråret 2012 i samarbejde med Sønderborg Kommune/Project Zero, SE og 3F, aktørerne på energiområdet til et regionalt samarbejde om Strategisk Energiplanlægning. På mødet var der bred opbakning til at samarbejde om en ansøgning til Energistyrelsens Pulje til Strategisk Energiplanlægning.

3 Regionen vil i 2013: Der fremsendes en ansøgning til Energistyrelsen senest den 3. juni Hvis der opnås tilsagn fra Energistyrelsen, vil projektperioden forløbe fra 1. januar juli Flere parter i konsortiet bag ansøgningen har udtrykt interesse for, at samarbejdet skal videreføres, uanset om der opnås støtte fra Energistyrelsen. Sideløbende med ansøgningen, arbejder parterne i konsortiet videre med bl.a. kortlægning af biomasseressourcer og energisystemets infrastruktur. Transport Transporten udgør ca. 1/3 af den samlede CO 2 -udledning i geografien Region Syddanmark. Der er derfor behov for indsatser, der dels kan medvirke til at reducere transportbehovet, dels kan medvirke til at omlægge transporten til alternative drivmidler. En stor del af regionens kommuner har bæredygtig mobilitet på dagsorden i forhold til både klima og mobilitet. Regionen oplever derfor også en kommunal efterspørgsel efter regionale og tværgående initiativer på området, som kan tilgodese både mobilitet og klima. I forbindelse med Strategiske Energiplaner vil alternative drivmidler til transport blive behandlet. Regionen vil invitere kommunerne til dialog om fælles initiativer, f.eks.: Kortlægningsværktøjer til kortlægning eksisterende bilpark og brændstofforbrug Værktøjskasse eksempler på konkrete mobilitetsværktøjer: Fx oversigt over potentialer og barrierer ved valg af forskellige grønne transportmidler cykel, el cykel, el scooter, el bil, hybrid bil, biogas bil, adfærdskampagner m.m. Implementeringsværktøjer interessentanalyse, justering af værktøjer i forhold til den aktuelle målgruppe og det konkrete formål, forretningsmodeller. Evalueringsværktøjer opfølgningsværktøjer, der kan skabe overblik over værktøjernes effektivitet og give mulighed for justeringer undervejs. Regionen vil i 2013/14 Invitere kommunerne til dialog om behovet for tværgående indsatser

4 Region Syddanmark som virksomhed For at sikre målopfyldelse af 40 % CO 2 -reduktion i 2020 samt delmålene om besparelser på hhv. 7 % for varme og 13 % for el er der igangsat en række handlinger primært for at effektivisere energiforbruget i egne bygninger. Ud over indsats for at reducere energiforbruget i bygningsmassen, er der behov for at iværksætte indsatser til at fremme mere bæredygtig transport, mere energieffektive indkøb m.m.. En del af disse initiativer er beskrevet i nedenstående, men der henvises endvidere til Energi- og Miljøredegørelsen, hvor der er yderligere beskrivelser af relevante tiltag. Energioptimering af bygningsmassen, herunder ELENA Overordnet sættes der systematisk fokus på energibesparelser i bygningsmassen gennem ELENA-projektet, hvor Regionen som virksomhed har meldt energiinvesteringer for 65 mio. kr. ind. Indsatsen forventes at føre til CO 2 -reduktion på 1460 ton/år. Øget andel af VE og grøn strøm i Regionens energiforsyning Regionen vil de kommende år arbejde for at en stadig større andel af Regionens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Der er etableret m 2 solceller på regionens bygninger i I 2013 etableres der yderligere solceller på Regionens bygninger, og der arbejdes med indkøb af energi baseret på højere andel af vedvarende energikilder. Regionsrådet besluttede i juni 2012 at investere i solceller til opsætning på Regionens bygninger. Samlet forventes der at være etableret ca m 2 solceller med udgangen af Solcellerne forventes at producere 3275 MWh årligt. Dette svarer til 3,6 % af sygehusenes samlede elforbrug. Region Syddanmark har med udgangspunkt i en regionsrådsbeslutning årligt indkøbt vandstrømsbeviser fra norske vandkraftværker til en værdi af kr. Vandstrømsbeviser øger ikke andelen af vedvarende energi i energiforsyningsstrukturen og bidrager derfor heller ikke til reelle CO 2 -reduktioner. Indkøb af disse beviser er indstillet. Regionen vil i 2013: Etablere et grundlag for, hvordan der opnås en større andel af vedvarende energi i energiforsyningen, fx om Regionen kan få strøm for egen vindmølle og/eller etablere grundlag for indkøb af strøm, som i højere grad tilgodeser øget integration af vedvarende energikilder. Etablere solceller på egne bygninger, så der samlet opnås et areal på m 2 solceller

5 Transport Regionen har 2013 gennemført en kortlægning af CO 2 -udledningen fra egen bilpark. Der eksisterer p.t. ikke en central indberetning af kørselsforbruget og -mønstret, ligesom det er de decentrale enheder, der suverænt bestemmer indkøbet af vognpark. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et system for central indmelding af kørselsforbruget, der kan effektivisere fremtidige kortlægninger og beregninger af egen vognparks CO 2 -udledninger Udvikle vurderingskriterier, der anvendes ved indkøb af nye biler, så det sikres, at forbrug af drivmidler er optimeret og/eller, at køretøjerne anvender drivmidler baseret på vedvarende energi. På længere sigt vil Regionen arbejde for en kortlægning af CO 2 -belastning fra udliciteret kørsel (fx siddende og liggende patientkørsel, varerkørsel m.m.) Energi- og miljøledelse Der arbejdes ikke systematisk med energi- og miljøledelse i Regionens institutioner/enheder. Flere sygehuse har på eget initiativ arbejdet med energi- og miljøledelse. Bagrund Energi- og miljøledelse fungerer som styringsinstrumentet, der skal sikre effektiv prioritering, koordination og implementering af energieffektive løsninger. Energiledelse kan bidrage væsentlig til styring af Regionens klimaarbejde. Figuren illustrerer, hvordan arbejdet med Energi- og miljøledelse kan betragtes som en cirkulær proces, hvor der metodisk og systematisk arbejdes med Regionens energi- og miljøarbejde. Dette sker gennem et fortløbende arbejde med mål, planlægning, implementering og opfølgning. Arbejdet med energiledelse betyder, at indsatsen synliggøres, dokumenteres og kvalitetssikres.

6 Planlæg (plan) Gennemføre (do) Opfølgning (act) Kontrol (check) Indførelsen af Energi- og miljøledelse rummer store potentialer for såvel økonomiske besparelser som CO 2 - reduktioner. Erfaringer viser således, at arbejdes der systematisk med energiledelse, kan der opnås væsentlige energibesparelser. En stor del af disse besparelser kan erfaringsmæssigt opnås gennem mindre investeringer og adfærdsændringer. Energigruppen ser energiledelse som et relevant styringsværktøj. Systematisk energiledelse vil sikre synlige lokale mål for indsatsen, fremdrift i arbejdet samt gennemsigtighed og læring på tværs af organisationen. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et forslag til implementering af Energi- og miljøledelse i Regionens enheder/institutioner Opbygning af system til monitorering, Systematiske opfølgning og evaluering af de givne indsatser er helt essentiel i arbejdet med at sikre effektiv implementering og målopfyldelse. En systematisk monitorering og evaluering kan samtidig også medvirke til at sikre effektiv vidensdeling og aktiv læring, da der skabes en gennemsigtighed i forhold til de enkelte indsatsers output og outcome og dermed mulighed for aktiv læring på tværs af indsatser og områder. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et monitoreringssystem der måler på såvel output som outcome. Indkøb af energiforbrugende udstyr

7 Regional Udvikling har sammen med Indkøbs-, Bygnings-, IT-afdelingen og Medicoteknik etableret et ad hoc samarbejde om at udvikle fælles vurderingsparametre således, at produkters/servicesydelsers energiforbrug i drift kan indgå i beslutningsgrundlaget ved indgåelse af indkøbsaftaler. Formålet med det tværgående samarbejde er at skabe et fagligt grundlag, der kan bidrage til en skærpet og systematisk inddragelse af energiforbrug i indkøb. Regionen indkøber årligt for ca. 5 mia. kr., og er dermed en af Danmarks største indkøbere. Indkøbets omfang betyder, at en omlægning af efterspørgselen kan have stor betydning på såvel CO 2 -udledning som grøn vækst. Øget systematisk inddragelse af energiforbruget i indkøbssituationen medvirker til, at Regionen kan spare energi i driftsanvendelsen, og dermed generer såvel økonomiske besparelser samt bidrage til CO 2 - reduktioner. Herudover kan et systematisk fokus på energioptimeret indkøb bidrage til grøn vækst og beskæftigelse. Intelligente offentlige indkøb, hvor energieffektivisering vægtes som en væsentlig parameter, kan lede til innovative teknologiudviklinger og styrke markedet for energioptimerede produkter. Regionen vil derfor i 2013/14: RU vil i samarbejde med Indkøbs-, bygnings-, IT-afdelingen og Medicoteknik udvikle et vurderingsværktøj til at sikre, at der i indkøbet tages hensyn til energiforbruget i driftsfasen sammen med hensynet til økonomi og kvalitet. Incitamentstruktur der fremmer energibesparelser og tværgående indsatser En af de store udfordringer i energiarbejdet er, at det er vanskeligt at motivere Institutioner og enheder til fælles, tværgående indsatser. Som konsekvens heraf er det vanskeligt at sikre målopfyldelse, ligesom der er stor risiko for, at synergieffekter og stordriftsfordele ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Udfordringen med at skabe engagement i enhederne er beskrevet som en væsentlig faktor i afrapporteringen af Kurveknækkerkampagnen. Regionen vil i 2013/14: Udvikle og implementere af en incitamentstruktur, der motiverer enhederne til at indgå i energibesparelsesinitiativer som er helt eller delvis igangsat, koordineret og/eller finansieret af centrale enheder. Adfærd

8 Energibesparelser opnås ikke alene gennem tekniske tiltag, installationer og ændret energiforsyningsstruktur. Et centralt element i målopfyldelsen er den daglige adfærd. Ofte handler det om at skabe en klar bevidsthed om betydningen af egen adfærd i de daglige gøremål. Gennem en aktiv indsats kan man ændre rutiner og normer for daglig adfærd. Selv mindre ændringer i adfærd kan betyde store besparelser. Regionen vil i 2013/14: Kortlægge indsatsområde(r) for de umiddelbart største gevinster ved adfærdsændringer Fremsætte forslag til indsatser/kampagner, der kan medvirke til at ændre adfærd

9 Sundhedsfremme Region Syddanmark har jf. sundhedsloven ansvaret for at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet. Det gøres via temadage, via et tidsskrift og en hjemmeside (dialog-net.dk), samt forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Der er årligt gennemført 6-8 temadage. Temamøderne tilrettelægges i samarbejde med kommuner. Desuden rådgives kommuner individuelt på efterspørgsel. Desuden gennemfører Region Syddanmark en gang i hver valgperiode en sundhedsprofilundersøgelse, Hvordan har du det? I foråret 2013 blev spørgeskemaer udsendt til over borgere i Syddanmark. Ca. 2/3 af disse er kommet retur. Disse data bearbejdes, og den endelige rapport forventes at foreligge til marts 2014, og den vil der være et planlægningsgrundlag for kommunerne i deres fremadrettede sundhedsarbejde. Handlinger Rådgivningsopgaverne til kommunerne på forebyggelsesområdet fortsætter fremover. Dog forventes rådgivningen fremover i højere grad at fokusere på gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan understøtte den kommunale indsats. Desuden har regionsrådet bevilliget midler til et ambitiøst projekt om Tidlig opsporing og forebyggelse. Målet er at yde en proaktiv og forebyggende indsats til borgere, inden de bliver patienter. De praktiserende læger er omdrejningspunktet i projektet, hvor kommunerne er afgørende medspillere som leverandører af de sundhedstilbud, som de praktiserende læger kan henvise til.

10 Reducere forbrug af miljøfremmede- og hormonforstyrrende stoffer I forhold til Regionens mål om at nedbringe indholdet af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer, sker det primære arbejde i indkøbsafdelingen. Fælles vurderingsparametre i indkøbet Regional Udvikling og Indkøbsafdelingen arbejder for indførelse af vurderingskriterier for klima- og bæredygtighedsparametre og herunder produktets indhold af miljøfremmede stoffer. Kriterierne skal anvendes som guidelines i indkøbet sammen med kriterier omkring økonomi og kvalitet. Der eksisterer ikke p.t. eksplicitte og systematiske vurderinger i indkøbssituationen af produktets/servicesydelsens klima- og miljøbelastning. Vurderingskriterier, der kan anvendes sammen med hensynet til økonomi og kvalitet, kan medvirke til en målrettet indsats. Der eksisterer allerede en række vurderingsparametre udviklet af både offentlige og private indkøbere, som arbejdet tager sit naturlige afsæt i. Derudover er indkøbsafdelingen med i en tværregional miljøgruppe med deltagelse fra bl.a. Miljøstyrelsen. Miljøgruppen har fokus på udarbejdelse af et konkret miljøværktøj, der kan anvendes i vurderingen af, om et udbud har mulighed for implementering af miljøkrav. Miljøstyrelsen går forrest og bidrager med viden og erfaring. Regionen vil i 2013/2014: Arbejde for at udvikle kriterier, der skal sikre et bedre fagligt grundlag og et større fokus hos den enkelte indkøber i forhold til. indkøb af produkter og serviceydelser som er bæredygtige, og herunder bl.a. energieffektive og med mindst mulig indhold af miljøfremmede stoffer. Partnerskab for offentlige grønne indkøb Indkøbsafdelingen og Regional Udvikling har igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for at Region Syddanmark kan tilslutte sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) Med tiltrædelse af partnerskabet får Region Syddanmark mulighed for at være på forkant med udviklingen, gennem adgang til sparring og videndeling med indkøbere fra andre regioner og kommuner samt leverandører.

11 Samtidigt forventes deltagelsen at skabe endnu større synlighed om Regionens klima- og miljøbevidsthed, ligesom partnerskabet kan bidrage til en fælles kommunikativ platform for de gode historier og resultater af arbejdet. en for partnerskabet, som blev dannet i 2006, er et ønske om at bruge de offentlige indkøb strategisk til at fremme en grøn omstilling af markedet. Partnerskabet er et forpligtende samarbejde om at formulere og nå konkrete mål i arbejdet med udbud og indkøb. Den offentlige sektor indkøber for over 200 milliarder om året, fælles indsatser og mål har derfor stor effekt på markedet. Partnerskabet har som formål at animere offentlige forvaltninger og organisationer til i deres indkøb at trække i samme retning og således drive markedet mod grønnere og mindre miljøbelastende produkter og løsninger. Dette skal bl.a. ske gennem at formulere fælles indkøbsmål, der danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og fremtidige indkøbsaftaler. Organisatorisk indebærer medlemskabet, at Regionen involverer sig i tværkommunale og tværregionale fagspecifikke arbejdsgrupper på forskellige miljøområder. Ligesom Regionen skal arbejde for at tilslutte sig en række specifikke kriterier, som partnerskabet er etableret omkring. Regionen vil i 2013: Komme med anbefaling til om Region Syddanmark skal tilslutte sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) PCB-screening af regionens bygninger I 2012 er der gennemført en undersøgelse af PCB-belastningen i Regionens bygninger. Konklusionen var at der i bygninger på OUH og SVS er behov for yderligere handling. Region Syddanmark besluttede i efteråret 2012 at gennemføre en undersøgelse af Regionens bygninger for indhold af PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) i indeklima og bygningsdele. Samlet set blev der konstateret totalindhold af PCB over kriteriet for farligt affald i 14 ud af de 97 analyserede materialeprøver. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af Energi- og Miljøredegørelsen. Regionen vil i :

12 Nedbringe PCB-niveauet i indeklimaet gennem: På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg renoveres facaderne på de to bygninger over de næste par år. På Odense Universitetshospital i Odense udskiftes lysarmaturerne i den pågældende bygning. Grønne hospitaler Region Syddanmark har fået tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsen til 3 projekter. Miljøministeriet vil finansiere op til 35 % af omkostningerne til gennemførelse af følgende forprojekter. Effektiv affaldshåndtering, Vejle Sygehus, Opsamling og brug af regnvand i vaskerier, Udvikling af aktiv bygningsfacade baseret på LCA til hospitaler. Miljøministeren og Danske Regioners formandskab blev i november 2012 enige om, at regionerne og Miljøministeriet i fællesskab skal identificere såkaldte Miljøteknologiske fyrtårnsprojekter, der dels imødekommer miljømæssige udfordringer og dels understøtter erhvervsudvikling og vækst i Danmark. Regionen vil i 2013: - Gennemføre forprojekter indenfor de tre områder, hvor miljøstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden 2012-2013 Udvalget er nedsat af Regionsrådet for perioden 1.1. 2012 31.12.2013. Udvalgets medlemmer Formand: Næstformand: Jacob Isøe Klærke

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Finansiering og ESCO KMO 205 Ver. 3.0 21.08.2013 Agenda Indledning Finansiering af energibesparelser ESCO og incitamentsmodeller Learning points Perspektivering

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi indsatsen Fredensborg Kommune Hvordan lige pludselig så stor fokus på energi og klima i Fredensborg? Politikere og ildsjæle i forvaltningen insisterer på at gøre en forskel. Stor ledelsesmæssig opbakning

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Udkast procesplan for MIDT Energistrategi 1 Overordnet projektformål At aktører og kommuner i Region Midtjylland på tværs arbejder for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Flere grønne indkøb mere grøn vækst. - Strategi for brug af kommunes indkøb til fremme af grøn vækst Tillæg til Indkøbspolitik

Flere grønne indkøb mere grøn vækst. - Strategi for brug af kommunes indkøb til fremme af grøn vækst Tillæg til Indkøbspolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Flere grønne indkøb mere grøn vækst - Strategi for brug af kommunes indkøb til fremme af grøn vækst 2012-2014. Tillæg til Indkøbspolitik

Læs mere