Bygningstransformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningstransformation"

Transkript

1 BE10-analyse driftsenergi LCA-analyse materialer og processer tekniske funktionelle teknologiske sociale demografiske forandringer LCC-analyse totaløkonomi drift og anlæg Transformationsfaktorer tid Bygningstransformation De tre analytiske perspektiver og deres redskaber Renoveringsstrategi Bygninger er ikke statiske objekter, men dynamiske projekter. Vi foreslår et perspektiv på renoveringen gårdhusene i Albertslund Syd, som er åbent i forhold til fremtidige scenarier for forandring, hvad enten ændringerne vedrører funktionalitet, demografi, økonomi, teknologisk innovation eller sociale adfærdsmønstre. Vi er ikke med udgangspunkt i budgettet for opgaven i stand til at gennemføre den perfekte løsning, men vi ved også, at den perfekte løsning ikke vil være perfekt ret længe, som følge af dynamiske kræfter i omverdenen. Derfor er den løsning vi foreslår, i lighed med strategien for visionsplanen, et katalog / en akupunkturmenu, som kan gøres til genstand for demokratiske beslutningsprocedurer og individuelle tilvalg, og som sikrer, at gårdhavehusene kan blive ved med at tilpasse sig beboernes fremtidige ønsker og behov. Nedenfor beskrives, hvorledes en sådan åben og forandringsparat renoveringsstrategi kan gennemføres på bæredygtig vis ved at have kontrol med energi- og materialeflowet. For at kunne beskrive mulige scenarier for renoveringen som model for udførelsen af de 5 prøvehuse, viser vi 5 eksempler med gradueret renoveringsomfang. Overordnet bæredygtighedsstrategi Forslagets bæredygtighedsstrategi er meget ambitiøs gennem sin inddragelse af bygningsmaterialernes indlejrede energikapital, hvor en traditionel tilgang udelukkende baserer sig på kontrol med energiforbruget til bygningens drift. Baggrunden for at udvide bæredygtighedsperspektivet er dels den enorme mængder af materiale et så stort projekt indeholder, og dels en øget bevidsthed om det skjulte energiforbrug til materialefremstilling og byggeprocesser, der er betydeligt, men vanskeligt at kalkulere præcist, og endnu ikke reguleret af lovgivning. Endvidere anvises en plan for bæredygtig regnvandshåndtering, som både er en del af renoveringen og visionsplanen, samt en redegørelse for, hvorledes der sikres et optimalt indeklima i alle renoveringsscenarier. 1. Energiforvaltning i driften. I denne kategori er indeholdt totaløkonomisk optimering af bygningens løbende energiforbrug, primært opvarmning og driftsmæssigt elforbrug. 2. Energiforvaltning gennem materialer og processer. I denne kategori er samtidigt indeholdt en mængde sociale parametre til sikring af en lang levetid for bygningen og dens bestanddele. Det økonomiske paradigme har ikke nødvendigvis forrang i en demokratisk prioritering. I processen med BO-VEST og beboerne kan man godt beslutte sig for specifikke løsninger ud fra en optimering af den samlede miljøbelastning, selv om det ikke er den økonomisk optimale eller omvendt. For at tilvejebringe et ligeværdigt beslutningsgrundlag for de to hensyn fører vi parallelle regnskaber for anlægsøkonomi, driftsenergi, og indlejret energi. På denne måde kan man belyse de dilemmaer i henseende til bæredygtighed, som enhver renovering vil stå over for. Et eksempel for at illustrere den faktiske kompleksitet i bæredygtig projektering: Bør man udføre en facaderenovering, der energimæssigt er tjent ind på 20 år, og økonomisk afskrives over 30 år, men som medfører tabet af en indlejret energi svarende til 5 års drift ved 52 kwh/m2/år hidrørende fra den eksisterende facade, som i øvrigt har en skønnet restlevetid på 15 år? Det matematisk rigtige svar er selvindlysende, at udskyde renoveringen af facaden i 7 1/2 år, men så kommer overvejelserne om byggeplads, beboerproces, huslejer og låntagning med mere i spil, så det sandsynlige er, at man vælger enten at udføre arbejdet samtidig med den øvrige renovering, eller man udskyder arbejdet til facaden er teknisk udtjent, dvs. mindst 15 år. Energiforvaltning i driften I denne kategori optræder et antal energibesparende foranstaltninger i overensstemmelse med det niveau hvorpå renoveringen udføres på, f.eks. de 5 scenarier, der testes på prøvehusene. Der bliver således tale om en komposition af følgende opgraderinger: Nye vand- og varme installationer forberedt for lavtemperaturfjernevarme (alle scenarier) Isolering mod terræn med u-værdi svarende til LE2015 (alle scenarier) Isolerede facadepartier med u-værdi svarende til LE2015 (alle scenarier) Tæthedskrav opfyldes for nye samlinger mellem bygningsdele (alle scenarier) Forbedring af linjetab mod gård (alle scenarier) Forbedring af linjetab langs tung facade (scenarie 4-5) Vindueselementer, herunder ovenlyselementer med samlet u-værdi<1,2 (scenarie 1-3) Vindueselementer, herunder ovenlyselementer, i passivhusklasse u-værdi<0,9 (scenarie 4-5) Varmegenvindingsanlæg, decentralt (scenarie 1-3) Varmegenvindingsanlæg, centralt (scenarie 4-5) Renovering af facade med efterisolering iht. LE2015 (scenarie 3-5) Udskiftning af tag med isolering iht. LE2015 (scenarie 5) Varmetabsreduktion ved addition af vindfang (alle scenarie) PV-solpaneler til delvis drift af ventilation, tilvalg (scenarie 4-5) Hver især yder de ovenstående forbedringer en reduktion i energiforbruget til drift, som fremgår af BE10 beregningerne for de 5 valgte scenarier, svarende til udførelsen af prøvehusene. Derfor kan forslagets bæredygtighedsstrategi inddeles i to hovedkategorier:

2 forvaltning af driftsenergi pv-solpaneler, tilvalg (scenarie 4-5) nye ovenlyselementer (scenarie 2-5) forvaltning af materialeenergi udskiftning af tag (scenarie 5) tagkonstruktion af træ (scenarie 5) nyt isoleret facadeparti (scenarie 3-5) tætning af eks. samlinger trækonstruktion træbeklædning (scenarie 5) vægelementer beklædt med genbrugstræ konstruktion af limtræ nye vindueselementer varmegenvinding vindueselementer af træ nye vindueselementer høj tæthed for nye samlinger tætning uden klæbefuger strøgulv af træ (scenarie 3-5) udvendig randisolering isolering mod terræn udvendig randisolering udvendig randisolering terrændæk af armeret beton isolering mod terræn, evt. alternativ til polystyren udvendig randisolering strategi blandt andet følgende: Energiforvaltning af materialer og processer Forvaltningen af materialer og processer i Albertslund Syd tager udgangspunkt i, at bygningstransformation ses som processer i et materialekredsløb, hvori organisationen og tilstanden af materialerne ændres i takt med deres livscyklus. Kredsløbet skal helst være så lukket som muligt, dvs. med så lille tilførsel og fragang af materialer som muligt. Materialernes livscyklus defineres af, hvordan de er afhængige af ændringer i teknisk holdbarhed, funktionalitet og social (æstetisk) accept. Når bygningsdelene ikke længere lever op til de tekniske, funktionelle og sociale krav, skal de udskiftes, og det er her, at det gælder om at undgå, at de sendes ud af kredsløbet som affald, da den tidligere beskrevne trefoldige kapital herved går tabt. 3R strategien For at sikre genanvendeligheden indarbejdes der strategier, der minimerer risikoen for at materialerne går ud af kredsløbet som affald. Dette hierarki af sikkerhedsnet under materialeenergien kaldes undertiden for 3R strategien, hvilket står for Reduce, Reuse, Recycle. 3R strategien udgør en pragmatisk og ikke-kommerciel version af Cradle to Cradle-konceptet. Overført til Albertlund Syd-renoveringen indebærer brugen af denne 3R strategien Reduce: undgå byggeaktivitet Reuse: smid ikke ud Recycle: brug det til noget andet Reduce (reducér, dvs. at man forsøger at undgå byggeaktivitet): De eksisterende facader bevares restlevetiden ud. Æstetisk kan dette lade sig gøre ved at overlejre af facaden med espalierer og nye bygningselementer delvist udført af genbrugsmaterialer. Endvidere kan der udføres afrensning efter behov. Generelt anvendelige boligplaner, hvor flest mulige rum er store nok til at indeholde flere forskellige funktioner, således at bygningsmæssige indgreb overflødiggøres. Fleksibel byggeteknik, der sikrer, at rumindretning kan udføres med minimalt ressourceforbrug Reuse (genbrug): Der gøres udstrakt brug af denne strategi, idet genanvendelse af materialer udgør en hovedpointe i vores forslag, og tæt sammenbinder renovering og visionsplan. Genbrug af afmonterede bygningsdele til individuelt og fælles nybyggeri og gør-det-selv inventar. Nye bygningsdele forberedes for genbrug igennem materialevalg, simpel geometri og reversible monteringsprincipper, se til højre. Recycle (genanvendelse i ny produktion): Der udarbejdes recycling-scenarier for alle bygningsdele med det formål at forlænge materialernes levetid længst muligt. Flest mulige komponenter udføres i træ, fordi træ kan opgraderes visuelt og teknisk og recycles i mange produktgenerationer. Alternativt kan det efter endt levetid komposteres eller brændes uden at medføre et nettobidrag af CO2. Nye facadepartier udføres således i træ. Reversibel byggeteknik Vi ved godt allerede nu, at Albertlund Syd atter skal renoveres engang i fremtiden. For ligesom alle andre vellykkede bebyggelser, er forandring prisen for at bevare stedets kvaliteter. Gårdhusene er både bevaringsværdige og tilpasningsdygtige, og derfor har de en lang levetid foran sig. Ved renoveringen anvendes derfor en byggeteknik, der forbereder for kommende generationers genanvendelse af de anvendte materialer, således at der opstår mindst muligt affald i forbindelse med fremtidige renoveringer. Denne byggeteknik kan i et ord beskrives som reversibel (omvendelig) og dens principper består i: Bygningsdelene er samlet mekanisk (i modsætning til limede eller støbte samlinger) Fastgørelser udføres reversibelt (skruer frem for søm) Moduleringer og komponentdimensioner er ensartede Fastgørelser er synlige og/eller tilgængelige uden destruktion af materialer Færrest mulige specialforarbejdede komponenter og elementer Så vidt mulig rektangulær elementgeometri Komponenter og elementer placeres i et levetidshierarki, hvor størst permanens er inderst og størst flygtighed yderst Elementsamlinger udføres med henblik på gensidig uafhængighed (parallelt frem for serielt) Disse principper forøger stærkt sandsynligheden for genanvendelse af materialerne, og følges derfor som hovedregel i såvel projekteringen af renoveringsarbejderne som ved tilbygning og nybygning. Eneste undtagelse er de nye terrændæk, der imidlertid kan genanvendes på anden vis efter endt livscyklus, se bygningsdelsbeskrivelsen

3 indeklima vandressourcer tagkonstruktion udluftes (scenarie 3-4) sedum tagbelægning tilbageholder regnvand (tilvalg) tragtformet lysskakt genbrugt træ afrenses m. microclean metode tagkonstruktion udluftes nye vinduesåbninger (scenarie 4-5) gennemlysning rengøringsvenlige fliser i bryggers og køkken konstruktion af limtræ trækgener elimineres med lave u-værdier tætning uden syntetisk fugemasse gennemlysning strøgulv af træ, fald bort fra huset vandbesparende armaturer og toiletskyl regnvand opsamles til havevanding (tilvalg) regnvand videreledes til nedsivning kuldebro ved gulv brydes gulvvarme (scenarie 3-5) kulde ved gulv elimineres udvendig randisolering stenbed stenbed Indeklima I forslagets ideklimastrategi indgår optimeringen af fire overordnede faktorer: 1. Kontrol med luftskifte og luftfugtighed automatik og brugerstyring, luftskifte, diffusion, dugpunkter, tæthed 2. Ingen trækgener ved hjælp af lave u-værdier for facadepartier og vinduer. Placering af indblæsningssteder for ventilation med varmegenvinding optimeres, så trækgener undgås. 3. Materialevalg. Med udgangspunkt i forslagets bæredygtighedsstrategi vælges der nye materialer ud fra kriterier om: lavest mulig miljøpåvirkning i fremstillingen, dvs. mest muligt træ, mindst muligt metal og ingen pvc i rør og kabler. kun anvendelse af miljøgodkendte materialer, derfor lavest mulig afgasning i driftsperioden, dvs. syntetiske fugematerialer og overfladebehandlinger udelukkes. diffusionsåbne overflader, dvs. lakerede overflader udelukkes. æstetisk behagelighed, dvs. naturlige og rengøringsvenlige materialer. højt dagslysniveau, hvor det indadgående hjørne udføres med maksimalt glasareal. forbedret dagslysindtag fra nye ovenlys med tragtformet skakt (scenarie 4-5) forbedret dagslysindtag fra nye vinduesåbninger i adgangsfacader (scenarie 4-5). 4. Skimmelsvamp. Skimmelsvamp elimineres ved: - etablering af terrændæk - tætning mod tag - Mekanisk ventilation og opvarmning - afrensning af genanvendt træ med microclean teknik (tøris-spuling) DV-strategi Vedligeholdelsesstrategien er stærkt integreret i bæredygtigheds- og energistrategien. Da det her gælder om sikre bygningsdele og materialer længst mulig levetid, får man så at sige en rigtig god vedligeholdelsesplan med i købet. Ingredienserne i en bæredygtig vedligeholdelsesstrategi er således: Fleksible, generelt anvendelige planløsninger. Byggeteknik, der tillader let adgang til ændring af rumindretning, f.eks. ved at køkkenelementer og lette skillevægge placeres ovenpå færdigt gulv, samt modulære skillevægge. Byggeteknik, der beskytter materialerne mod nedbrydning pga. opslidning, fugt, uv-bestråling, f.eks. sikring mod slagregn og opsprøjt fra terræn, ekspansionsfuger eller friktionsfuger fremfor elastiske fuger. Materialer med relativ kort holdbarhed placeres yderst i konstruktionen Der vælges alene materialer, der har genanvendelsespotentiale, f.eks. træ. Der vælges alene materialer, der patinerer smukt, således at overfladebehandlinger overflødiggøres, f.eks. træ. Levetidsbaseret hierarki for konstruktioner, f.eks. undgås bærende vinduer. Dokumentation for levetidsbaseret byggeteknik gennem montagediagrammer. Teknisk dokumentation alle bygningsdele. Systematisk fotografering under udførelsen af skjulte installationer og samlinger. Så få skjulte installationer og samlinger som muligt. Vejledning i demontering af bygningsdelen- et afmonteringsprojekt. Totaløkonomisk dokumentation For hvert af de 5 scenarier vises en totaløkonomisk oversigt, som kan bruges som beslutningsredskab. Regnvandshåndtering I forbindelse med omlægningen af fjernvarmeforsyningen skal store dele af stier og veje lægges om. Det er både en del af forslagets renoveringsløsning og visionsplan at denne lejlighed skal bruges til at implementere almindelige principper for lokal afledning af regnvand (LAR), herunder foreslås et system for genbrug af regnvand, der samtidigt tilfører området sociale og funktionelle værdier: Grønne tage. Der kan som individuelt eller fælles tilvalg udføres sedumbelægning af eksisterende eller nye tagflader til forsinkelse af regnvand og til forbedring af det nære udendørsklima. Individuel regnvandsopsamling til havevanding: Opsamlingsbeholder med aftapningshane kobles til nedløbet fra hvert gårdhavehus. Regnvandsbeholderen har overløb til et nyanlagt bed uden for gårdhaven. Bedet beplantes med planter efter beboerens valg (med vedligeholdelsesansvar). Bedet kan eventuelt udføres som et højbed for samtidigt at danne afskærmning af gårdrummet. Regnvandet vander planterne i bedet, og en del af vandet nedsives igennem bedet. Bedene har overløb til åbne vandrender langs stier og fortove. Vandrender fungerer samtidigt som fartdæmpning for knallerter. Vandrenderne fyldes primært når det regner meget. Vandrenderne afvandes i stenbede med nedsivning, såkaldte wadier, som anlægges som små landskabelige begivenheder af kunstig natur. Wadierne har særlige betingelser for flora og mikrofauna og kan fungere som biotoper for usædvanlige dyr og planter. Overløb fra wadierne ved store regnskyl føres til kanalen eller direkte til nedsivningsarealer i det sydvestlige naturområde. En del af de nuværende parkeringspladser og kørebaner kan omlægges med permeable belægninger, som armeret grus eller græs. Herved vil bydelen fremstå endnu mere grøn og frodig end den allerede gør

4 AKTUELLE RENOVERING - 5 LØSNINGER KONFIGURATIONSBESLUTNING RESULTAT bygningselement indikation af indlejret energi for bygningens opførelse. proces indikation af den indlejrede energi for de tilføjede materialer indikation af den indlejrede energi for bygningens opførelse og renoveringen proces indikation af den indlejrede energi for de tilføjede materialer indikation af den indlejrede energi for bygningens opførelse og renoveringen program udgangspunkt TID FUNDAMENT 19% 0% nedrivning 100% kontinuert 15% kontinuert % konceptuel ramme fra rådgiverteam Albertlund Syd modellen TUNG FACADE LET FACADE 33% 8% 0% nedrivning 100% kontinuert 0% nedrivning (brugt til energi) 100% kontinuert 145 MJ/m2 ny facade 33% 7% nedrivning kontinuert nedrivning kontinuert % % BO-VEST Afdelingsbestyrelser tilrettet ramme INDERVÆGGE 4% 0% nedrivning (vedligehold) 100% kontinuert 3% nedrivning kontinuert % 5 prøvehuse, renoveringsniveauer DÆK TAG 11% 0% nedrivning (vedligehold) 100% kontinuert 0% nedrivning nyt 17% tag 23% 100% kontinuert 225 MJ/m MJ/m MJ/m2 10% nedrivning kontinuert nedrivning kontinuert % % kollektiv råderet afdelingsbestyrelser individuelle valg lokale løsninger og tilvalgsramme BYGNINGENS OPFØRELSE indlejret energi fra produktionsfasen FØRSTE RENOVERING indlejret energi fra renoveringsfasen ANDEN RENOVERING indlejret energi fra renoveringsfasen individuelle tilkøb (råderet) Konfigurationsrækkefølge mangfoldigheden af individuelle løsninger LCA redskabet Som en nyt projekteringsredskab i kampen for bæredygtighed i byggeriet tager vi LCA (Life Cycle Assessment) analyser i brug til at vurdere de energimængder, der er indeholdt i byggeriets processer: råstofudvinding, industriel forarbejdning, transport og byggeplads. Alle materialer har derfor et energimæssigt fodaftryk af forskellig størrelse. Ved at kende denne størrelse, kan man afveje den samlet set mest bæredygtige løsning for så vidt angår energiforbrug. Ved at udføre analysen på den eksisterende bygningsmasse, kan man ligeledes få en størrelse på mængden af energi, der går tabt ved manglende genanvendelse af optagne materialer. Det er ret store mængder energi, der er tale om, og som der hidtil er blevet sat parentes om i renoveringsprojekter, fordi LCA redskabet har manglet. Med LCA er det slut med at kunne kalde renoveringsprojekter for bæredygtige, såfremt de efterlader store mængder bortkørt materiale i deres kølvand. LCA er også relevant i forhold til vedvarende energi, idet der ved beregningen af eksempelvis PV solpanelers energimæssige rentabilitet skal medregnes den energi, der er medgået til at producere solpanelet og det stativ det skal monteres på. De 5 scenarier til prøvehusene er således individuelt LCA-vurderet. På skemaet ovenfor er den eksisterende kapital af indlejret energi angivet for hhv. det opførte byggeri (1. generation) og renoveringen fra 80 erne (2.generation). For hver transformation opgøres: 1. Energimængden, der tilføres i form af nye materialer og processer 2. Energimængden, der tabes ved bortskaffelse og hvilken mængde 3. Energimængden, der bevares og videreføres i næste generation På tilsvarende vis opgøres energitransaktionerne i forbindelse med de 5 scenarier. På den måde kan det aflæses hvor meget energi man investerer i ombygningen, og hvor meget af den tidligere investerede, der går tabt. Målet for en renovering efter Albertslund Syd modellen er i følge 3R-strategien derfor: 1. at bjerge så meget af denne energi som muligt gennem genanvendelse af materialerne. 2. at vælge nye komponenter med lavest mulig indlejret energi i forhold til holdbarhed, dvs. en så klog energimæssig investering som muligt. 3. at udføre nye bygningsdele i en demonterbar byggeteknik med henblik på genanvendelse efter endt levetid. Konfiguration Forslaget anviser et antal niveauer for renoveringen udførelse med udgangspunkt i de 5 prøvehuse, der skal fungere som grundlag for evaluering og endelig beslutning. Valget af den endelige renoveringsløsning finder sted i beboerprocessen og i samarbejde med BO-VEST på baggrund af strategiske prioriteringer, f.eks. af byggetid, pris, valgfrihed og socialt potentiale. Forslaget består dog, både for renoveringens og visionsplanens vedkommende, af et stort antal enkeltelementer, hvoraf mange ikke er indbyrdes afhængige, og som derfor kan tilvælges i en senere proces.der kan opstilles mange konfigurationsscenarier, og den rette udspringer af den konkrete beboerproces, men for at give en idé om åbenheden i forslaget, viser diagrammet ovenfor forholdet mellem de primære menuer og de involverede aktører. Renoveringens byggearbejder I det følgende beskrives, hvorledes de overordnede strategier for bæredygtighed, materialegenbrug, beboerinddragelse og vedligeholdelse implementeres i renoveringen helt ned i detaljen. Renoveringsforslaget består af et antal aktiviteter, der sammensættes gennem den løbende konfiguration. Som eksempler til brug for prøvehusene er sammensat 5 konfigurationsmuligheder, som naturligvis kan ændres i den videre proces. Oversigten på de næste sider viser, hvilke elementer de 5 konfigurationer indeholder, tillige med angivelse af hvilke aktører, der kan øve indflydelse på valg og udformning af en aktivitet. Bjerget bøgefiner på skillevægge og lette facadevægge indvendigt

5 De 5 konfigurationsscenarier er valgt således, at scenarie 1 og 2 tager udgangspunkt i det foreliggende budget for renoveringen, således at der er repræsenteret løsninger, der lægger sig tæt opad budgettets poster. De øvrige tre scenarier overstiger alle budgettet i varierende grad med scenarie 5 som flagskibet, der indeholder en renovering op til nybygningsstandard, for såvel komfortkrav som energiramme. De enkelte aktiviteter er følgende: Terrændækket Udskiftning af terrændæk udgør budgettets hovedpost og er finansieret som byggeskade. Vi har forsøgt at gentænke denne bygningsdel med henblik på at finde en demonterbar løsning, der kan sikre genanvendeligheden samtidig med, at der etableres tæthed for radon og fugt. På grund af de logistiske forhold, der udelukker kranmontage (bygningerne har tag på), har vi måttet udelukke en løsning med præfabrikerede komponenter, og anbefaler et traditionelt armeret betondæk. Bygningsdele af beton kan almindeligvis kun genanvendes i nedknust tilstand til vejfyld og lignende, men det er også mulig at udskære dækkene og genanvende dem som passive konstruktioner i form af kæmpefliser, f.eks. til belægninger og bund i småbygninger. Trægulv og klinker Sokler, isolering udvendigt Der udføres kuldebroisolering af sokler langs gårdfacaderne i forbindelse med udskiftning af facadepartierne og langs tunge facader i forbindelse med ændring af eksisterende render til forsinkelsesbed. Stenrender I forbindelse med sokkelisoleringen opgraves gårdhavebelægningen langs bygningen og genetableres som en forsænket stenrende, for at beskytte de nye facader mod opsprøjt. Endvidere udføres niveaufri udgang fra boligerne til gårdhaven ved omlægning af belægningen ved hjælp riste af thermowood ud for dørene. På elsiden vurderes vindmøller uegnet som supplement til den traditionelle elforsyning i en bymæssig bebyggelse som Albertslund Syd. Solceller vil derimod kunne indarbejdes med optimal orientering i tagkonstruktionen på de enkelte boliger og fælleshuse. Til sammenligning med vindmøller støjer solceller ikke og kræver et minimum af vedligehold. Prisen på traditionelle solceller er desuden faldende samtidig med, at nye og mere miljøvenlige typer er under udvikling. Strøm fra solceller vil kunne modregnes i den enkelte husstands elregning. Samlet set vurderes solceller derfor at være et energivenligt tiltag, der vil gøre gårdhavehusene mere attraktive at bo i. I denne forbindelse har bl.a. Icopals solceller til flade tage, IcoSun, været i betragtning, men disse er fravalgt grundet deres indhold af PVC. Placering af teknik Den eksisterende installationskasse og fjernvarmeveksler udenpå huset fjernes i forbindelse med renoveringen og omlægningen af fjernvarmen. I scenarierne er vist både en indvendig og en udvendig placering af de tekniske installationer. En indvendig placering vil være optimal i forhold til udnyttelse af energitabet fra installationerne. Ved den udvendige placering undgår driftspersonalet, såvel som forsyningsselskaberne, derimod problemer med adgang til boligerne i forbindelse med service og vedligehold af komponenterne samtidig med, at der åbnes op for en mere fleksibel indretning af boligerne. Ved udvendig placering isoleres teknikrummet, såvel som de enkelte komponenter, så energitabet minimeres. Terrændæk og x-box dæk Isolering mod terræn Basis for tilbygning I forbindelse med støbningen af nye terrændæk udføres der støbning af et fundament og terrændæk ud for hver indgang. På denne måde etableres et privat forareal i det offentlige rum som overgang mellem privatlivet og fællesskabets zone. Arealet kan bebygges i henhold til en præcis og let tilgængelig manual, udarbejdet af arkitektrådgiveren, og i et stort antal variationer (en møbelserie ), der gør det muligt at tilgodese en mangfoldighed af forskellige behov. Repertoiret kan med tiden udvides ad libitum efter behov, og netop denne mulighed er med til at sikre uforudsigeligheden i bebyggelsens udtryk. De nye tilbygninger udføres alle med konstruktioner af genanvendte gulvbjælker og beklædning af thermowood Tekniske installationer Renoveringen af gårdhavehusene skal leve op til de på udførelsestidspunktet stillede myndighedskrav. Vi har derfor forudsat, at kravene i BR15 som minimum skal overholdes. Vi har i valget af de tekniske løsninger lagt vægt på driftsikre og energivenlige komponenter med et minimalt vedligehold. Samtidig forberedes boligerne for, at der via individuelle valg, individuel råderet eller kollektiv råderet vil være mulighed for at implementere yderligere bæredygtighedstiltag. De fem scenarier skitserer forskellige niveauer af energirenovering, hvoraf scenarie 1 er minimumsløsningen og scenarie 5 den løsning, der bringer bygningerne op til nutid standard. De fem scenarier til renovering af gårdhavehusene har også på installationsområdet flere muligheder, men der er nogle gennemgående forhold, som skal tages i betragtning, før de endelig valg træffes. Energiforsyning Gårdhavehusene er i dag forsynet med fjernvarme, der i forbindelse med renoveringen af husene er planlagt konverteret til lavtemperaturfjernvarme (udføres af det kommunale forsyningsselskab). Fjernvarmeproduktionen i Hovedstadsområdet stammer i høj grad fra overskudsvarme fra el-produktion, affaldsforbrænding samt biobrændsel. Konverteringen til lavtemperaturfjernvarme sikrer desuden et minimalt ledningstab. Fjernvarme vil derfor være et miljøvenligt, driftsikkert og ikke mindst fremtidssikret valg til opvarmning af gårdhavehusene. Alternativt kunne området opvarmes med jordvarme i form af varmepumper eventuelt suppleret med solvarme i form af solfangere. Set ud fra både et bæredygtighedssynspunkt og et totaløkonomisk synspunkt er fjernvarme dog mest interessant, idet både CO2-emmision samt anskaffelses- og driftomkostninger ved fjernvarme fortsat er lavere end løsninger med varmepumper. Fjernvarme kræver desuden et minimum af plads til de tekniske installationer i de enkelte boliger, såvel som i området i forhold til både jordvarme og solvarme. Der er i indretningen af boligerne lagt vægt på, at de installationstunge rum som bad og køkken placeres tæt op af hinanden, således at føringsvejene for installationer, og hermed mulige energitab, så vidt muligt begrænses. Alle nye vand- såvel som varmerør føres fremtidigt i den varme del af terrændækopbygningen fra teknikrum til forsyningspunkter. Varme Fjernvarmeforsyningen føres ind i boligen via en kompakt fjernvarmeunit med fordelermodul. Der arbejdes med henholdsvis en radiator- og en gulvvarmeløsning i de fem scenarier. Ved udformningen af begge systemer er der lagt særlig vægt på at imødekomme fremtidige ændringer i indretningen, f.eks. ved at der for hvert muligt rum er indarbejdet en termostat til regulering af temperaturen. Radiatorer Konvertering til lavtemperaturfjernvarme vil medføre, at størrelsen på radiatorer bliver noget større end i de nuværende boliger. Radiatorerne anbefales placeret ved den lette facade for at sikre så fleksibel en indretning af boligerne som muligt. Valg af radiatorer langs den lette facade medfører et behov for brystninger, som radiatorerne kan placeres op af. Gulvvarme Såfremt de tunge ydervægge eller taget ikke efterisoleres, er der ved gulvvarme en risiko for, at gavlværelserne ikke vil kunne opvarmes tilstrækkeligt i særligt kolde perioder under hensyntagen til komforttemperaturen af gulvet. Denne problemstilling vil kunne afdækkes ved en nærmere undersøgelse af isoleringens tilstand i de eksisterende tunge ydervægge såvel som i taget. Fordelen ved gulvvarme i forhold til radiatorer er udover komforten, at vinduer fra gulv til loft i den lette facade mod haven muliggøres. I denne sammenhæng er det vigtigt at holde det termiske indeklima i boligerne for øje, således at overophedning undgås. Det anbefales derfor blandt andet, at gulvvarmeslangerne føres direkte under gulvet i varmefordelingsplader frem for, at de indstøbes i terrændækket. Herved minimeres reaktionstiden for reguleringen af varmen, hvilket særligt har betydning i sydvendte rum, hvor solbelastningen over dagen varierer mest muligt. 39

6 KONFIGURATIONSSKEMA FOR DE 5 PRØVEHUSE I LÆRKENS KVARTER TAG 1. scenarie 2. scenarie 3. scenarie 4. scenarie 5. scenarie Skema A budget Dampspærre under eksisterende loft/ gipsplader samt rep. af tagpap. Eksist. loft og dampspærre nedtages. Nye dampspærre opsættes/gipsplade. - ventilation +ny tagpap Eksist. loft og dampspærre nedtages. Nye dampspærre opsættes/gipsplade. + ventilation af tagkonstruktion + ny tagpap Eksist. loft og dampspærre nedtages. Nye dampspærre opsættes/gipsplade. + ventilation af tagkonstruktion + ny tagpap Som nyt Nyt tag, præ fab. Kollektiv råderet Evt. solceller (opfyldelse af LE2015) Evt. solceller (overopfyldelse af LE2015) Grønt tag Regnvandsopsamling - havevanding OVENLYS Udskiftning af defekte ovenlys Udskiftning af alle ovenlys Udskiftning af alle ovenlys Udskiftning af alle ovenlys samt mulighed for ny udformning af lysninger Kollektiv råderet Solceller Se under TAG Se under TAG LET FACADE Ny letfacade Ny bærende konstruktion af limtræ. Isolerede præfabrikerede facadepartier, Vinduer/terrassedøre af træ, 3 lags ruder Ny letfacade Ny bærende konstruktion af limtræ. Isolerede præfabrikerede facadepartier, Vinduer/terrassedøre af træ, 3 lags ruder Ny letfacade Ny bærende konstruktion af limtræ. Isolerede præfabrikerede facadepartier, Vinduer/terrassedøre af træ, 3 lags ruder Ny letfacade Ny bærende konstruktion af limtræ. Isolerede præfabrikerede facadepartier, Vinduer/terrassedøre af træ, 3 lags ruder - energioptimerede Individuel valg Solafskærmningsskodder Solafskærmningsskodder Udskiftning af alle ovenslys. Mulighed for ny placering og ekstra ovenslys Ny letfacade Ny bærende konstruktion af limtræ. Isolerede præfabrikerede facadepartier, Vinduer/terrassedøre af træ Vinduer/ terrassedøre af træ-alu, 3 lags ruder - energioptimerede Solafskærmningsskodder Individuel råderet Valg af dør type (dobbelt-dør/skydedør) Valg af dør type (dobbelt-dør/skydedør) Valg af dør type (dobbelt-dør/skydedør) Valg af dør type (dobbelt-dør/skydedør) Valg af dør type (dobbelt-dør/skydedør) TUNGE FACADER Udskifte defekte plader. Udskifte defekte plader og alle plader afrenses Eksisterende plader nedtages, ny sekundær konstruktion på eksisterende med mere isolering Ny beklædning: cementfiberplader opsat med klemmer Nyt isoleret facadeformur af præfabrikeret element med træskelet. Beklædning: cementfiberplader opsat med klemmer Individuel råderet Espalier Espalier Espalier Espalier Espalier Kollektiv råderet Maling VINDUER/DØRE Nye vinduer og døre af træ i eksisterende huller Nye vinduer og døre af træ i eksisterende huller Nye vinduer og døre Mulighed for at udvide eksisterende vindueshul Nye vinduer og døre af træ Mulighed for udvidelse af eksisterende huller og/eller nye huller. Nyt isoleret facadeformur af præfabrikeret element med træskelet Beklædning: thermowood Nye vinduer og døre af træ/alu Mulighed for udvidelse af eksisterende huller og/eller nye huller. Individuel valg Hoveddør med fast glasparti Hoveddør med fast glasparti Hoveddør med fast glasparti Hoveddør med fast glasparti Hoveddør med fast glasparti TERRÆNDÆK/ KRYBEKÆLDER Støbt på stedet i samlet enhed (ekskl. bad). Efterisolering under dæk i bad Støbt på stedet i samlet enhed (ekskl. bad) Efterisolering under dæk i bad Støbt på stedet i samlet enhed Støbt på stedet i samlet enhed Støbt på stedet i samlet enhed GULV Svømmende Svømmende Gulv på strøer Gulv på strøer Gulv på strøer Individuel valg Gulvoverflade 14 mm parket (eg, bøg og ask) Linoleumsgulv i entre-køkken-bryggers Gulvoverflade 22 mm planke (eg, bøg og ask) Gummigulv i entre-køkken-bryggers Gulvoverflade 22 mm planke (eg, bøg og ask) Flisegulv i entre-køkken-bryggers Gulvoverflade 22 mm planke (eg, bøg og ask) Flisegulv i entre-køkken-bryggers Individuel råderet Gummiflise istedet for linoleum Linoleum i stedet for gummibelægning Flisetype Flisetype Flisetype SKILLEVÆGGE Gipsskillevægge til terrændæk Gipsskillevægge til terrændæk Gipsskillevægge ovenpå gulv Gipsskillevægge ovenpå gulv Skabsvæg Individuel valg Genbrugsløsning med dobbelt lag gamle vægelementer el. bøgeparket Genbrugsløsning med dobbelt lag gamle vægelementer el. bøgeparket Gulvoverflade 22 mm planke (eg, bøg og ask) Flisegulv i entre-køkken-bryggers Gipsskillevægge ovenpå gulv Skabsvæg Genbrugsløsning med dobbelt lag gamle vægelementer el. bøgeparket Individuel rådret Skabsvægge, genbrugsbeklædning Skabsvæg, genbrugsbeklædning Flere skabsvægge, genbrugsbeklædning Flere skabsvægge, genbrugsbeklædning Flere skabsvægge, genbrugsbeklædning VÅDRUM Bibeholde eksisterende Bibeholde eksisterende Nyt badeværelse (præfabrikeret i mindre dele, f.eks. installationsvæg, dækelement) Nyt badeværelse (præfabrikeret i mindre dele, f.eks. installationsvæg, dækelement) Individuel råderet Sanitet Sanitet Sanitet Nyt badeværelse (præfabrikeret) Kollektiv råderet Flise- og klinketype Flise- og klinketype Flise- og klinketype

7 1. scenarie 2. scenarie 3. scenarie 4. scenarie 5. scenarie Skema A budget KØKKEN Standard åbent køkken, halvvæg Standard åbent køkken, træbordplade, halvvæg Standard åbent køkken, træbordplade ekstra skabe mod opholdsrum Standard åbent køkken, træbordplade ekstra højskabe Som nyt Massivt naturtræ ekstra højskabe Individuel valg Lukket køkken Lukket køkken Lukket køkken Lukket køkken Lukket køkken Individel rådret Genopsætning, kvalitetsopgradering, ekstra skabe, genbrugskøkken Genopsætning, kvalitetsopgradering, ekstra skabe, genbrugskøkken Genopsætning, kvalitetsopgradering, ekstra skabe, genbrugskøkken KONFIGURATIONSSKEMA FOR DE 5 PRØVEHUSE I LÆRKENS KVARTER Genopsætning, kvalitetsopgradering, ekstra skabe, genbrugskøkken Genopsætning, kvalitetsopgradering, ekstra skabe, genbrugskøkken Kollektiv råderet Flere mulige køkkenplaceringer Flere mulige køkkenplaceringer VARME Ny fjernvarmeunit i bryggers Nyt radiatoranlæg for lavtemperaturfjernvarme i hele huset. Varmerør udskiftes til præisolerede pexrør - i - rør og føres øverst i isoleringslaget i nyt terrændæk. Ny fjernvarmeunit i bryggers Nyt radiatoranlæg for lavtemperaturfjernvarme i hele huset. Varmerør udfskiftes til præisolerede pexrør - i - rør og føres øverst i isoleringslaget i nyt terrændæk. Ny fjernvarmeunit placeret i bryggers Gulvvarme i moduler i hele huset. Slangerne føres i varmefordelingsplader direkte under trægulve. Fordelerrør udføres i pexrør. Ny fjernvarmeunit placeret i x-box Gulvvarme i moduler i hele huset. Slangerne føres i varmefordelingsplader direkte under trægulve. Fordelerrør udføres i pexrør. Ny fjernvarmeunit placeret i x-box Gulvvarme i moduler i hele huset. Slangerne føres i varmefordelingsplader direkte under trægulve. Fordelerrør udføres i pexrør. VENTILATION Decentrale varmegenvindingsenheder i alle rum. Monteres i lette ydervægge, tag (bad, køkken) Decentrale varmegenvindingsenheder i alle rum. Monteres i lette ydervægge, tag (bad), ovenlys (køkken) Decentrale varmegenvindingsenheder i alle rum. Monteres i lette ydervægge, tag (bad), ovenlys (køkken) Central boligventilationsunit med varmegenvinding placeret i garderobe. Kanaler til indblæsning trækkes i gulvopbygning og føres op i facadepaneler. Udsugning skjules under loft i entre. Central boligventilationsunit med varmegenvinding placeret i x-box. Kanaler føres skjult i isoleringslaget i ny tagopbygning. Ventiler placeres i loft. BRUGSVAND Tærede rør og gennemføringer i eksist. bad udskiftes. Installationer i krybekælder udskiftes. Ny gennemstrømningsvandvarmer i fv-unit Vandbesparende armaturer, lavpris Tærede rør og gennemføringer i eksist. bad udskiftes. Installationer i krybekælder udskiftes. Ny gennemstrømningsvandvarmer i fv-unit Vandbesparende armaturer, lavpris Alle vandinstallationer udskiftes. Ny gennemstrømningsvandvarmer i fv-unit Ny rør føres skjult i ny gulv/ vægopbygning/køkkenskabe som pexrør - i - rør. Vandbesparende armaturer Alle brugsvandinstallationer udskiftes og forberedes for to køkkenplanløsninger Nye rør føres skjult i ny gulv-/ vægopbygning/køkkenskabe som pexrør - i - rør. Vandbesparende armaturer Alle brugsvandinstallationer udskiftes og forberedes for to køkkenplanløsninger Nyerør føres skjult i ny gulv-/ vægopbygningkøkkenskabe som pexrør - i - rør. Vandbesparende armaturer, de luxe AFLØB I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs og kloakledninger under huset. I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs og kloakledninger under huset. I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs og kloakledninger under huset. I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs og kloakledninger under huset. I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs og kloakledninger under huset. KLOAK Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn på haveside og langs frie tunge facader Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn haveside og langs frie tunge facader Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn haveside og langs frie tunge facader Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn haveside og langs frie tunge facader Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn haveside og langs frie tunge facader Afledning af regnvand Vand fra tag og omfangsdræn udledes til kloak enten direkte eller i nye render midt i stier. Nye render udføres, hvor der er mulighed for at udføre ændringer i fald i belægning, det vil sige ved eksisterende render langs facade samt de steder, hvor fjernvarme omlægges. Vand fra tag og omfangsdræn udledes til kloak enten direkte eller i nye render midt i stier. Nye render udføres, hvor der er mulighed for at udføre ændringer i fald i belægning, det vil sige ved eksisterende render langs facade samt de steder, hvor fjernvarme omlægges. Vand fra tag og omfangsdræn udledes til kloak enten direkte eller i nye render midt i stier. Nye render udføres, hvor der er mulighed for at udføre ændringer i fald i belægning, det vil sige ved eksisterende render langs facade samt de steder, hvor fjernvarme omlægges. Vand fra tag og omfangsdræn ledes til nye render i stier. Disse render afvander til bassiner som er integreret i terræn. Se visionsplan. Vand fra tag og omfangsdræn ledes til nye render i stier. Disse render afvander til bassiner som er integreret i terræn. Se visionsplan. EL LED udearmaturer LED-belysning i bad, køkken og som udearmaturer Individuel valg LED-belysning i bad og køkken LED-belysning i bad og køkken LED-belysning i bad og køkken Individuel råderet Lysarmatur i køkken Lysarmatur i entre Lysarmatur i køkken Lysarmatur i entre Lysarmatur i køkken Lysarmatur i entre Lysarmatur i køkken Lysarmatur i entre Lysarmatur i badeværelse IHC standard løsning med alarmfunktion LED-belysning i bad, køkken go som udearmaturer Lysarmatur i køkken Lysarmatur i entre Lysarmatur i badeværelse IHC standard løsning med alarmfunktion Kollektiv råderet Lysarmatur ved indgangsparti Lysarmatur ved indgangsparti Lysarmatur ved indgangsparti Lysarmatur ved indgangsparti Lysarmatur ved indgangsparti INDGANGSPARTI Varmeveksler fjernes og der opsættes ny plade til at dække hul. Defekte baldakiner udskfites. Der udføres betonunderlag ved indgangsparti. Der udføres betonunderlag ved indgangsparti. Der opsættes et præfabrikeret indgangsparti. Der opsættes et præfabrikeret indgangsparti. Individuel råderet Der kan udføres bygselv indgangsparti og depot. Der kan udføres bygselv indgangsparti og depot. Depot Depot HEGN + SKURE Genopsætning af eksisterende Albertslundhegn Beplantes med klatreplanter efter valg Hegn erstattes af hæk efter valg Eksisterende plankeværk kortes ned til lavt hegn eller erstattes af lave frugtbuske Ny plantekassebed af genbrugte hegnsbrædder Samt espalier med blomstrende klatreplanter. Der etableres plantekasser beklædt med plader som sokkel. Espalier med blomstrende klatreplanter

8 Brugsvand Det varme brugsvand produceres via en gennemstrømningsvandvarmer integreret i fjernvarmeunitten. Den lave fremløbstemperatur af fjernvarmen sikrer, at risikoen for tilkalkning af gennemstrømningsvandvarmeren minimeres. Med lavtemperaturfjernvarme vil det ikke være hensigtsmæssigt at lave en beholderløsning, idet beholderen vil skulle være uforholdsmæssigt stor. Badeværelse, scenarie 1 og 2 (bevaring) Såfremt badeværelset ikke udskiftes, hvilket er det scenarie, som budgettet tager udgangspunkt i, skal der udgraves og isoleres under dets betondæk. Denne løsning medfører udførelsesmæssige udfordringer i forbindelse med radontætningen af det samlede terrændæk. Butyltape og ventilationsdræn i soklen er et middel, eller rettere nødløsning, der kan tages i anvendelse. Det anbefales, at alle nye, og eventuelt eksisterende armaturer i badeværelset, udskiftes til vandbesparende armaturer med følgende vandmængder: Håndvaskarmaturer 6 l/ min, brusearmaturer 7 l/min, køkkenarmaturer 12 l/min og toiletter med 3/6 liters kombinationsskyl. Badeværelse, scenarie 3 og 4 (udskiftning) Principdiagram for decentral varmegenvindingt I valget af den endelige varmeløsning er det vigtigt at tage helhedsløsningen for den fremtidige bolig i betragtning, herunder graden af efterisolering af klimaskærmen, udformningen af den lette facade såvel som indretningsmulighederne. Ventilation Ved valg af ventilationsløsning er der udover høj varmegenvinding og et lavt elforbrug til lufttransport lagt særlig vægt på at reducere kanalføringen i boligerne dels af hensyn til den begrænsede rumhøjde, dels for at sikre en fremtidigt fleksibel indretning. Der arbejdes med henholdsvis en decentral og en central ventilationsløsning i de fem scenarier. Decentral løsning Bevares den nuværende tagkonstruktion anbefales en løsning med decentral ventilation. Konceptet er enkelt, driftssikkert, kræver et minimum af vedligehold, og synlige kanaler i boligen bliver helt overflødiggjort. I hvert rum i boligen installeres en komplet genvindingskomponent i ydervæggen med indbygget veksler, ventilator, filter samt ventiler på indvendig og udvendig side. Via komponenten udsuges og indblæses luften skiftevis i det pågældende rum, hvorved en forvarmning af indblæsningsluften sikres med en temperaturvirkningsgrad på op til over 90 %, hvor kravet i LE2015 til sammenligning forventes at ligge mellem 80 og 85 %, se figur. Central løsning - Udskiftes taget helt vil en konventionel boligventilationsunit med modstrømsveksler og høj varmegenvinding være et oplagt valg, idet kanalføringen vil kunne indarbejdes i den nye tagopbygning (scenarie 5). Indblæsnings- og udsugningsventiler vil hermed kunne placeres i loftet, hvilket øger fleksibiliteten i indretningen. Alternativt kan kanalerne udføres som flexslanger i gulvopbygningen og ventiler placeres i indvendige skillevægge og/eller i de lette facadepartier mod haven (scenarie 4). Automatik Den rette styring af de tekniske installationer er afgørende for, hvor stort den enkelte boligs energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand og ventilation bliver i sidste ende. Der bør ved valg af de tekniske løsninger lægges vægt på komponenter med mulighed for intelligent, men simpel styring af varmen efter udetemperaturen (vejrkompensering) såvel som behovsstyring af ventilationen, f.eks. efter indholdet af fugt i boligen. Samtidig er det vigtigt med en enkel brugerflade, så brugerne let kan indstille de ønskede setpunkter for indeklimaet i boligen. Afløb og kloak I forbindelse med opfyldning af krybekælderen og udførelse af nyt isoleret terrændæk skal det påregnes, at alle eksisterende installationer under gulvet skal fjernes og udskiftes, herunder eksisterende afløb. Alle kloakledninger ført under bygningen skal ligeledes omlægges/udskiftes. Det anbefales desuden, at der laves omfangsdræn langs huset ved ændring af de pågældende ydervægge. Håndtering af regnvand (LAR) er beskrevet i selvstændigt afsnit. Fjernovervågning af tekniske installationer for driften Etablering af fjernovervågning af de tekniske installationer i gårdhavehusene såvel som fremtidige fælleshuse vil medføre store besparelser i udgifterne til driften af området. Fjernovervågning af ventilationsanlæg samt varme- og brugsvandsanlæg anbefales derfor indtænkt i projektet. Overvågningen kan ske via en PC placeret hos driften. Her vil fejlalarmer på de tekniske anlæg, til eksempel driftsudfald eller lækage, kunne vises, såvel som målere og eventuelle indeklimadata vil kunne aflæses. Genbrug af de eksisterende brugsvandsledninger i terræn til trækrør I forbindelse med nedlægning af de eksisterende brugsvandsledninger i terræn (udføres af det kommunale forsyningsselskab) anbefales der etableret træksnore mellem alle boliger samt udarbejdelse af kort over, hvorledes systemet hænger sammen. Denne installation vil fremtidssikre bebyggelsen for senere ønsker om udførelse af fælles systemer, der kræver kabling, f.eks. fjernovervågning eller fibernet. En byggeteknisk langt bedre løsning opnås, såfremt badeværelset skiftes. På denne måde bliver det muligt at støbe et sammenhængende terrændæk, hvilket giver den mest effektive isoleringsløsning og den bedste tæthed mod radon. Badeværelsets størrelse forøges og indrettes efter nutidens standarder, dimensioneret for tilgængelighed og vaskeskab med bordplade. Der udføres vandbåren gulvvarme i hele rummet. Fordi det ikke er muligt at kranløfte et komplet præfabrikeret badeværelsesmodul ind uden en fuldkommen tagudskiftning vælges en hybrid løsning: Badeværelset produceres som præfabrikeret dæk med opkanter og profilereringer til vandtæt in-situ montering af vægelementer. Vægelementer af letbeton kan vådrumsbehandles fra fabrik, så kun samlinger skal tætnes på stedet. Lofter udføres af stålregler beklædt med vådrumsgips. Badeværelsets nuværende placering er optimal i forhold til indgang, rumindretning, og ved at give ligeværdig adgang fra boligens to fløje. Det foreslås derfor at fastholde badeværelsets placering ved nyindretning. Badeværelse, scenarie 5 (udskiftning med præfabrikeret modul) Fuldt færdig, præfabrikeret kabine kan monteres med kran oven på nyt terrændæk. I begge løsninger sikrer den mekaniske ventilation tilførsel af frisk, forvarmet luft i Lette facader udskiftning af hele facaden alle rum og herved de bedste rammer for et godt atmosfærisk indeklima i boligerne. Bygningerne er konstrueret således at de lette partier vinduer og brystninger Luftmængderne fastlægges ud fra de gældende krav på udførelsestidspunktet med bærer tagkonstruktionen. Totaløkonomisk er det uholdbart at lade taget bære af en mulighed for behovsstyring, her henvises til afsnittet Automatik til højre. bygningsdel med kortere levetid end det selv har. Ved udskiftning skal der således kompenseres ved at etablere en bærende konstruktion for taget. Derfor foreslås en I køkkenet udføres i alle løsninger desuden ny emhætte med egen motor og afkast søjle/bjælkekonstruktion i limtræ. Søjlerne placeres på, og forankres i, det eksisterende direkte over tag. fundament, og bærer en rem, hvorpå tagspærene hviler. Konstruktionen kan justeres til stor præcision på stedet og anvendes til styring ved montage af nye facadeelementer

9 vinduer lysningspaneler ventilationsrist isoleret panel beklædt med genbrugt bøgefiner ny konstruktion limtræ isoleret præfabrikeret panel decentral varmegenvindingsunit lameller, thermowwod lysningspaneler, thermowwod Sokkeldetalje ved ny let facade Montering fra udvendig side, limtrækonstruktion styrer placering Montering fra indvendig side, limtrækonstruktion styrer placering Nye facadeelementer på begge sider af ny bærende limtræskonstruktion, til erstatning for de btidligere bærende vinduer. Løsningen tager udgangspunkt i, at en udskiftning af vindueselementerne uden samtidig udskiftning af brystningspartierne, ikke er totaløkonomisk rationel, idet brystningspartiernes tekniske restlevetid vil være kortere end de nye vinduers. Endvidere er brystningernes funktionelle levetid allerede udløbet i den forstand at isoleringsevnen er utidssvarende. Nye facadeelementer styres af ny limtræskonstruktion Alle vinduer og lette partier erstattes af nye. Vindueselementer udføres som superlavenergivinduer af træ eller som træ/alu kombination. For at give mulighed for, at alle rum kan have direkte adgang til gårdhaven udføres vindues- og dørpartier i samme mål og kan placeres frit, og let ombyttes i forbindelse med ændret rumindretning. Løsningen giver også mulighed for at tilvælge skydedøre indenfor samme facadegeometri. Nye facadepartier udføres i bebyggelsens ånd som præfabrikerede træelementer med isoleringsværdi iht. LE2015. Facadebeklædning foreslås udført som lamelbeklædning, idet ventiler til decentrale ventilationsunits vil kunne skjules bag beklædningen. Selve lamellerne foreslås udført af ubehandlet thermowood, da dette træmateriale ikke kræver vedligeholdelse. Indvendig beklædning af lukkede facadepartier foreslås udført af afrenset og sorteret genanvendt bøgeparket fra de optagne gulve, som en karakteristisk panelløsning og til fastgørelse af radiatorer. Ny synlig bærende konstruktion af limtræ erstatter de tidligere bærende facadeelementer

10 Nye vinduesåbninger hænger sammen med udskiftning af hele facaden som præfabrikeret færdigt modul iht. forhåndsgodkendelse. Patineret facade fremtræder æstetisk mere acceptabel i kombination med nye elementer Ny facadekonstruktion Tunge facader Nye vinduesåbninger Det er vores anbefaling, at nye huller i facaden alene udføres forbindelse med en fuldstændig facaderenovering. Den eksisterende facade er asbestholdig og nye hultagninger vil indebære omfattende indgreb med udskiftning af alle plader omkring hullet og nye inddækninger. Det er ikke totaløkonomisk rationelt, da man vil få forskellig restlevetid indenfor den samme bygningsdel. Hvis der udføres en fuldstændig facaderenovering, er det derimod muligt at skære nye huller i den tunge facade, hvilket kan styrke kontakten med adgangsarealet mærkbart. Med dette udgangspunkt er det endvidere muligt at udarbejde særlige planløsninger med gennemlyste køkken/opholdsrum. Kosmetiske facadebehandlinger Man skal være opmærksom på at de patinerede eternitplader ikke nødvendigvis er æstetisk degraderende i alle situationer, og at vurderingen i høj grad handler om øjnene, der ser: I kombination med facadebegrønning og nye tilbygninger tilfører det patinerede materiale helhedsindtrykket en tidsmæssig dybde. De urenheder og den algevækst man ser, er tidens værk, og lader man patineringen være, opnås der en kontinuitet mellem før og nu i beskuerens bevidsthed. Fornemmelsen af, at Albertlund Syd ikke blev bygget på én dag. Mange beboere ser imidlertid, helt legitimt, patineringen som et udtryk for forfald, en snigende usselhed, og behovet for afrensning, maling eller udskiftning er primært en mentalhygiejnisk afværgemanøvre rettet imod dette trusselsbillede. Vi foreslår tre mulige indgreb til overvejelse i beboerprocessen fra det beskedne til det ambitiøse: 1. Eternitbeklædningen røres ikke. Der monteres espalierer af vedligeholdelsesfri trælister i forbindelse med omlægning af belægninger og i henhold til LAR-strategien indarbejdes der beplantningsbede langs bygninger og hegn. Beplantningen vælges af beboeren fra et katalog udarbejdet af landskabsarkitekten, som sikrer, at der ikke anvendes planter, der beskadiger bygningen. Espalierer udføres, så de er nedtagelige, evt. hængslede, så de ikke forhindrer vedligeholdelse af facaden. Espalierlister opsættes lodret, så klatring i forbindelse med kådhed og kriminalitet vanskeliggøres. Facadebegrønningen vil bidrage stærkt til at ændre indtrykket af bebyggelsen - fra forsømt til frodig. 2. Eternitbeklædning og brædder afrenses forsigtigt (man må ikke højtryksspule pga. asbest) og imprægneres for at undgå fremtidig algevækst. Dette arbejde kan i øvrigt frit foretages af beboeren efter behov. Herefter monteres espalier som i Maling. Konkurrenceprogrammet nævner maling som en mulighed. Det er vores anbefaling, at en malerbehandling kun bør udføres, for så vidt som man beslutter at fravige bebyggelsens lyse karakter. Lys malerbehandling får facadepladerne til at synes tynde og skæve, og vil bevirke en æstetisk nedgradering. Males de derimod sorte, kan man skjule alle skavankerne i mørke, og bygningerne vil tegne sig skarpe og præcise. En kombination af mørke facader og facadebegrønning vil kunne medføre en overraskende stærk æstetisk opgradering - om end ikke helt i overensstemmelse med ophavsmændenes intentioner. Ny facadekonstruktion på tunge vægge Såfremt det vælges at udskifte de eksisterende facader, vil der blive udført udvendig efterisolering af facaden svarende til LE Det foreslås at udføre nye facader som præfabrikerede lette elementer i hele facadens længde. Dette vil give en meget kort udførelsesperiode, og arbejdet vil kunne udføres, mens boligen er beboet. Denne højindustrielle løsning vil endvidere være i fuld overensstemmelse med de oprindelige opførelsesprincipper, og den store gentagelsesfaktor vil bringe præcisionen op og prisen ned. Overfladebeklædning kan vælges efter forskellige kriterier i en beboerproces. En oplagt differentieringsskabende mulighed vil være, at afdelingsbestyrelserne vælger facadebeklædning uafhængigt af hinanden, sådan at der opstår kvartersmæssig helhed, men bydelsmæssig forskellighed. Med udgangspunkt i LCA vurderingen anbefaler vi en vedligeholdelsesfri træbeklædning eller en pladebeklædning opsat uden penetrering i lighed med måden skiferen på kanalhusene er opsat. En træbeklædning vil kunne udføres fra fabrik, hvorimod opsætning af plader skal ske insitu. Da der er tale om en-etages byggeri, er forskellen dog ikke afgørende. På baggrund af forslagets bæredygtighedsstrategi anbefales det som udgangspunkt, at lade facaderne sidde, indtil de er teknisk udtjente. Eternitpladerne er asbestholdige, og vil skulle fjernes under omfattende sikkerhedsforanstaltninger og siden køres bort til en fremtid i evig deponi. Jo længere asbesten tjener sit oprindelige formål, jo mindre er det samfundsmæssige tab alt andet lige. Sortmaling i kombination med naturtræ og beplantning

11 X-BOX - EKSEMPEL PÅ EN GØR-DET-SELV VEJLEDNING X-BOX som vindfangs / indgangselement X-box Albertslund en selvbygger-møbelserie Med udgangspunkt i de materialer, der kan genbruges fra renoveringen kan der designes en serie af tilbygninger, der genbruger dele af det tiloversblevne materiale. For at skabe den mest demokratiske balance mellem anarki og arkitekturtyranni foreslås en åben designserie X-box Albertslund, projekteret af arkitekten, og bestående af et stort udvalg af tilbygningstyper, som kan opnå forhåndsgodkendelse i kommunen og efterfølgende tilvælges efter individuelle behov. Serien omfatter som minimum: Terrasser Udhuse, depoter, skure Vindfang Overdækninger Bænke Ramper og værn/håndliste for tilgængelighed Haveskur Drivhusskab til gårdfacaden Pergola Udestue Rampe for tilgængelighed NB: ingen fastgørelse i facade! afstivning X-boxen er statisk og konstruktivt uafhængig af bygningen Det er muligt at fremstille tilbygningsmodulerne på flere måder: som gør-det-selv arbejde ud fra en minutiøs manual i lighed med en IKEA møbelsamlings-vejledning, se eksempel ovenfor. som bestillingsarbejde hos tømrer eller produktionsskole iht. den samme manual. X-BOX som rumdelende og aktivitetsbærende element ved bypladser X-BOX som samlende arkade i kollektivboliger

12 bræt tildannes og genopsættes Løsning af tagventilation i scenarie 2-4 luft ud luft ind Placering af vægge direkte på betondæk ved svømmende gulve (scenarie 1-2) Placering af vægge ovenpå gulv ved anvendelse af strøgulve (scenarie 3-5) underklædning udskiftes og justeres hul bores i forbindelse med montering af dampspærre Tætning af lofter - billigste løsning Der udføres damptætning som sikring mod fugtgennemtrængning fra boligen ved montering af dampspærre på eksisterende loft og påforing af ny loftsplade af 13 mm gips til spartling og maling. Ved montagen af gipspladen og ved opsætning af lamper gennemhulles dampmembranen, derfor anbefales hellere nedenstående løsning som den teoretiske mest sikre løsning. Tætning af lofter - mulighed for ventilation af tagkonstruktion. Eksisterende loftsplader og forskalling nedtages, hvorpå dampmembran monteres på spærunderside. Forskallingen genopsættes og påmonteres 2x13 mm gipsplade til spartling og maling. Denne udførelse giver mulighed for at forbedre ventilationen af taget. Tagventilation I forbindelse med afmontering af lofter kan der etableres bedre udluftning af tagfladens underside end i dag, hvor der er konstateret skimmelsvamp i dårligt udluftede områder. Ovenlys, scenarie 1 reparation Ovenlys gennemgås og defekte elementer erstattes af nye med u-værdi iht. BR2015. Ovenlys, scenarie 2, 3 og 4 udskiftning Ovenlys udskiftes med nye elementer med u-værdi iht. BR2015. Elektrisk styrede opluk kan tilvælges i forbindelse med konfigurationsprocessen. Ovenlys i køkken (scenarie 2 og 3) udføres med ekstra opbygningshøjde for at kunne integrere ventilationsunit. Ovenlys, scenarie 5 ny udformning Denne løsning kan vælges i forbindelse med en komplet tagudskiftning. Ovenlys placeres i samspil med ny planløsning, og lysindtaget forøges. Solceller kan evt. indbygges i nye ovenlys. Tagbegrønning I forbindelse med LAR-strategien, se afsnittet om regnvandshåndtering, er det til enhver tid muligt at dække taget, uanset om det er nylagt eller gammelt, med sedum-belægning. Formålet med grønne tage er at bremse hastigheden af vandafledning og forbedre klimaet omkring boligen ved at skabe en højere luftfugtighed i varme perioder. Den ekstra polstring af taget kan også bidrage til at dæmpe lyd, hvilket kan være relevant tæt på jernbane og veje. halvvæg, 1.2 m - kan også udføres som lukket køkken (tilkøb) højskab evt. ovn opvask overskab m. emhætte varmeplade / ovn ovenlys køl radiator, scenarie 1-2 Indvendige skillevægge For beboerne er skillevæggenes egenskaber et meget følsomt anliggende. Der er et skisma imellem den bedste lydtekniske og den mest fleksible udførelse, som kan håndteres igennem individuelle tilvalg, men også ved at udforme skillevæggene til opbevaring. 1. Gipsvægge på 120 mm lydregler med fastholdt isolering imellem stolper. Væggen monteres på færdigt gulv for at sikre fleksibiliteten. For at sikre fleksibiliteten og komponenternes genanvendelighed foreslås pladerne monteres med lister til fastklemning i stedet for gennemboring. Ved denne løsning vælges plader uden spartelkant. Atter en fastholdelse af de oprindelige montageprincipper, men nu med udgangspunkt i en strategi for ressourcebevaring. 2. Skabsvæg i 60, 80 eller 90 cms dybde, placeret på lyddug af filt oven på færdigt gulv. Der tætnes på fire sider mod loft med p-lister af kunstgummi. Løsningen skaber smukke rene rumgeometrier uden skæmmende skabe i hjørnerne, og forøger boligernes depotkapacitet mærkbart. Køkkener De nuværende køkkener er funktionelle, men ikke tidssvarende. Dvs. at køkkenerne ikke opfylder nutidige krav til funktionalitet og socialt fællesskab omkring madlavningen. Med den forestående renovering bliver det muligt, at gennemføre en udskiftning af køkkenerne efter tre modeller: 1. Hel eller delvis genmontering af det tidligere køkken. Der er foretaget individuelle køkkenudskiftninger, som gør denne mulighed relevant. 2. Nyt standardkøkken. Her fastlægges kvaliteten i beboerprocessen. 3. Nyt individuelt valgt køkken. Her fastlægges tilvalgsmulighederne i beboerprocessen. For at standardisere og rationaliserer udførelsen af installationer til vand, afløb, rumventilation, udsugning og el mest muligt foreslås det at køkkenernes placering er fast i alle typer

13 gennemlysning kontakt til adgangsareal gennemlysning kontakt til adgangsareal dæk til x-box mulighed for x-box præfabrikeret x-box installationsunits placeres altid her bad placeres altid her installationsunits placeres altid her køkken og bryggers placeres altid her Køkken og bryggers kan have vekslende placering afhængigt af plantype / valg køkken udføres med parallel opstilling og placeres altid her valgfri placering af køkken / bryggers faste facadepartier placeres altid sådan dør og fast glasparti afhænger af plantype / valg alle opholdsrum har udgang til gårdhave mulighed for skillevægge af genbrugsparket mulighed for skillevægge af genbrugsparket Planprincipper, alle konfigurationsscenarier Planprincipper, scenarie 1-3 Planprincipper, scenarie 4-5 Boligens rumlige transformation Ved renoveringen fornys også boligplanerne. Al indvendig aptering - skillevægselementer og køkkener - afmonteres, og derfor er boligens indretning til fri genforhandling. Forslaget optimerer fleksibiliteten indenfor rammer, baseret på de involverede elementers levetid: At de mest permanente bygningsdele, nemlig bad og køkken, gives en fast placering. At de isolerede facadepartier mod gården placeres fast af hensyn til radiatorplaceringen. At installationer til varme og ventilation placeres i forbindelse med entré og vindfang. At skillevægge placeres oven på gulvet (scenarie 3-5) At vinduer og terrassedøre udføres med samme mål, så placeringen kan udveksles. Boligplanerne Igennem den ovenstående disposition kan der udformes et stort antal forskellige boligtyper. Grundlæggende kan der skelnes imellem 2 typer af boligplaner, for både AN og BNV typer: 1. Plantyper, der tager udgangspunkt i den eksisterende hulsætning af den tunge facade. Eksempler på sådanne typer vises på konfigurationsscenarie 1-3 De gennemgående principper for disse typer er: Alle boligens opholdsrum har direkte udgang til gården en konsekvent fortolkning af typologien gårdhavehuse. Et bryggersagtigt adgangsrum indeholdende fælles skabsvæg, installationer til ventilation, el, vand og varme. Eksisterende ovenlys og vindue til adgangsareal. Køkken med parallelopstilling placeret op ad badeværelse. Eksisterende ovenlys i køkken. Mulighed for gennemlysning af boligen med vindue mellem bryggers og ophold / spiseplads, samt ved terrassedør mod vindfang. Mulighed for at udføres skillevægge af genbrugsparket. 2. Plantyper, der tager udgangspunkt i ny hulsætning, og som iht. afsnit om hulsætning kun er relevant, såfremt der foretages en fuldstændig udskiftning af facaden. Eksempler på disse vises på konfigurationsscenarie 4-5. De gennemgående principper for disse typer er: Gennemlyste opholdsrum. Vinduer mod adgangsveje kan efter individuelt behov afskærmes med indvendige gardiner. Flere mulige køkkenplaceringer. Præfabrikeret vindfangsløsning med depotrum. Fjernvarme- og centalventilationsunits placeres i x-box/vindfang (for scenarie 4 placeres ventilationsunits i entre). Facadevinduer til badeværelser. Alle plantyper vises i 1:50 med det maksimale værelsesantal, og et antal variationer vises som diagrammer. Type ANV vises for alle 5 konfigurationsscenarier, hvilket svarer til de 5 prøvehuse i Lærkens Kvarter. Type BNV vises på konifurationsscenarie 1 og 5, altså den billigste og den dyreste renovering. De viste typer er eksempler på mulige konfigurationer og kan varieres i meget stor udstrækning. Alle variationer der vises for konfigurationsscenarie 1-3 kan også anvendes på scenarie 4-5. Variationsparametre er i særlig grad: Placering af køkken og bryggers, scenarie 4-5 Orientering af værelser, scnearie 4-5 og type BNV Værelsesantal, alle typer og scenarier Placering af skillevægge i forhold til faste facadepartier Udformning af skillevægge, alle scenarier Adgang til værelser, alle scenarier Åbent eller lukket køkken Indvendigt vindue til bryggers eller ej, scenarie 1-3 Glas i indgangsdør eller ej, alle scenarier

14 SCENARIE 1, BYGNINGSDELE Tag Under eksisterende loft opsættes ny dampspærre, samt gipspladebeklædning. Materialer: Dampspærre Gipsplader Ovenlys Defekte ovenlys udskiftes. Let facade Eksisterende vinduesparti nedrives og nye bærende konstruktion af limtræ opsættes. Nye facadepartier i træ med vinduer/terrassedøre, 3 lags ruder. Tung facade Defekte facadeplader udskiftes. Vinduer/døre i tung facade Vinduer/døre udskiftes til nye i træ med 3 lags ruder. Terrændæk Eksisterende terrændæk fjernes, og nyt etableres. Der efterisoleres under badeværelsesdæk. Materialer: Afretningslag stabilt grus Ekspanderende polystyrengulvplader Insitu støbt beton med armeringsnet Gulvbelægning Parketgulv af trælameller, som svømmende gulv med parketunderlag og fugtspærre. Underlag af plant beton. I entre, køkken og brygger udlægges linoleum. Skillevægge Eksisterende skillevægge nedrives og der opsættes traditionelle gipsskillevægge på terrængulv. Materialer: 13mm gipsplader Stålskelet Vådrum Eksisterende bibeholdes og istandsættes, ny radiator opsættes Køkken Eksisterende køkken rives ned og nyt opføres. Standard åbent køkken, med halvvæg, opføres. Teknik unit Den eksisterende installationskasse og fjernvarmeveksler udenpå huset fjernes i forbindelse omlægningen af fjernvarmen. Varme Ny fjernvarmeunit og nyt radiatoranlæg for lavtemperaturfjernvarme i hele huset. Unit placeres i bryggers. Alle varmerør udskiftes og udføres i præisolerede pexrør-i-rør og føres øverst i isoleringslaget i nyt terrændæk. Ventilation Decentral ventilation. I hvert rum i boligen installeres en komplet genvindingskomponent i lette ydervægge samt i tag (badværelse og køkken) med indbygget veksler, ventilator, filter samt ventiler på indvendig og udvendig side. Brugsvand Alle vandinstallationer i krybekælder, samt tærede rør og gennemføringer i eksisterende badeværelse udskiftes. Varme brugsvand produceres via en ny gennemstrømningsvandvarmer integreret i fjernvarmeunitten. Lavpris vandbesparende armaturer. Afløb I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs- og kloakledninger under huset. Rør skjult f.eks. under køkkenvask, udføres i PP-rør. Kloak Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn Omfangsdræn på haveside og langs frie tunge facader. Afhængig af jordtype forventes omfangsdræn udført som drænrør med kokosfilter. Vand fra tag og omfangsdræn udledes til nye render midt i stier. EL El-installationer udvides og tilpasses de nye forhold. Der etableres lovpligtig røgalarm. Indgangsparti Defekte baldakiner udskiftes. tid NYE BYGNINGSDELE, ORDNET EFTER BYGGELOGISTISK RÆKKEFØLGE placering LCC (TOTALØKONOMI) BE10 (DRIFTSENERGI) LCA (INDLEJRET ENERGI) bygningselement FUNDAMENT TUNG FASADE LET FASADE INDERVÆGGE DÆK TAG 0% nedrivning 100% kontinuert 1 MJ/m2 3 MJ/m2 131 MJ/m2 107 MJ/m MJ/m2 213 MJ/m2 2. RENOVERINGSFASE Indlejret energi fra renoveringsfasen proces Indikation af indlejret energi for det tilføjede materiale Indikation af indlejret energi for den eksisterende bygning og renovering 5% nedrivning (vedligehold) 95% kontinuert 5% nedrivning 95% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 0% nedrivning 100% kontinuert In situstøbt beton 6% Parketgulv 3% Dampspærre 1% In situstøbt beton 27% Stålbjælke 3% Isolering 27% 9% 17% 7% 4% 42% 22% MJ/m 2

15 ovenlys glasdør, valgfrit NYT KØKKEN fliser eller linoleum svømmende gulv, 14 mm parket skillevæg beklædt med genbrugsparket tilvalg nye radiatorer isoleret facadeparti, præfabrikeret ny konstruktion, limtræ panel, genbrugsparket BRYGGERS GARDEROBE lys igennem boligen trærist, thermowood søsten udsigt genopsat Albertslund hegn indvendigt vindue til bryggers eksist. overdækning repareres betondæk til x-box lys igennem boligen ovenlys, defekte skiftes skillevæg sat på betondæk EKSIST. BAD ny radiator x-box bænk, selvbyg eksisterende facade bevares græs espalier stenrende/plantebed ovenlys, defekte skiftes skillevægge sat på betondæk evt. haveskur / cykeloverdækning Eksempler på varianter TYPE ANV Prøvehuse i Lærkens kvarter, scenarie 1 49

16 SCENARIE 2, BYGNINGSDELE 2. RENOVERINGSFASE Tag Eksisterende loft og dampspærre nedtages. Ny dampspærre opsættes, samt gipspladebeklædning. Der udlægges 2 lag ny tagpap. Materialer: 19x100mm forskalling Dampspærre Gipsplader Tagpap Ovenlys Alle ovenlys udskiftes. Let facade Eksisterende vinduesparti nedrives og nye bærende konstruktion af limtræ opsættes. Nye facadepartier i træ med vinduer/terrassedøre, 3 lags ruder. Tung facade Defekte facadeplader udskiftes. Resterende plader afrenses. Vinduer/døre i tung facade Vinduer/døre udskiftes til nye i træ med 3 lags ruder. Terrændæk Eksisterende terrændæk fjernes, og nyt etableres. Der efterisoleres under badeværelsesdæk. Materialer: Afretningslag stabilt grus Ekspanderende polystyrengulvplader Insitu støbt beton med armeringsnet Gulvbelægning Plankegulv, som svømmende gulv med fugtspærre. Underlag af plant beton. I entre, køkken og brygger udlægges gummifliser. Skillevægge Eksisterende skillevægge nedrives og der opsættes traditionelle gipsskillevægge på terrængulv. Materialer: 13mm gipsplader Stålskelet Vådrum Eksisterende bibeholdes og istandsættes, ny radiator opsættes. Køkken Eksisterende køkken rives ned og nyt opføres. Standard åbent køkken, med træbordplade, samt halvvæg, opføres. Teknik unit Den eksisterende installationskasse og fjernvarmeveksler udenpå huset fjernes i forbindelse omlægningen af fjernvarmen. Varme Ny fjernvarmeunit og nyt radiatoranlæg for lavtemperaturfjernvarme i hele huset. Unit placeres i bryggers. Alle varmerør udskiftes og udføres i præisolerede pexrør-i-rør og føres øverst i isoleringslaget i nyt terrændæk. Ventilation Decentral ventilation. I hvert rum i boligen installeres en komplet genvindingskomponent i lette ydervægge, tag (bad) og ovenlys (køkken) med indbygget veksler, ventilator, filter samt ventiler på indvendig og udvendig side. Brugsvand Alle vandinstallationer i krybekælder, samt tærede rør og gennemføringer i eksisterende badeværelse udskiftes. Varmt brugsvand produceres via en ny gennemstrømningsvandvarmer integreret i fjernvarmeunitten. Lavpris vandbesparende armaturer. Afløb I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs- og kloakledninger under huset. Rør skjult i f.eks. Under køkkenvak, udføres i PP-rør. Kloak Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn Omfangsdræn på haveside og langs frie tunge facader. Afhængig af jordtype forventes omfangsdræn udført som drænrør med kokosfilter. Vand fra tag og omfangsdræn udledes til nye render midt i stier. EL El-installationer udvides og tilpasses de nye forhold. Der etableres lovpligtig røgalarm. tid placering LCC (TOTALØKONOMI) BE10 (DRIFTSENERGI) LCA (INDLEJRET ENERGI) bygningselement FUNDAMENT TUNG FASADE LET FASADE INDERVÆGGE DÆK TAG Indlejret energi fra renoveringsfasen proces Indikation af indlejret energi for det tilføjede materiale Indikation af indlejret energi for den eksisterende bygning og renovering 0% nedrivning 100% kontinuert 5% nedrivning 1 MJ/m2 9% (vedligehold) 95% kontinuert 3 MJ/m2 17% 5% nedrivning 131 MJ/m2 7% 95% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 107 MJ/m2 4% Parketgulv 3% Dampspærre Stålbjælke 1% 3% In situstøbt 100% nedrivning beton 27% 0% kontinuert MJ/m2 42% Isolering 27% In situstøbt beton 6% 0% nedrivning 100% kontinuert 213 MJ/m2 22% MJ/m 2 Indgangsparti I forbindelse med udstøbning af terrændæk, udstøbes et areal i beton foran indgangsparitet. NYE BYGNINGSDELE, ORDNET EFTER BYGGELOGISTISK RÆKKEFØLGE

17 eksisterende facade bevares og afrenses nyt ovenlys glasdør, valgfrit fliser NYT KØKKEN svømmende gulv, 22 mm plank skillevæg beklædt med genbrugsparket, valgfrit nye radiatorer ny konstruktion, limtræ isoleret facadeparti, præfabrikeret panel, genbrugsparket BRYGGERS GARDEROBE lys igennem boligen trærist, thermowood søsten udsigt genopsat Albertslund hegn indvendigt vindue til bryggers lys igennem boligen x-box lille depot og halvtag, selvbyg skotlampe skillevæg sat på betondæk betondæk til x-box nye ovenlys ny radiator EKSIST. BAD Albertslundfliser, genbrugte espalier stenrende/plantebed nye ovenlys skydedør, tilvalg skillevægge sat på betondæk evt. haveskur / cykeloverdækning Eksempler på varianter TYPE ANV Prøvehuse i Lærkens kvarter, scenarie 2 51

18 SCENARIE 3, BYGNINGSDELE 2. RENOVERINGSFASE Tag Eksisterende loft og dampspærre nedtages. Ny dampspærre opsættes, samt gipspladebeklædning. Der etableres ventilation af tagkonstruktion og der udlægges 2 lag ny tagpap. Materialer: 19x100mm forskalling Dampspærre Gipsplader Tagpap Ovenlys Alle ovenlys udskiftes. Let facade Eksisterende vinduesparti nedrives og nye bærende konstruktion af limtræ opsættes. Nye facadepartier i træ med vinduer/terrassedøre, 3 lags ruder. Tung facade Eksisterende facadeplader nedtages, og der udføres en sekundær trækonstruktion på eksisterende letfacadebeklædning med 100mm ekstra isolering. Ny facadebeklædning af cementfiberplader opsat på klemmer. Vinduer/døre i tung facade Vinduer/døre udskiftes til nye i træ med 3 lags ruder. Mulighed for at udvide eksisterende vindueshul. Terrændæk Eksisterende terrændæk fjernes, og nyt etableres. Materialer: Afretningslag stabilt grus Ekspanderende polystyrengulvplader Insitu støbt beton med armeringsnet Gulvbelægning 22mm plankegulv på strøer. Strøer opklodses på underliggende konstruktion af beton. Fliser i bryggers, køkken og entre. Skillevægge Eksisterende skillevægge nedrives og der opsættes traditionelle gipsskillevægge på gulv. Materialer: 13mm gipsplader Stålskelet Vådrum Eksisterende badeværelse nedrives og nyt opføres. Mindre dele af badeværelset er præ-fab. f.eks. installationsvæg, dækelement osv. Køkken Eksisterende køkken rives ned og nyt opføres. Standard åbent køkken, træbordplade, samt ekstra skabe mod opholdsrum. Teknik unit Den eksisterende installationskasse og fjernvarmeveksler udenpå huset fjernes i forbindelse omlægningen af fjernvarmen. Varme Eksisterende varme installationer fjernes og der føres gulvvarme i moduler i hele boligen. Ny fjernvarmeunit for lavtemperaturfjernvarme placeres i bryggers. Slangerne føres i varmefordelingsplader direkte under trægulv. Ventilation Decentral ventilation. I hvert rum i boligen installeres en komplet genvindingskomponent i lette ydervægge, tag (bad) og ovenlys (køkken) med indbygget veksler, ventilator, filter samt ventiler på indvendig og udvendig side. Brugsvand Alle vandinstallationer udskiftes. Det varme brugsvand produceres via en ny gennemstrømningsvandvarmer integreret i fjernvarmeunitten. Vandbesparende armaturer. Afløb I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs- og kloakledninger under huset. Afløb fra vask i badeværelse (ikke synligt) og køkkenvask, udføres i PP-rør. Kloak Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn Omfangsdræn haveside og langs frie tunge facader. Afhængigt af jordtype forventes omfangsdræn udført som drænrør med kokosfilter. Vand fra tag og omfangsdræn udledes til nye render midt i stier. EL El-installationer udvides og tilpasses de nye forhold. Der etableres lovpligtig røgalarm. LED udearmaturer. tid placering LCC (TOTALØKONOMI) BE10 (DRIFTSENERGI) LCA (INDLEJRET ENERGI) bygningselement FUNDAMENT TUNG FASADE LET FASADE INDERVÆGGE DÆK TAG Indlejret energi fra renoveringsfasen proces Indikation af indlejret energi for det tilføjede materiale Indikation af indlejret energi for den eksisterende bygning og renovering 0% nedrivning 100% kontinuert 25% nedrivning (vedligehold) 75% kontinuert 100% nedrivning 00% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 0% nedrivning 100% kontinuert 55 MJ/m2 9% 21% 190 MJ/m2 131 MJ/m2 6% 90 MJ/m2 4% Badeværelsesgulv Parketgulv 1% Ståbjælke Dampspærre 4% 3% 1% In situstøbt beton 28% MJ/m2 40% Isolering 59% In situstøbt beton 4% 240 MJ/m2 21% MJ/m 2 Indgangsparti I forbindelse med udstøbning af terrændæk, udstøbes et areal i beton foran indgangsparitet. NYE BYGNINGSDELE, ORDNET EFTER BYGGELOGISTISK RÆKKEFØLGE

19 skillevæg beklædt med genbrugsparket,valgfrit gulvvarme NYT BAD nye ovenlys skillevæg sat på færdigt gulv x-box stort depot og halvtag, selvbyg facadebeklædning udskiftes og isolering forøges betondæk til x-box skotlampe nyt ovenlys lys igennem boligen glasdør, valgfrit fliser NYT KØKKEN gulv på strøer, 22 mm plank kig til adgangsareal skillevæg beklædt med genbrugsparket,valgfrit isoleret facadeparti, præfabrikeret ny konstruktion, limtræ panel, genbrugsparket BRYGGERS GARDEROBE trærist, thermowood Eksempler på varianter højbed og espalier af genbrugte Albertslundhegn kig til begge sider nye ovenlys facadebeklædning udskiftes og isolering forøges stenrende/plantebed lys igennem boligen søsten græs skydedør, tilvalg skillevægge sat på færdigt gulv evt. haveskur / cykeloverdækning TYPE ANV Prøvehuse i Lærkens kvarter, scenarie 3 53

20 SCENARIE 4, BYGNINGSDELE Tag Eksisterende loft og dampspærre nedtages. Ny dampspærre opsættes, samt gipspladebeklædning. Der etableres ventilation af tagkonstruktion og der udlægges 2 lag ny tagpap. Ovenlys Alle ovenlys udskiftes med mulighed for udformning af nye lysninger - traktformet. Let facade Eksisterende vinduesparti nedrives og nye bærende konstruktion af limtræ opsættes. Nye facadepartier i træ med vinduer/terrassedøre, 3 lags ruder - energioptimerende. Tung facade Ny isoleret facademur af præfabrikeret element med træskelet. Ny facadebeklædning af cementfiberplader opsat på klemmer. Vinduer/døre i tung facade Vinduer/døre udskiftes til nye i træ med 3 lags ruder. Mulighed for udvidelse af eksisterende huller og/eller nye huller. Terrændæk Eksisterende terrændæk fjernes, og nyt etableres. Materialer: Afretningslag stabilt grus P olystyrengulvplader Insitu støbt beton med armeringsnet Gulvbelægning 22mm plankegulv på strøer (eg, bøg eller ask). Strøer opklodses på underliggende konstruktion af beton. Fliser i bryggers, køkken og entre. Skillevægge Eksisterende skillevægge nedrives og der opsættes traditionelle gipsskillevægge på gulv. Samt skabsvæg. Vådrum Eksisterende badeværelse nedrives og nyt opføres som præ-fab. Køkken Eksisterende køkken rives ned og nyt opføres. Standard åbent køkken, træbordplade, samt ekstra højskabe. Teknik unit Den eksisterende installationskasse og fjernvarmeveksler udenpå huset fjernes i forbindelse omlægningen af fjernvarmen. Ny teknikunit placeres i x-box. Ved udvendig placering isoleres teknikrummet såvel som de enkelte komponenter, så energitabet minimeres. Varme Eksisterende varme installationer fjernes og der føres gulvvarme i moduler i hele boligen. Slangerne føres i varmefordelingsplader direkte under trægulv. Ny fjernvarmeunit for lavtemperaturfjernvarme placeres i X-box. Ventilation Central boligventilationsunit med varmegenvinding placeret i garderobe. Indblæsningskanaler trækkes i gulvopbygning, og føres op i facadepaneler. Udføres som flexslanger af PE. Udsugningskanaler føres skjult under loft. Udføres som spirorør. Ventiler for indblæsning og udsugning placeres i vægge under loft. Brugsvand Alle vandinstallationer udskiftes og forberedes for to køkkenplanløsninger. Det varme brugsvand produceres via en gennemstrømningsvandvarmer integreret i fjernvarmeunitten. Nye rør føres skjult i ny gulv/vægopbygning/køkkenskabe som pexrør-i-rør. Vandbesparende armaturer. Afløb I forbindelse med udførelse af nyt terrændæk udskiftes alle afløbs- og kloakledninger under huset. Afløb fra vask i badeværelse (ikke synligt) og køkkenvask, udføres i PP-rør. Kloak Nye kloakrør udføres i PP-rør til jord. Omfangsdræn Omfangsdræn haveside og langs frie tunge facader. Afhængigt af jordtype forventes omfangsdræn udført som drænrør med kokosfilter. Vand fra tag og omfangsdræn udledes til nye render midt i stier. EL El-installationer udvides og tilpasses de nye forhold. Der etableres lovpligtig røgalarm. LED-belysning i bad, køkken og udearmaturer. Indgangsparti I forbindelse med udstøbning af terrændæk, udstøbes et areal i beton foran indgangsparitet. Der opstilles et præ-fab indgangsparti - x-box, med mulighed for depot. tid NYE BYGNINGSDELE, ORDNET EFTER BYGGELOGISTISK RÆKKEFØLGE placering LCC (TOTALØKONOMI) BE10 (DRIFTSENERGI) LCA (INDLEJRET ENERGI) bygningselement FUNDAMENT TUNG FASADE LET FASADE INDERVÆGGE DÆK TAG 0% nedrivning 100% kontinuert 56 MJ/m2 172 MJ/m2 175 MJ/m2 690 MJ/m2 2. RENOVERINGSFASE Indlejret energi fra renoveringsfasen proces Indikation af indlejret energi for det tilføjede materiale Indikation af indlejret energi for den eksisterende bygning og renovering 25% nedrivning (vedligehold) 75% kontinuert 100% nedrivning 00% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 100% nedrivning 0% kontinuert 0% nedrivning 100% kontinuert 116 MJ/m2 Badeværelsesgulv Parketgulv 1% Ståbjælke Dampspærre 4% 3% 1% In situstøbt beton 28% MJ/m2 In situstøbt beton 4% Isolering 59% 8% 18% 7% 4% 35% 29% MJ/m 2

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere