Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år."

Transkript

1 Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen til borgere, kommuner, erhvervsliv, medarbejdere m.fl. er vigtig for at skabe synlighed, motivation og involvering. Der er behov for at formidle formål med igangsatte initiativer og opnåede resultater af gennemførte projekter. Der skal kommunikeres om både planlagte tiltag og resultater af gennemførte aktiviteter. Kommunikationen har til formål både at informere samt at motivere og skabe ejerskab til andre klimaindsatser. Regionen vil i 2013/14: Udarbejde en kommunikationsstrategi for information til og dialog med regionens interne og eksterne interessenter Region Syddanmark, den geografiske enhed Fælles ansøgning til ELENA-ordningen I efteråret 2012 gennemførte Regionen et forprojekt, hvor potentialet for energirenoveringer i offentlige bygninger og anlæg blev kortlagt. Analysen viste, at potentialet for investeringer i energirenoveringer anslog sig til ca. 400 mio.kr., samt at der var bred interesse for et videre samarbejde om en fælles ansøgning til EU s ELENA-ordning. 16 kommuner har i løbet af foråret 2013 givet bindende tilsagn om deltagelse i udarbejdelse af en fælles ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank (EIB). En nærmere analyse af energisparepotentialet har vist, at der i årene blandt de deltagende kommuner, og Regionen er et ønske om at gennemføre energirenoveringer for ca. 650 mio. kr. i den offentlige bygningsmasse. Hvis ansøgningen imødekommes, kan parterne bag ansøgningen modtage op til 30 mio.kr. til teknisk bistand til forberedelse af energiinvesteringerne. EU har iværksat en støtteordning, ELENA-ordningen. Gennem ELENA-ordningen gives der støtte på op til 5 % af investeringsbeløbet. Støtten kan anvendes af ansøgeren til at ansætte personale og/eller hyre eksterne rådgivere til den fornødne tekniske bistand til at forberede investeringerne. ELENA-ordningen kan således medvirke til at frem-

2 skynde og kvalificere indsatsen og dermed bidrage til at fremme systematiske energibesparelser i kommunernes og Regionens bygninger. Regionen vil i 2013: Det forventes, at Region Syddanmark på vegne af kommunerne og Regionen som virksomhed indsender en ansøgning til den Europæiske Investerings Bank (EIB) i 3. kvartal af 2013 med samlede energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse blandt parterne på ca. 650 mio. kr. i perioden Region Syddanmark indgår i projektet med: - Finansiering af forprojektet - Bidrager med kr. til ansøgningsfasen - Bidrager med data og projektledelse - Forventet investering i energirenoveringer i egne bygninger på 65 mio.kr. i Strategisk Energiplanlægning Samtlige 22 kommuner i regionen, flere energiselskaber, Lean Energy og Regionen er gået sammen om at udarbejde en ansøgning til Energistyrelsens pulje om Strategisk Energiplanlægning. Alle relevante parter i regionen, herunder energiselskaber, erhvervslivet m.fl. inviteres til at deltage i det fremadrettede arbejde med Strategisk Energiplanlægning. Målet med samarbejdet er at skabe en hurtigere og mere omkostningseffektiv omstilling af energisystemet fra fossile brændsler til vedvarende energikilder, skabe grøn vækst og beskæftigelse samt at reducere CO 2 - udledningen. Formålet med Strategisk Energiplanlægning (SEP) er at etablere et strategisk plangrundlag for implementeringen af fremtidens energisystem. Strategisk Energiplanlægning er en kommunal planlægningsopgave. Der er tale om en frivillig opgave, og bl.a. derfor har ikke alle kommuner afsat ressourcer til opgaven, mens andre mangler ressourcer til at løse opgaven og efterspørger tværkommunalt samarbejde. Implementering af planen kræver involvering af mange parter og store investeringer. Et af hovedformålene i projektet er at skabe et tidligt og forpligtende samarbejde mellem parterne. SEP er et væsentligt redskab i bestræbelserne for, at Region Syddanmark kan leve op til målet om at reducerer CO 2 -udledningen med 40 % i regionen i Region Syddanmark inviterede i efteråret 2012 i samarbejde med Sønderborg Kommune/Project Zero, SE og 3F, aktørerne på energiområdet til et regionalt samarbejde om Strategisk Energiplanlægning. På mødet var der bred opbakning til at samarbejde om en ansøgning til Energistyrelsens Pulje til Strategisk Energiplanlægning.

3 Regionen vil i 2013: Der fremsendes en ansøgning til Energistyrelsen senest den 3. juni Hvis der opnås tilsagn fra Energistyrelsen, vil projektperioden forløbe fra 1. januar juli Flere parter i konsortiet bag ansøgningen har udtrykt interesse for, at samarbejdet skal videreføres, uanset om der opnås støtte fra Energistyrelsen. Sideløbende med ansøgningen, arbejder parterne i konsortiet videre med bl.a. kortlægning af biomasseressourcer og energisystemets infrastruktur. Transport Transporten udgør ca. 1/3 af den samlede CO 2 -udledning i geografien Region Syddanmark. Der er derfor behov for indsatser, der dels kan medvirke til at reducere transportbehovet, dels kan medvirke til at omlægge transporten til alternative drivmidler. En stor del af regionens kommuner har bæredygtig mobilitet på dagsorden i forhold til både klima og mobilitet. Regionen oplever derfor også en kommunal efterspørgsel efter regionale og tværgående initiativer på området, som kan tilgodese både mobilitet og klima. I forbindelse med Strategiske Energiplaner vil alternative drivmidler til transport blive behandlet. Regionen vil invitere kommunerne til dialog om fælles initiativer, f.eks.: Kortlægningsværktøjer til kortlægning eksisterende bilpark og brændstofforbrug Værktøjskasse eksempler på konkrete mobilitetsværktøjer: Fx oversigt over potentialer og barrierer ved valg af forskellige grønne transportmidler cykel, el cykel, el scooter, el bil, hybrid bil, biogas bil, adfærdskampagner m.m. Implementeringsværktøjer interessentanalyse, justering af værktøjer i forhold til den aktuelle målgruppe og det konkrete formål, forretningsmodeller. Evalueringsværktøjer opfølgningsværktøjer, der kan skabe overblik over værktøjernes effektivitet og give mulighed for justeringer undervejs. Regionen vil i 2013/14 Invitere kommunerne til dialog om behovet for tværgående indsatser

4 Region Syddanmark som virksomhed For at sikre målopfyldelse af 40 % CO 2 -reduktion i 2020 samt delmålene om besparelser på hhv. 7 % for varme og 13 % for el er der igangsat en række handlinger primært for at effektivisere energiforbruget i egne bygninger. Ud over indsats for at reducere energiforbruget i bygningsmassen, er der behov for at iværksætte indsatser til at fremme mere bæredygtig transport, mere energieffektive indkøb m.m.. En del af disse initiativer er beskrevet i nedenstående, men der henvises endvidere til Energi- og Miljøredegørelsen, hvor der er yderligere beskrivelser af relevante tiltag. Energioptimering af bygningsmassen, herunder ELENA Overordnet sættes der systematisk fokus på energibesparelser i bygningsmassen gennem ELENA-projektet, hvor Regionen som virksomhed har meldt energiinvesteringer for 65 mio. kr. ind. Indsatsen forventes at føre til CO 2 -reduktion på 1460 ton/år. Øget andel af VE og grøn strøm i Regionens energiforsyning Regionen vil de kommende år arbejde for at en stadig større andel af Regionens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Der er etableret m 2 solceller på regionens bygninger i I 2013 etableres der yderligere solceller på Regionens bygninger, og der arbejdes med indkøb af energi baseret på højere andel af vedvarende energikilder. Regionsrådet besluttede i juni 2012 at investere i solceller til opsætning på Regionens bygninger. Samlet forventes der at være etableret ca m 2 solceller med udgangen af Solcellerne forventes at producere 3275 MWh årligt. Dette svarer til 3,6 % af sygehusenes samlede elforbrug. Region Syddanmark har med udgangspunkt i en regionsrådsbeslutning årligt indkøbt vandstrømsbeviser fra norske vandkraftværker til en værdi af kr. Vandstrømsbeviser øger ikke andelen af vedvarende energi i energiforsyningsstrukturen og bidrager derfor heller ikke til reelle CO 2 -reduktioner. Indkøb af disse beviser er indstillet. Regionen vil i 2013: Etablere et grundlag for, hvordan der opnås en større andel af vedvarende energi i energiforsyningen, fx om Regionen kan få strøm for egen vindmølle og/eller etablere grundlag for indkøb af strøm, som i højere grad tilgodeser øget integration af vedvarende energikilder. Etablere solceller på egne bygninger, så der samlet opnås et areal på m 2 solceller

5 Transport Regionen har 2013 gennemført en kortlægning af CO 2 -udledningen fra egen bilpark. Der eksisterer p.t. ikke en central indberetning af kørselsforbruget og -mønstret, ligesom det er de decentrale enheder, der suverænt bestemmer indkøbet af vognpark. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et system for central indmelding af kørselsforbruget, der kan effektivisere fremtidige kortlægninger og beregninger af egen vognparks CO 2 -udledninger Udvikle vurderingskriterier, der anvendes ved indkøb af nye biler, så det sikres, at forbrug af drivmidler er optimeret og/eller, at køretøjerne anvender drivmidler baseret på vedvarende energi. På længere sigt vil Regionen arbejde for en kortlægning af CO 2 -belastning fra udliciteret kørsel (fx siddende og liggende patientkørsel, varerkørsel m.m.) Energi- og miljøledelse Der arbejdes ikke systematisk med energi- og miljøledelse i Regionens institutioner/enheder. Flere sygehuse har på eget initiativ arbejdet med energi- og miljøledelse. Bagrund Energi- og miljøledelse fungerer som styringsinstrumentet, der skal sikre effektiv prioritering, koordination og implementering af energieffektive løsninger. Energiledelse kan bidrage væsentlig til styring af Regionens klimaarbejde. Figuren illustrerer, hvordan arbejdet med Energi- og miljøledelse kan betragtes som en cirkulær proces, hvor der metodisk og systematisk arbejdes med Regionens energi- og miljøarbejde. Dette sker gennem et fortløbende arbejde med mål, planlægning, implementering og opfølgning. Arbejdet med energiledelse betyder, at indsatsen synliggøres, dokumenteres og kvalitetssikres.

6 Planlæg (plan) Gennemføre (do) Opfølgning (act) Kontrol (check) Indførelsen af Energi- og miljøledelse rummer store potentialer for såvel økonomiske besparelser som CO 2 - reduktioner. Erfaringer viser således, at arbejdes der systematisk med energiledelse, kan der opnås væsentlige energibesparelser. En stor del af disse besparelser kan erfaringsmæssigt opnås gennem mindre investeringer og adfærdsændringer. Energigruppen ser energiledelse som et relevant styringsværktøj. Systematisk energiledelse vil sikre synlige lokale mål for indsatsen, fremdrift i arbejdet samt gennemsigtighed og læring på tværs af organisationen. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et forslag til implementering af Energi- og miljøledelse i Regionens enheder/institutioner Opbygning af system til monitorering, Systematiske opfølgning og evaluering af de givne indsatser er helt essentiel i arbejdet med at sikre effektiv implementering og målopfyldelse. En systematisk monitorering og evaluering kan samtidig også medvirke til at sikre effektiv vidensdeling og aktiv læring, da der skabes en gennemsigtighed i forhold til de enkelte indsatsers output og outcome og dermed mulighed for aktiv læring på tværs af indsatser og områder. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et monitoreringssystem der måler på såvel output som outcome. Indkøb af energiforbrugende udstyr

7 Regional Udvikling har sammen med Indkøbs-, Bygnings-, IT-afdelingen og Medicoteknik etableret et ad hoc samarbejde om at udvikle fælles vurderingsparametre således, at produkters/servicesydelsers energiforbrug i drift kan indgå i beslutningsgrundlaget ved indgåelse af indkøbsaftaler. Formålet med det tværgående samarbejde er at skabe et fagligt grundlag, der kan bidrage til en skærpet og systematisk inddragelse af energiforbrug i indkøb. Regionen indkøber årligt for ca. 5 mia. kr., og er dermed en af Danmarks største indkøbere. Indkøbets omfang betyder, at en omlægning af efterspørgselen kan have stor betydning på såvel CO 2 -udledning som grøn vækst. Øget systematisk inddragelse af energiforbruget i indkøbssituationen medvirker til, at Regionen kan spare energi i driftsanvendelsen, og dermed generer såvel økonomiske besparelser samt bidrage til CO 2 - reduktioner. Herudover kan et systematisk fokus på energioptimeret indkøb bidrage til grøn vækst og beskæftigelse. Intelligente offentlige indkøb, hvor energieffektivisering vægtes som en væsentlig parameter, kan lede til innovative teknologiudviklinger og styrke markedet for energioptimerede produkter. Regionen vil derfor i 2013/14: RU vil i samarbejde med Indkøbs-, bygnings-, IT-afdelingen og Medicoteknik udvikle et vurderingsværktøj til at sikre, at der i indkøbet tages hensyn til energiforbruget i driftsfasen sammen med hensynet til økonomi og kvalitet. Incitamentstruktur der fremmer energibesparelser og tværgående indsatser En af de store udfordringer i energiarbejdet er, at det er vanskeligt at motivere Institutioner og enheder til fælles, tværgående indsatser. Som konsekvens heraf er det vanskeligt at sikre målopfyldelse, ligesom der er stor risiko for, at synergieffekter og stordriftsfordele ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Udfordringen med at skabe engagement i enhederne er beskrevet som en væsentlig faktor i afrapporteringen af Kurveknækkerkampagnen. Regionen vil i 2013/14: Udvikle og implementere af en incitamentstruktur, der motiverer enhederne til at indgå i energibesparelsesinitiativer som er helt eller delvis igangsat, koordineret og/eller finansieret af centrale enheder. Adfærd

8 Energibesparelser opnås ikke alene gennem tekniske tiltag, installationer og ændret energiforsyningsstruktur. Et centralt element i målopfyldelsen er den daglige adfærd. Ofte handler det om at skabe en klar bevidsthed om betydningen af egen adfærd i de daglige gøremål. Gennem en aktiv indsats kan man ændre rutiner og normer for daglig adfærd. Selv mindre ændringer i adfærd kan betyde store besparelser. Regionen vil i 2013/14: Kortlægge indsatsområde(r) for de umiddelbart største gevinster ved adfærdsændringer Fremsætte forslag til indsatser/kampagner, der kan medvirke til at ændre adfærd

9 Sundhedsfremme Region Syddanmark har jf. sundhedsloven ansvaret for at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet. Det gøres via temadage, via et tidsskrift og en hjemmeside (dialog-net.dk), samt forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Der er årligt gennemført 6-8 temadage. Temamøderne tilrettelægges i samarbejde med kommuner. Desuden rådgives kommuner individuelt på efterspørgsel. Desuden gennemfører Region Syddanmark en gang i hver valgperiode en sundhedsprofilundersøgelse, Hvordan har du det? I foråret 2013 blev spørgeskemaer udsendt til over borgere i Syddanmark. Ca. 2/3 af disse er kommet retur. Disse data bearbejdes, og den endelige rapport forventes at foreligge til marts 2014, og den vil der være et planlægningsgrundlag for kommunerne i deres fremadrettede sundhedsarbejde. Handlinger Rådgivningsopgaverne til kommunerne på forebyggelsesområdet fortsætter fremover. Dog forventes rådgivningen fremover i højere grad at fokusere på gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan understøtte den kommunale indsats. Desuden har regionsrådet bevilliget midler til et ambitiøst projekt om Tidlig opsporing og forebyggelse. Målet er at yde en proaktiv og forebyggende indsats til borgere, inden de bliver patienter. De praktiserende læger er omdrejningspunktet i projektet, hvor kommunerne er afgørende medspillere som leverandører af de sundhedstilbud, som de praktiserende læger kan henvise til.

10 Reducere forbrug af miljøfremmede- og hormonforstyrrende stoffer I forhold til Regionens mål om at nedbringe indholdet af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer, sker det primære arbejde i indkøbsafdelingen. Fælles vurderingsparametre i indkøbet Regional Udvikling og Indkøbsafdelingen arbejder for indførelse af vurderingskriterier for klima- og bæredygtighedsparametre og herunder produktets indhold af miljøfremmede stoffer. Kriterierne skal anvendes som guidelines i indkøbet sammen med kriterier omkring økonomi og kvalitet. Der eksisterer ikke p.t. eksplicitte og systematiske vurderinger i indkøbssituationen af produktets/servicesydelsens klima- og miljøbelastning. Vurderingskriterier, der kan anvendes sammen med hensynet til økonomi og kvalitet, kan medvirke til en målrettet indsats. Der eksisterer allerede en række vurderingsparametre udviklet af både offentlige og private indkøbere, som arbejdet tager sit naturlige afsæt i. Derudover er indkøbsafdelingen med i en tværregional miljøgruppe med deltagelse fra bl.a. Miljøstyrelsen. Miljøgruppen har fokus på udarbejdelse af et konkret miljøværktøj, der kan anvendes i vurderingen af, om et udbud har mulighed for implementering af miljøkrav. Miljøstyrelsen går forrest og bidrager med viden og erfaring. Regionen vil i 2013/2014: Arbejde for at udvikle kriterier, der skal sikre et bedre fagligt grundlag og et større fokus hos den enkelte indkøber i forhold til. indkøb af produkter og serviceydelser som er bæredygtige, og herunder bl.a. energieffektive og med mindst mulig indhold af miljøfremmede stoffer. Partnerskab for offentlige grønne indkøb Indkøbsafdelingen og Regional Udvikling har igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for at Region Syddanmark kan tilslutte sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) Med tiltrædelse af partnerskabet får Region Syddanmark mulighed for at være på forkant med udviklingen, gennem adgang til sparring og videndeling med indkøbere fra andre regioner og kommuner samt leverandører.

11 Samtidigt forventes deltagelsen at skabe endnu større synlighed om Regionens klima- og miljøbevidsthed, ligesom partnerskabet kan bidrage til en fælles kommunikativ platform for de gode historier og resultater af arbejdet. en for partnerskabet, som blev dannet i 2006, er et ønske om at bruge de offentlige indkøb strategisk til at fremme en grøn omstilling af markedet. Partnerskabet er et forpligtende samarbejde om at formulere og nå konkrete mål i arbejdet med udbud og indkøb. Den offentlige sektor indkøber for over 200 milliarder om året, fælles indsatser og mål har derfor stor effekt på markedet. Partnerskabet har som formål at animere offentlige forvaltninger og organisationer til i deres indkøb at trække i samme retning og således drive markedet mod grønnere og mindre miljøbelastende produkter og løsninger. Dette skal bl.a. ske gennem at formulere fælles indkøbsmål, der danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og fremtidige indkøbsaftaler. Organisatorisk indebærer medlemskabet, at Regionen involverer sig i tværkommunale og tværregionale fagspecifikke arbejdsgrupper på forskellige miljøområder. Ligesom Regionen skal arbejde for at tilslutte sig en række specifikke kriterier, som partnerskabet er etableret omkring. Regionen vil i 2013: Komme med anbefaling til om Region Syddanmark skal tilslutte sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) PCB-screening af regionens bygninger I 2012 er der gennemført en undersøgelse af PCB-belastningen i Regionens bygninger. Konklusionen var at der i bygninger på OUH og SVS er behov for yderligere handling. Region Syddanmark besluttede i efteråret 2012 at gennemføre en undersøgelse af Regionens bygninger for indhold af PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) i indeklima og bygningsdele. Samlet set blev der konstateret totalindhold af PCB over kriteriet for farligt affald i 14 ud af de 97 analyserede materialeprøver. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af Energi- og Miljøredegørelsen. Regionen vil i :

12 Nedbringe PCB-niveauet i indeklimaet gennem: På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg renoveres facaderne på de to bygninger over de næste par år. På Odense Universitetshospital i Odense udskiftes lysarmaturerne i den pågældende bygning. Grønne hospitaler Region Syddanmark har fået tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsen til 3 projekter. Miljøministeriet vil finansiere op til 35 % af omkostningerne til gennemførelse af følgende forprojekter. Effektiv affaldshåndtering, Vejle Sygehus, Opsamling og brug af regnvand i vaskerier, Udvikling af aktiv bygningsfacade baseret på LCA til hospitaler. Miljøministeren og Danske Regioners formandskab blev i november 2012 enige om, at regionerne og Miljøministeriet i fællesskab skal identificere såkaldte Miljøteknologiske fyrtårnsprojekter, der dels imødekommer miljømæssige udfordringer og dels understøtter erhvervsudvikling og vækst i Danmark. Regionen vil i 2013: - Gennemføre forprojekter indenfor de tre områder, hvor miljøstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere