REFERAT. 1. Markedsdialog om udbud på spildevandsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. 1. Markedsdialog om udbud på spildevandsområdet"

Transkript

1 REFERAT Projekt Emne PCP (precommercial procurement) Prækommercielt indkøb på spildevandsområdet Referat fra markedsdialog Dato Tidspunkt 13:00-16:00 Sted Referent Deltagere Erhvervsstyrelsen Rambøll Se deltagerliste nedenfor Dagsorden 1. Markedsdialog om udbud på spildevandsområdet 2. Hvad er prækommercielle indkøb? 3. Overordnet præsentation af problemstillingen 4. Workshop med afsæt i udkast til behovsbeskrivelse 5. Tilbagemelding fra grupperne 6. Den videre proces Dato Markedsdialog om udbud på spildevandsområdet I forbindelse med PCP på spildevandsområdet blev der d. 31. august afholdt markedsdialog hos Erhvervsstyrelsen. Der var tale om en teknisk dialog. Formålet med mødet var ved at inddrage viden fra markedet at kvalificere den problemstilling/behovsbeskrivelse, der vil blive efterspurgt løsninger på, i det forestående PCP-udbud vedr. ressourceudnyttelse af spildevand og spildevandsslam. T F Erhvervsstyrelsen var vært, og Martin Haaning fra Rambøll Management Consulting faciliterede dagens program. Derudover var Danva repræsenteret samt en række deltagere fra arbejdsgruppen i PCP-projektet. Der var blevet inviteret bredt, herunder annonceret gennem TED, med åben mulighed for at tilmelde sig for alle interesserede, og der var som følge heraf deltagere fra både private firmaer, universiteter og regionale udviklingscentre. Deltagerne var opdelt og placeret i fire grupper. Fordelingen kan ses nedenfor: Gruppe 1: Dines Thornberg, Biofos Jørgen Krabbe, Frichs Claus Thulstrup, PyroGas Hanne Løkkegaard, TI Aarhus Haris Kadrispahic, Liqtec Theis Gadegaard, Krüger Stine Lundbøl Vestergaard, Envidan Maja Lykke Lorenzen, Erhvervsstyrelsen 1/8

2 Gruppe 2: Susanne Backer, Udvikling Fyn Sune Lieknins, Sunstone Torben Skovhus, Via University College Erik C. Wormslev, Niras Henrik Kristensen, H.arkitekt (deltog kun i opstart) Michael Friis Larsen, Rambøll Gruppe 3: Mogens Toft, Bio Cover Christian Eriksen, NIRAS Johan Vedel, Vedkom Kai Bester, Aarhus Universitet Lars Schak, Næstved Erhverv Kristian Friis, Danva Marie Fjordside Lauridsen, Erhvervsstyrelsen Gruppe 4: Niels Østergaard, Seges Thomas Leth, Envidan Tine Jørgensen, Aquaporin Søren Mikael Hansen, DTU Lars Sørensen, Kalundborg Forsyning Iver Juel, Teknologisk Institut 2. Hvad er prækommercielle indkøb? Første punkt på dagsordnen var; hvad er prækommercielle indkøb? PCP (precommercial procurement) er offentlige indkøb af udviklingsaktiviteter i private virksomheder. Er som udbudsmodel udviklet af Europa-Kommissionen med fokus på en faseopdelt konkurrence. Der foretages først en egnethedsvurdering og indgås dernæst aftale med fx 5 leverandører om en fase, hvor der udvikles et løsningsdesign I fase 1 arbejdes med konkretisering af idé/koncept/løsningsdesign der udskilles 2-3 leverandører, som man går videre med (6 mdr.) I fase 2 arbejder disse videre mod en egentlig prototype og test (24 mdr.) Herefter blev modellen for prækommercielle indkøb gennemgået og forskelle i forhold til almindelige udbud blev fremhævet. Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte slides fra dagen. 3. Overordnet præsentation af problemstillingen Herefter blev der fokuseret på formålet med det konkret forestående PCP-indkøb, og det konkrete fokus blev udspecificeret. 2/8

3 Der henvises i den forbindelse til det offentliggjorte udkast til behovsbeskrivelse (bilag 1). Nedenstående udgør et sammendrag heraf, svarende til de på dagen fremviste slides, der efterfølgende er offentliggjort. Formålet med PCP-udbuddet blev fremstillet som følgende: Det er formålet med spildevands-pcp at skabe udvikling af innovative alternativer til den nuværende håndtering af spildevand og/eller spildevandsslam Dvs. udvikling af nye alternativer eller Innovativ videreudvikling af eksisterende alternativer Så der sikres en samlet set bedre udvinding og/eller genanvendelse af ressourcerne i spildevand/spildevandslam. Optimalt set søges en løsning, der kan forbedre renseprocessen, formindske påvirkningen af miljøet og samtidig være en økonomisk, herunder også samfundsøkonomisk, overskudsforretning på mellemlangt og langt sigt. Herefter blev der præsenteret en række eksempler på, hvordan der kan udvindes og genanvendes ressourcer af spildevand/spildevandsslam. Nedenfor ses den præsenterede liste med eksempler - det blev fremhævet, at listen ikke er udtømmende: Fosfor Biogas Spildevand som varmekilde Alger som biobrændsel Sekundavand Bioplastik Autotrof fjernelse af kvælstof Fjernelse af tungmetaller Der er fokus på ressourcer, som kan genanvendes direkte eller afsættes på et marked og som har en kvalitet, som gør dette muligt. Derudover må udvindingsprocessen ikke have negative konsekvenser for miljøet eller den øvrige renseproces. 4. Workshop med afsæt i udkast til behovsbeskrivelse Efter præsentationen af prækommercielle indkøb og gennemgang af behovsbeskrivelsen, blev der indledt gruppearbejde. Deltagerne arbejdede med udgangspunkt i det udkast til bilag 1, som var blevet offentliggjort inden workshoppen. Opbygningen af bilag 1 blev kort gennemgået og deltagerne fik 10 min. til at gennemlæse funktionskravene igen. Bilag 1 er opbygget på følgende måde: 1. Indledning 2. Beskrivelse af problemstillingen 3. Tidsplan og aktivitetsplan 4. Beskrivelse af aktuelle forhold 5. Funktionskrav 3/8

4 a. Mindstekrav = afgørende for konditionalitet b. Ønsker 6. [Dokumentationskrav] 7. [Test af løsninger] I det offentliggjorte udkast til bilag 1 indgik punkterne fra 1-5, derfor markering med []. Det blev understreget, at der på dagen alene var fokus på behovsbeskrivelsen og dermed ikke på fx de kontraktuelle forhold. Grupperne arbejdede herefter med udgangspunkt i fire spørgsmål: 1. Er der forhold vedrørende PCP, vi bør være særligt opmærksomme på at formidle? 3. Kan markedet byde ind på udfordringen (og inden for den afsatte tidsramme også i forhold til at afgive tilbud)? Hvad skal der evt. til? 5. Tilbagemelding fra grupperne Efter gruppearbejdet fremlagde de fire grupper deres input i plenum. Nedenfor gennemgås de fire gruppers besvarelse: 5.1 Gruppe 1 1. Er der forhold vedrørende PCP, vi bør være særligt opmærksomme på at formidle? Liste over stoffer (s i bilag 1) er ikke udtømmende. Det bør fremhæves, at der er tale om eksempler og ikke en udtømmende liste. Det må gerne blive fremhævet, at der ikke er krav om egenfinansiering det kan være med til, at de små firmaer søger. Tidrammen ønskes ridset op. Hvor lang tid går der fra annoncering, til tilbuddet skal afleveres. Det ønskes, at udvælgelsesforløbet i fase 1 og 2 uddybes. Det bør fremhæves, at der ikke er mulighed for ekstra finansiering ved budgetoverskrivelse. Forventninger omkring det endelige produkt/resultat af fase 2 ønskes uddybet er det viden eller et konkret produkt, der ønskes? Det ønskes uddybet, hvad der menes med nyhedsværdi evt. med input fra Frascati-manualen 4/8

5 Der ønskes en nærmere beskrivelse af, hvor prototypen skal testes hvilke vandforsyninger kan den testes hos? Det var tilbagemeldingen, at formålet er klart og forståeligt. 3. Kan markedet byde ind på udfordringen (og inden for den afsatte tidsramme også i forhold til at afgive tilbud)? Hvad skal der evt. til? Det blev fremhævet, at der kan være tale om en omkostningstung opgave. Markedets vilje kommer an på de enkelte virksomheders risikovillighed. Det blev fremhævet, at tilbagebetalingstid under omkostningsniveau bør fjernes, da det anses som irrelevant, da det kan være svært at regne ud, hvis der udvikles noget, der ikke findes standarder for i dag. Det blev påpeget, at en livscyklusanalyse kan være meget omkostningstung og ønskes derfor fjernet. Omkring eksisterende lovgivning blev det fremhævet, at der kan være områder, hvor der ikke gælder nogen lovgivning. Det bør derfor vurderes, hvordan dette mindstekrav kan dække sådanne projekter. Mindstekravet mobilitet er absolut afgrænset bør i stedet gøres op ift. summen af gener og gevinster. 5.2 Gruppe 2 1. Er der forhold vedrørende PCP, vi bør være særligt opmærksomme på at formidle? Afgrænsningen bør åbnes op Der bør fx tænkes en bioraffinaderi-kombination ind, hvor organisk affald blandes med spildevand. Et forslag var at ændre spildevand og/eller spildevandsslam til spildevand og/eller spildevandsslam, slamaske m.m. Der bør være en mere tydelig vægtning mellem lokale løsninger og globale løsninger. Skal projektet være målrettet det nationale marked eller det internationale marked? Det bør præciseres, hvordan medfinansieringen tæller. Vægtes det højere, hvis et firma byder ind med medfinansiering? 5/8

6 Det bør også fremhæves, hvad der må bruges penge til; materialer, knowhow, og må man fx bygge videre på licens opnået i et udenlandsk datterselskab? Cash flow modtages pengene før projektets opstart eller ved projektets afslutning? Hvad er perspektivet ift. fremtidige licensindtægter? Hvad er formidlingskrav efter fase 1 hvad skal formidles og på hvilket niveau hvad bliver offentliggjort? Udbuddet bør annonceres i god tid, og der bør annonceres på en lang række platforme - der bør evt. være en pre-annoncering. Det blev også foreslået, at der kan udarbejdes en longlist, hvor interesserede kan skrive sig på og få tilsendt udbudsmaterialer ved udbuddet, så man ikke skal bruge ressourcer på at holde øje. Det blev fremhævet, at det overordnede formål for projektet både er klart og forståeligt. 3. Kan markedet byde ind på udfordringen (og inden for den afsatte tidsramme også i forhold til at afgive tilbud)? Hvad skal der evt. til? Det vurderes, at der kan skrives et tilbud på et par måneder. Derudover blev det fremhævet, at det både er et interessant udbud for store etablerede firmaer samt for små virksomheder med en god idé. Det indgår som et ønske, at de udvundne ressourcer skal kunne lagres stabilt. Der kan være tilfælde, hvor det ikke er relevant fx ift. sekundavand. Der bør indgå en vurdering af markedspotentiale i fase 1 under ønsker. Mindstekravet om mobilitet bør fjernes, da det vurderes irrelevant. Ønsket Materialevalg bør uddybes menes der fx dekommissioning? Det påpeges, at mindstekravet energiforbrug bør ses ift. alternative omkostninger ved at udvinde en lignende ressource med traditionelle metoder. Det blev påpeget at en livscyklusanalyse kan være meget omkostningstung og ønskes derfor erstattet med fx en carbon footprint analysis. 6/8

7 5.3 Gruppe 3 1. Er der forhold vedrørende PCP, vi bør være særligt opmærksomme på at formidle? Der bør øges opmærksomhed på: - At der er tale om indkøb og ikke om en støtteordning, hvorfor rammerne for anvendelsen af midlerne er anderledes - At definere hvad der menes med et feasibility-studie er der fokus på et økonomisk eller samfundsøkonomisk perspektiv? - Hvilke krav er der til leverancer i de forskellige faser? Hvad og hvor meget må der sendes ind? - Forholdet mellem samarbejdsorganisationen og leverandør/udvikler. Især bør der sættes fokus på, hvordan leverandør/udvikler kobles til forsyninger. Det skal fx fremgå ikke, at leverandøren bliver parret med forsyninger efter udbuddet de skal ikke indgå i samarbejder med forsyninger på forhånd). Der bør åbnes op: Alt skal med - overlappende ressourcer ingen siloer. Der bør løsnes op for retorikken, så det ikke kun omhandler spildevandsrensning. Der skal være plads til mere fri leg fra leverandørernes side i forhold til hele spildevandsprocessen. 3. Kan markedet byde ind på udfordringen (og inden for den afsatte tidsramme også i forhold til at afgive tilbud)? Hvad skal der evt. til? Det er en god idékonkurrence. Udbuddet skal annonceres bredt af alle de rigtige kanaler (fx nævnes væksthuse). Der er en tro på, at både konsortier og store og små enkeltfirmaer vil byde ind. Mindstekravene Sikkerhed og Forurening og støjgener er absolut afgrænset. De bør afblødes til kendte gener eller grænseværdier. Det blev påpeget, at LCA kun bør omhandle fase 2, da den er meget omkostningsfuld. 5.4 Gruppe 4 1. Er der forhold vedrørende PCP, vi bør være særligt opmærksomme på at formidle? Det bør uddybes, hvad der menes med innovation. 7/8

8 Muligheden for rettigheder og pligt til oplysning af resultater bør fremhæves. Der bør gives en indikation af, hvor stort markedet er for ressourceudvinding? Grunddata kilo, liter, kr. osv. Der bør angives forventede timetakster. Det bør fremhæves, hvad der betyder mest; Samfundsmæssige forhold eller eksport. Mulige løsninger er ikke nødvendigvis knyttet til et rensningsanlæg. Der kan være tale om slamaske, som køres væk, eller clean at place ved forbruger osv. 3. Kan markedet byde ind på udfordringen (og inden for den afsatte tidsramme også i forhold til at afgive tilbud)? Hvad skal der evt. til? Ja men tidsrammen begrænser innovationshøjden. Med en pre-annoncering kan et udbud skrives på et par måneder. Det fremhæves, at der kan udarbejdes en longlist, hvor man kan få tilsendt udbuddet. Under tekniske standarter og miljøkrav fremhæves det at anvendte stoffer ikke må udgøre en miljøbelastning og heller ikke afgive miljøfremmede stoffer til omgivelserne. Der bør defineres en grænse, fx afgiver rustfrit stål miljøfremmede stoffer. 6. Den videre proces Efter markedsdialogen offentliggøres invitationen, programmet med tilhørende slides samt referat fra dagen på Materialet indgår i den videre proces med færdiggørelse af udbudsmaterialet. 8/8

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud

Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud Guide Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud www.regionsyddanmark.dk Indkøbsafdelingen Titel Guide, Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud Udgivet af Region Syddanmark, Vejle Grafisk

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere