Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget"

Transkript

1 Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget ERIK THOMSEN, CLAUS HEILMANN-CLAUSEN, THORKILD FELDTHUSEN JENSEN, og OLE VALDEMAR VEJB/EK DGF Thomsen, E., Heilmann-Clausen, C, Jensen, T. M., & VejbEek, O. V. Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget. Dansk geol. Foren., Arsskriftfor , side 31-38, Ktfbenhavn, 18. november The geological history of the Danish Central Trough during the Early Cretaceous can be subdivided into five periods. The first period includes the early part of the Ryazanian. The clay deposits of this age are characterized by a high content of amorphous organic materials (Farsund Formation) indicative of low oxygen bottom conditions. This depositional environment was established already in Late Jurassic time. The Late Ryazanian to Early Valanginian was a period of great changes. The organic-rich clayey sediments were substituted by well-oxidized clays and sands, deposited in constantly changing environments (Vyl Formation, Leek Member, and Asgard Formation). These variable conditions lasted only a short time. A period dominated by the deposition of thick uniform clays commenced before the end of the Valanginian (Asgard Formation). The deposition of clays continued for about 7 million years or about one seventh of the Early Cretaceous period. However, by reaching a thickness of m the Asgard Formation constitutes more than two thirds of the total thickness of the Lower Cretaceous deposits. In Late Hauterivian the depositional environment changed drastically once more. The upper Hauterivian and Barremian deposits consist of pelagic chalks composed mainly of calcareous nannofossils (Tuxen Formation). The Tuxen Formation is probably the oldest large, pure chalk deposit in northern Europe. The deposition of chalk came to an end in the Late Barremien, and the Aptian and Albian periods were dominated by the deposition of finely laminated clays and marls, secure evidence of anaerobic bottom conditions. The laminated deposits interchange with bioturbated marl and limestone indicating that the anaerobic conditions, occasionally, were replaced by aerobic. Claus Heilmann-Clausen og Erik Thomsen, Geologisk Institut, Aarhus Universilei, 8000 Arhus C. Thorkild Feldthusen Jensen, N & R Consult AIS, Sortemosevej 2, 3450 Altered. Ole Valdemar Vejbatk, Danmarks Geologiske Unders0ge!ser, Thoravej 32, 2400 Ktfbenhavn NV. 12. januar Indledning I det f0lgende vises et eksempel pa, hvorledes resultater fra tre af geologiens specialediscipliner, nemlig biostratigrafien, lithostratigrafien og den seismiske stratigrafi, kan knyttes sammen. Vort eksempel er en model for den geologiske udvikling af Central Truget i tidlig kridt-tid. Dynamiske modeller over et omrades udvikling er vigtige, idet de bl.a. danner grundlaget for vurderingen af mulige rastofforekomster. Ringk0bing-Fyn H0jderyggen (fig. I), vides det, at sedimenter helt mangier, og disse omrader var formentlig haevet over havet (Ziegler 1982, Michelsen et al. 1987). Lokale indsynkningsbassiner begraenset af forkastningszoner rummer sasrligt tykke aflejringer fra tidlig kridt. Flere af disse findes i Central Truget, der er en sammensat gravsaenkning, som straekker sig fra nordvest mod syd0st midt ned gennem Nords0en (fig. 1). Central Trugets udvikling i tidlig kridt-tid Man regner med, at der findes marine sedimenter fra tidlig kridt i st0rstedelen af Nords0-regionen. Kun i enkelte lokale omrader, bl.a. pa dele af Aflejringer rige pa organisk stof fra tidlig ryazanien De asldste aflejringer fra tidlig kridt bestar af sedimenter, som er m0rkfarvede pa grund af deres store indhold af organiske materialer. Lig-

2 32 Thomsen et al.: Bassinudvikling Fig. 1. Nedre Kridt lagseriens tykkelse i nordvest Europa (fra Ziegler 1982). RFH=Ringkbbing-Fyn H~jderyggen. Thickness map o the Lower Cretaceous sequence in northwest Europe (Based on Ziegler 1982). RFH=Ringkbbing-Fyn High. nende sedimenter kan spores over st~rstedelen af og kan ses i klinter langs de engelske kyster. Sedimenterne indgår som en naturlig fortsættelse af i sen jura. De blev sandsynligvis afsat i et lawandet hav under iltfattige forhold, hvorved det organiske materiale fra d0de dyr og planter ikke kunne blive fuldstændigt nedbrudt, men er blevet bevaret især som såkaldt amorft organisk stof. De stzrkt organisk prægede sedimenter fra den tidligste del af tidlig kridt henregnes til Farsund Formationen (fig. 2). Denne udg~r en vigtig m'oderbjergartsenhed for Nordsaens rige olieforekomster (Jensen et al. 1986). De seismiske analyser viser, at det tektoniske i begyndelsen af tidlig kridt en af et der var etab- Fig. 2. Nedre Kridt lagseriens stratigafiske inddeling i Central leret allerede i jura tiden. Indsynkningen foregik ind t. i mindre delbassiner, hvis dannelse skyldtes fort- Stratigraphical subdivision of the Lower Cretaceous sequence in the Central Trough.

3 Dansk Geologisk Forening, Arsskrift for 199&91 [l9921 A Normal forkastning A Revers forkastning Boring, Cromer Knoll Gruppen tilstede o Boring. Cromer KnollGmppen ikke tilstede Fig. 3. Tykkelseskort over Cromer Knoll Gruppe (se fig. 2) i Central Truget. Cromer Kno11 Gruppen udgbr den overvejende del af nedre kridt lagsenen (fra Vejbæk 1986). Thickness map of Cromer Knoll Group- (see fig. 2) in the Central Trough of the Danish North Sea sector. The Cromer Knoll Group constitutes the major part of the Lower Cretaceous sequence (Based on Vejbæk 1986). sat blokforkastningsaktivitet. Dog var bassinindsynkningen langt mindre i tidlig kridt end i sen jura. Som fdge af den forskellige indsynkning varierer tykkelsen af kridt-sedimenterne ganske betydeligt fra sted til sted (Vejbæk 1986 og fig. 3) - Vekslende forhold i sen ryazanien og tidlig valangien I slutningen af ryazanien-tid indtraf en voldsom forandring af sedimenteme. Aflejringen af sorte, organiskholdige sedimenter ophorte. I stedet aflejredes grå lersten med et ringe indhold af orga- 3 DGF anskrift

4 Thomsen et al.: Bassinudvikling GR ITT

5 Dansk Geologisk Forening, Arsskrift for [l9921 nisk stof. Biostratigrafiske undersogelser viser, at ændringen var pludselig og skete samtidig over hele Nordso-bassinet. Skiftet afspejler utvivlsomt en forandring i miljoet på havbunden fra iltfattige til iltrige forhold. Muligvis skal den grundliggende årsag hertil soges i en verdensomspændende transgression, der fandt sted i begyndelsen af kridttiden (Rawson og Riley 1982). Efter den dramatiske ændring fra iltfattige til iltrige forhold i slutningen af ryazanien-tid fulgte en periode med et ganske vekslende aflejringsmonster. I den ostlige del af Central Truget langs ~in~k~bin~-~~n'hojderyggens rand (fig. 3) trzffes siltsten og sandsten (Vy1 Formationen, fig. 2). I de centrale dele af de enkelte delbassiner består sedimenterne hovedsagelig af mergelsten og kalksten (Leek Leddet, fig. 2). Andre steder aflejredes fortrinsvis lersten (Jensen et al. 1986, Michelsen et al. 1987). På grundlag af biostratigrafien ved vi, at alle disse sedimenttyper aflejredes samtidigt (Heilmann-Clausen 1987). De lithologiske og seismiske undersogelser lader os formode, at de grovkornede sedimenter langs trugets ostrand er aflejret i såkaldte submarine faner og består af lokale erosionsprodukter, der med slamstr~mmer transporteret ud i truget fra den nærliggende Ringkobing-Fyn Hojderyg. De finkornede, mere kystfjerne sedimenter er sandsynligvis aflejret direkte fra vandmassemes opslemmede materiale (Michelsen et. al. 1987). Tykke ensartede leraflejringet fra sen valangien og hauterivien Det vekslende aflejringsmonster, der indledtes i sen ryazanien tid, varede kun kort, indtil tidlig valanginien, og Vy1 Formationen og Leek Leddet er da også relativt tynde. Kun sjældent når de tykkelser på mere end 50 m. I stedet aflejredes fra nu af og indtil sen hauterivien en op til m tyk lerstens lagserie (Asgard Formationen). De seismisk stratigrafiske analyser har afsloret, at Asgard Formationen varierer markant i tykkelse, og at depocentrene (d.v.s. de steder, hvor den storste aflejring fandt sted) flyttede sig rundt i Central Truget. Den geologiske baggrund for dette skal s0ges i en fortsat betydelig blokforkastningsaktivitet. Stærkt vekslende aktivitet i de enkelte forkastningszoner formodes at være årsagen til, at depocentrene ikke lå fast (Vejbæk 1986). De seismiske vidnesbyrd viser også, at der skete en betydelig udvidelse af sedimentationsområdet i lobet af det tidsrum, hvorunder Asgård Formationen aflejredes. Aflejringerne fra sen hauterivien dækker et langt storre geografisk område end aflejringerne fra sen ryazanien og tidlig valanginien. Vi antager, at forklaringen derpå er en kontinuerlig transgression af havet (fig. 4). På grund af Asgard Formationens finkornede karakter formodes sedimenterne at vzre aflejret direkte fra opslemning i hawandet. De markante tykkelsesvariationer og sedimentlegemernes linseform tyder dog på, at der efter aflejringen må være sket betydelige omlejringer. Derom vidner også lithologiske og biostratigrafiske iagttagelser Fig. 4. Biostratigrafisk, lithostratigrafisk og seismisk stratigrafisk inddeling af Cromer Knoll Gmppen i boringerne 1-1 og Adda-l. Det ses af figuren, at grænserne mellem de lithostratigrafiske enheder stort set er samtidige. Endvidere illustrerer figuren forskelle i sedimentations- hastigheder, der er betinget af den forskellige bassinindsynkning. Således er sedimentationshastigheden stbrst i begyndelsen af tidlig kridt i Adda-l (fra ryazanien til tidlig valanginien). Fra tidlig valanginien skifter dette, og fra nu af og indtil Albien er sedimentationshastigheden stbrst i 1-1 omradet. Bemærk, at den seismiske enhed LCE ikke er til stede i Adda-l boringen. Dette er sandsynligvis resultatet af en kortvarig erosionsfase i mellem hauterivien, der borteroderede LCE enheden og store del af LCD enheden (d.v.s. &ard Formationen) i Adda-l området, medens alene toppen af LCE enheden blev eroderet i 1-1 området. Det er dog ikke biostratigrafisk muligt at fastslå tilstedeværelsen af en ukonformitet (fra Heilmann-Clausen 1987). Biostratigraphical, lithostratigraphical, and seismic stratigraphical subdivision of the Cromer Knoll Group in the 1-1 and Adda-l wells. The figure shows that the lithostratigraphic boundaries are basically isochronous. Note also differences in the rate of sedimentation caused by different rates of subsidence in the various subbasins. In the earliest part of the Early Cretaceous (Ryazanian - Early Valanginian) the rate of deposition is highest in the Adda-l well. From early Valanginian until the end of the Albian the rate is highest in the 1-1 area. Note also that the Seismic unit LCE is abseilt in the Adda-l well, probably as a result of erosion in Middle Hauterivian time. In addition to the LCE unit, large parts of the underlying LCD unit is absent in Adda-l. In 1-1 only the top of the LCE unit was removed. It has not been possible to demonstrate thk unconformity by biostratigraphical means (Based on Heilmann-Clausen 1987).

6 (Jensen og Buchardt 1987, Heilmann-Clausen 1987, Thomsen 1987). Blandt andet er fossilindholdet i yngre lag ofte opblandet med tydeligt ældre fossiler. Omlejringerne har sikkert deres årsag i områdets forkastningsaktivitet. Det er velkendt, at uro i havbunden, som f~lge af bevægelser i dybtliggende forkastningszoner, kan udlose undersdske skred, så sedimenter fra hojtliggende områder skrider ned i bassinets dybere dele. I aflejringerne fra den yngste del af hauterivien perioden spores en ændring i det tektoniske for- Mb. Det er således muligt seismisk at påvise en kortvarig begivenhed, under hvilken toppen af Åsgard Formation blev eroderet (Vejbzk 1986 og fig. 4). Dette er specielt tydeligt i den sydlige del af Central Truget, i Salt Dome Provinsen (fig. 4 og 5). Det har ikke været muligt biostratigrafisk at pivise tilstedeværelsen af en ukonformitet, hvorfor erosionen må have fundet sted indenfor et forholdsvis begramset tidsrum. Erosionsfasen i sen hauterivien er det f0rste synlige tegn på nogle tektoniske ændringer, der på lidt Izngere sigt skulle fore til en total forandring af Central Trugets indsynkningsm~nster. For det forste begyndte trugets indsynkningshastighed kraftigt at aftage. For det andet mindskedes betydningen af de lokale depocentre. I stedet skete en mere ensartet regional indsynkning. For det tredje viser nogle af de tidligere indsynkningsbassiner tegn på begyndende hzvning (inversionstektonik). Samtidig hermed, og måske delvis som fdge af de tektoniske ændringer, indtraf et tydeligt skifte i lithologien af det aflejrede sediment. Hidtil havde lersedimentationen domineret, men fra nu af indtog kalkbjergarter en stedse mere betydende plads (Michelsen et al. 1987). Kalksedimentation i barremien Den del af nedre kridt lagserien, der er aflejret i tidsrummet fra sen hauterivien til albien, er inddelt i Tuxen, Sola og Rodby Formationerne (Jensen et al og fig. 2). Udbredelsen af disse formationer vidner om en stadig udvidelse af aflejringsbassinet (fig. 5). Sandsynligvis havde den fortsatte transgression stor betydning for de ovenfor nævnte lithologiske forskelle mellem den zldste og den yngste del af nedre kridt lagene, Thomsen et al.: Bassinudvikling 7 idet kildeområderne for de klastiske sedimenter, som f0lge af havets transgression, gradvist blev mindre og samtidig mere fjerntliggende. En medvirkende årsag er nok også, at der skete en 0get tilforse1 af kalkmateriale. Kalken består af mikroskopiske rester af kalkskallede planktoniske mikroorganismer, hovedsagelig kokkolitter og foraminiferer. Netop i tidlig kridt-tid oplevede disse grupper en betydelig ekspansion både med hensyn til artsrigdom og produktivitet (Thomsen 1987). Tuxen Formationen består af mergel- og kalksten, som er rige på gravegange og spor lavet af bundlevende dyr i sedimentet. Den er aflejret under iltrige forhold i tidsrummet sen hauterivien til sen barremien (fig. 2). Selv om aflejringen generelt skete under rolige forhold, viser sedimentstrukturer, at omlejring fra tid til anden fandt sted. Tykkelsen af denne formation er op til 90 m i den nordlige del af Central Truget. Dele af Tuxen Formationen er i det danske Valdemar felt et oliereservoir (Skovbro 1991). Anaerobe bundforhold i aptien og albien ' Oven på Tuxen Formationen fdger Sola Formationen. Den lithologiske forskel mellem de to formationer er en af de mest markante i nedre kridt og kan på mange måder sammenlignes med overgangen fra Farsund til Asgard Formationen. Der er dog den forskel, at hvor grænsen mellem Farsund og Asgard Formationerne afspejler et skift fra iltfattige til iltrige forhold, så er det omvendte nu tilfældet. Sola Formationen består især i den nederste del af sorte, finlaminerede kalkrige lersten og mergelsten, stedvis med et organisk kulstofindhold på helt op til 10-12%. Det h ~je kulstofindhold samt bevaringen af den fine lamination viser, at aflejringen fandt sted under iltfattige forhold (Jensen & Buchardt 1987). Arsagen til de iltfattige forhold er endnu ikke entydigt fastlagt, men tilstedevzrelsen af lignende sedimenter i nedre aptien i store dele af verden antyder, at globale begivenheder måske spillede en vzsentlig rolle. Sola Formationen er i den sydlige del af Central Tmget m tyk (Thomsen & Jensen 1989). Mod nord stiger tykkelsen til omkring 80 m nær grænsen til den norske sektor. Aflejringen

7 Dansk Geologisk Forening, Arsskrift for [l LCA enheden b HamllfntYuUq FZ- forbni"~ - NMmllrolkaSm,n* Revem fart-q Fig. 5. Udbredelsen af de nedre kretassiske seismiske enheder LCA, LCB, LCE og LCF. Den nederste enhed, LCA enheden, er til stede i mindre, isolerede områder. Som fblge af en kontinuerlig transgression ses til og med enhed LCB en fortsat udvidelse af aflejringsbassients stbrreise. LCE enheden har en noget mindre udbredelse, hvilket formodes at skyldes borterodering af enheden i den sydlige del af Central Tmget. Endelig afsluttes nedre kridt sekvensen af LCF enheden, der viser den maksimale udbredelse af nedre kridt sedimenteme, på nrer i den allersydligste del af truget, hvor enheden er delvis eroderet. Distribution of the Lower Cretaceous seismic units LCA, LCB, LCE, and LCF. The lowermost unit, LCA, is present only in smal1 isolated areas. The LCB unit coven a larger area as a result of a continuous transgression during the earliest Cretaceous. The LCE unit has a more tiarrow distribution, probably due to erosion i the southem part of the Central Trough. The LCF unit shows the widest distribution of all the Lower Cretaceous units. It is absent in the southemmost part of the trough because of erosion.

8 Thomsen et al.: Bassinudvikling af denne formation tog sin begyndelse midt i barremien-tid og afsluttedes i tidlig albien. Sedimenter fra hele aflejringsperioden er dog ikke altid til stede. Biostratigrafiske undersogelser viser, at både ældre og yngre dele af formationen kan mangle (Thomsen 1987, Heilmann-Clausen 1987). Arsagen til den forskelligartede udvikling af Sola Formation skal sikkert soges i den lokale hævning af de tidligere indsynkningsbassiner, der indledtes i sen hauterivien tid (Vejbæk 1986). I den yngste del af Sola Formationen findes indslag af lyse og rodlige bioturberede mergel- og kalksedimenter. Lignende sedimenter er karakteristiske for Rodby Formationen, der er den yngste formation i Nordsoens nedre kridt (Jensen et al. 1986, Thomsen 1987, Thomsen &r Jensen 1989 og fig. 2). Rodby Formationen er aflejret under iltrige forhold i albien-tiden. Tykkelsen er meget ringe til trods for, at albien omfatter et anseligt tidsrum (sammenlign fig. 2 og 4). Det viser, at tilforslen af erosionsprodukter fra omliggende landområder var stærkt nedsat. Tuxen, Sola og iszer Rodby Formationens sedimenter danner en overgang mellem den klastisk prægede sedimentation i begyndelsen af tidlig kridt og kalksedimentationen i sen kridt. Afslutning Denne gennemgang af den geologiske udvikling i tidlig kridt er geografisk begrænset til Central Truget i den danske del af Nordsoen. Mange af de kortlagte litholdgiske enheder og adskillige af de påviste geologiske begivenheder kendes også fra områder uden for Central Truget. Nogle kan spores over store dele af Nordvesteuropa og en af de iltfattige episoder, synes endog at have global udbredelse. Det er derfor åbenbart, at en fuld forståelse af de processer, som har kontrolleret udviklingen i Central Truget, kun kan opnås, hvis et storre geografisk område inddrages i under- Litteratur Heilmann-Clausen, C., 1987: Lower Cretaceous dinoflagellate biostratigraphy in the Danish Central Trough. Danm. geol. Unders. Ser. A, 17, 89 s. Jensen, T. F. & Buchardt, B., 1987: Sedimentology and geochemistry af the organic carbon rich Lower Cretaceous Sola Formation (Barremian-Albian), Danish North Sea. In: Glennie, K. & Brooks, J. (Red.): Proceedings from the 3rd Conference on Petroleum Geology of NW Europe, ; Graham & Trotman. Jensen, T. E, Holm, L., Frandsen, N. & Michelsen, O., 1986: Jurassic - Lower Cretaceous lithostratigraphic nomenclature for the Danish Central Trough. Danm. geol. Unders. Ser. A, 12, 68 s. Michelsen, O., Frandsen, N., Holm, L., Jensen, T.F., Moller, J.J. & Vejbæk, o.v., 1987: Jurasic - Lower Cretaceous af the Danish Central Trough; depositional environments, tectonism, and reservoir. Danm. geol. Unders. Ser. A, 16, 45 s. Rawson, P.T. & Riley, L.A., 1982: Latest Jurassic - Early Cretaceous Events and the "Late Cimmenan Unconformity" in the North Sea Area. AAPG Bull, vol. 66, 12, Skovbro, B., 1991: Vandrette boringer i Valdemar feltet lover godt. Geologisk Nyt, 1, 68. Thomsen, E., 1987: Lower Cretaceous calcareous nannofossil biostratigraphy in the Danish Central Trough. Danm. geol. Unders. Ser. A, 20, 89 s. Thomsen, E. & Jensen, T. F., 1989: Aptian to Cenomanian stratigraphy in the Central Trough af the Danish North Sea sector. Geol. lb. A 113, Vejbæk, O., 1986: Seismic Stratigraphy and tectonic evolution af the Lower Cretaceous in the Danish Central Trough. Danm. Geol. Unders. Ser. A, s. Ziegler, P. A., 1982: Geological Atlas of Western and Central Europe. Elsevier, Amsterdam, 130 s. 40 tavler.

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark NIELS SKYTTE CHRISTENSEN Christensen, N.S. 2003-15-11: Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark. DGF Grundvandsmøde 18.

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i området omkring Rødding-1 boringen vest for Skive by

Vurdering af det geotermiske potentiale i området omkring Rødding-1 boringen vest for Skive by Side 1/15 Til: Skive Geotermi A/S, ved Direktør Lars Yde Fra: GEUS, L.H. Nielsen, C.M. Nielsen, A. Mathiesen, L. Kristensen & J. Therkelsen Kopi til: Jens Jørgen Møller; Flemming G. Christiansen; Journalen

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Principerne for stratigrafisk inddeling og nomenklatur

Principerne for stratigrafisk inddeling og nomenklatur ''l / H Principerne for stratigrafisk inddeling og nomenklatur Procedure and Terminology in Stratigraphie Classification at J. C. TROELSEN og TH. SORGENFREI Abstract An outline is given of H. D. HEDBERG'S

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Turen går til De Dansk Vestindiske Øer. Nick Svendsen

Turen går til De Dansk Vestindiske Øer. Nick Svendsen Turen går til De Dansk Vestindiske Øer Nick Svendsen Introduktion De Dansk Vestindiske Øer er blevet nemmere at besøge som turist inden for det seneste år idet rejsebureauerne tilbyder direkte fly til

Læs mere

Cykliske alluvialaflejringer, Hornelen Bassinet (Devon), Vestnorge: Klimatisk kontra tektonisk styring

Cykliske alluvialaflejringer, Hornelen Bassinet (Devon), Vestnorge: Klimatisk kontra tektonisk styring Cykliske alluvialaflejringer, Hornelen Bassinet (Devon), Vestnorge: Klimatisk kontra tektonisk styring LARS SEIDLER & JAN K. MIKKELSEN Seidler, L. & Mikkelsen, J. K.: Cykliske alluvialaflejringer, Homelen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

PLASTISK LER. Ølst. Favrskov Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

PLASTISK LER. Ølst. Favrskov Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer PLASTISK LER Ølst Favrskov Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 8 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Afdeling: Jord

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark?

NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark? NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark? Kai Sørensen, Anders Mathiesen, Ole V. Vejbæk og Niels Springer Temperaturen stiger med ca 30º C pr. km ned gennem den danske undergrund.

Læs mere

CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN

CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN Af HELGE GRY*) Abstract The burrows found in about 20 horizons in the sandy Robbedale formation in the Purbeck-Wealden deposits on the island of

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser ERIK MAAGAARD JACOBSEN DGF Jacobsen, E. M.: Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

GEUS I VIETNAM. 40 Millioner år siden

GEUS I VIETNAM. 40 Millioner år siden GEUS I VIETNAM Lars Henrik Nielsen GEUS s mangfoldige aktiviteter er ikke begrænset til det Danske Kongerige. GEUS udfører også geologisk forskning og rådgivning fjernt fra Thoravej, en kvart storcirkel

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Fra Kridthav til Vesterhav. Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder

Fra Kridthav til Vesterhav. Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder Fra Kridthav til Vesterhav. ordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder PETER JAPSE Japsen, P. 2 12 31. Fra Kridthav til Vesterhav. ordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

OLIE OG GAS I DANSK UNDERGRUND

OLIE OG GAS I DANSK UNDERGRUND 2013 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 1 OLIE OG GAS I DANSK UNDERGRUND OLIE- OG GASDANNELSE I NORDSØBASSINET JURASSISKE SANDSTENSRESERVOIRER MIOCÆNE KULBRINTER SKIFERGAS I DANMARK FORBEDRET TEKNIK FOR OLIEINDVINDING

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

KALK OG KALKAFLEJRINGER I DANMARK. Erik Thomsen Geologisk Institut Aarhus Universitet.

KALK OG KALKAFLEJRINGER I DANMARK. Erik Thomsen Geologisk Institut Aarhus Universitet. KALK OG KALKAFLEJRINGER I DANMARK Erik Thomsen Geoogisk Institut Aarhus Universitet. Kakafejringer i Danmark Ader: 100 mio. år - 60 mio. år. I dagokaiteter ses kun kak fra perioden 75-60 mio. år (Maastrichtien

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 65 TIL

DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 65 TIL 2010 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 3 DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 65 TIL 2,6 MIO. ÅR FØR NU Palæogen - Fra drivhus til kølehus Neogen - Da Danmark steg op af havet Palæogen - Fra drivhus til Kølehus Idet

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

BORNHOLM SKÅNE REGIONENS

BORNHOLM SKÅNE REGIONENS 2011 GEOLOGI OG GEOGRAFI R. 1 BORHOLM SKÅE REGIOES TEKTOISKE UDVIKLIG JORDSKÆLV I SORGEFREI TORQUIST ZOE? BORHOLM SKÅE REGIOES TEKTOISKE UDVIKLIG Den geologiske opbygning af Bornholm og Skåne hænger sammen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto HGS Geotermisk Demonstrationsanlæg Geotermivandskreds med boringer Geotermivandskreds med boringer Varmepumpebygning Varmepumpe bygning Kastrup Luftfoto HGS - Princip for geotermisk indvinding Drivvarme

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere