11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår Vigtige datoer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer"

Transkript

1 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl. Praktikkens studiejournal afleveres til praktikvejleder /3 udtalelse afleveres senest 3 dage efter 2/3 mødet Indstilling sendes senest d Vigtig info til praktikvejlederen Hvis der indstilles til betænkelig skal studerende og specialiseringslæreren personligt have besked senest d gerne tidligere. Forventet start på uddannelsesinstitutionen er i uge 35 Rigtig god praktik!

2 Indholdsfortegnelse PRAKTIKFORBEREDELSEN... 3 SELVE PRAKTIKPERIODEN... 4 SKEMA FOR PRAKTIKFORBEREDELSEN... 6 LÆSEPLAN OG INDHOLD FOR STUDIEDAGENE... 6 DET TVÆRPROFESSIONELLE ELEMENT... 6 LINJEFAGENE... 7 UNDERVISNING VED SPECIALISERINGSUNDERVISERE... 7 MÅLMØDER TIL VURDERING OG GODKENDELSE AF LÆRINGSMÅL... 7 DATOER FOR MÅLMØDER... 7 SKEMA FOR STUDIEDAGENE... 8 SKEMA FOR PRAKTIKOPSAMLING OG SPECIALISERINGSOPGAVE... 8 PRAKTIKVEJLEDERNE KOMMER PÅ FRONTER - NYT TILTAG... 9 STUDERENDES OPGAVER I PRAKTIKKEN... 9 STUDERENDES FORBEREDELSE TIL 2/3 BESØG... 9 SOM STUDERENDE SKAL DU HAVE VEJLEDNING I PRAKTIKKEN... 9 OM REFLEKSIONSOPLÆG OG MUNDTLIG REDEGØRELSE... 9 PRAKTIKSTEDETS INDSTILLING UPLOADES TIL FRONTER INDEN DEADLINE HVIS DER INDSTILLES TIL BETÆNKELIG OM FREMMØDE I STUDIEDAGENE OM DELTAGELSESPLIGT I STUDIEDAGENE SKEMATISK VEJLEDNING TIL PRAKTIKDOKUMENTET Udgave. Revideret d

3 Praktikforberedelsen Praktikforberedelsen har fokus på følgende: specialiseringsprojekt, det tværprofessionelle element og praktikdokument Mål for denne periode er, at den studerende får: 1) udarbejdet teorigrundlag og projektdesign for sit specialiseringsprojekt 2) videreudviklet kendskabet til det tværprofessionelle element 3) udarbejdet konkrete læringsmål til linjefaglige aktiviteter i praktikken 4) færdiggjort forberedelsespapiret og udarbejde forslag til læringsmål Indhold - uddybning af ovenstående mål for perioden: 1) Den viden, teori og metode den studerende har opbygget i specialiseringen uddybes og målrettes mod det specifikke område, hvor den studerende skal i praktik. De studerende undervises i de 2 typer specialiseringsprojekter. De kan vælge imellem: et undersøgelsesprojekt (som kan udmønte sig i et udviklingsprojekt) et projekt med et pædagogisk forløb Specialiseringsprojektet gennemføres individuelt i løbet af praktikperioden, men arbejdet med at udarbejde et teorigrundlag foregår i samarbejde med en gruppe af studerende, der skal i praktik inden for samme område. Projektdesignet kan være individuelt eller fælles for gruppen. Specialiseringslærerne tilknyttes grupperne som vejledere; specialiseringslæreren følger de studerende fra disse grupper i praktikken. 2) I dette forløb arbejdes der videre med det tværprofessionelle element, hvor fokus er på muligheder og dilemmaer indenfor tværfagligt samarbejde. De studerende introduceres til det tværprofessionelle elements mål i praktikken. De studerende skal desuden gennemføre følgende: En iagttagelse af anden fagpersons arbejde opfulgt af et interview med denne ELLER Et interview med en pædagog på arbejdsstedet som indgår i tværprofessionelt samarbejde indenfor eller udenfor institutionen. 3) De studerende samles på deres linjefag, hvor linjefagsundervisererne vejleder omkring de linjefagsrelaterede læringsmål og bidrager med ideer til aktiviteter med brugerne indenfor de studerendes pågældende linjefag. 4) De studerende færdiggør forberedelsespapiret. Derudover udarbejder de studerende forslag til læringsmål ud fra praktikkens CKF ere (bilag 7) og væsentlige CKF ere fra specialiseringen (bilag8). Produktkrav: De studerende skal udarbejde et teorigrundlag og projektdesign for deres specialiseringsprojekt. De studerende færdiggør forberedelsespapiret og udarbejder forslag til læringsmål. Der skal formuleres læringsmål for praktikken samt ét læringsmål relateret til det tværprofessionelle og ét til linjefaget. 1. Udgave. Revideret d

4 Selve praktikperioden I det følgende gennemgås kompetencemål og CKF er for praktikperioden samt hvad de respektive fag bidrager med undervejs i praktikperioden. 3. PRAKTIK (6.semester): Den pædagogiske profession (Varighed 26 uger incl.10 studiedage) Faglige kompetencemål for 3. praktik er, at den studerende kan a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession, b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov, c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt, d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. Faglige kompetencemål for specialisering er, at den studerende kan a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen, b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder, c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og d) udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde. CKF er specielt for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt. b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder. c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder. d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling. e) Professionsbevidsthed og -identitet. f) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver. Desuden fra bilag 8 skal væsentlige CKF er fra én af de 3 specialiseringer inddrages. Praktikdokumentet: Praktikdokumentet er et gennemgående arbejdsredskab i praktikperioden, hvori der skal reflekteres over den studerendes læringsmål og inddrages refleksioner over de enkelte dele af undervisningen både på praktikstedet og på uddannelsesinstitutionen. DE FORSKELLIGE FAG BIDRAGER MED FØLGENDE: Pædagogik Professionsforståelse og professionsetik i forhold til den konkrete brugergruppe. Specialisering Livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forhold 1. Udgave. Revideret d

5 Det Tværprofessionelle Element Teorier, metoder og vidensformer til analyse, refleksion og evaluering af handlemuligheder og perspektiver i forhold til den tværprofessionelle indsats Linjefaget Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder i forhold til den konkrete specialisering. Studiedage I begyndelsen af praktikperioden vil der være én studiedag (målmødet), hvor de studerende, sammen med praktikvejlederen og specialiseringslæreren, vurderer og godkender den studerendes konkrete læringsmål for praktikken. Læringsmålene skal tage udgangspunkt i Bekendtgørelsens krav for 3. praktik. (dvs. bilag 7. og 8. i Bekendtgørelsen). De øvrige studiedage fordeles henover perioden i sæt af 3x3 dage. I undervisningen vil der blive lagt vægt på den pædagogiske profession, specialiseringen og linjefaget. Produktkrav: I praktikperioden anvender den studerende studiejournalen til at dokumentere sit arbejde med at nå læringsmålene, til refleksioner over periodens centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF erne), til viden om den specifikke brugergruppes særlige muligheder samt til undervisning og vejledning. Den studerende bearbejder, dokumenterer og evaluerer løbende sit arbejde i studiejournalen. Vedligeholdelsen af studiejournalen sker i samarbejde med praktikstedet og praktikvejlederen. Det er et fælles arbejdsredskab. Refleksionspapiret består i denne praktik af en mundtlig fremlæggelse om, hvorledes kompetencemålene er opnået gennem arbejdet med den studerendes individuelle læringsmål. Fremlæggelse sker til praktikvejlederen på en konferencetime. Dette gøres på baggrund af en 1 sides udvidet disposition, der afleveres til praktikvejlederen. Praktikvejlederen medtager dette i sin samlede indstilling af praktikken til godkendelse eller betænkelig. Studerendes rolle i praktikperioden er at: øve sig i at være kritisk reflekterende i forhold til sig selv og pædagogprofessionen, som han/hun møder den i praksis anvende sit praktikdokument til at dokumentere sit arbejde med at nå læringsmålene for praktikken forberede et mundtligt oplæg til praktikvejlederen om arbejdet med kompetencemålene være aktivt deltagende på studiedagene 2/3 besøg 2/3 udtalelse: Der afholdes et møde mellem den studerende, praktikvejlederen og specialiseringslæreren med udgangspunkt i de udarbejdede læringsmål samt studiejournalen. 2/3-udtalelsen sendes til uddannelsesinstitutionen efter mødet. Tidsfrist, se forsiden. Praktikstedets endelige indstilling: Praktikstedet vurderer den studerendes udbytte af praktikken og sender den endelige indstilling til uddannelsesinstitutionen. Praktikstedet indstiller den studerendes praktikperiode til godkendelse eller betænkelig i forhold til de faglige kompetencemål (Bekendtgørelsens bilag 7), der er formuleret for den pågældende praktikperiode samt den studerendes personlige læringsmål. Efter praktikkens gennemførelse og godkendelse efterbearbejdes og bruges professionserfaringerne i det afsluttende arbejde med specialiseringsrapporten. Tidsfrist, se forsiden. 1. Udgave. Revideret d

6 SKEMA for Praktikforberedelsen I praktikforberedelsen er fokus rettet mod undervisning relateret til praktikken samt vejledning ift. læringsmål både ift. specialiseringen og linjefag. Ma 13.1 Ti 14.1 On 15.1 To 16.1 Fr Linjefag Specialisering Specialisering Linjefag SKB KWO Tværprof MNF BJK A1.03 MSP LCA A VNT HHU A0.42 B0.09/B0.10 BU XXX A2.44 MNF LRO A1.44 BU JEE A1.04 MSP LCA A0.63 BU POH A1.04 BU JEE A2.04 MNF BJK A1.44 MNF LRO A FROKOST Linjefag VNT HHU A0.42 Linjefag SKB KWO A1.06 Tværprof MSP CBA A2.44 MNF SBI B Specialisering MNF BJK A1.03 MNF LRO A1.44 BU JEE A1.04 MSP LCA A0.63 Specialisering MSP LCA A1.48 BU POH A1.04 BU JEE A2.04 MNF BJK A1.44 MNF LRO A1.03 Ma 20.1 Ti 21.1 On 22.1 To 23.1 Fr Specialisering Linjefag MSP AJJ A2.04 BU POH A UMD KVA A0.62 UMD GTR A FROKOST Specialisering BU POH A Begrebsafklaring: BU = Børn og unge, MNF = Mennesker med nedsat funktionsevne, MSP = Mennesker med sociale problemer. XXX underviser foreløbig ukendt. Læseplan og indhold for studiedagene Det tværprofessionelle element I denne praktik skal I fagligt have fokus på jeres specialisering. I skal samtidig arbejde med et tværprofessionelt element. Formålet hermed er at blive klogere på Den pædagogisk professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver. Der vil blive arbejdet med dette element kontinuerligt gennem praktikforberedelsen og det første sæt studiedage (studiedage 1). I skal anskaffe/købe og bruge følgende grundbog til det tværprofessionelle element: Kirsti Lauvås og Per Lauvås: Tværfagligt samarbejde, 2. Udgave, Klim Andre grundbøger til det tværprofessionelle element: Morthorst, Bo m.fl. (2012): Hånd om helheden, Klim. Højholdt, Andy (2009): Den tværprofessionelle praktiker, Hans Reitzels Forlag. Pædagogens kompetenceprofil. Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet Kan frit hentes på nettet: 1. Udgave. Revideret d

7 Læseplan for det tværprofessionelle element for hele praktikperioden: Til dagene i praktikforberedelsen læses: Kirsti Lauvås og Per Lauvås: Tværfagligt Samarbejde, 2. Udgave, Klim Læs s : Brugerperspektivet s : Professionsperspektivet Til Studiedage 1 læses: Kirsti Lauvås og Per Lauvås: Tværfagligt Samarbejde, 2. Udgave, Klim Læs Kap 3 s Kap 7 s Til studiedage 1 skal I medbringe et interview med en fra en anden relevant profession eller med en som samarbejder med andre professioner (ofte institutionens leder). Jeres materiale vil blive bearbejdet i undervisningen. Aflevering af tværprofessionelle rapport Rapporten afleveres efter praktikkens ophør. Forvent at det bliver omkring 1.9 (en nærmere bestemmelse af datoen kommer først senere). Linjefagene I følger jeres linjefag igennem hele specialiseringsperioden. Hold øje med Fronter. Her vil linjefagslærerne lægge informationer om skemaindhold og læseplan for linjefagsundervisningen i studiedagene. Undervisning ved specialiseringsundervisere Hold løbende øje med Fronter, her vil jeres specialiseringsundervisere lægge information om indhold for studiedagene. Målmøder til vurdering og godkendelse af læringsmål Disse dage er afsat til godkendelse af jeres læringsmål. På den aftalte dag skal I komme ind på Roskilde Pædagoguddannelse i en ½ dag sammen med jeres praktikvejleder. I skal præsentere og diskutere jeres foreløbige læringsmål med jeres praktikvejleder på en af de første vejledningstimer i praktikken dvs. i perioden forud for målmødet. 3 dage inden målmødet, skal I lægge jeres forslag til læringsmål for praktikken på fronter i en af afleveringsmapperne: Læringsmål MSOC, Læringsmål MNF eller Læringsmål BU. På selve dagen for målmødet er I samlet i grupper på 4-5 studerende med jeres respektive praktikvejledere og specialiseringslærere. I skal selv booke jer til målmødet på fronter. Det skal I gøre en af de første dage i praktikken. Man booker under mappen Forum. Derefter laves der en oversigt om fordelingen på fronter, hvor I kan se den endelige dato for målmødet. Datoer for målmøder Målmøder finder sted i dagene : Fokus er på godkendelse af læringsmålene Datoerne for målmøder hos de respektive specialiseringslærere kendes ikke på nuværende tidspunkt. Hold jer orienteret på Fronter. 1. Udgave. Revideret d

8 SKEMA for Studiedagene OBS: Skema for studiedagene er endnu ikke færdig. De kommer med i en senere 2. udgave af undervisningsplanen. Studiedage 1: Det Tværprofessionelle Element er temaet for alle studiedagene On 5.3 To 6.3 Fr FROKOST Studiedage 2: Der er undervisning med jeres specialiseringslærere og linjefagslærere Ma 31.3 Ti 1.4 On FROKOST Studiedage 3: Der er undervisning med jeres specialiseringslærere og linjefagslærere On 11.6 To 12.6 Fr FROKOST SKEMA for Praktikopsamling og Specialiseringsopgave Skemaet for praktikopsamlingen kommer først senere. Oplysninger herom får I på Fronter. Husk derfor at holde øje med Fronter. 1. Udgave. Revideret d

9 Praktikvejlederne kommer på fronter - Nyt tiltag Praktikvejlederne får nu adgang til Fronter. Det betyder bl.a. at praktikvejlederne fremover skal uploade følgende dokumenter til Fronter. Godkendte læringsmål 2/3 udtalelsen Den endelige indstilling Vejledning til brugen af Fronter sendes direkte til praktikvejlederne. Men vær opmærksom på, at de er nye brugere af Fronter. Med det nye tiltag får praktikvejlederne samtidig adgang til forskellige former for informationer om praktikken. Studerendes opgaver i praktikken Nedenfor findes information om diverse forhold omkring praktikken, herunder arbejdet med vurderingspapirer m.v. Studerendes forberedelse til 2/3 besøg Tidsperiode for 2/3 besøg se vigtige datoer på forsiden. Til 2/3-besøget skal du som studerende have forberedt selve besøget på en konferencetime, hvor du sammen med din praktikvejleder har gennemgået dine læringsmål og talt om, hvor langt du er nået med læringsmålene. Inden besøget skal du således: forberede besøget sammen med din praktikvejleder, lave en dagsorden, finde max. 2 siders sammendrag af din studiejournal, der fungerer som eksempler på arbejdet med læringsmålene og evt. maile en kørselsvejledning til sin specialiseringslærer. Den endelige dato for besøget aftales mellem specialiseringslærer, praktikvejleder og den studerende. En oversigt over specialiseringslærerens besøg og kørselsplan vil ligge på Fronter efter målmøderne. Praktikvejlederen skal efter drøftelse på mødet med specialiseringslæreren og dig udtale sig om, hvordan du kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af perioden. Til vurdering heraf inddrages din studiejournal, hvor du har dokumenteret dit arbejde med læringsmålene. Specialiseringslæreren underrettes om udtalelsen, når denne er uploadet til Fronter. Nærmer info om Fronter procedurer lægges på Fronter. De er foreløbig underudarbejdelse. Som studerende skal du have vejledning i praktikken Praktikstedet har ansvar for, at du modtager praktikvejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden. Praktikvejlederen skal samarbejde med dig om at vedligeholde din studiejournal og støtte op om dit arbejde med læringsmålene herunder arbejdet med kompetencemålene og refleksionsoplægget. Om refleksionsoplæg og mundtlig redegørelse I den sidste del af praktikken, skal du som studerende lave en 1 sides udvidet disposition om kompetencemålene. Dine refleksioner holder du som et oplæg til en konferencetime med din praktikvejleder. 1. Udgave. Revideret d

10 På selve konferencetimen fremlægger du, hvordan du gennem arbejdet med læringsmålene har opnået de respektive kompetencemål. Praktikstedets indstilling uploades til Fronter inden deadline Ud fra dine læringsmål, studiejournal og oplægget om kompetencemålene indstiller praktikstedet dig til godkendt eller betænkelig ved godkendelse. Indstillingen forholder sig til, hvorledes og om du som studerende har opnået et udbytte af at arbejde med dine respektive læringsmål. Praktikstedet uploader indstillingen til en særskilt mappe på Fronter. Dato for deadline, se forsiden. Hvis der indstilles til betænkelig Hvis du bliver indstillet til betænkelig er det vigtigt at du orienteres herom hurtigst muligt. Det skal din specialiseringslærer også. Det anbefales at praktikvejlederen orienterer dig herom i inden tidsfristen for afleveringen af indstilling. Specialiseringslæreren kan orienteres pr. mail samtidig med at indstillingen uploades til Fronter. Hvis du bliver indstillet til betænkelig skal der afholdes et møde med deltagelse af dig, din praktikvejleder, din specialiseringslærer og praktikkoordinatoren. Du vil automatisk blive kontaktet, hvis dette bliver aktuelt. Om fremmøde i studiedagene Ved fravær fra studiedage skal gives besked pr. mail til praktikvejleder og institutionsleder. Ved mere end 20% fravær fra studiedagene vil den studerende blive pålagt en afløsningsopgave (jf. studieplan om deltagelsespligt). Underviserne definerer indholdet af opgaven. Ved mere end 50% fravær vil den studerende blive indkaldt til vurderingsmøde med praktikstedets og uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere, hvor det vurderes om praktikperioden kan godkendes. Vær opmærksom på, at fravær ift. undervisning tælles i lektioner ikke i dage. Om deltagelsespligt i studiedagene Deltagelsespligten i studiedagene opfyldes ved: at forberede sig til studiedagene i henhold til undervisningsplanen at deltage aktivt i studiegruppeaktiviteter at opfylde periodens og studiedagenes produktkrav Ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten vil den studerende blive pålagt en afløsningsopgave eller den studerende vil blive indkaldt til et vurderingsmøde med deltagelse af praktikstedets og uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere. Dette mhp. en vurdering af praktikperioden. 1. Udgave. Revideret d

11 Skematisk vejledning til PRAKTIKDOKUMENTET 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession. Praktikdokumentet består af 4 dele: Forberedelsespapir Forudsætninger og begrundede forventninger til praktikperioden Spørgsmål til praktikbesøg og opsamling af besøget Overvejelser over den kommende praktikperiode Opsamling af temaer og litteratur fra undervisningen Læringsmål Skal laves færdigt på målmødet som ligger senest 3 uger inde i praktikken. Læringsmålene skal tage afsæt i CKF er fra bilag 7 og 8. Der skal desuden være mindst et læringsmål om det tværprofessionelle og mindst et relateret til linjefaget. Studiejournal Praktikdokumentets studiejournal anvendes til notater til brug for og i vejledningen i praktikperioden samt til dokumentation for dit arbejde med læringsmålene. Refleksionsoplæg På en konferencetime fremlægger den studerende mundtligt, hvordan kompetencemålene er opnået gennem arbejdet med læringsmålene. Hvornår skal jeg arbejde med det? Når praktikdokumentet er præsenteret inden starten af specialiseringsperioden, og anvendes ved første praktikbesøg. Læs Praktikstedsbeskrivelsen som grundlag for at udarbejde papiret. Inden praktikstart udarbejdes sammen med din specialiseringslærer udkast til læringsmål. Læs Praktikstedsbeskrivelsen med uddannelsesplan for inspiration til læringsmål. Læringsmålene er styrende for din læring og deltagelse igennem hele praktikken. Du skal mindst 1 gang om ugen skrive i din studiejournal. Du skal også bruge den i forbindelse med studiedagene på uddannelsesinstitutionen. I den sidste del af praktikken, skal der laves 1 sides udvidet disposition om arbejdet med kompetencemålene, som oplæg til en konferencetime med praktikvejlederen. Hvad skal det bruges til? Forberedelse til praktikbesøg (forbesøg) og praktikken. Hjælper til fastholdelse af tanker og overvejelser. Papiret gennemgås til første konferencetime. Dine læringsmål skal hjælpe dig til at opnå/udvikle kompetence-målene for praktikken. De skal være et centralt punkt på dagsordenen til konferencetimer Indgår som fast punkt på dagsordenen til konferencetimer. Bruges som afsæt for diskussion og refleksion med praktikvejleder. Dette skal praktikvejlederen medtage til sin samlede indstilling af praktikken. Hvem skal læse det? Din praktikvejleder. Du skal kopiere forberedelsespapiret til din praktikvejleder inden første konferencetime. Din praktikvejleder og din specialiseringslærer skal i begyndelsen af praktikken godkende dine læringsmål. Specialiseringslæreren skal opbevare originalen. Du skal løbende kopiere papiret til din praktikvejleder. Kun til praktikvejlederen. OBS: 2/3 udtalelsen og indstillingen skal uploades af praktikvejlederen. Ikke dig som studerende. I ønskes alle en god og lærerig praktik! OBS: Der tages forbehold for ændringer af datoer m.v. 1. Udgave. Revideret d

12 Husk at medbringe undervisningsplanen både til praktikforberedelsen og studiedagene Pædagoguddannelsen Roskilde University College Sjælland Trekroner Forskerpark Roskilde Tlf Udgave. Revideret d

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Grundlæggende praktik- Vejlederkursus (3 dage)

Grundlæggende praktik- Vejlederkursus (3 dage) Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Praktikstedets målgruppe: Antal

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen (Klik på firkant og sæt kryds)

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen (Klik på firkant og sæt kryds) Praktikstedsbeskrivelse for Møltrup Optagelseshjem. Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1.

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 16 Botilbudet Åge Holmsvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335575/72335576 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 1 2009 Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 220 af 13/03/2007 Gældende (Pædagogbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 23-03-2007 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV nr 481 af 31/05/2000

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. For Skanderborg Aktivitetscenter

Praktikstedsbeskrivelse. For Skanderborg Aktivitetscenter Praktikstedsbeskrivelse For Skanderborg Aktivitetscenter Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn: Skanderborg Aktivitetscenter Adresse: Dyrehaven 10 Pav.4 Postnr. og by:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Professionsnyt. Fynske pædagoger. Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening. Nr. 4/2008

Professionsnyt. Fynske pædagoger. Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening. Nr. 4/2008 Fynske pædagoger Professionsnyt Nr. 4/2008 Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening Praktikstedernes nye opgave og en metode til at udarbejde praktikstedsbeskrivelser Specialiseringsbeskrivelser

Læs mere

Praktikpjece for 2. praktik

Praktikpjece for 2. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 2. praktik December 2010 Side 1 af 14 Forord Formålet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere

Praktikhåndbog. uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. www.viauc.dk/paedagog/gedved

Praktikhåndbog. uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. www.viauc.dk/paedagog/gedved Praktikhåndbog uddannelsen til professionsbachelor som pædagog www.viauc.dk/paedagog/gedved VIAUC Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergvej 1, 8751 Gedved Tlf: 8755 4000. Praktikhåndbog uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2013 Adresse. Postnr. og By. Proaktiv Entreprenørvej 2 7000 Fredericia Proaktiv, Aktivitetshuset Jupitervej 29 7000

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for VIA University College. Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenå

Studieordning for VIA University College. Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenå Studieordning for VIA University College Pædagoguddannelsen Uddannelse til professionsbachelor som pædagog Denne studieordning er gældende for alle studerende, der har påbegyndt pædagoguddannelsen på VIA

Læs mere

Udarbejdet af Kirsten Vang Thorsteen og Charlotte Due.

Udarbejdet af Kirsten Vang Thorsteen og Charlotte Due. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense. ORGANISATIONEN TEGLGÅRDSHUSET AFD. TEGLGÅRDSHUSET TEGLGÅRDSPARKEN 44 5500 MIDDELFART REGION SYDDANMARK

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Pb. Diakoni & Socialpædagogik

Pb. Diakoni & Socialpædagogik Pb. Diakoni & Socialpædagogik Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk socialt omsorgsarbejde

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Botilbudets navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Pensionat Kamager Brønderslev

Læs mere

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid JYDSK Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid JYDSK Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere