PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave Beskrivelse Dato 1. Forslag til projektbeskrivelse fra BVU*net 11. marts Revideret beskrivelse fra BVU*net efter medlemsmøde 7/ maj Revideret beskrivelse fra BVU*net efter prioritering af delprojekter 20. juni Revideret beskrivelse fra BVU*net efter specificering af delprojekter 5. juli Revideret beskrivelse fra BVU*net efter reduceret budget 13. august Indledning cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, som efterfølgende skal implementeres i byggebranchen. For at understøtte dette vil cuneco gennemføre en implementeringsindsats både i forhold til byggebranchens virksomheder og i forhold til uddannelsessystemet, så fremtidens medarbejdere bliver klædt på til at anvende cunecos digitale standarder og værktøjer. Med baggrund i analyserapporten Uddannelse i cuncostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metoder og udviklingsmål for implementering på skoler og efterfølgende drøftelser i BVU*net mellem de forskellige skoleområder foreslås implementeringen gennemført efter denne projektbeskrivelse. Digital udvikling: - Klassifikation - Egenskaber - Informationsniveauer - Opmålingsregler Cuneco styregruppe Implementering i virksomhederne Afprøvning: Værdianalyse Best Practise Manual. Projekt 17011: Metode til implementering i uddannelserne del 1. Er afsluttet. Projekt 17021: Gennemførelse af implementering i uddannelserne Del 2: Arkitektuddannelser Del 3: Ingeniøruddannelser Del 4: Konstruktøruddannelser Del 5: Erhvervsuddannelser Del 6: BVU*net drift og koordinering Ansvarlig: BVU*nets bestyrelse Figur 1. Cuneco projekt gennemføres efter denne projektbeskrivelse i seks dele (del 2-6) med BVU*nets bestyrelse som ansvarlig. Del 1 er gennemført i cuneco projekt Metoder til implementering i uddannelse. cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Side 1 af 14

2 Projektet gennemføres i seks dele. Delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6 omfatter implementeringen i henholdsvis arkitektuddannelser, ingeniøruddannelser, konstruktøruddannelser og erhvervsuddannelser samt samarbejde mellem skoleområder. Koordinering og kvalitetssikring foregår i delprojekt 6, og det gennemføres af BVU*net (Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner), som er et samarbejdet mellem arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og håndværkskoler samt andre vidensinstitutioner. I delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6 etableres forskellige udviklingsteams (aktivitet 1), som forestår udviklingen og understøtter de forskellige uddannelsesaktiviteter. Desuden arbejdes med uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder og undervisningsmateriale (aktivitet 2), faglig uddannelse på de enkelte skoler og skoleområder (aktivitet 3) og tværfaglig uddannelse i samarbejde mellem de forskellige skoleområder (aktivitet 4). Denne aktivitet er dog senere blevet nedprioriteret, men vil givet på sigt blive mere aktuelt. Sidste aktivitet (aktivitet 5) omfatter samarbejdet i regionale kompetencenetværk om læring og innovation på byggesager i samarbejde med byggevirksomhederne. I projektet tages udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde mellem vidensintitutioner indenfor BVU*net på forskellige skoleområder (arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker), som skal understøtte et tætter samarbejde mellem forskellige fagligheder i det praktiske byggeri, og som skal bidrage til udvikling af byggeriets produktivitet og kvalitet i et bæredygtigt perspektiv. 2 Formål Visionen for cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne er at støtte byggeriets digitalisering og produktivitetsudvikling gennem ajourførte, nyudviklede og koordinerende kurser, projekter ol. i grundog efteruddannelser. I tilknytning hertil kan der udvikles digitalt undervisningsmateriale, uddannelse af lærere og tilpassede pædagogiske læringsmetoder. I projektperioden 1/ / skal implementeres de af cuneco udarbejdede digitale standarder, værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer vedrørende: Klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Der arbejdes her efter følgende fire faglige mål: - Uddannelse af lærere og udvikling af pædagogiske læringsmetoder og undervisningsmateriale, som er tilpasset de forskellige faglige og tværfaglige uddannelser på og mellem skolerne - Faglige grund- og efteruddannelser på de enkelte skoler for arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere med baggrund i cunecos resultater - Tværfaglige grund- og efteruddannelser i samarbejde mellem flere skoler på tværs af skoleområder vedrørende i byggeriets processer, ydelser, produkter og kvaliteter, hvor cunecos resultater er inkluderet - Regionale kompetencenetværk med støtte til læring og innovation på byggesager og i virksomheder. Side 2 af 14

3 Det femte og sjette mål for cuneco projekt er organisatoriske mål, som skal understøtte og fremme de fire faglige mål. Første organisatoriske mål og femte mål er at etablere og drive et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som på et forretningsmæssigt grundlag kan videreføres efter projektperiodens afslutning. Andet organisatorisk mål og sjette mål er at etablere et antal faglige, tværfaglige og regionale udviklingsteams, som er kernen og frontløberne for udvikling og uddannelse mv. i BVU*net. De specifikke udviklingsmål og succeskriterier for udviklingen i del 2, 3, 4, 5 og 6 er nærmere beskrevet i kapitel 3 og 4. De specifikke udviklingsmål og succeskriterierne tager udgangspunkt i projektets visioner og formål, og gennem analyser af uddannelsestilbud og kompetencebehov formuleres specifikke kompetencemål for projektets uddannelsesinitiativer. 3 Resultater og potentialer Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne leverede nedenstående resultater, som har relation til projektets fem aktiviteter, og som inkluderer cunecos resultater. Projektets fem aktiviteter beskrives nærmere i kapitel 6, og de gå på tværs af de fem delprojekter (2-6). Aktivitet 1. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams - Der etableres et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som koordinerer og formidler resultaterne fra aktiviteterne i projektperioden 1/ / Der etableres faglige-, tværfaglige- og regionale udviklingsteams, der gennemfører udviklingen i aktivitet 2-5, og som opbygger specialistkompetence, som de kan benytte i uddannelse af lærere i aktivitet 2. - Der skabes et forretningsmæssigt grundlag for, at netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net kan videreføres efter 1/ Aktivitet 2. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder - Lærere uddannes og trænes i at gennemføre kurser, undervisning, opgaver og projekter, og de og skolerne støttes i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelser. Der sættes fokus på de % mest innovative lærere (frontløberne), som efterfølgende vil kunne være med til at videregive erfaringerne til den øvrige lærerstab. - Der gives forslag til nye og ajourførte læringsmetoder og pædagogiske principper, som passer til de forskellige typer af læring og undervisning. - Der fremlægges erfaringer fra lærere og skoler om uddannelserne, herunder fremgangsmåder for ajourføring og kvalitetssikring af undervisningsmateriale og -vejledninger. Aktivitet 3. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Der etableres fagudvalg som støtter digitalisering og produktivitetsudvikling i de faglige grund- og efteruddannelser på de fire skoleområder: Arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker. Side 3 af 14

4 - Der ajourføres gamle og udvikles nye kurser, opgaver og projekter inklusive undervisningsmateriale mv., hvor digitalisering og produktivitetsudvikling er integreret i de faglige uddannelser. - Der gennemføres forsøg med ajourførte og nye faglige uddannelser, hvor effekten på den ønskede kompetenceudvikling dokumenteres. Aktivitet 4. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Samme tre resultater som for aktivitet 3, men de er her målrettet tværfaglig uddannelse mellem skoleområderne, som både kan dække kompetencer vedrørende faglige samarbejder, faglige styringer, læring og innovation. Denne aktivitet er dog senere nedprioriteret i første omgang, men den forventes at blive mere og mere væsentligt på sigt. Aktivitet 5. Regionale kompetencenetværk og læring og innovation på byggesager Der arbejdes i regionale kompetencenetværk i et samarbejde mellem skoler og frontvirksomheder. De støttes i deres realisering af de første lokale initiativer, så de også kan virke efter projektets afslutning. Skoler og vidensinstitutioner tilbyder sig som samarbejdspart og facilitatorer for virksomheder og byggepladser, som er eller ønsker at være parter i regionale kompetencenetværk. 4 Målgruppe Den primære målgruppe for cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne er byggeriets uddannelses- og vidensinstitutioner og medarbejdere, som varetager videnformidling, uddannelse og forskning indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling i byggeriet. I projektet vil der særligt blive sat fokus på de innovative institutioner og medarbejdere (frontløberne), og hvorledes de kan medvirke til nyttiggørelse af erfaringerne hos de øvrige institutioner og medarbejdere. Indsatsen målrettes primært mod fem uddannelsesråder, som behandles i del 2, 3, 4 og 5: - Del 2. Arkitektuddannelser - Del 3. Ingeniøruddannelser - Del 4. Konstruktøruddannelser - Del 5. Erhvervsuddannelser. Øvrige målgrupper for cuneco projekt er byggeriets virksomheder, organisationer og myndigheder, som stiller krav til, og som er brugere af ydelserne fra institutionerne. Det drejer sig både om elever og studerende i grunduddannelsen og om medarbejdere i virksomhederne i efteruddannelsen. Men det drejer sig også om ledelserne i virksomhederne og på byggesagerne. Også her vil der særligt blive sat fokus på de innovative virksomheder, elever, studerene og medarbejder (frontløbere), og hvorledes de man medvirke til nyttiggørelse af erfaringer hos de øvrige. 5 Grundlag Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne bygger på det grundlag, der er udarbejdet i cuneco projekter vedrørende klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler, og som frem- Side 4 af 14

5 lægges i standarder, værktøjer, afprøvning og Best Practice manualer. Desuden bygger cuneco projekt på den undervisning og udvikling, der foregår i byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, samt på de analyser af uddannelsestilbud og udviklingsprojekter skolerne deltager i. Cuneco projekt bygger også på den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne deltager i eller har ansvarlige for. Implementeringen i del 2, 3, 4, 5 og 6 bygger desuden på den analyse, som er gennemført i del 1, som er afsluttet og rapporteret i SBi rapport 2013:18. Det grundlag der skabes i cuneco projekterne om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler skal indhentes og tilpasses behovene i de aktuelle undervisninger. Det sker i aktivitet 2 vedrørende udvikling af uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder. Dette arbejde vil bl.a. bestå at følgende opgaver: - Cuneco fremlægger snarest målsætning for indhold og resultater for hver standard, afprøvning og praksis manual med tidsplan for levering - De enkelte skoler beskriver deres værktøjer, metoder og nedslagspunkter for digitalisering, som de vil anvende i deres forsøgsundervisning - Cuneco fremsender så tidligt som muligt de færdige standarder, afprøvninger og praksis manualer direkte til de aktuelle skoler, så de kan anvende dem i de aktuelle undervisningsforløb. Tværfaglig procesmodel D. A. Byggeprogram Byg- og driftsherrer, rådgivere og entreprenører Byggevarer og leverancer Informationer Producenter og leverandører i faglige spor Program B. Projektering Granskning C. Udførelse og produktion 1. Økonomistyring, administrativ ledelse og juridisk ansvar 2. Markedsrelation og bruger- og kundesamarbejde 3. Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber Aflevering 4. Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø 5. Informatik (bim), IKT, formidling, dataudveksling og -arkivering 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning Anvendelse Ejere og brugere D. Drift og vedligehold Figur 2. Undervisning i BIM og IKT arbejder med nedslagspunkter i forhold til bl.a. byggeriets fire hovedfaser (A-D) i den tværfaglige procesmodel og væsentlige informationer i seks faglige spor (1-6). Den undervisning og udvikling, der foregår i videns- og uddannelsesinstitutionerne, er målrettet forskellige faglige nedslagspunkter, som følger bl.a. byggeriets fire hovedfaser i den tværfaglige procesmodel og informationer i seks faglige spor: Hovedfaser - A. Programmeringsfase med analyse, planlægning og designudbud - B. Projekteringsfase med forslag, hovedprojekt og projektmateriale - C. Udførelsesfase med entrepriseudbud, aflevering, 1- og 5-års eftersyn - D. Drift-, vedligeholds- og brugsfasen. Side 5 af 14

6 Faglige spor - 1. Økonomi, ledelse og juridisk ansvar - 2. Markedsrelation og bruger- og kundesamarbejde - 3. Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber - 4. Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø - 5. Informatik (bim), formidling, dataudveksling og -arkivering - 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning. Efterfølgende er kort beskrevet eksempler på problemstillinger i forhold til de fire hovedfaser, som er aktuelle i forhold til et optimeret samarbejde i byggeriet omkring digitalt byggeri: A. Programmeringsfase - Specifikation af digitale ydelser i samarbejdet mellem bygherrer og rådgiver - Implementering af viden fra projektering, udførelse og drift i bygherrens krav til digitale ydelser - Simuleringer i planlægningsfasen herunder arealer, energi, miljø, LCA mv. - Konceptudvikling baseret på helhedsorienterede simuleringer - Digitale ydelser og håndtering af konkurrencer, herunder IKT-specifikation - Transformation af modeller og viden fra analyse, planlægnings-og konceptfasen til forslags-og projekteringsfaser. B. Projekteringsfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra analyse-og planlægningsfaser - Modeller samarbejdes i relation til udbuds-og samarbejdsformer, herunder IKT-specifikation - Fokus på installationer i modelsamarbejder - Simulering i forslags- og projekteringsfaser herunder mængder, økonomi, planlægning, energi, miljø, LCA mv. - Transformation af modeller og viden fra forslags- og projekteringsfaser til udbud og udførelse. C. Udførelsesfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra forslags- og projekteringsfaser - Anvendelsen af modelbaserede data i udførelsesprocesser - Transformation af modeller og viden fra forslags- og projekteringsfaser til driftsfaser. C. D&V og anvendelsesfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra planlægnings-og udførelsesprocesser - Anvendelsen af modeller-og modelbaserede data i driftsprocesser - Implementering af simuleringer i driftsfasen. 6 Projektdele, aktiviteter, opgaveindhold og projektforløb Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelser gennemføres i følgende fem del, og del 2-5 er nærmere beskrevet i supplerende projektbeskrivelser: - Del 2: Arkitektuddannelser - Del 3: Ingeniøruddannelser - Del 4: Konstruktøruddannelser - Del 5: Erhvervsuddannelser - Del 6: BVU*net drift og koordinering. Side 6 af 14

7 I hver af disse arbejdes med følgende fem aktiviteter, som hver leverer de under kapitel 3 angivne resultater: - BVU*net etableres og drives med udviklingsteams - Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder - Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Læring og innovation og på byggesager. Tværfaglige kurser og undervisninger i grund- og efteruddannelse er dog senere nedprioriteret, men dette område forventes dog på sigt at bliver mere og mere centralt. Aktivitet 1. BVU*net etableres og drives med udviklingsteams Der etableres et netværkssamarbejdet for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - kaldet BVU*net, som har til formål: - At bidrage til at fremme paradigmeskiftet for digitalisering af byggeriet - At bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet, kvalitet, konkurrenceevne og innovation - At styrke samarbejdet mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - At styrke deltagernes muligheder for at tilbyde uddannelse på disse områder til lærlinge, studerende og medarbejdere i byggeriets virksomheder samt læring og udvikling i virksomheder og på byggerier - At styrke deltagernes formidling af viden, forskning, udvikling, innovation og andre resultater - At samarbejdet med byggeriets virksomheder, medarbejdere og myndigheder for at styrke disse formål. BVU*net skal være åbent for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, som opfylder samarbejdets formål, og som virker i Danmark (danske såvel som udenlandske) indenfor en eller flere af de fem institutionskategorier: - Arkitekt- og designskoler samt arkitektbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Universiteter og ingeniørhøjskoler samt ingeniørbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Erhvervsakademier, professionshøjskoler og relaterede sekretariater - Erhvervsrettede uddannelser, erhvervsuddannelsescentre og relaterede sekretariater - Vidensformidlingsinstitutioner og andre forsknings- og vidensinstitutioner rettet mod byggeriet. BVU*nets bestyrelse koordinerer aktiviteterne og kvalitetssikre resultaterne i cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne, hvilket opfattes som den første opgave i denne aktivitet. Formidling gennemføres på medlemsmøder, på workshops, i artikler eller på hjemmeside, som administreres af samarbejdets sekretariat. BVU*net etableres, drives og udbygges i projektperioden 1/ til 30/9 2014, og den planlægges videreført på et forretningsmæssigt grundlag efter 30/9 2014, som et blivende netværkssamarbejde for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner. Side 7 af 14

8 I tilknytning til cuneco projekt Gennemførelser af implementering i uddannelserne skal der i BVU*net etableres et antal tværfaglige og regionale udviklingsteams, som kan være frontløbere og kernen i udviklingsarbejdet i cuneco projekt Der skal desuden igangsættes et antal delprojekter og undervisninger på de enkelte skoler. Der skal også etableres kontakt til de primære samarbejdsparter for innovation på byggepladser bl.a. med relation til cuneco projekt Implementering i virksomhederne. Dette arbejde regnes som den anden opgave i denne aktivitet. Den anden opgave vil også inkludere igangsættelse af udviklingsarbejdet i de tværfaglige og regionale udviklingsteams. Der kan fx etableres udviklingsteams til udarbejdes af nye læringsmetoder og pædagogiske principper i aktivitet 2. Der kan også etableres faglige og tværfaglige udviklingsteams i tilknytning til hvert af de faglige tværfaglige udvalg i forhold til aktivitet 3 og 4. Sidst men ikke mindst kan der etableres regionale udviklingsteams, som skal virke i de regionale kompetencenetværk, og som kan være frontløbere for læring og udvikling på byggesager jf. aktivitet 5. De enkelte udviklingsteam gennemfører desuden udviklingsarbejder under aktivitet 2-5, og samtidig opbygning de en specialistkompetence, som de skal anvende i uddannelse og træning af lærere under aktivitet 2. De enkelte udviklingsteams bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategier med tilhørende udviklingsmål. De enkelte udviklingsteams planer, arbejder og resultater formidles på Aktivitet 2. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder Kernen i implementering i uddannelserne er kvalificerede lærere, som kan varetage undervisningen på de forskellige fagområder, og som kan samarbejde om at gennemføre de tværfaglige kurser og uddannelsesforløb. Det forudsætter, at de bliver opkvalificeret gennem uddannelse og får stillet det nødvendige undervisningsmateriale og kursusprogrammer til rådighed. Denne opgave kan varetages af tværfaglige og regionale udviklingsteams jf. aktivitet 1, som også kan virke som mentorer, når undervisningen er i gang, og lærerne har behov for pædagogisk vejledning og støtte til justering af deres undervisning. Der sættes i projektet hovedsaglige fokus på de % mest innovative lærere, og hvorledes de kan medvirke til videregivelse af erfaringerne til den øvrige lærerstab. Aktivitet 2 kan fx omfatte følgende opgaver, som skal implementere cunecos resultater: - At indsamle og tilpasse grundlaget fra cuneco projekter om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler til de digitale nedslagspunkter og problemstilliner i undervisningen. - At gennemføre kurser og træning i undervisning, opgaveløsning og projektstyring for lærere - At bistå skolerne og fagudvalg med udarbejdelse af kursusplaner og undervisningsprogrammer - At tilbyde udviklingsteams som mentorer for lærere ved gennemførelse af kurser, undervisning, opgaveløsninger og projekter Side 8 af 14

9 - At indsamler erfaringer fra afholdte kurser fx gennem samtaler med lærerne - At revidere og kvalitetssikre undervisningsmateriale og -vejledninger med baggrund i disse erfaringer. Aktivitet 3. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Faglige kurser og undervisning gennemføres på de forskellige skoleområder i del 2, 3, 4 og 5. Den faglige uddannelse skal styrke fagligheden i de enkelte fag, og den kan tilbydes både som grunduddannelse af nye elever og studerende, og som efteruddannelse af medarbejdere i virksomhederne. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de faglige kurser, så det bliver en integreret del af fagligheden i de enkelte fag. Dvs. når arkitekter uddannes i projektkonkurrencer, og når mureren gennemfører sin svendeprøve, så foregår det digitalt, og der arbejdes med produktivitetsudvikling af processen. Udviklingen af faglige kurser og uddannelsesforløb i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivitetsudvikling styres af uddannelsesudvalg i samarbejde med fagskolerne. Indenfor håndværks- og konstruktøruddannelserne findes sådanne landsdækkende faglige udvalg, medens der for uddannelsesområder, hvor dette ikke findes, bør etableres et landsdækkende samarbejde mellem skolernes lokale uddannelsesudvalg. BVU*net planlægger at støtte de forskellige uddannelsesudvalg i implementering af digitalisering og produktivitetsudvikling. Første opgave bliver derfor at etablere denne støtte i BVU*net og få etableret et landsdækkende samarbejde til de enkelte skoler og undervisere. Det er planen, at disse landsdækkende skolesamarbejde om digitalisering og produktivitetsudvikling etableres og udbygges i projektperioden, og at udbygningen fortsætter efter 30/ BVU*nets støtte til de forskellige uddannelsesudvalg bygger på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og arbejdet gennemfører i samarbejde med aktivitet 4 og 5. Fagudvalgenes planer, arbejder og resultater formidles på under de fire skoleområder i del 2, 3, 4 og 5, og de arbejder med følgende opgave, som skal implementere cunecos resultater: - At formidle nye og reviderede standarder, værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling til de deltagende undervisere, skoler og uddannelsesudvalg - At formidle og bearbejde erfaringer fra aktivitet 2, 4 og 5 til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg, så det er tilpasset de enkelte områders behov - At udarbejde digitalt undervisningsmateriale med digitale værktøjer, opgaver og projektforslag - At støtte de deltagende undervisere, skoler og fælles uddannelsesudvalg i revidering af eksisterende kurser og undervisning samt udvikling af nye, som kan fremme digitalisering og produktivitetsudvikling - At medvirke til gennemførelse af kurser og undervisning på de enkelte skoler, og formidle erfaringer fra disse til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg Side 9 af 14

10 - At deltage i analyser af uddannelserne og kompetencebehovene i byggeriet og formidle resultaterne til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg samt indarbejde det i fagudvalgets arbejdsgrundlag. Aktivitet 4. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Tværfaglige kurser og uddannelsesforløb gennemføres internt og på tværs af de fire skoleområder kan foregå i delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6, som de skal implementere cunecos resultater. Den tværfaglige uddannelse skal styrke samhørringheden i byggeriet i alle byggeriets faser for både nybygning, ombygning, renovering, vedligehold og drift af bygninger. Den skal desuden fremme billigere, bedre og mere bæredygtigt byggeri til gavn for bygningernes brugere, ejere og samfundet. Den tværfaglige uddannelse kan både tilbydes som grunduddannelse af nye elever og studerende, og som efteruddannelse til ældre medarbejdere i virksomhederne. Den tværfaglige uddannelse kan tilbydes på tværs af skoler og skoleområder, og den kan gennemføres som tværfaglige projektsamarbejder, hvor også virksomheder er involveret. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de tværfaglige kurser, undervisning og projekter, så det bliver en integreret del af tværfagligheden og en træning i samarbejdet mellem de forskellige fag. Udviklingen af tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivitetsudvikling gennemføres af uddannelsesudvalg for hvert fagområde i samarbejde med fagskolerne. Denne aktivitet er dog senere blevet nedprioriteret, men det forventes, at aktiviteterne vil kommer mere i fokus. Skal den senere gennemføres forventes det, at den første opgave bliver at etablere og udbygget tværfaglige udviklingsgrupper i BVU*net og få etableret et landsdækkende tværfagligt samarbejde mellem skoler og skoleområder og deres undervisere. Det forventes, at disse tværfaglige udviklingsgrupper i BVU*net og det tværfaglige skolesamarbejde ikke etableres og udbygges i projektperioden, men at det foregår efter 30/ Sådanne udviklingsgrupper bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i relation til resultaterne af aktivitet 2, 3 og 5. Aktivitet 5. Regionale kompetencenetværk Den sidste udviklingsaktivitet i cuneco projekt bliver at etablere gode samarbejder med virksomheder og byggepladser, som kan sikre, at læring og udvikling får bred virkning i byggeriet, og at uddannelserne blive tilpasset byggeriets mangeartede behov. En landsdækkende forankring vil kunne foregå i lokale kompetencenetværk i de enkelte regioner, som dannes af de deltagende fagskoler og vidensinstitutioner, og som inkluderer de lokale virksomheder og byggesager i et fælles lærings- og udviklingsarbejde. BVU*net har allerede etableret en temagruppe Regional forankring (BVU*net temagruppe 4), som støtte for denne opgave. Den blev bl.a. etableret med baggrund i erfaringer fra De digitale dage i Region Nordjylland, og netværkssamarbejder om digitalisering i Region Midtjylland. Planen er at understøtte og bygge videre på disse og lignende lokale initiativer i de andre regioner samt Side 10 af 14

11 skabe en erfaringsudveksling mellem dem på landsplan, som kan fremme det lokale arrangement og initiativrigdom. Første opgave bliver derfor at samle skoler og vidensinstitutioner i regionale samarbejder og at indbyde toneangivne virksomhed til sammen med dem om at danne regionale kompetencenetværk. Hvor de enkelte regionale kompetencenetværk vil lægge deres formidlings-, samarbejds-, lærings- og udviklingsindsats afgøres af dem selv, når de kommer i gang med arbejdet. Følgende initiativer vil givet kunne indgå i deres arbejde, som også skal implementere cunecos resultater: - Regelmæssige netværksmøder mellem skoler og virksomheder, hvor lokale erfaringer udveksles - Lokale konferencer og workshops hvor man arbejder mere specifikt med forskellige digitale løsninger og produktivitetsudviklinger - Analyser af lokale behov for læring, udvikling og tværfagligt samarbejde mellem fagene - Vurdering og beskrivelse af de forretningsmæssige potentialer og effekt af digitalisering og produktivitetsudvikling i regionen - Igangsættelse af lokale lærings- og udviklingsforsøg på byggesager, som dokumenteres og formidles i netværket, og som kan indgå i undervisningen på skolerne med deltagelse af virksomhederne - Samarbejde mellem virksomheder og skoler i gennemførelse af lokale proces- og produktudviklinger, som også kan inddrages i omstilling af undervisningen, og som kan indgå i eksperimentarier på skolerne - Afholde tværfaglige seminarer som kan inddrage ekspertviden og omsætte den til lokale initiativer og bedre konkurrenceevne i regionen - Igangsætte tværfaglige uddannelse og læring som kan forbedre udbuddet af lokal kvalificeret arbejdskraft og reducere arbejdsløsheden i regionen. De regionale kompetencenetværk bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i samarbejde med aktivitet 2, 3 og 4. Netværkenes planer, arbejder og resultater formidles på og de styrer selv deres arbejde. Opgaven i aktivitet 5 bliver bl.a. at facilitere de regionale kompetencenetværk, hvor det er nødvendigt. Samtidig lægges grund til det videre arbejde efter 30/ Relationer Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne har relation til cuneco projekter om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Cuneco projekt samarbejder desuden med cuneco projekt Implementering i. Cuneco projekt har desuden relation til den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne løbende deltager i eller har ansvaret for. Side 11 af 14

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering af udvikling og erfaringsdeling Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri SBi 2005:11 Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere