Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed"

Transkript

1

2

3 GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING A: ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed UNDERSØGELSE Resumé I denne undersøgelse diskuteres de mulige indvirkninger af hydraulisk frakturering på miljøet og menneskers sundhed. Kvantitative data og kvalitative indvirkninger er hentet fra erfaringerne i USA, da udvinding af skifergas i Europa endnu er på et tidligt stadie, mens man i USA har over 40 års erfaring og allerede har boret over brønde. Der foretages også en vurdering af drivhusgasemissionerne på basis af en kritisk gennemgang af den eksisterende litteratur og egne beregninger. Den europæiske lovgivning gennemgås med hensyn til hydrauliske fraktureringsaktiviteter, og der fremsættes anbefalinger for det fremtidige arbejde. De potentielle gasressourcer og den fremtidige adgang til skifergas diskuteres i forhold til den aktuelle konventionelle gasforsyning og forventede udvikling heraf i fremtiden. IP/A/ENVI/ST/ Juni 2011 PE DA

4 Dette dokument er udarbejdet på foranledning af Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. FORFATTERE Stefan Lechtenböhmer, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy Matthias Altmann, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Sofia Capito, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Zsolt Matra, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Werner Weindrorf, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Werner Zittel, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH ANSVARLIG ADMINISTRATOR Lorenzo Vicario Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik Europa-Parlamentet 1047 Bruxelles, Belgien -adresse: SPROGUDGAVER Original: EN BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV OM REDAKTØREN Skriv til følgende -adresse for at kontakte temaafdelingen eller abonnere på dens månedlige nyhedsbrev: Manuskript færdiggjort i juni Bruxelles, Europa-Parlamentet, Dette dokument er tilgængeligt på internettet på: ERKLÆRING OM ANSVARSFRASKRIVELSE De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives, og udgiveren underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar.

5 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER FORKORTELSER 5 LISTE OVER TABELLER 8 LISTE OVER FIGURER 8 SAMMENDRAG 9 1. INDLEDNING Skifergas Hvad er skifergas? Den seneste udvikling inden for ukonventionel gasudvinding Skiferolie Hvad er skiferolie og olie fra lavpermeable reservoirer? Den seneste udvikling inden for udvinding af olie fra lavpermeable reservoirer MILJØVIRKNINGER Hydraulisk frakturering og den mulige indvirkning på miljøet Indvirkninger på landskabet Luftforurenende emissioner og jordforurening Luftforurening fra den ordinære drift Forurenende stoffer fra udblæsninger eller uheld på boresteder Overflade- og grundvand Vandforbrug Vandforurening Bortskaffelse af spildevand Jordskælv Kemikalier, radioaktivitet og indvirkninger på menneskers sundhed Radioaktive materialer Kemikalier, som skal anvendes Virkninger for menneskers sundhed Mulige langsigtede økologiske fordele Diskussionen af risici i den offentlige debat Ressourceforbrug DRIVHUSGASBALANCEN Skiferolie og gas i lavpermeable reservoirer Erfaringer fra Nordamerika Overførsel til europæiske forhold Udestående spørgsmål Olie fra lavpermeable reservoirer Erfaringer i Europa EU-REGELSÆT 45 3

6 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik 4.1. Særdirektiver for udvindingsindustrien Direktiver ud over særdirektiver (rettet mod: miljøet og menneskers sundhed) Generelle minedriftsrisici omfattet af EU-direktiver EU-direktiver med relevans for de særlige risici ved skifergas og olie i lavpermeable reservoirer Mangler og ubesvarede spørgsmål TILGÆNGELIGHED OG ROLLE I EN LAVEMISSIONSØKONOMI Introduktion Størrelse og placering af skifergas- og olieforekomster sammenlignet med konventionelle forekomster Skifergas Skiferolie og olie fra lavpermeable reservoirer Analyse af producerende skifergasforekomster i USA Første måneds produktionsrate Typiske produktionsprofiler Anslået samlet potentiale (EUR) pr. brønd Nogle eksempler fra USA Nøgleparametre for store skifergasforekomster i Europa Hypotetisk feltudvikling Skifergasudvindings rolle i overgangen til en lavemissionsøkonomi og langsigt reduktion af CO 2 -emission Konventionel gasproduktion i Europa Sandsynlig relevans af ukonventionel gasproduktion for europæisk gasforsyning Skifergasproduktions rolle for langsigt reduktion af CO 2 -emissioner KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 73 REFERENCES 76 BILAG: KONVERSIONSFAKTORER 84 4

7 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed LISTE OVER FORKORTELSER AVS Landene i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet. ac-ft Acre-foot (1 acre foot =1.215 m²) ADR Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej. AGS Arkansas' geologiske myndighed BAT Den bedste tilgængelige teknologi bbl Tønde (159 l) bcm Mia. m 3 BREF Referencedokument om bedste tilgængelige teknik (BREFdokument) (Best Available Technique Reference Document) CBM Metan fra kullag CO Kulilte CO 2 Kuldioxid D Darcy (måleenhed for permeabilitet) VVM Vurdering af virkningerne på miljøet EU Den Europæiske Union: EUR Skønnet endeligt udbytte (forventet endelig mængde udvundet olie) Gb Gigabarrel (gigatønde) (10 9 bbl) GHG Drivhusgasser GIP Gas in place, mængde gas i en gasskifer IEA Det Internationale Energiagentur IPPC Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening km Kilometer kt Kiloton 5

8 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik LCA Livscyklusanalyse m Meter m³ Kubikmeter MJ Megajoule MMscf Mio. standard kubikfod Mt Mio. ton MW Mineaffald NEEI Ikkeenergiudvindende virksomheder NMVOC Ikkemetanholdige flygtige organiske forbindelser NORM Naturligt forekommende radioaktivt materiale (NORM) NO x Kvælstofoxid OGP International Association of Oil and Gas Producers (den internationale sammenslutning og olie- og gasproducenter) PA DEP Pennsylvanias miljøbeskyttelsesmyndighed PLTA Pennsylvania Land Trust Association PM Partikler ppb Dele pr. mia. (parts per billion) ppm Dele pr. mio. (parts per million) Scf Standard kubikfod (1.000 Scf = 28,3 m³) SO 2 Svovldioxid SPE Society of Petroleum Engineers TCEQ Texas Commission on Environmental Quality Tm³ Tera kubikmeter (10 12 m³) TOC Total organisk kulstof 6

9 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed UK Det Forenede Kongerige UNECE De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa US-EIA United States Energy Information Administration USGS USA's geologiske myndighed VOC Flygtige organiske forbindelser WEO World Energy Outlook 7

10 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik LISTE OVER TABELLER Tabel 1: Typiske specifikke emissioner af luftforurenende stoffer fra stationære dieselmotorer, som anvendes til boring, hydraulisk frakturering og færdiggørelse Tabel 2: Vandforbruget i forskellige brønde til produktion af skifergas (m 3 ) Tabel 3: Udvalgte stoffer, som har været anvendt som kemiske additiver til fraktureringsvæsker i Niedersachsen i Tyskland Tabel 4: Skønnede mængder af materialer og lastvognsbevægelser for aktiviteter i forbindelse med udnyttelse af naturgas [NYCDEP 2009] Tabel 5: Metanemissionerne fra returstrømsvæskerne i fire ukonventionelle naturgasbrønde Tabel 6: Emissioner fra efterforskning, udvinding og behandling relateret til den nedre brændværdi for den producerede gas Tabel 7: Drivhusgasser fra elforsyning fra naturgas CCGT fra forskellige NG-kilder sammenlignet med elforsyning fra kul i g CO 2 -ækvivalent pr. kwh el Tabel 8: Alle EU-direktiver rettet specifikt mod udvindingsindustrien Tabel 9: Den mest relevante lovgivning med indvirkning på udvindingsindustrien Tabel 10: Relevante EU-direktiver om vand Tabel 11: Relevante EU-direktiver om miljøbeskyttelse Tabel 12: Relevante EU-direktiver om sikkerhed på arbejdspladsen Tabel 13: Relevant direktiv om strålebeskyttelse Tabel 14: Relevante EU-direktiver om affald Tabel 15: Relevante EU-direktiver om kemikalier og dermed forbundne ulykker Tabel 16: Vurdering af konventionel gasproduktion og reserver sammenlignet med skifergasressourcer (total gasmængde samt teknisk indvindelige skifergasressourcer); GIP= total gasmængde; mia. m³ = mia. m³ (de oprindelige data er omregnet til m³ ved 1000 Scf= 28,3 m³) Tabel 17: Vurdering af store skifergasudnyttelser i USA (de oprindelige data er omregnet ved 1000 Scf= 28,3 m³ og 1 m = 3 fod) Tabel 18: Estimater for skiferolieressourcer i Europa (i mio. tons) Tabel 19: Vurdering af nøgleparametre for store gasskiferforekomster i Europa (de oprindelige data er omregnet til SI-enheder og afrundet) LISTE OVER FIGURER Figur 1: Potentielle strømme af luftforurenende emissioner og skadelige stoffer til vand og jord og naturligt forekommende radioaktive materialer (NORM) Figur 2: Boring efter gas i tæt sandstensformation Figur 3: Sammensætningen af den fraktureringsvæske, der anvendes i "Goldenstedt Z23" i Niedersachsen i Tyskland Figur 4: CH 4 -emissioner fra efterforskning, udvinding og behandling af skifergas Figur 5: Drivhusgasemissioner i forbindelse med produktion, distribution og forbrænding af skifergas og gas i lavpermeable reservoirer sammenlignet med konventionel naturgas og kul Figur 6: Udvindingsindustriens struktur Figur 7: De vigtigste EU-direktiver om udvindingsaffald Figur 8: Global produktion af skiferolie; oprindelige enheder er omregnet med 1 t olie lig 100 l skiferolie Figur 9: Gasproduktion fra Fayetteville-skiferen i Arkansas Figur 10: Typisk skiferudvikling ved tilføjelse af nye brønde med en konstant udviklingshastighed på én brønd pr. måned

11 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed SAMMENDRAG ANBEFALINGER Der findes ikke noget omfattende direktiv, som danner basis for en europæisk lovgivning om råstofudvinding. Der findes ikke en offentligt tilgængelig, udtømmende og detaljeret analyse af det europæiske regelsæt for udvinding af skifergas og olie i lavpermeable reservoirer, og en sådan bør gennemføres. Det eksisterende europæiske regelsæt vedrørende hydraulisk frakturering, som er det centrale element i udvinding af skifergas og olie i lavpermeable reservoirer, har en række mangler. Den væsentligste er, at tærsklen for, hvornår der skal foretages miljøkonsekvensvurderinger af hydrauliske fraktureringsaktiviteter til udvinding af kulbrinter, er sat så højt, at ingen industriel aktivitet af denne art nogensinde vil komme i nærheden af den, hvorfor den bør sænkes væsentligt. Vandrammedirektivets anvendelsesområde bør revurderes med særlig fokus på fraktureringsaktiviteter og deres mulige indvirkning på overfladevand. De samlede fordele for samfundet og borgerne kunne fastlægges gennem en grundig cost-benefit-analyse foretaget inden for rammerne af en livscyklusanalyse. Der bør udvikles en harmoniseret tilgang, som skal anvendes i alle 27 medlemsstater, og som kan danne grundlag for de ansvarlige myndigheders livscyklusanalyser og diskussionen af dem med offentligheden. Det bør vurderes, om der bør indføres et generelt forbud mod at anvende giftige kemikalier til injektion. I det mindste bør alle kemikalier, der skal anvendes, offentliggøres, antallet af tilladte kemikalier bør begrænses, og anvendelsen af dem bør kontrolleres. Der bør på europæisk plan indsamles statistiske oplysninger om de injicerede mængder og antallet af projekter. De regionale myndigheder bør rustes bedre til at træffe beslutninger om at tillade projekter, der involverer hydraulisk frakturering. Inddragelse af offentligheden og vurderinger af livscyklusanalyser bør være obligatoriske elementer, når disse beslutninger skal træffes. Når der gives tilladelse til projekter, bør det være et krav, at overfladevandstrømme og luftemissioner kontrolleres. Der bør på europæisk plan indsamles og analyseres statistiske oplysninger om uheld og klager. Når der gives tilladelse til projekter, bør en uafhængig myndighed indsamle og gennemgå klager. De mulige indvirkninger og risiciene for miljøet og menneskers helbred i forbindelse med hydraulisk frakturering er komplicerede, og det bør derfor overvejes at udarbejde et nyt direktiv på europæisk plan med en omfattende regulering af alle spørgsmål på dette område. 9

12 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik Miljøindvirkninger En uundgåelig indvirkning af udvindingen af skifergas og olie fra lavpermeable formationer er et stort arealforbrug til boringer, parkering og manøvreringsområder for lastbiler, udstyr, gasbehandlings- og transportfaciliteter samt adgangsveje. Væsentlige mulige indvirkninger er udledning af luftforurenende stoffer, forurening af grundvandet som følge af ukontrollerede gas- eller væskeudslip som følge af udblæsninger eller udslip, udløbende fraktureringsvæske og ukontrolleret udledning af spildevand. Fraktureringsvæsker indeholder farlige stoffer, og returvandet indeholder desuden tungmetaller og radioaktive materialer fra forekomsterne. Erfaringer fra USA viser, at der sker mange uheld, som kan være skadelige for miljøet og menneskers helbred. De registrerede overtrædelser af lovbestemmelser udgør omkring 1-2 % af alle boretilladelser. Mange af disse uheld skyldes forkert håndtering eller lækkende udstyr. Desuden er der i nærheden af gasboringer rapporteret forurening af grundvandet med metan, som i ekstreme tilfælde kan føre til eksplosion af beboelsesbygninger, og kaliumklorid, som fører til forsaltning af drikkevand. Indvirkningerne forstærkes, fordi skiferformationer udnyttes med en meget høj tæthed af brønde på op til seks brønde pr. km 2. Udledning af drivhusgasser Flygtige metanemissioner fra hydrauliske fraktureringsprocesser kan have en enorm indflydelse på drivhusgasregnskabet. Eksisterende vurderinger angiver mellem 18 og 23 g CO 2 -ækvivalenter pr. MJ fra udvikling og produktion af ukonventionel naturgas. Emissionerne som følge af metanindtrængen i vandbærende lag er endnu ikke vurderet. De projektspecifikke emissioner kan imidlertid variere med op til en faktor 10 afhængigt af brøndens metanproduktion. Afhængigt af flere faktorer er drivhusgasemissionerne for skifergas set i forhold til energiindholdet lige så lave som for konventionel gas, som transporteres over store afstande, eller lige så høje som for stenkul set over hele livscyklussen fra udvinding til forbrænding. EU-regelsæt Formålet med en udvindingslovgivning er at give en lovramme for udvindingsaktiviteter generelt. Målet er at fremme industrisektorens udvikling, sikre energiforsyningen og værne om menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet. Der findes ikke noget udtømmende regelsæt for råstofudvinding på EU-plan. Der findes dog fire direktiver, som er specifikt udformet med henblik på råstofudvinding. Der findes desuden særdeles mange direktiver og forordninger, der berører udvindingsindustrien, men som ikke er specifikt rettet mod denne. Med fokus på lovgivningsakter vedrørende miljøet og menneskers helbred blev de 36 mest relevante direktiver inden for følgende lovgivningsområder udpeget: vand, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, strålingsbeskyttelse, affald, kemikalier og tilknyttede uheld. 10

13 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed På grund af mangfoldigheden i den relevante lovgivning fra forskellige områder er de specifikke risici i forbindelse med hydraulisk frakturering ikke dækket i tilstrækkelig grad. Der blev identificeret ni store mangler: 1) Der mangler et rammedirektiv for råstofudvinding; 2) Tærsklen for naturgasudvinding i direktivet om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er utilstrækkelig; 3) Det er ikke obligatorisk at deklarere farlige materialer; 4) Der findes ikke noget krav om godkendelse af kemikalier, som forbliver i jorden; 5) Der findes ikke nogen BREF-reference (bedste tilgængelige teknologi) for hydraulisk frakturering; 6) Kravene til spildevandsbehandling er utilstrækkeligt defineret, og kapaciteten i vandbehandlingsanlæg er sandsynligvis utilstrækkelig, såfremt underjordisk injektion og bortskaffelse skal forbydes; 7) Offentligheden inddrages ikke tilstrækkeligt i beslutningsprocessen på regionalt plan; 8) Vandrammedirektivet er ikke tilstrækkeligt effektivt; 9) Livscyklusanalyser er ikke obligatoriske. Skifergasressourcers tilgængelighed og deres rolle i en lavemissionsøkonomi Potentialet i adgang til ukonventionel gas skal ses i lyset af den konventionelle gasproduktion: Den europæiske gasproduktion er faldet stejlt i flere år og forventes at falde med yderligere 30 % eller mere frem til Den europæiske efterspørgsel forventes at stige yderligere frem til Importen af naturgas vil uundgåeligt stige yderligere, hvis disse tendenser bliver realiseret. Det er på ingen måde sikkert, at den nødvendige ekstra import i størrelsesordenen 100 mia. m 3 årligt eller mere kan realiseres. Ressourcerne af ukonventionel gas i Europa er for små til at have nogen væsentlig indflydelse på disse tendenser. Dette forstærkes af, at de typiske produktionsprofiler kun gør det muligt at udvinde en vis del af disse ressourcer. Desuden er drivhusgasemissionerne fra ukonventionel gasforsyning markant højere end fra konventionel gasforsyning. Miljøforpligtelser vil også øge projektudgifterne og forsinke udviklingen af dem. Dette vil mindske den potentielle indvirkning yderligere. Det er meget sandsynligt, at investeringer i skifergasprojekter kun vil have en kortvarig indvirkning - om nogen - på gasforsyningen, som kunne være kontraproduktiv, fordi den ville skabe det indtryk, at gasforsyningen var sikret på et tidspunkt, hvor signalet til forbrugerne bør være, at man skal mindske denne afhængighed ved besparelser, effektivitetsforanstaltninger og erstatning. Konklusioner I en tid, hvor bæredygtighed er nøglen til fremtidige operationer, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om injektion af giftige kemikalier i undergrunden bør være tilladt, eller om det bør forbydes, da en sådan praksis ville begrænse eller udelukke en senere anvendelse af det forurenede lag (f.eks. til geotermiske formål), og da de langsigtede effekter ikke er undersøgt. I et aktivt udvindingsområde for skifergas injiceres der ca. 0,1-0,5 l kemikalier pr. m 2. Dette forstærkes af, at de potentielle skifergasforekomster er for små til at have nogen væsentlig indvirkning på den europæiske gasforsyningssituation. De nuværende privilegier i forbindelse med efterforskning og udvinding af olie og gas bør revurderes i lyset af, at der ikke kompenseres for de miljømæssige risici og byrder med en tilsvarende potentiel fordel, idet den specifikke gasproduktion er meget lille. 11

14 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik 1. INDLEDNING Denne undersøgelse 1 giver et overblik over ukonventionelle kulbrinteaktiviteter og deres potentielle miljøindvirkninger. Fokus er sat på de fremtidige aktiviteter i EU. Undersøgelsens vurderinger er overvejende koncentreret om skifergas og berører kort skiferolie og olie fra lavpermeable reservoirer ("tight oil"). Første kapitel giver et kort overblik over forskellige produktionsteknologiers kendetegn, primært hydraulisk frakturering. Herefter følger et kort overblik over erfaringerne fra USA, da det er det eneste land, hvor man har anvendt hydraulisk frakturering i voksende og stort omfang gennem mange årtier. Andet kapitel er koncentreret om en evaluering af udledningen af drivhusgasser i forbindelse med naturgas, som produceres med hydrauliske fraktureringsmetoder. Eksisterende vurderinger gennemgås og udvides med en egen analyse. I tredje kapitel gennemgås den EU-lovgivning, som er relevant for hydraulisk frakturering. Efter en gennemgang af den lovgivningsmæssige ramme, herunder lovgivning omkring råstofudvinding, fokuseres der på direktiver, som sigter mod at beskytte miljøet og menneskers helbred. De lovgivningsmæssige mangler vedrørende den hydrauliske frakturerings miljømæssige indvirkninger opridses og diskuteres. Fjerde kapitel indeholder en vurdering af ressourcerne og diskuterer, hvilken indvirkning udvinding af skifergas eventuelt kan have på den europæiske gasforsyning. Til dette formål analyseres erfaringerne fra den amerikanske skifergasproduktion, og produktionsprofilernes fælles karakteristika anvendes til at skitsere en typisk udvikling inden for skifergas. Med hensyn til den europæiske gasproduktion og -efterspørgsel diskuteres den rolle, som udvinding af skifergas forventes at spille i forhold til den nuværende produktion og forsyning med ekstrapoleringer til de kommende årtier. I det sidste kapitel udledes konklusioner og anbefalinger for håndteringen af de specifikke risici, der er forbundet med hydraulisk frakturering Skifergas Hvad er skifergas? Geologiske kulbrinteformationer skabes under særlige forhold af organiske forbindelser i marine sedimenter. Konventionel olie og gas stammer fra termo-kemisk nedbrydning af organisk materiale i sedimentære bjergarter, de såkaldte kildebjergarter. Disse formationer er i tidens løb blev dækket af andre bjergarter og er under denne proces blevet opvarmet, gennemsnitligt 30 C for hver 1 km, og det organiske materiale er blevet opløst til olie, når der var opnået en temperatur på ca. 60 C, og senere gas. Dybden, temperaturen og eksponeringstiden har været afgørende for opløsningsgraden. Jo højere temperaturen og jo længere eksponeringstiden har været, jo mere komplekse organiske molekyler er der blevet opløst. Til sidst er de blevet opløst til deres simpleste konstituent, metan, med et kul- og fire brintatomer. 1 Tak til dr. Jürgen Glückert (Heinemann & Partner Rechtsanwälte, Essen, Tyskland) og hr. Teßmer (Rechtsanwälte Philipp-Gerlach + Teßmer, Frankfurt, Tyskland) for kritisk gennemlæsning og nyttige kommentarer til kapitel 4. Tak til prof. Blendinger, Jean Laherrere, og Jean-Marie Bourdaire og værdifulde for frugtbare drøftelser og værdifulde kommentarer. 12

15 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed Afhængigt af den geologiske formation er de opståede flydende eller gasformige kulbrinter undsluppet fra kildebjergarten og er migreret opad til porøse og permeable lag, som igen skulle være dækket af uigennemtrængelig bjergart, den såkaldte forsegling, for at der kunne skabes en kulbrinteakkumulering. Disse kulbrinteakkumuleringer danner de konventionelle olie- og gasfelter. De er nemme at udvinde med boringer, da olieindholdet er forholdsvis højt, de ligger få km under overfladen og er let tilgængelige til lands. Nogle kulbrinteakkumulationer findes i reservoirbjergarter med meget lav porøsitet og permeabilitet. Disse forekomster kaldes også olie eller gas i lavpermeable reservoirer. Permeabiliteten er typisk gange mindre end i konventionelle felter. Kulbrinter kan også lagres i store mængder i bjergarter, som i princippet slet ikke er reservoirbjergarter, men skifer og andre meget finkornede bjergarter, hvor det nødvendige rum til lagringen skabes af små sprækker og ekstremt små porer. Sådanne bjergarter har en ekstremt lav permeabilitet. Dette kaldes skifergas eller skiferolie. Sidstnævnte indeholder ikke modne kulbrinter, men kun forstadiet kerogen, som kan omdannes til syntetisk råolie i kemiske anlæg. En tredje gruppe af ukonventionelle gasser er metan fra kullag, som er indesluttet i porerne i kullag. Afhængigt af forekomstens karakteristika indeholder gassen forskellige komponenter i varierende andele, herunder metan, kuldioxid, svovlbrinte, radioaktivt radon osv. Fælles for alle ukonventionelle forekomster er, at gas- eller olieindholdet pr. bjergartsvolumen er lille i forhold til konventionelle felter, at de er spredt over et stort areal på titusinder af kvadratkilometer, og at permeabiliteten er meget lav. Det kræver derfor særlige metoder at udvinde denne olie eller gas. På grund af de lave kulbrinteindhold i kildebjergarten er udbyttet pr. boring desuden meget mindre end i konventionelle felter, hvilket gør det langt mere udfordrende at gøre produktionen rentabel. Det er ikke selve gassen, der er ukonventionel, men udvindingsmetoderne. Disse metoder kræver sofistikerede teknologier, masser af vand og injektion af additiver, som kan være miljøskadelige. Der er ikke nogen skarp distinktion mellem konventionelle og ukonventionelle gas- eller olieforekomster. Der er snarere tale om en glidende overgang fra konventionel gas- eller olieproduktion fra felter med højt specifikt gasindhold, høj porøsitet og permeabilitet over tætte gasfelter med dårligere performanceparametre til udvinding af skifergas fra forekomster med lavt specifikt gasindhold, lav porøsitet og meget lav permeabilitet. Navnlig er distinktionen mellem konventionel gasproduktion og produktion af gas i lavpermeable reservoirer ikke altid klar, da de officielle statistikker tidligere ikke skelnede klart mellem disse to metoder. De uundgåelige bivirkninger med hensyn til vandforbrug, miljørisici osv. tiltager også med denne kæde af udvindingsmetoder. F.eks. kræver hydraulisk frakturering af tætte gasforekomster typisk adskillige hundrede tusinder liter vand pr. boring for hver fraktureringsproces opblandet med støttemateriale og kemikalier, mens hydraulisk frakturering i skifergasforekomster forbruger adskillige mio. liter vand pr. boring. [ExxonMobil 2010] 13

16 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik Den seneste udvikling inden for ukonventionel gasudvinding Erfaringer fra Nordamerika Da de konventionelle gasfelter i USA efterhånden er udnyttet, har selskaberne været tvunget til i stadig stigende grad at bore i mindre produktive forekomster. I begyndelsen udvidede man boringerne i nærheden af konventionelle formationer og producerede fra lidt mindre permeable formationer. I løbet af denne gradvise overgang øgedes antallet af boringer, mens det specifikke produktionsvolumen faldt. Stadig tættere formationer blev udforsket. Denne fase begyndte i 1970'erne. Boringerne i tætte gasforekomster blev ikke adskilt fra de konventionelle statistikker, da der ikke var noget klart kriterium til at adskille de to former. Efter at debatten om klimaændringer er begyndt, er nedbringelse af metanemissioner blevet en målsætning. Selv om metan fra kullag (CBM) teoretisk udgør en enorm ressource, er bidraget kun steget langsomt i USA gennem de seneste to årtier til ca. 10 % frem til Udviklingen foregår forskelligt i forskellige kulområder, og nogle amerikanske stater har derfor opdaget denne energikilde hurtigere end andre. Op gennem 1990'erne var New Mexico den største producent af metan fra kullag. Delstatens produktion toppede imidlertid i 1997 og blev erstattet af udviklingen i Colorado - som toppede i og Wyoming, som i dag er den største CBM-producent. De mest udfordrende gasforekomster bliver udviklet til sidst. Det drejer sig om skifergasforekomster, som er næsten uigennemtrængelige, eller i det mindste mindre gennemtrængelige end andre strukturer, som indeholder gas. Udnyttelsen af disse forekomster blev udløst af de teknologiske fremskridt inden for horisontal boring og hydraulisk frakturering med brug af kemiske additiver på den ene side, men det havde nok endnu større betydning, at kulbrinteindustriens aktiviteter med hydraulisk frakturering blev undtaget fra drikkevandsloven, Safe Drinking Water Act (SDWA 1974), vedtaget med energiloven af 2005, Energy Policy Act of 2005 (EPA 2005). I afsnit 322 i energiloven af 2005 undtages hydraulisk frakturering fra vigtige EPA-bestemmelser. De tidligste aktiviteter begyndte for flere årtier siden med udnyttelsen af Bossier-skiferen i 1970'erne og Antrim-skiferen i 1990'erne. Den hurtige adgang til skifergasforekomster begyndte imidlertid omkring 2005 med udnyttelsen af Barnett-skiferen i Texas. I løbet af fem år er der foretaget næsten boringer i dette område. En bivirkning af denne økonomiske succeshistorie er udvælgelsen af mindre virksomheder som Chesapeake, XTO m.fl., som udførte selve borearbejdet. Virksomhederne voksede med dette boom og blev til milliardforetagender, som blev interessante for store selskaber som ExxonMobil eller BHP Billiton. XTO blev solgt til ExxonMobil for over 40 mia. dollars i 2009, og Chesapeake solgte sine Fayetteville-aktiver for 5 mia. dollars i I samme periode blev de miljømæssige bivirkninger stadig tydeligere for borgerne og lokalpolitikerne. Diskussionen omkring udnyttelsen af Marcellus-skiferen har vakt størst opmærksomhed, da denne forekomst dækker store dele af staten New York. Der er mistanke om, at udnyttelsen af denne forekomst er i konflikt med områder, som er beskyttet af hensyn til vandforsyningen til byen New York. Det amerikanske miljøagentur, US Environmental Protection Agency, er i øjeblikket i færd med at undersøge risici i forbindelse med hydraulisk frakturering, som er den foretrukne teknologi til udnyttelse af ukonventionelle gasfelter. Resultaterne af denne undersøgelse forventes offentliggjort i løbet af 2012 (EPA 2009). 14

17 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed Udviklingen i Europa I Europa er denne udvikling flere år bagud i forhold til USA. I Tyskland (Söhlingen) har man gennem ca. 15 år udnyttet tætte gasformationer med hydraulisk frakturering, men på et meget lavt niveau. Den samlede europæiske produktion af ukonventionel gas ligger i størrelsesordenen flere mio. m 3 årligt, og på flere hundrede mia. m 3 årligt i USA (Kern 2010). Aktiviteterne har imidlertid været stigende siden sidst i Der er givet flest efterforskningstilladelser i Polen (WEO 2011, s. 58), men der er også indledt tilsvarende aktiviteter i Østrig (Wienbækkenet), Frankrig (Parisbækkenet og det sydøstlige bassin), Tyskland og Nederlandene (den tyske del af Nordsøen), Sverige (det skandinaviske område) og Det Forenede Kongerige (nordlige og sydlige oliesystemer). F.eks. gav udvindingsmyndighederne i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen i oktober 2010 efterforskningstilladelser 2 for et område, som dækker km 2, halvdelen af delstatens areal. På baggrund af oplysninger fra USA er den offentlige modstand mod disse projekter vokset hurtigt. F.eks. har Nationalforsamlingen i Frankrig indført et moratorium for sådanne boreaktiviteter og forbudt hydraulisk frakturering. Lovforslaget gik igennem i Nationalforsamlingen i maj, men blev ikke vedtaget i Senatet. Den franske industriminister har foreslået en anden lov, som ville tillade hydraulisk frakturering udelukkende til forskningsformål under streng kontrol af et udvalg bestående af lovgivere, regeringsrepræsentanter, ngo'er og lokale borgere (Patel 2011). Denne ændrede lov blev godkendt i Senatet i juni. I den tyske delstat Nordrhein-Westfalen har berørte borgere, lokale politikere fra næsten alle partier og repræsentanter for vandforsyningsmyndigheder og mineralvandsvirksomheder protesteret mod hydraulisk frakturering. Delstatsparlamentet i Nordrhein-Westfalen har også bedt om et moratorium, indtil der foreligger tilstrækkelig viden. Som første skridt har man ligestillet vandbeskyttelse med udvindingslovgivningen og sikret, at der ikke udstedes tilladelser uden vandmyndighedernes samtykke. Drøftelsen er endnu ikke afsluttet. Desuden har ExxonMobil, som er det selskab, der er mest involveret i projektet, indledt en åben dialogproces for at diskutere borgernes bekymringer og vurdere de eventuelle indvirkninger Skiferolie Hvad er skiferolie og olie fra lavpermeable reservoirer? Ligesom skifergas består skiferolie af kulbrinter, som er fanget i porerne i kildebjergarten. Selve olien er stadig på et præmaturt stade, som kaldes kerogen. Omdannelsen af kerogen til olie kræver opvarmning til op til 450 C. Produktionen af skiferolie kan derfor snarere sammenlignes med konventionelt skiferbrud med efterfølgende varmebehandling. Den tidligste brug kan spores over 100 år tilbage. I dag er Estland det eneste land med en stor andel af skiferolie på energibalancen (~50 %). Kerogenen er meget ofte blandet med lag af allerede omdannet olie i strukturer mellem kildebjergarterne med lav gennemtrængelighed. Denne olie klassificeres som olie fra lavpermeable reservoirer, selv om adskillelsen meget ofte er uklar, og overgangen er flydende med gradvise ændringer i omdannelsesgraden. I sin rene form er olie fra lavpermeable reservoirer omdannet olie, som er fanget i lag af uigennemtrængelig bjergart med lav porøsitet. Udvinding af olie fra lavpermeable reservoirer kræver derfor generelt hydrauliske fraktureringsteknikker. 2 "Aufsuchungserlaubnis". 15

18 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik USA Den seneste udvikling inden for udvinding af olie fra lavpermeable reservoirer Projekter med ukonventionel olieproduktion fra olieskifer blev indledt i Nordamerika omkring år 2000 med udvindingen af Bakken-skiferen, som ligger i North Dakota og Montana og dækker et område på over km2 (Nordquist 1953). Bakken formationen indeholder en kombination af kerogenrig skifer med tætte olielag imellem. Frankrig/Europa Udover produktionen af skiferolie i Estland har Parisbækkenet i Frankrig fået ny opmærksomhed, idet et lille selskab, Toreador, har fået udforskningstilladelse og har meddelt, at det vil begynde at udvinde de tætte oliereservoirer i bækkenet ved hjælp af mange brønde med hydraulisk frakturering. Da bækkenet dækker et stort område, som omfatter Paris og vinområdet tæt på Champagne, er der opstået modstand, selv om bækkenet i forvejen har været udnyttet med konventionelle olieboringer i omkring 50 år. [Leteurtrois 2011] 16

19 Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed 2. MILJØVIRKNINGER VIGTIGSTE KONKLUSIONER Uundgåelige indvirkninger er arealforbrug til boringer, parkering og manøvreringsområder for lastbiler, udstyr, gasbehandlings- og transportfaciliteter samt adgangsveje. Væsentlige mulige indvirkninger er udledning af luftforurenende stoffer, forurening af grundvandet som følge af ukontrollerede gas- eller væskeudslip som følge af udblæsninger eller udslip, udløbende fraktureringsvæske og ukontrolleret udledning af spildevand. Fraktureringsvæsker indeholder farlige stoffer, og returvandet indeholder desuden tungmetaller og radioaktive materialer fra lejerne. Erfaringer fra USA viser, at der sket mange uheld, som kan være skadelige for miljøet og menneskers helbred. De registrerede overtrædelser af lovbestemmelser udgør omkring 1-2 % af alle boretilladelser. Mange af disse uheld skyldes forkert håndtering eller lækkende udstyr. Der er i nærheden af gasboringer rapporteret forurening af grundvandet med metan, som i ekstreme tilfælde kan føre til eksplosion af beboelsesbygninger, og kaliumklorid, som fører til forsaltning af drikkevand. Indvirkningerne forstærkes, fordi skiferformationer udnyttes med en meget høj tæthed af boringer (op til seks boringer pr. km 2 ) Hydraulisk frakturering og den mulige indvirkning på miljøet Fælles for tætte geologiske formationer indeholdende kulbrinte er den lave permeabilitet. Derfor ligner produktionsmetoderne til udvinding af skifergas, gas i lavpermeable reservoirer og metan fra kullag i høj grad hinanden. De er dog forskellige på det kvantitative niveau. Eftersom skifergasformationer er langt de mest uigennemtrængelige strukturer, kræver det også den største indsats at få adgang til gassen i porerne. Det fører til den største risiko for miljøindvirkninger fra udvinding af disse formationer. Der er imidlertid tale om en glidende overgang fra de gennemtrængelige konventionelle gasindeholdende strukturer over gas i lavpermeable reservoirer til den næsten uigennemtrængelige gasskifer. Det fælles karakteristikum er, at kontakten mellem de borede brønde og porerne skal forbedres kunstigt. Det sker ved den såkaldte hydrauliske frakturering, som nogle gange kaldes "stimulering" eller på engelsk "fracing" eller "fracking". 17

20 Temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik Figur 1: Potentielle strømme af luftforurenende emissioner og skadelige stoffer til vand og jord og naturligt forekommende radioaktive materialer (NORM)Figur 1 viser et tværsnit af en typisk brønd. Boreriggen borer vertikalt ned i det gasbærende lag. Afhængigt af, hvor tykt dette lag er, bores der kun vertikale brønde, eller disse ændres til horisontale brønde for at maksimere kontakten med gaslaget. I selv laget anvendes der eksplosiver til at skabe små sprækker ved at perforere indkapslingen. Disse sprækker udvides kunstigt ved hjælp af fyldmateriale med vand under højt tryk. Antallet af kunstige sprækker, deres længde og deres placering i laget (horisontalt eller vertikalt) afhænger af detaljerne i formationen. Disse detaljer har indvirkning på længden af de kunstige sprækker, afstanden mellem brøndene (vertikale brønde bores tættere end horisontale brønde) og på vandforbruget. Vandet under højt tryk åbner sprækkerne, så der opnås adgang til så mange porer som muligt. Når trykket mindskes, vil spildevandet opblandet med tungmetaller eller radioaktive metaller fra bjergarten løbe tilbage til overfladen sammen med gassen. Vandet tilsættes materiale, som regel sandkorn. Disse holder sprækkerne åbne, så der kan udvindes yderligere gas. Denne blanding tilsættes kemikalier for at opnå en homogen fordeling af tilsætningsstofferne ved at danne en gele, reducere friktionen og til slut bryde gelestrukturen ved afslutning af fraktureringsprocessen, så væsken kan løbe tilbage. Figur 1 kan anvendes til at identificere de mulige miljøindvirkninger under dette forløb, nemlig forbrug af landarealer, idet boringerne kræver plads til teknisk udstyr, opbevaring af væske og adgangsvejene til transporten. luft- og støjforurening, idet maskineriet drives med forbrændingsmotorer, væskerne (også spildevandet) kan lade skadelige stoffer undslippe til luften, lastvognene med hyppig transportaktivitet kan udsende flygtige organiske forbindelser, andre luftforurenende stoffer og støj. 1. Vandet kan blive forurenet med kemikalier fra fraktureringsprocessen, men også med spildevand fra lejet, som indeholder tungmetaller (f.eks. arsenik eller kviksølv) eller radioaktive partikler. Der kan opstå migrationsveje til grund- og overfladevand som følge af uheld ved lastvognstransport, læk på opsamlingsledninger, spildevandsbassiner, kompressorer osv., spild fra ulykker (f.eks. udblæsning med en fontæne af fraktureringsvæske eller spildevand), skader på cementering og indkapsling eller simpelt hen ukontrollerede strømme under overfladen gennem kunstige eller naturlige sprækker i formationen. Jordskælv som følge af den hydrauliske fraktureringsproces eller injektionen af spildevand. Mobilisering af radioaktive partikler fra undergrunden. Endelig må det enorme forbrug af naturlige og tekniske ressourcer i forhold til den mænge gas eller olie, der kan udvindes, vurderes i en cost-benefit-analyse af sådanne operationer. Indvirkninger på biodiversiteten kunne være en mulighed, men de er p.t. ikke dokumenteret. 18

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Dokument nr 62341-A-2 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Juni 2005 Indholdsoversigt Forord 5 Indledning 6 DEL 1: Overordnede udfordringer og perspektiver 1. Hovedudfordringer for dansk energiforsyning 8

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 - Jordens internationale år Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 Planeten Jordens Geofagene har i de sidste 50 år gennemløbet en kolossal udvikling. Ved hjælp af satellitter og andet avanceret

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

International kernekraftstatus 2002

International kernekraftstatus 2002 Risø-R-1401(DA) International kernekraftstatus 2002 Redigeret af B. Lauritzen, B. Majborn, E. Nonbøl og P.L. Ølgaard Forskningscenter Risø, Roskilde Marts 2003 Resumé Rapporten er den niende i en serie

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast 1.3 Energi 1.3.1 Energisektorens miljøpåvirkning I dette kapitel beskrives energisektorens miljøpåvirkning med vægt på udviklingen i 8 erne og 9 erne. Miljøproblemerne knyttet til energiforbrug og produktion

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Lækatten Mød Danmarks lille ADHD-ramte rovdyr

Lækatten Mød Danmarks lille ADHD-ramte rovdyr DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Det er godt for din hjerne s. 3 DN klager og klager... Og klagerne er vigtigere end nogensinde før s. 5 Verdens natur har brug for hjælp DN til topmøde i Sydkorea s. 7 egeringen

Læs mere

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden OIL AND GAS DANMARKS PRODUCTION IN DENMARK OLIEOG GASPRODUKTION and Subsoil samt anden Use anvendelse af undergrunden 2012 FORORD Når man ser på den historiske udvikling for den danske olie- og gasproduktion,

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager 19. marts 2015 CGS/CGS 1. Generel information om Energinet.dk... 2 2. Basisoplysninger... 3 3. Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere