Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker"

Transkript

1 Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker I de seneste år er der fremkommet interessant ny viden om DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)-toksiner. Dels i forhold til forskellige kemiske former undervejs i fødekæden fra alge til menneske, dels i forhold til deres betydning i relation til humane forgiftninger og fødevaresikkerhed Af Kevin Jørgensen, Institut for Fødevaresikkerhed, Danmarks Fødevareforskning Marine algetoksiner omfatter mange toksiner fordelt på flere hovedgrupper. Algetoksiner produceres af forskellige arter af alger og opkoncentreres i marine organismer som f.eks. muslinger. De mest kendte grupper af algetoksiner er PSP-toksiner efter»paralytic Shellfish Poisoning«, DSP-toksiner efter»diarrhetic Shellfish Poisoning«og ASP-toksiner efter»amnesic Shellfish Poisoning«[3]. Problemer med opblomstring af giftige alger og algetoksiner i muslinger synes generelt at være stigende i Europa. Som medvirkende årsag er bl.a. blevet nævnt temperaturstigning (drivhuseffekten), øget spredning af alger via skibes ballastvand, øget udledning af næringsstoffer til kystnære farvande og øget anvendelse af kystnære farvande til opdræt af muslinger. Opdræt af blåmuslinger er også et område, der satses på i Danmark i disse år [1]. I Danmark er DSP-toksiner det primære problem i relation til muslinger, og forekomsten har været hyppigere i de seneste år [5, 6]. PSP-toksiner er kun blevet fundet i Danmark enkelte gange i lave koncentrationer inden for de sidste 20 år og ASP-toksiner er kun en enkelt gang, i foråret 2005, fundet på et niveau over gældende EU-grænseværdier i danske muslinger [8]. Grundlæggende kemisk struktur og virkningsmekanisme af DSP-toksiner Der er karakteriseret 3 grundlæggende DSP-toksiner (figur 1, side 18), okadainsyre (OA), dinophysistoksin-1 (DTX-1) og dinophysistoksin-2 (DTX-2). Polyether-strukturen er typisk for mange lipofile marine algetoksiner, f.eks. palytoksiner (Dansk Kemi, 84, 2, 2003 side 6-8), ciguatoksiner (Dansk Kemi, 84, 6/7, 2003 side 10-11), yessotoksiner, pectenotoksiner, brevetoksiner og azaspiracider [3], se figur 2, side 18. DSP-toksiner er meget effektive inhibitorer af protein phosphataser, specielt PP-1 og PP-2 klassen, og derfor er okadainsyre udbredt anvendt i biokemisk forskning. Den fundamentale vigtighed af protein phosphataser for cellefunktioner gør dem ideelle som allelopatiske stoffer, dvs. kemiske stoffer der bekæmper andre organismer. De humane symptomer er diarre, opkastning og mavesmerter. Inkubationstiden varierer fra ½ time til få timer. Der findes ingen behandling, men man er fuldt restitueret efter ca. 3 dage. Minimumsdosen af okadainsyre, som kan give begyndende diarre hos voksne, er estimeret til 40 µg. Forsøg har vist, at affiniteten af okadainsyre til phosphataser er helt afhængig af C-1 carboxylsyregruppen. Hvis denne fjernes eller modificeres falder inhiberingsaktiviteten markant. Også de fire hydroxylgrupper ved C-2, C-7, C-24 og C-27 er vigtige for aktiviteten. Dannelse af DSP-toksiner i alger DSP-toksiner produceres af flere forskellige arter af alger. I Danmark er alger inden for slægten Dinophysis de vigtigste producenter af DSP-toksiner, herunder D. acuta, D. acuminata og D. norvegica. Den gængse teori, for hvorfor alger danner algetoksiner, er, at algetoksiner er en kemisk forsvarsmekanisme mod konkurrerende planktonalger og græssere. Algetoksiner er store komplekse molekyler, der syntetiseres via biokemiske processer under stort energiforbrug. Hvis de var nytteløse for algerne, ville evolutionen have sørget for, at de var forsvundet, så der ikke blev sløset med ressourcerne. Mange har prøvet at dyrke Dinophysis i laboratoriekulturer, men det er aldrig lykkedes. Det skyldes sandsynligvis, at algerne er mixotrofe, dvs. at de er i stand til at ernære sig både ved fotosyntese og optag af uorganiske stoffer, og heterotroft, dvs. ved optag af partikulær føde eller opløste organiske stoffer, og 16

2 DanMiljø maj bliv klogere! Advertising KEMI/PROCESTEKNOLOGI: Udvikling af renere produkter er et must, hvis vi skal fremme en bæredygtig udvikling på nationalt og internationalt plan. Den samlede miljøbelastning over produkternes levetid fra produktion til bortskaffelse nedbringes kun, hvis vi styrker udviklingen og afsætningen af renere produkter. Se det nyeste udstyr og materiel til kemi- og procesanlæg, miljøkontrol og laboratorier på DanMiljø. På DanMiljø står et bredt spektrum af udstillere inden for miljøsektoren klar til at præsentere dig for de nyeste processer, tekniske løsninger, produkter og knowhow inden for miljøeffektiv teknologi og ikke mindst nye lovkrav i forhold til miljøet. I år har vi lagt vægt på det personlige møde og oplevelser for alle sanserne og har opdelt messen i 8 fagspecifikke universer, som gør det let for dig at gå målrettet til værks. Desuden har vi krydret messen med en lang række højaktuelle konferencer, hvor du kan møde andre kreative mennesker, udveksle erfaringer og få inspiration til nye ideer. Kemi Luft Affald Genbrug No Dig Vand Arbejdsmiljø Miljørådgivning Fremtidens energi DanMiljø er den eneste danske fagmesse, som samler fagfolk og specialister inden for hele miljøområdet. Her mødes leverandører og beslutningstagere fra både den private og offentlige sektor alle med det formål at skabe en bedre, renere og mindre ressourcekrævende fremtid globalt såvel som lokalt. Hent dit adgangskort på: maj 2006 kl

3 Figur 1. Struktur af de 3 kendte primære DSP-toksiner. Okadainsyre: R1 = H, R2 = H, R3 = CH3; DTX-1: R1 = H, R2 = CH3, R3 = CH3 og DTX-2: R1 = H, R2 = CH3, R3 = H. at der kan være specielle endnu ukendte krav til det heterotrofe næringsoptag [10]. Derfor er undersøgelser af biotransformationen af DSP-toksiner i Dinophysis vanskelig. Algerne må nødvendigvis undgå auto-toksicitet og beskytte sig selv mod toksinerne. Slutprodukterne i biosyntesen i algerne synes at være sulfatholdige relativt hydrofile forbindelser: DTX-4 og DTX-5a, figur 3 [13]. DTX-4 og DTX-5a er tilsyneladende den form, hvorpå DSPtoksinerne opbevares i algecellen, og disse forbindelser er meget lidt effektive phosphatase-inhibitorer pga. forestring af C-1 carboxylsyregruppen. DTX-4 og DTX-5a hydrolyseres meget hurtigt af enzymer til såkaldte diolestre (figur 3) ved beskadigelse af algecellen og autolyse, f.eks. ved angreb af andre organismer. Efterfølgende hydrolyseres diolestrene væsentligt langsommere til okadainsyre (eller DTX-1/DTX-2). Fordelen ved den trinvise hydrolyse kan være, at diolestre som uladede forbindelser har lettere ved at blive transporteret over cellemembraner, og dermed kan der lettere ske transport ind i angribende organismer, hvor de aktive grundmolekyler så kan virke efter det sidste hydrolysetrin [13]. Optag i muslinger og andre marine dyr DSP-toksiner optages i muslinger, når disse filtrerer store vandmængder, og fordøjer algerne. Konsum af forskellige typer muslinger er den mest almindelige kilde til DSP, men i de seneste år har man også haft tilfælde, hvor mennesker er blevet syge på baggrund af konsum af krabber, der har været giftige efter indtag af giftige muslinger [11, 12]. DSP-toksiner har i marine dyr vist sig at forekomme mest som forestrede forbindelser, 7-O-acylestre. Der er tale om for- Figur 2. Eksempler på grundstrukturer af nogle lipofi le marine algetoksiner. 18

4 omdanner næsten 100% til 7-O-acylestre, mens blåmuslinger i gennemsnit omdanner godt halvdelen til 7-O-acylestre. Figur 3. Eksempler på strukturer af forbindelser isoleret fra alger; sulfatholdige DSP-toksiner: diolester, DTX-4 og DTX-5a. estring med en blanding af mange forskellige fedtsyrer ved C-7 (figur 1). Tilstedeværelsen af 7-O-acylestre har været kendt i ca. 20 år, men omfanget og betydningen af dem er først blevet klart for nylig. Dels fordi den generelle analysemetode til bestemmelse af DSP-toksiner har været og stadig er et uspecifikt bioassay med mus, hvor 7-O-acylestre delvist detekteres, dog uden nogen form for specifik kvantificering. Dels fordi den ekstraktionsmetode, man helt overvejende har anvendt til ekstraktion af DSPtoksiner ved kemisk analyse [7], har vist sig meget lidt effektiv til ekstraktion af 7-O-acylestre. Denne, skulle man mene, umiddelbare banale erkendelse er først blevet almindelig i de sidste par år [6,9], og næsten alle publicerede undersøgelser har derfor underrapporteret forekomsten af 7-O-acylestre. Figur 4 viser indholdet af totale okadainsyre-ækvivalenter i en undersøgelse af danske blåmuslinger og trugmuslinger og det heraf procentvise indhold af okadainsyre 7-O-acylestre [6]. Indholdet af fri okadainsyre og okadainsyre 7-O-acylestre kvantificeres på LC/MS på baggrund af en analyse med og uden basisk hydrolyse af muslingeekstrakt (dobbelt ekstraktion med 100% metanol). Ved brug af den tidligere anvendte ekstraktionsmetode (enkelt ekstraktion med 80% metanol [7]) var ekstraktionseffektiviteten for okadainsyre 7-O-acylestre kun 21% for blåmuslinger og 31% for trugmuslinger. Marine dyrs effektive omdannelse til 7-O-acylestre må formodes at være en forsvarsmekanisme, der mindsker affiniteten til protein phosphataser. De fleste arter af muslinger og krabber Figur 4. Indhold af okadainsyre 7-O-acylestre i blåmuslinger og trugmulinger som funktion af det totale indhold af okadainsyre-ækvivalenter. Betydning for fødesikkerhed og lovgivning Det formodes at DSP-toksin 7-O-acylestre omdannes i det humane mave-tarmsystem til de frie toksiner, bl.a. under indvirkning af lipaser, og de er derfor toksiske for mennesker, muligvis med en lidt længere inkubationstid end de frie toksiner [11]. Med jævne mellemrum har man i de sidste par årtier haft humane forgiftningstilfælde forskellige steder i verden, der har lignet DSP, men hvor man ikke har detekteret DSP-toksiner. Derfor er»ukendte toksiner«ofte blevet nævnt som den sandsynlige årsag. Det har været korrekt i nogle tilfælde, bl.a. på baggrund af senere fund af azaspiracider, der giver DSP-lignende symptomer, men mange gange har der været tale om indhold af DSP-toksin 7-O-acylestre, som man ikke har analyseret for. Eksempelvis blev omkring 200 mennesker syge i New South Wales, Australien i 1997 ved konsum af en lokal musling (»pipis«). Symptomerne var typisk for DSP, men ingen frie DSPtoksiner blev fundet (hydrolyse ikke foretaget). Derimod blev der fundet relativt store koncentrationer af pectenotoksiner, og disse blev antaget for at være årsagen til forgiftningerne. Det førte bl.a. til et internationalt krav om grænseværdier for indhold af pectenotoksiner i muslinger, og EU indførte i 2002 grænseværdier for pectenotoksiner og en række andre lipofile algetoksiner [2]. Efterfølgende har nye analyser af materiale fra 1997-episoden vist et stort indhold af DSP-toksin 7-O-acylestre i muslingerne, der givetvis var årsagen til symptomerne. Desuden har toksikologiske undersøgelser i de sidste år vist, at pectenotoksiner ikke giver diarre og mere eller mindre synes at være utoksiske for mennesker [4]. Noget tilsvarende gælder for yessotoksiner, der med de nuværende toksikologi- 19

5 ske resultater synes at være helt utoksiske for mennesker, men for hvilke der også blev indført EU-grænseværdier i 2002 på baggrund af formodning om noget andet. Det vil ofte være vanskeligere at tage grænseværdier ud af en lovgivning end at indføre dem, idet større toksikologisk grundlag skal foreligge. Men det er nu ved at være tilgængeligt, og det forventes, at pectenotoksiner og yessotoksiner inden for de næste par år mere eller mindre tages ud af EU-lovgivningen, mens der vil komme skrappere grænseværdier for andre algetoksiner [4]. Alt i alt vil det lette det skift, som længe har været undervejs i relation til kontrollen med lipofile toksiner; nemlig overgangen fra brug af bioassay til brug af kemiske metoder til analyse for forekomst i muslinger. Udfordringerne ved indførelse af kemiske metoder har været de mange grupper af toksiner: DSP-toksiner, azaspiracider, pectenotoksiner og yessotoksiner; alle inkluderende et stort antal forbindelser, samt den samtidige udprægede mangel på kommercielt tilgængelige standardstoffer. Men disse udfordringer synes altså nu at blive væsentlig mindre. -adresse Kevin Jørgensen: Referencer 1. Dansk Skaldyrcenter Blåmuslingeprojekt fase II. Februar EU Commission decision 2002/225/EC of 15 March 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Directive 91/492/ EEC as regards the maximum levels and the methods of analysis of certain marine biotoxins in bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods. 3. FAO, 2004, Marine biotoxins, FAO food and nutrition paper, 80, FAO FAO/IOC/WHO Report of the Joint FAO/IOC/WHO ad hoc Expert Consultation on Biotoxins in Bivalve Molluscs, Oslo, Norway, September 26-30, Jørgensen K, Jensen LB Distribution of diarrhetic shellfish poisoning toxins in consignments of blue mussels. Food Additives and Contaminant, 21: Jørgensen K, Scanlon S, Jensen LB Diarrhetic shellfish poisoning toxin esters in Danish blue mussels and surf clams. Food Additives and Contaminant, 22: Lee JS, Yanagi T, Yasumoto T Fluorometic determination of diarrhetic toxins by high-performance liquid chromatography. Agricultural and Biological Chemistry, 51: Lundholm N, Andersen P, Jørgensen K, Thorbjørnsen BR, Cembella A Domoic acid in Danish blue mussels due to a bloom of Pseudonitzchia seriata. Harmful algae news. An IOC newsletter on toxic algae and algal blooms. December No. 29: McNabb P, Selwood AI, Holland PT Multiresidue Method for Determination of Algal Toxins in Shellfish: Single-Laboratory Validation and Interlaboratory Study. Journal of AOAC International, 88: Nishitani G, Yamaguchi M, Ishikawa A, Yanagiya S, Mitsuya T, Imai I Relationship between occurrence of toxic Dinophysis species (Dinophyceae) and small phytoplankton in Japanese coastal waters. Harmful Algae, 4: Torgersen T, Aasen J, Aune T Diarrhetic shellfish poisoning by okadaic acid esters from Brown crabs (Cancer pagurus) in Norway. Toxicon, 46: Vale P, Sampayo MAM First confirmation of human diarrhoeic poisonings by okadaic acid esters after ingestion of razor clams (Solon marginatus) and green crabs (Carcinus maenas) in Aveiro lagoon, Portugal and detection of okadaic acid esters in phytoplankton. Toxicon, 40: Vieytes MR, Louzau MC, Cabado AG, Botane LM Mechanism of action and toxicology. In: Seafood and freshwater toxins pharmacology, physiology, and detection. Ed.: LM Botana. Marcel Dekker, NY. Ph.d.-projekt Computerbaseret modelværktøj til miljøvurdering af affaldssystemer Modellen hedder EASEWASTE, som er en forkortelse af Environmental Assessment of Solid Waste Systems and Technologies. Modellen anvender livscyklusvurdering (LCA) til at sammenligne forskellige affaldsstrategier og teknologier. Livscyklusvurderinger er et systematisk og holistisk værktøj til at evaluere ressourceforbrug, potentielle påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet. LCA inkluderer ressourceforbrug og emissioner fra selve kerneprocessen, f.eks. affaldssystemet, og fra opstrøms- og nedstrømsaktiviteter (eksempelvis el- og varmeproduktion og erstatning af jomfruelige papirmaterialer). Modellen er udviklet så enhver potentiel miljøpåvirkning kan spores tilbage til en proces i affaldssystemet, til en materialefraktion og evt. tilbage til et stof i affaldet. Modellen er designet til at være fleksibel, gennemsigtig, brugervenlig og veldokumenteret, så den kan anvendes af lokale affaldsplanlæggere til optimering af affaldssystemet og af regionale og nationale myndigheder til at definere målsætninger og lovgivning inden for affaldshåndtering. Den funktionelle enhed i modellen er håndtering af en given mængde dagrenovation, som er produceret i et givent område. Området kan inddeles i 3 affaldskilder: enfamilieboliger, flerfamilieboliger og småt erhverv med dagrenovationslignende affald. Systemafgrænsningen dækker fra det tidspunkt, hvor affaldet opstår hos affaldskilden, til det punkt, hvor affaldet og opståede restprodukter ikke længere bidrager til emissioner. De miljømæssige udvekslinger, som er ressourceforbrug og emissi- oner, kan beregnes for indsamling, behandling af indsamlet affald samt af evt. restprodukter, deponering, direkte genanvendelse og genindvinding. Eksterne aktiviteter, som både sker opstrøms og nedstrøms for affaldssystemet, og som også inkluderes, er materiale- og energiforbrug samt de processer, som undgås ved erstatning af energi og jomfruelige materialer fra genindvundne materialer. Ressourceforbrug og emissioner fra undgåede processer, som produktion af energi og jomfruelige materialer, indgår i beregningerne som negative, idet de anses for at være»sparet«. EASEWASTE inkluderer også en detaljeret model til beregning af emissioner ved anvendelse af kompost og afgasset biomasse på landbrugsjord. Modellen tager de undgåede emissioner ved produktion og anvendelse af den kunstgødning, som biomassen potentielt kan erstatte. Modellen har været anvendt i Århus Kommune til at sammenligne forbrænding med et scenario, der inkluderer optisk sortering og bioforgasning af organisk dagrenovation. Begge scenarier producerede en væsentlig mængde el og fjernvarme, hvorved en stor mængde energiressourcer og emission af drivhusgasser blev undgået. Konklusionen var, at der ikke kunne påvises nogen signifikante forskelle på miljøeffekterne for de 2 scenarier, med undtagelse af en potentiel påvirkning på det menneskelige helbred grundet anvendelse af afgasset biomasse på landbrugsjord ved bioforgasningsscenariet. Janus Kirkeby, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU 20

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD II.1 Indledning Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af sygdomsspredning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1.

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1. Det arktiske dilemma Uden tradition ingen kultur. Derfor kan man sige, at hver livskraftig kultur, ligesom Ænæas bærer sin far på ryggen. V.A. Koskenniemi Et folks kostvaner er en uadskillelig del af dets

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Engangsartikler i bioplast i Danmark

Engangsartikler i bioplast i Danmark Engangsartikler i bioplast i Danmark Marked, egenskaber og miljø December 2010 Kristian Dammand Nielsen, Hanna Merrild, Nanja Hedal Kløverpris, Pia Brunn Poulsen og Anders Schmidt Afdelingen for Anvendt

Læs mere

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen ---

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Kompendie til Miljø- og Arbejdsmedicin og Farlig Forurening 2000 Skrevet af: --- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Redigeret af manan (1. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om affald fremmer genanvendelse i hjemmet Affald generelt

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Fremtidens vedvarende energisystem

Fremtidens vedvarende energisystem Fremtidens vedvarende energisystem - et lysegrønt og et mørkegrønt scenarie Udarbejdet af: Bent Sørensen Lars Henrik Nielsen Sigurd Lauge Pedersen Klaus Illum Poul Erik Morthorst Indhold Henriette Hye-Knudsen

Læs mere

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Christian Riber og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Miljøprojekt Nr. 1085 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004 Toksiske alger og algetoksiner Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004 Toxic algae and algal toxins microbiological classification & chemical contamination surveillance

Læs mere

Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Hvor bliver elektronikaffaldet af? Hvor bliver elektronikaffaldet af? Overblik over affaldsstrømme samt værktøjskasse med initiativer til at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald Miljøprojekt nr. 1547, 2014 Titel: Hvor bliver

Læs mere