PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave Beskrivelse Dato 1. Forslag til projektbeskrivelse fra BVU*net 11. marts Revideret beskrivelse fra BVU*net efter medlemsmøde 7/ maj Revideret beskrivelse fra BVU*net efter prioritering af delprojekter 20. juni Revideret beskrivelse fra BVU*net efter specificering af delprojekter 5. juli Revideret beskrivelse fra BVU*net efter reduceret budget 13. august Indledning cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, som efterfølgende skal implementeres i byggebranchen. For at understøtte dette vil cuneco gennemføre en implementeringsindsats både i forhold til byggebranchens virksomheder og i forhold til uddannelsessystemet, så fremtidens medarbejdere bliver klædt på til at anvende cunecos digitale standarder og værktøjer. Med baggrund i analyserapporten Uddannelse i cuncostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metoder og udviklingsmål for implementering på skoler og efterfølgende drøftelser i BVU*net mellem de forskellige skoleområder foreslås implementeringen gennemført efter denne projektbeskrivelse. Digital udvikling: - Klassifikation - Egenskaber - Informationsniveauer - Opmålingsregler Cuneco styregruppe Implementering i virksomhederne Afprøvning: Værdianalyse Best Practise Manual. Projekt 17011: Metode til implementering i uddannelserne del 1. Er afsluttet. Projekt 17021: Gennemførelse af implementering i uddannelserne Del 2: Arkitektuddannelser Del 3: Ingeniøruddannelser Del 4: Konstruktøruddannelser Del 5: Erhvervsuddannelser Del 6: BVU*net drift og koordinering Ansvarlig: BVU*nets bestyrelse Figur 1. Cuneco projekt gennemføres efter denne projektbeskrivelse i seks dele (del 2-6) med BVU*nets bestyrelse som ansvarlig. Del 1 er gennemført i cuneco projekt Metoder til implementering i uddannelse. cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Side 1 af 14

2 Projektet gennemføres i seks dele. Delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6 omfatter implementeringen i henholdsvis arkitektuddannelser, ingeniøruddannelser, konstruktøruddannelser og erhvervsuddannelser samt samarbejde mellem skoleområder. Koordinering og kvalitetssikring foregår i delprojekt 6, og det gennemføres af BVU*net (Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner), som er et samarbejdet mellem arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og håndværkskoler samt andre vidensinstitutioner. I delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6 etableres forskellige udviklingsteams (aktivitet 1), som forestår udviklingen og understøtter de forskellige uddannelsesaktiviteter. Desuden arbejdes med uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder og undervisningsmateriale (aktivitet 2), faglig uddannelse på de enkelte skoler og skoleområder (aktivitet 3) og tværfaglig uddannelse i samarbejde mellem de forskellige skoleområder (aktivitet 4). Denne aktivitet er dog senere blevet nedprioriteret, men vil givet på sigt blive mere aktuelt. Sidste aktivitet (aktivitet 5) omfatter samarbejdet i regionale kompetencenetværk om læring og innovation på byggesager i samarbejde med byggevirksomhederne. I projektet tages udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde mellem vidensintitutioner indenfor BVU*net på forskellige skoleområder (arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker), som skal understøtte et tætter samarbejde mellem forskellige fagligheder i det praktiske byggeri, og som skal bidrage til udvikling af byggeriets produktivitet og kvalitet i et bæredygtigt perspektiv. 2 Formål Visionen for cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne er at støtte byggeriets digitalisering og produktivitetsudvikling gennem ajourførte, nyudviklede og koordinerende kurser, projekter ol. i grundog efteruddannelser. I tilknytning hertil kan der udvikles digitalt undervisningsmateriale, uddannelse af lærere og tilpassede pædagogiske læringsmetoder. I projektperioden 1/ / skal implementeres de af cuneco udarbejdede digitale standarder, værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer vedrørende: Klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Der arbejdes her efter følgende fire faglige mål: - Uddannelse af lærere og udvikling af pædagogiske læringsmetoder og undervisningsmateriale, som er tilpasset de forskellige faglige og tværfaglige uddannelser på og mellem skolerne - Faglige grund- og efteruddannelser på de enkelte skoler for arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere med baggrund i cunecos resultater - Tværfaglige grund- og efteruddannelser i samarbejde mellem flere skoler på tværs af skoleområder vedrørende i byggeriets processer, ydelser, produkter og kvaliteter, hvor cunecos resultater er inkluderet - Regionale kompetencenetværk med støtte til læring og innovation på byggesager og i virksomheder. Side 2 af 14

3 Det femte og sjette mål for cuneco projekt er organisatoriske mål, som skal understøtte og fremme de fire faglige mål. Første organisatoriske mål og femte mål er at etablere og drive et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som på et forretningsmæssigt grundlag kan videreføres efter projektperiodens afslutning. Andet organisatorisk mål og sjette mål er at etablere et antal faglige, tværfaglige og regionale udviklingsteams, som er kernen og frontløberne for udvikling og uddannelse mv. i BVU*net. De specifikke udviklingsmål og succeskriterier for udviklingen i del 2, 3, 4, 5 og 6 er nærmere beskrevet i kapitel 3 og 4. De specifikke udviklingsmål og succeskriterierne tager udgangspunkt i projektets visioner og formål, og gennem analyser af uddannelsestilbud og kompetencebehov formuleres specifikke kompetencemål for projektets uddannelsesinitiativer. 3 Resultater og potentialer Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne leverede nedenstående resultater, som har relation til projektets fem aktiviteter, og som inkluderer cunecos resultater. Projektets fem aktiviteter beskrives nærmere i kapitel 6, og de gå på tværs af de fem delprojekter (2-6). Aktivitet 1. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams - Der etableres et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som koordinerer og formidler resultaterne fra aktiviteterne i projektperioden 1/ / Der etableres faglige-, tværfaglige- og regionale udviklingsteams, der gennemfører udviklingen i aktivitet 2-5, og som opbygger specialistkompetence, som de kan benytte i uddannelse af lærere i aktivitet 2. - Der skabes et forretningsmæssigt grundlag for, at netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net kan videreføres efter 1/ Aktivitet 2. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder - Lærere uddannes og trænes i at gennemføre kurser, undervisning, opgaver og projekter, og de og skolerne støttes i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelser. Der sættes fokus på de % mest innovative lærere (frontløberne), som efterfølgende vil kunne være med til at videregive erfaringerne til den øvrige lærerstab. - Der gives forslag til nye og ajourførte læringsmetoder og pædagogiske principper, som passer til de forskellige typer af læring og undervisning. - Der fremlægges erfaringer fra lærere og skoler om uddannelserne, herunder fremgangsmåder for ajourføring og kvalitetssikring af undervisningsmateriale og -vejledninger. Aktivitet 3. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Der etableres fagudvalg som støtter digitalisering og produktivitetsudvikling i de faglige grund- og efteruddannelser på de fire skoleområder: Arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker. Side 3 af 14

4 - Der ajourføres gamle og udvikles nye kurser, opgaver og projekter inklusive undervisningsmateriale mv., hvor digitalisering og produktivitetsudvikling er integreret i de faglige uddannelser. - Der gennemføres forsøg med ajourførte og nye faglige uddannelser, hvor effekten på den ønskede kompetenceudvikling dokumenteres. Aktivitet 4. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Samme tre resultater som for aktivitet 3, men de er her målrettet tværfaglig uddannelse mellem skoleområderne, som både kan dække kompetencer vedrørende faglige samarbejder, faglige styringer, læring og innovation. Denne aktivitet er dog senere nedprioriteret i første omgang, men den forventes at blive mere og mere væsentligt på sigt. Aktivitet 5. Regionale kompetencenetværk og læring og innovation på byggesager Der arbejdes i regionale kompetencenetværk i et samarbejde mellem skoler og frontvirksomheder. De støttes i deres realisering af de første lokale initiativer, så de også kan virke efter projektets afslutning. Skoler og vidensinstitutioner tilbyder sig som samarbejdspart og facilitatorer for virksomheder og byggepladser, som er eller ønsker at være parter i regionale kompetencenetværk. 4 Målgruppe Den primære målgruppe for cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne er byggeriets uddannelses- og vidensinstitutioner og medarbejdere, som varetager videnformidling, uddannelse og forskning indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling i byggeriet. I projektet vil der særligt blive sat fokus på de innovative institutioner og medarbejdere (frontløberne), og hvorledes de kan medvirke til nyttiggørelse af erfaringerne hos de øvrige institutioner og medarbejdere. Indsatsen målrettes primært mod fem uddannelsesråder, som behandles i del 2, 3, 4 og 5: - Del 2. Arkitektuddannelser - Del 3. Ingeniøruddannelser - Del 4. Konstruktøruddannelser - Del 5. Erhvervsuddannelser. Øvrige målgrupper for cuneco projekt er byggeriets virksomheder, organisationer og myndigheder, som stiller krav til, og som er brugere af ydelserne fra institutionerne. Det drejer sig både om elever og studerende i grunduddannelsen og om medarbejdere i virksomhederne i efteruddannelsen. Men det drejer sig også om ledelserne i virksomhederne og på byggesagerne. Også her vil der særligt blive sat fokus på de innovative virksomheder, elever, studerene og medarbejder (frontløbere), og hvorledes de man medvirke til nyttiggørelse af erfaringer hos de øvrige. 5 Grundlag Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne bygger på det grundlag, der er udarbejdet i cuneco projekter vedrørende klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler, og som frem- Side 4 af 14

5 lægges i standarder, værktøjer, afprøvning og Best Practice manualer. Desuden bygger cuneco projekt på den undervisning og udvikling, der foregår i byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, samt på de analyser af uddannelsestilbud og udviklingsprojekter skolerne deltager i. Cuneco projekt bygger også på den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne deltager i eller har ansvarlige for. Implementeringen i del 2, 3, 4, 5 og 6 bygger desuden på den analyse, som er gennemført i del 1, som er afsluttet og rapporteret i SBi rapport 2013:18. Det grundlag der skabes i cuneco projekterne om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler skal indhentes og tilpasses behovene i de aktuelle undervisninger. Det sker i aktivitet 2 vedrørende udvikling af uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder. Dette arbejde vil bl.a. bestå at følgende opgaver: - Cuneco fremlægger snarest målsætning for indhold og resultater for hver standard, afprøvning og praksis manual med tidsplan for levering - De enkelte skoler beskriver deres værktøjer, metoder og nedslagspunkter for digitalisering, som de vil anvende i deres forsøgsundervisning - Cuneco fremsender så tidligt som muligt de færdige standarder, afprøvninger og praksis manualer direkte til de aktuelle skoler, så de kan anvende dem i de aktuelle undervisningsforløb. Tværfaglig procesmodel D. A. Byggeprogram Byg- og driftsherrer, rådgivere og entreprenører Byggevarer og leverancer Informationer Producenter og leverandører i faglige spor Program B. Projektering Granskning C. Udførelse og produktion 1. Økonomistyring, administrativ ledelse og juridisk ansvar 2. Markedsrelation og bruger- og kundesamarbejde 3. Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber Aflevering 4. Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø 5. Informatik (bim), IKT, formidling, dataudveksling og -arkivering 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning Anvendelse Ejere og brugere D. Drift og vedligehold Figur 2. Undervisning i BIM og IKT arbejder med nedslagspunkter i forhold til bl.a. byggeriets fire hovedfaser (A-D) i den tværfaglige procesmodel og væsentlige informationer i seks faglige spor (1-6). Den undervisning og udvikling, der foregår i videns- og uddannelsesinstitutionerne, er målrettet forskellige faglige nedslagspunkter, som følger bl.a. byggeriets fire hovedfaser i den tværfaglige procesmodel og informationer i seks faglige spor: Hovedfaser - A. Programmeringsfase med analyse, planlægning og designudbud - B. Projekteringsfase med forslag, hovedprojekt og projektmateriale - C. Udførelsesfase med entrepriseudbud, aflevering, 1- og 5-års eftersyn - D. Drift-, vedligeholds- og brugsfasen. Side 5 af 14

6 Faglige spor - 1. Økonomi, ledelse og juridisk ansvar - 2. Markedsrelation og bruger- og kundesamarbejde - 3. Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber - 4. Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø - 5. Informatik (bim), formidling, dataudveksling og -arkivering - 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning. Efterfølgende er kort beskrevet eksempler på problemstillinger i forhold til de fire hovedfaser, som er aktuelle i forhold til et optimeret samarbejde i byggeriet omkring digitalt byggeri: A. Programmeringsfase - Specifikation af digitale ydelser i samarbejdet mellem bygherrer og rådgiver - Implementering af viden fra projektering, udførelse og drift i bygherrens krav til digitale ydelser - Simuleringer i planlægningsfasen herunder arealer, energi, miljø, LCA mv. - Konceptudvikling baseret på helhedsorienterede simuleringer - Digitale ydelser og håndtering af konkurrencer, herunder IKT-specifikation - Transformation af modeller og viden fra analyse, planlægnings-og konceptfasen til forslags-og projekteringsfaser. B. Projekteringsfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra analyse-og planlægningsfaser - Modeller samarbejdes i relation til udbuds-og samarbejdsformer, herunder IKT-specifikation - Fokus på installationer i modelsamarbejder - Simulering i forslags- og projekteringsfaser herunder mængder, økonomi, planlægning, energi, miljø, LCA mv. - Transformation af modeller og viden fra forslags- og projekteringsfaser til udbud og udførelse. C. Udførelsesfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra forslags- og projekteringsfaser - Anvendelsen af modelbaserede data i udførelsesprocesser - Transformation af modeller og viden fra forslags- og projekteringsfaser til driftsfaser. C. D&V og anvendelsesfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra planlægnings-og udførelsesprocesser - Anvendelsen af modeller-og modelbaserede data i driftsprocesser - Implementering af simuleringer i driftsfasen. 6 Projektdele, aktiviteter, opgaveindhold og projektforløb Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelser gennemføres i følgende fem del, og del 2-5 er nærmere beskrevet i supplerende projektbeskrivelser: - Del 2: Arkitektuddannelser - Del 3: Ingeniøruddannelser - Del 4: Konstruktøruddannelser - Del 5: Erhvervsuddannelser - Del 6: BVU*net drift og koordinering. Side 6 af 14

7 I hver af disse arbejdes med følgende fem aktiviteter, som hver leverer de under kapitel 3 angivne resultater: - BVU*net etableres og drives med udviklingsteams - Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder - Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Læring og innovation og på byggesager. Tværfaglige kurser og undervisninger i grund- og efteruddannelse er dog senere nedprioriteret, men dette område forventes dog på sigt at bliver mere og mere centralt. Aktivitet 1. BVU*net etableres og drives med udviklingsteams Der etableres et netværkssamarbejdet for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - kaldet BVU*net, som har til formål: - At bidrage til at fremme paradigmeskiftet for digitalisering af byggeriet - At bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet, kvalitet, konkurrenceevne og innovation - At styrke samarbejdet mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - At styrke deltagernes muligheder for at tilbyde uddannelse på disse områder til lærlinge, studerende og medarbejdere i byggeriets virksomheder samt læring og udvikling i virksomheder og på byggerier - At styrke deltagernes formidling af viden, forskning, udvikling, innovation og andre resultater - At samarbejdet med byggeriets virksomheder, medarbejdere og myndigheder for at styrke disse formål. BVU*net skal være åbent for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, som opfylder samarbejdets formål, og som virker i Danmark (danske såvel som udenlandske) indenfor en eller flere af de fem institutionskategorier: - Arkitekt- og designskoler samt arkitektbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Universiteter og ingeniørhøjskoler samt ingeniørbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Erhvervsakademier, professionshøjskoler og relaterede sekretariater - Erhvervsrettede uddannelser, erhvervsuddannelsescentre og relaterede sekretariater - Vidensformidlingsinstitutioner og andre forsknings- og vidensinstitutioner rettet mod byggeriet. BVU*nets bestyrelse koordinerer aktiviteterne og kvalitetssikre resultaterne i cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne, hvilket opfattes som den første opgave i denne aktivitet. Formidling gennemføres på medlemsmøder, på workshops, i artikler eller på hjemmeside, som administreres af samarbejdets sekretariat. BVU*net etableres, drives og udbygges i projektperioden 1/ til 30/9 2014, og den planlægges videreført på et forretningsmæssigt grundlag efter 30/9 2014, som et blivende netværkssamarbejde for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner. Side 7 af 14

8 I tilknytning til cuneco projekt Gennemførelser af implementering i uddannelserne skal der i BVU*net etableres et antal tværfaglige og regionale udviklingsteams, som kan være frontløbere og kernen i udviklingsarbejdet i cuneco projekt Der skal desuden igangsættes et antal delprojekter og undervisninger på de enkelte skoler. Der skal også etableres kontakt til de primære samarbejdsparter for innovation på byggepladser bl.a. med relation til cuneco projekt Implementering i virksomhederne. Dette arbejde regnes som den anden opgave i denne aktivitet. Den anden opgave vil også inkludere igangsættelse af udviklingsarbejdet i de tværfaglige og regionale udviklingsteams. Der kan fx etableres udviklingsteams til udarbejdes af nye læringsmetoder og pædagogiske principper i aktivitet 2. Der kan også etableres faglige og tværfaglige udviklingsteams i tilknytning til hvert af de faglige tværfaglige udvalg i forhold til aktivitet 3 og 4. Sidst men ikke mindst kan der etableres regionale udviklingsteams, som skal virke i de regionale kompetencenetværk, og som kan være frontløbere for læring og udvikling på byggesager jf. aktivitet 5. De enkelte udviklingsteam gennemfører desuden udviklingsarbejder under aktivitet 2-5, og samtidig opbygning de en specialistkompetence, som de skal anvende i uddannelse og træning af lærere under aktivitet 2. De enkelte udviklingsteams bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategier med tilhørende udviklingsmål. De enkelte udviklingsteams planer, arbejder og resultater formidles på Aktivitet 2. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder Kernen i implementering i uddannelserne er kvalificerede lærere, som kan varetage undervisningen på de forskellige fagområder, og som kan samarbejde om at gennemføre de tværfaglige kurser og uddannelsesforløb. Det forudsætter, at de bliver opkvalificeret gennem uddannelse og får stillet det nødvendige undervisningsmateriale og kursusprogrammer til rådighed. Denne opgave kan varetages af tværfaglige og regionale udviklingsteams jf. aktivitet 1, som også kan virke som mentorer, når undervisningen er i gang, og lærerne har behov for pædagogisk vejledning og støtte til justering af deres undervisning. Der sættes i projektet hovedsaglige fokus på de % mest innovative lærere, og hvorledes de kan medvirke til videregivelse af erfaringerne til den øvrige lærerstab. Aktivitet 2 kan fx omfatte følgende opgaver, som skal implementere cunecos resultater: - At indsamle og tilpasse grundlaget fra cuneco projekter om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler til de digitale nedslagspunkter og problemstilliner i undervisningen. - At gennemføre kurser og træning i undervisning, opgaveløsning og projektstyring for lærere - At bistå skolerne og fagudvalg med udarbejdelse af kursusplaner og undervisningsprogrammer - At tilbyde udviklingsteams som mentorer for lærere ved gennemførelse af kurser, undervisning, opgaveløsninger og projekter Side 8 af 14

9 - At indsamler erfaringer fra afholdte kurser fx gennem samtaler med lærerne - At revidere og kvalitetssikre undervisningsmateriale og -vejledninger med baggrund i disse erfaringer. Aktivitet 3. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Faglige kurser og undervisning gennemføres på de forskellige skoleområder i del 2, 3, 4 og 5. Den faglige uddannelse skal styrke fagligheden i de enkelte fag, og den kan tilbydes både som grunduddannelse af nye elever og studerende, og som efteruddannelse af medarbejdere i virksomhederne. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de faglige kurser, så det bliver en integreret del af fagligheden i de enkelte fag. Dvs. når arkitekter uddannes i projektkonkurrencer, og når mureren gennemfører sin svendeprøve, så foregår det digitalt, og der arbejdes med produktivitetsudvikling af processen. Udviklingen af faglige kurser og uddannelsesforløb i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivitetsudvikling styres af uddannelsesudvalg i samarbejde med fagskolerne. Indenfor håndværks- og konstruktøruddannelserne findes sådanne landsdækkende faglige udvalg, medens der for uddannelsesområder, hvor dette ikke findes, bør etableres et landsdækkende samarbejde mellem skolernes lokale uddannelsesudvalg. BVU*net planlægger at støtte de forskellige uddannelsesudvalg i implementering af digitalisering og produktivitetsudvikling. Første opgave bliver derfor at etablere denne støtte i BVU*net og få etableret et landsdækkende samarbejde til de enkelte skoler og undervisere. Det er planen, at disse landsdækkende skolesamarbejde om digitalisering og produktivitetsudvikling etableres og udbygges i projektperioden, og at udbygningen fortsætter efter 30/ BVU*nets støtte til de forskellige uddannelsesudvalg bygger på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og arbejdet gennemfører i samarbejde med aktivitet 4 og 5. Fagudvalgenes planer, arbejder og resultater formidles på under de fire skoleområder i del 2, 3, 4 og 5, og de arbejder med følgende opgave, som skal implementere cunecos resultater: - At formidle nye og reviderede standarder, værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling til de deltagende undervisere, skoler og uddannelsesudvalg - At formidle og bearbejde erfaringer fra aktivitet 2, 4 og 5 til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg, så det er tilpasset de enkelte områders behov - At udarbejde digitalt undervisningsmateriale med digitale værktøjer, opgaver og projektforslag - At støtte de deltagende undervisere, skoler og fælles uddannelsesudvalg i revidering af eksisterende kurser og undervisning samt udvikling af nye, som kan fremme digitalisering og produktivitetsudvikling - At medvirke til gennemførelse af kurser og undervisning på de enkelte skoler, og formidle erfaringer fra disse til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg Side 9 af 14

10 - At deltage i analyser af uddannelserne og kompetencebehovene i byggeriet og formidle resultaterne til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg samt indarbejde det i fagudvalgets arbejdsgrundlag. Aktivitet 4. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Tværfaglige kurser og uddannelsesforløb gennemføres internt og på tværs af de fire skoleområder kan foregå i delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6, som de skal implementere cunecos resultater. Den tværfaglige uddannelse skal styrke samhørringheden i byggeriet i alle byggeriets faser for både nybygning, ombygning, renovering, vedligehold og drift af bygninger. Den skal desuden fremme billigere, bedre og mere bæredygtigt byggeri til gavn for bygningernes brugere, ejere og samfundet. Den tværfaglige uddannelse kan både tilbydes som grunduddannelse af nye elever og studerende, og som efteruddannelse til ældre medarbejdere i virksomhederne. Den tværfaglige uddannelse kan tilbydes på tværs af skoler og skoleområder, og den kan gennemføres som tværfaglige projektsamarbejder, hvor også virksomheder er involveret. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de tværfaglige kurser, undervisning og projekter, så det bliver en integreret del af tværfagligheden og en træning i samarbejdet mellem de forskellige fag. Udviklingen af tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivitetsudvikling gennemføres af uddannelsesudvalg for hvert fagområde i samarbejde med fagskolerne. Denne aktivitet er dog senere blevet nedprioriteret, men det forventes, at aktiviteterne vil kommer mere i fokus. Skal den senere gennemføres forventes det, at den første opgave bliver at etablere og udbygget tværfaglige udviklingsgrupper i BVU*net og få etableret et landsdækkende tværfagligt samarbejde mellem skoler og skoleområder og deres undervisere. Det forventes, at disse tværfaglige udviklingsgrupper i BVU*net og det tværfaglige skolesamarbejde ikke etableres og udbygges i projektperioden, men at det foregår efter 30/ Sådanne udviklingsgrupper bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i relation til resultaterne af aktivitet 2, 3 og 5. Aktivitet 5. Regionale kompetencenetværk Den sidste udviklingsaktivitet i cuneco projekt bliver at etablere gode samarbejder med virksomheder og byggepladser, som kan sikre, at læring og udvikling får bred virkning i byggeriet, og at uddannelserne blive tilpasset byggeriets mangeartede behov. En landsdækkende forankring vil kunne foregå i lokale kompetencenetværk i de enkelte regioner, som dannes af de deltagende fagskoler og vidensinstitutioner, og som inkluderer de lokale virksomheder og byggesager i et fælles lærings- og udviklingsarbejde. BVU*net har allerede etableret en temagruppe Regional forankring (BVU*net temagruppe 4), som støtte for denne opgave. Den blev bl.a. etableret med baggrund i erfaringer fra De digitale dage i Region Nordjylland, og netværkssamarbejder om digitalisering i Region Midtjylland. Planen er at understøtte og bygge videre på disse og lignende lokale initiativer i de andre regioner samt Side 10 af 14

11 skabe en erfaringsudveksling mellem dem på landsplan, som kan fremme det lokale arrangement og initiativrigdom. Første opgave bliver derfor at samle skoler og vidensinstitutioner i regionale samarbejder og at indbyde toneangivne virksomhed til sammen med dem om at danne regionale kompetencenetværk. Hvor de enkelte regionale kompetencenetværk vil lægge deres formidlings-, samarbejds-, lærings- og udviklingsindsats afgøres af dem selv, når de kommer i gang med arbejdet. Følgende initiativer vil givet kunne indgå i deres arbejde, som også skal implementere cunecos resultater: - Regelmæssige netværksmøder mellem skoler og virksomheder, hvor lokale erfaringer udveksles - Lokale konferencer og workshops hvor man arbejder mere specifikt med forskellige digitale løsninger og produktivitetsudviklinger - Analyser af lokale behov for læring, udvikling og tværfagligt samarbejde mellem fagene - Vurdering og beskrivelse af de forretningsmæssige potentialer og effekt af digitalisering og produktivitetsudvikling i regionen - Igangsættelse af lokale lærings- og udviklingsforsøg på byggesager, som dokumenteres og formidles i netværket, og som kan indgå i undervisningen på skolerne med deltagelse af virksomhederne - Samarbejde mellem virksomheder og skoler i gennemførelse af lokale proces- og produktudviklinger, som også kan inddrages i omstilling af undervisningen, og som kan indgå i eksperimentarier på skolerne - Afholde tværfaglige seminarer som kan inddrage ekspertviden og omsætte den til lokale initiativer og bedre konkurrenceevne i regionen - Igangsætte tværfaglige uddannelse og læring som kan forbedre udbuddet af lokal kvalificeret arbejdskraft og reducere arbejdsløsheden i regionen. De regionale kompetencenetværk bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i samarbejde med aktivitet 2, 3 og 4. Netværkenes planer, arbejder og resultater formidles på og de styrer selv deres arbejde. Opgaven i aktivitet 5 bliver bl.a. at facilitere de regionale kompetencenetværk, hvor det er nødvendigt. Samtidig lægges grund til det videre arbejde efter 30/ Relationer Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne har relation til cuneco projekter om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Cuneco projekt samarbejder desuden med cuneco projekt Implementering i. Cuneco projekt har desuden relation til den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne løbende deltager i eller har ansvaret for. Side 11 af 14

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Deltagere: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10:00-13:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København (AAU) A. C. Meyers Vænge 15 2450

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012

Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012 Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012 REFERAT: Tidspunkt: 28. august 2012, kl. 10:00-14:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København Frederikskaj 12, 2. sal, lokale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM cuneco en del af bips Dato 23. oktober 2013 Projektnr.: 15 051 Sign. HR / HEL 1 Indledning Det selvejende universitet DTU og universiteterne,

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere