Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år."

Transkript

1 Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen til borgere, kommuner, erhvervsliv, medarbejdere m.fl. er vigtig for at skabe synlighed, motivation og involvering. Der er behov for at formidle formål med igangsatte initiativer og opnåede resultater af gennemførte projekter. Der skal kommunikeres om både planlagte tiltag og resultater af gennemførte aktiviteter. Kommunikationen har til formål både at informere samt at motivere og skabe ejerskab til andre klimaindsatser. Regionen vil i 2013/14: Udarbejde en kommunikationsstrategi for information til og dialog med regionens interne og eksterne interessenter Region Syddanmark, den geografiske enhed Fælles ansøgning til ELENA-ordningen I efteråret 2012 gennemførte Regionen et forprojekt, hvor potentialet for energirenoveringer i offentlige bygninger og anlæg blev kortlagt. Analysen viste, at potentialet for investeringer i energirenoveringer anslog sig til ca. 400 mio.kr., samt at der var bred interesse for et videre samarbejde om en fælles ansøgning til EU s ELENA-ordning. 16 kommuner har i løbet af foråret 2013 givet bindende tilsagn om deltagelse i udarbejdelse af en fælles ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank (EIB). En nærmere analyse af energisparepotentialet har vist, at der i årene blandt de deltagende kommuner, og Regionen er et ønske om at gennemføre energirenoveringer for ca. 650 mio. kr. i den offentlige bygningsmasse. Hvis ansøgningen imødekommes, kan parterne bag ansøgningen modtage op til 30 mio.kr. til teknisk bistand til forberedelse af energiinvesteringerne. EU har iværksat en støtteordning, ELENA-ordningen. Gennem ELENA-ordningen gives der støtte på op til 5 % af investeringsbeløbet. Støtten kan anvendes af ansøgeren til at ansætte personale og/eller hyre eksterne rådgivere til den fornødne tekniske bistand til at forberede investeringerne. ELENA-ordningen kan således medvirke til at frem-

2 skynde og kvalificere indsatsen og dermed bidrage til at fremme systematiske energibesparelser i kommunernes og Regionens bygninger. Regionen vil i 2013: Det forventes, at Region Syddanmark på vegne af kommunerne og Regionen som virksomhed indsender en ansøgning til den Europæiske Investerings Bank (EIB) i 3. kvartal af 2013 med samlede energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse blandt parterne på ca. 650 mio. kr. i perioden Region Syddanmark indgår i projektet med: - Finansiering af forprojektet - Bidrager med kr. til ansøgningsfasen - Bidrager med data og projektledelse - Forventet investering i energirenoveringer i egne bygninger på 65 mio.kr. i Strategisk Energiplanlægning Samtlige 22 kommuner i regionen, flere energiselskaber, Lean Energy og Regionen er gået sammen om at udarbejde en ansøgning til Energistyrelsens pulje om Strategisk Energiplanlægning. Alle relevante parter i regionen, herunder energiselskaber, erhvervslivet m.fl. inviteres til at deltage i det fremadrettede arbejde med Strategisk Energiplanlægning. Målet med samarbejdet er at skabe en hurtigere og mere omkostningseffektiv omstilling af energisystemet fra fossile brændsler til vedvarende energikilder, skabe grøn vækst og beskæftigelse samt at reducere CO 2 - udledningen. Formålet med Strategisk Energiplanlægning (SEP) er at etablere et strategisk plangrundlag for implementeringen af fremtidens energisystem. Strategisk Energiplanlægning er en kommunal planlægningsopgave. Der er tale om en frivillig opgave, og bl.a. derfor har ikke alle kommuner afsat ressourcer til opgaven, mens andre mangler ressourcer til at løse opgaven og efterspørger tværkommunalt samarbejde. Implementering af planen kræver involvering af mange parter og store investeringer. Et af hovedformålene i projektet er at skabe et tidligt og forpligtende samarbejde mellem parterne. SEP er et væsentligt redskab i bestræbelserne for, at Region Syddanmark kan leve op til målet om at reducerer CO 2 -udledningen med 40 % i regionen i Region Syddanmark inviterede i efteråret 2012 i samarbejde med Sønderborg Kommune/Project Zero, SE og 3F, aktørerne på energiområdet til et regionalt samarbejde om Strategisk Energiplanlægning. På mødet var der bred opbakning til at samarbejde om en ansøgning til Energistyrelsens Pulje til Strategisk Energiplanlægning.

3 Regionen vil i 2013: Der fremsendes en ansøgning til Energistyrelsen senest den 3. juni Hvis der opnås tilsagn fra Energistyrelsen, vil projektperioden forløbe fra 1. januar juli Flere parter i konsortiet bag ansøgningen har udtrykt interesse for, at samarbejdet skal videreføres, uanset om der opnås støtte fra Energistyrelsen. Sideløbende med ansøgningen, arbejder parterne i konsortiet videre med bl.a. kortlægning af biomasseressourcer og energisystemets infrastruktur. Transport Transporten udgør ca. 1/3 af den samlede CO 2 -udledning i geografien Region Syddanmark. Der er derfor behov for indsatser, der dels kan medvirke til at reducere transportbehovet, dels kan medvirke til at omlægge transporten til alternative drivmidler. En stor del af regionens kommuner har bæredygtig mobilitet på dagsorden i forhold til både klima og mobilitet. Regionen oplever derfor også en kommunal efterspørgsel efter regionale og tværgående initiativer på området, som kan tilgodese både mobilitet og klima. I forbindelse med Strategiske Energiplaner vil alternative drivmidler til transport blive behandlet. Regionen vil invitere kommunerne til dialog om fælles initiativer, f.eks.: Kortlægningsværktøjer til kortlægning eksisterende bilpark og brændstofforbrug Værktøjskasse eksempler på konkrete mobilitetsværktøjer: Fx oversigt over potentialer og barrierer ved valg af forskellige grønne transportmidler cykel, el cykel, el scooter, el bil, hybrid bil, biogas bil, adfærdskampagner m.m. Implementeringsværktøjer interessentanalyse, justering af værktøjer i forhold til den aktuelle målgruppe og det konkrete formål, forretningsmodeller. Evalueringsværktøjer opfølgningsværktøjer, der kan skabe overblik over værktøjernes effektivitet og give mulighed for justeringer undervejs. Regionen vil i 2013/14 Invitere kommunerne til dialog om behovet for tværgående indsatser

4 Region Syddanmark som virksomhed For at sikre målopfyldelse af 40 % CO 2 -reduktion i 2020 samt delmålene om besparelser på hhv. 7 % for varme og 13 % for el er der igangsat en række handlinger primært for at effektivisere energiforbruget i egne bygninger. Ud over indsats for at reducere energiforbruget i bygningsmassen, er der behov for at iværksætte indsatser til at fremme mere bæredygtig transport, mere energieffektive indkøb m.m.. En del af disse initiativer er beskrevet i nedenstående, men der henvises endvidere til Energi- og Miljøredegørelsen, hvor der er yderligere beskrivelser af relevante tiltag. Energioptimering af bygningsmassen, herunder ELENA Overordnet sættes der systematisk fokus på energibesparelser i bygningsmassen gennem ELENA-projektet, hvor Regionen som virksomhed har meldt energiinvesteringer for 65 mio. kr. ind. Indsatsen forventes at føre til CO 2 -reduktion på 1460 ton/år. Øget andel af VE og grøn strøm i Regionens energiforsyning Regionen vil de kommende år arbejde for at en stadig større andel af Regionens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Der er etableret m 2 solceller på regionens bygninger i I 2013 etableres der yderligere solceller på Regionens bygninger, og der arbejdes med indkøb af energi baseret på højere andel af vedvarende energikilder. Regionsrådet besluttede i juni 2012 at investere i solceller til opsætning på Regionens bygninger. Samlet forventes der at være etableret ca m 2 solceller med udgangen af Solcellerne forventes at producere 3275 MWh årligt. Dette svarer til 3,6 % af sygehusenes samlede elforbrug. Region Syddanmark har med udgangspunkt i en regionsrådsbeslutning årligt indkøbt vandstrømsbeviser fra norske vandkraftværker til en værdi af kr. Vandstrømsbeviser øger ikke andelen af vedvarende energi i energiforsyningsstrukturen og bidrager derfor heller ikke til reelle CO 2 -reduktioner. Indkøb af disse beviser er indstillet. Regionen vil i 2013: Etablere et grundlag for, hvordan der opnås en større andel af vedvarende energi i energiforsyningen, fx om Regionen kan få strøm for egen vindmølle og/eller etablere grundlag for indkøb af strøm, som i højere grad tilgodeser øget integration af vedvarende energikilder. Etablere solceller på egne bygninger, så der samlet opnås et areal på m 2 solceller

5 Transport Regionen har 2013 gennemført en kortlægning af CO 2 -udledningen fra egen bilpark. Der eksisterer p.t. ikke en central indberetning af kørselsforbruget og -mønstret, ligesom det er de decentrale enheder, der suverænt bestemmer indkøbet af vognpark. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et system for central indmelding af kørselsforbruget, der kan effektivisere fremtidige kortlægninger og beregninger af egen vognparks CO 2 -udledninger Udvikle vurderingskriterier, der anvendes ved indkøb af nye biler, så det sikres, at forbrug af drivmidler er optimeret og/eller, at køretøjerne anvender drivmidler baseret på vedvarende energi. På længere sigt vil Regionen arbejde for en kortlægning af CO 2 -belastning fra udliciteret kørsel (fx siddende og liggende patientkørsel, varerkørsel m.m.) Energi- og miljøledelse Der arbejdes ikke systematisk med energi- og miljøledelse i Regionens institutioner/enheder. Flere sygehuse har på eget initiativ arbejdet med energi- og miljøledelse. Bagrund Energi- og miljøledelse fungerer som styringsinstrumentet, der skal sikre effektiv prioritering, koordination og implementering af energieffektive løsninger. Energiledelse kan bidrage væsentlig til styring af Regionens klimaarbejde. Figuren illustrerer, hvordan arbejdet med Energi- og miljøledelse kan betragtes som en cirkulær proces, hvor der metodisk og systematisk arbejdes med Regionens energi- og miljøarbejde. Dette sker gennem et fortløbende arbejde med mål, planlægning, implementering og opfølgning. Arbejdet med energiledelse betyder, at indsatsen synliggøres, dokumenteres og kvalitetssikres.

6 Planlæg (plan) Gennemføre (do) Opfølgning (act) Kontrol (check) Indførelsen af Energi- og miljøledelse rummer store potentialer for såvel økonomiske besparelser som CO 2 - reduktioner. Erfaringer viser således, at arbejdes der systematisk med energiledelse, kan der opnås væsentlige energibesparelser. En stor del af disse besparelser kan erfaringsmæssigt opnås gennem mindre investeringer og adfærdsændringer. Energigruppen ser energiledelse som et relevant styringsværktøj. Systematisk energiledelse vil sikre synlige lokale mål for indsatsen, fremdrift i arbejdet samt gennemsigtighed og læring på tværs af organisationen. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et forslag til implementering af Energi- og miljøledelse i Regionens enheder/institutioner Opbygning af system til monitorering, Systematiske opfølgning og evaluering af de givne indsatser er helt essentiel i arbejdet med at sikre effektiv implementering og målopfyldelse. En systematisk monitorering og evaluering kan samtidig også medvirke til at sikre effektiv vidensdeling og aktiv læring, da der skabes en gennemsigtighed i forhold til de enkelte indsatsers output og outcome og dermed mulighed for aktiv læring på tværs af indsatser og områder. Regionen vil i 2013/14: Udvikle et monitoreringssystem der måler på såvel output som outcome. Indkøb af energiforbrugende udstyr

7 Regional Udvikling har sammen med Indkøbs-, Bygnings-, IT-afdelingen og Medicoteknik etableret et ad hoc samarbejde om at udvikle fælles vurderingsparametre således, at produkters/servicesydelsers energiforbrug i drift kan indgå i beslutningsgrundlaget ved indgåelse af indkøbsaftaler. Formålet med det tværgående samarbejde er at skabe et fagligt grundlag, der kan bidrage til en skærpet og systematisk inddragelse af energiforbrug i indkøb. Regionen indkøber årligt for ca. 5 mia. kr., og er dermed en af Danmarks største indkøbere. Indkøbets omfang betyder, at en omlægning af efterspørgselen kan have stor betydning på såvel CO 2 -udledning som grøn vækst. Øget systematisk inddragelse af energiforbruget i indkøbssituationen medvirker til, at Regionen kan spare energi i driftsanvendelsen, og dermed generer såvel økonomiske besparelser samt bidrage til CO 2 - reduktioner. Herudover kan et systematisk fokus på energioptimeret indkøb bidrage til grøn vækst og beskæftigelse. Intelligente offentlige indkøb, hvor energieffektivisering vægtes som en væsentlig parameter, kan lede til innovative teknologiudviklinger og styrke markedet for energioptimerede produkter. Regionen vil derfor i 2013/14: RU vil i samarbejde med Indkøbs-, bygnings-, IT-afdelingen og Medicoteknik udvikle et vurderingsværktøj til at sikre, at der i indkøbet tages hensyn til energiforbruget i driftsfasen sammen med hensynet til økonomi og kvalitet. Incitamentstruktur der fremmer energibesparelser og tværgående indsatser En af de store udfordringer i energiarbejdet er, at det er vanskeligt at motivere Institutioner og enheder til fælles, tværgående indsatser. Som konsekvens heraf er det vanskeligt at sikre målopfyldelse, ligesom der er stor risiko for, at synergieffekter og stordriftsfordele ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Udfordringen med at skabe engagement i enhederne er beskrevet som en væsentlig faktor i afrapporteringen af Kurveknækkerkampagnen. Regionen vil i 2013/14: Udvikle og implementere af en incitamentstruktur, der motiverer enhederne til at indgå i energibesparelsesinitiativer som er helt eller delvis igangsat, koordineret og/eller finansieret af centrale enheder. Adfærd

8 Energibesparelser opnås ikke alene gennem tekniske tiltag, installationer og ændret energiforsyningsstruktur. Et centralt element i målopfyldelsen er den daglige adfærd. Ofte handler det om at skabe en klar bevidsthed om betydningen af egen adfærd i de daglige gøremål. Gennem en aktiv indsats kan man ændre rutiner og normer for daglig adfærd. Selv mindre ændringer i adfærd kan betyde store besparelser. Regionen vil i 2013/14: Kortlægge indsatsområde(r) for de umiddelbart største gevinster ved adfærdsændringer Fremsætte forslag til indsatser/kampagner, der kan medvirke til at ændre adfærd

9 Sundhedsfremme Region Syddanmark har jf. sundhedsloven ansvaret for at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet. Det gøres via temadage, via et tidsskrift og en hjemmeside (dialog-net.dk), samt forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Der er årligt gennemført 6-8 temadage. Temamøderne tilrettelægges i samarbejde med kommuner. Desuden rådgives kommuner individuelt på efterspørgsel. Desuden gennemfører Region Syddanmark en gang i hver valgperiode en sundhedsprofilundersøgelse, Hvordan har du det? I foråret 2013 blev spørgeskemaer udsendt til over borgere i Syddanmark. Ca. 2/3 af disse er kommet retur. Disse data bearbejdes, og den endelige rapport forventes at foreligge til marts 2014, og den vil der være et planlægningsgrundlag for kommunerne i deres fremadrettede sundhedsarbejde. Handlinger Rådgivningsopgaverne til kommunerne på forebyggelsesområdet fortsætter fremover. Dog forventes rådgivningen fremover i højere grad at fokusere på gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan understøtte den kommunale indsats. Desuden har regionsrådet bevilliget midler til et ambitiøst projekt om Tidlig opsporing og forebyggelse. Målet er at yde en proaktiv og forebyggende indsats til borgere, inden de bliver patienter. De praktiserende læger er omdrejningspunktet i projektet, hvor kommunerne er afgørende medspillere som leverandører af de sundhedstilbud, som de praktiserende læger kan henvise til.

10 Reducere forbrug af miljøfremmede- og hormonforstyrrende stoffer I forhold til Regionens mål om at nedbringe indholdet af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer, sker det primære arbejde i indkøbsafdelingen. Fælles vurderingsparametre i indkøbet Regional Udvikling og Indkøbsafdelingen arbejder for indførelse af vurderingskriterier for klima- og bæredygtighedsparametre og herunder produktets indhold af miljøfremmede stoffer. Kriterierne skal anvendes som guidelines i indkøbet sammen med kriterier omkring økonomi og kvalitet. Der eksisterer ikke p.t. eksplicitte og systematiske vurderinger i indkøbssituationen af produktets/servicesydelsens klima- og miljøbelastning. Vurderingskriterier, der kan anvendes sammen med hensynet til økonomi og kvalitet, kan medvirke til en målrettet indsats. Der eksisterer allerede en række vurderingsparametre udviklet af både offentlige og private indkøbere, som arbejdet tager sit naturlige afsæt i. Derudover er indkøbsafdelingen med i en tværregional miljøgruppe med deltagelse fra bl.a. Miljøstyrelsen. Miljøgruppen har fokus på udarbejdelse af et konkret miljøværktøj, der kan anvendes i vurderingen af, om et udbud har mulighed for implementering af miljøkrav. Miljøstyrelsen går forrest og bidrager med viden og erfaring. Regionen vil i 2013/2014: Arbejde for at udvikle kriterier, der skal sikre et bedre fagligt grundlag og et større fokus hos den enkelte indkøber i forhold til. indkøb af produkter og serviceydelser som er bæredygtige, og herunder bl.a. energieffektive og med mindst mulig indhold af miljøfremmede stoffer. Partnerskab for offentlige grønne indkøb Indkøbsafdelingen og Regional Udvikling har igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for at Region Syddanmark kan tilslutte sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) Med tiltrædelse af partnerskabet får Region Syddanmark mulighed for at være på forkant med udviklingen, gennem adgang til sparring og videndeling med indkøbere fra andre regioner og kommuner samt leverandører.

11 Samtidigt forventes deltagelsen at skabe endnu større synlighed om Regionens klima- og miljøbevidsthed, ligesom partnerskabet kan bidrage til en fælles kommunikativ platform for de gode historier og resultater af arbejdet. en for partnerskabet, som blev dannet i 2006, er et ønske om at bruge de offentlige indkøb strategisk til at fremme en grøn omstilling af markedet. Partnerskabet er et forpligtende samarbejde om at formulere og nå konkrete mål i arbejdet med udbud og indkøb. Den offentlige sektor indkøber for over 200 milliarder om året, fælles indsatser og mål har derfor stor effekt på markedet. Partnerskabet har som formål at animere offentlige forvaltninger og organisationer til i deres indkøb at trække i samme retning og således drive markedet mod grønnere og mindre miljøbelastende produkter og løsninger. Dette skal bl.a. ske gennem at formulere fælles indkøbsmål, der danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og fremtidige indkøbsaftaler. Organisatorisk indebærer medlemskabet, at Regionen involverer sig i tværkommunale og tværregionale fagspecifikke arbejdsgrupper på forskellige miljøområder. Ligesom Regionen skal arbejde for at tilslutte sig en række specifikke kriterier, som partnerskabet er etableret omkring. Regionen vil i 2013: Komme med anbefaling til om Region Syddanmark skal tilslutte sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) PCB-screening af regionens bygninger I 2012 er der gennemført en undersøgelse af PCB-belastningen i Regionens bygninger. Konklusionen var at der i bygninger på OUH og SVS er behov for yderligere handling. Region Syddanmark besluttede i efteråret 2012 at gennemføre en undersøgelse af Regionens bygninger for indhold af PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) i indeklima og bygningsdele. Samlet set blev der konstateret totalindhold af PCB over kriteriet for farligt affald i 14 ud af de 97 analyserede materialeprøver. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af Energi- og Miljøredegørelsen. Regionen vil i :

12 Nedbringe PCB-niveauet i indeklimaet gennem: På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg renoveres facaderne på de to bygninger over de næste par år. På Odense Universitetshospital i Odense udskiftes lysarmaturerne i den pågældende bygning. Grønne hospitaler Region Syddanmark har fået tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsen til 3 projekter. Miljøministeriet vil finansiere op til 35 % af omkostningerne til gennemførelse af følgende forprojekter. Effektiv affaldshåndtering, Vejle Sygehus, Opsamling og brug af regnvand i vaskerier, Udvikling af aktiv bygningsfacade baseret på LCA til hospitaler. Miljøministeren og Danske Regioners formandskab blev i november 2012 enige om, at regionerne og Miljøministeriet i fællesskab skal identificere såkaldte Miljøteknologiske fyrtårnsprojekter, der dels imødekommer miljømæssige udfordringer og dels understøtter erhvervsudvikling og vækst i Danmark. Regionen vil i 2013: - Gennemføre forprojekter indenfor de tre områder, hvor miljøstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere