Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet"

Transkript

1 OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført to delanalyser, som dels skal afdække potentialer og effekter ved øget brug af bæredygtigt dansk træ i byggeriet, og dels skal belyse barrierer for øget brug af træ. Det samlede formål med de to delanalyser er at styrke grundlaget for øget brug af bæredygtigt træ i Danmark og tillige at belyse bæredygtighedseffekten ved anvendelsen af træ som byggemateriale som substitution til andre byggematerialer, herunder de miljømæssige og totaløkonomiske potentialer. Analysen skal endvidere belyse barrierer for en øget anvendelse af træ og udpege mulige løsninger og justeringer, som adresserer de identificerede barrierer og fremmer brugen af bæredygtigt træ. 1.1 Ordregivende myndighed Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende myndighed: Energistyrelsen Amaliegade København K 1.2 Udbudsramme Udbudsrammen for delanalyse 1) Potentiale ved øget brug af træ er maks kr. Udbudsrammen for delanalyse 2) Kortlægning og nedbrydning af barrierer for øget brug af træ er maks kr. 1.3 Kontraktligt grundlag Energistyrelsens standardkontrakt anvendes. Kontrakten er vedlagt som bilag A. 2. Baggrund Bæredygtigt træ er et klimavenligt byggemateriale. Under træets vækst bindes og lagres CO2 i træmaterialet. Samtidig er energiforbruget til fremstilling af træbaserede byggematerialer lavt i forhold til produktion af andre materialer så som stål og beton. Øget brug af bæredygtigt træ i byggeriet vil kunne bidrage til at mindske klimabelastningen fra byggeriet. Side 1

2 I Danmark er der ikke en stærk tradition for at anvende træ i byggeriet sammenlignet med vores nabolande. I takt med at stål og beton er blevet mere udbredt, er træ gledet ud af den danske byggetradition. Noget tyder derfor på, at der findes en række barrier for at øge anvendelsen af træ i byggeriet. Der har tidligere været peget på brandkravene som en barriere for en øget anvendelse af træ i byggeriet. I bygningsreglementet er der imidlertid funktionsbaserede brandkrav, som ikke forhindrer anvendelsen af træ, så længe sikkerheden kan dokumenteres. Nogle kommuners praksis bevirker dog, at bygningsreglementets eksempelsamling om brandsikring af byggeri i praksis sætter en grænse for byggeri med træ i de bærende konstruktioner på højst fire etager. En indledende dialog med træbranchen tyder på, at bygningsreglementets eksempelsamling om brandsikring ikke er den væsentligste barrierer, men at der findes en række ikke kortlagte traditionsbundne barrierer. Effekten af en øget anvendelse af træ i byggeriet vil kunne påvirke det danske CO2-regnskab positivt på to måder. Dels vil en øget anvendelse af dansk træ sikre øget CO2-lagring, og dels indirekte når træ erstatter mere energiforbrugende dansk producerede materialer, så som stål og beton osv. Studier peger på, at CO2-besparelsen ved at erstatte mere energiforbrugende byggematerialer med træ er større end den mængde kulstof, der er bundet i træmaterialet. Analysen afgrænses fra at behandle den CO2-regnskabsmæssige betydning af alternativet til en øget anvendelse af træ, så som øget vedmasseopsparing, frigivelse af CO2 fra træ, der rådner op i skovene, og brug af træ til energi. 3. Opgavebeskrivelse og leverancer Der igangsættes to delanalyser, som samlet set skal kortlægge potentialet og effekten ved øget brug af bæredygtigt træ, belyse eksisterende barrierer for øget brug af træ i byggeriet og nedbryde barrierer samt styrke grundlaget for at indtænke bæredygtigt træ i fremtidens byggeløsninger. Ved bæredygtigt træ forstås i udgangspunktet træ, der er certificeret efter ordningen FSC eller PEFC, eller som opfylder tilsvarende standarder for skovdrift og sporbarhed. Delanalyse 1) Potentiale ved øget brug af træ Der gennemføres en vurdering af potentialer for at anvende bæredygtigt træ som byggemateriale sammenlignet med andre byggematerialer. Til det formål skal analysen som minimum indeholde: - Status og volumenmæssigt potentiale for brugen af træ i dansk byggeri - Kort redegørelse for brugen af dansk og udenlandsk bæredygtigt træ/træ fordelt på træsorter, samt kortlægning af det volumenmæssige potentiale for øget brug af henholdsvist dansk og udenlandsk bæredygtigt træ/træ. - Anvendelsespotentiale - Afdække potentielle anvendelsesmuligheder for træ i byggeriet, samt evt. fordele og ulemper ved brug af træ i bygninger. - Miljømæssige og totaløkonomiske potentialer - Til sammenligning af træ med andre byggematerialer opstilles en række repræsentative eksempler på både nybyggeri og renovering af forskellige bygningstyper. I disse repræsentative eksempler foretages LCA og LCC beregninger af byggerier med forskellige typer af træ som byggemateriale og tilsvarende konstruktioner med andre typiske byggematerialer. Side 2

3 Udbudsrammen er maks kr. Delanalyse 2) Kortlægning og nedbrydning af barrierer for øget brug af træ Til det formål skal analysen som minimum indeholde: - Barrierer Der gennemføres en analyse på baggrund af kvalitative interviews med aktører fra alle led af byggebranchen samt aktører, der arbejder med projekter eller lignende, hvor de konkret har erfaringer med muligheder og barrierer. Analysen skal identificere barrierer for en øget anvendelse af træ i dansk byggeri. - Erfaringer fra andre lande - Kortlægning af hvad man i andre lande herunder Finland, Norge og Sverige har gjort for at fremme brugen af træ og bæredygtigt træ i byggeriet. - Anbefalinger Basseret på de identificerede barrierer, erfaringsopsamlingen fra andre lande og egne erfaringer udpeges mulige løsninger og justeringer som fremmer brugen af træ og bæredygtigt træ. Udbudsrammen er maks kr. 3.1 Leverancer For begge delanalyser gælder, at der i løbet af processen afholdes statusmøder med Energistyrelsen. Disse omfatter opstarts-, midtvejs- og afrapporteringsmøde. For begge delanalyser gælder ligeledes, at Energistyrelsen i forbindelse med afrapporteringsmødet forelægges udkast til endelige rapport. Der lægges vægt på, at Energistyrelsen skal have mulighed for at følge arbejdet tæt. 3.2 Tidsplan Følgende tidsplan gælder for opgaven, der skal være afsluttet og endeligt afrapporteret til Energistyrelsen senest ultimo juni 24. juni 2015 Udbudsperiode 24. juni 2015 Frist for afgivelse af tilbud på begge delanalyser 1. juli 2015 Valg af konsulent(er) 2. juli 2015 Begge delanalyser igangsættes Ultimo 2015 Endelig afrapportering inkl. færdig rapport 4. Formkrav til slutleverancen Delanalysernes resultater og konklusioner afrapporteres til Energistyrelsen i form af to eller en rapport, afhængigt af om samme tilbudsgiver vælges til begge opgaver. Slutleverancen skal godkendes af Energistyrelsen. Rapport(er) skal udarbejdes i en form, der er egnet til offentliggørelse. 5. Udformning af tilbud Tilbud skal oplyse om samtlige udgifter, som tilbudsgiver forventer dækket i forbindelse med projektets udførelse. Tilbudsgiver skal specificere samtlige udgifter på udlæg, timeforbrug og timesatser per person. Der skal i projektet og budgettet være råderum for løbende justeringer efter aftale med Energistyrelsen. Side 3

4 Tilbuddet kan udformes som et samlet tilbud for begge delanalyser, eller som et tilbud for en enkelt delanalyse. Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde samlet på de to delanalyser ønskes tilbuddet beskrevet således, at tilbuddet til delanalyse 1 og 2 kan vurderes særskilt. Energistyrelsen forbeholder sig retten til frit at kunne vælge konsulent til de to delanalyser, på trods af eventuelt samlede tilbud. Tilbud skal afgives elektronisk i pdf format til Energistyrelsen på følgende adresse 5.1 Minimumsindhold i tilbud Tilbud skal som minimum indeholde følgende: - Tilbudsgivers kontaktoplysninger. - Tilbud med beskrivelse af opgavens løsning. - Samlet pris på opgaven. - Anslået tidsforbrug. - En beskrivelse af relevante kvalifikationer hos konsulenterne i relation til opgaven og referencer til tidligere relevante opgaveløsninger. 6. Tildeling af opgaven Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra nedenstående tildelingskriterium Kriterier Vægt Evt. uddybning af kriterium Pris 20 % Kompetence 40 % Der lægges vægt på, at tilbudsgiver kan fremvise personspecifikke relevante faglige og metodemæssige erfaringer. Tilrettelæggelse af opgaven 40 % Der vil blive lagt vægt på konsulentens forståelse af opgaven, valg af metodedesign, forslag til tidsplan og til afvikling af analysen. 7. Om modtagelse af tilbud m.v. Frist for modtagelse af tilbud er 24. juni Tilbud sendes til Energistyrelsen på følgende adresse Ved Energistyrelsens endelige valg af konsulent vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet herom. Energistyrelsen forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af det samlede udbud eller at gennemføre et nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forbehold, der tilsiger dette. Tilbudsgivers eventuelle forbehold i forhold til opgaven, skal klart fremgå af tilbuddet. Tilbudsgivers udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud og eventuelle udgifter i forbindelse med kontrahering er Energistyrelsen uvedkommende. Energistyrelsen forbeholder sig ret til at beholde det indkomne materiale. De i nærværende projektbeskrivelse indeholdte informationer er Energistyrelsens ejendom. Side 4

5 De fremsendte tilbud på grundlag af dette udbudsmateriale vil blive behandlet fortroligt indenfor offentligheds- og forvaltningsloven. Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om Energistyrelsen samt andre interessenter. Side 5

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere